Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie."

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 0. místech s omezeními dodrzujte vsechny pokyny. BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechejte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. nekompatibilní výrobky. se sklo rozbije, nedotýkejte se sklenných soucástí pístroje ani se nepokousejte odstranit rozbité sklo z pístroje. Pestate pístroj pouzívat, dokud není sklo vymnno kvalifikovaným servisním pracovníkem. Bezpecnost 5 CHRATE SVJ SLUCH Pi poslechu ze sluchátek nastavte pimenou hlasitost a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. 6 Zacínáme Zacínáme Tlacítka a cásti Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm) Konektor microusb. Slouzí také k nabíjení baterie. Drzák karty microsim Tlacítko hlasitosti Vypínac/Zámek tlacítek Tlacítko fotoaparátu Tlacítko Zpt Tlacítko Start Tlacítko Hledat Zacínáme Blesk fotoaparátu Objektiv fotoaparátu Mikrofon Reproduktor Pokud je na objektivu fotoaparátu ochranná fólie, odstrate ji. Tlacítka Zpt, Start a Hledat Tlacítka Zpt, Start a Hledat pomáhají pi práci s telefonem. Tlacítko Zpt Návrat na pedchozí obrazovku Stisknte tlacítko. Telefon si pamatuje vsechny aplikace a weby, které jste navstívili od posledního zamknutí displeje. Pepínání mezi otevenými aplikacemi Stisknte a pidrzte tlacítko, pejete doleva nebo doprava a vyberte pozadovanou aplikaci. Tlacítko Start Pechod na úvodní obrazovku Stisknte tlacítko. Ovládání telefonu hlasem Stisknte a pidrzte tlacítko a vyslovte hlasový píkaz. 8 Zacínáme Tlacítko Hledat Hledání na webu Stisknte tlacítko. Vlození SIM karty Tento telefon pouzívá kartu microsim, známou také jako karta miniuicc. Nelepte na SIM kartu zádné nálepky. 1 Nejprve musíte otevít kryt konektoru microusb. Stisknte levou stranu krytu a opatrn vytáhnte kryt z telefonu. 2 Zatlacením na kryt a posunutím doleva odemknte drzák SIM karty. Opatrn vytáhnte drzák ven. 3 Ujistte se, ze oblast kontakt smuje nahoru, a vlozte SIM kartu do drzáku. Zacínáme 9 4 Vlozte drzák SIM karty zpt do telefonu a posute drzák doprava. 5 Zavete kryt konektoru microusb. Vyjmutí SIM karty 1 Vypnte telefon. 2 Otevete kryt konektoru microusb. 3 Odemknte drzák SIM karty a opatrn ho vytáhnte. 4 Vytáhnte kartu z drzáku. Pokud v budoucnu zmníte poskytovatele síových sluzeb, najdete pokyny na webu Nabíjení telefonu Baterie Tento telefon má vnitní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Pouzívejte pouze nabíjecky schválené spolecností Nokia a urcené pro tento telefon. Telefon mzete nabíjet také pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Telefon mzete nastavit tak, aby pi nedostatecném nabití baterie setil energií. > a spoic baterie > Zapnout spoic baterie vzdy pi nízké Zvolte moznost úrovni nabití baterie. Kdyz je zapnut úsporný rezim, nemusí být mozné mnit nastavení vsech aplikací. Nepokousejte se vyjmout baterii z pístroje. K výmn baterie pedejte pístroj do nejblizsího autorizovaného servisního stediska. 10 Zacínáme Výmnu baterie mohou nabízet i autorizované prodejny. Dlezité: Baterii smí vymovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný servis. Neautorizovaná výmna baterie mze zrusit platnost záruky. Nabíjení baterie Baterie je dodávána cástecn nabita, ale ped prvním zapnutím telefonu ji mze být nutné dobít. Baterii nemusíte nabíjet po urcitou danou dobu a bhem nabíjení mzete s telefonem pracovat. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, pouzijte tento postup: Nabíjení ze zásuvky elektrické sít 1 Nejprve pipojte kabel USB k nabíjecce a nabíjecku do zásuvky a poté pipojte kabel USB do telefonu. 2 Po úplném nabití baterie odpojte nabíjecku od telefonu a poté od elektrické zásuvky. Zacínáme 11 Chcete-li zabránit poskození konektoru nabíjecky, pipojujte a odpojujte nabíjecku opatrn. Nabíjení z pocítace Pokud nemáte k dispozici zásuvku, mzete nabíjet pes kabel USB. Pi nabíjení pístroje mzete penáset data. Úcinnost nabíjení pes kabel USB se mze znacn lisit. Ped tím, nez nabíjení zacne a nez pístroj zacne fungovat, mze uplynout dlouhá doba. 1 Nejprve pipojte datový kabel USB do pocítace a poté do telefonu. 2 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od pocítace. Je-li baterie zcela vybitá, mze trvat nkolik minut, nez se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo nez bude mozné provádt hovory. Pokud baterie nebyla delsí dobu pouzívána, bude zejm nutné pro zahájení nabíjení pipojit nabíjecku, odpojit ji a znovu pipojit. 12 Zacínáme Umístní antén Nedotýkejte se antény, kdyz telefon anténu pouzívá. Kontakt s anténami ovlivuje kvalitu rádiové komunikace a mze zkrátit výdrz baterie, protoze pístroj bude pro provoz potebovat vtsí výkon. Oblast antény je zvýraznna. Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnutí telefonu Stisknte a pidrzte vypínac, dokud telefon nezavibruje.

3 Zacínáme Vypnutí telefonu Stisknte a pidrzte vypínac a pejete po zamknutém displeji dol. Vytváení úct Po vlození SIM karty a prvním zapnutí vás telefon provede úvodním nastavením. Chcete-li vyuzívat vsechny sluzby Windows Live a Nokia, vytvote si identifikátor Windows Live a úcet Nokia. 13 Chcete-li si vytvoit identifikátor Windows Live a úcet Nokia, musíte být pipojeni k internetu. Informace o mozných poplatcích za penosy dat získáte u svého poskytovatele síových sluzeb. Pokud se k internetu nemzete pipojit, mzete si úcty vytvoit pozdji. Pokud jiz iaacute;ní v dob, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, zamknte tlacítka a displej telefonu. Zamknutí tlacítek a displeje Stisknte vypínac. Odemknutí tlacítek a displeje Stisknte vypínac a pejete po displeji nahoru. 16 Zacínáme Nastavení automatického zamykání tlacítek a displeje > a zámek+tapeta > Displej se vypne za a nastavte dobu, po Zvolte moznost které budou tlacítka a displej automaticky zamknuty. Náhlavní souprava K telefonu mzete pipojit kompatibilní náhlavní soupravu nebo kompatibilní sluchátka. Nepipojujte výrobky, které vytváejí výstupní signál, protoze by to mohlo zaízení poskodit. Do zvukového konektoru nepipojujte zádný napový zdroj. Kdyz do zvukového konektoru pipojujete sluchátka nebo libovolné externí zaízení jiné nez schválené spolecností Nokia pro pouzití s tímto pístrojem, vnujte zvýsenou pozornost nastavení hlasitosti. Zmna hlasitosti Pouzijte tlacítka hlasitosti. Ovládají vsechny zvuky vcetn hlasitosti upozornní a pipomínek. Zacínáme Integrovaný reproduktor umozuje hovoit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti drzet telefon u ucha. Zapínání a vypínání reproduktoru bhem hovoru nebo. Zvolte moznost Pístupové kódy Kód PIN nebo PIN2 (4-8 císlic) 17 Chrání SIM kartu ped neoprávnným pouzitím nebo umozují pístup k nkterým funkcím. Telefon mzete nastavit tak, aby pi zapnutí vyzadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomnli, obrate se na poskytovatele sluzeb. Pokud tikrát po sob zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2. Kód PUK nebo PUK2 Slouzí k odblokování kódu PIN nebo PIN2. (8 císlic) Císlo IMEI (15 císlic) Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obrate se na poskytovatele sluzeb. Slouzí k identifikaci platných telefon v síti. Pomocí tohoto císla lze také blokovat telefony, napíklad odcizené. O toto císlo vás také mohou pozádat pracovníci sluzeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit císlo IMEI, zadejte kód *#06#. 18 Zacínáme Pomáchá telefon ochránit ped zneuzitím. Telefon mzete nastavit tak, aby vyzadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a ulozte jej na bezpecné místo oddlen od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyzadovat servisní zásah. Mohou být vyzadovány dalsí poplatky a vsechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Dalsí informace zjistíte ve stedisku Nokia Care nebo u prodejce. Kód zámku (bezpecnostní kód) (min. 4 císlice) Nastavení synchronizace telefonu s pocítacem V aplikaci Zune v pocítaci mzete synchronizovat hudbu, videa a obrázky mezi telefonem a kompatibilním pocítacem. Mzete také zálohovat a aktualizovat telefon na nejnovjsí software a získávat tak nové funkce a lepsí výkon. Nejnovjsí verzi aplikace Zune ke stazení a instalaci do pocítace a dalsí informace o aplikaci najdete na webu Tip: Pokud pouzíváte pocítac Apple Mac, stáhnte si z obchodu s aplikacemi pro pocítace Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac. Pokud jste k synchronizaci soubor mezi telefonem a pocítacem bo. Pozastavení pehrávání hudby a jeho obnovení ci pechod na dalsí skladbu Pouzijte ovládací prvky hudebního pehrávace zobrazené v horní cásti obrazovky. Na obrazovce jsou zobrazeny také tyto údaje: Datum a cas Pístí událost v kalendái Zmeskané hovory nebo zprávy Pepínání mezi otevenými aplikacemi V telefonu mzete sledovat, které aplikace a úlohy jsou spustny na pozadí, a pepínat mezi nimi. Stisknte a pidrzte tlacítko aplikaci., pejete doleva nebo doprava a vyberte pozadovanou Základy 23 Pizpsobení telefonu Pizpsobení úvodní obrazovky Chcete na úvodní obrazovce mít pouze ten obsah, který potebujete? Okénka mzete pesouvat nebo odebírat a na úvodní obrazovku mzete pipínat kontakty, aplikace i weby. Na obrazovku mzete pipínat i hudbu a obrázky, nejnovjsí y, oblíbené kontakty ci dalsí obsah. Kdyz pipnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a mzete mu volat pímo z úvodní obrazovky. Pipnutí kontaktu V centru Lidé vyberte a pidrzte kontakt a zvolte moznost pipnout na úvodní obrazovku. Pipnutí aplikace V nabídce aplikací vyberte a pidrzte aplikaci a zvolte moznost pipnout na úvodní obrazovku. Pipnutí webové stránky Na webové stránce zvolte moznost > pipnout na úvodní obrazovku.. Pesunutí okénka Vyberte a pidrzte okénko, petáhnte ho na nové místo a stisknte tlacítko Odebrání okénka z úvodní obrazovky Vyberte a pidrzte okénko a zvolte moznost Zmna motivu Barvy mzete mnit podle vkusu a nálady.

4 Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Zmna obrázk na pozadí Chcete se castji dívat na svou oblíbenou krajinu nebo na snímky rodiny? Mzete zmnit obrázek na pozadí zamknutého displeje a centrum a aktivní okénko Obrázky. Zmna tapety zamknutého displeje > a zámek+tapeta > zmnit tapetu. 1 Zvolte moznost 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potebných rozmr a zvolte moznost. Zmna pozadí centra a aktivního okénka Obrázky > zvolit pozadí. 1 V centru Obrázky zvolte moznost 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potebných rozmr a zvolte moznost. Tip: Pokud vás baví rozmanitost, zvolte moznost pozadí náhodn a telefon bude obrázky náhodn mnit. Pizpsobení vyzváncího tónu a ostatních tón Tóny telefonu mzete pizpsobit svým páním. Zvolte moznost > a vyzváncí tóny+zvuky. Vyberte typ vyzváncího tónu nebo upozornní, které chcete zmnit. Poté vyberte zvuk. Tip: V aplikaci Zune pro pocítac mzete vytváet vyzváncí tóny z oblíbených skladeb. Vypnutí vyzvánní telefonu Kdyz zapnete tichý rezim, jsou vypnuty vsechny vyzváncí tóny a upozornní. Tento rezim pouzívejte napíklad v kin nebo na jednání. Stisknutím tlacítka hlasitosti zobrazte stavový ádek hlasitosti a zvolte moznost vyzvánní. Je zapnut tichý rezim. Pokud jste telefon nastavili na vibrace, bude místo tichého rezimu zapnut rezim vibrací. Nastavení telefonu na vibrace > a vyzváncí tóny+zvuky a nastavte moznost Vibrace na Zvolte moznost hodnotu Zapnuto. Základy 25 Psaní textu Pouzívání virtuální klávesnice Virtuální klávesnici otevete tak, ze vyberete pole pro psaní textu. Virtuální klávesnici mzete pouzívat, kdyz telefon drzíte svisle i vodorovn Tlacítka znak Tlacítko Shift Tlacítko císlic a symbol Tlacítko smajlík Mezerník Tlacítko jazyka. Je k dispozici pouze v situaci, kdy jste vybrali více nez jeden jazyk psaní. Tlacítko Enter Tlacítko Backspace Rozlození tlacítek se mze v rzných aplikacích lisit. Pepínání mezi velkými a malými písmeny Ped napsáním znaku stisknte tlacítko Shift. Chcete-li zapnout rezim psaní velkých písmen, stisknte toto tlacítko dvakrát. Chcete-li se vrátit do normálního rezimu, znovu stisknte tlacítko Shift. Psaní císlic nebo speciálních znak Stisknte tlacítko císlic a symbol. Na nkterých tlacítcích speciálních znak mze být více symbol. Chcete-li zobrazit dalsí symboly, pidrzte pozadovaný speciální znak. Tip: Chcete-li rychle napsat císlo nebo bzn pouzívaný speciální znak, stisknte tlacítko císlic a symbol a bez zvedání posute prst na pozadovaný znak. Pidání diakritického znaménka ke znaku Vyberte a podrzte znak a vyberte znak s diakritikou. 26 Základy Odstranní znaku Stisknte tlacítko Backspace. Pepínání mezi jazyky psaní Stisknte tlacítko jazyka. Posouvání kurzoru Klepnte na displej poblíz textu a podrzte na nm prst, dokud neuvidíte kurzor. Nezvedejte prst a petáhnte kurzor na pozadované místo. Chcete-li kurzor pemístit na dalsí ádek nebo pole pro psaní textu, stisknte tlacítko Enter. Funkce tlacítka Enter se mze v rzných aplikacích mnit. Napíklad v ádku adresy webového prohlízece má význam ikony Pejít. Návrhy slov na klávesnici Telefon vám pi psaní mze navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve vsech jazycích > a klávesnice > nastavení psaní. Zvolte moznost Vyberte klávesnici a zvolte moznost Navrhovat text a zvýrazovat slova s chybným pravopisem. Zacnte psát slovo. Telefon pi psaní navrhuje mozná slova. Kdyz zobrazí správné slovo, vyberte ho. Chcete-li do slovníku pidat nové slovo, napiste ho, vyberte ho a vyberte symbol plus (+) zobrazený u slova v panelu návrh. Odebrání vsech rucn pidaných slov ze seznamu návrh > a klávesnice > nastavení psaní > vymazat návrhy. Zvolte moznost Pidávání dalsích jazyk psaní Pro klávesnici mzete nastavit nkolik jazyk psaní a pi psaní mezi nimi pepínat. Zvolte moznost > a klávesnice a vyberte jazyky, ve kterých chcete psát. Pepínání mezi jazyky pi psaní Stisknte tlacítko jazyka. Hledání v telefonu a na webu Prozkoumejte svj telefon, web i celý svt. Díky funkci hledání Bing mzete hledaná slova zadat pomocí klávesnice na obrazovce nebo hlasových píkaz. Fotoaparátem Základy 27 telefonu mzete snímat údaje jako jsou cárové kódy nebo pebaly knih a obaly disk DVD a získávat dalsí informace o jejich obsahu. Hledání na webu 1 Stisknte tlacítko. 2 Do pole pro hledání napiste hledané slovo a vyberte nkterý z nabídnutých výsledk. 3 Zvolte moznost. Tip: Chcete-li zobrazit podobné výsledky hledání, pejete na moznost místní nebo obrázky. Hledání pomocí hlasu 1 Stisknte tlacítko. 2 V poli hledání zvolte moznost. 3 Vyslovte slovo Najít nebo Hledat a hledané slovo. Hledání v aplikaci 1 V aplikaci, napíklad v aplikaci Marketplace, zvolte moznost. 2 Do pole pro hledání napiste hledané slovo a vyberte nkterý z nabídnutých výsledk.

5 3 Zvolte moznost. Vizuální hledání 1 Stisknte tlacítko. 2 Zvolte moznost a snímejte text, kód QR nebo cárový kód. Tip: Chcete-li text pelozit nebo najít na webu, zvolte moznost vyhledat text. Ovládání telefonu hlasem Máte plné ruce a pesto potebujete pouzít telefon? Volání, poslání textové zprávy, hledání na webu i spustní aplikace mzete zaídit hlasem. Tato funkce nemusí být k dispozici ve vsech jazycích. 1 2 Stisknte a pidrzte tlacítko Vyslovte hlasový píkaz.. Píklad: Chcete-li zkontrolovat svj casový plán, vyslovte openkalendá. Tip: Chcete-li slyset dalsí píklady, vyslovte Nápovda. 28 Základy Indikátory ve stavovém ádku Stavový ádek v horní cásti obrazovky zobrazuje aktuální cas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalsích informací. Tip: Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepnte na stavový ádek. Intenzita signálu Je navázáno datové spojení GPRS (síová sluzba). Je navázáno datové spojení EDGE (síová sluzba). Telefon je pipojen k síti 3G (síová sluzba). Je navázáno datové spojení HSDPA/HSUPA (síová sluzba). Je k dispozici spojení Wi-Fi. Je aktivní spojení Wi-Fi. K telefonu je pipojeno zaízení Bluetooth. Hovory jsou pesmrovány na jiné telefonní císlo nebo do hlasové schránky. V telefonu není vlozena SIM karta. SIM karta je zamknuta. Telefon se nachází v roamingu, nikoli v domovské mobilní síti. Je zapnut tichý rezim. Je zapnut rezim v letadle. Je zapnut rezim vibrací. Úrove nabití baterie Je zapnut rezim úspor energie. Probíhá nabíjení baterie. Ikony se mohou v rzných oblastech a u jednotlivých poskytovatel sluzeb lisit. Práce s telefonem offline Na místech, kde nechcete volat ani pijímat hovory, mzete zapnout rezim v letadle a pistupovat k hudb, videosouborm i hrám offline. Zvolte moznost. > a nastavte moznost rezim v letadle na hodnotu Zapnuto Kdyz je zapnut rezim v letadle, je telefon odpojen od mobilní sít. Jsou vypnuty vsechny radiofrekvencní signály mezi telefonem a mobilní sítí. I kdyz je zapnut rezim v letadle, mzete se pipojovat k sítím Wi-Fi a napíklad císt y nebo procházet internet. Mzete pouzívat i spojení Bluetooth. Tam, kde je pouzívání mobilních telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí, telefon vypnte. Nezapomete dodrzovat vsechna píslusná bezpecnostní doporucení. Základy 29 Prodlouzení výdrze baterie Pokud se vám zdá, ze poád hledáte nabíjecku, mzete podniknout kroky ke snízení spoteby energie telefonem. Klícem je najít vyvázený pomr mezi co nejlepsím vyuzíváním telefonu a co nejdelsí výdrzí baterie. Baterii vzdy nabíjejte na plnou kapacitu. Ukoncete aplikace, které nepouzíváte. Píklad: Hledácek fotoaparátu mze spotebovávat hodn energie, proto po vyfotografování snímk stisknte tlacítko. Zapnte rezim úspor energie. Tip: Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout úsporný rezim, zvolte moznost > a spoic baterie. Setete energii vhodným nastavením zvuk a zobrazení Vypnte nepotebné zvuky, napíklad zvuky pi stisknutí tlacítek. Spíse nez reproduktor pouzívejte sluchátka s kabelem. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké dob vypínal > a zámek+tapeta > Displej se vypne za. Zvolte moznost Pouzívejte tmavý motiv > a motiv > Pozadí > Tmavé. Zvolte moznost Snizte jas displeje > a jas, nastavte moznost Automaticky upravit na hodnotu Zvolte moznost Vypnuto a vyberte pozadovanou úrove. Pouzívejte pipojení k síti s rozmyslem Pokud posloucháte hudbu nebo telefon pouzíváte jinak, ale nechcete volat ani pijímat hovory, zapnte rezim v letadle. Místo bezdrátového streamování hudby si pomocí aplikace Zuno v pocítaci zkopírujte oblíbenou hudbu do telefonu. Nastavte telefon tak, aby mén casto kontroloval novou postu. Funkci Bluetooth zapínejte pouze v dob, kdy ji potebujete. Pipojujte se k internetu pes sí Wi-Fi místo pes mobilní datové penosy (GPRS nebo 3G). Vypnte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem. Zvolte moznost > a nastavte moznost Wi-Fi na hodnotu Vypnuto. 30 Hovory Hovory Volání kontaktu Na úvodní obrazovce zvolte moznost Hledání kontaktu Na úvodní obrazovce zvolte moznost > > a vyberte kontakt a císlo. a zacnte psát jméno kontaktu. Volání posledního volaného císla Zkousíte nkomu volat, ale nebere vám telefon? Volání mzete snadno opakovat. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i pijatých hovorech. Na úvodní obrazovce zvolte moznost Zvolte moznost. u jména nebo telefonního císla. Volání do hlasové schránky Píchozí hovory mzete pesmrovat do hlasové schránky. Kdyz hovor nepijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síová sluzba >. Zvolte moznost Pokud vás telefon pozádá o heslo k hlasové schránce, zadejte ho. Zprávy v hlasové schránce si mzete poslechnout, odpovdt na n nebo je odstranit. Mzete také nahrát úvodní zprávu. Postupujte podle hlasových pokyn. Zmna telefonního císla hlasové schránky > > nastavení volání a zadejte císlo hlasové schránky.

6 1 Zvolte moznost 2 Zadejte nové císlo a zvolte moznost ulozit. Pokud je císlo hlasové schránky automaticky nastaveno poskytovatelem síových sluzeb, nemusíte ho mnit. Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Kdyz nemzete píchozí hovory pijímat, mzete je pesmrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo. Nez hovory pesmrujete do hlasové schránky, nezapomete schránku nastavit. Chcete-li Píchozí hovory pesmrovat do hlasové schránky, zvolte moznost odmítnout. Pesmrování hovor na jiné telefonní císlo > 1 Na úvodní obrazovce zvolte moznost Pesmrování hovor. > nastavení volání > Hovory 2 31 Do pole Pesmrovat hovory na císlo zadejte telefonní císlo a zvolte moznost ulozit., klepnte Chcete-li zjistit, zda je zapnuto pesmrování hovor oznacené ikonou na horní cást obrazovky. Pesmrování hovor je síová sluzba. Podrobnjsí informace získáte u poskytovatele síových sluzeb. Zahájení konferencního hovoru Tento telefon podporuje konferencní hovory mezi dvma ci více osobami. Maximální pocet úcastník se lisí podle operátora sít. Konferencní hovory jsou síová sluzba Zavolejte prvnímu úcastníkovi. Zvolte moznost a zavolejte dalsímu úcastníkovi. Po pijetí nového hovoru mzete konferencní hovor zahájit pomocí moznosti. Pidání nového úcastníka do konferencního hovoru Zavolejte dalsímu úcastníkovi a pomocí moznosti pidejte nový hovor ke konferencnímu hovoru. Soukromý hovor s nkterým z úcastník konferencního hovoru Zvolte moznost a vyberte jméno nebo telefonní císlo pozadované osoby. Konferencní hovor je v telefonu pidrzen. Ostatní úcastníci mohou v konferencním hovoru pokracovat. Chcete-li se vrátit ke konferencnímu hovoru, zvolte moznost. Ukoncení aktivního konferencního hovoru Zvolte moznost ukoncit hovor. 32 Kontakty a sluzby sociálních sítí Umlcení píchozího hovoru Pi vyzvánní píchozího hovoru stisknte tlacítko hlasitosti. Hlasové volání kontaktu Z telefonu mzete volat pomocí hlasových píkaz. Stisknte a pidrzte tlacítko. Vyslovte píkaz Call a jméno kontaktu. Chcete-li volání zrusit, stisknte tlacítko. Tip: Pomocí hlasových píkaz mzete volat i pes náhlavní soupravu Bluetooth. Kontakty a sluzby sociálních sítí Kontakty Centrum Lidé V centru Lidé mzete ukládat a organizovat telefonní císla, adresy a dalsí kontaktní údaje pátel. S páteli mzete komunikovat také pes sluzby sociálních sítí. Sluzby sociálních sítí jsou nezávislé sluzby neposkytované spolecností Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údaj v pouzívané sluzb sociální sít, protoze mozná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve sluzb sociální sít se ídí podmínkami pouzívání dané sluzby. Seznamte se s podmínkami pouzívání a zásad ochrany osobních údaj dané sluzby. Pouzívání sluzeb nebo stahování obsahu mze vyzadovat penos velkého mnozství dat, který mze být zpoplatnn. Vytváení, úpravy a odstraování kontakt Telefonní císla, adresy a dalsí údaje o pátelích mzete ukládat v centru Lidé. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse. Pidání nového kontaktu > nový kontakt. 1 Zvolte moznost 2 Pokud jste se pihlásili k nkolika úctm, vyberte úcet, se kterým má být kontakt propojen. 3 Vyberte kontaktní údaj, vyplte pole a zvolte moznost. 4 Po zadání údaj zvolte moznost.. Úpravy kontakt 1 Vyberte kontakt a zvolte moznost Kontakty a sluzby sociálních sítí 2 3 Pokud má kontakt na kart piazeno nkolik úct, vyberte úcet. Vyberte kontaktní údaj, upravte pole a zvolte moznost. 33 Odstraování kontakt > odstranit. 1 Vyberte kontakt a zvolte moznost 2 Pokud má kontakt na kart piazeno nkolik úct, vyberte úcet a zvolte moznost odstranit. Kontakt bude odstrann z telefonu i z webové sluzby, kde je ulozen (s nkolika výjimkami). Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Zavolal nebo napsal vám clovk, jehoz telefonní císlo zatím nemáte ulozeno v centru Lidé? Císlo mzete snadno ulozit do nové nebo existující polozky seznamu kontakt. Ulození císla z pijatého hovoru 1 Na úvodní obrazovce zvolte moznost Zvolte moznost... V seznamu historie hovor vyberte telefonní císlo a zvolte moznost Upravte dalsí kontaktní údaje vcetn jména a zvolte moznost., upravte telefonní císlo a jeho typ a zvolte moznost Ulození císla ze zprávy 1 Na úvodní obrazovce zvolte moznost. 2 V okn konverzace vyberte konverzaci. 3 V horní cásti obrazovky konverzace vyberte telefonní císlo a zvolte moznost 4 5 Zvolte moznost, upravte telefonní císlo a jeho typ a zvolte moznost.. Upravte dalsí kontaktní údaje vcetn jména a zvolte moznost. Hledání kontaktu Je centrum Lidé peplnné? Nemusíte procházet celým seznamem kontakt, mzete hledat konkrétní kontakty nebo pejít na nkteré písmeno v abeced. Kontaktu také mzete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového píkazu. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse.

7 Zvolte moznost a zacnte psát jméno. Bhem psaní bude telefon seznam filtrovat. Pechod na písmeno v abeced Nejprve vyberte libovolné písmeno, poté pozadované písmeno a telefon vás penese na pozadované místo v seznamu kontakt. 34 Kontakty a sluzby sociálních sítí Snízení poctu zobrazených kontakt > nastavení > filtrovat seznam kontakt a zaskrtnte nebo Zvolte moznost zruste zaskrtnutí píslusných polícek. Vyuzití hlasových píkaz 1 V libovolném zobrazení stisknte a pidrzte tlacítko 2 Vyslovte píkaz Call nebo Text a jméno kontaktu.. Tip: Nejdlezitjsí kontakty nebo skupiny kontakt si mzete pipnout na úvodní obrazovku. Vyberte a pidrzte kontakt a zvolte moznost pipnout na úvodní obrazovku. Vytváení, úpravy a odstraování skupin kontakt Pokud jste vytvoili skupiny kontakt, mzete poslat zprávu nkolika lidem soucasn. Do jedné skupiny mzete napíklad zahrnout rodinné píslusníky a poslat jim vsem jednu zprávu. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse. Pidání nové skupiny kontakt > nová skupina. 1 Zvolte moznost 2 Zadejte název skupiny. 3 Zvolte moznost pidat kontakt a vyberte kontakt. Chcete-li pidat dalsí kontakt, zvolte znovu moznost pidat kontakt. 4 Zvolte moznost. Úpravy skupin kontakt Vyberte skupinu a zvolte moznost. Pejmenování skupiny Vyberte název skupiny a zadejte nový název. Pidání nového kontaktu Zvolte moznost pidat kontakt a vyberte kontakt. Odebrání kontaktu Vyberte kontakt a zvolte moznost odebrat ze skupiny > Odebrat. Zmna preferovaných kontaktních údaj pro kontakt Vyberte kontakt a údaj, který chcete zmnit. Poté zvolte moznost. Kontakty a sluzby sociálních sítí Odstranní skupiny kontakt Vyberte skupinu a zvolte moznost 35 > odstranit > odstranit. Propojování kontakt Máte k téze osob samostatn vedené kontaktní údaje z jiných sociálních sítí nebo její jiný ový úcet? Kontakty mzete propojit tak, ze vsechny údaje budou na jediné kart. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse. Propojení dvou nebo více kontakt 1 Vyberte hlavní kontakt, ke kterému chcete ostatní pipojit, a zvolte moznost 2 Zvolte moznost zvolit kontakt a vyberte kontakt, který chcete propojit. Zrusení propojení kontaktu 1 Vyberte hlavní kontakt a zvolte moznost. 2 Vyberte kontakt, který chcete odpojit, a zvolte moznost odpojit. Kopírování kontakt ze SIM karty do telefonu Pokud máte kontakty ulozeny na SIM kart, mzete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktm zkopírovaným do telefonu mzete pidávat dalsí údaje, napíklad alternativní telefonní císla, adresy nebo obrázky. Zvolte moznost Lidé. Zvolte moznost > nastavení > importovat kontakty ze SIM karty.. Sociální sít Nastavení úctu Nastavení úct sluzeb sociálních sítí. Zvolte moznost > a +úcty. Zvolte moznost pidat úcet, vyberte název sluzby a postupujte podle zobrazených pokyn. Zmna obrázku v profilu Kdyz si v telefonu nastavíte úcet sluzby Facebook nebo Windows Live, nastaví telefon obrázek z profilu v této sluzb sociální sít jako obrázek k vasemu kontaktu v telefonu. Pokud zmníte obrázek v telefonu, mzete soucasn aktualizovat profil sluzby Facebook a Windows Live. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse Kontakty a sluzby sociálních sítí Pejdte na vlastní kartu kontaktu a na obrázek. Znovu vyberte obrázek a v centru Obrázky vyberte nový obrázek. Obtazením obrázku nastavte oez a zvolte moznost. Chcete-li nastavit, kde se má vás obrázek aktualizovat, zvolte moznost Publikovat na, zaskrtnte nebo zruste zaskrtnutí píslusných polícek a zvolte moznost. Zvolte moznost. Sledování informací o situaci pátel Kdyz v telefonu nastavíte sluzby sociálních sítí, mzete v centru Lidé sledovat informace pátel o jejich situaci. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku novinky. Zveejnní informací o vasí situaci Pokud se vám chce sdlit nco pátelm, eknte, co máte na jazyku. Zveejnte zprávu ve sluzb sociálních sítí, kterou pouzíváte. Zvolte moznost Lidé a pejete na polozku vse Vyberte vlastní kartu kontaktu a zvolte moznost publikovat zprávu. Napiste zprávu. V poli Publikovat na zaskrtnte polícko u kazdého úctu, ve kterém chcete zprávu zveejnit, a zvolte moznost. Zvolte moznost. Psaní na ze kamaráda Na Facebooku mzete pátelm psát na jejich zdi nebo komentovat jejich stav. Zvolte moznost Lidé Pejete na moznost vse. Vyberte profil kamaráda na Facebooku a zvolte moznost napsat na ze. Napiste zprávu a zvolte moznost. Komentování píspvku kamaráda 1 Pejete na moznost novinky. Telefon zobrazí nedávné píspvky kamaráda. u píspvku. 2 Zvolte moznost 3 Napiste komentá a zvolte moznost. Internet 37 Odeslání obrázku do sluzby Po vyfotografování mzete snímek odeslat na web, aby vsichni pátelé vidli, jak se máte. Telefon mzete nastavit i tak, aby snímky do sociálních sítí odesílal automaticky. Zvolte moznost Obrázky Vyhledejte ve fotoalbech obrázek, který chcete sdílet. Vyberte a pidrzte obrázek a zvolte moznost sdílet.... Vyberte zpsob sdílení. Obrázek mzete poslat textovou zprávou nebo em nebo ho mzete odeslat do sociální sít. Pokud chcete, zadejte popisek, a zvolte moznost. Internet Pipojení k internetu Nastavení zpsobu pipojování telefonu k internetu Platíte poskytovateli síových sluzeb datový pausál nebo platíte podle vyuzívání sluzby? Chcete-li vyuzívat optimální zpsob pipojení, zmte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat.

8 Zvolte moznost >. Pouzívání pipojení Wi-Fi Zvolte moznost Wi-Fi a vyberte pozadované pipojení. Pipojení Wi-Fi je zpravidla rychlejsí a levnjsí nez mobilní datové pipojení. Pokud je k dispozici sí Wi-Fi i mobilní datové pipojení, pouzije telefon sí Wi-Fi. Pouzívání mobilního datového pipojení 1 Zvolte moznost mobilní sí. 2 Pepnte pepínac Datové pipojení do polohy Zapnuto pozadované pipojení. a vyberte Mobilní datové pipojení v roamingu Zvolte moznost mobilní sí > Moznosti dat pi roamingu > pouzívat roaming. Datový roaming znamená pijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje vás poskytovatel síových sluzeb. Pipojení k internetu pi roamingu, pedevsím v zahranicí, mze vést k podstatnému zvýsení poplatk za penos dat. 38 Internet Chcete-li pouzít nejrychlejsí dostupné mobilní pipojení, nastavte moznost Pipojení 3G na hodnotu Zapnuto. Pokud je ve vasí oblasti slabý signál sít 3G, mohou hledání signálu a pokusy o zachování pipojení spotebovávat více energie z baterie. Pístupové body pro mobilní data vám obvykle posle poskytovatel síových sluzeb. Pístupové body mzete pidávat i rucn. Rucní pidání pístupového bodu pro mobilní data 1 Zvolte moznost mobilní sí > pidat APN. 2 Do pole APN zadejte adresu APN. 3 Zadejte uzivatelské jméno a heslo ke svému úctu pro mobilní data. 4 Pokud pístupový bod APN vyuzívá server proxy, zadejte do píslusných polí adresu a císlo portu. Pokud pozdji poskytovatele síových sluzeb zmníte, najdete pokyny k získání nastavení internetu na webu com/support. Pipojení k síti Wi-Fi > Zvolte moznost a Wi-Fi. Tip: Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná pipojení a upozoruje vás na n. Upozornní je krátce zobrazeno v horní cásti obrazovky. Chcete-li pejít ke správ pipojení Wi-Fi, upozornní vyberte. Dlezité: Pro zvýsení bezpecnosti pipojení Wi-Fi pouzívejte sifrování. Pouzití sifrování zmensuje riziko pístupu jiných osob k vasim datm. Poznámka: Pouzívání technologie Wi-Fi mze být v nkterých zemích omezeno. Napíklad ve Francii je povoleno pouzívat technologii Wi-Fi pouze uvnit budov. Dalsí informace získáte u místních úad. Pipojení k síti Wi-Fi Pipojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý pístup k internetu. Kdyz jste na cestách, mzete se pipojovat k sítím Wi-Fi na veejných místech, napíklad v knihovnách a internetových kavárnách. Zvolte moznost 1 2 > a Wi-Fi.. Zkontrolujte, zda je moznost Wi-Fi sít nastavena na hodnotu Zapnuto Vyberte pozadované pipojení Wi-Fi. Pipojení ke skryté síti Wi-Fi 1 Zkontrolujte, zda je moznost Wi-Fi sít nastavena na hodnotu Zapnuto. Internet 2 3 Zvolte moznost upesnit >. Zadejte název sít a zvolte moznost pidat.. 39 Ukoncení pipojení Wi-Fi Nastavte moznost Wi-Fi sít na hodnotu Vypnuto Ukoncení pipojení k síti Pokud nkterá aplikace pracující na pozadí vyuzívá pipojení k internetu, mzete pipojení ukoncit, aniz byste aplikaci vypínali. Zvolte moznost >. Ukoncení vsech mobilních datových pipojení 1 Zvolte moznost mobilní sí. 2 Nastavte moznost Datové pipojení na hodnotu Vypnuto. Ukoncení vsech pipojení Wi-Fi 1 Zvolte moznost Wi-Fi. 2 Nastavte moznost Wi-Fi sít na hodnotu Vypnuto. Ukoncení vsech pipojení k síti 1 Zvolte moznost rezim v letadle. 2 Nastavte moznost rezim v letadle na hodnotu Zapnuto. Internet Webový prohlízec Zvolte moznost. Sledujte novinky a navstvujte oblíbené weby. Webové stránky internetu mzete v telefonu procházet pomocí prohlízece Internet Explorer 9 Mobile. Chcete-li procházet web, musíte být pipojeni k internetu. Procházení webu Zvolte moznost. Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síových sluzeb datový pausál a chcete usetit poplatky za penosy dat, mzete se k internetu pipojovat pes sí Wi-Fi. Pechod na webovou stránku Klepnte na panel adres, zadejte webovou adresu a zvolte moznost. 40 Internet Hledání na webu Klepnte na panel adres a zadejte hledané slovo. Zvtsení nebo zmensení Polozte dva prsty na obrazovku a posute je od sebe nebo k sob. Tip: Chcete-li rychle piblízit nkterou cást webové stránky, poklepejte na displej. Chcete-li zobrazení oddálit, poklepejte na displej znovu. V prohlízeci mzete otevít az sest karet soucasn a pepínat mezi nimi. Otevení nové karty Zvolte moznost > zálozky >. Pepínání mezi kartami > zálozky a vyberte kartu. Zvolte moznost Zavení karty Zvolte moznost. Odeslání webového odkazu > sdílet stránku a vyberte zpsob sdílení. Zvolte moznost Vyrovnávací pam slouzí k docasnému ukládání dat. Pokud jste pistupovali k dvrným informacím ci k zabezpecenému zaízení vyzadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový pístup pokouseli, vymazte vyrovnávací pam po kazdém pouzití. Vyprázdnní mezipamti > nastavení > odstranit historii. Zvolte moznost Pidání webu k oblíbeným polozkám Pokud navstvujete stále stejné weby, mzete je pidat jako oblíbené polozky a snadno k nim pistupovat. Zvolte moznost. > pidat k oblíbeným polozkám. Bhem procházení zvolte moznost Pechod na oblíbený web > oblíbené a vyberte web.

9 Zvolte moznost Zprávy a 41 Tip: Oblíbené weby si také mzete pipnout na úvodní obrazovku. Bhem procházení > pipnout na úvodní obrazovku. webu zvolte moznost Zprávy a Zprávy Zprávy Zvolte moznost. V telefonu mzete posílat a pijímat rzné druhy zpráv: Textové zprávy Multimediální zprávy s obrázky Zprávy chatu (síová sluzba) Zprávy a okamzité zprávy mezi vámi urcitým kontaktem jsou uspoádány do konverzací. Kdyz se chcete spojit s nkterým kontaktem, mze vám telefon pomoci vybrat nejlepsí zpsob. Pokud je kontakt pihlásen ke sluzb chatu, mzete mu poslat zprávu chatu. Pokud pihlásen není, mzete mu poslat textovou zprávu. Kdyz si vytvoíte skupiny kontakt, napíklad rodinných nebo pracovních, mzete jim poslat zprávu jako skupin. Pístroj umozuje odesílat textové zprávy, jejichz délka pekracuje limit pro jednu zprávu. Delsí zprávy budou odeslány jako dv ci více zpráv. Poskytovatel sluzeb mze takovou zprávu vyúctovat odpovídajícím zpsobem. Znaky, které pouzívají diakritiku nebo jiné znacky, a znaky nkterých jazyk vyzadují více místa, a tím snizují pocet znak, které je mozné odeslat v jedné zpráv. Pouzívání sluzeb nebo stahování obsahu mze vyzadovat penos velkého mnozství dat, který mze být zpoplatnn. Posílání zpráv Pomocí textových a multimediálních zpráv se mzete rychle spojit s rodinou a páteli. K multimediálním zprávám mzete pikládat obrázky. Zvolte moznost Pejete na moznost vlákna a zvolte moznost Zvolte moznost a vyberte kontakt. Mzete pidat více nez jednoho píjemce. Vyberte pole pro zprávu a napiste zprávu Zprávy a Chcete-li pidat pílohu, zvolte moznost Chcete-li zprávu odeslat, zvolte moznost a vyberte soubor.. Odpov na zprávu 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu. 2 Vyberte pole pro zprávu, napiste odpov a zvolte moznost Pedání zprávy 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu. 2 Vyberte a podrzte zprávu a zvolte moznost pedat dál. 3 Vyberte píjemce. 4 Vyberte pole pro zprávu a zvolte moznost.. Poslání zprávy s pílohou mze být drazsí nez poslání bzné textové zprávy. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzeb. Je-li polozka vlozená do multimediální zprávy pro penos v síti pílis velká, pístroj mze její velikost automaticky zmensit. Pijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní pístroje. Zprávy mohou mít v rzných pístrojích rzný vzhled. Odeslání zprávy skupin osob Chcete poslat jednu zprávu celé rodin? Pokud jste vytvoili skupinu, mzete textovou zprávu nebo poslat vsem clenm soucasn. Zvolte moznost Lidé. Vyberte skupinu, zvolte moznost poslat SMS nebo odeslat a napiste a poslete zprávu. Konverzace s páteli Zvolte moznost. K chatování potebujete úcet Windows. Nez zacnete chatovat, nastavte sluzbu chatu. Pejete doleva na moznost online a postupujte podle pokyn zobrazených v telefonu Pokud zatím nejste pihláseni ke sluzb chatu, pihlaste se. V centru Lidé vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat. Chatovat mzete i se skupinou lidí. Napiste zprávu a zvolte moznost. Zprávy a 43 Zobrazení konverzace Zprávy odeslané urcitému kontaktu a pijaté od nj jsou zobrazeny v jednom vlákn konverzace, ve kterém mzete pokracovat. Vlákno mze obsahovat textové zprávy, multimediální zprávy i zprávy chatu. Na úvodní obrazovce zvolte moznost a vyberte konverzaci. Odpov na zprávu v konverzaci Vyberte pole pro zprávu, napiste odpov a poslete zprávu. Odstranní konverzace Zvolte moznost vlákna, vyberte a pidrzte konverzaci a zvolte moznost odstranit. Kdyz poslete novou zprávu, bude pidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, telefon ji vytvoí. Kdyz na úvodní obrazovce otevete pijatou zprávu, bude otevena v konverzaci. Na úvodní obrazovce vyberte schránku. V telefonu mzete císt y a odpovídat na n. Mzete také kombinovat schránky a sledovat vsechny y v jednotné slozce s dorucenou postou. y jsou uspoádány do konverzací. Pidání schránky Do telefonu mzete pidat nkolik schránek. Zvolte moznost > > +úcty. Zvolte moznost pidat úcet a vyberte úcet. Do píslusných polí zadejte své uzivatelské jméno a heslo. Zvolte moznost pihlásit. Odstranní schránky Vyberte a podrzte schránku a zvolte moznost odstranit. Zobrazení nkolika schránek v jednotné slozce s dorucenou postou Pokud máte více nez jeden ový úcet, mzete si vybrat, které slozky s dorucenou postou chcete propojit do jednotné slozky. V jednotné slozce pehledn vidíte vsechny y. 44 Zprávy a Propojení slozek s dorucenou postou 1 Na úvodní obrazovce vyberte schránku. > sdruzit dorucenou postu. 2 Zvolte moznost 3 V seznamu dalsí slozky dorucené posty vyberte slozky, které chcete propojit s první slozkou. 4 Zvolte moznost pejmenovat sdruzenou dorucenou postu, zadejte nový název a zvolte moznost. Novou jednotnou slozku s dorucenou postou mzete pipnout na úvodní obrazovku. Zrusení propojení slozek 1 Na úvodní obrazovce vyberte jednotnou slozku. > sdruzená dorucená posta. 2 Zvolte moznost 3 V seznamu tato slozka dorucené posty vyberte slozky, které chcete odpojit, a zvolte moznost odpojit. Ctení pijaté posty V telefonu mzete císt postu a odpovídat na ni.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Na úvodní obrazovce vyberte schránku. Ve slozce s dorucenou postou vyberte . Tip: Pro zvtsení a zmensení mzete také polozit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sob. Otevení nebo ulození pílohy Vyberte pílohu a zvolte nkterou z mozností. Pokud je pilozeno více píloh, mzete je ulozit soucasn. Odpov na zprávu Zvolte moznost. Chcete-li odpovdt pouze odesilateli, zvolte moznost odpovdt. Chcete-li odpovdt odesilateli a vsem dalsím píjemcm u, zvolte moznost odpovdt vsem. Fotoaparát Pedání zprávy Zvolte moznost pedat dál. Odstranní zprávy Otevete zprávu a zvolte moznost 45. Odstranní nkolika soucasn Ve slozce s dorucenou postou klepnte vlevo od u, který chcete odstranit. Zaskrtnte polícka u a zvolte moznost. Tip: Pokud je v u webová adresa, kterou chcete otevít ve webovém prohlízeci telefonu, vyberte adresu. Odeslání zprávy V telefonu mzete psát a posílat postu. Ke zprávám mzete pikládat soubory. Na úvodní obrazovce vyberte schránku Zvolte moznost. Chcete-li pidat píjemce z centra Lidé, zvolte v poli Komu: moznost. Chcete-li nkterého píjemce odebrat, vyberte jeho jméno nebo ovou adresu a zvolte moznost Odebrat. Do pole Pedmt: zadejte pedmt. Napiste . Chcete-li pilozit soubor, zvolte moznost. Pro odeslání zprávy zvolte moznost. Otevení u z úvodní obrazovky Na úvodní obrazovku mzete pipnout nkolik schránek. Jedno okénko mzete napíklad vnovat sluzebnímu u a druhé vyhradit pro volný cas. Navíc mzete do jednoho okénka zkombinovat nkolik schránek. V okénku vidíte, zda vám pisel nový , a pocet nepectených zpráv. Chcete-li si pecíst, vyberte okénko. Fotoaparát Fotoaparát Podrzte stisknutou spous fotoaparátu. 46 Fotoaparát Proc byste nosili fotoaparát, kdyz vás telefon obsahuje vse, co potebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umozuje snadné fotografování a nahrávání videoklip. Snímky a videa si poté mzete prohlízet v telefonu nebo posílat píbuzným a pátelm. Snímky také mzete snadno sdílet na internetu. Nez zacnete fotoaparát pouzívat, sejmte ochrannou pásku z objektivu. Fotografování Podrzte stisknutou spous fotoaparátu. 1 2 Chcete-li objekt zvtsit nebo zmensit, zvolte na tlacítku moznost + nebo. Namácknutím a pidrzením spoust fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostíte. Objektiv je zaosten, kdyz bílý obdélník pestane blikat. Tip: Po zaostení mzete stále drzet spous fotoaparátu do poloviny stisknutou a zmnit kompozici snímku. Poté mzete úplným stisknutím spoust fotografovat. Nepohybujte telefonem, dokud snímek není ulozen a neobjeví se na displeji. 3 Chcete-li si práv vyfotografovaný snímek prohlédnout, pejete doprava. Fotografie jsou automaticky ukládány do slozky Z fotoaparátu v centru Obrázky. Fotografování bez pouzití spoust 1 Chcete-li zaostit na urcitý objekt nebo oblast, klepnte na n na displeji. 2 Drzte fotoaparát, dokud nepestane blikat bílý ctverec. Fotografování detail Zaostování na malé pedmty, jako je teba hmyz nebo kvtiny, je obtízné. Musíte umístit fotoaparát blíze k objektu. Chcete-li poizovat ostré a jasné snímky nejjemnjsích detail, pouzijte rezim makro. Podrzte stisknutou spous fotoaparátu. Fotoaparát Zapnutí rezimu makro > Scény > Makro. Zvolte moznost Fotografování pi slabém osvtlení Chcete fotografovat lepsí snímky i pi slabém osvtlení? Pouzijte nocní rezim. Podrzte stisknutou spous fotoaparátu. Zapnutí nocního rezimu > Scény > Noc. Zvolte moznost Fotografování pohybujících se objekt Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Ve sportovním rezimu mzete získat ostejsí snímky pohybujících se osob. Podrzte stisknutou spous fotoaparátu. Zapnutí sportovního rezimu > Scény > Sporty. Zvolte moznost 47 Tipy k fotoaparátu Zde najdete nkolik tip, které vám pomohou vyuzívat fotoaparát telefonu co nejlépe. Aby byl pístroj v klidu, drzte jej obma rukama. Chcete-li objekt zvtsit nebo zmensit, zvolte na tlacítku nebo. moznost + Pi piblízení se mze zhorsit kvalita obrázku. Po piblizn minut neaktivity pejde pístroj do úsporného rezimu. Chcete-li fotoaparát opt pouzívat, stisknte vypínac a pejete po displeji nahoru. Chcete-li pepnout mezi fotografováním a nahráváním videa, zvolte moznost nebo. Chcete-li zmnit nastavení fotoaparátu, napíklad blesku, scény nebo rozlisení, zvolte moznost a vyberte nastavení. Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Pi fotografování nezakrývejte blesk. Nahrávání videoklip Krom fotografování mzete dlezité okamziky nahrávat i jako video. 48 Fotoaparát Podrzte stisknutou spous fotoaparátu Chcete-li pepnout z rezimu fotografování do rezimu nahrávání videa, zvolte moznost. Nahrávání zahájíte stisknutím spoust fotoaparátu. Pístroj spustí casovac. Pro ukoncení nahrávání stisknte spous fotoaparátu. Pístroj zastaví casovac. Chcete-li si video prohlédnout, pejete doprava. Video je automaticky ulozeno do slozky Z fotoaparátu v centru Obrázky. Ukládání informací o míst k obrázkm a videosouborm Pokud si chcete poznamenat, kde pesn jste fotografovali nebo nahrávali urcitý snímek, mzete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA C6-01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212607

Vaše uživatelský manuál NOKIA C6-01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212607 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212222

Vaše uživatelský manuál NOKIA 603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA X7-00

Vaše uživatelský manuál NOKIA X7-00 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA C5-03 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3341261

Vaše uživatelský manuál NOKIA C5-03 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3341261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 11 Zapnutí

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 710 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 11 Zapnutí

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí

Více

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 701

Vaše uživatelský manuál NOKIA 701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA NEO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284885

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA NEO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA NEO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA C7-00

Vaše uživatelský manuál NOKIA C7-00 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 710

Uživatelská příručka Nokia Lumia 710 Uživatelská příručka Nokia Lumia 710 4.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 710 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více