UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Studijní program: Geografie (bakalářské studium) Studijní obor: Geografie - kartografie TECHNOLOGIE GEOINFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH Bakalářská práce Josef Laštovička Praha 2013 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra apl. geoinformatiky a kartografie Akademický rok vypsání práce: 2012/2013 Jméno a příjmení: Josef Laštovička studijní program: Geografie studijní obor: Geografie a kartografie ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Garant studijního programu/oboru vám schválil přidělení této bakalářské práce: Název práce: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Zásady pro vypracování: Cílem této bakalářské práce je přehled soudobých technologií vyuţívající geoinformačních systémů na chytrých telefonech a tabletech. Hodnoceny budou na základě jejich aplikování do výuky na středních a základních školách. V první části práce budou detailně popsány současné dostupné technologie chytrých mobilních telefonů a tabletů. Bude zde taktéţ srovnání platformy Android a ios. Ve druhé části se bude práce zabývat přehledem dostupného geoinformačního softwaru pro mobilní telefony a tablety. Mimo jiné práce bude zejména zaměřena na volně staţitelné programy. Ve třetí části se budeme zabývat kritickým zhodnocením funkčností softwaru. Bude zde popsána aplikace těchto programů v praxi. Jejich kladné a záporné stránky a taktéţ srovnání dostupných volně staţitelných programů s programy placenými. V poslední části se budu věnovat aplikaci geoinformačních systémů v rámci chytrých telefonů a tabletů do výuky středních a základních škol. Právě toto působení by mohlo změnit pohled studentů na současné geoinformační systémy a taktéţ by jim mělo pomoci při výběru budoucího povolání, případně dalšího studia. Práce s tablety a chytrými telefony budou probíhat v hodinách zeměpisu, kdy si ţáci vyzkoušejí sběr dat, mapování v terénu a tvorbu základních map. K práci kromě telefonů a tabletů budou rovněţ vyuţívat i osobních počítačů a volně staţitelných geoinformačních programů pro PC. Pro studenty a ţáky rovněţ připravím pracovní listy, tablety, chytré telefony, software a jiné pomůcky, na kterých potom otestujeme a porovnáme moţnosti soudobých mobilních geoinformačních programů.

3 Seznam odborné literatury: DAVIS, D. (2000): GIS pro kaţdého Vytváříme mapy na počítači. Computer Press, Praha, 112 s. DELANEY, J. (1999): Geographical Information Systems an introduction. Oxford University Press, Oxford, 194 s. KOLÁŘ, J. (2003): Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha, 161 s. KRYGER, J., WOOD, D. (2005): Making Mas - A VisualGuide to Map Design for GIS. The Guilford Press, New York, 303 s. SCHUURMAN, N. (2004): GIS a short introduction. Blackwell Publishing, Oxford, 169 s. ŠTYCH a kol. (2008): Vybrané funkce geoinformačních systémů. Česká kosmická kancelář, Praha, 177 s. ZIPF, A., STROBL, J. (2002): Geoinformation mobil. Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg, 230 s. Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Štych Přemysl, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: dle harmonogramu příslušného akademického roku Garant studijního programu/oboru Děkan V Praze dne

4 Velké poděkování patří mému školiteli RNDr. Přemyslu Štychovi za jeho pomoc, rady a nápady při zpracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat celé mojí rodině za podporu po celou dobu studia. Na závěr děkuji oběma školám, kde probíhalo testování aplikací a zejména učitelům Mgr. Romanu Veselskému a Mgr. Dagmar Laštovičkové. Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a ţe jsem všechny pouţité prameny řádně citoval. Jsem si vědom toho, ţe případné pouţití výsledků, získaných v této práci, mimo Univerzitu Karlovu v Praze je moţné pouze po písemném souhlasu této univerzity. Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a souhlasím s tím, aby byla řádně vedena v evidenci vypůjčovatelů. V Praze dne 4. března Josef Laštovička

5 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je podat přehled soudobých geoinformačních systémů pracující na platformě mobilních technologií. Vybrané technologie byly hodnoceny ţáky a studenty základních a středních škol pomocí vypracovaných testových materiálů. V úvodní části práce jsou stručně popsány současné dostupné technologie chytrých mobilních telefonů a tabletů se zaměřením srovnání platformy Android a ios. Ve druhé části práce předkládá detailní přehled dostupného geoinformačního softwaru se zaměřením na volně staţitelné programy. Třetí část předkládá kritické zhodnocením funkčních parametrů softwaru. Uvedeny jsou kladné a záporné stránky hodnocených aplikací a srovnání dostupných volně staţitelných programů s programy placenými. Poslední část se zaměřuje na moţnosti začlenění geoinformačních systémů na platformě chytrých telefonů a tabletů do výuky středních a základních škol. Jejich uţívání ve výuce by mohlo změnit pohled studentů na současné geoinformační systémy a mohlo by zvýšit jejich popularitu a praktické uţívání. Klíčová slova: Mobilní GIS, smartphone, tablet, GPS, mobilní operační systémy, ios a Android.

6 Abstract The aim of this work is to provide an overview of modern geoinformation systems operating on mobile technology platform. Selected technologies were evaluated by the students of elementary and secondary schools developed using test materials. In the introductory part of the paper briefly describes the current available technology smart phones and tablets focusing comparison platform ios and Android. The second part of presents an overview of available geo-information software with a focus on free downloadable programs. The third part presents a critical evaluation of the functional parameters of the software. The following are the positive and negative aspects of the applications evaluated and compared to the available free downloadable programs with paid programs. The last part focuses on the possibility of integrating geo-information systems on the platform of smartphones and tablets in teaching primary and secondary schools. Their use in teaching could change students' view of current spatial information systems and could increase their popularity and practical use. Key words: Mobile GIS, smartphone, tablet, GPS, mobile operating systems, ios and Android.

7 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Obsah 1 Úvod Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetofonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Mobilní počítačové technologie v oblasti vzdělávání Software a hardware mobilních zařízení Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS GPS a jeho obdoby v podobě GLONASS a Galileo Digitální kompas a gyroskop Akcelerometr Architektura mobilních operačních systémů Architektura platformy ios Architektura platformy Android Srovnání uživatelského rozhraní Androidu a ios GIS software pro mobilní zařízení Metodika Testovaná zařízení Samsung Galaxy Pocket GoClever Tab R Apple iphone 3GS Apple ipad Mini Výběr aplikací a způsob hodnocení softwaru pro chytrá zařízení Výsledky hodnocení software pro ios a Android GIS Mapy a polohové systémy, digitální kompasy, určování nadmořské výšky Meteorologie

8 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních 10.4 Zkoumání vesmírných těles Testování aplikací na základních a středních školách Metodika tvorby pracovních listů Testování žáků základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia Testování třetích ročníků čtyřletého gymnázia Výsledky dotazníků náhodného vzorku populace Obecné shrnutí výsledků hodnocení technologií nástrojů soudobých mobilních GIS Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

9 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Použité zkratky CAD CGIS DBMS EDGE HD HSDPA GIS GLONASS GPS GPRS GSM IrDA LTE NFC SDHC SIM Computer Aided Design, 2D a 3D počítačové projektování a rýsování Canada Geographical Information Systém, první geoinformační systém vyvinutý v 60. letech 20. století v Kanadě DataBase Management Systém, systém obsahující soubor programů, které spravují data v databázi Enhanced Data rates for GSM Evolution, druh 2G mobilní sítě, svojí rychlostí vývojově navazuje na GPRS (někdy téţ označováno jako 2.75G) High Definition, vysoké rozlišení displeje (s 1080 nebo 720 body v řádku) High Speed Downlink Packet Access, druh 3G mobilní sítě (někdy téţ označováno jako 3.5G) Geografické informační systémy Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma, druh lokalizačního systému na Zemi Global Position Systém, druh lokalizačního systému na Zemi General Packet Radio Service, druh 2G mobilní sítě s moţností připojení na internet a přenosem dat (někdy téţ označováno jako 2.5G) Global Systém for Mobile, druh 2G sítě, která je nejrozšířenější mobilní sítí na světě umoţňující telekomunikační sluţby, na něţ navazuje GPRS a EDGE s moţností připojení k internetu Infrared Data Association, druh bezdrátové datové komunikace dvou zařízení s touto technologií, hojně uţívané v minulém desetiletí Long Term Evolution, druh 4G mobilní sítě s velmi vysokou přenosovou rychlostí (někdy téţ označováno jako Pre-4G) Near Field Communication, druh bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost Secure Digital High Capacity, druh paměťové karty Subscriber Identity Module, identifikační karta uţivatele mobilní sítě 9

10 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Seznam použitých obrázků Obr. 1 Technologie smartphone Obr. 2 Změny ve využívání počítačové techniky Obr. 3 Schematický obrázek fungování GPS Obr. 4 Architektura platformy ios Obr. 5 Architektura platformy Android Obr. 6 Uživatelské rozhraní Android 4 na tabletu od firmy ASUS Obr. 7 Uživatelské rozhraní platformy ios 6 na iphone 5 a ipad Obr. 8 Samsung GalaxyPocket Obr. 9 GoClever TAB R Obr. 10 iphone 3GS Obr. 11 ipad Mini Obr. 12 Aplikace ArcGIS na ios Obr. 13 Ukázka lokalizačních služeb Apple Maps a Kompas na ios Obr. 14 Aplikace Meteor na systému Android Obr. 15 Aplikace Sky Map na systému Android Seznam použitých tabulek Tab. 1 Testovaná zařízení Tab. 2 Geoinformační aplikace pro Android a ios Tab. 3 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů na ios a Android Tab. 4 Srovnání hodnocení GIS aplikací na Android a ios

11 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Seznam použitých grafů Graf 1 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů na jednotlivých zařízeních Graf 2 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů v rámci obou zkoumaných škol Graf 3 Vlastnictví mobilních zařízení u žáků 8. a 9. tříd Graf 4 Náročnost práce pro žáky ZŠ Bohdalov a Gymnázia Žďár nad Sázavou Graf 5 Předchozí znalost žáků ZŠ Bohdalov a Gymnázia Žďár nad Sázavou v probírané látce Graf 6 Vlastnictví mobilních zařízení testované třídy třetího ročníku Graf 7 Předchozí znalost studentů třetích ročníků v probíraném tématu Graf 8 Vlastnictví mobilních zařízení u náhodného vzorku populace

12 1 Úvod 1 Úvod V posledních letech se rozmáhá trend, který představuje snahu minimalizovat rozměry počítačů a mobilizovat je, tedy aplikovat je do terénu a pohybu. Mobilní technologie představují velkou šanci i pro rozvoj geoinformačních systémů. Dle Šedivé (2010) je mobilizace způsobena snahou získávat informace v pohybu efektivní cestou, tedy rychlého získání informací v čase a v poţadované formě. Tohoto trendu bylo zajisté dosaţeno vytvořením smartphonů. Smartphone, neboli chytrý telefon, je mobilní zařízení kombinující telefon a kapesní počítač (viz. Obr. 1). Jedná se o novou vývojovou třídu mobilních technologií, které umoţňují osobní správu informací a některé bezdrátové komunikační technologie. Je standardně vybaven operačním systémem, který je moţno modifikovat dalším softwarem (Zheng, Ni 2006). Na obdobném základu jsou postaveny i tablety, které však mají několik zásadních rozdílů. Prvním z nich je velikost displeje, který je daleko větší, a druhým základním rozdílem je nemoţnost připojení na telefonní sít mobilních operátorů. U mnohých modelů lze sice tablet připojit na internetovou síť mobilního operátora, ale u většiny zařízení nelze přístroj připojit na ţádnou mobilní telefonní síť a není z něj tedy nemoţné telefonovat. Obr. 1 Technologie smartphone (zdroj: Zheng, Ni 2006) 12

13 1 Úvod Velkou výhodou pro mobilní geoinformační systémy dnešní doby je podpora GPS, pomocí něhoţ můţeme lokalizovat jednotlivé body a vytvářet geodata, neboli data, ke kterým je připojena informace o poloze. V soudobých zařízeních najdeme i mnoho dalších uţitečných funkcí jako je například trojosý gyroskop či elektronický kompas. Mezi další vymoţenosti jistě patří také kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu, a to zejména na 3G a 4G sítě v terénu. Přestoţe 4G sítě zatím v našich geografických podmínkách nejsou dostupné, tak ve vyspělejších západních zemích je tato platforma ve velkých městech jiţ běţnou rutinou. V případě těchto zařízení lze nalézt taktéţ Wi-Fi připojení, pomocí něhoţ se lze připojit na lokální internetovou síť či uskutečnit méně kvalitní lokalizaci, stejně jako u mobilních sítí. Internetové připojení umoţňuje přímo odesílat data získaná v terénu a ukládat je na server, ze kterého si data můţeme načítat na osobním PC. Výhodou dnešních zařízení je jistě také vyuţití Bluetooth technologií (Zheng, Ni 2006). Poslední dobou se setkáváme stále častěji s novými vymoţenostmi. Jednou z nich by mohla být náhrada za Bluetooth NFC technologií, která umoţňuje ještě rychlejší přenos dat mezi zařízeními s touto technologií. Právě geoinformačním systémům na mobilních zařízeních je věnována celá tato bakalářská práce. Budeme se zabývat o následující představení těchto technologií a poukáţeme na jejich výhody a nedostatky. Zaměříme se na vyuţívání těchto technologií běţnou populací. V rámci komplexního hlediska se budeme zabývat těmito problémy: Přehled zařízení a jejich funkcí Přehled mobilních operačních systémů pro smartphony a tablety Architektura Android a ios Vývoj GIS aţ k současným mobilním aplikacím Geoinformační aplikace pro Android a ios Vlastní testování aplikací a výzkum v oblasti jejich vyuţívání Aplikace těchto technologií ve výuce na školách V současné době je moţné se setkat s mnohými platformami mobilních zařízení. Mezi dvě nejrozšířenější lze zařadit ios systémy a Android systémy. Jedná se o nejrozšířenější operační systémy, do kterých lze doinstalovat nejrůznější software obdobně jako na počítač. Mezi dalšími systémy můţeme jmenovat Windows Mobile, který byl nejrozšířenější platformou operačního systému společně s platformou Symbian na smartphonech ještě před pár lety (Mobilnet 2013). Právě inovace a snahy o zkvalitnění přístupu k informacím a nárůst mobilních zařízení s dotykovými obrazovkami vytvořil tlak na korporace jako je Google a Apple. To vedlo k vytvoření těchto dnes velmi rozšířených systémů. Kaţdým dnem tedy vzniká celá řada nejrůznějších programů pro tyto mobilní platformy. Mezi nimi jsou i programy geoinformačních systémů (GIS). Otázkou jen zůstává, do 13

14 1 Úvod jaké míry mají jejich funkce a aplikace váhu ve srovnání s geoinformačními programy pro stolní počítače. ČSÚ (2010) uvedl, ţe v roce 2009 v České republice mezi osobami ve věku 16 aţ 24 let je 98 % jednotlivců, kteří vyuţívají mobilní telefon. Uţ tento fakt jistě stojí za povšimnutí a je tedy zcela jistě bez pochyb, ţe mobilní zařízení představují velkou perspektivu pro rozvoj počítačových softwarů. 14

15 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací Rozvoj současné techniky v 21. století vedl ke zvyšování mobility. Postupem času došlo k zavedení počítačové infrastruktury do všech domácností. Největší rozmach nastal po zavedení internetu. Právě internet způsobil největší globální informační propojení a adaptaci lidí na počítačovou infrastrukturu. Dnešní uspěchaný ţivot vedl k vytvoření největší globální sítě. Připojený chce být téměř kaţdý, a právě mobilní jednotky nám pomáhají se snadno k síti připojit doma nebo kdekoliv v terénu, na cestách i v práci. Proto došlo k velkému rozvoji i u mobilních sítí, jejichţ přenosová datová rychlost se den ode dne stále zvyšuje (Zahariadis 2003). Právě tyto faktory způsobily tlak na současné vývojáře a techniky, kteří v rámci velkých firem spolu navzájem vytvářejí konkurenční vztahy a soupeří o největší popularitu a prestiţ. Stačí se poohlédnout za hity poslední doby v podobě mobilních telefonů, které jsou osazeny nejmodernějšími moţnými technologiemi, jako jsou čtyřjádrové procesory, dvanáctijádrové grafické čipy umoţňující zobrazovat Full HD obraz i navyšování kapacity operační paměti a velikosti úloţiště. Operační paměti v současných mobilních telefonech a tabletech dosahují běţně velikosti 1 aţ 2 GB. Právě tato mobilní zařízení přinášejí velikou revoluci v komunikaci. Bez pochyb se na této revoluci podíleli i poskytovatelé telekomunikačních sluţeb. Dnes jiţ nenajdeme mobilního operátora, který by v rámci svých tarifů neposkytoval mobilní internet a většina tarifů je tomuto trendu přizpůsobena. Je velmi zajímavé, jak se lidstvo adaptovalo na tyto sluţby a kaţdým dnem je vyuţívá stále více lidí na naší planetě. Většina uţivatelů smartphonů a tabletů povaţuje tyto technologie za součást kaţdodenního ţivota. V minulosti těchto technologií vyuţívala zejména business skupina. Dnes uţ ale nejsou moţnosti mobilních zařízení zdaleka vyuţívány pouze k pracovním účelům. Setkáváme se s nimi například při zábavě a odpočinku v podobě her, také při komunikaci na sociálních sítích či například při cestování. Vyuţitelnost perspektivy těchto technologií jsou v mnoha oborech téměř neomezené. Jedním z perspektivních oborů je bez 15

16 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací pochyb i geoinformatika. Aniţ by si to uţivatelé uvědomili, dochází k vyuţívání geoinformačních technologií v celé řadě-běţně uţívaných aplikací. Ať uţ jsou to komunikační sluţby, lokalizační sluţby nebo dokonce i multimediální aplikace. Tyto technologie se staly součástí běţného ţivota lidí (Falaki a kol. 2010). 16

17 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetofonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Neţ se podíváme blíţe na problematiku soudobých mobilních geoinformačních technologií, je potřeba se pozastavit nad celkovým vývojem moderní kartografie zejména s přísunem kvantitativní revoluce od 60. let minulého století. Od té doby lidstvo udělalo celou řadu velmi uţitečných kroků. Dále je třeba zamyslet se nad tím, jak se v jednotlivých obdobích postupně střídaly veškeré moderní technologie, které byly nahrazovány ještě modernějšími, rychlejšími a výkonnějšími prostředky. Celý vývoj geoinformačních systémů je tedy vázán na revoluční vývoj počítačového hardwaru i softwaru. Jak uvádí Voţenílek (1998), tak je třeba věnovat pozornost i pokroku v teorii strukturování a analýze digitálních dat. Ze softwarového hlediska pak v podobě nových programovacích jazyků. Voţenílek (1998) uvádí čtyři základní etapy vývoje geoinformačních systémů. První období potom nazýváme jako pionýrské a řadíme ho od počátku 60. let aţ do roku Pro tento vývojový úsek je velmi důleţitý vliv průkopnických osobností. Hlavní činností tohoto období byla snaha začlenit výpočetní techniku do tvorby tematických map. Později v 60. letech byl vyvinut první geoinformační systém zvaný CGIS (Canada Geographica linformation System). Ten obsahoval data například o zemědělství, lesnictví a některých specifických kritériích o obyvatelstvu. Systém byl vyuţíván k tvorbě nejrůznějších tematických map s naskenovanými podkladovými mapami. Po mnoha úpravách je systém uţíván dodnes. Velkého rozvoje v této době dosáhly také CAD systémy na Massachusetts Institute of Technology. Mimo jiné v této době byly uţívány zejména sálové počítače a jednou z nejznámějších firem dodávající tyto počítače byla firma IBM. 17

18 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Od roku 1973 do počátku 80. let hovoří Voţenílek (1998) o druhé vývojové etapě, která je charakteristická nárůstem osobních počítačů ve všech sférách lidské činnosti. Právě v roce 1973 vzniká první komerční firma, zabývající se zpracováním geograficky definovaných dat - společnost H&S Computing, která vytváří data pro NASA. Firma se zaměřila na výstupní sloţku v podobě grafického systému, jenţ měl být vyuţíván zejména armádou k obranným účelům. V roce 1973 se také vyvíjí mnoho dalších mapových systémů například pro místní správu v Nashvillu. V roce 1969 vznikla firma ESRI, která právě v 70. letech představuje první vektorový systém zvaný ARC/INFO. Za třetí etapu Voţenílek (1998) povaţuje období od roku 1982 do konce 80. let. Tato etapa je důleţitá zejména z hlediska komercionalizace GIS. Dochází k integraci dat z různých zdrojů a také k integraci databázových principů s grafikou. Co se týká vývoje počítačového hardwaru, došlo k propojení více osobních počítačů pomocí základní sítě LAN a někdy i se sálovým serverovým počítačem. V našich podmínkách docházelo ke sběru dat a vytváření jednoduchých databází právě v kartografii a geodézii. Čtvrtou etapou je dle Voţenílka (1998) je přelom 90. let. Kromě velkého rozvoje počítačové infrastruktury a jejího zavedení jak do práce, tak do domácností, byla největším posunem v technice zavedení celosvětové počítačové sítě internetu. Vedle klasických počítačů se také začínají objevovat první mobilní zařízení. Nejprve v podobě notebooků a kapesních počítačů. Celkově docházelo k postupnému zmenšování těchto pracovních jednotek a také k přidávání nejrůznějších doplňujících funkcí těchto zařízení jako například GPS. Obr. 2 Změny ve vyuţívání počítačové techniky (zdroj: Voţenílek 1998) 18

19 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Otázkou zůstává, zda příchod chytrých telefonů a zejména potom tabletů nevytváří právě novou vývojovou etapu, která navazuje na všechny čtyři předchozí (viz. Obr. 2). Tablety dnes nahrazují notebooky, protoţe k nim lze jednoduše připojit klávesnici a pracovat na nich jako na klasickém notebooku. Ostatně jako práce s novým operačním systémem Windows 8, který má kromě interaktivního prostředí Metra moţnost spuštění Desktop módu, zaručující klasické prostředí desktopových Windows. Není tedy problémem s takovýmto tabletem pracovat jako na klasickém notebooku nebo stolním počítači. Pomocí stylusu nebo interaktivního dotykového displeje nám naopak přináší nový rozměr v ovládání zařízení. Na závěr této kapitoly si lze otázku, kam bude celý vývoj v tomto oboru směřovat? Kaţdým dnem odborníci přicházejí s novými nápady a technologiemi. Stejně jako probíhá vývoj z hlediska hardwaru, tak i probíhá softwarová revoluce, kterou nelze zastavit. Kaţdý správný geoinformatik, by měl tyto trendy sledovat a věnovat jim náleţitou pozornost. Právě díky těmto technologiím je geoinformatika věda posouvána dál a kaţdou chvílí můţe GIS vyuţívat více vzhledem k jednoduchosti ovládání prvků aplikací i samotných mobilních zařízení. 19

20 4 Moderní technologie v oblasti vzdělávání 4 Mobilní počítačové technologie v oblasti vzdělávání S modernizací se setkáváme na kaţdém kroku. Samozřejmě kromě běţného ţivota se mobilní počítačové technologie postupně dostávají i do našich škol. Výuka informačních technologií je dnes jiţ zcela běţnou na základních školách, kde se děti seznamují s prací na počítači a moţnostmi získávání informací z internetu. Právě dalším krokem v této modernizaci je i zavádění notebooků a tabletů do výuky. Tedy zavádění mobilních zařízení. Bezpochyby největším problémem jejich zavedení je poměrně vysoká cena. Dříve bylo u modernizace problémem kromě pořizovací ceny také seznámení s danou technikou. To uţ však nyní takový problém není. Dodávané softwary nejsou příliš uţivatelsky náročné a setkáváme se s celou řadou nejrůznějších školení pro ředitele a učitele všech stupňů jednotlivých škol. Nová technika také přináší velké moţnosti a velmi často je také blízká samotným ţákům, kteří pak mají moţnost daleko snáze pochopit probíranou problematiku (Kubeš 2013). Mezi nejzajímavější projekty, zabývající se právě modernizací počítačové infrastruktury na školách, je Vzdělání 21. Počáteční fáze tohoto projektu byla zahájena jiţ v roce 2009, kdy na prvních třech základních školách byly vytvořeny tzv. digitální učebny, ve kterých měli ţáci přístup k látce ve svých netboocích. Postupem času se celý projekt rozrůstal na další školy. Dalším velmi významným projektem byl Flexibook 1:1, který byl zaveden na 11 školách v České republice a to díky velmi úzké spolupráci s nakladatelstvím Fraus. Právě nakladatelství Fraus zajišťuje tvorbu elektronických učebnic pro studenty (Nakladatelství Fraus 2013a a 2013b). Samozřejmě nemůţeme brát tyto způsoby novodobé výuky za zcela nahrazující klasickou výuku. Na samotných školách nepředstavuje vyuţívání notebooků a tabletů při výuce plnohodnotnou náhradu běţných učebnic, atlasů, sešitů a jiných pomůcek. Jedná se spíše o zkvalitnění zdrojů informací a o zpestření současné výuky. Právě moderní technologie a posun ve vzdělávání můţe mít velký motivační dopad na ţáky a studenty. Samotné učebnice 20

21 4 Moderní technologie v oblasti vzdělávání v elektronické podobě je moţné mnohem snadněji aktualizovat a také je moţné nahrazovat je novými. Dříve si školy nakoupily učebnice, které měly po určitou dobu, po kterou byly ministerstvem schváleny jako vhodné k výuce (Kubeš 2013). Nesmíme také zapomenout na fakt, ţe vedle elektronických učebnic lze do výuky volně začlenit dostupné aplikace právě například pro tablety. Student si pak můţe danou látku procvičit individuálně doma nebo společně se ţáky a učiteli ve škole. Učitelé jsou pak díky těmto novým metodám schopni snadněji vysvětlit nejrůznější problematiku a naopak studenti jsou schopni danou věc mnohem snáze pochopit, případně si ji představit na daném konkrétním příkladu v praxi. Touto cestou je pak učitel můţe ovlivnit, motivovat a vyvolat zájem o probíranou látku. 21

22 5 Software a hardware mobilních zařízení 5 Software a hardware mobilních zařízení Na začátku bychom si měli uvědomit, ţe smartphone nebo tablet je mobilním osobním počítačem, který má dlouhou historii od svého vzniku. V minulé éře mobilních zařízení jsme se setkali s mnoha osobními komunikátory a kapesními počítači (PDA a PocketPC), které jsou vlastně předchůdci celé škály dnešních mobilních zařízení, ze kterých jsou dvěma největšími zástupci tablety a smartphony (Zheng, Ni 2006). Tyto dva přístroje se příliš neliší. Nějaké zásadní rozdíly ale rozhodně nalézt můţeme. Prvním z nich je velikost zařízení, velikost displeje a váha. Právě tablet dosahuje větších rozměrů a typický je pro něj osmi aţ desetipalcový displej, zatímco u smartphonů nalezneme displej o velikostech tři aţ čtyři palce. Dalším rozdílem je způsob konektivity, kdy tablet aţ na výjimky většinou nemá přístup k telefonní síti, případně potom nemá přístup na GSM sítě. Samozřejmě se také setkáváme s celou řadou hybridních zařízení kombinujících vlastnosti tabletu a smartphonu. Taková zařízení potom nazýváme phabletem (někdy téţ označováno jako smartlet). Jedná se o zařízení, která mají funkce smartphonu a displej větších rozměrů, tedy přibliţně pět aţ šest palců (Wikipedia 2013c). Je tedy zřejmé, ţe displej hraje velkou roli pro uţití zařízení a pro práci v aplikacích. V současné době jsou displeje nové generace. K jejich ovládání nám postačí samotný prst, případně můţeme tablet ovládat i více prsty a vyuţívat tak gest, potom hovoříme o takzvaném multitouch displeji. Displej nám dovoluje uţívat i virtuální klávesnici, která dnes nahrazuje všechny typy klávesnic. U chytrých telefonů se ale také setkáme s kombinací metody virtuální klávesnice a klasické číselné klávesnice, případně qwerty klávesnice. Kdybychom měli shrnout významné hardwarové prvky, které tvoří dnešní smartphony a tablety, byly by to následující (Zheng, Ni 2006): Displej dotykový, velmi často multitouch 22

23 5 Software a hardware mobilních zařízení Procesor dnes více jader Operační paměť Vícejádrové grafické čipy Úloţiště, případně slot paměťové karty dnes jiţ nemá takovou důleţitost, protoţe moţností jsou i Cloud úloţiště (virtuální serverové) Bluetooth modul Mikrofon, reproduktory, zvukový výstup, video výstup Fotoaparát, přední kamera SIM slot (klasický, nano, micro) a telefonní anténa Wifi příjmač GPS modul, digitální kompas, gyrometr, GLONASS modul Mezi nejznámější firmy, které dodávají smartphony a tablety na náš trh, bychom určitě zařadili firmy Apple a Samsung. Mezi dalšími výrobci by to byli Nokia, Sony, LG, Motorola, Huaweii, Blackberry. 23

24 6 Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS 6 Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS 6.1 GPS a jeho obdoby v podobě GLONASS a Galileo Jedním ze základních předpokladů pro správné fungování geoinformačních systémů na mobilních zařízeních jsou samozřejmě lokalizační systémy. Pro Evropu se vyvíjí systém Galileo. Mezi nejznámější a nejvíce vyuţívané patří GPS a GLONASS. Oba tyto systémy pracují na obdobném principu. GPS byl původně navigační systém vyvinutý pro americkou armádu a u systému GLONASS pro armádu bývalého Sovětského svazu. Původně tyto moderní technologie nebyly k dispozici pro civilní účely. U GPS byla zadána do záměrná chyba, kdy přístroje ukazovaly hodnoty s odchylkou přibliţně 100 metrů. Dnes jsou ale tyto systémy volně dostupné a můţe je vyuţívat kaţdý. Přesnost těchto zařízení závisí na kvalitě přístroje, ale v průměru je přesnost zaměření přibliţně 5 aţ 10 metrů, jak uvádí ve své publikaci Steiner a Černý (2003). Samozřejmě se setkáváme u profesionálních GPS s přesností i v řádech centimetrů. V tomto případě je také vyuţíváno vyrovnávacích měření, kde se uţívá zejména pozemních stanic. U méně kvalitních GPS zařízení na telefonech je přesnost od 10 aţ po 15 metrů, coţ pro běţnou osobní lokalizaci postačuje. Pokud u profesionálních GPS chceme vyšší přesnost, hovoříme potom o diferencionální GPS (téţ DGPS), kdy pomocí pozemních stanic jsme schopni určovat lokalizaci s přesností centimetrů. Často se také setkáváme s pojmem A-GPS, coţ je asistovaná GPS, která potřebné efemeridy stahuje pomocí internetového připojení telefonu. Tento proces potom zajišťuje rychlejší získání údajů potřebných k lokalizaci. Nyní si představíme na příkladu GPS, jak tato technologie funguje. Dle Steinera a Černého (2003) je tento systém zaloţen na výpočtu vzdáleností přístroje a druţice. Tyto druţice jsou ve výšce km nad Zemí a je jich 24, tedy v daný okamţik jich lze spatřit najednou 24

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková Vývoj mobilních telefonů Barbora Bartlíková 1. Mobilní telefon První mobilní telefon spatřil svět v r. 1983. vynalezl ho americký konstruktér Martin Cooper. Byla to Motorola DynaTAC 8000X. Tento přistroj

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Kterou cestou se vydat? Tři základní operační systémy A z tohoto

Více

Huawei Ideos X5 smartphone s operačním systémem Anroid a s ideálním poměrem ceny a výkonu, s dobrým čtypalcovým displejem a rychlými reakcemi

Huawei Ideos X5 smartphone s operačním systémem Anroid a s ideálním poměrem ceny a výkonu, s dobrým čtypalcovým displejem a rychlými reakcemi Vodafone v srpnu uvádí nejširší portfolio smartphonů na trhu Praha 1. srpna 2011 Devět chytrých telefonů a jeden tablet. To je bezkonkurenčně rozšířená nabídka chytrých telefonů v portfoliu Vodafone, která

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime Vánoční inspirace Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme pro vás ušili přímo na míru. V katalogu Vánoční

Více

Mobilní telefony a datová zařízení

Mobilní telefony a datová zařízení Mobilní telefony a datová zařízení Vodafone Power to you Mobilní telefon měsíce Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Unikátní zakřivený displej 5,7" 8-jádrový procesor s taktem 2,1

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph LG L40, černá Mobilní telefon 3,5", Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 2x1,2GHz, 3,5" IPS displej, rozlišení 480x320 Gorilla Glass 2, 3MPix fotoaparát, FM rádio, 4GB interní paměť, 512MB RAM, microusb, microsd

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA JOHN ŘEŠENÍ DOE INC. ENJOYS MOBILNÍHO TRUSTFUL RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Knihovny v mobilních zařízeních Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Mobilita a komunikace Zánik lokálních služeb na úkor globálních => nutnost stále cestovat z místa na místo Díky technologiím nežijeme

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Czech, s.r.o Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech Pavel Troller Mobilní telefony a jiná obdobná zařízení

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby MicroStrategy Mobile Více než BI do kapsy Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011 Spojujeme software, technologie a služby 1 Obsah Chytré telefony a tablety MicroStrategy Mobile Ukázka tvorby interaktivního

Více

Chytré telefony pohledem operátora. Petr Dvořáček, Jan Fišer, T-Mobile Czech Republic a.s. 2.2. 2012

Chytré telefony pohledem operátora. Petr Dvořáček, Jan Fišer, T-Mobile Czech Republic a.s. 2.2. 2012 Chytré telefony pohledem operátora Petr Dvořáček, Jan Fišer, T-Mobile Czech Republic a.s. 2.2. 2012 Mobilní platformy Aktuální situace Mobilní platformy (ekosystémy) vznikají a zanikají, což je přirozené...

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s.

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s. ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY e-knihovna Wooky Wooky a.s. Distribuce elektronického obsahu? Inspirovaný systémem Amazon a Kindle, Barnes & Noble a Nook Jednotný systém pro Česko a Slovensko Komplexní

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992)

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Mobilní platformy očima uživatelů 1 Smartphone kdysi Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Smartphone dnes Nyní ios Apple Android Acer, HTC, Samsung, Nokia.. Windows Phone HTC, Samsung, Dell, Nokia a další..

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14 Obsah Úvod Proč počítačovou síť 7 Co v knize najdete 7 Zpětná vazba od čtenářů 10 Dotazy 10 Errata 10 Kapitola 1 Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

SecureDigital Cards CompactFlash Cards

SecureDigital Cards CompactFlash Cards Paměťové karty SecureDigital Cards CompactFlash Cards SDHC UHS-I 85MB/s Class 10 CompactFlash 150MB/s - vyměnitelné paměťové umožňuje data přepisovat a mazat, tak často, jak je kartou a UDMA koncového

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

15.990,- Buďte kreativní MOBILNÍ TELEFONY 2012 GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ 990,- 1.990,- 2.690,- říjen. Akční cena Samsung Star II. Sleva

15.990,- Buďte kreativní MOBILNÍ TELEFONY 2012 GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ 990,- 1.990,- 2.690,- říjen. Akční cena Samsung Star II. Sleva říjen MOBILNÍ TELEFONY 2012 GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ Buďte kreativní 5,55" 8 Mpx 5,55" HD samoled 8Mpx aparát OS Android 4.1 JellyBean 1,6 GHz procesor Wi-Fi NFC S Pen GPS s asistencí OČEKÁVANÁ NOVINKA V PRODEJI

Více

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství Technická specifikace ČÁST 2 Název veřejné zakázky- Část 2 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW Část 2 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com

iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com iphone - proč a jak mění svět mobilního Internetu Mobile Internet Forum 2008 Petr Mára, petrmara.com Jak to začalo... iphone vzniká po zkušenostech s ipodem, obchodem itunes Store a na základech Mac OS

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE Petr SVOBODNÍK, Daniel NOVÁK, Michal CERMAN Katedra kybernetiky, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, svobop24@fel.cvut.cz,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Trendy a vývoj chytrých zařízení Jakub králík Senior manažer řízení terminálů a zásobování Jan Fišer Manažer inovací 4/10/2015 1

Trendy a vývoj chytrých zařízení Jakub králík Senior manažer řízení terminálů a zásobování Jan Fišer Manažer inovací 4/10/2015 1 Trendy a vývoj chytrých zařízení Jakub králík Senior manažer řízení terminálů a zásobování Jan Fišer Manažer inovací 4/10/2015 1 Co se dnes dozvíte trendy v oblasti prodeje smartphonů vývoj u chytrých

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Telekomunikační koncová zařízení

Telekomunikační koncová zařízení Telekomunikační koncová zařízení Projekt č.: 1 Datum: 6. 11. 2013 Název: Vypracoval: Bc. Lukáš Rygol login: ryg0007 1. Úvod Vnitřní struktura systému ios ios je mobilní operační systém vyvinutý firmou

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více