UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Studijní program: Geografie (bakalářské studium) Studijní obor: Geografie - kartografie TECHNOLOGIE GEOINFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH Bakalářská práce Josef Laštovička Praha 2013 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra apl. geoinformatiky a kartografie Akademický rok vypsání práce: 2012/2013 Jméno a příjmení: Josef Laštovička studijní program: Geografie studijní obor: Geografie a kartografie ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Garant studijního programu/oboru vám schválil přidělení této bakalářské práce: Název práce: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Zásady pro vypracování: Cílem této bakalářské práce je přehled soudobých technologií vyuţívající geoinformačních systémů na chytrých telefonech a tabletech. Hodnoceny budou na základě jejich aplikování do výuky na středních a základních školách. V první části práce budou detailně popsány současné dostupné technologie chytrých mobilních telefonů a tabletů. Bude zde taktéţ srovnání platformy Android a ios. Ve druhé části se bude práce zabývat přehledem dostupného geoinformačního softwaru pro mobilní telefony a tablety. Mimo jiné práce bude zejména zaměřena na volně staţitelné programy. Ve třetí části se budeme zabývat kritickým zhodnocením funkčností softwaru. Bude zde popsána aplikace těchto programů v praxi. Jejich kladné a záporné stránky a taktéţ srovnání dostupných volně staţitelných programů s programy placenými. V poslední části se budu věnovat aplikaci geoinformačních systémů v rámci chytrých telefonů a tabletů do výuky středních a základních škol. Právě toto působení by mohlo změnit pohled studentů na současné geoinformační systémy a taktéţ by jim mělo pomoci při výběru budoucího povolání, případně dalšího studia. Práce s tablety a chytrými telefony budou probíhat v hodinách zeměpisu, kdy si ţáci vyzkoušejí sběr dat, mapování v terénu a tvorbu základních map. K práci kromě telefonů a tabletů budou rovněţ vyuţívat i osobních počítačů a volně staţitelných geoinformačních programů pro PC. Pro studenty a ţáky rovněţ připravím pracovní listy, tablety, chytré telefony, software a jiné pomůcky, na kterých potom otestujeme a porovnáme moţnosti soudobých mobilních geoinformačních programů.

3 Seznam odborné literatury: DAVIS, D. (2000): GIS pro kaţdého Vytváříme mapy na počítači. Computer Press, Praha, 112 s. DELANEY, J. (1999): Geographical Information Systems an introduction. Oxford University Press, Oxford, 194 s. KOLÁŘ, J. (2003): Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha, 161 s. KRYGER, J., WOOD, D. (2005): Making Mas - A VisualGuide to Map Design for GIS. The Guilford Press, New York, 303 s. SCHUURMAN, N. (2004): GIS a short introduction. Blackwell Publishing, Oxford, 169 s. ŠTYCH a kol. (2008): Vybrané funkce geoinformačních systémů. Česká kosmická kancelář, Praha, 177 s. ZIPF, A., STROBL, J. (2002): Geoinformation mobil. Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg, 230 s. Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Štych Přemysl, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: dle harmonogramu příslušného akademického roku Garant studijního programu/oboru Děkan V Praze dne

4 Velké poděkování patří mému školiteli RNDr. Přemyslu Štychovi za jeho pomoc, rady a nápady při zpracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat celé mojí rodině za podporu po celou dobu studia. Na závěr děkuji oběma školám, kde probíhalo testování aplikací a zejména učitelům Mgr. Romanu Veselskému a Mgr. Dagmar Laštovičkové. Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a ţe jsem všechny pouţité prameny řádně citoval. Jsem si vědom toho, ţe případné pouţití výsledků, získaných v této práci, mimo Univerzitu Karlovu v Praze je moţné pouze po písemném souhlasu této univerzity. Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a souhlasím s tím, aby byla řádně vedena v evidenci vypůjčovatelů. V Praze dne 4. března Josef Laštovička

5 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je podat přehled soudobých geoinformačních systémů pracující na platformě mobilních technologií. Vybrané technologie byly hodnoceny ţáky a studenty základních a středních škol pomocí vypracovaných testových materiálů. V úvodní části práce jsou stručně popsány současné dostupné technologie chytrých mobilních telefonů a tabletů se zaměřením srovnání platformy Android a ios. Ve druhé části práce předkládá detailní přehled dostupného geoinformačního softwaru se zaměřením na volně staţitelné programy. Třetí část předkládá kritické zhodnocením funkčních parametrů softwaru. Uvedeny jsou kladné a záporné stránky hodnocených aplikací a srovnání dostupných volně staţitelných programů s programy placenými. Poslední část se zaměřuje na moţnosti začlenění geoinformačních systémů na platformě chytrých telefonů a tabletů do výuky středních a základních škol. Jejich uţívání ve výuce by mohlo změnit pohled studentů na současné geoinformační systémy a mohlo by zvýšit jejich popularitu a praktické uţívání. Klíčová slova: Mobilní GIS, smartphone, tablet, GPS, mobilní operační systémy, ios a Android.

6 Abstract The aim of this work is to provide an overview of modern geoinformation systems operating on mobile technology platform. Selected technologies were evaluated by the students of elementary and secondary schools developed using test materials. In the introductory part of the paper briefly describes the current available technology smart phones and tablets focusing comparison platform ios and Android. The second part of presents an overview of available geo-information software with a focus on free downloadable programs. The third part presents a critical evaluation of the functional parameters of the software. The following are the positive and negative aspects of the applications evaluated and compared to the available free downloadable programs with paid programs. The last part focuses on the possibility of integrating geo-information systems on the platform of smartphones and tablets in teaching primary and secondary schools. Their use in teaching could change students' view of current spatial information systems and could increase their popularity and practical use. Key words: Mobile GIS, smartphone, tablet, GPS, mobile operating systems, ios and Android.

7 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Obsah 1 Úvod Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetofonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Mobilní počítačové technologie v oblasti vzdělávání Software a hardware mobilních zařízení Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS GPS a jeho obdoby v podobě GLONASS a Galileo Digitální kompas a gyroskop Akcelerometr Architektura mobilních operačních systémů Architektura platformy ios Architektura platformy Android Srovnání uživatelského rozhraní Androidu a ios GIS software pro mobilní zařízení Metodika Testovaná zařízení Samsung Galaxy Pocket GoClever Tab R Apple iphone 3GS Apple ipad Mini Výběr aplikací a způsob hodnocení softwaru pro chytrá zařízení Výsledky hodnocení software pro ios a Android GIS Mapy a polohové systémy, digitální kompasy, určování nadmořské výšky Meteorologie

8 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních 10.4 Zkoumání vesmírných těles Testování aplikací na základních a středních školách Metodika tvorby pracovních listů Testování žáků základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia Testování třetích ročníků čtyřletého gymnázia Výsledky dotazníků náhodného vzorku populace Obecné shrnutí výsledků hodnocení technologií nástrojů soudobých mobilních GIS Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

9 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Použité zkratky CAD CGIS DBMS EDGE HD HSDPA GIS GLONASS GPS GPRS GSM IrDA LTE NFC SDHC SIM Computer Aided Design, 2D a 3D počítačové projektování a rýsování Canada Geographical Information Systém, první geoinformační systém vyvinutý v 60. letech 20. století v Kanadě DataBase Management Systém, systém obsahující soubor programů, které spravují data v databázi Enhanced Data rates for GSM Evolution, druh 2G mobilní sítě, svojí rychlostí vývojově navazuje na GPRS (někdy téţ označováno jako 2.75G) High Definition, vysoké rozlišení displeje (s 1080 nebo 720 body v řádku) High Speed Downlink Packet Access, druh 3G mobilní sítě (někdy téţ označováno jako 3.5G) Geografické informační systémy Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma, druh lokalizačního systému na Zemi Global Position Systém, druh lokalizačního systému na Zemi General Packet Radio Service, druh 2G mobilní sítě s moţností připojení na internet a přenosem dat (někdy téţ označováno jako 2.5G) Global Systém for Mobile, druh 2G sítě, která je nejrozšířenější mobilní sítí na světě umoţňující telekomunikační sluţby, na něţ navazuje GPRS a EDGE s moţností připojení k internetu Infrared Data Association, druh bezdrátové datové komunikace dvou zařízení s touto technologií, hojně uţívané v minulém desetiletí Long Term Evolution, druh 4G mobilní sítě s velmi vysokou přenosovou rychlostí (někdy téţ označováno jako Pre-4G) Near Field Communication, druh bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost Secure Digital High Capacity, druh paměťové karty Subscriber Identity Module, identifikační karta uţivatele mobilní sítě 9

10 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Seznam použitých obrázků Obr. 1 Technologie smartphone Obr. 2 Změny ve využívání počítačové techniky Obr. 3 Schematický obrázek fungování GPS Obr. 4 Architektura platformy ios Obr. 5 Architektura platformy Android Obr. 6 Uživatelské rozhraní Android 4 na tabletu od firmy ASUS Obr. 7 Uživatelské rozhraní platformy ios 6 na iphone 5 a ipad Obr. 8 Samsung GalaxyPocket Obr. 9 GoClever TAB R Obr. 10 iphone 3GS Obr. 11 ipad Mini Obr. 12 Aplikace ArcGIS na ios Obr. 13 Ukázka lokalizačních služeb Apple Maps a Kompas na ios Obr. 14 Aplikace Meteor na systému Android Obr. 15 Aplikace Sky Map na systému Android Seznam použitých tabulek Tab. 1 Testovaná zařízení Tab. 2 Geoinformační aplikace pro Android a ios Tab. 3 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů na ios a Android Tab. 4 Srovnání hodnocení GIS aplikací na Android a ios

11 Josef Laštovička: Technologie geoinformačních systémů v mobilních zařízeních Seznam použitých grafů Graf 1 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů na jednotlivých zařízeních Graf 2 Srovnání úspěšnosti zpracování úkolů v rámci obou zkoumaných škol Graf 3 Vlastnictví mobilních zařízení u žáků 8. a 9. tříd Graf 4 Náročnost práce pro žáky ZŠ Bohdalov a Gymnázia Žďár nad Sázavou Graf 5 Předchozí znalost žáků ZŠ Bohdalov a Gymnázia Žďár nad Sázavou v probírané látce Graf 6 Vlastnictví mobilních zařízení testované třídy třetího ročníku Graf 7 Předchozí znalost studentů třetích ročníků v probíraném tématu Graf 8 Vlastnictví mobilních zařízení u náhodného vzorku populace

12 1 Úvod 1 Úvod V posledních letech se rozmáhá trend, který představuje snahu minimalizovat rozměry počítačů a mobilizovat je, tedy aplikovat je do terénu a pohybu. Mobilní technologie představují velkou šanci i pro rozvoj geoinformačních systémů. Dle Šedivé (2010) je mobilizace způsobena snahou získávat informace v pohybu efektivní cestou, tedy rychlého získání informací v čase a v poţadované formě. Tohoto trendu bylo zajisté dosaţeno vytvořením smartphonů. Smartphone, neboli chytrý telefon, je mobilní zařízení kombinující telefon a kapesní počítač (viz. Obr. 1). Jedná se o novou vývojovou třídu mobilních technologií, které umoţňují osobní správu informací a některé bezdrátové komunikační technologie. Je standardně vybaven operačním systémem, který je moţno modifikovat dalším softwarem (Zheng, Ni 2006). Na obdobném základu jsou postaveny i tablety, které však mají několik zásadních rozdílů. Prvním z nich je velikost displeje, který je daleko větší, a druhým základním rozdílem je nemoţnost připojení na telefonní sít mobilních operátorů. U mnohých modelů lze sice tablet připojit na internetovou síť mobilního operátora, ale u většiny zařízení nelze přístroj připojit na ţádnou mobilní telefonní síť a není z něj tedy nemoţné telefonovat. Obr. 1 Technologie smartphone (zdroj: Zheng, Ni 2006) 12

13 1 Úvod Velkou výhodou pro mobilní geoinformační systémy dnešní doby je podpora GPS, pomocí něhoţ můţeme lokalizovat jednotlivé body a vytvářet geodata, neboli data, ke kterým je připojena informace o poloze. V soudobých zařízeních najdeme i mnoho dalších uţitečných funkcí jako je například trojosý gyroskop či elektronický kompas. Mezi další vymoţenosti jistě patří také kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu, a to zejména na 3G a 4G sítě v terénu. Přestoţe 4G sítě zatím v našich geografických podmínkách nejsou dostupné, tak ve vyspělejších západních zemích je tato platforma ve velkých městech jiţ běţnou rutinou. V případě těchto zařízení lze nalézt taktéţ Wi-Fi připojení, pomocí něhoţ se lze připojit na lokální internetovou síť či uskutečnit méně kvalitní lokalizaci, stejně jako u mobilních sítí. Internetové připojení umoţňuje přímo odesílat data získaná v terénu a ukládat je na server, ze kterého si data můţeme načítat na osobním PC. Výhodou dnešních zařízení je jistě také vyuţití Bluetooth technologií (Zheng, Ni 2006). Poslední dobou se setkáváme stále častěji s novými vymoţenostmi. Jednou z nich by mohla být náhrada za Bluetooth NFC technologií, která umoţňuje ještě rychlejší přenos dat mezi zařízeními s touto technologií. Právě geoinformačním systémům na mobilních zařízeních je věnována celá tato bakalářská práce. Budeme se zabývat o následující představení těchto technologií a poukáţeme na jejich výhody a nedostatky. Zaměříme se na vyuţívání těchto technologií běţnou populací. V rámci komplexního hlediska se budeme zabývat těmito problémy: Přehled zařízení a jejich funkcí Přehled mobilních operačních systémů pro smartphony a tablety Architektura Android a ios Vývoj GIS aţ k současným mobilním aplikacím Geoinformační aplikace pro Android a ios Vlastní testování aplikací a výzkum v oblasti jejich vyuţívání Aplikace těchto technologií ve výuce na školách V současné době je moţné se setkat s mnohými platformami mobilních zařízení. Mezi dvě nejrozšířenější lze zařadit ios systémy a Android systémy. Jedná se o nejrozšířenější operační systémy, do kterých lze doinstalovat nejrůznější software obdobně jako na počítač. Mezi dalšími systémy můţeme jmenovat Windows Mobile, který byl nejrozšířenější platformou operačního systému společně s platformou Symbian na smartphonech ještě před pár lety (Mobilnet 2013). Právě inovace a snahy o zkvalitnění přístupu k informacím a nárůst mobilních zařízení s dotykovými obrazovkami vytvořil tlak na korporace jako je Google a Apple. To vedlo k vytvoření těchto dnes velmi rozšířených systémů. Kaţdým dnem tedy vzniká celá řada nejrůznějších programů pro tyto mobilní platformy. Mezi nimi jsou i programy geoinformačních systémů (GIS). Otázkou jen zůstává, do 13

14 1 Úvod jaké míry mají jejich funkce a aplikace váhu ve srovnání s geoinformačními programy pro stolní počítače. ČSÚ (2010) uvedl, ţe v roce 2009 v České republice mezi osobami ve věku 16 aţ 24 let je 98 % jednotlivců, kteří vyuţívají mobilní telefon. Uţ tento fakt jistě stojí za povšimnutí a je tedy zcela jistě bez pochyb, ţe mobilní zařízení představují velkou perspektivu pro rozvoj počítačových softwarů. 14

15 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací Rozvoj současné techniky v 21. století vedl ke zvyšování mobility. Postupem času došlo k zavedení počítačové infrastruktury do všech domácností. Největší rozmach nastal po zavedení internetu. Právě internet způsobil největší globální informační propojení a adaptaci lidí na počítačovou infrastrukturu. Dnešní uspěchaný ţivot vedl k vytvoření největší globální sítě. Připojený chce být téměř kaţdý, a právě mobilní jednotky nám pomáhají se snadno k síti připojit doma nebo kdekoliv v terénu, na cestách i v práci. Proto došlo k velkému rozvoji i u mobilních sítí, jejichţ přenosová datová rychlost se den ode dne stále zvyšuje (Zahariadis 2003). Právě tyto faktory způsobily tlak na současné vývojáře a techniky, kteří v rámci velkých firem spolu navzájem vytvářejí konkurenční vztahy a soupeří o největší popularitu a prestiţ. Stačí se poohlédnout za hity poslední doby v podobě mobilních telefonů, které jsou osazeny nejmodernějšími moţnými technologiemi, jako jsou čtyřjádrové procesory, dvanáctijádrové grafické čipy umoţňující zobrazovat Full HD obraz i navyšování kapacity operační paměti a velikosti úloţiště. Operační paměti v současných mobilních telefonech a tabletech dosahují běţně velikosti 1 aţ 2 GB. Právě tato mobilní zařízení přinášejí velikou revoluci v komunikaci. Bez pochyb se na této revoluci podíleli i poskytovatelé telekomunikačních sluţeb. Dnes jiţ nenajdeme mobilního operátora, který by v rámci svých tarifů neposkytoval mobilní internet a většina tarifů je tomuto trendu přizpůsobena. Je velmi zajímavé, jak se lidstvo adaptovalo na tyto sluţby a kaţdým dnem je vyuţívá stále více lidí na naší planetě. Většina uţivatelů smartphonů a tabletů povaţuje tyto technologie za součást kaţdodenního ţivota. V minulosti těchto technologií vyuţívala zejména business skupina. Dnes uţ ale nejsou moţnosti mobilních zařízení zdaleka vyuţívány pouze k pracovním účelům. Setkáváme se s nimi například při zábavě a odpočinku v podobě her, také při komunikaci na sociálních sítích či například při cestování. Vyuţitelnost perspektivy těchto technologií jsou v mnoha oborech téměř neomezené. Jedním z perspektivních oborů je bez 15

16 2 Mobilní éra 21. století a posun ve vývoji GIS aplikací pochyb i geoinformatika. Aniţ by si to uţivatelé uvědomili, dochází k vyuţívání geoinformačních technologií v celé řadě-běţně uţívaných aplikací. Ať uţ jsou to komunikační sluţby, lokalizační sluţby nebo dokonce i multimediální aplikace. Tyto technologie se staly součástí běţného ţivota lidí (Falaki a kol. 2010). 16

17 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetofonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Neţ se podíváme blíţe na problematiku soudobých mobilních geoinformačních technologií, je potřeba se pozastavit nad celkovým vývojem moderní kartografie zejména s přísunem kvantitativní revoluce od 60. let minulého století. Od té doby lidstvo udělalo celou řadu velmi uţitečných kroků. Dále je třeba zamyslet se nad tím, jak se v jednotlivých obdobích postupně střídaly veškeré moderní technologie, které byly nahrazovány ještě modernějšími, rychlejšími a výkonnějšími prostředky. Celý vývoj geoinformačních systémů je tedy vázán na revoluční vývoj počítačového hardwaru i softwaru. Jak uvádí Voţenílek (1998), tak je třeba věnovat pozornost i pokroku v teorii strukturování a analýze digitálních dat. Ze softwarového hlediska pak v podobě nových programovacích jazyků. Voţenílek (1998) uvádí čtyři základní etapy vývoje geoinformačních systémů. První období potom nazýváme jako pionýrské a řadíme ho od počátku 60. let aţ do roku Pro tento vývojový úsek je velmi důleţitý vliv průkopnických osobností. Hlavní činností tohoto období byla snaha začlenit výpočetní techniku do tvorby tematických map. Později v 60. letech byl vyvinut první geoinformační systém zvaný CGIS (Canada Geographica linformation System). Ten obsahoval data například o zemědělství, lesnictví a některých specifických kritériích o obyvatelstvu. Systém byl vyuţíván k tvorbě nejrůznějších tematických map s naskenovanými podkladovými mapami. Po mnoha úpravách je systém uţíván dodnes. Velkého rozvoje v této době dosáhly také CAD systémy na Massachusetts Institute of Technology. Mimo jiné v této době byly uţívány zejména sálové počítače a jednou z nejznámějších firem dodávající tyto počítače byla firma IBM. 17

18 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Od roku 1973 do počátku 80. let hovoří Voţenílek (1998) o druhé vývojové etapě, která je charakteristická nárůstem osobních počítačů ve všech sférách lidské činnosti. Právě v roce 1973 vzniká první komerční firma, zabývající se zpracováním geograficky definovaných dat - společnost H&S Computing, která vytváří data pro NASA. Firma se zaměřila na výstupní sloţku v podobě grafického systému, jenţ měl být vyuţíván zejména armádou k obranným účelům. V roce 1973 se také vyvíjí mnoho dalších mapových systémů například pro místní správu v Nashvillu. V roce 1969 vznikla firma ESRI, která právě v 70. letech představuje první vektorový systém zvaný ARC/INFO. Za třetí etapu Voţenílek (1998) povaţuje období od roku 1982 do konce 80. let. Tato etapa je důleţitá zejména z hlediska komercionalizace GIS. Dochází k integraci dat z různých zdrojů a také k integraci databázových principů s grafikou. Co se týká vývoje počítačového hardwaru, došlo k propojení více osobních počítačů pomocí základní sítě LAN a někdy i se sálovým serverovým počítačem. V našich podmínkách docházelo ke sběru dat a vytváření jednoduchých databází právě v kartografii a geodézii. Čtvrtou etapou je dle Voţenílka (1998) je přelom 90. let. Kromě velkého rozvoje počítačové infrastruktury a jejího zavedení jak do práce, tak do domácností, byla největším posunem v technice zavedení celosvětové počítačové sítě internetu. Vedle klasických počítačů se také začínají objevovat první mobilní zařízení. Nejprve v podobě notebooků a kapesních počítačů. Celkově docházelo k postupnému zmenšování těchto pracovních jednotek a také k přidávání nejrůznějších doplňujících funkcí těchto zařízení jako například GPS. Obr. 2 Změny ve vyuţívání počítačové techniky (zdroj: Voţenílek 1998) 18

19 3 Vývoj geoinformačních systémů: Od magnetonových pásek a sálových počítačů k chytrým mobilním zařízením Otázkou zůstává, zda příchod chytrých telefonů a zejména potom tabletů nevytváří právě novou vývojovou etapu, která navazuje na všechny čtyři předchozí (viz. Obr. 2). Tablety dnes nahrazují notebooky, protoţe k nim lze jednoduše připojit klávesnici a pracovat na nich jako na klasickém notebooku. Ostatně jako práce s novým operačním systémem Windows 8, který má kromě interaktivního prostředí Metra moţnost spuštění Desktop módu, zaručující klasické prostředí desktopových Windows. Není tedy problémem s takovýmto tabletem pracovat jako na klasickém notebooku nebo stolním počítači. Pomocí stylusu nebo interaktivního dotykového displeje nám naopak přináší nový rozměr v ovládání zařízení. Na závěr této kapitoly si lze otázku, kam bude celý vývoj v tomto oboru směřovat? Kaţdým dnem odborníci přicházejí s novými nápady a technologiemi. Stejně jako probíhá vývoj z hlediska hardwaru, tak i probíhá softwarová revoluce, kterou nelze zastavit. Kaţdý správný geoinformatik, by měl tyto trendy sledovat a věnovat jim náleţitou pozornost. Právě díky těmto technologiím je geoinformatika věda posouvána dál a kaţdou chvílí můţe GIS vyuţívat více vzhledem k jednoduchosti ovládání prvků aplikací i samotných mobilních zařízení. 19

20 4 Moderní technologie v oblasti vzdělávání 4 Mobilní počítačové technologie v oblasti vzdělávání S modernizací se setkáváme na kaţdém kroku. Samozřejmě kromě běţného ţivota se mobilní počítačové technologie postupně dostávají i do našich škol. Výuka informačních technologií je dnes jiţ zcela běţnou na základních školách, kde se děti seznamují s prací na počítači a moţnostmi získávání informací z internetu. Právě dalším krokem v této modernizaci je i zavádění notebooků a tabletů do výuky. Tedy zavádění mobilních zařízení. Bezpochyby největším problémem jejich zavedení je poměrně vysoká cena. Dříve bylo u modernizace problémem kromě pořizovací ceny také seznámení s danou technikou. To uţ však nyní takový problém není. Dodávané softwary nejsou příliš uţivatelsky náročné a setkáváme se s celou řadou nejrůznějších školení pro ředitele a učitele všech stupňů jednotlivých škol. Nová technika také přináší velké moţnosti a velmi často je také blízká samotným ţákům, kteří pak mají moţnost daleko snáze pochopit probíranou problematiku (Kubeš 2013). Mezi nejzajímavější projekty, zabývající se právě modernizací počítačové infrastruktury na školách, je Vzdělání 21. Počáteční fáze tohoto projektu byla zahájena jiţ v roce 2009, kdy na prvních třech základních školách byly vytvořeny tzv. digitální učebny, ve kterých měli ţáci přístup k látce ve svých netboocích. Postupem času se celý projekt rozrůstal na další školy. Dalším velmi významným projektem byl Flexibook 1:1, který byl zaveden na 11 školách v České republice a to díky velmi úzké spolupráci s nakladatelstvím Fraus. Právě nakladatelství Fraus zajišťuje tvorbu elektronických učebnic pro studenty (Nakladatelství Fraus 2013a a 2013b). Samozřejmě nemůţeme brát tyto způsoby novodobé výuky za zcela nahrazující klasickou výuku. Na samotných školách nepředstavuje vyuţívání notebooků a tabletů při výuce plnohodnotnou náhradu běţných učebnic, atlasů, sešitů a jiných pomůcek. Jedná se spíše o zkvalitnění zdrojů informací a o zpestření současné výuky. Právě moderní technologie a posun ve vzdělávání můţe mít velký motivační dopad na ţáky a studenty. Samotné učebnice 20

21 4 Moderní technologie v oblasti vzdělávání v elektronické podobě je moţné mnohem snadněji aktualizovat a také je moţné nahrazovat je novými. Dříve si školy nakoupily učebnice, které měly po určitou dobu, po kterou byly ministerstvem schváleny jako vhodné k výuce (Kubeš 2013). Nesmíme také zapomenout na fakt, ţe vedle elektronických učebnic lze do výuky volně začlenit dostupné aplikace právě například pro tablety. Student si pak můţe danou látku procvičit individuálně doma nebo společně se ţáky a učiteli ve škole. Učitelé jsou pak díky těmto novým metodám schopni snadněji vysvětlit nejrůznější problematiku a naopak studenti jsou schopni danou věc mnohem snáze pochopit, případně si ji představit na daném konkrétním příkladu v praxi. Touto cestou je pak učitel můţe ovlivnit, motivovat a vyvolat zájem o probíranou látku. 21

22 5 Software a hardware mobilních zařízení 5 Software a hardware mobilních zařízení Na začátku bychom si měli uvědomit, ţe smartphone nebo tablet je mobilním osobním počítačem, který má dlouhou historii od svého vzniku. V minulé éře mobilních zařízení jsme se setkali s mnoha osobními komunikátory a kapesními počítači (PDA a PocketPC), které jsou vlastně předchůdci celé škály dnešních mobilních zařízení, ze kterých jsou dvěma největšími zástupci tablety a smartphony (Zheng, Ni 2006). Tyto dva přístroje se příliš neliší. Nějaké zásadní rozdíly ale rozhodně nalézt můţeme. Prvním z nich je velikost zařízení, velikost displeje a váha. Právě tablet dosahuje větších rozměrů a typický je pro něj osmi aţ desetipalcový displej, zatímco u smartphonů nalezneme displej o velikostech tři aţ čtyři palce. Dalším rozdílem je způsob konektivity, kdy tablet aţ na výjimky většinou nemá přístup k telefonní síti, případně potom nemá přístup na GSM sítě. Samozřejmě se také setkáváme s celou řadou hybridních zařízení kombinujících vlastnosti tabletu a smartphonu. Taková zařízení potom nazýváme phabletem (někdy téţ označováno jako smartlet). Jedná se o zařízení, která mají funkce smartphonu a displej větších rozměrů, tedy přibliţně pět aţ šest palců (Wikipedia 2013c). Je tedy zřejmé, ţe displej hraje velkou roli pro uţití zařízení a pro práci v aplikacích. V současné době jsou displeje nové generace. K jejich ovládání nám postačí samotný prst, případně můţeme tablet ovládat i více prsty a vyuţívat tak gest, potom hovoříme o takzvaném multitouch displeji. Displej nám dovoluje uţívat i virtuální klávesnici, která dnes nahrazuje všechny typy klávesnic. U chytrých telefonů se ale také setkáme s kombinací metody virtuální klávesnice a klasické číselné klávesnice, případně qwerty klávesnice. Kdybychom měli shrnout významné hardwarové prvky, které tvoří dnešní smartphony a tablety, byly by to následující (Zheng, Ni 2006): Displej dotykový, velmi často multitouch 22

23 5 Software a hardware mobilních zařízení Procesor dnes více jader Operační paměť Vícejádrové grafické čipy Úloţiště, případně slot paměťové karty dnes jiţ nemá takovou důleţitost, protoţe moţností jsou i Cloud úloţiště (virtuální serverové) Bluetooth modul Mikrofon, reproduktory, zvukový výstup, video výstup Fotoaparát, přední kamera SIM slot (klasický, nano, micro) a telefonní anténa Wifi příjmač GPS modul, digitální kompas, gyrometr, GLONASS modul Mezi nejznámější firmy, které dodávají smartphony a tablety na náš trh, bychom určitě zařadili firmy Apple a Samsung. Mezi dalšími výrobci by to byli Nokia, Sony, LG, Motorola, Huaweii, Blackberry. 23

24 6 Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS 6 Funkce mobilních zařízení využívaných v GIS 6.1 GPS a jeho obdoby v podobě GLONASS a Galileo Jedním ze základních předpokladů pro správné fungování geoinformačních systémů na mobilních zařízeních jsou samozřejmě lokalizační systémy. Pro Evropu se vyvíjí systém Galileo. Mezi nejznámější a nejvíce vyuţívané patří GPS a GLONASS. Oba tyto systémy pracují na obdobném principu. GPS byl původně navigační systém vyvinutý pro americkou armádu a u systému GLONASS pro armádu bývalého Sovětského svazu. Původně tyto moderní technologie nebyly k dispozici pro civilní účely. U GPS byla zadána do záměrná chyba, kdy přístroje ukazovaly hodnoty s odchylkou přibliţně 100 metrů. Dnes jsou ale tyto systémy volně dostupné a můţe je vyuţívat kaţdý. Přesnost těchto zařízení závisí na kvalitě přístroje, ale v průměru je přesnost zaměření přibliţně 5 aţ 10 metrů, jak uvádí ve své publikaci Steiner a Černý (2003). Samozřejmě se setkáváme u profesionálních GPS s přesností i v řádech centimetrů. V tomto případě je také vyuţíváno vyrovnávacích měření, kde se uţívá zejména pozemních stanic. U méně kvalitních GPS zařízení na telefonech je přesnost od 10 aţ po 15 metrů, coţ pro běţnou osobní lokalizaci postačuje. Pokud u profesionálních GPS chceme vyšší přesnost, hovoříme potom o diferencionální GPS (téţ DGPS), kdy pomocí pozemních stanic jsme schopni určovat lokalizaci s přesností centimetrů. Často se také setkáváme s pojmem A-GPS, coţ je asistovaná GPS, která potřebné efemeridy stahuje pomocí internetového připojení telefonu. Tento proces potom zajišťuje rychlejší získání údajů potřebných k lokalizaci. Nyní si představíme na příkladu GPS, jak tato technologie funguje. Dle Steinera a Černého (2003) je tento systém zaloţen na výpočtu vzdáleností přístroje a druţice. Tyto druţice jsou ve výšce km nad Zemí a je jich 24, tedy v daný okamţik jich lze spatřit najednou 24

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE 13.02.17 7:05:40 NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE Cena celkem: 19 239 Kč (bez DPH: 15 900 Kč) Běžná cena: 21 162

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG GALAXY S8+ (G955) ŠEDÝ MOBILNÍ TELEFON, OCTA CORE 2,3GHZ, 4GB RAM, 64GB, LTE, 6,2", IP68, ANDROID 7.

MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG GALAXY S8+ (G955) ŠEDÝ MOBILNÍ TELEFON, OCTA CORE 2,3GHZ, 4GB RAM, 64GB, LTE, 6,2", IP68, ANDROID 7. 19.12.17 5:19:38 MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG GALAXY S8+ (G955) ŠEDÝ MOBILNÍ TELEFON, OCTA CORE 2,3GHZ, 4GB RAM, 64GB, LTE, 6,2", IP68, ANDROID 7.0, ŠEDÝ Cena celkem: 24 490 Kč (bez DPH: 20 240 Kč) Běžná

Více

MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ

MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ 04.03.17 14:25:00 MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ Cena celkem: 6 990 Kč (bez DPH: 5 777 Kč) Běžná cena: 7 689 Kč Ušetříte:

Více

Samsung rozšiřuje nabídku smartphonů GALAXY o nové, levnější modely

Samsung rozšiřuje nabídku smartphonů GALAXY o nové, levnější modely Samsung rozšiřuje nabídku smartphonů GALAXY o nové, levnější modely Rovnou o tři nové přírůstky se rozrostla oblíbená rodina mobilních zařízení GALAXY společnosti Samsung. Smartphony Core II, Ace 4 a Young

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Produktový katalog Xiaomi SRPEN 2017

Produktový katalog Xiaomi SRPEN 2017 Produktový katalog Xiaomi SRPEN 2017 Představení telefonů Xiaomi O značce Xiaomi je čínská společnost, která navrhuje, vyvíjí a prodává smartphony, aplikace a spotřební elektroniku. Xiaomi zažívá v posledních

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Katalog nabízených značkových mobilních přístrojů firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Katalog nabízených značkových mobilních přístrojů firmy. PYROLINE Technology s.r.o. Katalog nabízených značkových mobilních přístrojů firmy PYROLINE Technology s.r.o. Apple iphone 5s, kapacita 16GB iphone 5s, kapacita 16 GB, barva: Zlatá iphone 5s, kapacita 16 GB, barva: Vesmírně šedá

Více

Produktový katalog Xiaomi. Říjen 2017

Produktový katalog Xiaomi. Říjen 2017 Produktový katalog Xiaomi Říjen 2017 Představení telefonů Xiaomi O značce Xiaomi je čínská společnost, která navrhuje, vyvíjí a prodává smartphony, aplikace a spotřební elektroniku. Xiaomi zažívá v posledních

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Produktový katalog Xiaomi ČERVENEC 2017

Produktový katalog Xiaomi ČERVENEC 2017 Produktový katalog Xiaomi ČERVENEC 2017 Představení telefonů Xiaomi O značce Xiaomi je čínská společnost, která navrhuje, vyvíjí a prodává smartphony, aplikace a spotřební elektroniku. Xiaomi zažívá v

Více

Huawei Ideos X5 smartphone s operačním systémem Anroid a s ideálním poměrem ceny a výkonu, s dobrým čtypalcovým displejem a rychlými reakcemi

Huawei Ideos X5 smartphone s operačním systémem Anroid a s ideálním poměrem ceny a výkonu, s dobrým čtypalcovým displejem a rychlými reakcemi Vodafone v srpnu uvádí nejširší portfolio smartphonů na trhu Praha 1. srpna 2011 Devět chytrých telefonů a jeden tablet. To je bezkonkurenčně rozšířená nabídka chytrých telefonů v portfoliu Vodafone, která

Více

Produktový katalog Xiaomi ČERVEN 2017

Produktový katalog Xiaomi ČERVEN 2017 Produktový katalog Xiaomi ČERVEN 2017 Představení telefonů Xiaomi O značce Xiaomi je čínská společnost, která navrhuje, vyvíjí a prodává smartphony, aplikace a spotřební elektroniku. Xiaomi zažívá v posledních

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Téma: Základní rozdělení Hardware

Téma: Základní rozdělení Hardware Téma: Základní rozdělení Hardware Vytvořil: Vítězslav Jindra Dne: 24. 11. 2011 VY_32_Inovace/1_041 1 Anotace: Interaktivní prezentace seznamuje žáka s různými druhy počítačového hardware, je doplněna výkladem

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

Procesory nvidia Tegra

Procesory nvidia Tegra VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Procesory nvidia Tegra Petr Dostalík, DOS140 Pokročilé architektury počítačů Představení nvidia Tegra V únoru roku 2008 představila společnost nvidia

Více

Tablet SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1. Popis a používání zařízení ve výuce

Tablet SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1. Popis a používání zařízení ve výuce STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Tablet SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 Popis a používání zařízení ve výuce Vytvořil: Mgr. David Čížek Obsah 1. Úvod... 2 2. Popis tabletu,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem IdeaTab A3000 Příručka se stručným návodem Vítejte Kamera Front vpředu Ovládání hlasitosti Předtím než začnete používat své zařízení IdeaTab, důkladně si přečtětě tuto příručku. Příručka Vám pomůže naučit

Více

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime Vánoční inspirace Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme pro vás ušili přímo na míru. V katalogu Vánoční

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet

etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet Ondřej Bradáč (obradacczsm@lenovo.com) Materiál přiložený v etailer Kitu pro tablet TAB 2 A8-50 PPT Doporučený text (souhrn, přehled, klíčové vlastnosti) Doporučené použití

Více

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012

Knihovny v mobilních zařízeních. Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Knihovny v mobilních zařízeních Jan Pokorný Knihovny současnosti 2012 Mobilita a komunikace Zánik lokálních služeb na úkor globálních => nutnost stále cestovat z místa na místo Díky technologiím nežijeme

Více

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph LG L40, černá Mobilní telefon 3,5", Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 2x1,2GHz, 3,5" IPS displej, rozlišení 480x320 Gorilla Glass 2, 3MPix fotoaparát, FM rádio, 4GB interní paměť, 512MB RAM, microusb, microsd

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Kterou cestou se vydat? Tři základní operační systémy A z tohoto

Více

Mobilní telefony a datová zařízení

Mobilní telefony a datová zařízení Mobilní telefony a datová zařízení Vodafone Power to you Mobilní telefon měsíce Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Unikátní zakřivený displej 5,7" 8-jádrový procesor s taktem 2,1

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7 Obsah Úvod......................................................... 7 Kapitola 1 Co je GPS..................................................... 9 Jak GPS funguje.......................................................

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková Vývoj mobilních telefonů Barbora Bartlíková 1. Mobilní telefon První mobilní telefon spatřil svět v r. 1983. vynalezl ho americký konstruktér Martin Cooper. Byla to Motorola DynaTAC 8000X. Tento přistroj

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Osobní počítač

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Osobní počítač Osobní počítač Osobní počítač PC uvedla na trh firma IBM na trh v roce 1981. Jedná se o stavebnicovou konstrukci. Konkurenci se podařilo konstrukci napodobit a tak vznikly počítače IBM PC kompatibilní

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby MicroStrategy Mobile Více než BI do kapsy Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011 Spojujeme software, technologie a služby 1 Obsah Chytré telefony a tablety MicroStrategy Mobile Ukázka tvorby interaktivního

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Business Information. 2011 Petr Kasa Veronika Chrustawczuková Igor Šmerda

Business Information. 2011 Petr Kasa Veronika Chrustawczuková Igor Šmerda Business Information Forum 2011 Petr Kasa Veronika Chrustawczuková Igor Šmerda Evoluce platformy Nokia FUTURE DISRUPTIONS 2011 2012 2013 2014 MOBILEPHONES SMARTPHONES 2 Windows Phone bude primárním systémem

Více

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti...

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... Mgr. Petr Jelínek Ing. Michal Bílek Ing. Karel Johanovský Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... O co se vlastně jedná? dotykové obrazovky (displeje) jsou vstupní i výstupní zařízení dvě nesporné

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992)

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Mobilní platformy očima uživatelů 1 Smartphone kdysi Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Smartphone dnes Nyní ios Apple Android Acer, HTC, Samsung, Nokia.. Windows Phone HTC, Samsung, Dell, Nokia a další..

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA JOHN ŘEŠENÍ DOE INC. ENJOYS MOBILNÍHO TRUSTFUL RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

5 oduktů Katalog pr 201

5 oduktů Katalog pr 201 Katalog produktů 2015 Žijte podle vlastního rytmu Žijte teď. Žijte naplno. Velký 6" displej s extrémně tenkým rámečkem pro výjimečné prohlížení 8+1 jádrový procesor v kombinaci s velkou 4100 mah baterií

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení IČO: 00000582 Sídlo/místo podnikání: Magnitogorská

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka ICT zařízení pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci Specifikace předmětu

Více

Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce. RNDr. Jan Krejčí, PhD.

Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce. RNDr. Jan Krejčí, PhD. Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce RNDr. Jan Krejčí, PhD. Nezapomeneme Vyplnit dotazník na: http://dotyk.ujep.cz/dotaznik.php Kritéria pro výběr zařízení Mobilita zařízení

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

699 Kč DOKONALÝ SPOLEČNÍK RŮZNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ. SONY sluchátka

699 Kč DOKONALÝ SPOLEČNÍK RŮZNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ. SONY sluchátka Zboží pochází výhradně z oficiální CZ distribuce! 100% záruka původu-zboží je určeno pro prodej v ČR Reklamaci lze uplatnit v kterémkoli autorizovaném servisu Bezproblémová aktualizace software Kompletní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Akční nabídka mobilních telefonů

Akční nabídka mobilních telefonů Akční nabídka mobilních telefonů Lenovo A1000-8GB, černá kód czc: 178140 1.999,- Chytrý telefon s operačním systémem Android 5.0 Lollipop; 4" displej, rozlišení 800 x 480 bodů; 4jádrový procesor s frekvencí

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Czech, s.r.o Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech Pavel Troller Mobilní telefony a jiná obdobná zařízení

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

16.990,- MOBILNÍ TELEFONY GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ 2.990,- 1.790,- 2.490,- květen. Nejočekávanější mobil roku Již v prodeji! Samsung GALAXY mini

16.990,- MOBILNÍ TELEFONY GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ 2.990,- 1.790,- 2.490,- květen. Nejočekávanější mobil roku Již v prodeji! Samsung GALAXY mini květen 2013 MOBILNÍ TELEFONY GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ Nejočekávanější mobil roku Již v prodeji! 5" 13 Mpx Samsung GALAXY mini 3,14" dotykový OS Android 2.3 Gingerbread 3Mpx aparát Bluetooth 3.0 USB rychlejší

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

odolné tablety tablety s nejmodernější technologií a nekompromisní robustností

odolné tablety tablety s nejmodernější technologií a nekompromisní robustností odolné tablety tablety s nejmodernější technologií a nekompromisní robustností odolné tablety tablety, které vaši práci dostanou na vyšší úroveň, určeny pro veškerou průmyslovou výrobu, letectví, stavebnictví

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna. GPS tě tam dovede Shrnutí Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Výukové materiály z oblasti ICT

Výukové materiály z oblasti ICT Výukové materiály z oblasti ICT Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více