Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 1

2 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2

3 Úvodní slovo í Láska je to,co je na světě nejsilnější, přesto si nedovedeme představit nic pokornějšího Gándh Při zamyšlení nad tím, co je láska a jaký význam má v sociální práci Diakonie, musím čerpat z knihy knih, kterou je Bible, kde v listě Korintským 13. kapitole je napsáno: Kdybych ovládal všechny řeči světa a uměl mluvit vznešeně jako anděl, ale neměl bych lásku, moje slova by byla jenom prázdným zvukem, jako dunění zvonu nebo řinčení kovu. A kdybych se mohl honosit, že mými ústy hovoří Bůh a že poznám všechna tajemství a kdybych měl tak velkou víru, že bych přenášel hory a přitom neměl lásku, nebyl bych ničím. A kdybych prodal všechen svůj majetek kdybych se pro víru dal upálit a při tom bych to činil bez lásky, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, nezávidí, všechno přetrpí nikdy nezanikne V této úžasné knize se píše mnoho o lásce a projevech lásky vůči jiným lidem, jako např. jedni druhých břemena neste, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Důležitost lásky si uvědomovali lidé v minulosti, ale uvědomujeme si jí i dnes. Každý člověk touží po lásce, lásku přijímat, ale také i dávat. Každý z nás potřebuje mít někoho, kdo by mu rozuměl, kdo by pomohl a kromě té pomoci i vyslechl a potěšil. V mnohých případech je to jen nenaplněná tužba. Mnoho lidí okolo nás se cítí být nemilováno, osamoceno, nepochopeno, žije život bez lásky. Lásku nedostávají a nedokážou ji ani rozdávat. Projevovat lásku v praxi je umění, které vyžaduje i další předpoklady, jako disciplínu, soustředěnost, trpělivost. A v té se musí cvičit a na tom Diakonie také pracuje. Základ práce v Diakonii, je aktivní láska, kdy na prvním místě je dávání. Píši toto úvodní slovo v tomto tónu, abych vyjádřil poděkování a obdiv všem pracovníkům Diakonie. Kdo chce, tak v následující výroční zprávě může vidět nejen velký rozsah vykonané práce, ale i tuto lásku, o které jsem se zmínil. Výroční zpráva ukazuje, že je kolem nás hodně osamocených lidí, kteří potřebují pomoc. Na nás všech záleží, jestli ji dostanou. Ostravě Daniel Erlich člen dozorčí rady střediska za Sbor Bratrské jednoty baptistů v 3

4 Zpráva o činnosti střediska A. Poskytované služby Naše středisko poskytovalo i v roce 2009 sociální služby a služby sociálně právní ochrany dětí zaměřené na pomoc a podporu seniorů, osob se zdravotním postižením a osob v krizových situacích (žen, dětí a matek s dětmi v krizi). Služby byly poskytovány v souladu s II. komunitním plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 a naplňovaly část Opatření jednotlivých Cílů pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení). 1. Pečovatelská služba v rodinách Syllabova 19, Ostrava Vítkovice Vedoucí úseku : Mgr. Jitka Janíčková Telefon : , Počet zaměstnanců (k ) : 20 (18,75 prac. úvazků) Počet uživatelů (celkem za rok 2009): klienthodin Naším cílem bylo zajistit seniorům a dospělým občanům nad 50 let věku bydlícím v Ostravě (s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Vítkovice, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Třebovice, ke konci roku 2009 i Slezská Ostrava a Krásné Pole) s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, zdravotním postižením, chronickým onemocněním. Služby byly uživatelům poskytovány při zachování jejich důstojnosti a individuality. V roce 2009 jsme reagovali na nabídku odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy rozšířit kapacitu Pečovatelské služby v rodinách se záměrem uspokojit většinu zájemců o službu a s příslibem pokrytí všech nákladů s tím spojených. Od července 2009 jsme postupně rozšířili pracovní tým o 6 pečovatelek a jednu sociální pracovnici. Nejvíce uživatelů mělo trvalé bydliště na území Městského obvodu Ostrava Jih (41 % - 49 osob), významně byli také zastoupeni uživatelé z Poruby (28 % - 33 osob), Moravské Ostravy a Přívozu (22 % - 26 osob). Zázemí pro personál pečovatelské služby se nachází na Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích. V roce 2009 jsme denní místnost pro pečovatelky nově vymalovali a vybavili novými skříněmi, novými stoly a židlemi i dalšími doplňky. Uživatelům jsme v roce 2009 na základě smlouvy poskytovali: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - stravu nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Uživatelům služeb jsme dále také zapůjčovali rehabilitační, kompenzační pomůcky a pomůcky pro domácí péči. 4

5 Pečovatelská služba byla poskytována celoročně běžně každý pracovní den od 7.30 do hod. O sobotách, nedělích a svátcích podle aktuálních potřeb uživatelů v době od 7.00 hod. do hod. Obědy jsme dováželi do domácností uživatelů od pondělí do pátku od 8.00 hod. do hod. Při poskytování péče uživatelům jsme byli, pokud to bylo žádoucí, v úzkém kontaktu s jejich rodinami a ošetřujícími lékaři. Spolupracovali jsme s pečovatelskými službami působícími v Ostravě včetně pečovatelských služeb městských obvodů. V průběhu poskytování služeb měli uživatelé prostor k vyjádření svých názorů a připomínek, mohli kdykoliv navrhnout změnu skladby vybraných úkonů včetně časového aspektu v závislosti na našich možnostech. Spokojenost uživatelů se odrážela ve stabilní poptávce po našich službách. Služby byly poskytovány na základě dohody s uživatelem takovým způsobem, který umožňoval zachování samostatnosti a nezávislosti uživatele na službě při důsledném uplatňování individuálního přístupu s ohledem na specifické potřeby uživatele. Služby byly poskytovány dle individuálních plánů zohledňujících přání a potřeby uživatelů, které sociální pracovnice pravidelně vyhodnocovala a aktualizovala. I v roce 2009 proběhla dotazníková anketa, kterou ověřujeme spokojenost, kvalitu, úroveň poskytovaných služeb, resp. možnosti zlepšení našich služeb. Významný prostor byl věnován osobním rozhovorům s příjemci služeb. Důvodné připomínky a stížnosti byly vyřešeny ve prospěch uživatelů. Stížnosti byly brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Jedná se o službu s podporou ze strany Statutárního města Ostravy, MPSV ČR, Moravskoslezského kraje a městských obvodů Poruba, Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. 5

6 2. Náruč zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice Vedoucí úseku : Mgr. Lenka Gurecká Telefon : , Počet pracovníků (k ): 8 (7,7 prac. úvazků) Počet uživatelů za rok : 53 (29 dívek, 24 chlapců) Kapacita stanice : 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka) V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (dále jen zařízení) jsme v roce 2009 poskytovali v souladu se zákonem č.134/06 Sb. (v platném znění) o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v nepřetržitém provozu azylové ubytování a navazující služby dětem a mládeži ve věku 3 18 let : - na základě rozhodnutí soudu - na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - na základě žádosti zákonného zástupce dítěte - na základě žádosti dítěte V zařízení jsme dětem zabezpečovali: - plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) - výchovnou činnost - zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením včetně primární zdravotní péče - poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte - pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy a mateřské školy - podmínky pro zájmovou činnost dětí - odbornou péči a podporu prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka a v případě potřeby i psychologa či jiného odborníka V roce 2009 činila průměrná délka pobytu dětí v našem zařízení 19, 8 dní. Na žádost obce s rozšířenou působností bylo do našeho zařízení umístěno 50 dětí, z rozhodnutí soudu byly přijaty 2 děti a na vlastní žádost bylo přijato 1 dítě. Mezi uživateli převažovaly děti z věkové skupiny 11 až 14 let (16 dětí) a mládež od 15 do 18 let (14 dětí), dále 13 dětí ve věku do 5 let a 10 dětí ve věku od 6 do 10 let. V roce 2009 byly do zařízení přijaty děti s trvalým pobytem v Ostravě (38 dětí), Frýdku Místku (6 dětí), Havířově, Hlučíně, Valašském Meziříčí, Bystřici pod Hostýnem, Novém Městě na Moravě, Jihlavě a Praze i v zahraničí v Martině. Hlavním důvodem využívání služeb našeho zařízení bylo to, že se rodič nebo zákonný zástupce dítěte ocitl společně s dítětem (dětmi) bez přístřeší (18 dětí), 6 dětí mělo neshody s rodiči, u 5 dětí byl jejich rodič či zákonný zástupce hospitalizován, 5 dětí uteklo z domova, u 3 dětí se jednalo o podezření z týrání, 3 děti se ocitly bez jakékoliv péče (bezprizorní), rodiče 3 dětí byli bez jakýchkoli finančních prostředků. Další důvody: matka nezvládala péči o dítě, týrání, alkohol, drogy a trestná činnost rodičů, výchovné problémy dítěte, domácí násilí a útěk z dětského domova. Pro činnost zařízení sloužily prostory v podkrovních 2 podlažích (5 místností) rodinné vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě Vítkovicích v majetku našeho střediska, která je obklopena rozlehlou zahradou s dětským hřištěm. V roce 2009 proběhla v Náruči částečná renovace vybavení a byl zakoupen nový funkční nábytek. Prostory Náruče byly také nově vymalovány. I v roce 2009 jsme se snažili o zprostředkování aktivit, které by přispěly ke kvalitnímu volnočasovému vyžití dětí. Výchovní pracovníci začali docházet pravidelně se všemi dětmi do Vodního 6

7 světa SAREZA s.r.o., navštěvovali s dětmi hokejové zápasy ve vítkovické ČEZ Aréně. V průběhu roku 2009 jsme s dětmi navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Štramberskou trúbu, děti několikrát vyšly na Lysou horu a jiné vrcholy Beskyd. O letních prázdnin navštěvovaly přehrady v okolí Ostravy (Baška, Žermanice, Olešná), štěrkovnu v Hlučíně. Děti strávily dva prodloužené víkendové pobyty plné táborových radovánek a her na chatě v Tyře. Výchovní pracovníci našeho zařízení si na každý měsíc připravili plán výchovných činností pro konkrétní dny. Snažili jsme se o to, aby každý den přinesl dětem umístěným v našem zařízení nejen pomoc v oblasti zajištění jejich základních životních potřeb, ale také den plný smysluplných aktivit, které je něčemu novému naučí, ale i potěší. Každý týden jsme se scházeli se všemi dětmi umístěnými v našem zařízení na pravidelných komunitních setkáních, kde děti i vychovatelé vyjadřovali své podněty, návrhy a připomínky, které nám pomáhaly řešit případné konfliktní situace v kolektivu a výchovné problémy dětí, ale dávaly nám také podněty k tomu, jak můžeme neustále zkvalitňovat poskytované služby. Vzhledem k tomu, že maximální kapacita našeho zařízení činí 12 dětí, můžeme si dovolit vytvořit dětem, kterým zajišťujeme plné přímé zaopatření na dobu nezbytně nutnou, prostředí velmi podobné rodinné atmosféře. 7

8 3. Azylový dům Debora Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Vedoucí úseku : Bc. Anita Bočková, DiS. Telefon : , Počet pracovníků (k ): 7 (6,40 úvazků) Počet uživatelů za rok : 58 (19 matek s 36 dětmi, 3 ženy) Kapacita stanice : 15 lůžek Roční obsazenost zařízení: lůžkodnů Cílem této námi poskytované sociální služby je pomoci dospělým matkám s dětmi do 18 let a dospělým ženám z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, zmírnit jejich složitou životní situaci a poskytnout jim podpůrný azylový pobyt v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší a stabilizuje. Matky s dětmi byly přijímány na vlastní žádost (jejich situace byla ověřována a konzultována s přísl. sociálním pracovníkem), příp. byly přijímány na doporučení sociálního pracovníka. V azylovém domě poskytujeme tyto základní činnosti: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená kuchyň, dětem i matkám jsme nabízeli možnost odebírat celodenní stravu v ceně dle platného ceníku) - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů V roce 2009 jsme ubytovali 19 matek s 36 dětmi a 3 ženy především z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší z Ostravy (30 klientů) a nejbližší spádové oblasti (28 klientů z Bohumína, Havířova, Třince a Hranic na Moravě) v rozsahu lůžkodnů. Pracovníci zařízení podporovali u matek rodičovské chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, vzdělávání dětí, sociální kompetence v jednání na úřadech, školách. Výchovně jsme pracovali s dětmi a zajistili jsme podmínky pro volnočasové a oddechové aktivity (hry, malování) v době, kdy matky vyřizovaly neodkladné záležitosti na úřadech a institucích. Služby AD Debora jsme poskytovali v rodinném domě se zahradou na Karpatské 40 v Ostravě- Zábřehu, který vlastní naše středisko. V roce 2009 jsme s podporou Nadace OKD v rámci programu Pro zdraví zabezpečili uživatelům služeb AD Debora větší míru soukromí. Za částečného omezení provozu jsme rozdělili dva pokoje sádrokartonovými příčkami vždy na dva menší, tj. celkem na 4 pokoje, aby každá ubytovaná matka s dítětem (dětmi) měla k dispozici samostatný pokoj. Tyto úpravy měly pozitivní vliv na chování uživatelek i na výchovu dětí a na celkovou jejich spokojenost s azylovým pobytem v zařízení. V roce 2009 jsme také v rámci projektu Dětský ráj podpořeného finančním příspěvkem z veřejné sbírky Pomozte dětem! vybudovali dětský herní kout v interiéru domu a venkovní dětské hřiště na přilehlé zahradě. Díky tomu můžeme dětem nabídnout vhodný prostor pro různé volnočasové aktivity. V květnu 2009 natočila Česká televize o projektu Dětský ráj jeden díl v rámci cyklu Kde peníze pomáhají, který odvysílala v několika reprízách. V roce 2009 proběhlo v AD Debora několik setkání uživatelů s přáteli z Apoštolské církve se zpěvem a duchovním zamyšlením. Od zastupuje vedoucí AD Bc. Anita Bočková, DiS. ostravské středisko Diakonie ČCE ve Sdružení azylových domů ČR, jehož jsme od tohoto data řádným členem. Dne 24. června 2009 nám v Azylovém domě Debora v Ostravě Zábřeh pomáhali s pomocnými stavebními pracemi 4 firemní dobrovolníci (zaměstnanci firmy ArcelorMittal Ostrava a.s.) v rámci akce Zapojím se za lepší život na Ostravsku organizované Fórem dárců. Dne 18. září 8

9 2009 proběhl v AD Debora také Dobrovolnický den České spořitelny. Povedlo se nám také vlastními pracovníky provést kompletní výměnu střechy zahradního domku a přístavbu altánu. AD Debora je součástí smluvně garantované kapacity azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko Sdružení azylových domů ČR v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " ( ). 9

10 4. Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Syllabova 20, Ostrava Vítkovice Vedoucí Domovinky : Mgr. Hana Friedrichová (do ), od převzal vedení na přechodnou dobu ředitel střediska Ing. Josef Rzyman Telefon : , Počet zaměstnanců (k ): 11 (9,7 úvazků) Kapacita zařízení : 10 lůžek v týdenním stacionáři 7 míst v denním stacionáři Počet uživatelů celkem za rok : 28 (týdenní stacionář: lůžkodnů, denní stacionář: klienthodin) Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory bylo podpořit uživatele bydlící v Ostravě a blízkém okolí se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují podporu v době, kdy se o ně nemohou starat jejich nejbližší. Vhodnou sociální podporou napomáháme setrvání uživatelů v přirozeném prostředí. Dále také tímto nepřímo poskytujeme podporu a pomoc rodinám pečujícím o své blízké. Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvoří senioři (mladší senioři: let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě (a blízkém okolí v případě týdenního stacionáře) s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy o ně nemohou pečovat nejbližší osoby. Uživatelům jsme nabízeli tyto základní služby : - poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - ošetřovatelská a rehabilitační péče (v týdenním stacionáři) Dále pak fakultativní služby: - doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit) - mimořádný pobyt v týdenním stacionáři o víkendech a svátcích - duchovní a pastorační podpora Služby Domovinky jsme v roce 2009 poskytli celkem 28 uživatelům (24 z Ostravy, 4 z blízké spádové oblasti: Bílovec, Jistebník, Frýdek - Místek, Vratimov),17 uživatelům v týdenním stacionáři a 11 uživatelům v denním stacionáři. V rámci aktivizačních činností uživatelé obvykle hráli společenské hry (karty, šachy, bingo), luštili křížovky a sudoku, zpívali, realizovali výtvarné a tvořivé činnosti, pekli cukroví, sledovali televizi a filmy, poslouchali hudbu. Kromě toho jsme se snažili seniorům zpestřit pobyt pro uživatele jsme připravili výlety do přírody v okolí města Ostravy a procházky po okolí Domovinky, návštěvy kostela spojené s poslechem varhanní hudby, návštěvy restaurací a cukrárny, výlet do lázní v Čeladné spojený, nákupy v blízkých obchodních střediscích, návštěvu nedalekého Domova pro seniory 10

11 Sluníčko, návštěvu výstavy betlémů na Slezskoostravském hradě, besídku s dětmi ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč. Domovinku jsme provozovali v objektu přizpůsobeném tomuto účelu v bezbariérově upravené vile se zahradou (1089 m²) v Ostravě - Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví našeho střediska. Domovinka je provozována ve 2 spodních podlažích (240 m²) domu. Uživatele jsme dopravovali vozem Citroën Jumper. Koncem října 2009 byla v řádném výběrovém řízení vybrána nová vedoucí zařízení, kterou jsme v rámci zácviku přechodně zařadili na pozici zástupkyně vedoucího. V roce 2009 byla kvalita poskytování služeb v týdenním stacionáři Domovinky podpořena Moravskoslezským krajem účelovou dotací na projekt Splnění požadavků inspekce kvality v Domovince pro seniory. Na naplnění požadavků inspekce pracoval manažer kvality střediska a vedoucí Domovinky. Problémové okruhy jsme konzultovali s certifikovaným inspektorem kvality a průvodcem zaváděním standardů. Konečným přínosem a efektem projektu pro cílovou skupinu i poskytovatele je prohloubení dodržování práv uživatelů služeb. Díky významné finanční podpoře Moravskoslezského kraje a Nadace OKD našemu projektu Podpora soukromí uživatelů služeb Domovinky pro seniory jsme zkvalitnili zajištění soukromí a intimity uživatelů služeb denního a týdenního stacionáře Domovinky pro seniory. V letních měsících proběhla úprava hygienického zázemí Domovinky (provedení nových dělících přepážek) a pořídili jsme interiérové paravány do pokojů uživatelů. Na podzim jsme nakoupili nový nábytek (skříně a noční stolky), rozdělili čtyřlůžkový pokoj uživatelek týdenního stacionáře na dva dvoulůžkové. Postavili jsme zcela nové sprchy a toalety se záměrem rozšířit v roce 2010 dosud poskytované služby týdenního stacionáře také pro muže. V rámci stavebních úprav byly rovněž pořízeny nové protipožární dveře do všech pokojů uživatelů týdenního stacionáře. 11

12 B. Pracovníci střediska Ve středisku pracovalo k : 45 pracovníků (43,73 prac. úvazku) k : 52 pracovníků (50,65 prac. úvazku) Průměrný roční přepočtený stav : 43,87 pracovníků Na správě střediska pracovalo 7 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality, správce). Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech Diakonie ČCE i jiných vzdělávacích agentur. V roce 2009 praktikovali v zařízeních střediska studenti Vyšší odborné školy sociální,vyšší odborné zdravotnické školy a Ostravské univerzity. 12

13 C. Správní a dozorčí rada střediska V roce 2009 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. Členy správní rady střediska byli: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, Bc. Anita Bočková, DiS., Mgr. Michala Bohošová a Mgr. Martin Bittner. V sedmičlenné dozorčí radě střediska byli zastoupeni 4 členové z řad partnerského Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, člen z Bratrské jednoty baptistů, člen z řad odborné veřejnosti a zástupce zaměstnanců střediska. Členy dozorčí rady byli v roce 2009: Ing. Marek Skotnica (předseda dozorčí rady), Ing. Petr Moravec, Ing. Aleš Wrana, Ing. Libor Janča (všichni za ČCE), Daniel Erlich (za BJB), Mgr. Roman Solich (za odbornou veřejnost) a Mgr. Marcela Choronží (za pracovníky střediska). Předseda správní rady Ing. Josef Rzyman se zúčastnil v září 2009 jako zástupce našeho střediska i celé Diakonie ČCE mezinárodní konference pracovníků diakonií v rámci Visegrádské platformy Eurodiaconie v Polsku zaměřené na problematiku sociálního začleňování a duchovní inspiraci v diakonické práci. D. Spolupráce s partnerským sborem Spolupráce s partnerským sborem nalezla vyjádření také ve společném pořádání Dne diakonie, který se konal v neděli 7. června 2009 ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické za účasti členů sboru a pracovníků ostravského střediska Diakonie ČCE. Součástí akce byla bohoslužba v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě, v rámci níž kázal k tématu farář FS ČCE v Ostravě Ing. Aleš Wrana. Následovalo společné setkání členů sboru a zaměstnanců diakonie v Třanovského sále. Úvodní slovo zde měl vikář Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Ostravě Martin Piętak, ThD. s úvahou o smyslu diakonické práce a jejím biblickém kontextu. Předseda dozorčí rady ostravského střediska br. Ing. Marek Skotnica poté přítomné seznámil se základní strukturou a organizací činnosti Diakonie ČCE. Následovalo představení jednotlivých sociálních služeb poskytovaných ve středisku jejich vedoucími, na které navázala podnětná diskuse k tématu. Po občerstvení se uskutečnila exkurze zájemců v Domovince pro seniory a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč na Syllabově 20 v Ostravě Vítkovicích i v Azylovém domě Debora na Karpatské 40 v Ostravě Zábřehu. 13

14 Zpráva o hospodaření V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými zdroji v rámci jednotlivých činností, což umožňuje po ukončení účetního roku vždy informovat jednotlivé poskytovatele dotací a dárce o konkrétním hospodaření s jejich dotací, darem, příspěvkem nebo grantem. Provozní náklady v roce 2009 činily Kč, výnosy Kč. Hospodaření skončilo v roce 2009 se záporným hospodářským výsledkem Kč. Investiční výdaje činily: Kč z toho dokončené investice: Kč nedokončené investice: Kč Investicemi byly: poslední splátka domu na Karpatské 40 (AD Debora), rekonstrukce AD Debora, zakoupení herní venkovní sestavy na zahradu u AD Debora a rekonstrukce Domovinky pro seniory. Náklady a výnosy NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY (v Kč) Spotřeba materiálu Příjmy z hlavní činnosti Spotřeba energie Příjmy z vedlejší činnosti Opravy a udržování Provozní dotace MPSV Cestovné Provozní dotace Moravskoslezský kraj Náklady na propagaci Účelové dotace Město Ostrava (vč. měst. obvodů) Výkony spojů Příspěvky Úřadu práce Ostatní služby Příspěvky ZPDVOP Pořízení DDHM Nadace a granty Pořízení DDNM Dary sborů ČCE a drobných dárců Náklady na školení a kurzy Aktivace provozních nákladů z fondů Služby poskytované ústředím Úroky Ostatní služby Ostatní výnosy Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Ostatní osobní náklady Příspěvek na stravování Pojistné Ostatní provoz. náklady Odpisy CELKEM CELKEM Investiční náklady (v Kč) Stav fondů k Základní fondy (v Kč) Fond základního jmění Fond rozvoje Fond darů Fond rezerv Sociální fond ZÁKL. FONDY CELKEM (v Kč)

15 15

16 Zpráva auditora 16

17 17

18 Poděkování dárcům V roce 2009 služby a projekty našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Městský obvod Poruba Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Městský obvod Ostrava Jih Úřad práce v Ostravě Středisko přijalo v roce 2009 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců : Diakonie ČCE (německý dar) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Sbor Bratrské jednoty baptistů v Ostravě Nadace OKD Veřejná sbírka ČT / NROS Pomozte dětem! GASCONTROL, spol. s r.o. Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Kofoedova škola Ostrava, občanské sdružení, člen České federace potravinových bank, o. s. a dále od Ing. Roberta Budirského MUDr. Jana Všetičky Ing. Antonína Sládka Bohuše Bergera Jiřího Trávníčka i od dalších individuálních dárců Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb a splnit stanovené cíle. Ostrava, Všem dárcům velice děkujeme! Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Mgr. Martin Bittner, manažer projektů 18

19 19

20 20

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více