DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti"

Transkript

1 DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str. 22 Před odstavec Příjmy autorů zdaňované zvláštní sazbou daně se vkládá: Změna platná od novela ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. Příjmem ze samostatné činnosti podle 7 odst. 1 písm. c) ZDP je příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Důvodová zpráva: S ohledem na nevyjasněnost odborných názorů nad termínem podnikání podle 420 občanského zákoníku se navrhuje do zákona o daních z příjmů pro účely právní jistoty výslovně stanovit, že dle 7 se zdaňují pouze ty činnosti, ke kterým je potřeba podnikatelské oprávnění. Nejasnost spočívá v interpretaci ustanovení 420 odst. 1, a to zejména sousloví živnostenským nebo jiným obdobným způsobem. V důsledku doplnění tak budou zcela odstraněny spekulace směřující k zahrnování příjmů z nájmu majetku, který není v obchodním majetku, do 7. Obdobně se vyřeší problém s osobami, které každodenně obchodují na regulovaném trhu cenných papírů (ty rovněž nepotřebují ke své činnosti podnikatelské oprávnění, nicméně není jasné, zda jsou, či nejsou podnikateli), jakož i další sporné případy. Oproti stavu před 1. lednem 2014 dochází ke změně v přístupu k podnikání bez příslušného podnikatelského oprávnění. Toto podnikání bude zdaňováno v rámci 7, neboť byť podnikatel oprávnění nemá, tak k činnosti, kterou vykonává, je tohoto oprávnění třeba. Dále jsou příjmy podle 7 odst. 1 písm. c) příjmy advokátů, daňových poradců, auditorů, lékařů apod. podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str. 23 Na konec kapitoly se vkládá: Změna platná od novela ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. Příjmem podle 7 odst. 6 ZDP s účinností od : (6) Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a). 1

2 Důvodová zpráva: Jedná se o návrat k věcnému řešení z roku Zároveň se navrhuje zvýšit limit na Kč, a to z důvodu sjednocení limitů v rámci zákona. Nové znění 36 odst. 7 ZDP: Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. Důvodová zpráva: Úpravou 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů nebude ponechána možnost zahrnout příjmy autorů vymezené v 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou zvláštní sazbou daně podle 36 zákona o daních z příjmů, do daňového přiznání. Pro budoucnost tak odpadá možnost započtení výše této srážky na reálnou výši daně poplatníka, neboť výše srážené daně je reálnou výší daně, která je okamžikem uskutečnění odpovídající srážky odvedena. Dále se jedná o upřesnění osobní působnosti 36 odst. 7, jenž se vztahuje pouze na daňové rezidenty, kteří jsou fyzickými osobami, a jeho vymezení oproti odstavci 8 v tomto směru. V souvislosti s dalším upřesněním znění 36 odst. 7 se považuje za nutné vyjádřit, že účinky předpokládané tímto ustanovením nastanou pouze za předpokladu, že do daňového přiznání budou zahrnuty veškeré příjmy poplatníka podle 6 odst. 4. Považuje se za nutné také vymezit lhůtu, ve které může být na příjmy podle 6 odst. 4 související s konkrétním zdaňovacím obdobím uplatněno ustanovení 36 odst. 7. podkapitola 3.4 Paušální výdaje str. 30 Na konec kapitoly se vkládá: Změna platná od novela ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. V 7 odst. 7 písmena a) až d) ZDP znějí: a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč, b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč, c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč, d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč.. Druh příjmu Výše paušálních výdajů pro rok 2015 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z živnostenského podnikání řemeslného 80 % nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč 2

3 příjmy ze živnostenského podnikání 60 % nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) (tj. podíl společníka v. o. s. a komplementáře k. s.) a odstavce 6 (tj. příjmy autorů zdaňované srážkovou daní) 30 % nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč 40 % nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky Kč Důvodová zpráva: Jedná se o legislativně technickou úpravu, která nově strukturuje 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, který upravuje výši paušálních výdajů, které může poplatník uplatnit do základu daně. Navrhuje se upravit v písmenech a) až c) výši paušálních výdajů pro konkrétní druhy příjmů ze samostatné činnosti a v písmenu d) pak jejich výši pro zbytkovou kategorii, tj. pro jiné příjmy ze samostatné činnosti. Navrženou formulací jiné příjmy ze samostatné činnosti se rozumí příjmy ze samostatné činnosti definované v 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů s výjimkou příjmů, které jsou uvedené v 7 odst. 7 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů, tj. jiných příjmů než příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání a z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Jiným příjmem ze samostatné činnosti pro účely určení výše paušálních výdajů též není podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku ( 7 odst. 1 písm. d) zákona), neboť tento příjem je základem daně ze samostatné činnosti bez snížení o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení dle 7 odst. 3 zákona o daních z příjmů, a tudíž se neuplatňují ani paušální výdaje. Dále se navrhuje limit pro uplatnění paušálních výdajů u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslného podnikání v 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů. Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 80 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč), tedy stejným způsobem, jakým byl zaveden limit u dalších výdajových paušálů zákonem č. 500/2012 Sb. Obdobně se navrhuje limit pro uplatnění paušálních výdajů u příjmů z živnostenského podnikání jiného než řemeslného v 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů. Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 60 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč), tedy stejným způsobem, jakým byl zaveden limit u dalších výdajových paušálů zákonem č. 500/2012 Sb. 3

4 podkapitola 3.6 Daňová specifika týkající se důchodců str. 31 Pod titulek Osvobození pravidelně vyplácených důchodů se vkládá: Podle 4 odst. 1 písm. h) ZDP se od daně z příjmů osvobozuje: h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, dů chodo vého pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. str. 32 Nad titulek Přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům od 1. ledna 2013 se vkládá: Změna platná od novela ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. V 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova pokud se nepostupuje podle 36 odst. 7. Důvodová zpráva: Pro právní jistotu poplatníků i správců daně se navrhuje do zákona doplnit, že v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného srážkou daně, který zaměstnanec na základě svého rozhodnutí zahrne do základu daně, se příslušný příjem započítá do zákonného limitu Kč pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů a penzí. Informace Finanční správy ČR: Důchodci Vrací se základní sleva na dani ve výši Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Roční sleva bude uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok 2013 (podrobné informace o tom, jak si o vrácení požádat, lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy). Spolu s vrácením slevy se od roku 2015 znovu zavádí i limit 840 tis. Kč, při je hož překročení budou zdaňovány příjmy důchodců z pracovního poměru, podnikání nebo pronájmu. Zároveň je třeba hlídat, aby měsíční příjem nepřekročil stanovený limit (ve výši minimální mzdy na začátku roku), který je pro rok 2014 ve výši měsíčně. Při překročení tohoto limitu musí starobní důchodce podat přiznání k dani z příjmů a odvést zálohu na daň z té částky, která stanovený limit překračuje. 4

5 Kapitola 4 Daňová evidence podkapitola 4.2 Obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci str. 41 str. 107 Na konec kapitoly se vkládá: Změna platná od zákon č. 267/2014 Sb. V 26 odst. 2 písm. a) se za slovo samostatné vkládá slovo hmotné a za slovo soubory se vkládá slovo hmotných. Důvodová zpráva: Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v doplnění identifikace samostatných movitých věcí nebo jejich souborů, které jsou součástí vymezení hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů, a to tak, aby byla zajištěna žádoucí vazba na vymezení těchto věcí podle předpisů upravujících účetnictví, které slovo hmotné obsahují, a též z důvodu, že nový občanský zákoník v 496 nově rozlišuje mezi věcí hmotnou a nehmotnou. Vložena nová část: Vybrané daňově řešené situace 1. Společné příjmy novela ZDP zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. platí od roku Společné příjmy a výdaje (1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze spo leč nosti nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. (2) Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spolu vlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. (3) Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou spo lečenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství jmění zaniklo. Důvodová zpráva: Navrhovaná úprava, která je blokací paušálních výdajů, reaguje na zavedení nového institutu společnost, který v novém občanském zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní subjektivity, a nového institutu společenství jmění ( 1236 a následující NOZ). Společenství jmění může vzniknout z různých právních důvodů, typicky ze smlouvy, ale i z jiných právních skutečností (například společenství jmění při vypořádání společného jmění manželů při zániku manželství). Na rozdíl od spoluvlastnictví, ve kterém se poměr spoluvlastníků odvozuje od vztahu k věci, je společenství jmění poměrem osob, které je na existenci věci nezávislé (například nezaniká zánikem věci). Z hlediska daně z příjmů fyzických osob nachází společenství jmění uplatnění především při zániku společného jmění manželů, kdy v době, kdy společné jmění manželů zaniklo, je zrušeno nebo je zúžen jeho rozsah a dosud nedošlo k jeho vypořádání, není zřejmé, kterému z manželů jaký konkrétní majetek bude náležet. Další uplatnění nachází tento institut v případě řady smluv, typicky ze smlouvy, kterou se zakládá společnost, nebo ze smlouvy, na jejímž základě věřitelé likvidované obchodní společnosti převezmou likvidační podstatu, dále pak i u smluv nepojmenovaných. Při vypořádání společného jmění manželů v souvislosti se zánikem společenství jmění se postupuje podle 3 odst. 4 zákona. 5

6 2. Novela zákona o daních z příjmů zákon č. 267/2014 Sb. rok 2015 nové znění 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob + důvodová zpráva 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob (1) Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a kom ple mentáře komanditní společnosti mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí a) spolupracující manžel, b) spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. (2) U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stej ná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila 1. za zdaňovací období nejvýše Kč a 2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše Kč. (3) V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje roz dělují tak, aby a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila 1. za zdaňovací období nejvýše Kč a 2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše Kč. (4) Příjmy a výdaje nelze rozdělovat a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvý hod nění na vyživované dítě, c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a d) na a od poplatníka, který zemřel. Důvodová zpráva: Do ustanovení je zasaženo z důvodu doplnění úpravy o osoby, které se podílejí na provozu rodinného závodu. Rodinný závod a osoby podílející se na něm zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na tyto osoby se vztahovala již předchozí úprava 13, která se zabývala spolupracujícími osobami. Tato úprava však neupravovala případ, kdy člen rodiny, který byl účasten na provozu rodinného závodu, nežije ve společně hospodařící domácnosti spolu s poplatníkem. Tyto situace se do zákona explicitně doplňují. Vzhledem k současné legislativní podobě tohoto ustanovení je zvolena cesta jeho celkové rekodifikace, tj. jsou provedeny další, zejména legislativně technické úpravy. Odstavec 1 upravuje okruh příjmů a výdajů vzniklých při samostatné činnosti, které mohou být rozděleny na spolupracující osoby a uvádí taxativní výčet těchto osob, které se za ně považují (jsou zde zahrnuti i členové rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu). Odstavec 2 upravuje obecné pravidlo o rozdělení příjmů a výdajů, kdy nesmí přerozdělená částka přesáhnout v celkovém součtu 30 % a zároveň horní hranice vyjádřenou v peněžních prostředcích pro každý měsíc a zdaňovací období. Vůči odstavci 2 je poté speciálním ustanovením odstavec 3, který se týká spolupráce pouze s manželem poplatníka, kdy již do této spolupráce není zapojena žádná další osoba. Tento druh spolupráce má pak výhodnější daňový 6

7 režim, a to v podobě výše podílu celkových příjmů a výdajů, které mohou být rozděleny a také rovněž v maximální výši rozdílu mezi příjmy a výdaji, který může být rozdělen (a to jak ročně, tak měsíčně). Odstavec 4 pak upravuje okruh osob, na které nelze nikdy příjmy a výdaje rozdělovat. Oproti předchozímu znění tento odstavec obsahuje případ, kdy poplatník fyzicky zemře. Výslovné doplnění tzv. civilní smrti poplatníka jako případu, kdy nelze rozdělovat příjmy a výdaje podle 13, je nutné vzhledem k ustanovení 239a daňového řádu, které zakotvuje obecný princip, podle kterého se pro účely správy daní hledí na právní skutečnosti tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Jedná se tak o prodloužení života zůstavitele pro účely správy daní a poplatníkovo daňové úmrtí nastává až v okamžiku skončení řízení o pozůstalosti. Na základě navržené úpravy je možné rozdělovat příjmy ze samostatné činnosti na spolupracující osobu jen do dne skutečné smrti poplatníka (tj. do doby, kdy ke spolupráci opravdu docházelo), nikoliv do okamžiku daňového úmrtí poplatníka (do okamžiku skončení řízení o pozůstalosti zůstavitele.). 3. Novela zákona o daních z příjmů zákon č. 267/2014 Sb. rok 2014/2015 Finanční správa ČR Malí podnikatelé Do letoška mohli podnikatelé s méně než 26 zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší. Podnikové školky Zaměstnavatel bude mít možnost snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Těmito náklady jsou např. nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti, úhrada jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení. Budou-li výdaje na straně zaměstnavatele zahrnuty do daňových výdajů a služba péče o dítě bude poskytována zaměstnancům bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu, pak se u zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem. Rodiče s dětmi Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzn. školkovné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a poprvé ji bude možno uplatnit již za kalendářní rok Za rok 2014 si tak budou moci rodiče uplatnit slevu do výše Kč, a v roce 2015 do výše Kč. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Nově se zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to Kč na druhé a Kč na třetí a další dítě. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů. 7

8 Slevy na dani V 35ba odst. 1 ZDP se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v 35bb zákona) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení, jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum, v případě, že provozuje mateřskou školku, s výjimkou zájmových kroužků tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle 24 ZDP, až do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2014 maximálně do výše Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Daňové zvýhodnění na vyživované děti V 35c odst. 1 ZDP došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Smyslem úpravy je zajištění nároku podle 35c ZDP na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši podle počtu vyživovaných dětí. Ve výši na jedno dítě: Kč ročně /měsíčně Kč Ve výši na druhé dítě: Kč ročně/měsíčně Kč Ve výši na třetí a další dítě: Kč ročně/ měsíčně Kč Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení ( 35c a 35d ZDP) dohromady. Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků. V p řípadě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro zdaňovací období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24. V zákoně je dále v 35c upřesněno, že: za vyživované dítě se nově považuje i dítě, které přestalo být z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči (tj. péče, která nahrazuje péči rodičů), jestliže nadále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem a soustavně se připravuje na budoucí povolání, jde-li o daňové zvýhodnění na dítě druhého z manželů, k uplatnění nároku postačí, aby toto dítě s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti. Jedná-li se však o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, 8

9 je třeba, aby poplatník nejen s tímto vnukem žil ve společně hospodařící domácnosti, ale další podmínkou pro uplatnění prarodičem je, aby jeho rodiče neměli dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na toto dítě uplatnit, zahrne-li poplatník příjmy zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkou podle zvláštní sazby daně do ročního základu daně v daňovém přiznání, tyto příjmy se započtou do limitu pro výplatu daňového bonusu stanoveného ve výši šestinásobku minimální mzdy, v 35c odst. 5 ZDP se rozšiřuje skupina poplatníků (daňových nerezidentů), která může v rámci daňového přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, a to o rezidenty Lichtenštejnska. Dále se v tomto ustanovení z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků zrušuje povinnost dokládat pro účely uplatnění daňového zvýhodnění u daňových nerezidentů výši příjmů ze zdrojů v zahraničí na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Tito poplatníci mají i nadále povinnost výši zahraničních příjmů prokázat potvrzením zahraničního správce daně, forma však od roku 2015 není stanovena. V souvislosti s výše uvedenými změnami bylo upřesněno i ustanovení 38k odst. 4 písm. c) ZDP, kde poplatník u zaměstnavatele nově prohlašuje, jaký je počet vyživovaných dětí v rámci jeho společné domácnosti (nutno posuzovat v kontextu 35c odst. 6 ZDP), a nově je upraveno prokazování nároku v 38l odst. 3 písm. c) ZDP. Omezení možnosti uplatnění odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění pro nerezidenty, kteří jsou mimo státy EU a EHS. Od mohou odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatnit pouze rezidenti EU a EHS, pokud splní současně podmínku 90 % příjmů z České republiky. Zálohy Podle 38a ZDP zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti. Toto ustanovení se vztahuje jak na daňovou povinnost vzniklou před úmrtím zůstavitele, i na daňovou povinnost vzniklou ode dne úmrtí zůstavitele (včetně) do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti (včetně). Povinnost podat daňové přiznání V 38g odst. 4 ZDP dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle 38ha ZDP. Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2014 zvýšena o solidární zvýšení daně podle 38ha ZDP, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle 16a ZDP. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh. Životní pojištění Z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění nebudou daňová zvýhodnění poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků 9

10 zaměstnavatele u zaměstnance do výše Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až Kč ročně. Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání vrátit daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka. Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března. Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole Položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary. Pokud však budou odčitatelné položky uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se k těmto dodatečně uplatněným odčitatelným položkám nebude přihlížet. Bezúplatná plnění Příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání. U zaměstnance je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen též majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše Kč od téhož zaměstnavatele. Oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy Účinnější kontrolu skutečných příjmů umožní i nově stanovená povinnost fyzických osob oznámit správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč. Toto oznámení se bude podávat nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Sankce za nesplnění této povinnosti může dosáhnout 10 až 15 % neoznámeného osvobozeného příjmu. Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy Základem pro výpočet 7% solidárního zvýšení daně je i nadále rozdíl mezi 48násobkem průměrné mzdy a součtem příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Nově je možno zohlednit při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla dosažena ze samostatné činnosti. 10

11 Pokud nebude překročen za kalendářní rok strop (maximální vyměřovací základ) pro výpočet sociálního pojištění, nebude nutno podávat samostatné přiznání k dani z příjmů jen z toho důvodu, že v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně. 4. Sazby základní náhrady za používání SMV a stravného Vyhláška č. 328/2014 Sb., účinnost od Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u: a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši: a) 69 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 104 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin c) 163 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši: a) 69 Kč až 82 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 104 Kč až 125 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin c) 163 Kč až 195 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Průměrná cena PHM Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: a) 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů b) 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů c) 36,10 Kč u motorové nafty 5. Vybraná témata Metodické aktuality SÚ č. 3/2015 Dotaz č. 1: Autorské honoráře v roce 2015 Potřebovala bych poradit ohledně autorských honorářů. Vedu účetnictví pro jedno menší vydavatelství a nakladatelství a ti by potřebovali informovat své smluvní autory o způsobu zdaňování jejich honorářů v tomto roce. Vím, že došlo ke změně v zákonu o daních z příjmů, pokud se týká uplatnění srážkové daně. Nestačila jsem však zachytit změny v ostatních oblastech, a tak nevím, zda jsou 11

12 Řešení: nějaké novinky z tohoto pohledu v sociálním a zdravotním pojištění, případně v DPH. Mohu požádat o komplexní pohled? 1) Daň z příjmů V oblasti zdaňování autorských honorářů srážkovou daní z příjmů, jakožto příjmů ze samostatné činnosti, došlo s účinností od ke změně, a to novelou č. 267/2014 Sb. Podle novelizovaného ustanovení 7 odst. 6 ZDP podléhá srážkové dani pouze příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč a jde o příjem uvedený v 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Současně byl novelizován také 36 odst. 7 ZDP autorské honoráře zdaněné srážkovou daní nelze s účinností od zahrnout do daňového přiznání (a tím ani započíst sraženou daň na celkovou daňovou povinnost). Ostatní autorské honoráře, zdaňované jako příjmy ze samostatné činnosti, ale nevyhovující podmínkám 7 odst. 6 ZDP, vstupují do dílčího základu daně podle 7 ZDP. Příjmy z těchto autorských honorářů lze snížit buď o výdaje ve skutečně prokázané výši, nebo o paušální výdaje ve výši 40 %. 2) Sociální a zdravotní pojištění Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní nadále nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Podle 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a podle 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se do vyměřovacího základu OSVČ nezahrnují příjmy, které jsou podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. 3) Daň z přidané hodnoty Do samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností nebyla pro účely zákona o dani z přidané hodnoty činnost osob, které byly zdaňovány jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž byla uplatňována zvláštní sazba daně podle zákona o daních z příjmů ( 5 odst. 2 zákona o DPH ve znění účinném do ). Autorské honoráře zdaňované srážkovou daní z příjmů podle 7 odst. 6 ZDP nepodléhaly dani z přidané hodnoty. S účinností od byla výše uvedená činnost z poslední věty ustanovení 5 odst. 2 zákona o DPH vypuštěna (novela č. 360/2014 Sb.). Autorské honoráře bez ohledu na způsob jejich zdanění daní z příjmů podléhají vždy dani z přidané hodnoty. Plátci DPH jsou povinni z každého autorského honoráře odvést daň z přidané hodnoty. V případě, že autor je plátcem DPH a současně bude autorský honorář podléhat srážkové dani z příjmů, nakladatelství mu na základě daňového dokladu uhradí částku = základ daně pro DPH 15% srážková daň ze základu pro DPH + částka DPH. 12

13 Dotaz č. 2: Solidární zvýšení daně a roční zúčtování záloh Jako zaměstnanci mi byla jedenkrát vypočtena ze zálohy vyšší daň z příjmů (zvýšení daně), a to z listopadové mzdy. Nyní jsme vyplňovali pro mzdovou účetní nová prohlášení a také žádali o provedení ročního zúčtování. Nikdy jsem nepodávala daňové přiznání, nyní mi však paní účetní sdělila, že mi nemůže zúčtování provést a že ze zákona musím podat přiznání. Důvodem je právě listopadová mzda. Vůbec tomu nerozumím, opravdu musím vyplnit daňové přiznání? Řešení: Postup uvedený v zadání a navrhovaný mzdovou účetní odpovídá právní úpravě platné a účinné do přijetí novely zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb. Ustanovení 38g odst. 4 ZDP, ve znění účinném do , totiž stanovilo, že daňové přiznání je povinen podat poplatník (zaměstnanec), u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. U zaměstnance, který je povinen podat přiznání k dani z příjmů, zaměstnavatel roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti neprovádí ( 38ch odst. 1 ZDP poslední věta). Novela č. 267/2014 Sb. v tomto ohledu přinesla změnu. Od je podle novelizovaného 38g odst. 4 ZDP povinen podat daňové přiznání poplatník (zaměstnanec), u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Povinnost podat daňové přiznání se tedy nevztahuje na poplatníky (zaměstnance), u nichž v průběhu roku sice dojde k solidárnímu zvýšení daně u zálohy ( 38ha ZDP), ale jejich výsledná daň za celý kalendářní rok se o solidární zvýšení daně ( 16a ZDP) nezvýší, tj. nevztahuje se na zaměstnance (nemající žádné jiné příjmy), pokud příjmy ze závislé činnosti za kalendářní rok u něho nepřevýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Podle přechodných ustanovení novely č. 267/2014 Sb., bod 48 lze novelizované ustanovení 38g odst. 4 ZDP použít již pro zdaňovací období roku Pokud zaměstnankyně za rok 2014: měla pouze příjmy ze závislé činnosti (od jednoho zaměstnavatele, případně postupně od více zaměstnavatelů, u kterých podepsala prohlášení k dani podle 38k ZDP), které nepřevýšily částku Kč, a neměla jiné příjmy podle 7 až 10 ZDP (např. příjmy ze samostatné činnosti, z nájmu aj.) vyšší než Kč, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh. K jeho provedení je nutné splnit veškeré podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů (požádat o roční zúčtování ve stanovené lhůtě do 15. února, předepsaným způsobem doložit veškeré skutečnosti prokazující nárok na nezdanitelné částky, slevy na dani či daňové zvýhodnění). Zaměstnavatel je povinen provést výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března. Zaměstnanci, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, je zaměstnavatel povinen vrátit přeplatek z ročního zúčtování záloh nejpozději při zúčtování mzdy za březen Tyto nové lhůty 13

14 stanovila rovněž novela č. 267/2014 Sb. (viz novelizované ustanovení 38ch odst. 4 a odst. 5 ZDP a bod 46 přechodných ustanovení novely). Dotaz č. 3: Daňová přiznání v případě úmrtí OSVČ Na začátku ledna (3. 1.) mi zemřel manžel. Manžel jako fyzická osoba podnikal (OSVČ, čtvrtletní plátce) a na mně je nyní řešení veškerých záležitostí týkajících se ukončení jeho podnikání. V řadě problémů mi pomáhá paní účetní, z pohledu daní si však v dané situaci není vždy jistá. V současné době především řešíme, do kdy bychom měly stihnout podat potřebná daňová přiznání (daň z příjmů, DPH). V zákoně o daních z příjmů ani o DPH se nemůžeme dopátrat. Můžete mi poradit? Přiznání budu podávat zřejmě pod svým jménem jak dlouho? Řešení: Danou problematiku upravuje daňový řád. Podle 239a daňového řádu se pro účely správy daní na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel (zemřelý manžel) žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Daňová povinnost zůstavitele (tj. daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti) přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud je dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost. Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu podle občanského zákoníku. Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti. Podle 239b daňového řádu osoba spravující pozůstalost (podle nového občanského zákoníku to může být povolaný správce pozůstalosti, nebo vy konavatel závěti, nebo dědic) plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně. Lhůty pro podávání řádného přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z přidané hodnoty vyplývají z 239b odst. 4 a odst. 5, 245 a 136 daňového řádu. Osoba spravující pozůstalost je povinna podat: do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele řádné daňové přiznání, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období, v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula; tuto lhůtu nelze prodloužit ( 239b odst. 4 a 245 daňového řádu). Podle zadání osoba spravující pozůstalost bude povinna do podat řádné přiznání k dani z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí 2014 a řádné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele řádné daňové přiznání, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit ( 239b odst. 4 daňového řádu). 14

15 Podle zadání osoba spravující pozůstalost bude povinna do podat řádné přiznání k dani z přidané hodnoty za období až a řádné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období až ve lhůtách stanovených v 136 daňového řádu řádné daňové přiznání za zbývající část zdaňovacího období, která uplyne ode dne smrti zůstavitele do konce zdaňovacího období, a řádná daňová přiznání za každé uplynulé zdaňovací období až do dne skončení řízení o pozůstalosti. Podle zadání osoba spravující pozůstalost bude povinna do podat řádné přiznání k dani z přidané hodnoty za období až a až do skončení řízení o pozůstalosti podávat řádná daňová přiznání za každé uplynulé čtvrtletí, a to do 25 dnů po jeho uplynutí ( 136 odst. 4 daňového řádu). Pokud nebude řízení o pozůstalosti ukončeno do konce roku 2015, osoba spravující pozůstalost bude povinna podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období až , a to nejpozději do (event. do , pokud by daňové přiznání zpracovával a podával daňový poradce či advokát) po uplynutí zdaňovacího období ( 136 odst. 1 a odst. 2 daňového řádu). V tomto daňovém přiznání nelze uplatnit základní slevu na dani na poplatníka, ani další slevy na dani, nezdanitelné části základu daně či položky odčitatelné od základu daně jedinou výjimku tvoří odpočet daňové ztráty zůstavitele, ten bude možné uplatnit ( 38ga ZDP). do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti řádné daňové přiznání, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti ( 239b odst. 5 daňového řádu). V uvedené lhůtě osoba spravující pozůstalost podá poslední řádné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob za příslušnou část zdaňovacího období. V případě přiznání k dani z přidané hodnoty je nutné pamatovat na 79b zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení dědic, který nepokračuje v uskuteč ňo vání ekonomických činností po zemřelém plátci, je povinen ke dni předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. V případě daně z příjmů je v rámci daňového přiznání nutné provést úpravu základu podle 23 odst. 8 písm. b) ZDP, platí rovněž 38ga ZDP. Osoba spravující pozůstalost podává výše uvedená daňová přiznání za zemřelého manžela. To znamená, že v prvním oddílu daňového přiznání se do údajů o daňovém subjektu (plátci DPH či poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob) uvedou jméno, příjmení a další identifikační údaje o zemřelém a do oddílu obsahujícího údaje o podepisující osobě uvede osoba spravující pozůstalost svoje identifikační údaje kód podepisující osoby 5a a přiznání podepíše (popř. zde budou uvedeny identifikační údaje zástupce osoby spravující pozůstalost s kódem 5b). 15

16 Kapitola 9 Daň z přidané hodnoty Od 1. ledna 2015 došlo k novelizaci zákona o DPH, a to hned třemi zákony: zákonem č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dotýká se změny místa plnění u vybraných služeb (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronické služby) a zavádí možnost používání zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS), zákonem č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10%, zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přináší nejrozsáhlejší změny v oblasti DPH (dobrovolná registrace identifikované osoby, nová definice staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti). podkapitola Registrační povinnosti plátce a identifikované osoby str. 111 Ve druhém odstavci větě poslední se doplňuje text: nebo v případě dobrovolné registrace podle 97a ZDPH. podkapitola Plátce z titulu překročení obratu Kč ( 6 a 94 odst. 1 ZDPH) str. 112 Ve druhém odstavci se třetí odrážka na konci doplňuje textem: Od roku 2015 se opět nájem nemovitých věcí do obratu započítávat bude, neboť došlo ke změně ve znění 4a ZDPH v tom, že osvobozená plnění bez nároku na odpočet, která se do obratu započítávají, jsou vymezena 54 až 56a ZDPH. Pokud bude osoba povinná k dani počítat obrat např. k , bude sledovat období od do s tím, že za měsíce roku 2014 nájem do obratu započítávat nebude, za měsíce roku 2015 nájem do obratu započítávat bude. podkapitola Sazby daně ( 47 ZDPH) str. 127 Podkapitola se nahrazuje novým textem: Plátce je povinen při výpočtu daně uplatnit správnou sazbu daně v souladu se zákonem o DPH. Od 1. ledna 2015 jsou v zákoně o DPH vymezeny tři sazby daně jedna základní a dvě snížené. Obecným pravidlem pro uplatňování sazby daně je, že všechna plnění podléhají základní sazbě daně, pokud není v zákonu o DPH nebo v přílohách k zákonu stanoveno jinak. Základní sazba daně je 21 % (do 31. prosince 2012 platila sazba 20 %). První snížená sazba daně, která činí 15 % (do 31. prosince 2012 platila sazba 14 %), se uplatní u tepla, chladu a u zboží uvedeného v příloze č. 3 16

17 k zá konu o DPH a u služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH. První sníženou sazbu daně je dále možno uplatnit u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 k zákonu o DPH, u převodu staveb pro sociální bydlení a stavebních a montážních prací provedených ve stavbách pro bydlení. Druhá snížená sazba daně ve výši 10% byla do zákona o DPH zavedena teprve od 1. ledna Tato sazba daně se vztahuje pouze na zboží vymezené v příloze č. 3a k zákonu o DPH. Druhá snížená sazba daně se vztahuje na počáteční a pokračovací výživu pro kojence a malé děti na bázi sušeného mléka, léky, tištěné a obrázkové knihy a speciální suroviny pro přípravu jídel pro osoby trpící celiakií. podkapitola Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení ( 48 a 48a ZDPH) str. 127 Podkapitola včetně nadpisu nově zní: Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení ( 48 a 49 ZDPH) V případě poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. Stavbou pro bydlení se rozumí také stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro bydlení, je-li umístěna na pozemku funkčně spojeném s hlavní stavbou. V praxi to znamená, že pokud bude opravována garáž stojící na pozemku u rodinného domu, i tato garáž se považuje za stavbu pro bydlení a veškeré opravy budou prováděny s 15% sazbou DPH. V 48 ZDPH je dále uveden výčet staveb pro sociální bydlení. Kromě jiných staveb, jako např. některých školských zařízení, zvláštních dětských zařízení, speciálních lůžkových zařízení hospicového typu, mohou být stavbami pro sociální bydlení obytné prostory (byty), rodinné domy a bytové domy. Obytné prostory pro sociální bydlení a rodinné domy pro sociální bydlení jsou omezeny podlahovou plochou. U obytných prostorů (bytů) je to 120 m 2, u rodinných domů 350 m 2. Bytovým domem pro sociální bydlení je dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení. Sazba daně u výstavby a převodů staveb pro sociální bydlení je upravena v 49 ZDPH. V případě převodu staveb pro sociální bydlení včetně pozemku (či podílu na pozemku), na kterém taková stavba stojí, se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. podkapitola Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně ( 47a a 47b ZDPH) str. 129 V prvním odstavci na konci první věty se slova nebo snížené sazby daně nahrazují slovy: nebo jedné ze dvou snížených sazeb daně 17

18 podkapitola Daňové přiznání a splatnost daně ( 101 ZDPH) str. 140 Na konec druhého odstavce se doplňuje text: Pro rok 2015 platí sice nový tiskopis daňového přiznání (vzor č. 19), ale tento tiskopis je po obsahové stránce prakticky totožný se vzorem č. 18, který platil pro rok Změna je pouze v popisce k některým řádkům tiskopisu. podkapitola Povinná elektronická forma podání ( 101a ZDPH) str. 142 Na konec podkapitoly se doplňuje nový odstavec: Od roku 2015 došlo k rozšíření povinnosti činit podání vůči správci daně elektronicky pro všechny osoby, které mají zřízenu datovou schránku nebo jejichž zástupci mají datové schránky. Tato povinnost souvisí se změnou daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) od 1. ledna podkapitola Daňové přiznání identifikované osoby str. 143 Ve druhém odstavci druhé větě se opravuje vzor č. 18 na vzor č. 19. podkapitola Poskytování služeb v rámci Evropské unie str V prvním odstavci se 10k nahrazuje 10i. 2. Ve druhém odstavci druhé odrážce se 10k nahrazuje 10i. podkapitola Místo plnění u poskytnutí služeb ( 9 až 10k ZDPH) str. 150 V nadpise podkapitoly se 10k nahrazuje 10i. str V odstavci pod příkladem č. 30 se 10k nahrazuje 10i a za slovem zrušen se doplňuje text: a 10k byl od 1. ledna 2015 přesunut do nového ustanovení 9a ZDPH. 2. Na konci poslední odrážky se doplňuje text (od 1. ledna 2015 nově 9a ZDPH). podkapitola Souhrnné hlášení při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko ( 102 ZDPH) str. 152 V odstavci prvním větě druhé se slova 10 až 10k ZDPH nahrazují slovy 9a nebo 10 až 10i ZDPH. podkapitola 9.5 Přenesení daňové povinnosti tzv. tuzemský reverse-charge str. 157 Za druhý odstavec (poslední odrážku) se vkládá následující text: S účinností od roku 2015 došlo k novelizaci jednotlivých ustanovení zákona o DPH, které se týkají režimu přenesení daňové povinnosti. V zákoně o DPH byl zachován režim přenesení daňové povinnosti na dodání zlata ( 92b), dodání zboží zahrnutého do přílohy č. 5 ZDPH ( 92c) a poskytnutí stavebních a montážních prací ( 92e). Tyto režimy jsou nově označovány 18

19 str. 158 jako trvalé. Nově se v zákoně o DPH objevují tzv. dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, které mohou být uplatněny u plnění, která jsou obsahem nové přílohy k ZDPH č. 6. Z těchto plnění pak může vláda ČR svým nařízením vybrat určitá plnění, na která se bude přenesení daňové povinnosti vztahovat. Dne 31. prosince 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 361/2014 Sb., které určuje, že od 1. ledna 2015 se režim přenesení daňové povinnosti bude vztahovat na emisní povolenky a od 1. dubna 2015 se dále bude uplatňovat na: kukuřici a semena technických plodin v surové či drcené podobě, surové a polozpracované kovy včetně drahých kovů, mobilní telefony, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.), videoherní konzole, integrované obvody a mikroprocesory, pokud bude hodnota plnění přesahovat částku Kč v základu daně. Část Kód předmětu plnění se nahrazuje novým textem: Kódy předmětu plnění: 1 zlato 4 stavební a montážní práce 5 zboží v příloze č emisní povolenky 12 obiloviny a technické plodiny 13 kovy 14 mobilní telefony 15 integrované obvody 16 přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat 17 videoherní konzole podkapitola Ručení za daň a zvláštní způsob zajištění daně ( 109 a 109a ZDPH) str. 162 Ve druhém odstavci na konci věty první se text hodnota plnění přesahuje částku Kč (dvojnásobek limitu pro platby v hotovosti) ruší a nahrazuje se textem hodnota plnění přesahuje částku dvojnásobku limitu pro platby v hotovosti (do 30. listopadu Kč, od 1. prosince Kč). str. 164 Doplňuje se nová podkapitola následujícího znění: Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop (MOSS) Zákon č. 196/2014 Sb. do zákona o DPH od roku 2015 zavedl možnost využití zvláštního režimu jednoho správního místa pro podnikatele, kteří poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového či televizního vysílání, nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani (konečným spotřebitelům občanům) z jiných členských států EU. V souvislosti se 19

20 změnou prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011, které mění místo plnění u těchto vybraných služeb, by se čeští poskytovatelé takových služeb museli registrovat ve všech zemích EU, odkud by jejich zákazníci pocházeli. Místo registrace v jednotlivých členských státech však mohou od 1. října 2014 podat přihlášku k zvláštnímu režimu jednoho správního místa na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a plnit všechny svoje daňové povinnosti do jiných členských států prostřednictvím tohoto finančního úřadu, tedy jednoho správního místa. Veškerá komunikace s Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj probíhá elektronicky přes daňový portál. Na běžné daňové povinnosti plátce nebo identifikované osoby nebude mít tato registrace žádný vliv. Bližší informace týkající se režimu MOSS lze najít na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/ mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop). Kapitola 10 Daň silniční str. 177 str Věta druhá ve druhém odstavci se mění: V roce 2015 tedy musí fyzická osoba-podnikatel (dále jen podnikatel), je-li poplatníkem daně silniční, podat daňové přiznání za rok 2014 a doplatit daň za rok 2014 (to měl učinit do ) a ve stanovených termínech platit zálohy na daň. Daňové přiznání za rok 2015 je povinen podat do podkapitola 10.1 Daňové přiznání za rok 2013 se ruší bez náhrady 1. Podkapitola 10.2 Daň silniční v roce 2014 se přečíslovává na 10.1 a nově zní: 10.1 Daň silniční v roce 2015 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byl naposledy novelizován s účinností od , a to zákonem č. 267/2014 Sb. Touto novelou byla upravena pouze dikce 8 odst. 1 a odst. 2 ZDSIL tak, že tam uvedený odkaz na 2 odst. 1 a odst. 2 zákona byl nahrazen obecným odkazem na splnění rozhodných skutečností pro vznik, resp. zánik daňové povinnosti k dani silniční. K žádné praktické změně tak proti roku 2014 nedošlo. 2. Podkapitola Předmět daně silniční se přečíslovává na str V posledním řádku prvního odstavce se text v závorce mění na (viz kapitola ). 2. Ve čtvrtém řádku čtvrtého odstavce se za slovo SPZ vkládá text v zásadě. str Druhý odstavec se nahrazuje textem Výše uvedené vyplývá z ustanovení 2 odst. 3 ZDSIL.. 2. Podkapitola Poplatník daně se přečíslovává na str Podkapitola Výše daně a záloh na daň se přečíslovává na Podkapitola Rozhodné období se přečíslovává na

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více