PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová"

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI MATEMATIKA 1. Úvod 1.1. P edstavení kurzu, tutorky a ú astník Úvodní slovo Milí ú astníci kurzu, vítám Vás v mém e-learningovém kurzu. Tento kurz Vám nabídne možnosti a inspiraci, jak správn a efektivn využít tablet, po íta nebo mobilní telefon v rámci výuky. Po dobu e-learningového kurzu, budete mít k dispozici tablet, abyste si mohli nabízené innosti i prakticky vyzkoušet. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s mobilními technologiemi, které m žeme využít v hodinách matematiky. Dále Vás seznámím s n kterými vhodnými dostupnými aplikacemi. Spole n vytvo íme "knihovnu internetových zdroj ", které nás mohou obohatit nebo mohou zpest it naši výuku. T ším se na spolupráci Monika Kocianová Strana 1

3 Struktura kurzu Kurz je ur en pro u itele základních škol, kte í neustále hledají nové podn ty, inovují a rádi o v cech p emýšlí. Tento e-learningový kurz bude trvat 4 týdny. Kurz je rozd len do jednotlivých kapitol, které budu postupn otevírat. V druhém, t etím a tvrtém týdnu na vás eká jednoduchý úkol. Podmínkou k úsp šnému zvládnutí kurzu, je odevzdat alespo dva úkoly a aktivn se zapojovat do diskuzí P edstavení tutorky Mgr. Monika Kocianová motto: "Žít a nechat žít." pozice: u itelka na I. stupni kontakt: Vzd lání: Západo eská univerzita v Plzni, fakulta pedagogická - u itelství 1. stupe ZŠ Zájmy: rodina, hra na hudební nástroje, horolezectví, textilní techniky, Pinterest Jsem u itelka prvního stupn, letos u ím prv á ky. Na ZŠ a MŠ D ín IV (Máchovka) u ím osmým rokem. D íve jsem žila v Hranicích u Aše a u ila na místní ZŠ. Pot ší m, když m budete oslovovat k estním jménem P edstavení ú astník a dotazník Vážené "virtuální" kolegyn, vážení kolegové. Prosím Vás o vypln ní krátkého dotazníku. zdroj obrázku: openclipart.org Prosím, p edstavte se stru n ve fóru. Jako vzor Vám m že posloužit p edstavení tutora. (To jsem já.) Strana 2

4 2. První týden - Mobilní za ízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra post-pc 2.1. Co jsou mobilní za ízení a pro za ínají být fenoménem dnešní doby? V úvodu této kapitoly bych ráda použila jedno zajímavé video od firmy Intel, které p ináší ur itý pohled do naší pedagogické budoucnosti (dle mého názoru již docela blízké). Video: Bridging Our Future, envisioned by Intel ( P emost ní naši budoucnosti, v p edstav Intelu). Co si máme p edstavit pod pojmem mobilní za ízení? Pokud se podíváte do Wikipedie na jejich definici, tak naleznete toto krátké vysv tlení: Mobilní za ízení nebo p enosné za ízení je malý p enosný elektronický bezdrátový p ístroj s vlastním napájením s r znými aplikacemi. asto je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnicí. Jsou oblíbené u t ch, kte í pot ebují využívat n které funkce b žného po íta e, avšak v prost edí, kde by to nebylo praktické. Tedy jednoduše: Je to za ízení, které si mohu nosit všude s sebou a umožní mi adu funkcí, které mi nabízí b žný po íta. Tady se nabízí hned n kolik otázek: Co je to dnes b žný po íta?co mi nabízí? Pokusím se podívat nejd íve na první otázku: Co je to dnes b žný po íta? Tak jist mnohé z vás napadne klasické stolní PC. Je to jist pravda, ale dnes je to již mnohem ast ji spíše notebook (netbook (dnes již pomalu mizející), ultrabook), který umož uje již první mobilitu (možnost vzít si ho n kam jinam pohyb po škole, byt, chalup...). Ovšem dnes již za po íta e pokládáme i jiná za ízení. T mi jsou nap. tablety a chytré telefony - za ízení, která nám poskytují podobné i stejné funkce + ale i n co navíc. Tady je vhodné si zodpov d t druhou otázku. Co mi nabízí? Po íta je za ízení na práci s informacemi. Umož uje nám je vytvá et, upravovat, ukládat, vyhledávat, sdílet... To vše spl ují i mobilní za ízení, ale p idávají adu zajímavých aspekt a funkcí navíc. Strana 3

5 Jaké to jsou? komunikace - telefonování, SMS, MMS, chat (instant messaging), internetová telefonie (VoIP) a videohovory, sociální sít p ístup k internetu a jeho službám prakticky odkudkoliv rozší ená realita (augmented raelity) fotoaparát videokamera hlasový záznamník okamžitá možnost prezentace (fotek, videí, audia...) sdílení praktické nástroje a aplikace usnad ující život a naši práci (vodováha, svítilna, jízdní ád, tlumo ník...) Obrázek: Interaktivní prohlížení rentgenu pacienta (Zdroj: nákupy a platby tvorba a úprava dokument (texty, tabulky, prezentace...) ovládání v cí (internet v cí) a další... Strana 4

6 Obecn práv mobilita a neustálá možnost p ístupu k internetu za íná nabývat na d ležitosti v našich životech. Tomu se p izp sobují ( i spíše nám umož ují) i dnešní za ízení jako jsou práv "chytré telefony" tzv. smartphony, tablety a další... Díky nastupujícímu významu mobilních za ízení se hovo í o tom, že za ínáme vstupovat do tzv. éry "post-pc". Doby, kdy "klasické" po íta e za ínají ustupovat práv mobilním za ízením. Klesá jejich prodej a naopak výrazn nar stá prodej tablet a chytrých telefon... Programy se p esouvají do tzv. "Cloudu", kde jsou pak p ístupné z r zných za ízení (mobilních i "klasických") spole n s daty jejich uživatel. Cloud Computing - Autor: Sam Johnston, CC-BY-SA Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Strana 5

7 2.2. Nové opera ní systémy (OS) Pokud se podíváme do Wikipedie, m žeme si p e íst, že: Opera ní systém (OS) je v informatice základní programové vybavení po íta e (tj. software), které je zavedeno do pam ti po íta e p i jeho startu a z stává v innosti až do jeho vypnutí. Jednoduše e eno "software, který nám oživuje náš hardware a my ho tak m žeme používat". Ve sv t "b žných po íta " se jist setkáváte s OS: Microsoft Windows patrn v tšina z Vás Obr. 1: Windows 8 Apple OS X n kte í z Vás, po íta e s nakousnutým jablkem Obr. 2: OS X Lion Strana 6

8 Distribuce Linuxu n kte í z Vás, ti, co mají rádi tu áka nap. Ubuntu, Red Hat... Obr. 3: Linux - distribuce UBUNTU Zastoupení OS: Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013), Zdroj: StatCounter Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013) Strana 7

9 Když se ale podíváme na sv t mobilních za ízení (chytré telefony a tablety), situace se nám výrazn zm ní. Objeví se ada nových OS. Zastoupení Mobilních OS: Sv t únor 2012 Sv t únor 2013, Zdroj: StatCounter Sv t únor 2012 Sv t únor 2013 Zdroje: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Obr. 1: Windows 8 Preview Menu, Autor: Ceo1O17, CC-BY, Obr. 2: OS X Lion, Autor: paz.ca, CC- BY, Obr. 3: Ubuntu 12.04, Autor: webercraigm, CC- BY, Strana 8

10 Mobilní OS Mezi mobilní OS dnes nej ast ji adíme: Android - pat í firm Google ios - vytvo ený firmou Apple Windows Phone - vytvo ený firmou Microsoft další: BlackBerry (RIM), Firefox OS (Mozilla), Ubuntu OS (Canonical), Bada (Samsung)... Pokud porovnáme po adí mobilních OS dle rozší ení na mobilních telefonech a tabletech je situace následující : Mobilní telefony: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Tablety: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone 2.3. Nové zp soby ovládání/komunikace Dosud asi nej ast ji používáte p i práci nap. s po íta em myš (touchpad) a klávesnici. Ale dnes již to není jediný zp sob. Pokud vlastníte n jaké dotykové za ízení, jako je práv telefon, tablet, ale t eba dnes i notebook/ultrabook i all-in-one po íta, využíváte místo nich dotek. A asto i další zp soby, které se pokusím p edstavit práv v této ásti. Volím zám rn ukázková videa, kde je vše názorn p edstaveno. Budou to: Dotek Gesta Pero (stylus) Hlas Dotek Jak už z názvu "dotyková" za ízení vyplývá, je to základní zp sob jejich ovládání. Kdo n kdy zkusil, zjistí, že je to velmi snadné a pohodlné (a ovládnutí je jist Strana 9

11 mnohem snazší než u takové po íta ové myši - d ti i sta í lidé jsou schopni okamžit používat). Dotek je opravdu velmi p íjemný a intuitivní. První ukázkou je ovládání dotykový telefonu Samsung Galaxy S III, které zárove p edstaví i následující ovládání v podob gest. Gesta Jak již bylo v první ukázce p edvedeno, lze používat k ovládání i r zná gesta, následující video p edstaví ovládání tabletu ipad2 pomocí gest. Pero (stylus) Telefon/ Tablet Strana 10

12 Hlas Hlasové vyhledávání Google Hlasová asistentka Siri Apple Google glass chytré brýle od Googlu jsou dalším mobilním za ízením, které náleží do tzv. nositelné elektroniky (brýle, hodinky, náramky...). Jsou to nová "chytrá" za ízení, která budeme nosit na svém t le. Co nám mohou nabídnout, nám m že p edstavit nap. následující video. Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Strana 11

13 3. Druhý týden - Mobilní aplikace V druhém týdnu se zam íme na aplikace, které se dají využít v hodinách matematiky. Nejd íve Vás seznámím s aplikací Matemagika, která vznikla na základ mého návrhu. Jedná se zatím o pracovní verzi. Pak se podíváme na jiné aplikace, které m žeme využít. V tomto týdnu Vás už eká menší úkol Mobilní aplikace Aplikace (aplika ní software) je vlastn program, který používá uživatel. Mobilní aplikace (mobile app) je program, který je ur en pro chytré telefony nebo tablety a jiné mobilní za ízení. Mobilní aplikace jsou dostupné p es distribu ní platformy. Nap. Google Play, Apple App Store, BlackBarry App Word nebo Windows Phone Store. Aplikace jsou k dispozici k volnému i placenému stažení a je jich nep eberné množství. Námi zap j ené tablety pracují v systému Android, proto budeme aplikace vyhledávat pomocí Obchod play, která je nainstalovaná v tabletu. V tomto p ípad sta í zadat klí ová slova nebo p esný název aplikace, kterou hledáte. Nabídku stejných aplikací najdete na Google Play (je to totéž ikonka je stejná). U itel by se v této nabídce m l orientovat a zvolit si práv takovou aplikaci, která by výuku zpest ila, obohatila. Vzhledem k široké nabídce je hledání a nelezení té správné aplikace asov náro né. P ed samotným užitím aplikace v hodin si aplikaci vyzkoušejte, aby nás b hem výuky nep íjemn nep ekvapila a p ipravenou hodinu nám nenarušila. Jak jsem již p edeslala, existuje velké množství aplikací, které m žeme využít v hodinách matematiky. Já uvedu jen n kolik z nich. N které z nich jsou použitelné i na druhém stupni Aplikace Matemagika Popis aplikace Tato aplikace je vytvá ena podle mého návrhu. Má obsahovat n které z didaktických her využitelných v hodinách matematiky. P edesílám, že tato aplikace se teprve vytvá í. Proto fungují jen n které hry uvedených devíti her. Strana 12

14 Název aplikace Matemagika Náhled aplikace Ur eno pro p edm t Ur eno pro ro ník Základní popis aplikace Matematika 1. až 2. ro ník Tato aplikace má dát možnost si zábavn procvi it u ivo z matematiky. A to jak ve škole b hem vyu ování nebo p i práci s interaktivní tabulí, ale i doma. Aplikace rozvíjí tyto kompetence: Kompetence k u ení motivuje žáka k další práci. Kompetence k ešení problém - série úloh dovoluje žákovi budovat vlastní ešitelské strategie. Kompetence komunikativní p i n kterých úkolech je možná vzájemná interakce žák. Kompetence sociální a personální - úsp šným ešením problém se vzr stající obtížností získává žák sebed v ru. Kompetence ob anské u í se poskytnout ú innou pomoc spolužákovi, p ípadn spolupracovat ve skupin. Kompetence pracovní -radost, kterou zažívá žák p i úsp chu, vytvá í u n ho pot ebu smyslupln pracovat. Žák nebo skupina žák se snaží vy ešit v ur eném asovém úsek co nejvíce úkol. Aplikace má 9 ástí, všechny ásti lze ešit ve t ech oborech (0-10, 0-20 bez p echodu desítky, 0-20 s p echodem desítky). P i špatném pokusu se hra vrací do p vodní pozice a žák m že pokus zopakovat.: 1. PO ÍTÁNÍ OBRÁZK 1 D ti spo ítají obrázky na kart a p i adí správnou íslici. 2. PO ÍTÁNÍ OBRÁZK 2 Na kart je íslice Strana 13

15 a d ti p i adí správný po et obrázk. 3. SPOJOVA KA - D ti spojují íslice od nejmenší k nejv tší. 4. MÍCHÁNÍ KARET 1 Žák se adí karty podle po tu obrázk od nejmenší po nejv tší. 5. MÍCHÁNÍ KARET 2 Žák se adí karty podle po tu ísel od nejmenší po nejv tší. 6. PEXESO ÍSLA A OBRÁZKY Žák hledá dvojice - íslo a obrázek. 7. PEXESO S ÍTÁNÍ - Žák hledá dvojice - íslo a p íklad. 8. PEXESO OD ÍTÁNÍ - Žák hledá dvojice - íslo a p íklad. 9. RODINKY Žák sestavuje z ur ených ísel p íklady. N které ásti lze ešit i ve skupinách jako problémový úkol, nap íklad Matematické rodinky. P i práci u itel organizuje innost, poskytuje pomoc p i technických problémech. Sleduje innost žák. Pr b žn motivuje, povzbuzuje žáky Práce s aplikací Po spušt ní aplikace se zobrazí úvodní stránka s kouzelníkem. Strana 14

16 Po n kolika vte inách se zobrazí úvodní stránka. Na té jsou t i karty. Karty znamenají dobu aktivity (5, 10 nebo15 minut). Po uplynutí této doby se hra sama zastaví. Pak si zvolíte obtížnost. Lehká obtížnost znamená po ítání v oboru 0 až 10, st ední 0 až 20 bez p echodu desítky a t žká 0 až 20 s p echodem. Strana 15

17 Zde se objeví nabídka karet. Každá karti ka skrývá z her, všechny zatím nefungují, ale pracuje se na nich. Kliknutím na vybranou kartu za íná hra Po ítání obrázk 1 D ti mají za úkol spo ítat obrázky na karti ce a uknout prstem na správnou íslici. Pokud úkol splní správn, objeví se veselý králí ek, pokud špatn, tak se králí ek mra í. Pak se objeví nová karta s obrázkem Po ítání obrázk 2 D ti mají za úkol p e íst si íslici na karti ce a uknout prstem na kartu se správným po tem obrázk. Pokud úkol splní správn, objeví se veselý králí ek, pokud špatn, tak se králí ek mra í. Pak se objeví karta s novou íslicí. Strana 16

18 Matemagika Fórum Musím se p iznat, že, když jsem si prohlédla p edcházející kapitolu, pomyslela jsem si, že p i vymýšlení názv jednotlivých her jsem zatím nebyla p íliš kreativní. Budu ráda, když navrhnete, jak by se daly n které díl í hry p ejmenovat tak, aby zn ly lákav ji P íklady dostupných aplikací Math Duel Jak už název hry napovídá, jedná se o matematický souboj. V nastavení si hrá i vyberou, v jakém oboru a v jakých po etních úkonech budou m it své síly. Ve snaze upravit tuto aplikaci do eské podoby chybí u p íklad na násobení znaménko, znaménko na d lení je p ekvapiv správn. Za adila bych rad ji hru pro s ítání a od ítání. M žeme se t šit, že se možná p i n které z aktualizací hra opraví. Strana 17

19 Matematika p íklady Název je trochu zavád jící. Nabízí procvi ování po etních operací, nap íklad i porovnávání. Výhodou této aplikace je, že je celá v eštin. Mluví na nás tedy esky. Proto je nepochopitelné, že v aplikaci z stávají jiná znaménka na násobení a d lení. Nevýhodou také je, že ne všechny hry v ní obsažené jsou zdarma Math Bingo Název zcela jasn íká, že se jedná o matematické BINGO. Princip této aplikace je tedy jasný. V úvodu hry si vybereme po etní operaci. Hra tentokrát není v eštin, proto znaménka vypadají jinak, než jsou naše d ti zvyklé. V další nabídce si vyberou náro nost p íklad. Klepnutím na START na vají ku hra za íná. Hrá nejen po ítá p íklady, ale snaží se ozna it linku, sloupek nebo úhlop í ku, aby vyhrál My Script Calculator Jedná se o kalkula ku. Anglické slovo Script znamená rukopis. P íklady tedy zapisujeme prstem. Je to úžasná, užite ná a inteligentní aplikace. Dokázali jsme nad ní s rodinou sed t a vymýšlet p íklady tak, abychom dokázali najít její úskalí. Najdou se, t eba t etí odmocninu nezvládne. Zato dokáže vyluštit tém každou íslici. Strana 18

20 Math Training Jedná se o kouzelnou aplikaci pro malé d ti. Na úvodní obrazovce vlevo vybereme po etní operaci. Hra tentokrát není v eštin, proto znaménka vypadají jinak, než jsou naše d ti zvyklé. Vpravo vybereme obtížnost a šipkou hru odstartujeme. Za úsp šné pokusy získáváme kv tiny. Za špatn nebo pozd spo ítané nám kv ty ubývají Math Dash Úkolem je vybírat z barevných bublin tak, aby po etní operací (s ítáním, od ítáním nebo násobením) bylo výsledkem vybrané íslo. P íklad m že být delší, nap íklad nebo a podobn. V nastavení je možné úkony míchat, sestavovat pak lze i p íklady typu 10 : 2-3. Pokud se d tem neda í, mohou op tovným klepnutím výb r bublin zrušit a za ít znovu. Úkol má asový limit. Ur it doporu uji hru vyzkoušet - no, vypadá tém nevysv tliteln -, d ti velmi snadno pochopí a hra je nesmírn baví Geometry Pad Tato aplikace nám umož uje snadnou cestou (bez rýsování) p edvád t r zné typy ar nebo geometrických tvar. Tvary se zobrazují v geometrické síti, d ti mohou stejné útvary rýsovat nebo kreslit na tvere kovaný papír. Aplikace má mnoho Strana 19

21 funkcí, které m žete prozkoumat. Myslím, že by se pro ni našlo využití hlavn v matematice na druhém stupni Tangram HD Touto hrou m žeme smyslupln zabavit rychlejší žá ky. Jedná se o klasickou skláda ku z geometrických tvar. Jen se díky tabletu rychleji uklízí". Na aplikaci m žeme také p edvést hru, kterou si pak m žete zahrát prakticky. Ke stažení je nap íklad tento pracovní list Puzzles with Matches Další hlavolam, který jsem našla. Jednou z možností je opravovat chybné p íklady p erovnáním ur itého množství sirek. Zadání je psané v eském jazyce, aplikaci bych doporu ila pro v tší d ti. Je t eba íst s porozum ním. Výše uvedené aplikace naleznete na Google Play QR kódy QR kódy nacházíme dnes všude kolem sebe (v asopisech, na obalech se zbožím nebo na jízdenkách). Co je to vlastn QR kód si m žete p e íst zde. Strana 20

22 Na našem trhu je velké množství te ek, ale já Vám p edstavím tuto. Pomocí te ek m žeme zpest it vyu ování. Zde odkaz na využití kód ve škole. Pomocí stránky onlinegrlab.com m žeme zašifrovat nejen r zná slova, ale i ísla. Zkoušela jsem zašifrovat i p íklady, ale u t ch te ky nedokázaly na íst znaménka. Na následujících obrázcích je postup generování kódu. ísla se nám uloží do QR kód, ty m žeme vložit do obrázk. Úkolem žák m že být obrázky se adit podle velikosti. Výsledkem m že být nap íklad slovo složené ze za áte ních písmen. Aplikace na vytvá ení QR kodu nalzenete na Google Play Úkol - mobilní aplikace Zkuste najít n jakou jinou aplikaci využitelnou v hodinách matematiky. Její název s krátkým komentá em mi odevzdejte. Stejný text vložte, prosím, do fóra pod úkolem, aby mohli aplikaci vyzkoušet i ostatní. Pokud nevíte jak na to, podívejte se na vzor ve fóru pod úkolem. 4. T etí týden - Multimediální využití tabletu V tomto týdnu bych Vám cht la ukázat n které další funkce, které Vám tablet nabízí. A to je snadné a efektivní zpracování médií jako jsou texty, obrázky, video a audio a jejich využití ve výuce nejen matematiky. Na konci této kapitoly Vás eká zase malý úkol. Tablet už není úplnou novinkou a stejn jako chytré telefony se stává sou ástí vybavení eských domácností. Už mezi mými prv á ky jsem se dozv d la, že Strana 21

23 tablet dostali nap íklad k Vánoc m. Je také ale pravda, že stejn jako osobní po íta mají tendenci d ti využívat tablet k hraní her. A je pravda, že v tšina aplikací, které jsme si ukázali, vlastn hrami jsou. V této kapitole bych Vám cht la ukázat n které další funkce, které Vám tablet nabízí. A to je snadné a efektivní zpracování médií jako jsou texty, obrázky, video a audio a jejich využití ve výuce nejen matematiky Texty a prezentace Textové dokumenty p edstavují základní nástroj p i práci s PC. Tablet nám také umož uje vytvá et dokumenty a to i ve formátech, na které jsme zvyklí. Nedovedu si však p edstavit, že bych tímto zp sobem dokázala vytvo it na b žném tabletu bez p ipojení klávesnice nap íklad text tohoto kurzu. Ale ur it je to možnost jak upravit již napsané dokumenty. Tablet nám ale umož uje i n co navíc, díky tomu, že je mobilní, m žeme do dokument a prezentací vkládat p ímo obrázky vyfotografováním a podobn. P edstavím Vám op t n které aplikace, které jsem za Vás vyzkoušela AndrOpen Office Kdo je zvyklý, stejn jako já, používat pro vytvá ení text, tabulek a prezentací LibreOffice nebo n kterou jinou verzi OpenOffice, toho pot ší práv tato aplikace. Navíc nám umož uje otvírat mnoho formát textových dokument, tabulek a prezentací. Všechny nástroje a možnosti najde tam, kde je zvyklý je hledat. Jen je obtížn jší psát v ní bez b žné klávesnice. N jakou dobu mi trvalo, než jsem si zvykla na zp sob psaní há k, árek a znamének na konci v t. Na obrázcích se m žete p esv d it, že ovládání této aplikace je, až na psaní dotykem, stejné jako na b žném po íta i. Strana 22

24 Strana 23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

25 KingsoftOffice Tuto aplikaci jsem vyzkoušela, protože je nej ast ji doporu ována a podle statistik i nejvíce oblíbená mezi uživateli. Oproti p edchozí aplikaci však v ní nezobrazíme tolik formát. V mnohém se velmi podobá p edcházející. Nové dokumenty se zakládají obdobn. Podobné je i ovládání. Tvorbu prezentace lze zvládnout i na tabletu. Malý návod k tvorb dokument jsem vytvo ila zase formou obrázk. Strana 24

26 Strana 25

27 Strana 26

28 Animoby O této zajímavé aplikaci se zmi uji hned ve dvou kapitolách. Umož uje nám vytvá et prezentace, upravovat obrázky i zaznamenávat zvuk. Myslím, že místo složitého návodu Vám dám možnost, abyste sami prozkoumali možnosti této aplikace. Po instalaci vyžaduje p ihlášení k Vašemu vlastnímu ú tu na googlu. P ikládám video, která nám ukazuje možnosti této aplikace. Animoby. AniMoby for Android.In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy Obrázky a fotografie ím menší d ti vyu ujeme, tím více obrázk a fotografií pot ebujeme k tvorb pracovních list. Také rodi e o ekávají, že uvidí na stránkách t ídy n které výstupy z našeho školního snažení a fotografie z r zných školních akcí. V této kapitolce se podíváme, jakým zp sobem m žeme vytvá et a upravovat obrázky a fotografie p ímo tabletem. Naše výtvory pak m žeme sdílet nebo dále využít k tvorb videí, dokument a prezentací. Zde je malá ukázka toho, co lze pomocí jedné s aplikací vytvo it: Strana 27

29 Kyle Lambert. ipad Art - Drawing Pad Kitten Sketch by Kyle Lambert. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z:http://www.youtube.com/watch?v=hp9xebohwuk&feature=share&list=uuu5kytu0m-7vos_71axcoew&index= Paint Joy - Color & Draw Tato aplikace nám umož uje vytvo it jednoduché obrázky do slovních úloh a do jiných pracovních list. Je to možnost pro ty, kte í neradi hledají a ješt mén rádi citují cizí obrázky. Po zapnutí aplikace se nám ukáže bílá pracovní plocha s lištou nástroj. Kliknutím na ikonku vlevo (papír) si vybíráme barvu pozadí. Další ikonou (št tec) si vybíráme, jakou arou chceme kreslit. Vybírat m žeme z mnoha možností a barev. Nakreslit obrázek je pak v cí cviku. Na obrázku vidíte m j první výtvor. Obrázek uložíme kliknutím na ikonku diskety. Strana 28

30 InstaFrame Tato aplikace nepot ebuje složitý popis. Vytvo íte v ní snadno koláže z obrázk a fotografií. Koláže m žete dál r zn upravovat a používat r zné efekty Animoby O této zajímavé aplikaci již psala v kapitole Texty a prezentace P ikládám video, která nám ukazuje další možnosti této aplikace, které se týkají obrázk. Animoby. Drawing with AniMoby!.In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Strana 29

31 4.3. Video a audio Video je u iteli velmi využívané. Natá et audio i video už dávno není složité a zvládne to každý. Natá et videa r zných kvalit nám už dlouhou dobu umož ují fotoaparáty a mobilní telefony. Je samoz ejmé, že tuto funkci umož uje i tablet. Máme tak možnost nahrát ást hodiny a rovnou ji nasdílet rodi m. Ve výuce b žn používáme videa i audia s pohádkami a písni kami. Na internetu m žeme ale najít i r zné návody, záznamy z hodin. Internetový portál RVP nabízí u itel m virtuální hospitace (i jiná videa a audia). Díky nim se m žeme podívat na práci svých koleg na jiných školách. Možná bychom i my dokázali vytvo it podobné video s návodem, jako je toto. NakladatelstviFraus. Matematika 3 Indická násobilka. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Nahrávání videa Nahrávání videa jsme si ukazovali na úvodním setkání. Sta í stisknout ikonku fotoaparátu a zvolit si možnost kamery. Pak už záleží na možnostech tabletu, který máte k dispozici. Pokud máte možnost natá et jen sebe, pak m žete t ídu natá et p es své rameno. V tšina tablet umož uje nahrávat ob ma sm ry. Nahrané video lze ihned odeslat Video z obrázk Motion - Stop Motion Camera Tato aplikace umož uje nato it video tím, že jednotlivé snímky p ímo tabletem vyfotografujete. Takto vzniklo i toto video: Strana 30

32 Lamatindc. Medv d a rybka. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy. Animation Desk - Sketch & Draw Video je možné vytvo it i klasickou animací kreslených obrázk. To nám umož uje následující aplikace Animation Desk - Sketch & Draw. K ní je na internetu ada návodných videí. Sta í název aplikace napsat do vyhledávání na youtube.com, kde jsem našla i následující ukázku: The Third Annual Competition of Animation Desk. Super dude. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Strana 31

33 Audio Smart Voice Recorder Na úvodním setkání jsme si ukazovali jak nahrát zvuk pomocí aplikace Záznam zvuku (ikona erveného mikrofonu v bílém kruhu). Já Vám nabízím aplikaci podobnou. Líbí se mi její snadné ovládání. Sami se podívejte v odkazu, kde najdete v náhledech návod na používání. Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy. 4.4.Jak využít audio v matematice? - Fórum P emýšlela jsem, jak bychom mohli využít audio v hodinách matematiky. Mnoho m toho nenapadlo. Tak vymýšlení nechám na Vás. Máte n jaké nápady? 4.5.Úkol - výstup z hodiny Využijte n který z uvedených nástroj k zaznamenání práce v hodin a pochlubte se. M žete použít libovolný formát, m že se jednat o obrázek, video nebo audio. Je možné, že se p i ešení tohoto úkolu narazíte na n jaký problém, t eba p i odesílání. Nebojte se použít fórum pod úkolem. 5. tvrtý týden - Vzájemná inspirace a praktické nápady Tato kapitola ukon í náš kurz a myslím, že pro všechny bude nejp ínosn jší. Ukážeme si, kde hledat inspiraci na eských i zahrani ních internetových stránkách. Na konci kapitoly Vás eká poslední úkol Vzájemná inspirace Ráda se nechávám inspirovat jinými u iteli. Dává mi to nad ji, že nez stanu jen u vlastních stereotyp, do kterých asem necht n upadám. Mohu se jít podívat do hodin koleg a kolegy. Mohu se ú astnit n kterého ze zajímavých workshop nebo školení, další možností je hledat inspiraci v hlubinách internetu. V této kapitole se Vám pokusím p edložit informace, které Vám hledání na internetu uleh í. zdroj obrázku: openclipart.org Strana 32

34 5.2. Co nám nabízí eské stránky Stránky lze rozt ídit na n kolik druh. Za podpory projekt vznikají postupn stránky, které nám umož ují sdílet s ostatními DUMy (digitální u ební materiály). DUMy najdeme i na stránkách jednotlivých škol. Stránky tohoto druhu známe všichni. Pak jsou tu stránky r zných u itel nadšenc, kde najdeme od všeho trochu. Ty píší u itelé, kte í mají svou práci zárove jako koní ka a navíc mají vztah k informa ním technologiím. asto mezi nimi narazíme na stránky, které jsou rozcestníky. V t ch nám n kdo ušet il práci s vyhledáváním a shromáždil na nich odkazy, které nás n kam p esm rují. V následujících kapitolách uvidíte hned n kolik takových stránek, kam nám auto i shromáždili odkazy na hry k procvi ování matematiky. zdroj obrázku: openclipart.org Materiály do výuky Stránek, které nám nabízejí ke stažení DUMy, p ibývá každým dnem. Následujících n kolik odkaz Vás p esm ruje na takové stránky. Po ítám, že v tšinu z nich znáte a využíváte je: N kterým u itel m však nesta í zve ej ovat své výtvory tímto zp sobem, ale rovnou si své stránky vytvá í. Nabízejí zde ke stažení své výtvory a m žeme i nahlédnout více do vyu ovacího procesu t chto kantor. Na svých stránkách mají navíc komentá e nebo fotografie. N kolik p íklad najdete zde: https://sites.google.com/site/pepousuvweb/ Strana 33

35 Pak jsou tu stránky, které používám, ale nemohu je p esn zaškatulkovat: On-line procvi ování Tato stránka je ur ena všem žák m základní školy. Procvi ování matematiky je rozd leno na dv úrovn. Žák m se otev e nabídka, kde si vybírají, co a v jakém oboru cht jí procvi ovat. Stránka také nabízí procvi ování eského jazyka. Tento vzd lávací portál byl vytvo en jak pro žáky, tak pro u itele. Nabízí u ební materiály, které jsou rozd leny dle p edm t. Všechny jsou spíše zam eny na výuku na prvním stupni. V rámci mezip edm tových vztah lze využít i p ípravy a pracovní listy pro ostatní p edm ty. Stránka k procvi ování u iva matematiky. Na t chto stránkách lze i generovat pracovní listy nebo p timinutovky. Umož uje procvi ování r zných p edm t. Tato stránka vyžaduje vaši registraci. https://khanovaskola.cz/ Tato stránka umož uje on-line procvi ování, ale obsahuje i adu návodných videí. Doporu uji k prozkoumání u itel m druhého stupn. Odkaz na online hry k procvi ování nejen matematiky. P ehled u iva ro níku k procvi ování hlavních p edm t. Je to vlastn rozcestník, který nás odkáže na r zné stránky. Strana 34

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více