SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra Išová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Andrlík Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Petra Išová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Silniční daň v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh pracovní osnovy a projednat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem práce je s využitím metody komparace v oblasti silničních daní zjistit, který ze zkoumaných způsobů zdanění silničních vozidel je nejvýhodnější. Následně vyvodit z dosažených výsledků důsledky pro Českou republiku.

3 Rozsah práce: 40 Seznam odborné literatury: 1. JANOUŠEK,K. Daň silniční s komentářem. 2. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie - úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN SCHULTZOVÁ, A. a kol. Daňovníctvo - daňová teória a politika, 1. vyd. Bratislava: Lura Edition, ISBN SIKOROVÁ, E., Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu rozvoje podnikání a aplikace české účetní a daňové terminologie. Opava: Studia Oeconomica, 2004 ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Petra Išová autor Ing. Břetislav Andrlík vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění nákladní dopravy ve třech vybraných zemích Evropské unie: v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Vzhledem k obdobné geografické poloze se tyto země potýkají s podobnými problémy ohledně regulace neustále narůstajícího objemu nákladní dopravy. Zatímco teoretická část práce se zabývá podrobným rozborem uvedené problematiky v České republice, praktická část je zaměřena na analýzu zdanění nákladní dopravy na Slovensku a v Rakousku a následnou komparaci systémů zdanění ve všech třech státech. Klíčová slova: Silniční daň, mýtný systém, nákladní doprava, komparace, analýza ABSTRAKT Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit einer Steueranalyse der Güterbeförderung in drei ausgewählten Ländern der Europäischen Union. Diese Länder setzen sich hinsichtlich ihrer geografischen Lage mit ähnlichen Problemen bezüglich des ständig wachsenden Volumens der Güterbeförderung auseinander. Währenddessen sich der theoretische Teil mit einer detalierten Analyse der angeführten Problematik in Tschechien beschäftigt, bezieht sich der praktische Teil auf die Analyse der Besteuerung der Güterbeförderung in der Slowakei und in Österreich. Weiters vergleicht die Arbeit alle drei Besteuerungssysteme. Schlüsselwörter: Kraftfahrzeugssteuer, Mautsystem, Güterbeförderung, Komparation, Analyse

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně. Všechny zdroje informací a použitou literaturu, které byly k vypracování této práce použity, jsem uvedla v seznamu literatury. Ve Znojmě dne 15. dubna 2009

6 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucímu své práce Ing. Břetislavu Andrlíkovi za poskytnuté informace a pomoc při zpracování textu, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Dále bych chtěla poděkovat slečně Dominice Išové a panu Davidu Valáškovi za zpracování a překlady cizojazyčných textů a firmě MESPEDO s.r.o. za poskytnutí firemních informací potřebných ke zpracování praktické části práce.

7 OBSAH ÚVOD...8 CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Daňová soustava České Republiky Harmonizace přímých daní v EU Silniční daň v podmínkách České republiky Vývoj zákona o dani silniční v letech 1993 až Změny zákona o dani silniční v letech Novela zákona o dani silniční v roce Novely zákona o dani silniční v roce Změna zákona o dani silniční v roce Změna zákona o dani silniční v roce Změna zákona o dani silniční v roce Vývoj zákona o dani silniční v letech 2005 až Stav zákona o dani silniční po novele v roce změny pro zdaňovací období roku Změny od zdaňovacího období roku Předmět daně silniční Poplatník daně Systém zpoplatnění rychlostních silnic a dálnic v ČR Důvody zavedení mýta v ČR Systém zpoplatnění nákladní dopravy v ČR Způsoby výběru mýtného Hodnocení výsledků výběru mýtného Systém dálničních známek v České republice PRAKTICKÁ ČÁST Výpočet silniční daně v České republice Doba trvání daňové povinnosti Sazby daně Úlevy na dani Výpočet výše daně...34

8 2.1.5 Zálohy na daň Daňové přiznání a placení daně Firma MESPEDO s.r.o Výpočet daně u vybraných vozů firmy MESPEDO s.r.o. za rok Výpočet daně u vybraných vozů firmy MESPEDO s.r.o. za rok Zdanění motorových vozidel a silniční daň na Slovensku Úprava zákona platná pro zdaňovací období Změny platné pro zdaňovací období roku 2008 a Systém zpoplatnění silnic a dálnic Výpočet silniční daně na Slovensku Zdanění motorových vozidel a silniční daň v Rakousku Úprava zákona platná od 1. července Výpočet silniční daně v Rakousku za rok Systém zpoplatnění silnic a dálnic v Rakousku Mýtný systém v Rakousku Závěrečná komparace daňových povinností...59 ZÁVĚR...60 POUŽITÉ ZDROJE...62 PŘÍLOHY...68

9 ÚVOD V současné době vidíme snahu o ochranu životního prostředí v mnoha oblastech lidské činnosti. Stejný cíl lze vypozorovat i v segmentu dopravy, zejména té nákladní. Důvodem je nepřetržitě se zvyšující objem přepravovaného zboží, který jde ruku v ruce se zvyšujícím se objemem nákladní dopravy. Z hlediska škod a nákladů na jejich odstranění má mnohem větší následky právě nákladní doprava oproti dopravě osobní. Neustále rostoucí emise škodlivých látek, které díky výfukovým plynům unikají do ovzduší, hluk a v neposlední řadě opotřebení dopravní infrastruktury, způsobují zhoršování životního prostředí obyvatel všech zemí evropského společenství. Pokud se budeme hlouběji zabývat studiem systémů zdanění dopravy v jednotlivých zemích Evropské unie, můžeme vypozorovat velmi podobný postup v mnoha z nich. Jedná se zejména o snahu co nejvíce zredukovat objem nákladní dopravy, zvláště té mezinárodní a znevýhodnit tak pro kamiony tranzit přes konkrétní zemi. Účinným způsobem je posupné zavádění výkonnostního zpoplatnění rychlostních silnic a dálnic, tzv. mýtného. Peníze, které jsou tímto způsobem získány, jsou potom většinou využívány na obnovu a údržbu dopravní infrastruktury. K tomuto způsobu zdanění mezinárodní dopravy se již uchýlila velká část zemí evropského společenství, a další státy se na tento krok systematicky připravují. Podobným způsobem je zdaňována i osobní doprava, i když její vliv na životní prostředí není zdaleka tak negativní, jako je tomu u dopravy nákladní. Majitelé osobních automobilů mají povinnost zakoupit si před použitím dálnice nebo rychlostní silnice dálniční kupón. Tato povinnost již také platí ve velké části zemí Evropské unie. V posledních letech se objevuje nový trend ve zdaňování nákladní dopravy, a to zvýhodnění ekologicky šetrnějších automobilů a využívání tzv, kombinované dopravy, kdy co největší úsek přepravní trasy je veden ekologičtějším způsobem po železnici nebo lodí a tím je maximálně zredukován úsek přepravy, který je veden po pozemních komunikacích. Stejným směrem se vydala i Česká republika, která v poslední novele zákona o dani silniční uzákonila podstatné slevy na dani pro ekologicky šetrnější nákladní vozy. Výše daně je tak závislá na datu první registrace vozidla. Čím je vůz starší, a čím více tedy škodí životnímu prostředí, tím vyšší daň je poplatník povinen zaplatit. 8

10 Stejně tak jsou zvýhodněna vozidla, využívající šetrnějších emisních norem, při placení mýtného. Toto zvýhodnění však zatím neplatí ve všech zemích Evropské unie. Všechny tyto kroky by měly vést k postupnému obnovení vozového parku v České republice a tím k podstatné úlevě pro životní prostředí. 9

11 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl bakalářské práce spočívá v komparaci zákonů a pravidel pro zdaňování motorových vozidel v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Nedílnou součástí zdanění motorových vozidel je rovněž systém výkonového zpoplatnění užívání dálnic a rychlostních silnic, tzv. mýtné, které bude v práci rovněž podrobněji analyzováno a bude provedena jeho komparace v České republice a v Rakousku. Na Slovensku tento systém zpoplatnění dosud nebyl zaveden. Zmíněna bude i problematika dálničních kupónů. Teoretická část práce bude věnována především analýze problematiky zdanění motorových vozidel v České republice. Pozornost bude věnována deskripci změn, kterými zákon o dani silniční prošel od roku 1993, přičemž hlavní důraz bude kladen na současnou podobu zákona. Podrobněji bude rozebrána i problematika výběru mýtného v České republice, které bylo zavedeno v roce Okrajově bude v práci popsán daňový systém České republiky v kontextu daňových systémů Evropské unie, aby mohla být přehledněji začleněna silniční daň do struktury daní české republiky a zemí EU. Praktická část bude věnována samotné komparaci systémů zdanění motorových vozidel v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Celé srovnání bude provedeno výpočtem daňové povinnosti pro konkrétní vozidla zavedené dopravní firmy, která se již 16 let zabývá mezinárodní kamionovou dopravou. Práce bude zpracována na základě poznatků z odborné literatury věnující se problematice daní a informací získaných studiem konkrétních zákonů. Dále budou použity internetové zdroje a odborné články zabývající se daňovou problematikou. V práci budou využity i interní firemní zdroje, které umožnily získání konkrétních podkladů pro praktickou část práce. 10

12 1 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části bakalářské práce je v hlavních rysech charakterizován vývoj zákona 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, od roku 1993, přičemž je důraz kladen na jeho současnou podobu. Je zde rovněž stručně popsána daňová soustava České republiky v kontextu daňových soustav Evropské unie. 1.1 Daňová soustava České Republiky Soustavu daní České republiky upravuje zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní s platností od 1. ledna Cílem daňové reformy, která proběhla před rokem 1993, bylo především: vytvořit systém daní, odpovídající tržnímu prostředí, na zásadě spravedlnosti, efektivnosti a jednoduchosti, omezit přerozdělování mezi subjekty, snížit neúnosnou daňovou kvótu, snížit daně podniků, posílit daně nepřímé a daně od jednotlivců, zavést nové daně: DPH a globální osobní důchodovou daň, vytvořit moderní správu daní na zákonném základě a s odbornými pracovníky, omezit daňové úniky Cíl reformy byl splněn a daně umožňují fungování tržní ekonomiky a umožnily i náš vstup do Evropské unie. (KUBÁTOVÁ, 2005) 11

13 1.1.1 Harmonizace přímých daní v EU Ačkoliv se v Evropské unii původně počítalo s harmonizací přímých i nepřímých daní, je nutno konstatovat, že harmonizace daní přímých prakticky neprobíhá. Po několika neúspěšných pokusech ES harmonizovat přímé daně se na harmonizaci v této oblasti víceméně rezignovalo. Příčinou je, že členské země se nehodlají ve prospěch společného trhu vzdávat svých zvyklostí a považují zásahy do základů a sazeb těchto daní za vměšování do vlastních záležitostí. Harmonizace se tak stává politickým problémem. Protože harmonizovat přímé daně v EU je z uvedených důvodů nemožné, přijímají státy EU doporučení OECD týkající se přímého zdanění. (KUBÁTOVÁ, 2005) Tabulka č. 1: Soustava daní ČR a EU SOUSTAVA DANÍ ČESKÉ REPUBLIKY SOUSTAVA DANÍ EVROPSKÉ UNIE A. Daně přímé Daň z příjmů fyzických a právnických osob Daň z nemovitostí Daň z převodu nemovitostí Daň silniční Daně k ochraně životního prostředí Daň z příjmů fyzických osob (tzv. osobní důchodová daň) Daň z příjmů právnických osob (tzv. daň ze zisku společnosti) Daň spotřební Daň z přidané hodnoty Daň z majetku B. Daně nepřímé Ostatní daně (silniční, ekologické, regionální) Daně spotřební Zdroj: Vlastní práce, SIKOROVÁ (2004) 12

14 1.1.2 Silniční daň v podmínkách České republiky Silniční daň byla v ČR zavedena k a stejně jako u ostatních daní vychází zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční z koncepce reformy daňové soustavy. Cílem daně je zdanění využívání silniční a dálniční sítě v ČR pro tuzemské i zahraniční uživatele pozemních komunikací. Při jejím zpracování bylo přihlédnuto k systému zdanění vozidel v Evropském společenství. Charakteristické rysy silniční daně Předmětem silniční daně se stávají vozidla používaná k podnikatelské činnosti, resp. silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikatelské činnosti, kterým byla přidělena státní poznávací značka. Silniční daň je nákladovou položkou a u poplatníků daní z příjmů tedy snižuje celkový základ daně. Její výnos je jedním z příjmů silničního fondu ČR, prostředky silničního fondu jsou určeny na výstavbu a velké opravy silniční a dálniční sítě v ČR. Zdaňovacím obdobím pro silniční daň je kalendářní rok. Silniční daň je placena formou záloh splatných v termínech do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Daňové přiznání k silniční dani je poplatník povinen podat na předepsaném tiskopise k místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Místně příslušným správcem daně se v případě silniční daně rozumí finanční úřad, v jehož územní působnosti byla vozidlu přidělena státní poznávací značka. Zavedení této daně bylo nezbytné z důvodů postupného uplatňování tržního hospodářství v podmínkách dopravy, zabezpečení vazeb na přepravní trh států Evropského společenství a zabezpečení konkurenčního prostředí za rovných podmínek, jakož i propojení tuzemské dopravní sítě s evropskou sítí na přiměřené kvalitativní úrovni. (SIKOROVÁ, 2004) 13

15 1.2 Vývoj zákona o dani silniční v letech 1993 až 2007 Jak již bylo uvedeno výše, silniční daň byla v České republice zavedena v rámci daňové soustavy uplatněné od 1. ledna 1993, a to zákonem ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. V následujících letech byl tento zákon měněn a doplněn zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994 Sb., č. 143/1996 Sb., č. 61/1998 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 303/2000 Sb., č.493/2001 Sb., č. 207/2002 Sb., č. 102/2004 Sb., č. 246/2008 Sb Změny zákona o dani silniční v letech Novely 302/1993 Sb., 243/1994 Sb. a 143/1996 Sb. přinesly do zákona o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zejména změny ve formulacích a některé drobné věcné změny, které však nijak významně zákon nezměnily Novela zákona o dani silniční v roce 1998 Novela 61/1998 Sb. vešla v platnost dne 31. března Dochází v ní k drobným změnám a doplněním právní úpravy silniční daně: Speciální pásové automobily již nejsou předmětem daně. Důvodem je, že tato vozidla sice mají přidělenu státní poznávací značku, ale pozemní komunikace mohou používat pouze na základě povolení, vydaného příslušným státním orgánem. Tyto automobily nejsou určeny k přepravní činnosti (např. rolby), proto je jejich zařazení mezi silniční vozidla, která nejsou předmětem daně, zcela na místě. Ruší se dosavadní osvobození vozidel spojů používaných k přepravě zásilek. Dosud se toto osvobození vztahovalo pouze na vozidla České pošty a tak došlo k narušení principu neutrality daňového systému, protože obdobnou přepravu zásilek zajišťují i jiné právnické nebo fyzické osoby. Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani silniční je nově poplatníkem daně i uživatel vozidla, které jeho držitel odhlásil u dopravního inspektorátu Policie ČR v důsledku jeho prodeje. Dopravní inspektorát na základě předložené kupní smlouvy si do své evidence předběžně zaznamená osobu, na niž by mělo být ve stanovené lhůtě přihlášeno. 14

16 V 5 písm. b) zákona o dani silniční dochází ke změně v základu daně pro tahače. Základ daně pro návěsy je i nadále stanoven jako součet hmotností v tunách připadajících na nápravy a počet náprav. Pro tahače se mění základ daně na celkovou hmotnost v tunách a počet náprav. Ke změně základu daně pro tahače došlo za účelem srovnání výše daňové povinnosti tahačů s daňovou povinností nákladních automobilů se stejným počtem náprav a stejnou celkovou hmotností. (ŠLEHOFEROVÁ, 1998) Novely zákona o dani silniční v roce 2000 Novela 241/2000 Sb. rozšířila stávající 17 zákona o dani silniční ve znění pozdějších předpisů, o nový odstavec č. 3, kterým je umožněno Vládě České republiky po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu provést úpravu sazeb daně, zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.(diky, 2000) Hlavním cílem novely 303/2000 Sb. bylo zvýhodnění při placení daně silniční za ta vozidla, jejichž motory splňují ekologické normy EURO 2 a EURO 3, snížením sazby daně. Pevně určená sazba daně se snižuje o 25% u vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2. Toto snížení sazby bylo možno použít do 31. prosince Sazba daně se snižuje o 50% u vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 s termínem do 31. prosince Výše uvedené snížení sazby daně se vztahuje jak na nákladní automobily, tahače, návěsy a autobusy, tak i na osobní automobily splňující citované normy. ( DIKY, 2000) Změna zákona o dani silniční v roce 2001 V novele zákona o dani silniční 493/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jde o prodloužení doby, po kterou platí snížení příslušných sazeb daně u těch vozidel, která plní limity emisí škodlivin ve výfukových plynech EURO 2 a EURO 3. 15

17 U nákladních vozidel splňujících limity úrovně EURO 2, se příslušné sazby daně snižují o 25% až do 31. prosince Osobních automobilů plnících tyto limity EURO 2 se od 1. ledna 2002 snížení již netýká a poplatníci budou povinni pro rok 2002 použít plné roční sazby daně. V případě vozidel, která jsou předmětem daně a splňují limity úrovně EURO 3 a případně i normy vyšší úrovně, se příslušné sazby daně snižují o 50% rovněž do 31. prosince Zcela nově bylo do zákona vloženo ustanovení, podle kterého se u vozidel, která jsou předmětem daně a byla registrována v České republice do 31. prosince 1989, příslušné sazby daně zvyšují od 1. ledna 2002 o 15%. (ŠABATA, 2002) Změna zákona o dani silniční v roce 2002 Změna zákona o dani silniční č. 207/2002, ve znění pozdějších předpisů vešla v platnost 1. ledna Obsahuje řadu změn formulačních, které nejsou tak podstatné, ale také významnější změny věcné: První významnou, i když lehce přehlédnutelnou změnou je, že předmětem daně jsou vozidla provozovaná na území České republiky. Dosud bylo vozidlo předmětem daně, pokud splňovalo tři základní podmínky: 1. šlo o silniční vozidlo 2. tomuto vozidlu byla přidělena SPZ, nebo bylo evidováno v zahraničí 3. toto vozidlo bylo určeno k podnikání anebo bylo používáno v přímé souvislosti s podnikáním Od 1. ledna 2003 tak bude vozidlo předmětem daně tehdy, budou-li splněny všechny čtyři podmínky současně. V praxi to tedy znamená, že pokud je vozidlo registrované v ČR a zahrnuté v obchodním majetku celý kalendářní měsíc mimo území ČR, není v tomto kalendářním měsíci předmětem daně a neplatí za toto období ani zálohu na daň. Druhou věcnou změnou je, že počínaje 1. lednem 2003 jsou předmětem daně také všechna vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun a více, registrovaná v ČR a určená výlučně pro přepravu nákladů, bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání. To v praxi znamená, že předmětem daně jsou tato vozidla i v případě, že nejsou zahrnuta v obchodním majetku a nejsou používána k podnikání. 16

18 Změny nastaly od 1. ledna 2003 také v osvobození vozidel od daně, a to tak, že osvobozena již nejsou vozidla, která se nacházejí ve zdaňovacím období v zahraničí nepřetržitě déle než 183 dní, a to ani částečně. Dále potom již nejsou osvobozena vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování pitnou vodou. (JANOUŠEK, 2003) Změna zákona o dani silniční v roce 2004 Změna zákona o dani silniční 102/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná již od 1. ledna 2004, i když zákon nabyl účinnosti až 5. března 2004 a změny, které zajišťují implementaci směrnic Evropské unie do zákona, nabyly účinnosti dnem, kdy vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004) Na rozdíl od dosavadního stavu jsou předmětem daně již jen silniční vozidla registrovaná a provozovaná v České republice. Vozidla registrovaná v zahraničí tak již předmětem daně nejsou, a to ani v případě, že jsou k podnikání používána na území České republiky tuzemskými subjekty. Další významnou změnou je skutečnost, že předmětem daně se stává vozidlo registrované v České republice až jeho skutečným použitím v ČR k podnikání. To znamená, že silniční vozidlo již není automaticky (jak tomu bylo dosud) předmětem daně silniční od okamžiku jeho zahrnutí do majetku firmy, do okamžiku vyřazení vozidla z majetku. Od počátku roku 2004 již existuje přetržitost daňové povinnosti i u vozidel, která jsou zahrnuta v majetku právnických i fyzických osob. Od 1. ledna 2004 se u všech silničních motorových vozidel kromě osobních automobilů snižuje roční sazba daně: 1. o 60% v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 2 2. o 66% v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 3 a vyšší. (JANOUŠEK, 2004) 17

19 1.2.7 Vývoj zákona o dani silniční v letech 2005 až 2007 V těchto letech nedošlo v zákoně o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, k žádným výrazným změnám. Jednalo se v zásadě o změny formulační, které nevyžadují žádný zvláštní komentář. Za zmínku stojí snad jen ta skutečnost, že za zdaňovací období roku 2007 se naposledy snižuje roční sazba daně podle 6 odst. 6, odst. 7 a odst. 9 zákona 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, u vozidel, která splňují limity emisí škodlivin EURO 2 o 40% a která splňují limity emisí škodlivin úrovně EURO 3 a vyšší o 48%. Tato snížení je tedy možno uplatnit ještě v daňovém přiznání podávaném do 31. ledna Uvedené snížení nelze uplatnit u osobních automobilů. (JANOUŠEK, 2008) Tabulka č. 2: Vývoj inkasa silniční daně v letech (v mil. Kč) rok Inkaso sil. daně rok Inkaso sil. daně Zdroj: vlastní práce, Inkaso daní v letech Pro lepší názornost jsou data v tabulce doplněna o graf Vývoj inkasa silniční daně v letech : mil. Kč rok Graf č. 1: Vývoj inkasa silniční daně v letech Zdroj: vlastní práce 18

20 1.3 Stav zákona o dani silniční po novele v roce 2008 Zákonem č. 246/2008 Sb. byl výrazným způsobem novelizován zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Některé změny se týkají již zdaňovacího období roku 2008, jiné nabývají účinnosti až od roku Změny nebyly provedeny jen s cílem nahradit do 31. prosince 2007 možné snížení roční sazby daně u nákladních automobilů a tahačů splňujících limity emisí škodlivin EURO 2 a vyšší, ale také se záměrem přispět ke zlepšení kvality životního prostředí. Novela zákona ve svém celku i jednotlivými dílčími ustanoveními stimuluje podnikatelské subjekty k obnově současného vozového parku a k používání vozidel nových, s příznivějšími emisními parametry. To se týká všech druhů vozidel, která mohou být předmětem daně silniční, tj. osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních automobilů, tahačů, návěsů i přívěsů změny pro zdaňovací období roku 2008 U všech vozidel, která jsou předmětem daně, se podle nového znění 6 odst. 6 a odst. 7 zákona o dani silniční, počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008, snižuje roční sazba daně po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace vozidla v České republice nebo v zahraničí a to: 1. o 48% po dobu prvních 36 kalendářních měsíců, 2. o 40% po dobu následujících 36 kalendářních měsíců a 3. o 25% po dobu dalších 36 kalendářních měsíců. Protože snížení roční sazby daně z titulu první registrace vozidla se použije poprvé za zdaňovací období roku 2008, nelze uvedené snížení roční sazby uplatnit za dřívější období. Snížit roční sazbu daně v roce 2008 tedy nelze u vozidel, která byla poprvé registrována v tuzemsku či v zahraničí do 31. ledna Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení roční sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení roční sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden zápis změny provozovatele v technickém průkazu. 19

21 1.3.2 Změny od zdaňovacího období roku 2009 Od zdaňovacího období roku 2009 se zvyšuje sazba daně o 25% u vozidel, která byla poprvé registrována v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince Příznivou změnou, podporující užívání alternativních paliv emisně méně zatěžujících životní prostředí, jsou nové tituly osvobození od daně uvedené v 6 písm. f zákona o dani silniční. Podle tohoto ustanovení jsou od daně osvobozena vozidla pro dopravu osob a vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která: 1. mají elektrický pohon, 2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, 3. používají jako palivo zkapalněný plyn (LPG), nebo stlačený zemní plyn (CNG) 4. jsou vybavena motorem určeným ke spalování benzínu a etanolu (E85) Dále bylo novelizováno ustanovení. 2 odst. 1 zákona o dani silniční, a to tak, že předmětem daně jsou vždy (i když nejsou používána k podnikání) silniční vozidla registrovaná v České republice, s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny (do konce roku 2008 nejméně 12 tun) určená výlučně k přepravě nákladů. U těchto vozidel tedy k tomu, aby se staly předmětem daně, stačí, že mají přidělenu tuzemskou standardní SPZ. Aby nedocházelo k zatěžování neziskových subjektů, občanů a subjektů z celospolečensky žádoucích oblastí (školství, zdravotnictví ), je podle ustanovení 6 odst. 9 a odst. 10 zákona o dani silniční v případě nákladních vozidel, která nejsou používána k podnikání, stanoveno snížení roční sazby daně, a to: 1. o 100 % u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3.5 tuny až 12 tun 2. o 48 % u vozidel s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a vyšší. Uvedené snížení roční sazby daně u těchto nákladních vozidel platí bez ohledu na datum první registrace vozidla. Týká se nepodnikajících občanů, neziskových subjektů a subjektů napojených na státní rozpočet. Pokud poplatník daně nebude provozovat jiné vozidlo, které by bylo předmětem daně, než vozidlo, u něhož se bude snižovat roční sazba daně o 100 %, nebude platit zálohy na daň a nebude podávat ani daňové přiznání k dani silniční. Za uvedená vozidla se sazbou daně sníženou o 48 % se bude platit pouze jedna záloha na daň, a to 15. prosince ve výši 70 % roční daňové povinnosti. (JANOUŠEK, 2008) 20

22 1.3.3 Předmět daně silniční Nejdůležitějším ustanovením zákona o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení 2, neboť podle jeho znění se určuje, které vozidlo a za jakých podmínek je předmětem silniční daně. Aby bylo vozidlo předmětem daně, musí být splněny podle uvedeného ustanovení současně tyto čtyři podmínky: jedná se o silniční vozidlo toto vozidlo je registrováno v České republice, tzn., že má standardní SPZ (vozidlo se zvláštní SPZ není podle 2 předmětem daně) je provozováno na území České republiky je používáno k podnikání anebo k jiné samostatné výdělečné činnosti Kromě toho jsou vždy předmětem daně silniční vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, registrovaná v ČR a určená výlučně k přepravě nákladů (nákladní automobily, tahače, nákladní přívěsy, nákladní návěsy), i když nejsou používána k podnikání. Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje vozidla do dvou základních skupin: Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Motorové vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Jedná se například o traktory a jejich přípojná vozidla, pásová motorová vozidla určená pro užití zejména v lesnictví a zemědělství atd. Tato vozidla nejsou předmětem daně silniční ani v případě, že mají SPZ a jsou užívána k podnikání Rozdělení silničních vozidel motocykly jsou motorová vozidla určená pro přepravu jedné nebo dvou osob, zpravidla s méně než čtyřmi koly (patří sem však i čtyřkolky) osobní automobily jsou motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, používaná k přepravě osob, která mají kromě místa řidiče maximálně osm míst, případně některá víceúčelová vozidla 21

23 autobusy mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob a mají více než osm míst kromě místa řidiče nákladní automobily mají nejméně čtyři kola a jsou určena pro přepravu nákladu speciální automobily mají nejméně čtyři kola a jsou určena k provádění speciálních činností nebo k přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení (cisterny, domíchávače, pohřební vozy, sklápěčky, tahače návěsů, autojeřáby) přípojná vozidla jsou nemotorová vozidla, která se používají zpravidla k přepravě osob nebo nákladu v soupravě s některým z výše uvedených vozidel (např. cisterny, chladírny, pro přepravu betonu, dřeva, lodí, odpadu, vozidel, živých zvířat atd.) ostatní silniční vozidla jsou motorová vozidla, která nelze zařadit i výše uvedených kategorií (rolby, jednonápravové traktory s přívěsem, speciální čtyřkolky) Schéma č. 1: Rozdělení vozidel do druhů VOZIDLA SILNIČNÍ ZVLÁŠTNÍ Motocykly Traktory a jejich přípojná vozidla Osobní automobily Samojízdné pracovní stroje Autobusy Přípojné pracovní stroje Nákladní automobily Nemotorové pracovní stroje Speciální automobily Přípojná vozidla Nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou Invalidní vozíky Ostatní vozidla Zdroj: Vlastní práce, JANOUŠEK,

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 339 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ Silniční daň: upraveno z.č.16/1993 Sb., ve zn. pozd. př. Cílem uplatňování SD: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě, které jsou soustřeďovány ve Státním

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb.

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh. poslance Vladimíra Doležala. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh. poslance Vladimíra Doležala. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 502 návrh poslance Vladimíra Doležala zákon ze dne...2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Strana 2938 Sbírka zákonů č. 240 / 2014 240 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 400 Vládní návrh na vydání kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2008, kterým

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1104/0 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1 SILNIČNÍ DAŇ 3240 HLAVA II SILNIČNÍ DAŇ DÍL 1 Obecné principy OBSAH KAPITOLA 1 Právní úprava... 3240 KAPITOLA 2 Předmět daně... 3245 KAPITOLA 3 Vozidla osvobozená od daně... 3265 KAPITOLA 4 Poplatník daně...

Více

kapitola silniční daň o silniční dani... 230 Zákon č. 16/1993 Sb., PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani

kapitola silniční daň o silniční dani... 230 Zákon č. 16/1993 Sb., PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani OBSAH KAPITOLY OBSAH silniční daň KAPITOLY kapitola Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani........ 230 PŘEHLED ustanovení zákona o silniční dani Předmět daně........ 230 Osvobození od daně........ 230 Poplatníci

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ. Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ. Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury ZÁKON ze dne. 2014 kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

Více

16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Elektronické mýtné v ČR

Elektronické mýtné v ČR Elektronické mýtné v ČR = efektivní nástroj pro snižování emisí kamionové dopravy CHYTRÁ A C ISTÁ MOBILITA, Praha 19. 9. 2016 Karel Černý, obchodní ředitel Kapsch Fakta o českém mýtném systému. Mýtné platí

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ASPEKTY SILNIČNÍ DANĚ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ASPEKTY SILNIČNÍ DANĚ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ASPEKTY SILNIČNÍ DANĚ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE BAKALÁŘSKÁ

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Poplatková soustava 2) Ekologické poplatky 3) Poplatky za užívání dálnic a silnic 2 Ad 1) Poplatková soustava poplatky správní

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic.

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic. Informace vztahující se k časovým dálničním poplatkům za těžká užitková vozidla se zvláštním zřetelem na novou strukturu poplatků, vztahující se na emise a platnou v SRN od roku 2001 Za jaké komunikace

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 811/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 811/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 811/0 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

[ ANALÝZA VLIVŮ MÝTNÉHO NA INTENZITU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE ]

[ ANALÝZA VLIVŮ MÝTNÉHO NA INTENZITU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE ] 2008 Tomáš Brzobohatý [ ANALÝZA VLIVŮ MÝTNÉHO NA INTENZITU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE ] Podpořeno Nadací Partnerství a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Obsah Důvody

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Analýza silniční daně ve společnosti HERMANN TRANS, s. r. o. Sabrina Hermannová

Analýza silniční daně ve společnosti HERMANN TRANS, s. r. o. Sabrina Hermannová Analýza silniční daně ve společnosti HERMANN TRANS, s. r. o. Sabrina Hermannová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění motorových vozidel, určených k podnikání,

Více