NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com"

Transkript

1

2 NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za informace v publikaci obsažené.

3 1. Co je cílem tohoto e-booku Je velmi náročné sledovat všechny novinky ve světě informačních a komunikačních technologií, přizpůsobovat se jeho pravidelným změnám a reagovat na nově vznikající nástroje a technologie. Řada poskytovatelů vzdělávání dospělých tyto nástroje nepoužívá, protože o nich nevědí nebo je pro ně obtížné vybrat to nejlepší z řady dostupných placených, nebo volně přístupných nástrojů. Tento e-book je jak průvodcem, tak zdrojem pro kohokoli, kdo zvažuje využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a učení. Tento e-book je výsledkem společného úsilí a dvou let práce partnerských organizací projektu IITAE, které se spojily v rámci společného výukového projektu. Cílem tohoto e-booku je: 1. zvýšit digitální gramotnost mezi pedagogy, zmírnit případné obavy, ukázat jak mohou být ICT nástroje jednoduché a užitečné; 2. představit nejefektivnější prostředky, které lze z dlouhodobého hlediska považovat za osvědčené postupy a které mohou být užitečné v oblastí vzdělávání dospělých, a to jak pro partnery projektu, tak pro další poskytovatele vzdělávání dospělých i pro samotné dospělé. Z e-booku mohou těžit lidé, kteří se podílejí na vedení a organizaci školení i jejich samotní účastníci. V e-booku také najdete doporučené ICT nástroje, které mohou být vhodné pro různé výukové situace. Přejeme Vám, ať i Vy sami prožijete příběh úspěchu s nově objevenými ICT nástroji!

4 2. Výchozí rámec a základní prvky 2.1. Informační a komunikační technologie a vzdělávání dospělých Informační a komunikační technologie (ICT) představují možnosti zprostředkované telekomunikační technologií, umožňují přístup k informacím jakéhokoliv druhu a usnadňují komunikaci s kýmkoli bez prostorového či časového omezení. Tyto technologie zahrnují řadu informačních a komunikačních médií a zařízení nejrůznějšího druhu, jako je internet, bezdrátové sítě, osobní počítače a notebooky, mobilní telefony, tablety atp., a také počítačové programy, služby, aplikace a zdroje, které umožňují získávání, přenos, ukládání a správu informací a kontakt s ostatními uživateli. Podle organizace UNESCO mohou informační a komunikační technologie přispět k obecnému přístupu ke vzdělání a obohatit proces učení a to zpřístupněním nejnovějšího obsahu, podporou odborného rozvoje učitelů a usnadněním efektivnějšího řízení vzdělávacího procesu. Pro dosažení rovnosti v přístupu ke vzdělání je důležité vyrovnat handicap méně technologicky pokročilých oblastí vytvořením potřebné infrastruktury a podporou užívání informačních a komunikačních technologií ve všech vrstvách společnosti. Používání ICT ve vzdělávání umožňuje spolupráci všech zúčastněných a usnadňuje tak jak výklad pedagogů, tak proces zapamatování u studentů. Přínosy pro dospělé lze považovat dokonce za větší v případě, že informační a komunikační technologie překonají omezení dané nedostatkem času, špatnou mobilitou nebo zkrátka leností a rozpaky z účasti na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávání dospělých je běžně rozšířený výraz, i když je poněkud nejasný a je proto těžké ho definovat. Podle CEDEFOP (2008) tento výraz označuje všeobecné nebo odborné vzdělávání poskytované dospělým po jejich počátečním vzdělávání pro odborné a/nebo osobní účely, které má za cíl: a) zajistit všeobecné vzdělání došlým v oblastech jejich zvláštního zájmu; b) zajistit kompenzační výuku základních dovedností, které jednotlivci nezískali dříve v rámci počátečního vzdělávání nebo odborné přípravy; c) umožnit přístup ke kvalifikaci, kterou z různých důvodů nezískali v systému počátečního vzdělávání a odborné přípravy; d) získat, zlepšit nebo obnovit vědomosti, dovednosti nebo kompetence ze specifických oblastí.

5 Neformální a informální formy učení mají díky svému charakteru a řadě možností pro průběžnou výuku velký vliv na poli vzdělávání dospělých. Neformální vzdělávání je (podle CEDEFOP, 2008) považováno za formu zakotvenou v plánovaných aktivitách, které ovšem nemusí být přímo navrženy pro účely učení (z hlediska cílů, času nebo podpory) a nemusí jít z pohledu studentů o vzdělávání záměrné, zatímco informální učení je výsledkem denních činností svázaných s prací, rodinou či volným časem, není organizováno nebo strukturováno z hlediska cílů, času nebo výukové podpory a ve většině případů není z pohledu studentů záměrné. Proto se pro identifikaci a popis informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých se v rámci projektu Learning Partnership staly předmětem zkoumání nástroje různého druhu se zvláštním zaměřením na ty, které mohou mimo formální vzdělávání usnadnit celoživotní přístup ke vzdělání. Konečný výběr nástrojů ze všech původně vymezených prostředků nakonec považovaný za osvědčené postupy se stal předmětem předem popsané kategorizace s ohledem na různé oblasti procesu výuky a učení. Vymezené nástroje se staly referenčním rámcem, ve kterém ICT hrají důležitou roli: v procesu vzdělávání a odborné přípravy vzniká specifický obsah, který je dále předáván interaktivní formou, jež je třeba finálně vyhodnotit. Osvědčené postupy pro zapojení ICT do vzdělávání dospělých obsažené v tomto e-booku jsou proto uspořádány na základě těchto kategorií: Tvorba obsahu výukových materiálů Přenos znalostí a osvojených dovedností Interakce a organizace učebních skupin Hodnocení a evaluace 2.2. Jak rozumět osvědčeným postupům : hlavní charakteristiky Osvědčeným postupem je jakýkoliv přístup, metodiku, techniku nebo proces (níže v textu popsaný jako nástroj ), který lze považovat za příkladný a to z hlediska jeho níže uvedené charakteristiky. Nové informační a komunikační technologie zařazené do osvědčených postupů by proto měly být popsány s jasným vysvětlením, jaké naplňují konkrétní znaky.

6 Vzdělávání dospělých zahrnuje různé druhy výukových metod a také řadu výukových procesů, jejichž významnou součástí je i neformální a informální učení. Z tohoto důvodu lze do tohoto seznamu zařadit jakýkoliv nástroj různého charakteru z oblasti ICT, pokud je: 1. opodstatněný: nástroj je zaměřen na výuku dospělých nebo jim pomáhá v průběžném učení; 2. spolehlivý: nástroj je prověřen na použití pro výuku dospělých po celou dobu své životnosti; 3. důsledně prověřený, na základě výsledků: nástroj umožňuje výukový a/nebo učební proces a tvorbu kvalitních výstupů, který by bez tohoto nástroje nebylo možné dosáhnout; 4. číselné průkazný: nástroj používá solidní počet uživatelů; 5. opakovatelný a přenositelný do různých prostředí a pro různé uživatele: nástroj může být považován za referenční a s odpovídajícím přizpůsobením ho lze použít pro výukové a učební účely v různých tematických oblastech; 6. efektivní: nástroj má méně nároků (konkrétně na čas, finance a osobní nasazení) než jiné nástroje používané pro stejné účely; 7. obecně uznávaný ostatními: nástroj je veřejně oceňován jako osvědčený postup i třetími stranami (nikoliv vývojáři nebo přímo uživateli).

7 3. Výběr osvědčených postupů v použití nových ict ve vzdělávání dospělých Následující výběr technologií z oblasti ICT byl vytvořen pomocí analýzy provedené na základě kritérií uvedených v kapitole 2 a je hlavní rámcovou charakteristikou pro osvědčené postupy. Aktéři vzdělávání dospělých tvoří velmi různorodou cílovou skupinu, která má také velmi různorodé a rozdílné odborné vzdělání. Do této skupiny mohou patřit profesionálové stejně jako dobrovolníci pracující v oblasti informáního učení. Může jít o pedagogy, lektor, projektové manažery, pracovníky v sociálních službách, knihovníky, atd., a to jsou jen některé příklady odborníků a dobrovolníků zapojených do vzdělávání. Z toho důvodu představujeme osvědčené postupy pro použití ICT nástrojů pomocí kategorií, které popisují aktivity z oblasti vzdělávání dospělých: 1. Interakce a organizace (učební) skupiny 2. Produkce obsahu a výukových materiálů 3. Přenos znalostí/získaných dovedností 4. Hodnocení a evaluace Následující kapitola představí osvědčené postupy partnerů projektu svázané s těmito kategoriemi.

8 3.1. Interakce a organizace (učební) skupiny Během učebního procesu může být v některých situacích problematické rozhodnout se, kterým směrem se vydat. V omezeném časovém rámci není možné připravit SWOT analýzu a získat tak podklady pro správné rozhodnutí, takže učitel používá nástroje pro veřejné hlasování a nechá na publiku verdikt, které určí nejlepší cestu pro další výuku. Hlasování může být také dobrým nástrojem pro rozhodnutí o důležitosti různých témat navržených pro další práci. Jakkoliv se demokracie nejeví jako nejvhodnější přístup k výukovému procesu, nástroje pro hlasování mohou pomoci k hodnotnější výuce. Studenti zkrátka mohou rozhodnout, co chtějí vědět. DOODLE Asociace RIAP pořádá mnoho akcí a setkání. Doodle je proto velmi užitečný nástroj, který usnadňuje jejich organizaci a hlavně určení nejvhodnějšího termínu pro: lektory, kteří si mohou naplánovat setkání se svými studenty; různé projekty, kdy je třeba naplánovat osobní nebo online setkání. V Doodle nastavíme hlasování o události s různými termíny a vzniklý dotazník rozešleme všem pozvaným, kteří vyplní data, kdy jsou dostupní. Podle toho, jak jsou účastníci rychlí s odpovědí, můžeme i my rychle, přehledně a jednoduše najít nejvhodnější datum a čas pro svou událost. Doodle (doodle.com) lze jednoduše charakterizovat jako zdarma přístupný webový nástroj pro nalezení vhodných termínů pro akce a setkání s dalšími lidmi. Pro použití Doodle není třeba nic stahovat ani instalovat. Doodle nevyžaduje registraci, a to ani iniciátora hlasováním, ani jeho účastníků. Uživatelé Doodle mohou použít volný uživatelský přístup, který jim umožní propojení s jejich kalendářem a sledování ostatních hlasování.

9 Doodle mobile umožňuje uživatelům používat Doodle i na cestách. S použitím mobilního zařízení mohou uživatelé hlasovat, vytvářet hlasovací formuláře a přehledně sledovat svá hlasování. Kromě mobilní webové aplikace Doodle nabízí také aplikace pro systémy iphone a Android. Výhody Doodle zásadně zjednodušuje proces plánování akcí, ať už jde o schůze vedení nebo týmů, večeře s přáteli, srazy, víkendové výlety či cokoliv dalšího. Doodle může sloužit k mnoha účelům v kontextu vzdělávání. Doodle umožňuje lektorům plánovat setkání se studenty, kolegy a s dalšími lektory. Vedle organizace času umožňuje hlasovat i o jakémkoliv dalším tématu, které se naskytne v průběhu učebního procesu. Doodle používá na celém světě každý měsíc přes 25 milionů uživatelů. Doodle je efektivní nástroj, který pomáhá ušetřit mnoho času a energie vydané na pokusy naplánovat osobní nebo online setkání se studenty. Můžeme velmi rychle vidět, jak jsou jednotliví účastníci dostupní a naplánovat setkání tak, aby vyhovoval co nejvyššímu počtu účastníků. V roce 2013 bylo pomocí Doodle vytvořeno přes 17 milionů plánovacích hlasování. I malé skupiny lidí mohou pomocí jednoho hlasování ušetřit zhruba 15 minut, to znamená, že Doodle ušetřil svým uživatelům v roce 2013 více než čtyři miliony hodin.

10 GOOGLE+ HANGOUT Petr se chystá uspořádat internetové setkání odborníků, kteří budou hovořit o svých zkušenostech z nejrůznějších oblastí. Chtěl by, aby se k diskusi mohli připojit i jiní lidé. Aby bylo možné rozhovory později dále prezentovat, chce rozhovory zaznamenat, případně upravit a sdílet online prostřednictvím YouTube nebo na své webové stránce. Petr tak vytvoří vlastní sérii videí s odbornými diskusemi. Google+ Hangouts (google.com) umožňuje online rozhovory (chaty) až deseti lidí zároveň. Hovoříte prostřednictvím videa, rozhovor zaznamenáte a později ho nabídnete těm, kteří se nezúčastnili. Nástroj navíc umožňuje sdílení obrazovky. Pomocí Google+ Hangout tak můžete snadno hovořit prostřednictvím videa se svou učební skupinou. Každý ze studentů se může diskuse účastnit odkudkoliv, kde se zrovna nachází, a to prostřednictví, notebooku, osobního počítače nebo mobilního zařízení se systémem Android. Google+ Hangouts řadu přídavných funkcí ve formě rozšíření a aplikací. Výhody Jako nástroj dostupný ve většině zemí umožňuje Google mezinárodní spolupráci. Nevýhody Pokud chcete, aby všichni Vaši studenti měli přístup ke složkám a dokumentům nahraným na Google disk, je třeba, aby byli přihlášeni na Google. Nezapomeňte, že Vaše data jsou uložena na serverech Google, které podléhají ochraně osobních údajů podle zákonů Spojených států. Neměli byste proto

11 prostřednictvím Google sdílet citlivá data. Pro setkávání nebo kurzy v rámci vzdělávání dospělých je Google Hangout vhodný ke koordinaci učební skupiny a pro demonstraci toho, jak funguje online komunikace. Nástroj lze použít celosvětově především v mezinárodním měřítku. Lektoři mohou organizovat své kurzy a tato setkání jednoduše zaznamenávat, takže jsou dostupná i později a lze je přehrát i několikrát.

12 3.2. Tvorba obsahu/výukových materiálů Proces výuky a učení by neměl být improvizovaný. Naopak, abychom udělali vše pro jeho úspěch, je třeba ho předem zorganizovat a připravit. I když vzdělávání dospělých často představuje velmi neformální a informální způsob učení, vždy jde o znalosti, které musí být pro dobré porozumění precizně uspořádané. Obsah je možné tvořit zcela od začátku nebo upravit starší materiál, a digitální éra navíc nabízí tolik různých nástrojů pro tvorbu nových materiálů nebo pro jejich úpravu; některé z těchto nástrojů můžeme vzhledem k jejich výjimečnosti zařadit mezi osvědčené postupy. WEVIDEO Eva je organizátorkou odborné konference. Chce vytvořit výstupy dostupné širokému publiku, aby mohlo co nejvíce lidí vidět, jaké informace byly na konferenci prezentovány. Místo aby umístila na internet jen PowerPointové prezentace, natočí celou konferenci, pomocí nástroje WeVideo vytvoří sestřih toho nejlepšího z projevu každého řečníka a výsledné video sdílí online. WeVideo (wevideo.com) je uživatelsky jednoduchý editor pro zpracování videa založený na technologii cloudu. Nabízí nástroje pro zpracování videa, audio záznamů, přenos videa a tvorbu zvláštních efektů. K videím je také možné přidávat titulky. Protože jde o program založený na technologii cloudu dostupné online, mohou video upravovat různí uživatelé. WeVideo je částečně zpoplatněná aplikace. Verze dostupná zdarma nabízí jen maximální rozlišení 480p. Pro možnost práce s HD a FullHD je třeba přihlásit se k některé z placených verzí.

13 Výhody Jednoduchá aplikace pro úpravu videa Lze použít jak na PC a notebookách, tak na zařízeních se systémem Android a ios Existují verze dostupné zdarma Nevýhody Chybí verze aplikace pro Windows Phone Není vhodné pro komplexnější práci s videem WeVideo si získalo velké uznání od specializovaných médií, jako je Test Crunch, a za své hovoří také milion stažení v Google Play Store. Z toho je zřejmé, že jde o široce rozšířený osvědčený postup v oblasti zpracování videa. Dalšímu rozšiřování aplikace navíc pomáhá možnost stažení zdarma. Jedna z placených verzí je také určena lidem pracujících ve vzdělávání. A to právě dělá WeVideo ideálním nástrojem pro učitele, kteří ho mohou využít k přípravě materiálů pro svou výuku. SCREENR Valentina pracuje jako tutorka pro celoživotní učení. Připravuje pro své studenty online lekce o kancelářských programech, jako je Word, Excel, Access a PowerPoint. Aby mohla studentům jednoduše předvést, jak se s programy pracuje, používá Sreenr. S jeho pomocí nahrává tutoriály, díky kterým se mohou studenti krok za krokem seznámit s tím, jak s jednotlivými programy efektivně pracovat. Tak mohou studenti projít tutoriály ještě před samotnou lekcí a později při samotné výuce se mohou zaměřit na to, čemu neporozuměli. Kromě toho mohou studenti tutoriály využít i později, pokud jim něco není jasné. Screenr (screenr.com) je užitečný online nástroj pro screencasting záznam a online sdílení toho, co se děje na obrazovce Vašeho počítače. Tímto způsobem může uživatel aplikace efektivně ukazovat tipy, triky a zkratky v programech a záludnosti nových programů a aplikací nebo nahrávat tutoriály pro e-learningové

14 kurzy. To, co Screenr odlišuje od konkurence, je skutečnost, že jde o aplikaci, která nevyžaduje stažení žádného softwaru. Jediné, co musí uživatel udělat, je kliknout na tlačítko record. Maximální délka jednoho záznamu je 5 minut. A ještě ke všemu je díky Screenr možné nahraná videa snadno sdílet na sociálních sítích, jako je Twitter a Facebook, nebo je vkládat na své webové stránky. Advantages Snadné zachycení obrazovky Není potřeba instalovat žádný dodatečný plug-in nebo software Použití zdarma Disadvantages Maximální délka nahraných videí 5 minut Nutnost mít na zařízení nainstalovaný software Java Screenr je široce rozšířený software používaný pro vzdělávání dospělých, má velkou komunitu uživatelů a jeho hlavním bodem zájmu jsou uživatelé Twitteru. Hlavním důvodem, proč můžeme Screenr zařadit mezi osvědčené postupy, je fakt, že jde o aplikaci dostupnou široké veřejnosti, a to právě díky možnosti používat ji zdarma a bez nutnosti instalovat žádný doplňkový plug-in nebo stahovat další program. Screenr se často uvádí jako užitečný nástroj, jako například na webu Life Hacker.

15 PREZI Alice, lektorka asociace RIAP, nabízí kurzy pro učitele a pro mládež. Alice používá nástroj Prezi pro tvorbu atraktivních prezentací. Sestavuje příběhy, které si lidé pamatují ještě dlouho po skončení kurzu. Vizuální prezentace pomocí Prezi vytváří silný dojem a umožňují snadno demonstrovat, jak spolu nové myšlenky souvisejí. Prezi (prezi.com) je nástroj pro tvorbu prezentací a prezentační nástroj založený na technologii cloudu. Prezentovat je možné prostřednictvím prohlížeče, počítače, ipadu či iphone a vždy je k dispozici aktuální verze Vaší práce. Tvorbu nebo úpravy Vašich prezentací vám usnadní automatická synchronizace na všech Vašich zařízeních. Výhody Snadné použití Šablony s profesionálním designem Možnost znovu použít obsah uložený v obsáhlé knihovně Prezi Obrázky a videa pro zatraktivnění prezentací; Prezentace spolu s týmem spoluautorů, kdekoliv, kdykoliv Pomoc a podpora specialistů z Prezi 24/7 Nevýhody Prezi dostupné zdarma: Všechny Vaše prezentace budou veřejně dostupné a

16 přístupné k úpravám a prezentování na webu prezi.com s možností uložit na cloudu data o objemu 100 MB. Pokud chcete prezentaci vytvářet v soukromém režimu a mít přístup k dalším funkcím, je třeba přihlásit se k placené verzi Prezi. Prezi, inovativní a kreativní způsob tvorby a sdílení vizuálně přesvědčivých prezentací, má dnes přes 50 milionů uživatelů. Lidé si Prezi oblíbili, protože místo listování jednotlivými slajdy vidí celou prezentaci na jedné velké obrazovce (plátně) a mohou si jednotlivé části v průběhu výkladu přibližovat. Prezi se svým principem plátna otevírá učebny aktivnímu učení a interaktivitě a kurzy jsou díky Prezi pochopitelné, zapamatovatelné a zábavné. Prezi je také populární, protože je zdarma, jste-li ochotni sdílet své prezentace veřejně. POW TOON Klára by chtěla co nejjednodušší cestou rozšířit video, které popisuje obsah jejího kurzu. Chce vytvořit krátký film, který by snadno přilákal potenciální účastníky a nabídl jim krátký přehled obsahu kurzu. Pow Toon (powtoon.com) je nástroj pro tvorbu animovaných prezentací. Původně byl vyvinut jako alternativa k programu PowerPoint, lze ho použít pro ilustraci čehokoliv, co chce kdokoliv ostatním vysvětlit a zároveň to oproti běžným slajdům trochu oživit. Jde o webovou aplikaci, pracuje se s ní podobně jako s programy pro úpravy videa, ale velmi jednoduše. Nabízí řadu různých způsobů zobrazení textu a lze také použít obrovské množství obrázků a animací, které jsou rozdělené do několika kategorií. Do prezentací Pow Toon je také možné importovat externí obrázky. Výhody

17 Pro publikum: jednodušší pro sledování než PowerPoint prezentace. Pro poskytovatele vzdělávání dospělých: jednoduché ovládání, aplikace pomáhá zprofesionalizovat Vaše prezentace jednoduché nástroje s velkým efektem. Nevýhody Omezení ve verzi dostupné zdarma (viz níže). Pow Toon příležitostně posílá y s reklamou na své služby. Pow Toon lze mezi osvědčené postupy zařadit, protože zjednodušuje animované prezentace a jde o alternativu ke klasickým PowerPoint prezentacím. Pomáhá učitelům předávat obsah kurzů atraktivní formou. Rozhraní umožňuje uživatelům snadno vytvářet vlastní prezentace. Kromě toho je možné prezentace nabídnout online (např. prostřednictvím YouTube), takže studenti mají k obsahu kurzu přístup kdykoliv a odkudkoliv. WORDPRESS DIE VIRTUELLE DEUTSCHKLASSE (VIRTUÁLNÍ HODINA NĚMČINY) Pro udržení souvislého procesu učení nad rámec vzdělávacích aktivit a díky neformálním a informálním prvkům to pro oblast vzdělávání dospělých platí obzvlášť -, je důležité, aby studenti věnovali pozornost cíleným a všudypřítomným dodatečným zdrojům, na které je odkazují jejich lektoři. Úsilí navíc, vnímané ovšem jako přidaná hodnota, nemusí pro lektora nutně znamenat další náklady spojené s časem věnovaným tvorbě takových nástrojů. Pro takové potřeby nabízí Wordpress zdarma platformu pro tvorbu webových stránek a/nebo blogů. Die Virtuelle Deutschklasse (sprachedeutsch.wordpress.com) je blog založený na platformě Wordpress vytvořený v němčině jedním z učitelů. Jeho cílem je pomoci studentům při učení prostřednictvím obsahu, který je přístupný a k dispozici komukoliv, kdo se o dané téma zajímá.

18 Nástroj shromažďuje doplňkové a podpůrné materiály, ať už byly využity při výuce, nebo ne, a jakékoliv informace týkající se jazyka a kultury německy mluvících zemí. Funguje také jako komunikační kanál pro kontakt mezi studenty, kteří mohou přidávat komentáře k učitelovým příspěvkům, posílat mu y a komunikovat mezi sebou navzájem. Základní organizace blogu vychází z různých úrovní znalostí německého jazyka, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty; celkem jde o 6 úrovní. V rámci každé úrovně jsou příspěvky vkládány a ukládány do různých sekcí podle okruhů věnujících se výslovnosti, gramatice, poslechu, mluvenému projevu, čtení, psaní, slovní zásobě, cvičením a výukovým materiálům. Nabízí také informace o doplňkových a externích nástrojích, jako jsou online slovníky a podcasty, a dodatečné informace týkající se zeměpisu, historie, literatury, hudby a fotbalu, kromě jiného. Výhody Blog je především zaměřen na účastníky výuky němčiny vedené majitelem a autorem blogu. Umožňuje studentům procházet obsah prezentovaný už dříve během výuky, ale také získat i doplňující informace a pro podporu svého učení. Blog lze ho považovat za podpůrný nástroj pro všechny učitele/studenty němčiny.

19 Nevýhody Pro používání tohoto nástroje je nutná alespoň základní znalost němčiny, protože obsah je ve většině v tomto jazyce. Wordpress se ukázal jako efektivní vzdělávací prostředek, protože jeho přínosy jsou mnohem větší než výdaje, konkrétně časové. Od svého startu je Die Virtuelle Deutschklasse díky svým jasným cílům považovaná za přidanou hodnotu a to proto, že umožňuje studentům pracovat ne jen s hlavním obsahem, ale také s doplňkovými informacemi, ke kterým by se sami jen těžko dostávali. Nástroj lze libovolně šířit k použití třetími stranami, jak pedagogy, tak studenty, pro jejich vlastní profesní působení nebo učení. Obecně řečeno, Wordpress je k dispozici pro každého pedagoga, který chce vytvořit svou vlastní webovou stránku pro vzdělávací účely.

20 3.3. Přenos znalostí / získaných dovedností Internet představuje obrovský zdroj informací. K dispozici je mnoho online zdrojů výukové platformy, online kurzy dostupné široké veřejnosti, archivy, nástroje a tutoriály díky kterým mohou studenti a dospělí lektoři najít užitečné nástroje a vytvořit si sami svůj vlastní efektivní učební nebo výukový proces. OSNOVA PRO DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 2.0 Petr je dobrovolník, který chce svou cílovou skupinu (seniory) nadchnout pro internet. Jeho možnosti chce představit pomocí výukových listů, které by dospělé studenty provázely při hledání lidí na internetu se stejnými zájmy. Osnova pro digitální gramotnost 2.0 (DLit2.0 Curriculum) umožňuje všem, kteří mohou působit v oblasti vzdělávání (profesionálové nebo např. i knihovníci) nabízet své cílové skupině znevýhodněných neformální lekce. Cílem mohou být informace o tom, jaké možnosti může web 2.0 představovat pro znevýhodněné a zjednodušit jim tak jejich všední a sociální život. Kurikulum zahrnuje čtyři různé bloky komunikaci, kolaboraci, e-občanství a e- demokracii každá část obsahuje tutoriály pro samostatné učení a asistované učení použití příslušných aplikací Webu 2.0 v jednotlivých kategoriích. Výhody Pro uživatele: výukové listy s jednotlivými úkoly s podrobnými úkoly

21 umožňují, že učební proces mohou tvořit samotní koncoví uživatelé - studenti. Poskytovatelé vzdělávání dospělých: osnovy se skládají z obrovské sbírky obecných ICT nástrojů zajišťujících aktivity Webu 2.0, přičemž samotný obsah kurzu závisí na Vašem výběru. Kurikulum také pomáhá vytvářet lekce zaměřené na web 2.0 v neformálních výukových podmínkách. Zahrnuje také tipy pro lektory a další pracovníky, jak znevýhodněné dospělé s aplikacemi Webu 2.0 zaujmout. Nevýhody Pro seznámení s možnostmi materiálu pro jeho přizpůsobení Vašim plánům je třeba investovat čas. Kurikulum DLit2.0 bylo vytvořeno v rámci evropského programu Lifelong Learning Programm spolu se sedmi evropskými partnery (youtube.com/watch? v=oiowwkmqpmw), kteří se v oblasti vzdělávání dospělých silně angažují a osnovy testovali v průběhu projektového období ( ). Výuky se účastnilo více než 5000 studentů a později na ni navázaly další učební nabídky (např. další kurzy, poradenství) založené na původních osnovách. Kurikulum je orientované na studenty a obsahuje také kroky, jak k používání Webu 2.0 přitáhnout i skupiny uživatelů z řad znevýhodněných dospělých. GOOGLE DRIVE A GOOGLE GROUPS Jana je lektorka a potřebuje uspořádat online setkání své učební skupiny. Chce sdílet učební listy, které pro kurz vytvořila. Kromě toho také chce, aby studenti mohli na internet nahrávat své prezentace a dokumenty. Chce také, aby spolupracovali online na tvorbě a psaní společných dokumentů. Jejím cílem je, aby všichni studenti měli přístup ke stejné verzi dokumentu. Google Drive (google.com) je systém pro sdílení, který lze použít k nahrávání dokument, obrázků nebo videí (ve formě digitálních souborů) na internet. Všichni

22 Vaši studenti nebo kolegové mají přístup ke stejným dokumentům. Google Drive také umožňuje spolupráci při psaní dokumentů. Každý, uživatel, který má k dokumentu přístup, může zároveň také přidávat obsah. Aplikace je uživatelsky jednoduchá hlavně pro ty, kdo mají zkušenosti s Office programy. Pomocí Google Groups můžete organizovat učební skupiny nebo pracovní skupiny, které chtějí sdílet nápady, posílat si zprávy a společně diskutovat. Můžete vytvářet skupiny pro různá témata a hovořit o každém z nich zvlášť. Výhody V rámci Google Group můžete vytvořit mailing list s osobními y Vašich studentů. Každý uživatel tak ze své adresy může posílat zprávy celé skupině. Jako nástroj dostupný ve většině zemí umožňují služby Google mezinárodní spolupráci. Nevýhody Chcete-li, aby všichni Vaši studenti měli přístup ke složkám a dokumentům, které jste nahráli na Google Drive, je třeba, aby měli vytvořen přístup ke službám Google. Nezapomeňte, že Vaše data jsou uložena na serverech Google, které podléhají ochraně osobních údajů podle zákonů Spojených států. Neměli byste proto prostřednictvím Google Drive sdílet citlivé údaje (např. data narození). Podobně jako jiné nástroje pro sdílení souborů (např. Dropbox a další) nabízí Google víc než jen sdílení souborů. V oblasti vzdělávání dospělých, kde se učební skupiny setkávají jen krátce, můžete snadno organizovat společnou práci. Kolaborativním způsobem svou práci na projektech organizují dokonce mezinárodní pracovní týmy (např. projektové konsorcium IITAE). TED MYŠLENKY HODNÉ ŠÍŘENÍ Učení už dávno není jen záležitostí studia a memorování, ale jde i o proces zisků a vkladů. Internet je obrovským zdrojem informací, nabízí informace nejrůznějšího druhu a účelu, kde se kdokoliv může stát studentem a to velmi informálním způsobem. Velice jednoduchým nástrojem jsou v tomto ohledu videa

23 v různých svých formátech; ačkoliv u nich chybí interakce mezi tím, kdo video nabízí, a tím, kdo jej sleduje, mohou sloužit jako prostředek pro rychlou prezentaci toho, co by se s použitím jiných nástrojů předávalo velice zdlouhavě. TED (ted.com) je celý postaven na videích. Jde o neziskovou platformu věnovanou šíření myšlenek, obvykle ve formě krátkých, ale atraktivních videí, tzv. talks (trvajících kolem 18 minut nebo i méně). Ačkoli TED začínal v roce 1984 jako konference věnovaná tématům, která dnes stojí v jeho názvu (Technology, Entertainment and Design technologie, zábava, design), v současné době jeho projevy pokrývají téměř všechna témata, od vědy přes obchod po globální témata, a to v několika jazycích (titulky jsou také k dispozici). Ve výsledku TED nabízí více než přednášek týkajících přes 330 tematických oblastí. Mottem iniciativy TED je heslo ideas worth spreading myšlenky hodné šíření, a to do globální komunity, kde můžou nápady přispět ke změně postojů, životů lidí a světa jako takového. TED je založen na volně dostupných znalostech, takže dobré nápady jsou přístupné a mohou čeřit diskusi mezi lidmi. To dělá TED zdrojem inspirace. Platforma funguje ve formě videí s přednáškami a doplňuje ji TEDx a TED-Ed. TEDx podporuje nezávislé organizátory, kteří chtějí ve své vlastní komunitě uspořádat akci podobnou TED, zatímco TED-Ed je zaměřeno na tvorbu krátkých výukových videí pro pedagogy a studenty. Advantages

24 Nabízí příležitost učit se kdykoliv a kdekoliv a to díky obrovskému výběru inspirativních přednášek k nejrůznějším tématům od významných řečníků. Lze ho považovat za podpůrný nástroj pro poskytovatele vzdělávání dospělých, protože nabízí nápady, je stále aktualizován nejnovějšími tématy a může tak doplnit vlastní didaktické materiály. Disadvantages Většina přednášek je v angličtině; v některých případech jsou k dispozici španělské titulky. Pro možnost sledovat přednášky TED nemusí uživatelé platit žádné poplatky, což zvyšuje jeho sledovanost u široké veřejnosti. TED je skutečně jedním z nejpopulárnějších webů na globální úrovni, v návštěvnosti se umístil na 752. místě (číslo je výsledkem průměrné denní návštěvnosti a počtu zobrazení stránky). Na ted.com také vede odkaz z stránek, což přispívá k tomu, že je TED všeobecně uznáván. Některé jeho přednášky se často využívají pro vzdělávací aktivity, protože se zabývají specifickými tématy a snadno spouštějí další diskusi mezi účastníky. MOODLE Abychom mohli vzdělávací programy a kurzy nabídnout dospělým žijícím jak ve městech, tak na venkově, rozhodla se naše asociace RIAP vytvořit internetové vzdělávací prostředí s využitím Moodle. Toto rozhodnutí vedlo ke zlepšení přístupnosti kurzů a umožnilo nám oslovit širší skupinu lidí. Moodle (moodle.org) je výuková platforma navržená tak, aby pedagogům, administrátorům a samotným studentům poskytla odolný, bezpečný a integrovaný systém pro tvorbu personalizované, online a distanční výuky a souvisejícího výukového prostředí. Jedná se o technologii speciálně navrženou pro pedagogy a jejím cílem je zlepšení výuky a učení. Software si můžete stáhnout na svůj vlastní web nebo můžete požádat o pomoc některého z partnerů, který se v prostředí Moodle lépe orientuje.

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Výroba) Warehouse Pro Phone Nezbytná pomůcka pro všechny operátory výroby s Windows Phone. Jedním kliknutím můžete řešit prodej, dodávku, revize, spravovat sériová čísla a mnoho

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI. DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.CZ Konstruktivismus Kurátorství Technologie ZÁKLADNÍ POJMY

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Cloudové služby. Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Cloudové služby. Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Cloudové služby Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039 ) Data v oblacích V dnešní době vysokorychlostního internetu,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Prezentujeme s ipadem

Prezentujeme s ipadem Prezentujeme s ipadem Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT pro efektivnější výuku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039 ipad jako prezentační nástroj vyniká možností kombinovat

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více