Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech"

Transkript

1 Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, Opv e-il: Klíčová slov Pístový efekt, výthová šcht, kbin, tlkové poěry, tok vzduchu Abstrkt Výthy jsou neodyslitelnou součástí většiny oderních vícepodlžních stvebních objektů. Výthové šchty předstvují v přípdě požáru jednu z ožných cest šíření kouře. Tlkové diference vznikjící pohybe výthové kbiny ohou ovlivnit pohyb plynů v objektu nvržený systé kontroly kouře. Anlýzou pístového efektu lze posoudit negtivní působení pohybu kbiny výthu nvrhnout systé recipročních optření k zezení šíření kouřových plynů do dlších částí stvebního objektu. Úvod Výthy ve stvebních objektech lze z hledisk jejich činnosti v přípdě požáru rozdělit n výthy, které nejsou vybveny určeny k provozování při požáru výthy, které jsou určeny pro evkuci osob (evkuční výthy) nebo pro zjištění záshu hsičských jednotek (požární výthy). N výthy v běžné provedení jsou technickýi právníi předpisy n úzeí ČR souvisejícíi s požární ochrnou kldeny poždvky zején s ohlede n zezení šíření požáru výthovýi šchti do dlších částí objektu (tvorb sosttných požárních úseků) v doporučující rovině stnoveny poždvky n zezení šíření kouře (odvětrání výthových šchet). U stvebních objektů o určitých pretrech (npř. stvby jící více než tři ndzení užitná podlží, v nichž se trvle nebo prvidelně vyskytuje více než 10 osob s oezenou schopností pohybu orientce kde evkuci těchto osob nelze zjistit jiný způsobe) je poždován instlce výthů evkučních. U objektů vyšších než 45 se požduje instlce požárních výthů pro rychlou doprvu zshujících hsičských jednotek do všech podlží objektu. Poždvky n provedení vybvení evkučních požárních výthů jsou vyezeny příslušnýi předpisy [4, 5]. Technické ožnosti relizce výthových šchet jsou znčně roznité. Příkldy vrintních řešení jsou znázorněny n obr. 1. 1

2 Obr. 1 Příkldy ožných vrint relizce výthových šchet ve stvebních objektech V přípdě, že jsou výthy v provozu při požáru, je nutné zkout jejich účinky n ožné šíření jevů, které rozvoj požáru doprovázejí. Dále bude pozornost zěřen zején n přípdné šíření kouře výthovýi šchti do jiných částí objektu nebo požárních úseků. Pohybující se výthová kbin je příčinou vzniku tlkových diferencí v dílčích částech výthové šchty. Popisovný děj oznčujee jko tzv. pístový efekt výthu. Při klesání výthové kbiny dochází nd výthovou kbinou ke vzniku podtlku pod kbinou ke vzniku přetlku (při stoupání výthové kbiny je efekt obrácen). Vznike podtlku nebo přetlku v dílčích částech výthové šchty ůže docházet k přisávání nebo vytlčování kouřových plynů z prostor, které jsou zsženy požáre. Pohyb plynů vyvolný pístový efekte ůže způsobit šíření kouřových plynů do dlších částí stvby součsně ůže negtivně ovlivnit činnost nvrženého systéu kontroly kouře. Anlýz pístového efektu Zhrničníi utory byl proveden nlýz pístového efektu výthu, včetně tetického vyjádření [1,, 3]. Anlýz byl zěřen n pohyb výthové kbiny v jednotlivé výthové šchtě n pohyb jednotlivého výthu ve výthové šchtě pro více výthů. Následující odstvce budou zěřeny n popis zíněné nlýzy pístového efektu výthové kbiny klesjící z horních podlží sěre dolů. Z důvodu zjednodušení nlýzy pístového efektu byly znedbány osttní vlivy, které působí n pohyb plynů ve stvebních objektech tedy tké n pohyb plynů ve výthových šchtách (npř. vztlk, vítr, koínový efekt, vliv vzduchotechnických zřízení vytápění). Anlyzovná situce pohybu výthové kbiny je znázorněn n obr..

3 Strojovn výthu Q, P o δp li 9.NP N Výchozí pozice kbiny A sl A li A 8.NP io P o Kbin výthu A f 7.NP 6.NP Q b, P b 5.NP Výthová šcht 4.NP N b 3.NP.NP bo 1.NP A s Obr. Anlyzovná situce pohybu výthové kbiny ve výthové šchtě Obje plynů (svzek) nd výthovou kbinou je pro potřeby popisovné nlýzy oznčen jko Q, obje plynů (svzek) pod výthovou kbinou je oznčen jko Q b. Závislost rychlosti zěny svzku Q n hotnostní toku plynů do svzku lze popst rovnicí d o + b = ( ρ. Q ) [kg.s -1 ] (1) dt Objey plynů svzků Q Q b jsou z důvodu pohybu kbiny výthu proěnné. Pro výthovou kbinu pohybující se výthovou šchtou o průřezu A s rychlosti v k lze zěnu objeu svzku Q popst rovnicí dq dt = A. v [ 3.s -1 ] () s k 3

4 Substitucí rovnice () do rovnice (1) lze psát o + = ρ A v [kg.s -1 ] (3) b s k Při konstrukčních návrzích oderních výthů bývá klden poždvek zején n plynulost jízdy rychlost výthové kbiny. Kbiny výthů doshují rychlosti pohybu v nohých přípdech ž 10.s -1 (hodnoty ohou být i vyšší) zrychlení 1,.s -. Dob pohybu výthové kbiny jední poschodí činí zprvidl 4 ž 5 s. Ve většině přípdů dojde ke zrychlení pohybu výthové kbiny v průběhu jednoho podlží objektu. Z důvodu reltivně krátkého období zrychlení, je vliv zrychlení n pístový účinek v prezentovné nlýze znedbán. Hotnostní tok plynů z vnější strny objektu do svzku Q lze popst rovnicí o e ( P P ) = N C A ρ [kg.s -1 ] (4) o Hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (svzek Q b ) do vnějšího prostoru lze popst rovnicí bo b e ( P P ) = N C A ρ [kg.s -1 ] (5) b o Z předpokldu, že hodnot bsolutního tlku ve výthové šchtě je konstntní, hotnostní tok plynů přitékjící do šchty odpovídá toku plynů, který z šchty vytéká. Úprvou rovnic (4) (5) lze psát rovnici Pb P o Po P N = N b Hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (svzek Q b ) do prostoru nd kbinou výthu (svzek Q ) lze popst rovnicí b f c ( P P ) = A. C ρ [kg.s -1 ] (7) b Hodnoty výtokového součinitele C c pro tok plynů kole výthové kbiny byly zkouány n pohybu výthové kbiny v šchtě pro dv výthy. Anlýzou výsledků byly stnoveny hodnoty výtokového součinitele pro tok plynů kole výthové kbiny C c = 0,94 při pohybu jednoho výthu (šcht pro dv výthy) C c = 0,83 při pohybu obou výthu v šchtě []. Kobincí rovnic 3, 4, 6 7 lze vyjádřit rozdíl ezi tlke ve vnější prostoru tlke plynů nd kbinou výthu P P o ρ = A. v s k 1 ( / ) N C Ae + Cc Af + N Nb (6) [P] (8) Pro tok plynů dle obr. 1, lze účinnou plochu proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e stnovit rovnicí 1 A e = + + Asl Ali A [ ] (9) io Jednou ze stěžejních zkouných hodnot pístového efektu výthu n pohyb plynů v objektu je tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou δp li. Tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou lze vyjádřit rovnicí 4

5 Ae δ P = ( ) li Po P [P] (10) Ali Substitucí rovnice (8) do rovnice (10) lze vyjádřit tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou rovnicí ( A / A ) ρ A v δ P = [P] (11) li s k e li 1 ( / ) N C Ae + Cc Af + N N b Nejvyšší hodnotu tlkového rozdílu δp li lze stnovit z předpokldu, že nd kbinou výthu nejsou již dlší podlží (N = 0). V dné přípdě lze rovnici (11) uprvit n tvr ρ A s Ae vk δ Pli = [P] (1) Af Ali Cc kde A e účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore [ ] A f ploch ezi výthovou šchtou kbinou výthu [ ] A s ploch výthové šchty [ ] A io ploch proudění plynů ezi vnitřní prostore budovy vnější prostore [ ] A li ploch proudění plynů ezi předsíni výthu vnitřní prostore budovy [ ] A sl ploch proudění plynů ezi výthovou šchtou předsíni [ ] C výtokový součinitel otvorů n podlžích [-] C c výtokový součinitel pro tok plynů kole výthové kbiny [-] b hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (Q b )do svzku Q [kg.s -1 ] bo hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu do vnějšího prostoru [kg.s -1 ] o hotnostní tok plynů z vnější strny do svzku Q [kg.s -1 ] N počet podlží nd kbinou výthu [-] N b počet podlží pod kbinou výthu [-] P tlk plynů nd kbinou výthu [P] P b tlk plynů pod kbinou výthu [P] P o tlk vnějšího vzduchu [P] Q svzek plynů [ 3.s -1 ] v k rychlost pohybu výthové kbiny [.s -1 ] δp li tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou [P] ρ hustot vzduchu [kg. -3 ] Mtetické vyjádření obráceného pohybu výthové kbiny v šchtě (stoupání kbiny) je principiálně shodné s výše popsnou nlýzou klesjící výthové kbiny. Stnovení kritického hotnostního toku k vyrovnání účinků pístového efektu Pro zezení účinků pístového efektu lze dle [] stnovit iniální hodnoty hotnostních toků vzduchu, které je nutné dodávt do výthové šchty. Hodnoty budou dále oznčeny jko kritické hotnostní toky vzduchu crit. Pro stnovení hodnoty kritického hotnostního toku je význný způsob dodávky vzduchu do výthové šchty. Při prktických plikcích je vzduch dodáván jednostrnnou ventilcí 5

6 (pod nebo nd výthovou šchtou) nebo dvoustrnnou ventilcí (pod i nd výthovou šchtou). Hodnotu iniálního kritického toku vzduchu při jednostrnné ventilci lze stnovit rovnicí N A C tot e crit, 1 = ρ As vk [kg.s -1 ] (13) Af Cc Hodnotu iniálního kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci (celkově z obou strn) lze stnovit rovnicí crit, ρ As v k = A f Cc 1+ N A C tot e [kg.s -1 ] (14) kde A e účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore [ ] A f ploch ezi výthovou šchtou kbinou výthu [ ] A s ploch výthové šchty [ ] C výtokový součinitel [-] C c výtokový součinitel pro tok plynů kole výthové kbiny [-] crit,1 iniální hodnot kritického toku vzduchu při jednostrnné ventilci [kg.s -1 ] crit, iniální hodnot kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci [kg.s -1 ] crit,(50%) poloviční iniální hodnot kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci (dodávk pod nebo nd výthovou šchtou) [kg.s -1 ] N tot celkový počet podlží v objektu [-] v k rychlost pohybu výthové kbiny [.s -1 ] ρ hustot vzduchu [kg. -3 ] Aplikce tetické nlýzy pístového efektu vznikjícího při pohybu kbiny výthu V následujících odstvcích jsou prezentovány výsledné hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů v jednotlivých částech výthové šchty způsobených pohybe výthové kbiny. Součsně jsou stnoveny hodnoty kritických toků plynů pro zezení šíření kouře do výthové šchty. Hodnoty byly stnoveny s využití tetických vzthů popisovných v předchozích částech příspěvku. Rovnice rozvedené při tetické nlýze pístové efektu byly plikovány n výthově šchtě dle obr. prostupující 9 podlžíi objektu o ploše výthové šchty A s = 5,5, ploše ezi výthovou šchtou kbinou výthu A f =, rychlostech pohybu výthové kbiny,5 10.s -1, hodnotách výtokových součinitelů C = 0,65 C c = 0,94. Výthová kbin byl uístěná v 8 podlží objektu pohybovl se sěre dolů. Pro názornost rozdílů stnovených výpočte byly siulovány dvě situce dveřní otvory n podlžích okenní otvory ezi budovou vnější prostředí jsou uzvřeny (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 0,0116 ), dveřní otvory n podlžích okenní otvory ezi budovou vnější prostředí jsou 6

7 otevřeny (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 1,108 ). Pro zjednodušení výpočtů jsou předpokládány shodné rozěry otvorů A io, A li A sl ve všech podlžích. Výstupní hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů získné rovnicei popisovnýi při tetické nlýze pístového efektu jsou uvedeny v tb. 1. Tb. 1 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících působení pístového efektu při pohybu výthové kbiny Oznčení Výsledné hodnoty tlkových diferencí [P] tlkové A diference e = 0,0116 A e = 0,0116 A e = 1,108 A e = 1,108 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 P o - P 31,0 499,6 16,53 64,55 P b - P o 0,637 10,18 0,337 5,39 P b - P 31,84 509,45 16,87 69,95 δp li 15,34 45,48 8,17 130,76 δp li, x 15,78 5,49 15,86 53,8 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících pístový efekte výthové kbiny uvedené v tb. 1 jsou znázorněny n obr Tlková diference [P] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] Po-P Pb-Po Pb-P Obr. 3 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících pístový efekte výthové kbiny Srovnání hodnot uvedených v tb. 1 obr. 3 lze dospět k závěru, že ke vzniku nejvyšších tlkových diferencí dochází v prostorách výthové šchty ezi části nd pod kbinou výthu (P b - P ) ezi okolní prostředí prostore nd kbinou výthu (P o - P ). Tlkové diference ezi prostore pod kbinou výthu vnější prostředí (P b - P o ) jsou 7

8 znedbtelné. Z význné lze povžovt rovněž vysoké hodnoty tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou δp li. Tb. Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících působení pístového efektu při pohybu výthové kbiny Oznčení Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů [kg.s -1 ] hotnostního A tok plynů e = 0,0116 A e = 0,0116 A e = 1,108 A e = 1,108 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 o 0,065 0,6 4,53 18,14 bo 0,065 0,6 4,53 18,14 b 16,43 65,78 11,96 47,85 crit,1 0,598,39 56,88 7,55 crit,(50%) 0,94 1,174 10,44 41,77 Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících pístový efekte výthové kbiny uvedené v tb. jsou znázorněny n obr Hotnostní tok plynů o, b [kg.s -1 ] Kritický hotnostní tok crit [kg.s -1 ] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] o b crit,1 crit,(50%) Obr. 4 Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících pístový efekte výthové kbiny N zákldě hodnot uvedených v tb. obr. 4 lze konsttovt, že k nejvýznnější toků plynů dochází v prostorách výthové šchty ezi části nd pod kbinou výthu ( b ). Poždvek n kritické nožství vzduchu pro zezení šíření kouřových plynů výthovou šchtou je nejvýznnější při jednostrnné ventilci crit,1. Poždovná dodávku vzduchu při oboustrnné ventilci crit, je podsttně enší. Z obr. 4 je dále ptrné, že s nrůstjící rychlostí pohybu kbiny výthu dochází k nárůstu poždvku n dodávku kritického nožství vzduchu. 8

9 Závislost tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou δp li kritického hotnostního toku vzduchu crit n rychlost pohybu kbiny výthu je znázorněná n obr Tlková diference [P] ,5 1,5 1 0,5 Kritický hotnostní tok crit [kg.s -1 ] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] dpli crit,1 crit,(50%) Obr. 5 Závislost tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou kritického hotnostního toku vzduchu n rychlost pohybu kbiny výthu Obr. 5 byl zprcován pro přípd uzvřených dveřních otvorů n podlžích okenních otvorů ezi budovou vnější prostředí (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 0,0116 ). Osttní vstupní hodnoty odpovídjí předchozíu zdání. Experientální ěření pístového efektu vznikjícího při pohybu kbiny výthu Účinek pístového efektu byl ěřen hodnocen tké experientálně [1]. Jeden z experientů byl proveden n výthové šchtě objektu hotelu v Ontriu. Výthová šcht procházel 15 podlžíi plochy pro proudění plynů ezi výthovou šchtou okolní prostředí A io, A li A sl byly lých rozěrů (hodnoty chrkterizovly převážně uzvřené otvory v konstrukcích). Při rychlosti pohybu výthové kbiny 1,73.s -1 byly něřeny nejvyšší hodnoty δp li = 16 P. Při rychlosti pohybu výthové kbiny 10.s -1 byly něřeny nejvyšší hodnoty δp li = 535 P. V přípdě, že byl výthová kbin uístěná v šchtě pro více výthů, byl něřen nejvyšší hodnot δp li = 36 P při rychlosti pohybu výthové kbiny 10.s -1. Něřené hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů způsobené vlive pístového efektu odpovídly v přijtelných ezích hodnotá získný rovnicei popisovnýi v čsti nlýzy pístového efektu. 9

10 Zevšeobecnění pozntků získných plikcí tetické nlýzy pístového efektu výthů provedenýi experienty Z předchozích odstvců je zřejé, že pístový efekt vznikjící pohybe výthové kbiny ůže negtivně ovlivnit činnost zřízení pro kontrolu kouře instlovných ve stvebních objektech způsobit šíření kouřových plynů do dlších prostor objektu požárních úseků. Ke vzniku nejvýznnějších tlkových diferencí ezi okolní prostředí výthovou šchtou vlive pístového účinku výthů dochází při pohybu výthové kbiny v šchtě pro jeden výth. Pohybe výthové kbiny v šchtě pro více výthů dochází ke vzniku podsttně enších tlkových diferencí. Tlkové rozdíly ezi okolní prostředí výthovou šchtou vlive pístového účinku výthů se zvyšují s nrůstjící rychlostí pohybu výthové kbiny v šchtě. Z nejéně příznivou vrintu lze povžovt přípd výthové šchty pro jeden výth s kbinou pohybující se velkou rychlostí. Pro většinu výthových šchet lze výpočte stnovit kritické nožství vzduchu crit prezentovnýi rovnicei, které zbrání působení negtivního účinku pístového efektu vyvolného pohybe výthové kbiny zezí šíření kouřových plynů výthovou šchtou do dlších podlží objektu. Obecně se jko vhodnější jeví systéy dvoustrnné ventilce. Popisovná nlýz pístového efektu výthu, plikce prezentovných tetických vzthů n konkrétní přípd výsledky experientů dokuentují, že klsické pojetí principů požární bezpečnosti stveb spočívjící v požární oddělení výthových šchet do dílčích požárních úseků neusí zbránit šíření kouřových plynů stvební objekte. U určitých typů stvebních objektů (zején objektů výškového chrkteru) je nutné posoudit pístový efekt výthů nvrhnout odpovídjící systé optření. Litertur [1] Tur, T.G.: Soke Moveent nd Control in High-rise Buildings. Quincy, Ntionl Fire Protection Assocition, 1994, s. 3-8, ISBN [] Klote, H.J.: An Anlysis of the Influence of Piston Effect on Elevtor Soke Control. Githersburg, U.S. Deprtent of Coerce, Ntionl Bureu of Stndrds, Ntionl Engineering Lbortory, Center for Fire Reserch, 1988, s [3] Klote, H.J., Tur, T.G.: Elevtor Piston Effect nd the Soke Proble. Cnd, Fire Sfety Journl Vol. 11, No., 1986, s [4] ČSN Požární bezpečnost stveb - Nevýrobní objekty. Prh, Český norlizční institut, 000, 117 s. [5] ČSN Požární bezpečnost stveb - Výrobní objekty. Prh, Český norlizční institut, 00, 14 s. 10

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika TECHNICKÝ ZPRAVODAJ Váš růst je nší zodpovědností PAPCEL INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PAPCEL, číslo 01/013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dáy pánové, dovolte i inforovt Vás prostřednictví dlšího čísl

Více

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika TECHNICKÝ ZPRAVODAJ Váš růst je nší zodpovědností PAPCEL INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PAPCEL, číslo 01/013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dáy pánové, dovolte i inforovt Vás prostřednictví dlšího čísl

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou MATMATIKA (NJN) PRO KRAJINÁŘ A NÁBYTKÁŘ Robert Mřík 26. říjn 2012 KAT. MATMATIKY FAKULTA LSNICKÁ A DŘVAŘSKÁ MNDLOVA UNIVRZITA V BRNĚ -mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik ABSTRAKT. Předkládný

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače...

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače... P ř íkldy použití Obsh Zásobník plněný pneumtickou doprvou... Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s klotou... Textilní silo, šnekové dávkovče... Zbudování do zásobníku, vícenásobná limitní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více