PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová"

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI MATEMATIKA 1. Úvod 1.1. P edstavení kurzu, tutorky a ú astník Úvodní slovo Milí ú astníci kurzu, vítám Vás v mém e-learningovém kurzu. Tento kurz Vám nabídne možnosti a inspiraci, jak správn a efektivn využít tablet, po íta nebo mobilní telefon v rámci výuky. Po dobu e-learningového kurzu, budete mít k dispozici tablet, abyste si mohli nabízené innosti i prakticky vyzkoušet. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s mobilními technologiemi, které m žeme využít v hodinách matematiky. Dále Vás seznámím s n kterými vhodnými dostupnými aplikacemi. Spole n vytvo íme "knihovnu internetových zdroj ", které nás mohou obohatit nebo mohou zpest it naši výuku. T ším se na spolupráci Monika Kocianová Strana 1

3 Struktura kurzu Kurz je ur en pro u itele základních škol, kte í neustále hledají nové podn ty, inovují a rádi o v cech p emýšlí. Tento e-learningový kurz bude trvat 4 týdny. Kurz je rozd len do jednotlivých kapitol, které budu postupn otevírat. V druhém, t etím a tvrtém týdnu na vás eká jednoduchý úkol. Podmínkou k úsp šnému zvládnutí kurzu, je odevzdat alespo dva úkoly a aktivn se zapojovat do diskuzí P edstavení tutorky Mgr. Monika Kocianová motto: "Žít a nechat žít." pozice: u itelka na I. stupni kontakt: Vzd lání: Západo eská univerzita v Plzni, fakulta pedagogická - u itelství 1. stupe ZŠ Zájmy: rodina, hra na hudební nástroje, horolezectví, textilní techniky, Pinterest Jsem u itelka prvního stupn, letos u ím prv á ky. Na ZŠ a MŠ D ín IV (Máchovka) u ím osmým rokem. D íve jsem žila v Hranicích u Aše a u ila na místní ZŠ. Pot ší m, když m budete oslovovat k estním jménem P edstavení ú astník a dotazník Vážené "virtuální" kolegyn, vážení kolegové. Prosím Vás o vypln ní krátkého dotazníku. zdroj obrázku: openclipart.org Prosím, p edstavte se stru n ve fóru. Jako vzor Vám m že posloužit p edstavení tutora. (To jsem já.) Strana 2

4 2. První týden - Mobilní za ízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra post-pc 2.1. Co jsou mobilní za ízení a pro za ínají být fenoménem dnešní doby? V úvodu této kapitoly bych ráda použila jedno zajímavé video od firmy Intel, které p ináší ur itý pohled do naší pedagogické budoucnosti (dle mého názoru již docela blízké). Video: Bridging Our Future, envisioned by Intel ( P emost ní naši budoucnosti, v p edstav Intelu). Co si máme p edstavit pod pojmem mobilní za ízení? Pokud se podíváte do Wikipedie na jejich definici, tak naleznete toto krátké vysv tlení: Mobilní za ízení nebo p enosné za ízení je malý p enosný elektronický bezdrátový p ístroj s vlastním napájením s r znými aplikacemi. asto je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnicí. Jsou oblíbené u t ch, kte í pot ebují využívat n které funkce b žného po íta e, avšak v prost edí, kde by to nebylo praktické. Tedy jednoduše: Je to za ízení, které si mohu nosit všude s sebou a umožní mi adu funkcí, které mi nabízí b žný po íta. Tady se nabízí hned n kolik otázek: Co je to dnes b žný po íta?co mi nabízí? Pokusím se podívat nejd íve na první otázku: Co je to dnes b žný po íta? Tak jist mnohé z vás napadne klasické stolní PC. Je to jist pravda, ale dnes je to již mnohem ast ji spíše notebook (netbook (dnes již pomalu mizející), ultrabook), který umož uje již první mobilitu (možnost vzít si ho n kam jinam pohyb po škole, byt, chalup...). Ovšem dnes již za po íta e pokládáme i jiná za ízení. T mi jsou nap. tablety a chytré telefony - za ízení, která nám poskytují podobné i stejné funkce + ale i n co navíc. Tady je vhodné si zodpov d t druhou otázku. Co mi nabízí? Po íta je za ízení na práci s informacemi. Umož uje nám je vytvá et, upravovat, ukládat, vyhledávat, sdílet... To vše spl ují i mobilní za ízení, ale p idávají adu zajímavých aspekt a funkcí navíc. Strana 3

5 Jaké to jsou? komunikace - telefonování, SMS, MMS, chat (instant messaging), internetová telefonie (VoIP) a videohovory, sociální sít p ístup k internetu a jeho službám prakticky odkudkoliv rozší ená realita (augmented raelity) fotoaparát videokamera hlasový záznamník okamžitá možnost prezentace (fotek, videí, audia...) sdílení praktické nástroje a aplikace usnad ující život a naši práci (vodováha, svítilna, jízdní ád, tlumo ník...) Obrázek: Interaktivní prohlížení rentgenu pacienta (Zdroj: nákupy a platby tvorba a úprava dokument (texty, tabulky, prezentace...) ovládání v cí (internet v cí) a další... Strana 4

6 Obecn práv mobilita a neustálá možnost p ístupu k internetu za íná nabývat na d ležitosti v našich životech. Tomu se p izp sobují ( i spíše nám umož ují) i dnešní za ízení jako jsou práv "chytré telefony" tzv. smartphony, tablety a další... Díky nastupujícímu významu mobilních za ízení se hovo í o tom, že za ínáme vstupovat do tzv. éry "post-pc". Doby, kdy "klasické" po íta e za ínají ustupovat práv mobilním za ízením. Klesá jejich prodej a naopak výrazn nar stá prodej tablet a chytrých telefon... Programy se p esouvají do tzv. "Cloudu", kde jsou pak p ístupné z r zných za ízení (mobilních i "klasických") spole n s daty jejich uživatel. Cloud Computing - Autor: Sam Johnston, CC-BY-SA Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Strana 5

7 2.2. Nové opera ní systémy (OS) Pokud se podíváme do Wikipedie, m žeme si p e íst, že: Opera ní systém (OS) je v informatice základní programové vybavení po íta e (tj. software), které je zavedeno do pam ti po íta e p i jeho startu a z stává v innosti až do jeho vypnutí. Jednoduše e eno "software, který nám oživuje náš hardware a my ho tak m žeme používat". Ve sv t "b žných po íta " se jist setkáváte s OS: Microsoft Windows patrn v tšina z Vás Obr. 1: Windows 8 Apple OS X n kte í z Vás, po íta e s nakousnutým jablkem Obr. 2: OS X Lion Strana 6

8 Distribuce Linuxu n kte í z Vás, ti, co mají rádi tu áka nap. Ubuntu, Red Hat... Obr. 3: Linux - distribuce UBUNTU Zastoupení OS: Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013), Zdroj: StatCounter Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013) Strana 7

9 Když se ale podíváme na sv t mobilních za ízení (chytré telefony a tablety), situace se nám výrazn zm ní. Objeví se ada nových OS. Zastoupení Mobilních OS: Sv t únor 2012 Sv t únor 2013, Zdroj: StatCounter Sv t únor 2012 Sv t únor 2013 Zdroje: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Obr. 1: Windows 8 Preview Menu, Autor: Ceo1O17, CC-BY, Obr. 2: OS X Lion, Autor: paz.ca, CC- BY, Obr. 3: Ubuntu 12.04, Autor: webercraigm, CC- BY, Strana 8

10 Mobilní OS Mezi mobilní OS dnes nej ast ji adíme: Android - pat í firm Google ios - vytvo ený firmou Apple Windows Phone - vytvo ený firmou Microsoft další: BlackBerry (RIM), Firefox OS (Mozilla), Ubuntu OS (Canonical), Bada (Samsung)... Pokud porovnáme po adí mobilních OS dle rozší ení na mobilních telefonech a tabletech je situace následující : Mobilní telefony: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Tablety: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone 2.3. Nové zp soby ovládání/komunikace Dosud asi nej ast ji používáte p i práci nap. s po íta em myš (touchpad) a klávesnici. Ale dnes již to není jediný zp sob. Pokud vlastníte n jaké dotykové za ízení, jako je práv telefon, tablet, ale t eba dnes i notebook/ultrabook i all-in-one po íta, využíváte místo nich dotek. A asto i další zp soby, které se pokusím p edstavit práv v této ásti. Volím zám rn ukázková videa, kde je vše názorn p edstaveno. Budou to: Dotek Gesta Pero (stylus) Hlas Dotek Jak už z názvu "dotyková" za ízení vyplývá, je to základní zp sob jejich ovládání. Kdo n kdy zkusil, zjistí, že je to velmi snadné a pohodlné (a ovládnutí je jist Strana 9

11 mnohem snazší než u takové po íta ové myši - d ti i sta í lidé jsou schopni okamžit používat). Dotek je opravdu velmi p íjemný a intuitivní. První ukázkou je ovládání dotykový telefonu Samsung Galaxy S III, které zárove p edstaví i následující ovládání v podob gest. Gesta Jak již bylo v první ukázce p edvedeno, lze používat k ovládání i r zná gesta, následující video p edstaví ovládání tabletu ipad2 pomocí gest. Pero (stylus) Telefon/ Tablet Strana 10

12 Hlas Hlasové vyhledávání Google Hlasová asistentka Siri Apple Google glass chytré brýle od Googlu jsou dalším mobilním za ízením, které náleží do tzv. nositelné elektroniky (brýle, hodinky, náramky...). Jsou to nová "chytrá" za ízení, která budeme nosit na svém t le. Co nám mohou nabídnout, nám m že p edstavit nap. následující video. Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Strana 11

13 3. Druhý týden - Mobilní aplikace V druhém týdnu se zam íme na aplikace, které se dají využít v hodinách matematiky. Nejd íve Vás seznámím s aplikací Matemagika, která vznikla na základ mého návrhu. Jedná se zatím o pracovní verzi. Pak se podíváme na jiné aplikace, které m žeme využít. V tomto týdnu Vás už eká menší úkol Mobilní aplikace Aplikace (aplika ní software) je vlastn program, který používá uživatel. Mobilní aplikace (mobile app) je program, který je ur en pro chytré telefony nebo tablety a jiné mobilní za ízení. Mobilní aplikace jsou dostupné p es distribu ní platformy. Nap. Google Play, Apple App Store, BlackBarry App Word nebo Windows Phone Store. Aplikace jsou k dispozici k volnému i placenému stažení a je jich nep eberné množství. Námi zap j ené tablety pracují v systému Android, proto budeme aplikace vyhledávat pomocí Obchod play, která je nainstalovaná v tabletu. V tomto p ípad sta í zadat klí ová slova nebo p esný název aplikace, kterou hledáte. Nabídku stejných aplikací najdete na Google Play (je to totéž ikonka je stejná). U itel by se v této nabídce m l orientovat a zvolit si práv takovou aplikaci, která by výuku zpest ila, obohatila. Vzhledem k široké nabídce je hledání a nelezení té správné aplikace asov náro né. P ed samotným užitím aplikace v hodin si aplikaci vyzkoušejte, aby nás b hem výuky nep íjemn nep ekvapila a p ipravenou hodinu nám nenarušila. Jak jsem již p edeslala, existuje velké množství aplikací, které m žeme využít v hodinách matematiky. Já uvedu jen n kolik z nich. N které z nich jsou použitelné i na druhém stupni Aplikace Matemagika Popis aplikace Tato aplikace je vytvá ena podle mého návrhu. Má obsahovat n které z didaktických her využitelných v hodinách matematiky. P edesílám, že tato aplikace se teprve vytvá í. Proto fungují jen n které hry uvedených devíti her. Strana 12

14 Název aplikace Matemagika Náhled aplikace Ur eno pro p edm t Ur eno pro ro ník Základní popis aplikace Matematika 1. až 2. ro ník Tato aplikace má dát možnost si zábavn procvi it u ivo z matematiky. A to jak ve škole b hem vyu ování nebo p i práci s interaktivní tabulí, ale i doma. Aplikace rozvíjí tyto kompetence: Kompetence k u ení motivuje žáka k další práci. Kompetence k ešení problém - série úloh dovoluje žákovi budovat vlastní ešitelské strategie. Kompetence komunikativní p i n kterých úkolech je možná vzájemná interakce žák. Kompetence sociální a personální - úsp šným ešením problém se vzr stající obtížností získává žák sebed v ru. Kompetence ob anské u í se poskytnout ú innou pomoc spolužákovi, p ípadn spolupracovat ve skupin. Kompetence pracovní -radost, kterou zažívá žák p i úsp chu, vytvá í u n ho pot ebu smyslupln pracovat. Žák nebo skupina žák se snaží vy ešit v ur eném asovém úsek co nejvíce úkol. Aplikace má 9 ástí, všechny ásti lze ešit ve t ech oborech (0-10, 0-20 bez p echodu desítky, 0-20 s p echodem desítky). P i špatném pokusu se hra vrací do p vodní pozice a žák m že pokus zopakovat.: 1. PO ÍTÁNÍ OBRÁZK 1 D ti spo ítají obrázky na kart a p i adí správnou íslici. 2. PO ÍTÁNÍ OBRÁZK 2 Na kart je íslice Strana 13

15 a d ti p i adí správný po et obrázk. 3. SPOJOVA KA - D ti spojují íslice od nejmenší k nejv tší. 4. MÍCHÁNÍ KARET 1 Žák se adí karty podle po tu obrázk od nejmenší po nejv tší. 5. MÍCHÁNÍ KARET 2 Žák se adí karty podle po tu ísel od nejmenší po nejv tší. 6. PEXESO ÍSLA A OBRÁZKY Žák hledá dvojice - íslo a obrázek. 7. PEXESO S ÍTÁNÍ - Žák hledá dvojice - íslo a p íklad. 8. PEXESO OD ÍTÁNÍ - Žák hledá dvojice - íslo a p íklad. 9. RODINKY Žák sestavuje z ur ených ísel p íklady. N které ásti lze ešit i ve skupinách jako problémový úkol, nap íklad Matematické rodinky. P i práci u itel organizuje innost, poskytuje pomoc p i technických problémech. Sleduje innost žák. Pr b žn motivuje, povzbuzuje žáky Práce s aplikací Po spušt ní aplikace se zobrazí úvodní stránka s kouzelníkem. Strana 14

16 Po n kolika vte inách se zobrazí úvodní stránka. Na té jsou t i karty. Karty znamenají dobu aktivity (5, 10 nebo15 minut). Po uplynutí této doby se hra sama zastaví. Pak si zvolíte obtížnost. Lehká obtížnost znamená po ítání v oboru 0 až 10, st ední 0 až 20 bez p echodu desítky a t žká 0 až 20 s p echodem. Strana 15

17 Zde se objeví nabídka karet. Každá karti ka skrývá z her, všechny zatím nefungují, ale pracuje se na nich. Kliknutím na vybranou kartu za íná hra Po ítání obrázk 1 D ti mají za úkol spo ítat obrázky na karti ce a uknout prstem na správnou íslici. Pokud úkol splní správn, objeví se veselý králí ek, pokud špatn, tak se králí ek mra í. Pak se objeví nová karta s obrázkem Po ítání obrázk 2 D ti mají za úkol p e íst si íslici na karti ce a uknout prstem na kartu se správným po tem obrázk. Pokud úkol splní správn, objeví se veselý králí ek, pokud špatn, tak se králí ek mra í. Pak se objeví karta s novou íslicí. Strana 16

18 Matemagika Fórum Musím se p iznat, že, když jsem si prohlédla p edcházející kapitolu, pomyslela jsem si, že p i vymýšlení názv jednotlivých her jsem zatím nebyla p íliš kreativní. Budu ráda, když navrhnete, jak by se daly n které díl í hry p ejmenovat tak, aby zn ly lákav ji P íklady dostupných aplikací Math Duel Jak už název hry napovídá, jedná se o matematický souboj. V nastavení si hrá i vyberou, v jakém oboru a v jakých po etních úkonech budou m it své síly. Ve snaze upravit tuto aplikaci do eské podoby chybí u p íklad na násobení znaménko, znaménko na d lení je p ekvapiv správn. Za adila bych rad ji hru pro s ítání a od ítání. M žeme se t šit, že se možná p i n které z aktualizací hra opraví. Strana 17

19 Matematika p íklady Název je trochu zavád jící. Nabízí procvi ování po etních operací, nap íklad i porovnávání. Výhodou této aplikace je, že je celá v eštin. Mluví na nás tedy esky. Proto je nepochopitelné, že v aplikaci z stávají jiná znaménka na násobení a d lení. Nevýhodou také je, že ne všechny hry v ní obsažené jsou zdarma Math Bingo Název zcela jasn íká, že se jedná o matematické BINGO. Princip této aplikace je tedy jasný. V úvodu hry si vybereme po etní operaci. Hra tentokrát není v eštin, proto znaménka vypadají jinak, než jsou naše d ti zvyklé. V další nabídce si vyberou náro nost p íklad. Klepnutím na START na vají ku hra za íná. Hrá nejen po ítá p íklady, ale snaží se ozna it linku, sloupek nebo úhlop í ku, aby vyhrál My Script Calculator Jedná se o kalkula ku. Anglické slovo Script znamená rukopis. P íklady tedy zapisujeme prstem. Je to úžasná, užite ná a inteligentní aplikace. Dokázali jsme nad ní s rodinou sed t a vymýšlet p íklady tak, abychom dokázali najít její úskalí. Najdou se, t eba t etí odmocninu nezvládne. Zato dokáže vyluštit tém každou íslici. Strana 18

20 Math Training Jedná se o kouzelnou aplikaci pro malé d ti. Na úvodní obrazovce vlevo vybereme po etní operaci. Hra tentokrát není v eštin, proto znaménka vypadají jinak, než jsou naše d ti zvyklé. Vpravo vybereme obtížnost a šipkou hru odstartujeme. Za úsp šné pokusy získáváme kv tiny. Za špatn nebo pozd spo ítané nám kv ty ubývají Math Dash Úkolem je vybírat z barevných bublin tak, aby po etní operací (s ítáním, od ítáním nebo násobením) bylo výsledkem vybrané íslo. P íklad m že být delší, nap íklad nebo a podobn. V nastavení je možné úkony míchat, sestavovat pak lze i p íklady typu 10 : 2-3. Pokud se d tem neda í, mohou op tovným klepnutím výb r bublin zrušit a za ít znovu. Úkol má asový limit. Ur it doporu uji hru vyzkoušet - no, vypadá tém nevysv tliteln -, d ti velmi snadno pochopí a hra je nesmírn baví Geometry Pad Tato aplikace nám umož uje snadnou cestou (bez rýsování) p edvád t r zné typy ar nebo geometrických tvar. Tvary se zobrazují v geometrické síti, d ti mohou stejné útvary rýsovat nebo kreslit na tvere kovaný papír. Aplikace má mnoho Strana 19

21 funkcí, které m žete prozkoumat. Myslím, že by se pro ni našlo využití hlavn v matematice na druhém stupni Tangram HD Touto hrou m žeme smyslupln zabavit rychlejší žá ky. Jedná se o klasickou skláda ku z geometrických tvar. Jen se díky tabletu rychleji uklízí". Na aplikaci m žeme také p edvést hru, kterou si pak m žete zahrát prakticky. Ke stažení je nap íklad tento pracovní list Puzzles with Matches Další hlavolam, který jsem našla. Jednou z možností je opravovat chybné p íklady p erovnáním ur itého množství sirek. Zadání je psané v eském jazyce, aplikaci bych doporu ila pro v tší d ti. Je t eba íst s porozum ním. Výše uvedené aplikace naleznete na Google Play QR kódy QR kódy nacházíme dnes všude kolem sebe (v asopisech, na obalech se zbožím nebo na jízdenkách). Co je to vlastn QR kód si m žete p e íst zde. Strana 20

22 Na našem trhu je velké množství te ek, ale já Vám p edstavím tuto. Pomocí te ek m žeme zpest it vyu ování. Zde odkaz na využití kód ve škole. Pomocí stránky onlinegrlab.com m žeme zašifrovat nejen r zná slova, ale i ísla. Zkoušela jsem zašifrovat i p íklady, ale u t ch te ky nedokázaly na íst znaménka. Na následujících obrázcích je postup generování kódu. ísla se nám uloží do QR kód, ty m žeme vložit do obrázk. Úkolem žák m že být obrázky se adit podle velikosti. Výsledkem m že být nap íklad slovo složené ze za áte ních písmen. Aplikace na vytvá ení QR kodu nalzenete na Google Play Úkol - mobilní aplikace Zkuste najít n jakou jinou aplikaci využitelnou v hodinách matematiky. Její název s krátkým komentá em mi odevzdejte. Stejný text vložte, prosím, do fóra pod úkolem, aby mohli aplikaci vyzkoušet i ostatní. Pokud nevíte jak na to, podívejte se na vzor ve fóru pod úkolem. 4. T etí týden - Multimediální využití tabletu V tomto týdnu bych Vám cht la ukázat n které další funkce, které Vám tablet nabízí. A to je snadné a efektivní zpracování médií jako jsou texty, obrázky, video a audio a jejich využití ve výuce nejen matematiky. Na konci této kapitoly Vás eká zase malý úkol. Tablet už není úplnou novinkou a stejn jako chytré telefony se stává sou ástí vybavení eských domácností. Už mezi mými prv á ky jsem se dozv d la, že Strana 21

23 tablet dostali nap íklad k Vánoc m. Je také ale pravda, že stejn jako osobní po íta mají tendenci d ti využívat tablet k hraní her. A je pravda, že v tšina aplikací, které jsme si ukázali, vlastn hrami jsou. V této kapitole bych Vám cht la ukázat n které další funkce, které Vám tablet nabízí. A to je snadné a efektivní zpracování médií jako jsou texty, obrázky, video a audio a jejich využití ve výuce nejen matematiky Texty a prezentace Textové dokumenty p edstavují základní nástroj p i práci s PC. Tablet nám také umož uje vytvá et dokumenty a to i ve formátech, na které jsme zvyklí. Nedovedu si však p edstavit, že bych tímto zp sobem dokázala vytvo it na b žném tabletu bez p ipojení klávesnice nap íklad text tohoto kurzu. Ale ur it je to možnost jak upravit již napsané dokumenty. Tablet nám ale umož uje i n co navíc, díky tomu, že je mobilní, m žeme do dokument a prezentací vkládat p ímo obrázky vyfotografováním a podobn. P edstavím Vám op t n které aplikace, které jsem za Vás vyzkoušela AndrOpen Office Kdo je zvyklý, stejn jako já, používat pro vytvá ení text, tabulek a prezentací LibreOffice nebo n kterou jinou verzi OpenOffice, toho pot ší práv tato aplikace. Navíc nám umož uje otvírat mnoho formát textových dokument, tabulek a prezentací. Všechny nástroje a možnosti najde tam, kde je zvyklý je hledat. Jen je obtížn jší psát v ní bez b žné klávesnice. N jakou dobu mi trvalo, než jsem si zvykla na zp sob psaní há k, árek a znamének na konci v t. Na obrázcích se m žete p esv d it, že ovládání této aplikace je, až na psaní dotykem, stejné jako na b žném po íta i. Strana 22

24 Strana 23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

25 KingsoftOffice Tuto aplikaci jsem vyzkoušela, protože je nej ast ji doporu ována a podle statistik i nejvíce oblíbená mezi uživateli. Oproti p edchozí aplikaci však v ní nezobrazíme tolik formát. V mnohém se velmi podobá p edcházející. Nové dokumenty se zakládají obdobn. Podobné je i ovládání. Tvorbu prezentace lze zvládnout i na tabletu. Malý návod k tvorb dokument jsem vytvo ila zase formou obrázk. Strana 24

26 Strana 25

27 Strana 26

28 Animoby O této zajímavé aplikaci se zmi uji hned ve dvou kapitolách. Umož uje nám vytvá et prezentace, upravovat obrázky i zaznamenávat zvuk. Myslím, že místo složitého návodu Vám dám možnost, abyste sami prozkoumali možnosti této aplikace. Po instalaci vyžaduje p ihlášení k Vašemu vlastnímu ú tu na googlu. P ikládám video, která nám ukazuje možnosti této aplikace. Animoby. AniMoby for Android.In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy Obrázky a fotografie ím menší d ti vyu ujeme, tím více obrázk a fotografií pot ebujeme k tvorb pracovních list. Také rodi e o ekávají, že uvidí na stránkách t ídy n které výstupy z našeho školního snažení a fotografie z r zných školních akcí. V této kapitolce se podíváme, jakým zp sobem m žeme vytvá et a upravovat obrázky a fotografie p ímo tabletem. Naše výtvory pak m žeme sdílet nebo dále využít k tvorb videí, dokument a prezentací. Zde je malá ukázka toho, co lze pomocí jedné s aplikací vytvo it: Strana 27

29 Kyle Lambert. ipad Art - Drawing Pad Kitten Sketch by Kyle Lambert. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z:http://www.youtube.com/watch?v=hp9xebohwuk&feature=share&list=uuu5kytu0m-7vos_71axcoew&index= Paint Joy - Color & Draw Tato aplikace nám umož uje vytvo it jednoduché obrázky do slovních úloh a do jiných pracovních list. Je to možnost pro ty, kte í neradi hledají a ješt mén rádi citují cizí obrázky. Po zapnutí aplikace se nám ukáže bílá pracovní plocha s lištou nástroj. Kliknutím na ikonku vlevo (papír) si vybíráme barvu pozadí. Další ikonou (št tec) si vybíráme, jakou arou chceme kreslit. Vybírat m žeme z mnoha možností a barev. Nakreslit obrázek je pak v cí cviku. Na obrázku vidíte m j první výtvor. Obrázek uložíme kliknutím na ikonku diskety. Strana 28

30 InstaFrame Tato aplikace nepot ebuje složitý popis. Vytvo íte v ní snadno koláže z obrázk a fotografií. Koláže m žete dál r zn upravovat a používat r zné efekty Animoby O této zajímavé aplikaci již psala v kapitole Texty a prezentace P ikládám video, která nám ukazuje další možnosti této aplikace, které se týkají obrázk. Animoby. Drawing with AniMoby!.In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Strana 29

31 4.3. Video a audio Video je u iteli velmi využívané. Natá et audio i video už dávno není složité a zvládne to každý. Natá et videa r zných kvalit nám už dlouhou dobu umož ují fotoaparáty a mobilní telefony. Je samoz ejmé, že tuto funkci umož uje i tablet. Máme tak možnost nahrát ást hodiny a rovnou ji nasdílet rodi m. Ve výuce b žn používáme videa i audia s pohádkami a písni kami. Na internetu m žeme ale najít i r zné návody, záznamy z hodin. Internetový portál RVP nabízí u itel m virtuální hospitace (i jiná videa a audia). Díky nim se m žeme podívat na práci svých koleg na jiných školách. Možná bychom i my dokázali vytvo it podobné video s návodem, jako je toto. NakladatelstviFraus. Matematika 3 Indická násobilka. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Nahrávání videa Nahrávání videa jsme si ukazovali na úvodním setkání. Sta í stisknout ikonku fotoaparátu a zvolit si možnost kamery. Pak už záleží na možnostech tabletu, který máte k dispozici. Pokud máte možnost natá et jen sebe, pak m žete t ídu natá et p es své rameno. V tšina tablet umož uje nahrávat ob ma sm ry. Nahrané video lze ihned odeslat Video z obrázk Motion - Stop Motion Camera Tato aplikace umož uje nato it video tím, že jednotlivé snímky p ímo tabletem vyfotografujete. Takto vzniklo i toto video: Strana 30

32 Lamatindc. Medv d a rybka. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy. Animation Desk - Sketch & Draw Video je možné vytvo it i klasickou animací kreslených obrázk. To nám umož uje následující aplikace Animation Desk - Sketch & Draw. K ní je na internetu ada návodných videí. Sta í název aplikace napsat do vyhledávání na youtube.com, kde jsem našla i následující ukázku: The Third Annual Competition of Animation Desk. Super dude. In: Youtube [online]. Zve ejn no [vid ]. Dostupné z: Strana 31

33 Audio Smart Voice Recorder Na úvodním setkání jsme si ukazovali jak nahrát zvuk pomocí aplikace Záznam zvuku (ikona erveného mikrofonu v bílém kruhu). Já Vám nabízím aplikaci podobnou. Líbí se mi její snadné ovládání. Sami se podívejte v odkazu, kde najdete v náhledech návod na používání. Zde si m žete stáhnout aplikaci. Najdete zde také náhledy. 4.4.Jak využít audio v matematice? - Fórum P emýšlela jsem, jak bychom mohli využít audio v hodinách matematiky. Mnoho m toho nenapadlo. Tak vymýšlení nechám na Vás. Máte n jaké nápady? 4.5.Úkol - výstup z hodiny Využijte n který z uvedených nástroj k zaznamenání práce v hodin a pochlubte se. M žete použít libovolný formát, m že se jednat o obrázek, video nebo audio. Je možné, že se p i ešení tohoto úkolu narazíte na n jaký problém, t eba p i odesílání. Nebojte se použít fórum pod úkolem. 5. tvrtý týden - Vzájemná inspirace a praktické nápady Tato kapitola ukon í náš kurz a myslím, že pro všechny bude nejp ínosn jší. Ukážeme si, kde hledat inspiraci na eských i zahrani ních internetových stránkách. Na konci kapitoly Vás eká poslední úkol Vzájemná inspirace Ráda se nechávám inspirovat jinými u iteli. Dává mi to nad ji, že nez stanu jen u vlastních stereotyp, do kterých asem necht n upadám. Mohu se jít podívat do hodin koleg a kolegy. Mohu se ú astnit n kterého ze zajímavých workshop nebo školení, další možností je hledat inspiraci v hlubinách internetu. V této kapitole se Vám pokusím p edložit informace, které Vám hledání na internetu uleh í. zdroj obrázku: openclipart.org Strana 32

34 5.2. Co nám nabízí eské stránky Stránky lze rozt ídit na n kolik druh. Za podpory projekt vznikají postupn stránky, které nám umož ují sdílet s ostatními DUMy (digitální u ební materiály). DUMy najdeme i na stránkách jednotlivých škol. Stránky tohoto druhu známe všichni. Pak jsou tu stránky r zných u itel nadšenc, kde najdeme od všeho trochu. Ty píší u itelé, kte í mají svou práci zárove jako koní ka a navíc mají vztah k informa ním technologiím. asto mezi nimi narazíme na stránky, které jsou rozcestníky. V t ch nám n kdo ušet il práci s vyhledáváním a shromáždil na nich odkazy, které nás n kam p esm rují. V následujících kapitolách uvidíte hned n kolik takových stránek, kam nám auto i shromáždili odkazy na hry k procvi ování matematiky. zdroj obrázku: openclipart.org Materiály do výuky Stránek, které nám nabízejí ke stažení DUMy, p ibývá každým dnem. Následujících n kolik odkaz Vás p esm ruje na takové stránky. Po ítám, že v tšinu z nich znáte a využíváte je: N kterým u itel m však nesta í zve ej ovat své výtvory tímto zp sobem, ale rovnou si své stránky vytvá í. Nabízejí zde ke stažení své výtvory a m žeme i nahlédnout více do vyu ovacího procesu t chto kantor. Na svých stránkách mají navíc komentá e nebo fotografie. N kolik p íklad najdete zde: https://sites.google.com/site/pepousuvweb/ Strana 33

35 Pak jsou tu stránky, které používám, ale nemohu je p esn zaškatulkovat: On-line procvi ování Tato stránka je ur ena všem žák m základní školy. Procvi ování matematiky je rozd leno na dv úrovn. Žák m se otev e nabídka, kde si vybírají, co a v jakém oboru cht jí procvi ovat. Stránka také nabízí procvi ování eského jazyka. Tento vzd lávací portál byl vytvo en jak pro žáky, tak pro u itele. Nabízí u ební materiály, které jsou rozd leny dle p edm t. Všechny jsou spíše zam eny na výuku na prvním stupni. V rámci mezip edm tových vztah lze využít i p ípravy a pracovní listy pro ostatní p edm ty. Stránka k procvi ování u iva matematiky. Na t chto stránkách lze i generovat pracovní listy nebo p timinutovky. Umož uje procvi ování r zných p edm t. Tato stránka vyžaduje vaši registraci. https://khanovaskola.cz/ Tato stránka umož uje on-line procvi ování, ale obsahuje i adu návodných videí. Doporu uji k prozkoumání u itel m druhého stupn. Odkaz na online hry k procvi ování nejen matematiky. P ehled u iva ro níku k procvi ování hlavních p edm t. Je to vlastn rozcestník, který nás odkáže na r zné stránky. Strana 34

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Absolventské práce žák devátého ro níku

Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce jsou pro žáky p íležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatk a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou p íležitostí plánovat a zažít osobní

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 1 Úvod Cílem této práce, tvo ené v rámci p edm tu Návrh uºivatelského rozhraní, je navrhnout uºivatelské rozhraní set-top boxu (zobrazené

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie. Autorka: Helena Dušičková

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie. Autorka: Helena Dušičková PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie Autorka: Helena Dušičková Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI - CHEMIE

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer.

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Stru né pokyny D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Uživatelské p íru ky Abychom vám p i používání notebooku Acer pomohli, vytvo ili jsme

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj Prameny odbornéliteratury - strategie, získz skání a zpracování 1) literatury kde za ít a jak dál 2) Jak získat vyhledanou literaturu 3) Práce s literaturou - zpracování literárních zdroj Primární zdroje

Více

ANDROID KDYŽ MÁTE ZBYTEK ZRAKU A CHCETE SE OBEJÍT BEZ ODEČÍTAČE OBRAZOVKY

ANDROID KDYŽ MÁTE ZBYTEK ZRAKU A CHCETE SE OBEJÍT BEZ ODEČÍTAČE OBRAZOVKY ANDROID KDYŽ MÁTE ZBYTEK ZRAKU A CHCETE SE OBEJÍT BEZ ODEČÍTAČE OBRAZOVKY Mgr. Tomáš VALŮŠEK tvalusek@seznam.cz Anotace: Když se řekne přístupnost pro zrakově postižené, často se myslí hlavně na to, jak

Více

Plán e-bezpečnosti Školní plán prevence a řešení elektronického násilí

Plán e-bezpečnosti Školní plán prevence a řešení elektronického násilí ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 Plán e-bezpečnosti Školní plán prevence a řešení elektronického násilí Tento materiál je výstupem projektu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Vytvořili: Mgr.

Více

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S)

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Obsah balení... 3 2. Pr vodce montá í dr áku... 4 3. Instalace senzor na kolo (obrázkov pr vodce)... 5 4. Zasunutí

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

I. Registrace a objednání kurzu

I. Registrace a objednání kurzu Pokyny pro studenty E-Univerzity, kteří studují na základě voucheru I. Registrace a objednání kurzu Dobrý den, těší nás, že chcete využít naší E-Univerzity a studovat kurzy, které jsme pro Vás připravili.

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 8 2 U k á z k a k n i h

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk. Autorka: Markéta Kopecká

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk. Autorka: Markéta Kopecká PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk Autorka: Markéta Kopecká Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI ESKÝ

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se Co jsou IP kamery a jaké je jejich využití? Digitální IP kamery se nazývají také síťové kamery, protože se připojují přímo do počítačové sítě,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187 Stručný obsah 1 Úvod do systému 35 2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací 45 3 Pracovní plocha a hlavní panel 59 4 Okna 86 5 Windows 10 v dotykovém režimu 103 6 Aplikace systému Windows

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE B2 CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE Jakub Filip 21. 3. 2015-1 - OBSAH Přihlášení ke cloudovým službám Office 365................... 3 Vytvoření a správa

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů Source Filmmaker a Windows Movie Maker Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů 15.12. 2015 1 Úvod Na následujících stránkách vám představím programy Source Filmmaker a Windows Movie Maker na vytváření filmů

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH COMENIUS červenec 2012 Jako začínající učitelku matematiky na druhém stupni základní školy mě výše zmíněný název kurzu okamžitě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘEDMĚT TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ROZHRANÍ (A7B32TUR) 2011/2012 ÚLOHA A TESTOVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU HTC WILDFIRE S Tomáš Kocfelda kocfetom@fel.cvut.cz

Více