Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 1

2 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2

3 Úvodní slovo í Láska je to,co je na světě nejsilnější, přesto si nedovedeme představit nic pokornějšího Gándh Při zamyšlení nad tím, co je láska a jaký význam má v sociální práci Diakonie, musím čerpat z knihy knih, kterou je Bible, kde v listě Korintským 13. kapitole je napsáno: Kdybych ovládal všechny řeči světa a uměl mluvit vznešeně jako anděl, ale neměl bych lásku, moje slova by byla jenom prázdným zvukem, jako dunění zvonu nebo řinčení kovu. A kdybych se mohl honosit, že mými ústy hovoří Bůh a že poznám všechna tajemství a kdybych měl tak velkou víru, že bych přenášel hory a přitom neměl lásku, nebyl bych ničím. A kdybych prodal všechen svůj majetek kdybych se pro víru dal upálit a při tom bych to činil bez lásky, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, nezávidí, všechno přetrpí nikdy nezanikne V této úžasné knize se píše mnoho o lásce a projevech lásky vůči jiným lidem, jako např. jedni druhých břemena neste, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Důležitost lásky si uvědomovali lidé v minulosti, ale uvědomujeme si jí i dnes. Každý člověk touží po lásce, lásku přijímat, ale také i dávat. Každý z nás potřebuje mít někoho, kdo by mu rozuměl, kdo by pomohl a kromě té pomoci i vyslechl a potěšil. V mnohých případech je to jen nenaplněná tužba. Mnoho lidí okolo nás se cítí být nemilováno, osamoceno, nepochopeno, žije život bez lásky. Lásku nedostávají a nedokážou ji ani rozdávat. Projevovat lásku v praxi je umění, které vyžaduje i další předpoklady, jako disciplínu, soustředěnost, trpělivost. A v té se musí cvičit a na tom Diakonie také pracuje. Základ práce v Diakonii, je aktivní láska, kdy na prvním místě je dávání. Píši toto úvodní slovo v tomto tónu, abych vyjádřil poděkování a obdiv všem pracovníkům Diakonie. Kdo chce, tak v následující výroční zprávě může vidět nejen velký rozsah vykonané práce, ale i tuto lásku, o které jsem se zmínil. Výroční zpráva ukazuje, že je kolem nás hodně osamocených lidí, kteří potřebují pomoc. Na nás všech záleží, jestli ji dostanou. Ostravě Daniel Erlich člen dozorčí rady střediska za Sbor Bratrské jednoty baptistů v 3

4 Zpráva o činnosti střediska A. Poskytované služby Naše středisko poskytovalo i v roce 2009 sociální služby a služby sociálně právní ochrany dětí zaměřené na pomoc a podporu seniorů, osob se zdravotním postižením a osob v krizových situacích (žen, dětí a matek s dětmi v krizi). Služby byly poskytovány v souladu s II. komunitním plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 a naplňovaly část Opatření jednotlivých Cílů pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení). 1. Pečovatelská služba v rodinách Syllabova 19, Ostrava Vítkovice Vedoucí úseku : Mgr. Jitka Janíčková Telefon : , Počet zaměstnanců (k ) : 20 (18,75 prac. úvazků) Počet uživatelů (celkem za rok 2009): klienthodin Naším cílem bylo zajistit seniorům a dospělým občanům nad 50 let věku bydlícím v Ostravě (s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Vítkovice, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Třebovice, ke konci roku 2009 i Slezská Ostrava a Krásné Pole) s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, zdravotním postižením, chronickým onemocněním. Služby byly uživatelům poskytovány při zachování jejich důstojnosti a individuality. V roce 2009 jsme reagovali na nabídku odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy rozšířit kapacitu Pečovatelské služby v rodinách se záměrem uspokojit většinu zájemců o službu a s příslibem pokrytí všech nákladů s tím spojených. Od července 2009 jsme postupně rozšířili pracovní tým o 6 pečovatelek a jednu sociální pracovnici. Nejvíce uživatelů mělo trvalé bydliště na území Městského obvodu Ostrava Jih (41 % - 49 osob), významně byli také zastoupeni uživatelé z Poruby (28 % - 33 osob), Moravské Ostravy a Přívozu (22 % - 26 osob). Zázemí pro personál pečovatelské služby se nachází na Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích. V roce 2009 jsme denní místnost pro pečovatelky nově vymalovali a vybavili novými skříněmi, novými stoly a židlemi i dalšími doplňky. Uživatelům jsme v roce 2009 na základě smlouvy poskytovali: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - stravu nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Uživatelům služeb jsme dále také zapůjčovali rehabilitační, kompenzační pomůcky a pomůcky pro domácí péči. 4

5 Pečovatelská služba byla poskytována celoročně běžně každý pracovní den od 7.30 do hod. O sobotách, nedělích a svátcích podle aktuálních potřeb uživatelů v době od 7.00 hod. do hod. Obědy jsme dováželi do domácností uživatelů od pondělí do pátku od 8.00 hod. do hod. Při poskytování péče uživatelům jsme byli, pokud to bylo žádoucí, v úzkém kontaktu s jejich rodinami a ošetřujícími lékaři. Spolupracovali jsme s pečovatelskými službami působícími v Ostravě včetně pečovatelských služeb městských obvodů. V průběhu poskytování služeb měli uživatelé prostor k vyjádření svých názorů a připomínek, mohli kdykoliv navrhnout změnu skladby vybraných úkonů včetně časového aspektu v závislosti na našich možnostech. Spokojenost uživatelů se odrážela ve stabilní poptávce po našich službách. Služby byly poskytovány na základě dohody s uživatelem takovým způsobem, který umožňoval zachování samostatnosti a nezávislosti uživatele na službě při důsledném uplatňování individuálního přístupu s ohledem na specifické potřeby uživatele. Služby byly poskytovány dle individuálních plánů zohledňujících přání a potřeby uživatelů, které sociální pracovnice pravidelně vyhodnocovala a aktualizovala. I v roce 2009 proběhla dotazníková anketa, kterou ověřujeme spokojenost, kvalitu, úroveň poskytovaných služeb, resp. možnosti zlepšení našich služeb. Významný prostor byl věnován osobním rozhovorům s příjemci služeb. Důvodné připomínky a stížnosti byly vyřešeny ve prospěch uživatelů. Stížnosti byly brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Jedná se o službu s podporou ze strany Statutárního města Ostravy, MPSV ČR, Moravskoslezského kraje a městských obvodů Poruba, Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. 5

6 2. Náruč zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice Vedoucí úseku : Mgr. Lenka Gurecká Telefon : , Počet pracovníků (k ): 8 (7,7 prac. úvazků) Počet uživatelů za rok : 53 (29 dívek, 24 chlapců) Kapacita stanice : 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka) V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (dále jen zařízení) jsme v roce 2009 poskytovali v souladu se zákonem č.134/06 Sb. (v platném znění) o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v nepřetržitém provozu azylové ubytování a navazující služby dětem a mládeži ve věku 3 18 let : - na základě rozhodnutí soudu - na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - na základě žádosti zákonného zástupce dítěte - na základě žádosti dítěte V zařízení jsme dětem zabezpečovali: - plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) - výchovnou činnost - zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením včetně primární zdravotní péče - poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte - pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy a mateřské školy - podmínky pro zájmovou činnost dětí - odbornou péči a podporu prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka a v případě potřeby i psychologa či jiného odborníka V roce 2009 činila průměrná délka pobytu dětí v našem zařízení 19, 8 dní. Na žádost obce s rozšířenou působností bylo do našeho zařízení umístěno 50 dětí, z rozhodnutí soudu byly přijaty 2 děti a na vlastní žádost bylo přijato 1 dítě. Mezi uživateli převažovaly děti z věkové skupiny 11 až 14 let (16 dětí) a mládež od 15 do 18 let (14 dětí), dále 13 dětí ve věku do 5 let a 10 dětí ve věku od 6 do 10 let. V roce 2009 byly do zařízení přijaty děti s trvalým pobytem v Ostravě (38 dětí), Frýdku Místku (6 dětí), Havířově, Hlučíně, Valašském Meziříčí, Bystřici pod Hostýnem, Novém Městě na Moravě, Jihlavě a Praze i v zahraničí v Martině. Hlavním důvodem využívání služeb našeho zařízení bylo to, že se rodič nebo zákonný zástupce dítěte ocitl společně s dítětem (dětmi) bez přístřeší (18 dětí), 6 dětí mělo neshody s rodiči, u 5 dětí byl jejich rodič či zákonný zástupce hospitalizován, 5 dětí uteklo z domova, u 3 dětí se jednalo o podezření z týrání, 3 děti se ocitly bez jakékoliv péče (bezprizorní), rodiče 3 dětí byli bez jakýchkoli finančních prostředků. Další důvody: matka nezvládala péči o dítě, týrání, alkohol, drogy a trestná činnost rodičů, výchovné problémy dítěte, domácí násilí a útěk z dětského domova. Pro činnost zařízení sloužily prostory v podkrovních 2 podlažích (5 místností) rodinné vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě Vítkovicích v majetku našeho střediska, která je obklopena rozlehlou zahradou s dětským hřištěm. V roce 2009 proběhla v Náruči částečná renovace vybavení a byl zakoupen nový funkční nábytek. Prostory Náruče byly také nově vymalovány. I v roce 2009 jsme se snažili o zprostředkování aktivit, které by přispěly ke kvalitnímu volnočasovému vyžití dětí. Výchovní pracovníci začali docházet pravidelně se všemi dětmi do Vodního 6

7 světa SAREZA s.r.o., navštěvovali s dětmi hokejové zápasy ve vítkovické ČEZ Aréně. V průběhu roku 2009 jsme s dětmi navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Štramberskou trúbu, děti několikrát vyšly na Lysou horu a jiné vrcholy Beskyd. O letních prázdnin navštěvovaly přehrady v okolí Ostravy (Baška, Žermanice, Olešná), štěrkovnu v Hlučíně. Děti strávily dva prodloužené víkendové pobyty plné táborových radovánek a her na chatě v Tyře. Výchovní pracovníci našeho zařízení si na každý měsíc připravili plán výchovných činností pro konkrétní dny. Snažili jsme se o to, aby každý den přinesl dětem umístěným v našem zařízení nejen pomoc v oblasti zajištění jejich základních životních potřeb, ale také den plný smysluplných aktivit, které je něčemu novému naučí, ale i potěší. Každý týden jsme se scházeli se všemi dětmi umístěnými v našem zařízení na pravidelných komunitních setkáních, kde děti i vychovatelé vyjadřovali své podněty, návrhy a připomínky, které nám pomáhaly řešit případné konfliktní situace v kolektivu a výchovné problémy dětí, ale dávaly nám také podněty k tomu, jak můžeme neustále zkvalitňovat poskytované služby. Vzhledem k tomu, že maximální kapacita našeho zařízení činí 12 dětí, můžeme si dovolit vytvořit dětem, kterým zajišťujeme plné přímé zaopatření na dobu nezbytně nutnou, prostředí velmi podobné rodinné atmosféře. 7

8 3. Azylový dům Debora Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Vedoucí úseku : Bc. Anita Bočková, DiS. Telefon : , Počet pracovníků (k ): 7 (6,40 úvazků) Počet uživatelů za rok : 58 (19 matek s 36 dětmi, 3 ženy) Kapacita stanice : 15 lůžek Roční obsazenost zařízení: lůžkodnů Cílem této námi poskytované sociální služby je pomoci dospělým matkám s dětmi do 18 let a dospělým ženám z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, zmírnit jejich složitou životní situaci a poskytnout jim podpůrný azylový pobyt v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší a stabilizuje. Matky s dětmi byly přijímány na vlastní žádost (jejich situace byla ověřována a konzultována s přísl. sociálním pracovníkem), příp. byly přijímány na doporučení sociálního pracovníka. V azylovém domě poskytujeme tyto základní činnosti: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená kuchyň, dětem i matkám jsme nabízeli možnost odebírat celodenní stravu v ceně dle platného ceníku) - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů V roce 2009 jsme ubytovali 19 matek s 36 dětmi a 3 ženy především z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší z Ostravy (30 klientů) a nejbližší spádové oblasti (28 klientů z Bohumína, Havířova, Třince a Hranic na Moravě) v rozsahu lůžkodnů. Pracovníci zařízení podporovali u matek rodičovské chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, vzdělávání dětí, sociální kompetence v jednání na úřadech, školách. Výchovně jsme pracovali s dětmi a zajistili jsme podmínky pro volnočasové a oddechové aktivity (hry, malování) v době, kdy matky vyřizovaly neodkladné záležitosti na úřadech a institucích. Služby AD Debora jsme poskytovali v rodinném domě se zahradou na Karpatské 40 v Ostravě- Zábřehu, který vlastní naše středisko. V roce 2009 jsme s podporou Nadace OKD v rámci programu Pro zdraví zabezpečili uživatelům služeb AD Debora větší míru soukromí. Za částečného omezení provozu jsme rozdělili dva pokoje sádrokartonovými příčkami vždy na dva menší, tj. celkem na 4 pokoje, aby každá ubytovaná matka s dítětem (dětmi) měla k dispozici samostatný pokoj. Tyto úpravy měly pozitivní vliv na chování uživatelek i na výchovu dětí a na celkovou jejich spokojenost s azylovým pobytem v zařízení. V roce 2009 jsme také v rámci projektu Dětský ráj podpořeného finančním příspěvkem z veřejné sbírky Pomozte dětem! vybudovali dětský herní kout v interiéru domu a venkovní dětské hřiště na přilehlé zahradě. Díky tomu můžeme dětem nabídnout vhodný prostor pro různé volnočasové aktivity. V květnu 2009 natočila Česká televize o projektu Dětský ráj jeden díl v rámci cyklu Kde peníze pomáhají, který odvysílala v několika reprízách. V roce 2009 proběhlo v AD Debora několik setkání uživatelů s přáteli z Apoštolské církve se zpěvem a duchovním zamyšlením. Od zastupuje vedoucí AD Bc. Anita Bočková, DiS. ostravské středisko Diakonie ČCE ve Sdružení azylových domů ČR, jehož jsme od tohoto data řádným členem. Dne 24. června 2009 nám v Azylovém domě Debora v Ostravě Zábřeh pomáhali s pomocnými stavebními pracemi 4 firemní dobrovolníci (zaměstnanci firmy ArcelorMittal Ostrava a.s.) v rámci akce Zapojím se za lepší život na Ostravsku organizované Fórem dárců. Dne 18. září 8

9 2009 proběhl v AD Debora také Dobrovolnický den České spořitelny. Povedlo se nám také vlastními pracovníky provést kompletní výměnu střechy zahradního domku a přístavbu altánu. AD Debora je součástí smluvně garantované kapacity azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko Sdružení azylových domů ČR v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " ( ). 9

10 4. Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Syllabova 20, Ostrava Vítkovice Vedoucí Domovinky : Mgr. Hana Friedrichová (do ), od převzal vedení na přechodnou dobu ředitel střediska Ing. Josef Rzyman Telefon : , Počet zaměstnanců (k ): 11 (9,7 úvazků) Kapacita zařízení : 10 lůžek v týdenním stacionáři 7 míst v denním stacionáři Počet uživatelů celkem za rok : 28 (týdenní stacionář: lůžkodnů, denní stacionář: klienthodin) Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory bylo podpořit uživatele bydlící v Ostravě a blízkém okolí se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují podporu v době, kdy se o ně nemohou starat jejich nejbližší. Vhodnou sociální podporou napomáháme setrvání uživatelů v přirozeném prostředí. Dále také tímto nepřímo poskytujeme podporu a pomoc rodinám pečujícím o své blízké. Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvoří senioři (mladší senioři: let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě (a blízkém okolí v případě týdenního stacionáře) s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy o ně nemohou pečovat nejbližší osoby. Uživatelům jsme nabízeli tyto základní služby : - poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - ošetřovatelská a rehabilitační péče (v týdenním stacionáři) Dále pak fakultativní služby: - doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit) - mimořádný pobyt v týdenním stacionáři o víkendech a svátcích - duchovní a pastorační podpora Služby Domovinky jsme v roce 2009 poskytli celkem 28 uživatelům (24 z Ostravy, 4 z blízké spádové oblasti: Bílovec, Jistebník, Frýdek - Místek, Vratimov),17 uživatelům v týdenním stacionáři a 11 uživatelům v denním stacionáři. V rámci aktivizačních činností uživatelé obvykle hráli společenské hry (karty, šachy, bingo), luštili křížovky a sudoku, zpívali, realizovali výtvarné a tvořivé činnosti, pekli cukroví, sledovali televizi a filmy, poslouchali hudbu. Kromě toho jsme se snažili seniorům zpestřit pobyt pro uživatele jsme připravili výlety do přírody v okolí města Ostravy a procházky po okolí Domovinky, návštěvy kostela spojené s poslechem varhanní hudby, návštěvy restaurací a cukrárny, výlet do lázní v Čeladné spojený, nákupy v blízkých obchodních střediscích, návštěvu nedalekého Domova pro seniory 10

11 Sluníčko, návštěvu výstavy betlémů na Slezskoostravském hradě, besídku s dětmi ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč. Domovinku jsme provozovali v objektu přizpůsobeném tomuto účelu v bezbariérově upravené vile se zahradou (1089 m²) v Ostravě - Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví našeho střediska. Domovinka je provozována ve 2 spodních podlažích (240 m²) domu. Uživatele jsme dopravovali vozem Citroën Jumper. Koncem října 2009 byla v řádném výběrovém řízení vybrána nová vedoucí zařízení, kterou jsme v rámci zácviku přechodně zařadili na pozici zástupkyně vedoucího. V roce 2009 byla kvalita poskytování služeb v týdenním stacionáři Domovinky podpořena Moravskoslezským krajem účelovou dotací na projekt Splnění požadavků inspekce kvality v Domovince pro seniory. Na naplnění požadavků inspekce pracoval manažer kvality střediska a vedoucí Domovinky. Problémové okruhy jsme konzultovali s certifikovaným inspektorem kvality a průvodcem zaváděním standardů. Konečným přínosem a efektem projektu pro cílovou skupinu i poskytovatele je prohloubení dodržování práv uživatelů služeb. Díky významné finanční podpoře Moravskoslezského kraje a Nadace OKD našemu projektu Podpora soukromí uživatelů služeb Domovinky pro seniory jsme zkvalitnili zajištění soukromí a intimity uživatelů služeb denního a týdenního stacionáře Domovinky pro seniory. V letních měsících proběhla úprava hygienického zázemí Domovinky (provedení nových dělících přepážek) a pořídili jsme interiérové paravány do pokojů uživatelů. Na podzim jsme nakoupili nový nábytek (skříně a noční stolky), rozdělili čtyřlůžkový pokoj uživatelek týdenního stacionáře na dva dvoulůžkové. Postavili jsme zcela nové sprchy a toalety se záměrem rozšířit v roce 2010 dosud poskytované služby týdenního stacionáře také pro muže. V rámci stavebních úprav byly rovněž pořízeny nové protipožární dveře do všech pokojů uživatelů týdenního stacionáře. 11

12 B. Pracovníci střediska Ve středisku pracovalo k : 45 pracovníků (43,73 prac. úvazku) k : 52 pracovníků (50,65 prac. úvazku) Průměrný roční přepočtený stav : 43,87 pracovníků Na správě střediska pracovalo 7 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality, správce). Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech Diakonie ČCE i jiných vzdělávacích agentur. V roce 2009 praktikovali v zařízeních střediska studenti Vyšší odborné školy sociální,vyšší odborné zdravotnické školy a Ostravské univerzity. 12

13 C. Správní a dozorčí rada střediska V roce 2009 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. Členy správní rady střediska byli: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, Bc. Anita Bočková, DiS., Mgr. Michala Bohošová a Mgr. Martin Bittner. V sedmičlenné dozorčí radě střediska byli zastoupeni 4 členové z řad partnerského Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, člen z Bratrské jednoty baptistů, člen z řad odborné veřejnosti a zástupce zaměstnanců střediska. Členy dozorčí rady byli v roce 2009: Ing. Marek Skotnica (předseda dozorčí rady), Ing. Petr Moravec, Ing. Aleš Wrana, Ing. Libor Janča (všichni za ČCE), Daniel Erlich (za BJB), Mgr. Roman Solich (za odbornou veřejnost) a Mgr. Marcela Choronží (za pracovníky střediska). Předseda správní rady Ing. Josef Rzyman se zúčastnil v září 2009 jako zástupce našeho střediska i celé Diakonie ČCE mezinárodní konference pracovníků diakonií v rámci Visegrádské platformy Eurodiaconie v Polsku zaměřené na problematiku sociálního začleňování a duchovní inspiraci v diakonické práci. D. Spolupráce s partnerským sborem Spolupráce s partnerským sborem nalezla vyjádření také ve společném pořádání Dne diakonie, který se konal v neděli 7. června 2009 ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické za účasti členů sboru a pracovníků ostravského střediska Diakonie ČCE. Součástí akce byla bohoslužba v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě, v rámci níž kázal k tématu farář FS ČCE v Ostravě Ing. Aleš Wrana. Následovalo společné setkání členů sboru a zaměstnanců diakonie v Třanovského sále. Úvodní slovo zde měl vikář Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Ostravě Martin Piętak, ThD. s úvahou o smyslu diakonické práce a jejím biblickém kontextu. Předseda dozorčí rady ostravského střediska br. Ing. Marek Skotnica poté přítomné seznámil se základní strukturou a organizací činnosti Diakonie ČCE. Následovalo představení jednotlivých sociálních služeb poskytovaných ve středisku jejich vedoucími, na které navázala podnětná diskuse k tématu. Po občerstvení se uskutečnila exkurze zájemců v Domovince pro seniory a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč na Syllabově 20 v Ostravě Vítkovicích i v Azylovém domě Debora na Karpatské 40 v Ostravě Zábřehu. 13

14 Zpráva o hospodaření V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými zdroji v rámci jednotlivých činností, což umožňuje po ukončení účetního roku vždy informovat jednotlivé poskytovatele dotací a dárce o konkrétním hospodaření s jejich dotací, darem, příspěvkem nebo grantem. Provozní náklady v roce 2009 činily Kč, výnosy Kč. Hospodaření skončilo v roce 2009 se záporným hospodářským výsledkem Kč. Investiční výdaje činily: Kč z toho dokončené investice: Kč nedokončené investice: Kč Investicemi byly: poslední splátka domu na Karpatské 40 (AD Debora), rekonstrukce AD Debora, zakoupení herní venkovní sestavy na zahradu u AD Debora a rekonstrukce Domovinky pro seniory. Náklady a výnosy NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY (v Kč) Spotřeba materiálu Příjmy z hlavní činnosti Spotřeba energie Příjmy z vedlejší činnosti Opravy a udržování Provozní dotace MPSV Cestovné Provozní dotace Moravskoslezský kraj Náklady na propagaci Účelové dotace Město Ostrava (vč. měst. obvodů) Výkony spojů Příspěvky Úřadu práce Ostatní služby Příspěvky ZPDVOP Pořízení DDHM Nadace a granty Pořízení DDNM Dary sborů ČCE a drobných dárců Náklady na školení a kurzy Aktivace provozních nákladů z fondů Služby poskytované ústředím Úroky Ostatní služby Ostatní výnosy Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Ostatní osobní náklady Příspěvek na stravování Pojistné Ostatní provoz. náklady Odpisy CELKEM CELKEM Investiční náklady (v Kč) Stav fondů k Základní fondy (v Kč) Fond základního jmění Fond rozvoje Fond darů Fond rezerv Sociální fond ZÁKL. FONDY CELKEM (v Kč)

15 15

16 Zpráva auditora 16

17 17

18 Poděkování dárcům V roce 2009 služby a projekty našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Městský obvod Poruba Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Městský obvod Ostrava Jih Úřad práce v Ostravě Středisko přijalo v roce 2009 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců : Diakonie ČCE (německý dar) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Sbor Bratrské jednoty baptistů v Ostravě Nadace OKD Veřejná sbírka ČT / NROS Pomozte dětem! GASCONTROL, spol. s r.o. Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Kofoedova škola Ostrava, občanské sdružení, člen České federace potravinových bank, o. s. a dále od Ing. Roberta Budirského MUDr. Jana Všetičky Ing. Antonína Sládka Bohuše Bergera Jiřího Trávníčka i od dalších individuálních dárců Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb a splnit stanovené cíle. Ostrava, Všem dárcům velice děkujeme! Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Mgr. Martin Bittner, manažer projektů 18

19 19

20 20

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17 Úvodní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 13 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 24 Úvodní slovo

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více