NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com"

Transkript

1

2 NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za informace v publikaci obsažené.

3 1. Co je cílem tohoto e-booku Je velmi náročné sledovat všechny novinky ve světě informačních a komunikačních technologií, přizpůsobovat se jeho pravidelným změnám a reagovat na nově vznikající nástroje a technologie. Řada poskytovatelů vzdělávání dospělých tyto nástroje nepoužívá, protože o nich nevědí nebo je pro ně obtížné vybrat to nejlepší z řady dostupných placených, nebo volně přístupných nástrojů. Tento e-book je jak průvodcem, tak zdrojem pro kohokoli, kdo zvažuje využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a učení. Tento e-book je výsledkem společného úsilí a dvou let práce partnerských organizací projektu IITAE, které se spojily v rámci společného výukového projektu. Cílem tohoto e-booku je: 1. zvýšit digitální gramotnost mezi pedagogy, zmírnit případné obavy, ukázat jak mohou být ICT nástroje jednoduché a užitečné; 2. představit nejefektivnější prostředky, které lze z dlouhodobého hlediska považovat za osvědčené postupy a které mohou být užitečné v oblastí vzdělávání dospělých, a to jak pro partnery projektu, tak pro další poskytovatele vzdělávání dospělých i pro samotné dospělé. Z e-booku mohou těžit lidé, kteří se podílejí na vedení a organizaci školení i jejich samotní účastníci. V e-booku také najdete doporučené ICT nástroje, které mohou být vhodné pro různé výukové situace. Přejeme Vám, ať i Vy sami prožijete příběh úspěchu s nově objevenými ICT nástroji!

4 2. Výchozí rámec a základní prvky 2.1. Informační a komunikační technologie a vzdělávání dospělých Informační a komunikační technologie (ICT) představují možnosti zprostředkované telekomunikační technologií, umožňují přístup k informacím jakéhokoliv druhu a usnadňují komunikaci s kýmkoli bez prostorového či časového omezení. Tyto technologie zahrnují řadu informačních a komunikačních médií a zařízení nejrůznějšího druhu, jako je internet, bezdrátové sítě, osobní počítače a notebooky, mobilní telefony, tablety atp., a také počítačové programy, služby, aplikace a zdroje, které umožňují získávání, přenos, ukládání a správu informací a kontakt s ostatními uživateli. Podle organizace UNESCO mohou informační a komunikační technologie přispět k obecnému přístupu ke vzdělání a obohatit proces učení a to zpřístupněním nejnovějšího obsahu, podporou odborného rozvoje učitelů a usnadněním efektivnějšího řízení vzdělávacího procesu. Pro dosažení rovnosti v přístupu ke vzdělání je důležité vyrovnat handicap méně technologicky pokročilých oblastí vytvořením potřebné infrastruktury a podporou užívání informačních a komunikačních technologií ve všech vrstvách společnosti. Používání ICT ve vzdělávání umožňuje spolupráci všech zúčastněných a usnadňuje tak jak výklad pedagogů, tak proces zapamatování u studentů. Přínosy pro dospělé lze považovat dokonce za větší v případě, že informační a komunikační technologie překonají omezení dané nedostatkem času, špatnou mobilitou nebo zkrátka leností a rozpaky z účasti na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávání dospělých je běžně rozšířený výraz, i když je poněkud nejasný a je proto těžké ho definovat. Podle CEDEFOP (2008) tento výraz označuje všeobecné nebo odborné vzdělávání poskytované dospělým po jejich počátečním vzdělávání pro odborné a/nebo osobní účely, které má za cíl: a) zajistit všeobecné vzdělání došlým v oblastech jejich zvláštního zájmu; b) zajistit kompenzační výuku základních dovedností, které jednotlivci nezískali dříve v rámci počátečního vzdělávání nebo odborné přípravy; c) umožnit přístup ke kvalifikaci, kterou z různých důvodů nezískali v systému počátečního vzdělávání a odborné přípravy; d) získat, zlepšit nebo obnovit vědomosti, dovednosti nebo kompetence ze specifických oblastí.

5 Neformální a informální formy učení mají díky svému charakteru a řadě možností pro průběžnou výuku velký vliv na poli vzdělávání dospělých. Neformální vzdělávání je (podle CEDEFOP, 2008) považováno za formu zakotvenou v plánovaných aktivitách, které ovšem nemusí být přímo navrženy pro účely učení (z hlediska cílů, času nebo podpory) a nemusí jít z pohledu studentů o vzdělávání záměrné, zatímco informální učení je výsledkem denních činností svázaných s prací, rodinou či volným časem, není organizováno nebo strukturováno z hlediska cílů, času nebo výukové podpory a ve většině případů není z pohledu studentů záměrné. Proto se pro identifikaci a popis informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých se v rámci projektu Learning Partnership staly předmětem zkoumání nástroje různého druhu se zvláštním zaměřením na ty, které mohou mimo formální vzdělávání usnadnit celoživotní přístup ke vzdělání. Konečný výběr nástrojů ze všech původně vymezených prostředků nakonec považovaný za osvědčené postupy se stal předmětem předem popsané kategorizace s ohledem na různé oblasti procesu výuky a učení. Vymezené nástroje se staly referenčním rámcem, ve kterém ICT hrají důležitou roli: v procesu vzdělávání a odborné přípravy vzniká specifický obsah, který je dále předáván interaktivní formou, jež je třeba finálně vyhodnotit. Osvědčené postupy pro zapojení ICT do vzdělávání dospělých obsažené v tomto e-booku jsou proto uspořádány na základě těchto kategorií: Tvorba obsahu výukových materiálů Přenos znalostí a osvojených dovedností Interakce a organizace učebních skupin Hodnocení a evaluace 2.2. Jak rozumět osvědčeným postupům : hlavní charakteristiky Osvědčeným postupem je jakýkoliv přístup, metodiku, techniku nebo proces (níže v textu popsaný jako nástroj ), který lze považovat za příkladný a to z hlediska jeho níže uvedené charakteristiky. Nové informační a komunikační technologie zařazené do osvědčených postupů by proto měly být popsány s jasným vysvětlením, jaké naplňují konkrétní znaky.

6 Vzdělávání dospělých zahrnuje různé druhy výukových metod a také řadu výukových procesů, jejichž významnou součástí je i neformální a informální učení. Z tohoto důvodu lze do tohoto seznamu zařadit jakýkoliv nástroj různého charakteru z oblasti ICT, pokud je: 1. opodstatněný: nástroj je zaměřen na výuku dospělých nebo jim pomáhá v průběžném učení; 2. spolehlivý: nástroj je prověřen na použití pro výuku dospělých po celou dobu své životnosti; 3. důsledně prověřený, na základě výsledků: nástroj umožňuje výukový a/nebo učební proces a tvorbu kvalitních výstupů, který by bez tohoto nástroje nebylo možné dosáhnout; 4. číselné průkazný: nástroj používá solidní počet uživatelů; 5. opakovatelný a přenositelný do různých prostředí a pro různé uživatele: nástroj může být považován za referenční a s odpovídajícím přizpůsobením ho lze použít pro výukové a učební účely v různých tematických oblastech; 6. efektivní: nástroj má méně nároků (konkrétně na čas, finance a osobní nasazení) než jiné nástroje používané pro stejné účely; 7. obecně uznávaný ostatními: nástroj je veřejně oceňován jako osvědčený postup i třetími stranami (nikoliv vývojáři nebo přímo uživateli).

7 3. Výběr osvědčených postupů v použití nových ict ve vzdělávání dospělých Následující výběr technologií z oblasti ICT byl vytvořen pomocí analýzy provedené na základě kritérií uvedených v kapitole 2 a je hlavní rámcovou charakteristikou pro osvědčené postupy. Aktéři vzdělávání dospělých tvoří velmi různorodou cílovou skupinu, která má také velmi různorodé a rozdílné odborné vzdělání. Do této skupiny mohou patřit profesionálové stejně jako dobrovolníci pracující v oblasti informáního učení. Může jít o pedagogy, lektor, projektové manažery, pracovníky v sociálních službách, knihovníky, atd., a to jsou jen některé příklady odborníků a dobrovolníků zapojených do vzdělávání. Z toho důvodu představujeme osvědčené postupy pro použití ICT nástrojů pomocí kategorií, které popisují aktivity z oblasti vzdělávání dospělých: 1. Interakce a organizace (učební) skupiny 2. Produkce obsahu a výukových materiálů 3. Přenos znalostí/získaných dovedností 4. Hodnocení a evaluace Následující kapitola představí osvědčené postupy partnerů projektu svázané s těmito kategoriemi.

8 3.1. Interakce a organizace (učební) skupiny Během učebního procesu může být v některých situacích problematické rozhodnout se, kterým směrem se vydat. V omezeném časovém rámci není možné připravit SWOT analýzu a získat tak podklady pro správné rozhodnutí, takže učitel používá nástroje pro veřejné hlasování a nechá na publiku verdikt, které určí nejlepší cestu pro další výuku. Hlasování může být také dobrým nástrojem pro rozhodnutí o důležitosti různých témat navržených pro další práci. Jakkoliv se demokracie nejeví jako nejvhodnější přístup k výukovému procesu, nástroje pro hlasování mohou pomoci k hodnotnější výuce. Studenti zkrátka mohou rozhodnout, co chtějí vědět. DOODLE Asociace RIAP pořádá mnoho akcí a setkání. Doodle je proto velmi užitečný nástroj, který usnadňuje jejich organizaci a hlavně určení nejvhodnějšího termínu pro: lektory, kteří si mohou naplánovat setkání se svými studenty; různé projekty, kdy je třeba naplánovat osobní nebo online setkání. V Doodle nastavíme hlasování o události s různými termíny a vzniklý dotazník rozešleme všem pozvaným, kteří vyplní data, kdy jsou dostupní. Podle toho, jak jsou účastníci rychlí s odpovědí, můžeme i my rychle, přehledně a jednoduše najít nejvhodnější datum a čas pro svou událost. Doodle (doodle.com) lze jednoduše charakterizovat jako zdarma přístupný webový nástroj pro nalezení vhodných termínů pro akce a setkání s dalšími lidmi. Pro použití Doodle není třeba nic stahovat ani instalovat. Doodle nevyžaduje registraci, a to ani iniciátora hlasováním, ani jeho účastníků. Uživatelé Doodle mohou použít volný uživatelský přístup, který jim umožní propojení s jejich kalendářem a sledování ostatních hlasování.

9 Doodle mobile umožňuje uživatelům používat Doodle i na cestách. S použitím mobilního zařízení mohou uživatelé hlasovat, vytvářet hlasovací formuláře a přehledně sledovat svá hlasování. Kromě mobilní webové aplikace Doodle nabízí také aplikace pro systémy iphone a Android. Výhody Doodle zásadně zjednodušuje proces plánování akcí, ať už jde o schůze vedení nebo týmů, večeře s přáteli, srazy, víkendové výlety či cokoliv dalšího. Doodle může sloužit k mnoha účelům v kontextu vzdělávání. Doodle umožňuje lektorům plánovat setkání se studenty, kolegy a s dalšími lektory. Vedle organizace času umožňuje hlasovat i o jakémkoliv dalším tématu, které se naskytne v průběhu učebního procesu. Doodle používá na celém světě každý měsíc přes 25 milionů uživatelů. Doodle je efektivní nástroj, který pomáhá ušetřit mnoho času a energie vydané na pokusy naplánovat osobní nebo online setkání se studenty. Můžeme velmi rychle vidět, jak jsou jednotliví účastníci dostupní a naplánovat setkání tak, aby vyhovoval co nejvyššímu počtu účastníků. V roce 2013 bylo pomocí Doodle vytvořeno přes 17 milionů plánovacích hlasování. I malé skupiny lidí mohou pomocí jednoho hlasování ušetřit zhruba 15 minut, to znamená, že Doodle ušetřil svým uživatelům v roce 2013 více než čtyři miliony hodin.

10 GOOGLE+ HANGOUT Petr se chystá uspořádat internetové setkání odborníků, kteří budou hovořit o svých zkušenostech z nejrůznějších oblastí. Chtěl by, aby se k diskusi mohli připojit i jiní lidé. Aby bylo možné rozhovory později dále prezentovat, chce rozhovory zaznamenat, případně upravit a sdílet online prostřednictvím YouTube nebo na své webové stránce. Petr tak vytvoří vlastní sérii videí s odbornými diskusemi. Google+ Hangouts (google.com) umožňuje online rozhovory (chaty) až deseti lidí zároveň. Hovoříte prostřednictvím videa, rozhovor zaznamenáte a později ho nabídnete těm, kteří se nezúčastnili. Nástroj navíc umožňuje sdílení obrazovky. Pomocí Google+ Hangout tak můžete snadno hovořit prostřednictvím videa se svou učební skupinou. Každý ze studentů se může diskuse účastnit odkudkoliv, kde se zrovna nachází, a to prostřednictví, notebooku, osobního počítače nebo mobilního zařízení se systémem Android. Google+ Hangouts řadu přídavných funkcí ve formě rozšíření a aplikací. Výhody Jako nástroj dostupný ve většině zemí umožňuje Google mezinárodní spolupráci. Nevýhody Pokud chcete, aby všichni Vaši studenti měli přístup ke složkám a dokumentům nahraným na Google disk, je třeba, aby byli přihlášeni na Google. Nezapomeňte, že Vaše data jsou uložena na serverech Google, které podléhají ochraně osobních údajů podle zákonů Spojených států. Neměli byste proto

11 prostřednictvím Google sdílet citlivá data. Pro setkávání nebo kurzy v rámci vzdělávání dospělých je Google Hangout vhodný ke koordinaci učební skupiny a pro demonstraci toho, jak funguje online komunikace. Nástroj lze použít celosvětově především v mezinárodním měřítku. Lektoři mohou organizovat své kurzy a tato setkání jednoduše zaznamenávat, takže jsou dostupná i později a lze je přehrát i několikrát.

12 3.2. Tvorba obsahu/výukových materiálů Proces výuky a učení by neměl být improvizovaný. Naopak, abychom udělali vše pro jeho úspěch, je třeba ho předem zorganizovat a připravit. I když vzdělávání dospělých často představuje velmi neformální a informální způsob učení, vždy jde o znalosti, které musí být pro dobré porozumění precizně uspořádané. Obsah je možné tvořit zcela od začátku nebo upravit starší materiál, a digitální éra navíc nabízí tolik různých nástrojů pro tvorbu nových materiálů nebo pro jejich úpravu; některé z těchto nástrojů můžeme vzhledem k jejich výjimečnosti zařadit mezi osvědčené postupy. WEVIDEO Eva je organizátorkou odborné konference. Chce vytvořit výstupy dostupné širokému publiku, aby mohlo co nejvíce lidí vidět, jaké informace byly na konferenci prezentovány. Místo aby umístila na internet jen PowerPointové prezentace, natočí celou konferenci, pomocí nástroje WeVideo vytvoří sestřih toho nejlepšího z projevu každého řečníka a výsledné video sdílí online. WeVideo (wevideo.com) je uživatelsky jednoduchý editor pro zpracování videa založený na technologii cloudu. Nabízí nástroje pro zpracování videa, audio záznamů, přenos videa a tvorbu zvláštních efektů. K videím je také možné přidávat titulky. Protože jde o program založený na technologii cloudu dostupné online, mohou video upravovat různí uživatelé. WeVideo je částečně zpoplatněná aplikace. Verze dostupná zdarma nabízí jen maximální rozlišení 480p. Pro možnost práce s HD a FullHD je třeba přihlásit se k některé z placených verzí.

13 Výhody Jednoduchá aplikace pro úpravu videa Lze použít jak na PC a notebookách, tak na zařízeních se systémem Android a ios Existují verze dostupné zdarma Nevýhody Chybí verze aplikace pro Windows Phone Není vhodné pro komplexnější práci s videem WeVideo si získalo velké uznání od specializovaných médií, jako je Test Crunch, a za své hovoří také milion stažení v Google Play Store. Z toho je zřejmé, že jde o široce rozšířený osvědčený postup v oblasti zpracování videa. Dalšímu rozšiřování aplikace navíc pomáhá možnost stažení zdarma. Jedna z placených verzí je také určena lidem pracujících ve vzdělávání. A to právě dělá WeVideo ideálním nástrojem pro učitele, kteří ho mohou využít k přípravě materiálů pro svou výuku. SCREENR Valentina pracuje jako tutorka pro celoživotní učení. Připravuje pro své studenty online lekce o kancelářských programech, jako je Word, Excel, Access a PowerPoint. Aby mohla studentům jednoduše předvést, jak se s programy pracuje, používá Sreenr. S jeho pomocí nahrává tutoriály, díky kterým se mohou studenti krok za krokem seznámit s tím, jak s jednotlivými programy efektivně pracovat. Tak mohou studenti projít tutoriály ještě před samotnou lekcí a později při samotné výuce se mohou zaměřit na to, čemu neporozuměli. Kromě toho mohou studenti tutoriály využít i později, pokud jim něco není jasné. Screenr (screenr.com) je užitečný online nástroj pro screencasting záznam a online sdílení toho, co se děje na obrazovce Vašeho počítače. Tímto způsobem může uživatel aplikace efektivně ukazovat tipy, triky a zkratky v programech a záludnosti nových programů a aplikací nebo nahrávat tutoriály pro e-learningové

14 kurzy. To, co Screenr odlišuje od konkurence, je skutečnost, že jde o aplikaci, která nevyžaduje stažení žádného softwaru. Jediné, co musí uživatel udělat, je kliknout na tlačítko record. Maximální délka jednoho záznamu je 5 minut. A ještě ke všemu je díky Screenr možné nahraná videa snadno sdílet na sociálních sítích, jako je Twitter a Facebook, nebo je vkládat na své webové stránky. Advantages Snadné zachycení obrazovky Není potřeba instalovat žádný dodatečný plug-in nebo software Použití zdarma Disadvantages Maximální délka nahraných videí 5 minut Nutnost mít na zařízení nainstalovaný software Java Screenr je široce rozšířený software používaný pro vzdělávání dospělých, má velkou komunitu uživatelů a jeho hlavním bodem zájmu jsou uživatelé Twitteru. Hlavním důvodem, proč můžeme Screenr zařadit mezi osvědčené postupy, je fakt, že jde o aplikaci dostupnou široké veřejnosti, a to právě díky možnosti používat ji zdarma a bez nutnosti instalovat žádný doplňkový plug-in nebo stahovat další program. Screenr se často uvádí jako užitečný nástroj, jako například na webu Life Hacker.

15 PREZI Alice, lektorka asociace RIAP, nabízí kurzy pro učitele a pro mládež. Alice používá nástroj Prezi pro tvorbu atraktivních prezentací. Sestavuje příběhy, které si lidé pamatují ještě dlouho po skončení kurzu. Vizuální prezentace pomocí Prezi vytváří silný dojem a umožňují snadno demonstrovat, jak spolu nové myšlenky souvisejí. Prezi (prezi.com) je nástroj pro tvorbu prezentací a prezentační nástroj založený na technologii cloudu. Prezentovat je možné prostřednictvím prohlížeče, počítače, ipadu či iphone a vždy je k dispozici aktuální verze Vaší práce. Tvorbu nebo úpravy Vašich prezentací vám usnadní automatická synchronizace na všech Vašich zařízeních. Výhody Snadné použití Šablony s profesionálním designem Možnost znovu použít obsah uložený v obsáhlé knihovně Prezi Obrázky a videa pro zatraktivnění prezentací; Prezentace spolu s týmem spoluautorů, kdekoliv, kdykoliv Pomoc a podpora specialistů z Prezi 24/7 Nevýhody Prezi dostupné zdarma: Všechny Vaše prezentace budou veřejně dostupné a

16 přístupné k úpravám a prezentování na webu prezi.com s možností uložit na cloudu data o objemu 100 MB. Pokud chcete prezentaci vytvářet v soukromém režimu a mít přístup k dalším funkcím, je třeba přihlásit se k placené verzi Prezi. Prezi, inovativní a kreativní způsob tvorby a sdílení vizuálně přesvědčivých prezentací, má dnes přes 50 milionů uživatelů. Lidé si Prezi oblíbili, protože místo listování jednotlivými slajdy vidí celou prezentaci na jedné velké obrazovce (plátně) a mohou si jednotlivé části v průběhu výkladu přibližovat. Prezi se svým principem plátna otevírá učebny aktivnímu učení a interaktivitě a kurzy jsou díky Prezi pochopitelné, zapamatovatelné a zábavné. Prezi je také populární, protože je zdarma, jste-li ochotni sdílet své prezentace veřejně. POW TOON Klára by chtěla co nejjednodušší cestou rozšířit video, které popisuje obsah jejího kurzu. Chce vytvořit krátký film, který by snadno přilákal potenciální účastníky a nabídl jim krátký přehled obsahu kurzu. Pow Toon (powtoon.com) je nástroj pro tvorbu animovaných prezentací. Původně byl vyvinut jako alternativa k programu PowerPoint, lze ho použít pro ilustraci čehokoliv, co chce kdokoliv ostatním vysvětlit a zároveň to oproti běžným slajdům trochu oživit. Jde o webovou aplikaci, pracuje se s ní podobně jako s programy pro úpravy videa, ale velmi jednoduše. Nabízí řadu různých způsobů zobrazení textu a lze také použít obrovské množství obrázků a animací, které jsou rozdělené do několika kategorií. Do prezentací Pow Toon je také možné importovat externí obrázky. Výhody

17 Pro publikum: jednodušší pro sledování než PowerPoint prezentace. Pro poskytovatele vzdělávání dospělých: jednoduché ovládání, aplikace pomáhá zprofesionalizovat Vaše prezentace jednoduché nástroje s velkým efektem. Nevýhody Omezení ve verzi dostupné zdarma (viz níže). Pow Toon příležitostně posílá y s reklamou na své služby. Pow Toon lze mezi osvědčené postupy zařadit, protože zjednodušuje animované prezentace a jde o alternativu ke klasickým PowerPoint prezentacím. Pomáhá učitelům předávat obsah kurzů atraktivní formou. Rozhraní umožňuje uživatelům snadno vytvářet vlastní prezentace. Kromě toho je možné prezentace nabídnout online (např. prostřednictvím YouTube), takže studenti mají k obsahu kurzu přístup kdykoliv a odkudkoliv. WORDPRESS DIE VIRTUELLE DEUTSCHKLASSE (VIRTUÁLNÍ HODINA NĚMČINY) Pro udržení souvislého procesu učení nad rámec vzdělávacích aktivit a díky neformálním a informálním prvkům to pro oblast vzdělávání dospělých platí obzvlášť -, je důležité, aby studenti věnovali pozornost cíleným a všudypřítomným dodatečným zdrojům, na které je odkazují jejich lektoři. Úsilí navíc, vnímané ovšem jako přidaná hodnota, nemusí pro lektora nutně znamenat další náklady spojené s časem věnovaným tvorbě takových nástrojů. Pro takové potřeby nabízí Wordpress zdarma platformu pro tvorbu webových stránek a/nebo blogů. Die Virtuelle Deutschklasse (sprachedeutsch.wordpress.com) je blog založený na platformě Wordpress vytvořený v němčině jedním z učitelů. Jeho cílem je pomoci studentům při učení prostřednictvím obsahu, který je přístupný a k dispozici komukoliv, kdo se o dané téma zajímá.

18 Nástroj shromažďuje doplňkové a podpůrné materiály, ať už byly využity při výuce, nebo ne, a jakékoliv informace týkající se jazyka a kultury německy mluvících zemí. Funguje také jako komunikační kanál pro kontakt mezi studenty, kteří mohou přidávat komentáře k učitelovým příspěvkům, posílat mu y a komunikovat mezi sebou navzájem. Základní organizace blogu vychází z různých úrovní znalostí německého jazyka, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty; celkem jde o 6 úrovní. V rámci každé úrovně jsou příspěvky vkládány a ukládány do různých sekcí podle okruhů věnujících se výslovnosti, gramatice, poslechu, mluvenému projevu, čtení, psaní, slovní zásobě, cvičením a výukovým materiálům. Nabízí také informace o doplňkových a externích nástrojích, jako jsou online slovníky a podcasty, a dodatečné informace týkající se zeměpisu, historie, literatury, hudby a fotbalu, kromě jiného. Výhody Blog je především zaměřen na účastníky výuky němčiny vedené majitelem a autorem blogu. Umožňuje studentům procházet obsah prezentovaný už dříve během výuky, ale také získat i doplňující informace a pro podporu svého učení. Blog lze ho považovat za podpůrný nástroj pro všechny učitele/studenty němčiny.

19 Nevýhody Pro používání tohoto nástroje je nutná alespoň základní znalost němčiny, protože obsah je ve většině v tomto jazyce. Wordpress se ukázal jako efektivní vzdělávací prostředek, protože jeho přínosy jsou mnohem větší než výdaje, konkrétně časové. Od svého startu je Die Virtuelle Deutschklasse díky svým jasným cílům považovaná za přidanou hodnotu a to proto, že umožňuje studentům pracovat ne jen s hlavním obsahem, ale také s doplňkovými informacemi, ke kterým by se sami jen těžko dostávali. Nástroj lze libovolně šířit k použití třetími stranami, jak pedagogy, tak studenty, pro jejich vlastní profesní působení nebo učení. Obecně řečeno, Wordpress je k dispozici pro každého pedagoga, který chce vytvořit svou vlastní webovou stránku pro vzdělávací účely.

20 3.3. Přenos znalostí / získaných dovedností Internet představuje obrovský zdroj informací. K dispozici je mnoho online zdrojů výukové platformy, online kurzy dostupné široké veřejnosti, archivy, nástroje a tutoriály díky kterým mohou studenti a dospělí lektoři najít užitečné nástroje a vytvořit si sami svůj vlastní efektivní učební nebo výukový proces. OSNOVA PRO DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 2.0 Petr je dobrovolník, který chce svou cílovou skupinu (seniory) nadchnout pro internet. Jeho možnosti chce představit pomocí výukových listů, které by dospělé studenty provázely při hledání lidí na internetu se stejnými zájmy. Osnova pro digitální gramotnost 2.0 (DLit2.0 Curriculum) umožňuje všem, kteří mohou působit v oblasti vzdělávání (profesionálové nebo např. i knihovníci) nabízet své cílové skupině znevýhodněných neformální lekce. Cílem mohou být informace o tom, jaké možnosti může web 2.0 představovat pro znevýhodněné a zjednodušit jim tak jejich všední a sociální život. Kurikulum zahrnuje čtyři různé bloky komunikaci, kolaboraci, e-občanství a e- demokracii každá část obsahuje tutoriály pro samostatné učení a asistované učení použití příslušných aplikací Webu 2.0 v jednotlivých kategoriích. Výhody Pro uživatele: výukové listy s jednotlivými úkoly s podrobnými úkoly

21 umožňují, že učební proces mohou tvořit samotní koncoví uživatelé - studenti. Poskytovatelé vzdělávání dospělých: osnovy se skládají z obrovské sbírky obecných ICT nástrojů zajišťujících aktivity Webu 2.0, přičemž samotný obsah kurzu závisí na Vašem výběru. Kurikulum také pomáhá vytvářet lekce zaměřené na web 2.0 v neformálních výukových podmínkách. Zahrnuje také tipy pro lektory a další pracovníky, jak znevýhodněné dospělé s aplikacemi Webu 2.0 zaujmout. Nevýhody Pro seznámení s možnostmi materiálu pro jeho přizpůsobení Vašim plánům je třeba investovat čas. Kurikulum DLit2.0 bylo vytvořeno v rámci evropského programu Lifelong Learning Programm spolu se sedmi evropskými partnery (youtube.com/watch? v=oiowwkmqpmw), kteří se v oblasti vzdělávání dospělých silně angažují a osnovy testovali v průběhu projektového období ( ). Výuky se účastnilo více než 5000 studentů a později na ni navázaly další učební nabídky (např. další kurzy, poradenství) založené na původních osnovách. Kurikulum je orientované na studenty a obsahuje také kroky, jak k používání Webu 2.0 přitáhnout i skupiny uživatelů z řad znevýhodněných dospělých. GOOGLE DRIVE A GOOGLE GROUPS Jana je lektorka a potřebuje uspořádat online setkání své učební skupiny. Chce sdílet učební listy, které pro kurz vytvořila. Kromě toho také chce, aby studenti mohli na internet nahrávat své prezentace a dokumenty. Chce také, aby spolupracovali online na tvorbě a psaní společných dokumentů. Jejím cílem je, aby všichni studenti měli přístup ke stejné verzi dokumentu. Google Drive (google.com) je systém pro sdílení, který lze použít k nahrávání dokument, obrázků nebo videí (ve formě digitálních souborů) na internet. Všichni

22 Vaši studenti nebo kolegové mají přístup ke stejným dokumentům. Google Drive také umožňuje spolupráci při psaní dokumentů. Každý, uživatel, který má k dokumentu přístup, může zároveň také přidávat obsah. Aplikace je uživatelsky jednoduchá hlavně pro ty, kdo mají zkušenosti s Office programy. Pomocí Google Groups můžete organizovat učební skupiny nebo pracovní skupiny, které chtějí sdílet nápady, posílat si zprávy a společně diskutovat. Můžete vytvářet skupiny pro různá témata a hovořit o každém z nich zvlášť. Výhody V rámci Google Group můžete vytvořit mailing list s osobními y Vašich studentů. Každý uživatel tak ze své adresy může posílat zprávy celé skupině. Jako nástroj dostupný ve většině zemí umožňují služby Google mezinárodní spolupráci. Nevýhody Chcete-li, aby všichni Vaši studenti měli přístup ke složkám a dokumentům, které jste nahráli na Google Drive, je třeba, aby měli vytvořen přístup ke službám Google. Nezapomeňte, že Vaše data jsou uložena na serverech Google, které podléhají ochraně osobních údajů podle zákonů Spojených států. Neměli byste proto prostřednictvím Google Drive sdílet citlivé údaje (např. data narození). Podobně jako jiné nástroje pro sdílení souborů (např. Dropbox a další) nabízí Google víc než jen sdílení souborů. V oblasti vzdělávání dospělých, kde se učební skupiny setkávají jen krátce, můžete snadno organizovat společnou práci. Kolaborativním způsobem svou práci na projektech organizují dokonce mezinárodní pracovní týmy (např. projektové konsorcium IITAE). TED MYŠLENKY HODNÉ ŠÍŘENÍ Učení už dávno není jen záležitostí studia a memorování, ale jde i o proces zisků a vkladů. Internet je obrovským zdrojem informací, nabízí informace nejrůznějšího druhu a účelu, kde se kdokoliv může stát studentem a to velmi informálním způsobem. Velice jednoduchým nástrojem jsou v tomto ohledu videa

23 v různých svých formátech; ačkoliv u nich chybí interakce mezi tím, kdo video nabízí, a tím, kdo jej sleduje, mohou sloužit jako prostředek pro rychlou prezentaci toho, co by se s použitím jiných nástrojů předávalo velice zdlouhavě. TED (ted.com) je celý postaven na videích. Jde o neziskovou platformu věnovanou šíření myšlenek, obvykle ve formě krátkých, ale atraktivních videí, tzv. talks (trvajících kolem 18 minut nebo i méně). Ačkoli TED začínal v roce 1984 jako konference věnovaná tématům, která dnes stojí v jeho názvu (Technology, Entertainment and Design technologie, zábava, design), v současné době jeho projevy pokrývají téměř všechna témata, od vědy přes obchod po globální témata, a to v několika jazycích (titulky jsou také k dispozici). Ve výsledku TED nabízí více než přednášek týkajících přes 330 tematických oblastí. Mottem iniciativy TED je heslo ideas worth spreading myšlenky hodné šíření, a to do globální komunity, kde můžou nápady přispět ke změně postojů, životů lidí a světa jako takového. TED je založen na volně dostupných znalostech, takže dobré nápady jsou přístupné a mohou čeřit diskusi mezi lidmi. To dělá TED zdrojem inspirace. Platforma funguje ve formě videí s přednáškami a doplňuje ji TEDx a TED-Ed. TEDx podporuje nezávislé organizátory, kteří chtějí ve své vlastní komunitě uspořádat akci podobnou TED, zatímco TED-Ed je zaměřeno na tvorbu krátkých výukových videí pro pedagogy a studenty. Advantages

24 Nabízí příležitost učit se kdykoliv a kdekoliv a to díky obrovskému výběru inspirativních přednášek k nejrůznějším tématům od významných řečníků. Lze ho považovat za podpůrný nástroj pro poskytovatele vzdělávání dospělých, protože nabízí nápady, je stále aktualizován nejnovějšími tématy a může tak doplnit vlastní didaktické materiály. Disadvantages Většina přednášek je v angličtině; v některých případech jsou k dispozici španělské titulky. Pro možnost sledovat přednášky TED nemusí uživatelé platit žádné poplatky, což zvyšuje jeho sledovanost u široké veřejnosti. TED je skutečně jedním z nejpopulárnějších webů na globální úrovni, v návštěvnosti se umístil na 752. místě (číslo je výsledkem průměrné denní návštěvnosti a počtu zobrazení stránky). Na ted.com také vede odkaz z stránek, což přispívá k tomu, že je TED všeobecně uznáván. Některé jeho přednášky se často využívají pro vzdělávací aktivity, protože se zabývají specifickými tématy a snadno spouštějí další diskusi mezi účastníky. MOODLE Abychom mohli vzdělávací programy a kurzy nabídnout dospělým žijícím jak ve městech, tak na venkově, rozhodla se naše asociace RIAP vytvořit internetové vzdělávací prostředí s využitím Moodle. Toto rozhodnutí vedlo ke zlepšení přístupnosti kurzů a umožnilo nám oslovit širší skupinu lidí. Moodle (moodle.org) je výuková platforma navržená tak, aby pedagogům, administrátorům a samotným studentům poskytla odolný, bezpečný a integrovaný systém pro tvorbu personalizované, online a distanční výuky a souvisejícího výukového prostředí. Jedná se o technologii speciálně navrženou pro pedagogy a jejím cílem je zlepšení výuky a učení. Software si můžete stáhnout na svůj vlastní web nebo můžete požádat o pomoc některého z partnerů, který se v prostředí Moodle lépe orientuje.

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více