Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech"

Transkript

1 Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, Opv e-il: Klíčová slov Pístový efekt, výthová šcht, kbin, tlkové poěry, tok vzduchu Abstrkt Výthy jsou neodyslitelnou součástí většiny oderních vícepodlžních stvebních objektů. Výthové šchty předstvují v přípdě požáru jednu z ožných cest šíření kouře. Tlkové diference vznikjící pohybe výthové kbiny ohou ovlivnit pohyb plynů v objektu nvržený systé kontroly kouře. Anlýzou pístového efektu lze posoudit negtivní působení pohybu kbiny výthu nvrhnout systé recipročních optření k zezení šíření kouřových plynů do dlších částí stvebního objektu. Úvod Výthy ve stvebních objektech lze z hledisk jejich činnosti v přípdě požáru rozdělit n výthy, které nejsou vybveny určeny k provozování při požáru výthy, které jsou určeny pro evkuci osob (evkuční výthy) nebo pro zjištění záshu hsičských jednotek (požární výthy). N výthy v běžné provedení jsou technickýi právníi předpisy n úzeí ČR souvisejícíi s požární ochrnou kldeny poždvky zején s ohlede n zezení šíření požáru výthovýi šchti do dlších částí objektu (tvorb sosttných požárních úseků) v doporučující rovině stnoveny poždvky n zezení šíření kouře (odvětrání výthových šchet). U stvebních objektů o určitých pretrech (npř. stvby jící více než tři ndzení užitná podlží, v nichž se trvle nebo prvidelně vyskytuje více než 10 osob s oezenou schopností pohybu orientce kde evkuci těchto osob nelze zjistit jiný způsobe) je poždován instlce výthů evkučních. U objektů vyšších než 45 se požduje instlce požárních výthů pro rychlou doprvu zshujících hsičských jednotek do všech podlží objektu. Poždvky n provedení vybvení evkučních požárních výthů jsou vyezeny příslušnýi předpisy [4, 5]. Technické ožnosti relizce výthových šchet jsou znčně roznité. Příkldy vrintních řešení jsou znázorněny n obr. 1. 1

2 Obr. 1 Příkldy ožných vrint relizce výthových šchet ve stvebních objektech V přípdě, že jsou výthy v provozu při požáru, je nutné zkout jejich účinky n ožné šíření jevů, které rozvoj požáru doprovázejí. Dále bude pozornost zěřen zején n přípdné šíření kouře výthovýi šchti do jiných částí objektu nebo požárních úseků. Pohybující se výthová kbin je příčinou vzniku tlkových diferencí v dílčích částech výthové šchty. Popisovný děj oznčujee jko tzv. pístový efekt výthu. Při klesání výthové kbiny dochází nd výthovou kbinou ke vzniku podtlku pod kbinou ke vzniku přetlku (při stoupání výthové kbiny je efekt obrácen). Vznike podtlku nebo přetlku v dílčích částech výthové šchty ůže docházet k přisávání nebo vytlčování kouřových plynů z prostor, které jsou zsženy požáre. Pohyb plynů vyvolný pístový efekte ůže způsobit šíření kouřových plynů do dlších částí stvby součsně ůže negtivně ovlivnit činnost nvrženého systéu kontroly kouře. Anlýz pístového efektu Zhrničníi utory byl proveden nlýz pístového efektu výthu, včetně tetického vyjádření [1,, 3]. Anlýz byl zěřen n pohyb výthové kbiny v jednotlivé výthové šchtě n pohyb jednotlivého výthu ve výthové šchtě pro více výthů. Následující odstvce budou zěřeny n popis zíněné nlýzy pístového efektu výthové kbiny klesjící z horních podlží sěre dolů. Z důvodu zjednodušení nlýzy pístového efektu byly znedbány osttní vlivy, které působí n pohyb plynů ve stvebních objektech tedy tké n pohyb plynů ve výthových šchtách (npř. vztlk, vítr, koínový efekt, vliv vzduchotechnických zřízení vytápění). Anlyzovná situce pohybu výthové kbiny je znázorněn n obr..

3 Strojovn výthu Q, P o δp li 9.NP N Výchozí pozice kbiny A sl A li A 8.NP io P o Kbin výthu A f 7.NP 6.NP Q b, P b 5.NP Výthová šcht 4.NP N b 3.NP.NP bo 1.NP A s Obr. Anlyzovná situce pohybu výthové kbiny ve výthové šchtě Obje plynů (svzek) nd výthovou kbinou je pro potřeby popisovné nlýzy oznčen jko Q, obje plynů (svzek) pod výthovou kbinou je oznčen jko Q b. Závislost rychlosti zěny svzku Q n hotnostní toku plynů do svzku lze popst rovnicí d o + b = ( ρ. Q ) [kg.s -1 ] (1) dt Objey plynů svzků Q Q b jsou z důvodu pohybu kbiny výthu proěnné. Pro výthovou kbinu pohybující se výthovou šchtou o průřezu A s rychlosti v k lze zěnu objeu svzku Q popst rovnicí dq dt = A. v [ 3.s -1 ] () s k 3

4 Substitucí rovnice () do rovnice (1) lze psát o + = ρ A v [kg.s -1 ] (3) b s k Při konstrukčních návrzích oderních výthů bývá klden poždvek zején n plynulost jízdy rychlost výthové kbiny. Kbiny výthů doshují rychlosti pohybu v nohých přípdech ž 10.s -1 (hodnoty ohou být i vyšší) zrychlení 1,.s -. Dob pohybu výthové kbiny jední poschodí činí zprvidl 4 ž 5 s. Ve většině přípdů dojde ke zrychlení pohybu výthové kbiny v průběhu jednoho podlží objektu. Z důvodu reltivně krátkého období zrychlení, je vliv zrychlení n pístový účinek v prezentovné nlýze znedbán. Hotnostní tok plynů z vnější strny objektu do svzku Q lze popst rovnicí o e ( P P ) = N C A ρ [kg.s -1 ] (4) o Hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (svzek Q b ) do vnějšího prostoru lze popst rovnicí bo b e ( P P ) = N C A ρ [kg.s -1 ] (5) b o Z předpokldu, že hodnot bsolutního tlku ve výthové šchtě je konstntní, hotnostní tok plynů přitékjící do šchty odpovídá toku plynů, který z šchty vytéká. Úprvou rovnic (4) (5) lze psát rovnici Pb P o Po P N = N b Hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (svzek Q b ) do prostoru nd kbinou výthu (svzek Q ) lze popst rovnicí b f c ( P P ) = A. C ρ [kg.s -1 ] (7) b Hodnoty výtokového součinitele C c pro tok plynů kole výthové kbiny byly zkouány n pohybu výthové kbiny v šchtě pro dv výthy. Anlýzou výsledků byly stnoveny hodnoty výtokového součinitele pro tok plynů kole výthové kbiny C c = 0,94 při pohybu jednoho výthu (šcht pro dv výthy) C c = 0,83 při pohybu obou výthu v šchtě []. Kobincí rovnic 3, 4, 6 7 lze vyjádřit rozdíl ezi tlke ve vnější prostoru tlke plynů nd kbinou výthu P P o ρ = A. v s k 1 ( / ) N C Ae + Cc Af + N Nb (6) [P] (8) Pro tok plynů dle obr. 1, lze účinnou plochu proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e stnovit rovnicí 1 A e = + + Asl Ali A [ ] (9) io Jednou ze stěžejních zkouných hodnot pístového efektu výthu n pohyb plynů v objektu je tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou δp li. Tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou lze vyjádřit rovnicí 4

5 Ae δ P = ( ) li Po P [P] (10) Ali Substitucí rovnice (8) do rovnice (10) lze vyjádřit tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou rovnicí ( A / A ) ρ A v δ P = [P] (11) li s k e li 1 ( / ) N C Ae + Cc Af + N N b Nejvyšší hodnotu tlkového rozdílu δp li lze stnovit z předpokldu, že nd kbinou výthu nejsou již dlší podlží (N = 0). V dné přípdě lze rovnici (11) uprvit n tvr ρ A s Ae vk δ Pli = [P] (1) Af Ali Cc kde A e účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore [ ] A f ploch ezi výthovou šchtou kbinou výthu [ ] A s ploch výthové šchty [ ] A io ploch proudění plynů ezi vnitřní prostore budovy vnější prostore [ ] A li ploch proudění plynů ezi předsíni výthu vnitřní prostore budovy [ ] A sl ploch proudění plynů ezi výthovou šchtou předsíni [ ] C výtokový součinitel otvorů n podlžích [-] C c výtokový součinitel pro tok plynů kole výthové kbiny [-] b hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu (Q b )do svzku Q [kg.s -1 ] bo hotnostní tok plynů z prostoru pod kbinou výthu do vnějšího prostoru [kg.s -1 ] o hotnostní tok plynů z vnější strny do svzku Q [kg.s -1 ] N počet podlží nd kbinou výthu [-] N b počet podlží pod kbinou výthu [-] P tlk plynů nd kbinou výthu [P] P b tlk plynů pod kbinou výthu [P] P o tlk vnějšího vzduchu [P] Q svzek plynů [ 3.s -1 ] v k rychlost pohybu výthové kbiny [.s -1 ] δp li tlkový rozdíl ezi předsíni výthu budovou [P] ρ hustot vzduchu [kg. -3 ] Mtetické vyjádření obráceného pohybu výthové kbiny v šchtě (stoupání kbiny) je principiálně shodné s výše popsnou nlýzou klesjící výthové kbiny. Stnovení kritického hotnostního toku k vyrovnání účinků pístového efektu Pro zezení účinků pístového efektu lze dle [] stnovit iniální hodnoty hotnostních toků vzduchu, které je nutné dodávt do výthové šchty. Hodnoty budou dále oznčeny jko kritické hotnostní toky vzduchu crit. Pro stnovení hodnoty kritického hotnostního toku je význný způsob dodávky vzduchu do výthové šchty. Při prktických plikcích je vzduch dodáván jednostrnnou ventilcí 5

6 (pod nebo nd výthovou šchtou) nebo dvoustrnnou ventilcí (pod i nd výthovou šchtou). Hodnotu iniálního kritického toku vzduchu při jednostrnné ventilci lze stnovit rovnicí N A C tot e crit, 1 = ρ As vk [kg.s -1 ] (13) Af Cc Hodnotu iniálního kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci (celkově z obou strn) lze stnovit rovnicí crit, ρ As v k = A f Cc 1+ N A C tot e [kg.s -1 ] (14) kde A e účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore [ ] A f ploch ezi výthovou šchtou kbinou výthu [ ] A s ploch výthové šchty [ ] C výtokový součinitel [-] C c výtokový součinitel pro tok plynů kole výthové kbiny [-] crit,1 iniální hodnot kritického toku vzduchu při jednostrnné ventilci [kg.s -1 ] crit, iniální hodnot kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci [kg.s -1 ] crit,(50%) poloviční iniální hodnot kritického toku vzduchu při dvoustrnné ventilci (dodávk pod nebo nd výthovou šchtou) [kg.s -1 ] N tot celkový počet podlží v objektu [-] v k rychlost pohybu výthové kbiny [.s -1 ] ρ hustot vzduchu [kg. -3 ] Aplikce tetické nlýzy pístového efektu vznikjícího při pohybu kbiny výthu V následujících odstvcích jsou prezentovány výsledné hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů v jednotlivých částech výthové šchty způsobených pohybe výthové kbiny. Součsně jsou stnoveny hodnoty kritických toků plynů pro zezení šíření kouře do výthové šchty. Hodnoty byly stnoveny s využití tetických vzthů popisovných v předchozích částech příspěvku. Rovnice rozvedené při tetické nlýze pístové efektu byly plikovány n výthově šchtě dle obr. prostupující 9 podlžíi objektu o ploše výthové šchty A s = 5,5, ploše ezi výthovou šchtou kbinou výthu A f =, rychlostech pohybu výthové kbiny,5 10.s -1, hodnotách výtokových součinitelů C = 0,65 C c = 0,94. Výthová kbin byl uístěná v 8 podlží objektu pohybovl se sěre dolů. Pro názornost rozdílů stnovených výpočte byly siulovány dvě situce dveřní otvory n podlžích okenní otvory ezi budovou vnější prostředí jsou uzvřeny (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 0,0116 ), dveřní otvory n podlžích okenní otvory ezi budovou vnější prostředí jsou 6

7 otevřeny (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 1,108 ). Pro zjednodušení výpočtů jsou předpokládány shodné rozěry otvorů A io, A li A sl ve všech podlžích. Výstupní hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů získné rovnicei popisovnýi při tetické nlýze pístového efektu jsou uvedeny v tb. 1. Tb. 1 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících působení pístového efektu při pohybu výthové kbiny Oznčení Výsledné hodnoty tlkových diferencí [P] tlkové A diference e = 0,0116 A e = 0,0116 A e = 1,108 A e = 1,108 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 P o - P 31,0 499,6 16,53 64,55 P b - P o 0,637 10,18 0,337 5,39 P b - P 31,84 509,45 16,87 69,95 δp li 15,34 45,48 8,17 130,76 δp li, x 15,78 5,49 15,86 53,8 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících pístový efekte výthové kbiny uvedené v tb. 1 jsou znázorněny n obr Tlková diference [P] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] Po-P Pb-Po Pb-P Obr. 3 Výsledné hodnoty tlkových diferencí vznikjících pístový efekte výthové kbiny Srovnání hodnot uvedených v tb. 1 obr. 3 lze dospět k závěru, že ke vzniku nejvyšších tlkových diferencí dochází v prostorách výthové šchty ezi části nd pod kbinou výthu (P b - P ) ezi okolní prostředí prostore nd kbinou výthu (P o - P ). Tlkové diference ezi prostore pod kbinou výthu vnější prostředí (P b - P o ) jsou 7

8 znedbtelné. Z význné lze povžovt rovněž vysoké hodnoty tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou δp li. Tb. Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících působení pístového efektu při pohybu výthové kbiny Oznčení Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů [kg.s -1 ] hotnostního A tok plynů e = 0,0116 A e = 0,0116 A e = 1,108 A e = 1,108 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 v k =,5.s -1 v k = 10.s -1 o 0,065 0,6 4,53 18,14 bo 0,065 0,6 4,53 18,14 b 16,43 65,78 11,96 47,85 crit,1 0,598,39 56,88 7,55 crit,(50%) 0,94 1,174 10,44 41,77 Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících pístový efekte výthové kbiny uvedené v tb. jsou znázorněny n obr Hotnostní tok plynů o, b [kg.s -1 ] Kritický hotnostní tok crit [kg.s -1 ] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] o b crit,1 crit,(50%) Obr. 4 Výsledné hodnoty hotnostních toků plynů vznikjících pístový efekte výthové kbiny N zákldě hodnot uvedených v tb. obr. 4 lze konsttovt, že k nejvýznnější toků plynů dochází v prostorách výthové šchty ezi části nd pod kbinou výthu ( b ). Poždvek n kritické nožství vzduchu pro zezení šíření kouřových plynů výthovou šchtou je nejvýznnější při jednostrnné ventilci crit,1. Poždovná dodávku vzduchu při oboustrnné ventilci crit, je podsttně enší. Z obr. 4 je dále ptrné, že s nrůstjící rychlostí pohybu kbiny výthu dochází k nárůstu poždvku n dodávku kritického nožství vzduchu. 8

9 Závislost tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou δp li kritického hotnostního toku vzduchu crit n rychlost pohybu kbiny výthu je znázorněná n obr Tlková diference [P] ,5 1,5 1 0,5 Kritický hotnostní tok crit [kg.s -1 ] Rychlost výthové kbiny v k [.s -1 ] dpli crit,1 crit,(50%) Obr. 5 Závislost tlkových diferencí ezi předsíni výthu budovou kritického hotnostního toku vzduchu n rychlost pohybu kbiny výthu Obr. 5 byl zprcován pro přípd uzvřených dveřních otvorů n podlžích okenních otvorů ezi budovou vnější prostředí (účinná ploch proudění plynů n podlží ezi šchtou vnější prostore A e = 0,0116 ). Osttní vstupní hodnoty odpovídjí předchozíu zdání. Experientální ěření pístového efektu vznikjícího při pohybu kbiny výthu Účinek pístového efektu byl ěřen hodnocen tké experientálně [1]. Jeden z experientů byl proveden n výthové šchtě objektu hotelu v Ontriu. Výthová šcht procházel 15 podlžíi plochy pro proudění plynů ezi výthovou šchtou okolní prostředí A io, A li A sl byly lých rozěrů (hodnoty chrkterizovly převážně uzvřené otvory v konstrukcích). Při rychlosti pohybu výthové kbiny 1,73.s -1 byly něřeny nejvyšší hodnoty δp li = 16 P. Při rychlosti pohybu výthové kbiny 10.s -1 byly něřeny nejvyšší hodnoty δp li = 535 P. V přípdě, že byl výthová kbin uístěná v šchtě pro více výthů, byl něřen nejvyšší hodnot δp li = 36 P při rychlosti pohybu výthové kbiny 10.s -1. Něřené hodnoty tlkových diferencí hotnostních toků plynů způsobené vlive pístového efektu odpovídly v přijtelných ezích hodnotá získný rovnicei popisovnýi v čsti nlýzy pístového efektu. 9

10 Zevšeobecnění pozntků získných plikcí tetické nlýzy pístového efektu výthů provedenýi experienty Z předchozích odstvců je zřejé, že pístový efekt vznikjící pohybe výthové kbiny ůže negtivně ovlivnit činnost zřízení pro kontrolu kouře instlovných ve stvebních objektech způsobit šíření kouřových plynů do dlších prostor objektu požárních úseků. Ke vzniku nejvýznnějších tlkových diferencí ezi okolní prostředí výthovou šchtou vlive pístového účinku výthů dochází při pohybu výthové kbiny v šchtě pro jeden výth. Pohybe výthové kbiny v šchtě pro více výthů dochází ke vzniku podsttně enších tlkových diferencí. Tlkové rozdíly ezi okolní prostředí výthovou šchtou vlive pístového účinku výthů se zvyšují s nrůstjící rychlostí pohybu výthové kbiny v šchtě. Z nejéně příznivou vrintu lze povžovt přípd výthové šchty pro jeden výth s kbinou pohybující se velkou rychlostí. Pro většinu výthových šchet lze výpočte stnovit kritické nožství vzduchu crit prezentovnýi rovnicei, které zbrání působení negtivního účinku pístového efektu vyvolného pohybe výthové kbiny zezí šíření kouřových plynů výthovou šchtou do dlších podlží objektu. Obecně se jko vhodnější jeví systéy dvoustrnné ventilce. Popisovná nlýz pístového efektu výthu, plikce prezentovných tetických vzthů n konkrétní přípd výsledky experientů dokuentují, že klsické pojetí principů požární bezpečnosti stveb spočívjící v požární oddělení výthových šchet do dílčích požárních úseků neusí zbránit šíření kouřových plynů stvební objekte. U určitých typů stvebních objektů (zején objektů výškového chrkteru) je nutné posoudit pístový efekt výthů nvrhnout odpovídjící systé optření. Litertur [1] Tur, T.G.: Soke Moveent nd Control in High-rise Buildings. Quincy, Ntionl Fire Protection Assocition, 1994, s. 3-8, ISBN [] Klote, H.J.: An Anlysis of the Influence of Piston Effect on Elevtor Soke Control. Githersburg, U.S. Deprtent of Coerce, Ntionl Bureu of Stndrds, Ntionl Engineering Lbortory, Center for Fire Reserch, 1988, s [3] Klote, H.J., Tur, T.G.: Elevtor Piston Effect nd the Soke Proble. Cnd, Fire Sfety Journl Vol. 11, No., 1986, s [4] ČSN Požární bezpečnost stveb - Nevýrobní objekty. Prh, Český norlizční institut, 000, 117 s. [5] ČSN Požární bezpečnost stveb - Výrobní objekty. Prh, Český norlizční institut, 00, 14 s. 10

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku Zákldní principy fyziky seestrální projekt Studiu dyniky kldky, závží vozíku Petr Luzr I/4 008/009 Zákldní principy fyziky Seestrální projekt Projekt zdl: Projekt vyprcovl: prof. In. rntišek Schuer, DrSc.

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A MODELOVÁNÍ Teoretcký souhrn k 2. ž 4. cvčení ZS 2009 / 200 . Vyezení zákldních poů.. Systé e Systé e účelově defnovná nožn prvků vze ez n, která spolu se svý vstupy výstupy vykzue ko

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt relizovný n PŠ Nové Město nd Metují s finnční podporou v Operční proru Vzdělávání pro konkurencescopnost Královérdeckéo krje Modul 03 - Tecnické předěty In. Jn Jeelík - nuk o rovnováze kplin jejic

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

LFS Katalog 2010/2011. Systémy ukládání vedení

LFS Katalog 2010/2011. Systémy ukládání vedení LFS Ktlog 2010/2011 Systéy ukládání vedení Vítejte v zákznické servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefx pro dotzy: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33 6486

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ŘÍZENÝ VÝTISK SDRUŽENÍ RICE Z+C ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ

ŘÍZENÝ VÝTISK SDRUŽENÍ RICE Z+C ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ NÁZEV KAPITOLY ŘÍZENÝ VÝTISK SDRUŽENÍ RICE Z+C ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ O B S A H STRANA 1. ÚČEL PLÁNU KVALITY... 4 2. PŘEDMĚT DÍLA... 4 3. DOBA VÝSTAVBY: 27. 11. 2013 27. 3. 2015... 4 4. VSTUPY PRO PLÁN KVALITY

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA OBRAOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO RCADLA vtšení optického zobrzení pedešlých kpitol již víme, že pi zobrzení okmi nebo kulovými zrcdly mohou vznikt zvtšené nebo zmenšené obrzy pedmt. Pro jejich mtemtický

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Semestrální práce: 10. ověření vypočítaných hodnot z prostorového výpočtu srovnávacím ručním výpočtem pro. průvlak P01

Semestrální práce: 10. ověření vypočítaných hodnot z prostorového výpočtu srovnávacím ručním výpočtem pro. průvlak P01 Semestrální práce: Pro čtyřpodlžní objekt dle níže uvedených schémt stnovit všechn ztížení. Písmenné kóty zdání jsou doplněny tbulkou s upřesněním míst objektu. Objekt má kombinovný nosný systém, v 1.NP

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Název kce: POLIKLINIKA PROSEK POSUN STOUPAČEK A TOPNÝCH TĚLES PŘI ZATEPLENÍ FASÁD ÁTRIÍ POLIKLINIKA PROSEK LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Vyprcovl: Vendul Chryprová ČKAIT 0003797 Plňnská 12, Prh 10

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Studijní materiály ke 4. cvičení z předmětu IZSE

Studijní materiály ke 4. cvičení z předmětu IZSE ZSE 8/9 Studijní mteriály ke 4 vičení z předmětu ZSE Předkládný studijní mteriál je určen primárně studentům kterým odpdlo vičení dne 4 9 (velikonoční pondělí) Ke studiu jej smozřejmě mohou využít i studenti

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 ž 500 kw List technických údjů Obj. čísl ceny: viz ceník VITOPLEX 300 Typ TX3A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Tříthový

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Optická zobrazovací soustava

Optická zobrazovací soustava Optická zobrzovcí soustv Mteriál je určen pouze jko pomocný mteriál pro studenty zpsné v předmětu: A0M38OSE, ČVUT- FEL, ktedr měření, 2014 1 Měření rozměru měřítko objekt ) b) hledný rozměr 1 bod pozorování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TERMOAKUSTICKÉ MĚŘENÍ VÝKONU ULTRAZVUKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TERMOAKUSTICKÉ MĚŘENÍ VÝKONU ULTRAZVUKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti STEJNOSĚRNÉ STROJE (OTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, zákldní vlstnosti Obr. 1. Směr siločr budicího (sttorového) obvodu stejnosměrného stroje Obr. 2. Směr proudu kotevního (rotorového)

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Pluto již není planetou, z astronomie však nemizí

Pluto již není planetou, z astronomie však nemizí uto již není plnetou, z stronomie všk nemizí Vldimír Štefl, Brno Cílem příspěvku je vysvětlit čtenářům - žákům i učitelům, proč bylo uto při svém objevu v roce 1930 oznčeno z plnetu nopk jké byly důvody,

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

CAT-E 0033-05. Dávkovací čerpadla. LK typ

CAT-E 0033-05. Dávkovací čerpadla. LK typ CAT-E 0033-0 Dávkovcí čerpdl LK typ Určená pro různorodá použití v chemickém průmyslu. Dávkovcí čerpdlo typu LK firmy Iwki má hncí dvouvčkovou část se šnekovým převodem. Čerpdlo se vyznčuje kompktností,

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika TECHNICKÝ ZPRAVODAJ Váš růst je nší zodpovědností PAPCEL INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PAPCEL, číslo 01/013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dáy pánové, dovolte i inforovt Vás prostřednictví dlšího čísl

Více

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika

PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika TECHNICKÝ ZPRAVODAJ Váš růst je nší zodpovědností PAPCEL INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PAPCEL, číslo 01/013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dáy pánové, dovolte i inforovt Vás prostřednictví dlšího čísl

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN pevné látky jsou chrkterizovány omezeným pohybem zákldních stvebních částic (tomů, iontů, molekul) kolem rovnovážných poloh PEVNÉ LÁTKY krystlické morfní KRYSTAL pevné

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Návod n montáž, obsluhu údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Obsh 1. Všeobecný popis... 3 1.1 Tbulk umístění...

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

4 SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE

4 SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE Vyzařovaná energie tělese se přenáší elektroagnetický vlnění o různé délce vlny. Podle toho se rozlišuje záření rentgenové, ultrafialové, světelné, infračervené a elektroagnetické

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ 06/2012 Informce pro uživtele 999807415 cs,cz Návod k montáži použití Skládcí plošin K 9725-201-01 Úvod Informce pro uživtele Skládcí plošin K Úvod by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999807415-06/2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. uzavřené dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. uzavřené dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ~ ~\ tj ll) 1::1 VESELí 1..11 NAD MORAVOU Dodtek č. 1 ke Slouvě o dílo uzvřené dle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ezi Objed ntele: Sídle: Zstoupení:

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Astronomická olympiáda 2010/2011

Astronomická olympiáda 2010/2011 Astronomická olympiád 00/0 Úvod V roce 00 jsme si připomenuli jedno význmné domácí výročí, uplynulo totiž 600 let od vyrobení nejstrších částí pržského orloje. V roce 0 nás tké čeká celá řd stronomických

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Optická zobrazovací soustava

Optická zobrazovací soustava Optická zobrzovcí soustv Mteriál je určen pouze jko pomocný mteriál pro studenty zpsné v předmětu: Videometrie bezdotykové měření, ČVUT- FEL, ktedr měření, přednášející Jn Fischer Jn Fischer, 2013 1 Měření

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více