Bezdrátový regulátor prostorové teploty s týdenním programem REV24RF../SET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový regulátor prostorové teploty s týdenním programem REV24RF../SET"

Transkript

1 2 206 REV24RF.. Bezdrátový regulátor prostorové teploty s týdenním programem RCR10/868 REV24RF../SE Sestávající z prostorového regulátoru s vestavným rádiovým vysílaem a spínací jednotky s pijímaem Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly Dvoupolohový regulátor s funkcí automatické adaptace a PID regulací Výbr následujících provozních režim: - Automatický s týdenním programem s max. 3 topnými nebo chladicími fázemi - rvale komfortní režim - rvale útlumový režim - Ochranný režim proti zamrznutí nebo pehátí - Režim zvláštní den (denní režim) s max. 3 topnými nebo chladicími fázemi Pro automatický režim a pro režim zvláštní den lze nastavit rozdílné žádané teploty pro jednotlivé topné nebo chladicí fáze Regulace vytápní Možnost regulace chladicího zaízení Výhodné pro pestavby, renovace a dodatené instalace (kompletn bezdrátový prostorový regulátor) Použití Pro regulaci prostorové teploty v: Rodinných domech nebo rekreaních objektech Bytech nebo kanceláských prostorách Jednotlivých místnostech nebo obchodech Komern využívaných prostorech CE1N2206cz echnologie budov

2 Pro regulaci následujících zaízení: Nástnné plynové kotle Stacionární plynové kotle Kotle na topné oleje ermoelektrické pohony Obhová erpadla v otopných soustavách Elektrická topidla Ventilátory elektrických akumulaních topidel Zónové ventily (bez naptí uzavené nebo otevené) Klimatizaní a chladicí zaízení Funkce Obousmrná bezdrátová komunikace pomocí rádiového signálu PID regulace s automatickou adaptací nebo nastavitelnou dobou pracovního cyklu 2-bodová regulace ýdenní asový program Pednastavené denní režimy Peklenovací tlaítko Prázdniny, nepítomnost Režim párty Ochranný režim (proti zamrznutí nebo pehátí) Informaní úrove pro kontrolu nastavení Funkce reset Kalibrace idla Vytápní nebo chlazení Omezení minimální nastavitelné teploty Periodický chod erpadla Ochrana proti zatuhnutí ventilu Optimalizace startu regulace pro 1. komfortní fázi (P.1) Možnost runího sepnutí výstupního relé Objednávání Bezdrátová sada obsahující: - Regulátor prostorové teploty REV24RF s týdenním programem, stolní stojánek a spínací jednotku RCR10/868 REV24RF/SE Pi objednávání uvádjte prosím typové oznaení. Regulátor / vysíla REV24RF.. je dodáván vetn baterií. Mechanické provedení Prostorový regulátor a základová deska Základová deska a stojánek na stl Spínací jednotka Plastové pouzdro se snadno itelným displejem s velkými symboly, dobe pístupnými ovládacími prvky a s možností sejmutí ze základové desky. Kryt obsahuje elektroniku s DIP pepínai. Lehce pístupný prostor pro baterie usnaduje výmnu dvou 1,5 V alkalických lánk typu AA. Základová deska se používá pro pipevnní regulátoru na stnu. Dodávaný stojánek umožní postavit regulátor kdekoliv v místnosti. Stojánek lze snadno pipevnit k regulátoru bez použití nástroj. Plastové pouzdro s velkými ovládacími prvky, otevíratelným krytem. Dobe pístupná svorkovnice s dostatkem prostoru pro pipojovací vodie. Pístroj se mže montovat na bžn dostupné elektroinstalaní krabice nebo pímo na stnu. Výstupní relé s bezpotenciálovými pepínací kontakty a anténa pro píjem rádiového signálu jsou integrovány uvnit pístroje. 2 / 20

3 Displej a ovládací prvky 1 Symboly displeje Nutná výmna baterií Alarm Režim vytápní Režim chlazení Den v týdnu (max. 3 znaky) as Prostorová teplota (namená) Pehledný textový ádek (max. 18 znak) 24-hodinová spínací šablona s blikajícím asovým kurzorem Bez volby jazyka Info Info Žádaná teplota pro trvale komfortní režim Žádaná teplota prázdniny, dovolená Prostorová teplota Žádaná teplota pro ochranný režim Žádaná teplota pro trvale útlumový režim asový signál DCF77 z Frankfurtu (k dispozici bhem roku 2009) Datum (den - msíc - rok) h Pracovní dny Víkendové dny Den v týdnu Jednotka asu Nastavený režim prázdniny, dovolená Režim prázdniny, dovolená aktivní Režim párty aktivní C / F Zobrazení teploty C nebo F Vytápní / chlazení / erpadlo zapnuté 3 / 20

4 2 Pepína druhu provozu Automatický režim s týdenním programem s max. 3 topnými nebo chladicími fázemi bhem dne. Režim zvláštní den s max. 3 topnými nebo chladicími fázemi bhem dne. rvale komfortní režim (= komfortní teplota trvale) rvale útlumový režim (= útlumová teplota trvale) Ochranný režim (proti zamrznutí nebo pehátí) 3 INFO Jedním stisknutím tlaítka Info aktivujete podsvtlení displeje. Podsvtleni displeje se za chvíli automaticky vypne. Dalším stisknutím tlaítka Info se spustí zobrazení rzných informací: Na displeji se objeví symbol. Regulátor nejdíve zobrazí aktuální chybová hlášení a pak další dležité informace (nap. spínací programy,...). 4 laítko plus Zvýšení hodnoty, nastavení asu nebo provedení výbru. 5 Peklenovací tlaítko / režim párty Stisknutí tohoto tlaítka bhem nkterého režimu s asovým programem zmní komfort na útlum a opan. Díky tomu mžete pi odchodu na krátkou dobu ušetit jednoduchým pepnutím na útlum. Displej zobrazuje zmnu. Je platná do dalšího spínacího bodu v asovém programu. Aktivace režimu párty: Stisknte tlaítko na 3 sekundy. Režim párty lze spustit pouze v režimech a. V režimu párty reguluje regulátor na libovoln nastavitelnou teplotu po libovoln nastavitelnou dobu. Bhem režimu párty je zobrazen symbol funkce párty. spolen s asem ukonení 6 laítko mínus Snížení hodnoty, nastavení asu nebo provedení výbru. 7 Posuvný pepína pro nastavení programu as 4 / 20

5 Den - Msíc - Rok (2 znaky pro den, msíc a rok) Blok pracovních dn, víkendových dn nebo jednotlivé dny 1, 2 nebo 3 komfortní fáze. Zaátek Komfortní fáze 1 Žádaná teplota Komfortní fáze 1 Konec Komfortní fáze 1 Zaátek Komfortní fáze 2 Žádaná teplota Komfortní fáze 2 Konec Komfortní fáze 2 Zaátek Komfortní fáze 3 Žádaná teplota Komfortní fáze 3 Konec Komfortní fáze 3 Útlumová teplota bhem asového programu v automatickém režimu a v režimu zvláštní den. Zaátek prázdnin, dovolené Žádaná teplota v dob nepítomnosti Konec prázdnin, dovolené RUN Poloha posuvného pepínae RUN umožní uzavení krytu Druhy provozu Provoz s asovým programem Regulátor nabízí dva režimy s asovým programem: Automatický a Zvláštní den. Zadejte as zaátku a konce pro každou komfortní fázi. Dále je možné pro každou komfortní fázi zadat také libovolnou žádanou teplotu. Mezi komfortními fázemi regulátor pepne vždy na stejnou voln nastavitelnou útlumovou teplotu. C Píklad se 3 komfortními fázemi Heating phase 1 Heating phase 2 Heating phase Z h rvalé provozní režimy Regulátor nabízí 3 trvalé provozní režimy: rvale komfortní režim, rvale útlumový režim a Ochranný režim (proti zamrznutí / pehátí). Žádané teploty Pro týdenní a denní provozní režimy mžete nastavit žádané teploty libovoln. Všechny žádané teploty je bez omezení rozsahu možné nastavit na hodnoty 3 až 35 C. Všechny žádané teploty je s aktivovaným omezením rozsahu možné nastavit na hodnoty 16 až 35 C. CE1N2252CZ

6 Nastavení z výroby ovární nastavení pro vytápní ovární nastavení pro chlazení,,, 20 C 24 C, 16 C 28 C 8 C 35 C 12 C 30 C Nastavení z výroby: Spínací asy Komfortní fáze P1 P2 P3 P4 P5 P :00 23:00 PASS PASS PASS PASS 2. 06:00 08:00 17:00 22:00 PASS PASS 3. 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00 ýdenní asový program Pro zjednodušení zadávání asových program jsou k dispozici ti rzné spínací šablony. y pak mohou být piazeny bloku pracovních dn a víkendovým dnm Díky tomu je možné pizpsobit spínací asy a žádané teploty pouze jednou pro každý blok. Spínací šablona Bloky Mžete také nastavit programy pro jednotlivé dny až individuáln. Nastavení režimu prázdniny, dovolená Pro prázdniny nebo dovolenou mžete nastavit zaátek, žádanou teplotu a konec vaší nepítomnosti. Na zaátku prázdnin se regulátor pepne na nastavenou žádanou teplotu pro nepítomnost a na konci zpt do pedchozího režimu. Bhem režimu prázdniny je zobrazen symbol prázdniny. spolen s asem ukonení funkce Nastavení vašich hodnot provedete následovn: Nastavte posuvný pepína do polohy 15 (zaátek nepítomnosti): Zaátek (datum) nastavte stisknutím nebo. Nastavte posuvný pepína do polohy 16 (žádaná teplota bhem nepítomnosti): Žádanou teplotu nastavte stisknutím nebo. Nastavte posuvný pepína do polohy 17 (konec nepítomnosti): Konec (datum) nastavte stisknutím nebo. Pestavte posuvný pepína zpt do polohy RUN. Nalevo od symbolu objeví symbol. Pro pedasné ukonení režimu nepítomnost stisknte,, nebo pesute posuvný pepína. se 6 / 20

7 echnické provedení DIP pepínae DIP pepína ON / OFF Kalibrace idla Zap A Kalibrace idla Vyp Periodický chod erpadla a funkce proti zatuhnutí Zap Periodický chod erpadla a funkce proti zatuhnutí Vyp Omez. žádané teploty C Optimalizace startu: 1 h / C B Omez. žádané teploty 3 35 C Optimalizace startu: ¼ h / C F Zobrazení teploty ve F Optimalizace startu: ½ h / C C Zobrazení teploty ve C Optimalizace startu: Vyp E PID automatická adaptace PID 6 D PID12 2-bodová regulace (Režim: Chlazení) (Režim: Vytápní) Hodiny ízené vnitním krystalem Rádiem ízené hodiny (bude k dispozici pozdji) G H J DIP reset tlaítko Jestliže zmníme nastavení jednoho nebo více DIP pepína, potvrte nové nastavení stisknutím DIP reset tlaítka. Jinak zstanou zachována pedchozí nastavení! Nastavení z výroby: Všechny DIP pepínae ON 2211Z32 OFF J A Kalibrace idla: DIP pepína 1 B Omezení nastavení žádané teploty: DIP pepína 2 C Zobrazení teploty ve C nebo F: DIP pepína 3 D Regulaní algoritmus: DIP pepínae 4 a 5 Pokud teplota, která se zobrazuje na displeji, nesouhlasí s namenou (efektivní) teplotou prostoru, je možné idlo teploty pekalibrovat. Nastavte DIP pepína na ON a stisknte DIP reset tlaítko: Zobrazí se symbol CAL. Aktuáln namená teplota bliká. Stisknte nebo pro provedení kalibrace o max.± 5 C. Nastavte DIP pepína na OFF a stisknte DIP reset tlaítko pro uložení nového nastavení. Omezení minimální nastavitelné teploty na 16 C zabrauje prnikm tepla mezi sousedními byty v budovách s více topnými zónami. DIP pepína ON: Omezení žádané teploty C. DIP pepína OFF: Omezení žádané teploty 3 35 C (tovární nastavení). Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. DIP pepína ON: Zobrazení teploty ve F. DIP pepína OFF: Zobrazení teploty ve C (tovární nastavení). Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. REV24 je dvoupolohový regulátor s PID regulací. Prostorová teplota se reguluje periodickým zapínáním a vypínáním ovládaného zaízení. DIP pepína 4 ON a 5 ON: PID automatická adaptace Regulace s automatickou adaptací pro všechny bžné aplikace. DIP pepína 4 ON a 5 OFF: PID 6 Pro rychlé regulaní soustavy, pro aplikace na místech s velkými teplotními výkyvy. 7 / 20

8 DIP pepína 4 OFF a 5 ON: PID 12 Pro bžné regulaní soustavy, pro aplikace na místech normálními teplotními výkyvy. DIP pepínae 4 OFF a 5 OFF: 2-bodová regulace Dvoubodová regulace se spínací hysterezí 0,5 C pro obtížn regulovatelné soustavy (nastavení z výroby). Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. E Periodický chod erpadla a funkce proti zatuhnutí: DIP pepína 6 F Optimalizace startu: DIP pepínae 7 a 8 Lze použít pouze pi ovládání obhových erpadel nebo ventil! ato funkce chrání ventil nebo erpadlo ped zatuhnutím bhem delší doby neinnosti. Periodický bh erpadla se aktivuje každých 24 hodin ve 12:00 hodin na 3 minuty (na displeji se zobrazí symbol ). DIP pepína ON: Periodické spínání obhového erpadla Zap. DIP pepína OFF: Periodický chod erpadla Vyp (tovární nastavení). Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. Optimalizace asu zapnutí posune bod zapnutí P.1 tak, aby se žádané teploty dosáhlo v nastavený as. Nastavení je závislé na vlastnostech otopné soustavy, na rychlosti natápní tzn. na penosu tepla (rozvody, otopná tlesa), dynamice budovy (materiál, izolace) a topném výkonu (výkon kotle, teplota topné vody). DIP pepína 7 ON a 8 ON: 1 h / C Pro pomalé regulaní soustavy DIP pepína 7 ON a 8 OFF: ¼ h / C Pro rychlé regulaní soustavy DIP pepína 7 OFF a 8 ON: ½ h / C Pro stední regulaní soustavy DIP pepína 7 OFF a 8 OFF: OFF Vypnuto, bez vlivu (tovární nastavení). Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. Pon C Rx h/ C - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h P.1 1/2h/ C - 2 h - 1½h - 1 h - ½ h 1/4h/ C - 1 h - ¾ h - ½h - ¼ h t 2254D01 Legenda ke grafu: eplota ( C) t as pedstihu spínacího bodu (h) Rx Skutená teplota prostoru Pon Startovací bod optimalizace asu zapnutí G Režim vytápní nebo chlazení: DIP pepína 9 H Rádiov ízené hodiny: DIP pepína 10 Regulátor je možné pepnout na chlazení DIP pepínaem 9. DIP pepína 9 ON: Režim chlazení DIP pepína 9 OFF: Režim vytápní (tovární nastavení) Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. Lze použít pouze u typ REV...DC (s vestavným pijímaem asového signálu DCF77 z Frankfurtu)! oto provedení bude k dispozici v prbhu roku DIP pepína ON: Hodiny se ídí vestavným krystalem DIP pepína OFF: asový signál DCF77 z Frankfurtu, Nmecko. Nové nastavení uložte stisknutím DIP reset tlaítka. Poznámka: Synchronizace Po spuštní se REV24DC automaticky synchronizuje s asovým signálem DCF77 z Frankfurtu v Nmecku. Synchronizace trvá maximáln 10 minut. Synchronizace se bhem tchto 10 minut restartuje s každým stisknutím tlaítka nebo pohybem posuvného 8 / 20

9 pepínae z polohy RUN. Doporuujeme proto instalovat REV24DC na vybrané místo, po spuštní nastavit požadované hodnoty a neprovádt s REV24DC žádnou další manipulaci následujících 10 minut. Bhem normálního provozu se REV24DC synchronizuje s asový signálem každý den ve 3:10 hodin ráno. Poznámka: Píjem signálu Žádný píjem asový signál z Frankfurtu se penáší rádiovými vlnami. Píjem rádiového signálu závisí na vzdálenosti z Frankfurtu, atmosférických podmínkách a na umístní regulátoru REV24DC. Spolenost Siemens nemže zaruit za píjem asového signálu z Frankfurtu všude a za všech okolností. Jestliže se hodiny nebyly schopné synchronizovat 7 po sob následujících dní, zmizí symbol rádiem ízených hodin a zobrazí se chybové hléšení. Hodiny v regulátoru se pak ídí dle vestavného krystalu. J DIP reset tlaítko ON Z32 Jestliže se zmní nastavení jednoho nebo více DIP pepína, je teba potvrdit nové nastavení stisknutím DIP reset tlaítka. Jinak zstanou zachována pedchozí nastavení! Vstup do servisního režimu Nastavte posuvný pepína do polohy RUN. Na 3 sekundy stisknte souasn a, uvolnte a do 3 sekund stisknte souasn a na 3 sekundy, uvolnte a pidržte stisknuté další 3 sekundy. ím se zpístupní nastvení v servisním režimu. Na displeji se zobrazí. Na displeji se nejdíve s kódem 00 zobrazí volba jazyka. laítky nebo zvolte žádané nastavení. Potvrte nastavení tlaítkem. Stisknutím tlaítka pro výbr druhu provozu opustíte servisní režim. Seznam kód: Funkní blok Kód Název Nastavení z výroby Vaše nastavení Základní nastavení 00 Jazyk Anglitina 01 Kalibrace idla Vyp 02 Spínací hystereze 2-stavové regulace 0,5 C Nastavení LCD displeje Nastavení hodin 10 Doba podsvtlení 10 sekund 11 Jas podsvtlení 0 12 Kontrast 0 30 asové pásmo Odchylka od asového signálu z Frankfurtu (Stedoevropský as SE) (Viz. poznámka 0 hodin 1) 31 Zaátek letního asu (Viz. poznámka 2) 31. bezna (03-31) 32 Konec letního asu (Viz. poznámka 3) 31. íjna (10-31) Poznámka 1: Poznámka 2: Poznámka 3: Jestliže nejsou rádiové hodiny aktivní nebo je regulátor neobsahuje, nemá nastavení žádný vliv. Pokud jsou rádiové hodiny aktivní, posune se signál z Frankfurtu o hodnotu zadanou pod kódem 30 (asové pásmo). Jestliže není regulátor vybaven pijímaem rádiového signálu nebo nejsou rádiové hodiny aktivní, zmní se as vždy ve 2:00 v nedli pedcházející nastavenému datu. Jestliže jsou rádiové hodiny aktivní, posune se zmnný as o hodnotu nastavenou pod kódem 30 (asové pásmo). Jestliže není regulátor vybaven pijímaem rádiového signálu nebo nejsou rádiové hodiny aktivní, zmní se as vždy ve 3:00 v nedli pedcházející nastavenému datu. 9 / 20

10 Kontrola funkce a) Zkontrolujte displej. Jestliže se nic nezobrazuje, zkontrolujte stav a správné vložení baterií. b) Nastavte "rvale komfortní režim", odette aktuální zobrazenou teplotu. c) REV.. v režimu vytápní: Nastavte žádanou teplotu nad aktuáln zobrazenou hodnotu (viz. Návod k obsluze) REV... v režimu chlazení: Nastavte žádanou teplotu nižší než aktuáln zobrazená hodnota (viz. Návod k obsluze) d) Nejpozdji do jedné 1 minuty musí výstupní relé a tudíž i ovládané zaízení reagovat. Zobrazí se symbol. Pokud se nezobrazí: Aktuální prostorová teplota mže být vyšší než nastavená žádaná teplota (v režimu chlazení: nižší než nastavená) e) Nastavte zpt teplotu "rvale komfortního režimu" na požadovanou hodnotu f) Vyberte druh provozu podle vašeho pání Reset Prostorový regulátor REV24RF.. Údaje regulátoru teploty Reset hodnot definovaných uživatelem: Stisknte souasn tlaítka, a na 3 sekundy: Všechny teploty a asy nastavené v rzných polohách posuvného pepínae se vrátí do továrního nastavení (viz. odstavec "Nastavení z výroby" v Návodu k obsluze). Nastavení provedená v servisním režimu zstanou nezmnná. Hodiny se spustí ve 12:00, datum (1.ledna 2008). Bhem resetu se zobrazí všechny segmenty displeje, tím je možné zkontrolovat jeho funkci. Reset všech hodnot definovaných uživatelem a nastavení provedných v servisním režimu: ON 2211Z32 Stisknte souasn DIP reset tlaítko, a na 5 sekund: Po tomto resetu se vrátí všechna nastavení na tovární hodnoty. Ovlivní jak nastavení provedená pomocí posuvného pepínae, tak hodnoty nastavené v servisním režimu Prostorový regulátor REV24RF.. Údaje z vadných pijíma Prostorový regulátor REV24RF.. Údaje ze všech pijíma Pijíma RCR10/868: Údaje z prostorového regulátoru Stisknte souasn tlaítka "est" a "Learn" na zadní stran REV24RF.. na 1 sekundu. ím se vymažou všechny údaje pijíma, vedených v Info režimu jako vadné. Po tomto resetu signalizuje REV24RF.., že jsou všechny vadné pijímae vymazány. Stisknte souasn tlaítka "est" a "Learn" na zadní stran REV24RF.. na 5 sekund. ím se vymažou uložené údaje od všech pijíma. Po tomto resetu signalizuje REV24RF.., že k prostorovému regulátoru není pipojen žádný pijíma. Otevete kryt RCR10/886. Stisknte souasn tlaítko "Learn" a pepínací tlaítko na pední stran RCR10/868 na 4 sekundy. ím se vymažou uložené údaje o prostorovém regulátoru. LED_1 bliká erven. o signalizuje, že ke spínací jednotce (pijímai) není pipojen žádný prostorový regulátor. 10 / 20

11 Projektování Regulátor prostorové teploty REV24RF.. Montáž regulátoru REV24RF.. na stnu Umístte prostorový regulátor do hlavní obytné místnosti se zetelem na následující hlediska (nástnná montáž nebo volné umístní pomocí stojánku) Vzdálenost mezi vysílaem a pijímaem nemá pekroit 20 m a dv podlaží. Místo instalace by mlo být voleno tak, aby mohlo idlo snímat prostorovou teplotu co nejpesnji, bez ovlivnní pímým slunením záením nebo jinými zdroji tepla, píp. chladu. Doporuená montážní výška je pibližn 1,5 m nad zemí Zvolte umístní tak, aby nedocházelo k rušení rádiového signálu bezdrátové komunikace. Mjte na zeteli následující: Nemontujte na kovové povrchy (dvee rozvade, kryt kotle, apod.) Neumís ujte blízko elektrických silových kabel a pístroj vyzaujících elektromagnetické vlnní jako PC, televizné pijímae, mikrovlnnné trouby, atd. Vyhnte se kovovým konstrukcím, sklm s drátnou výplní, armovaným železobetonovým prvkm, apod. Použijte DIP pepína pro pizpsobení chování regulátoru pro konkrétní aplikaci. Pokud teplota, která se zobrazuje na displeji, nesouhlasí s namenou (efektivní) teplotou prostoru, zkalibrujte teplotní idlo regulátoru (Viz. "Kalibrace idla"). Namontujte základovou desku REV24RF.. na zvolené místo. Viz. také "Poznáky k montáži a uvedení do provozu". Nejprve pipevnte základovou desku a pak shora nasute regulátor. Základovou desku je možné montovat na bžn dostupné elektroinstalaní krabice nebo pímo na stnu. Pi montáži na stnu se ujistte, že je nad regulátorem dostatek místa pro jeho vysunutí ze základové desky. min. 10 cm 2261Z03 Stojánek pro REV24RF.. Postupujte podle pokyn vytištných na stojánku. Postavte REV24RF.. na vybrané místo.. Spínací jednotka - pijíma RCR10/868 Pokud je to možné, nainstalujte pijíma blízko ovládaného zaízení. Zvolte umístní tak, aby nedocházelo k rušení rádiového signálu bezdrátové komunikace. Pro umístní dodržujte následující pokyny: Nemontujte do ovládacího panelu. Nemontujte na kovové povrchy (dvee rozvade, kryt kotle, apod.) Neumís ujte blízko elektrických silových kabel a pístroj vyzaujících elektromagnetické vlnní jako PC, televizné pijímae, mikrovlnnné trouby, atd. Vyhnte se kovovým konstrukcím, sklm s drátnou výplní, armovaným železobetonovým prvkm, apod. Ujistte se, že místo montáže je suché a chránné ped stíkající vodou. 11 / 20

12 Pístroj se mže montovat na bžn dostupné elektroinstalaní krabice nebo pímo na stnu. Montáž a pipojení pijímae RCR10/868 Ujistte se, že pijíma není bhem instalace pipojen k napájecímu naptí! K napájecímu naptí jej znovu pipojte až po úplném dokonení montáže. Bhem instalace pipevnte a pipojte nejprve zadní ást pístroje bez vrchního krytu (L / N = napájení 230 V AC, LX / L1 = ovládané zaízení). Potom nasate shora vrchní kryt pístorje a zajistte šroubkem. Více informací naleznete v instalaních pokynech dodaných spolu s regulátorem. Elektrická instalace musí být provedena v souladu s píslušnými pedpisy a normami Uvedení do provozu 1. REV24RF../SE 2. Zapnutí REV24RF.. 3 Provizorní montáž RCR10/ est rádiové komunikace / vyhledání místa s nejlepším píjmem signálu Prostorový regulátor a spínací jednotka se již z výroby dodávají v sad RF/SE s nastavenou vzájemnou komunikací. Díky tomu nepotebujete run navazovat komunikaci mezi tmito dvma pístroji. Nicmén pokud je to nutné, lze regulátor a spínací jednotku vzájemn zkomunikovat také run. Viz bod "7. Runí navázání komunikace REV24RF.. a RCR10/868". Vyjmte erný izolaní pásek z baterií. Jakmile se pásek vyjme, regulátor se zapne. : Vyberte požadovaný jazyk pomocí nebo. Potvrte tlaítkem. Pokud je to možné, pipevnte pijíma provizorn (nap. oboustrann lepicí páskou). Pomže vám to pozdji vyhledat místo s nejlepším píjmem rádiového signálu. Pipojte elektrické vodie k RCR10/868 a uzavete pední kryt. Viz. bod "4 est rádiové komunikace / vyhledání místa s nejlepším píjmem signálu." a) Zapnte RCR10/868 b) Stisknte tlaítko est na zadní stran REV24RF.. a umístte pístroj na místo s nejlepším signálem. Zkontrolujte rádiové spojení mezi prostorovým regulátorem a všemi pipojenými spínacími jednotkami. Na RCR10/868 rychle bliká LED_2. est se vypne automaticky po 10 minutách nebo jej mžete vypnout run stisknutím jednoho z následujících tlaítek:, nebo. c) Na displeji REV24RF.. se zobrazí síla signálu rádiové komunikace s pipojeným RCR10/868. Pokud je k jednomu REV24RF.. pipojena více než jedna spínací jednotka (pijíma), pepíná se každých 10 sekund zobrazení mezi RCR 01, RCR 02, atd. laítkem nebo vyberte požadovanou spínací jednotku. Vybraná spínací jednotka se testuje nepetržit 1 minutu. d) REV24RF..: ím delší ukazatel pod íslicemi 0...9, tím kvalitnjší je rádiový signál. Jestliže se ukazatel zobrazí pouze pod íslicí 0, rádiové spojení naní spolehlivé. V takovém pípad pemístte regulátor na jiné místo a zkra te vzdálenost mezi REV24RF.. a RCR10/868. Opakujte test dokud není kvalita signálu dostatená. Nedostatený Dostatený Dobrý Velmi dobrý 12 / 20

13 e) RCR10/868: LED_1 také signalizuje kvalitu rádiového spojení: ervená = Nedostatený nebo žádný Oranžová = Dobrý Zelená = Velmi dobrý f) Jestliže je kvalita rádiového spojení nedostatená, zkra te vzdálenost mezi regulátorem REV24RF.. a spínací jednotkou RCR10/868. Pak opakujte test dokud není kvalita spojení dostatená. 5 Dokonení montáže RCR10/ RCR10/868 Runí pepnutí výstupního relé 7. Runí navázání komunikace mezi REV24RF.. a RCR10/868 LED_1 LED_2 LEARN a) Vypnte napájení. b) Oznate si místo, kde je RCR10/868 namontován. c) Pokud je to nutné, odpojte elektrické vodie. d) Namontujte pijíma na oznaené místo, definitivn pipojte vodie a uzavete kryt pístroje. e) Zapnte napájení. f) Po spuštní není nutná žádná obsluha spínací jednotky. K runímu pepnutí relé stisknte pepínací tlaítko na pijímai. LED_1 bliká. Pepnutí je aktivní minimáln 15 minut. Optovným stisknutím tlaítka runí pepnutí zrušíte. Jestliže reulátor pošle bhem tchto 15 minut ídicí telegram, jeho funkce se potlaí a píkaz se vykoná až po uplynutí tchto 15 minut. ato funkce umožní otestovat spínací jednotky pipojené k regulátoru. Po uplynutí doby runího pepnutí vykoná RCR10/868 okamžit všechny píkazy pijatých ídicích telegram. V pípad poruchy (nap. vybité baterie) pestane regulátor vysílat ídicí telegramy. Na spínací jednotce stisknte tlaítko pro trvalé zapnutí ovládaného zaízení. ato funkce vám umožní nap. nechat bžet otopnou soustavu, i když je prostorový regulátor vypnutý. Jakmile se prostorový regulátor vrátí k normálnímu provozu (nap. po vložení nových baterií), pepíšou jeho ídicí telegramy runí pepnutí. Synchronizace trvá maximáln 130 minut. V dodávané sad REV24RF../SE je z výroby nastavena komunikace mezi vysílaem a pijímaem. Runí propojení RCR10/868 a REV24RF.. : a) Stisknte tlaítko LEARN na RCR10/868 pibližn na 4 sekundy: Modrá LED_2 pomalu bliká, režim navázání komunikace je aktivní. b) Do 20 minut stisknte tlaítko LEARN také na regulátoru REV24RF.. : Regulátor REV24RF.. nyní bu zobrazí potvrzení, že spínací jednotka (RCR 01, RCR 02, atd.) je pipojena nebo že komunikace selhala. Signalizace na RCR10/868: Jestliže je spojení úspšné, modrá LED_2 zane rychle blikat a LED_1 se zmní z ervené na zelenou. Jestliže se spojení nezdaí, zstane režim navázání komunikace aktivní: Modrá LED_2 pomalu bliká. c) K jednomu regulátoru mžete pipojit maximáln 15 spínacích jednotek / pijíma. Pro jednoznanou identifikaci každého pijímae (spínací jednotky) piadí REV24RF.. každému RCR10/868 jeho íslo. REV24RF.. pak zobrazí toto íslo po úspšném navázání komunikace. 13 / 20

14 Poznámky Symbol poruchy na regulátoru REV24RF.. mže upozornit na chybu rádiové komunikace jedné z pipojených spínacích jednotek. Zkontrolujte poruchová hlášení stisknutím tlaítka. Pokud je to nutné, zkontrolujte spínací jednotku. Pokud RCR10/868 pijme velmi slabý signál, neúplný ídicí telegram nebo nezachytí žádný telegram více než 65 minut, svítí LED_1 erven. Zkontrolujte displej REV24RF.., zda nesignalizuje poruchu. Jakmile RCR10/868 pijme správn ídicí telegram, vrátí se do normálního provozu. Jestliže spínací jednotka ádn nezachytí ídicí telegram, zstane výstupní relé v naposledy pijaté poloze. Jakmile RCR10/868 pijme další korektní telegram z regulátoru REV24RF.., vrátí se pijíma do normálního provozu. Jestliže nepijme RCR10/868 žádný nebo pijme neúplný ídicí telegram z regulátoru REV24RF.., výstupní relé se vypne. ím se vypne také ovládané zaízení. LED_1 svítí erven. Jakmile RCR10/868 zachytí další korektní ídicí telegram z regulátoru REV24RF.., vrátí se pijíma do normálního provozu. Pi výpadku napájecího naptí RCR10/868 se výstupní relé rozepne. REV24DC je regulátor softwarové tídy A urený pro normální stupe zneištní. 14 / 20

15 echnické parametry regulátoru prostorové teploty REV24RF.. Všeobecné údaje Smrnice a normy Bezpenost Podmínky prostedí Hmotnost Barva Rozmry Napájení Baterie (alkalické AA) Životnost baterií Záloha hodin pi výmn baterií (všechna ostatní data zstanou uchována v EEPROM) DC 3 V 2 x 1,5 V Pibližn 2 roky max. 1 min ída ochrany II dle EN Snímací prvek teplotního idla Micí rozsah asová konstanta Rozsah nastavení žádaných teplot Nastavení všech teplot 3 35 C Rozlišení nastavení a zobrazení Žádané teploty Spínací asy Mení aktuální teploty Zobrazení aktuální teploty Zobrazení asu CE shoda Elektromagnetická kompatibilita Smrnice pro nízké naptí R&E smrnice Schválení Platné v následujících státech Rádiové zaízení Automatická zaízení pro domácnost a podobné úely Elektromagnetická kompatibilita Odolnost proti rušení Vyzaování Rádiové zaízení Krytí Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Skladování a doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky Bez obalu REV24RF.. REV24RF../SE Kryt Základová deska Pístroj vetn základové desky NC 10 kω ±1 % pi 25 C 0 50 C max. 10 min 0,2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min 2004/108/EEC 2006/95/EC EN Všechny lenské státy EU Norsko, Island, Švýcarsko EN EN EN EN EN IP20 3K3 dle IEC C < 85 % r.v. 2K3 dle IEC C < 93 % r.v. 2M2 dle IEC ,29 kg 0,45 kg RAL9003 bílá RAL7038 šedivá 94 x 134,5 x 30 mm 15 / 20

16 echnické parametry spínací jednotky (pijímae)rcr10/868 Všeobecné údaje Smrnice a normy Bezpenost Podmínky prostedí Hmotnost Barva Rozmry Napájecí naptí Píkon Kmitoet Spínací výkon výstupního relé Naptí Proud 230 V AC +10/ 15 % < 10 VA Hz AC V 0,2 16 (2) A ída ochrany II dle EN shoda Elektromagnetická kompatibilita Smrnice pro nízké naptí R&E smrnice Schválení Platné v následujících státech Rádiové zaízení Automatická zaízení pro domácnost a podobné úely Zvláštní požadavky na regulátory energií Elektromagnetická kompatibilita Odolnost proti rušení Vyzaování Rádiové zaízení Krytí Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Skladování a doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky Bez obalu RCR10/868 REV24RF../SE Pední kryt Základová deska Kryt vetn základové desky 2004/108/EC 2006/95/EC EN Všechny lenské státy EU Norsko, Island, Švýcarsko EN EN EN EN EN EN IP20 ída 3K3 dle IEC C <85 % r.v. ída 2K3 dle IEC C <93 % r.v. ída 2M2 dle IEC ,16 kg 0,45 kg bílá RAL 9003 šedivá RAL x 114 x 31,5 mm 16 / 20

17 Schéma zapojení spínací jednotky (pijímae) RCR10/868: L Lx AC 230 V 2255A01 L N N L2 Lx L1 Nx Y1 N2 AC V Nx M1 L N Lx L1 L2 M1 N2 Y1 Fáze, AC 230 V Nula, AC 230 V Fáze, AC V Spínací kontakt, AC V / 16 (2) A Rozpínací kontakt, AC V / 16 (2) A Obhové erpadlo Pijíma RCR10/868 Ovládané zaízení (Kotel, servopohon apod.) Píklady aplikací F1 F2 N2 N1 F2 F1 N2 N1 Y2 M1 Y2 M1 2255S S02 Závsný plynový kotel Stacionární kotel N1 N3 N2 N2 N4 Y3 Y4 2255S03 E1 N1 2255S05 Zónový ventil Chladicí zaízení 17 / 20

18 N1 N2 Y1 M1 2252S04 Obhové erpadlo s pedregulací teploty vody runím smšovacím ventilem E1 F1 F2 M1 N1 N2 N3 N4 Y1 Y2 Y3 Y4 Chladicí zaízení Provozní termostat Havarijní termostat s runím resetem Obhové erpadlo Regulátor prostorové teploty (vysíla) REV24RF.. Pijíma RCR10/868 Regulátor prostorové teploty (vysíla) REV24RF.. Pijíma RCR10/868 Run ovládaný trojcestný smšovací ventil Elektromagnetický ventil ícestný ventil s pohonem Dvoucestný ventil s pohonem 18 / 20

19 Rozmry Regulátor prostorové teploty (vysíla) REV24RF.. 134,5 16, Ø , M03 Pijíma RCR10/ , M04 Ø , ,7 19 / 20

20 Siemens s.r.o. Divize echnologie budov Evropská 33a Praha 6 el.: Fax: http: // Siemens s.r.o. Zmny vyhrazeny 20 / 20

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW772... V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení e-mailem. Ovládání

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 06083 Bastia Umbra (PG) Italy T.+39.075.8011604 F.+39.075.8014602 EQUOBOX RTU-M-BUS Centrála mi s protokolem M-Bus Návod k použití Verze 1.9 Tato uživatelská piruka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více