Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY"

Transkript

1 Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk SQL 8. Příklady databázvých systémů Data Jak lze data strukturvat? Data jsu hlavním předmětem perací v infrmatice Mhu být různě strukturvaná i různé rganizvaná Frmáty dat v pdnikvé infrmatice: tabulky, text, případně grafika, grafy atd. Z phledu ulžení dat: vlná struktura (např. text), pevná struktura Pevná struktura dat Jedntlivé znaky (numerické, alfanumerické atd.) Plžky reprezentují určitu vlastnst sledvané reality, např. 101 reprezentuje identifikátr zákazníka Záznamy (rekrd) klekce vzájemně suvisejících plžek, např. záznam bjednávce Báze dat (database) je na nejvyšší úrvni hierarchie dat, klekce integrvaných a vzájemně suvisejících subrů dat. Např. subr dat bjednávek splu se subrem dat zbží a subrem zákazníků (bjednatelů) Databáze V intuitivním pjetí: míst kam ukládáme v tištěné neb elektrnické pdbě naše data Databáze subr suvisejících dat pstačujících pr daný účel neb pr daný systém zpracvání dat Databáze není databázvý systém Systém řízení báze dat Systém řízení báze dat (SŘBD) skupina prgramů fungující jak rzhraní mezi daty v databázi a uživatelem, případně aplikačním prgramem. Účel SŘBD definice a knstrukce databáze a manipulace s ní. Základní slžky: - Prgram pr definvání dat, umžňující vytváření a změny datvých struktur - Prgram pr manipulaci s daty, umžňující vkládání a aktualizaci dat, vyhledávání, výběr a prezentaci dat a tvrbu frmulářů a sestav - Prgram pr řízení přístupu uživatelů k datům

2 Databázvý systém Princip databázvéh systému lze charakterizvat rvnicí: DBS = DB + SŘBD Data jsu rganizvána v databázi (DB) a jsu řízení systémem řízení báze dat (SŘBD) Výhdy: Krdinuje jak fyzický, tak lgický přístup k datům Snižuje duplicitu dat Umžňuje flexibilní přístup k datům (tj. tvrbu dtazů) Umžňuje více uživatelům přístup ke stejným datům ve stejnu dbu Mdel dat Mdel je zjedndušení reality služící pr pchpení kmplexních systémů jak celku. Vytváření abstaktních bjektů. Mdel dat je abstraktní mdel, který dkumentuje a rganizuje pdnikvá data pr kmunikaci mezi členy týmu, služí jak plán pr vývj aplikací, specifikuje jak data ukládat a přistupvat k nim. Představitelé mdelů dat Děrné štítky a papírvé pásky - Byly histricky prvním způsbem pčítačvéh ukládání dat.

3 Hierarchický mdel dat Data jsu rganizvána d strmvé struktury Každý záznam představuje uzel ve strmvé struktuře Vzájemný vztah mezi záznamy je typu rdič/ptmek. Síťvý mdel Odstraňuje mezení ve vztazích, které nemhu být zastupeny v hierarchickém mdelu V síťvém mdelu může uzel suviset s více než jedním dalším uzlem Relační mdel dat Cdd (1970) mdel zalžený na n-árních relacích Matematický aparát relačních mnžin a predikátvé lgiky Data sdružena d tzv. relací (tabulek), které bsahují n-tice (řádky). Tabulka je struktura záznamů s pevně stanvenými plžkami (slupci atributy) Každý slupec má definván jednznačný název, typ a rzsah, nebli dménu Záznm se stává n-ticí (řádkem) tabulky Důvd vzniku: Zvýšení nezávislsti dat v systémech pr správu databází Matematický přístup k ukládání a načítání dat Pdpra ad hc zpracvání dtazu Sémantický mdel dat Reprezentuje data v pjmenvaných mnžinách bjektů, hdnt, vztahů a mezeními mezi těmit mnžinami bjektů, hdnt a vztahů Sémantický databázvý mdel Entity Relatinship (ER) mdel Pužívá se jak základ pr sjedncení dlišných phledů na data: síťvý mdel, relační mdel, a mdel mnžin entit Technika tvrby ER diagramů představuje grafický způsb zbrazvání typů entit, vztahů a atributů Entita bjekt reálnéh světa Mnžina entit skupina entit Vztah zachycují suvislsti mezi entitami Vztah 1:1 nastává mezi typy entit ČTENÁŘ-EXEMPLÁŘ, prtže jeden kntrétní exemplář může být zapůjčen puze jedním čtenářem Vztah 1:N exituje např. mezi typy entit KNIHA-EXEMPLÁŘ v knihvně mají něklik exemplářů téže knihy Vztah M:N nastává mezi typy entit ČTENÁŘ-REZERVACE, kdy rezervace na jednu knihu může být prvedena více čtenáři a také jeden čtenář může rezervvat více knih Metdika tvrby mdelu dat 1. Specifikace mnžin enetit mdelvané reality 2. Identifikace vztahů mezi entitami

4 3. Přiřazení primárních klíčů 4. Transfrmace mdelu d lgické struktury 5. Dplnění zbývajících atributů d předběžných relací 6. Prvěření struktury mdelu pmcí nrmalizačních prcedur 7. Přířazení dmén jedntlivým atributům 8. Stanvení pravidel pr vkládání, rušení a změny dat v databázi 9. Prgnóza buducíh vývje mdelu Objektvý mdel dat Pskytuje pdpru bjektům mdelvaných v databázvých aplikacích Dědičnst je jedním z klíčvých pjmů bjektvéh paradigma Další pjmy: bjekty, vlatnsti, metdy, událsti Rzdíl mezi klasickým a bjektvým přístupem: Při tvrbě datvéh mdelu klasickým způsbem se snažíme prvky reálníh světa zbrazit d předem připravených struktur pevně danéh druhu. U bjektů je tmu bráceně; pr prvky reálnéh světa si vytváříme nvé bjekty, které se jim pdbají. Objektvě-relační mdel dat Pdpra pr: Rzšíření základních datvých typů v rámci SQL (ORMD umžňují návrháři databáze definvat nvé datvé typy) Slžité bjekty v kntextu SQL (V relačním mdelu jsu atributy tradičně atmvé. ORMD pdprují kmplení bjekty, které tvří shluky hdnt jiných datvých typů.) Dědění v kntextu SQL (Mžnst pětvnéh pužití definvaných kmplexních bjektů a uživatelem definvaných funkcí.) Tvrbu systémvých pravidel (Pravidla jsu spjena s událstí. Když djde k událsti, perace spjené s pravidlem se prvedu. Zajištění knzistentníh stavu databáze.) Deduktivní databáze Pskytují mechanismy, kterými lze pmcí pravidel dvdit z dat ulžených v databázi nvé skutečnsti. Jazyk Datalg Aktivní databáze Pdpruje reaktivní chvání na základě pravidel ECA (Event Cnditin Actin) Může autmaticky reagvat včas a efektivně na událsti, jak jsu databázvé přechdy, čas událsti a externí signály Temprální databáze Zabývá se situacemi, kde fakta jsu spjeny s časem Rzlišuje se slžka vyjadřující bdbí, ve kterém byl fakt (v mdelvaném světě) pravdivý (tzv. Valid time) a slžka vyjadřující bdbí, p které je fakt ulžen v databázi (tzv. Transactin time)

5 Distribuvané databáze Mají SŘBD rzděleny d něklika uzlů (pčítačů) v pčítačvé síti V centrálním SŘBD jsu data řízena v jednm uzlu, zatímc v distribuvaném SŘBD jsu data řízena něklika uzly Glbální data zaznamenává v mnha zeměpisně ddělených lkalitách Multimediální databáze Obsahují a umžňují klíčvé perace s multimediálními daty Zalžen na relačním mdelu dat Datvý typ BLOB Prstrvé databáze Zalžena na datvém mdelu definující vlastnsti a perace statických bjektů v prstru Multidimenzinální databáze Vychází z vícerzměnré maticvé algebry, která byla pužita pr (ruční) analýzy dat d knce devatenáctéh stletí Nrmalizace dat Úprava lgickéh mdelu databáze s cílem mezit redundanci a dekmpnvat slžité relace na dvjrzměrné tabulky s atmickými hdntami plí. Technika datvé nrmalizace patří mezi základní techniky návrhu relačníh databázvéh schématu a přináší následující výhdy: Zabránění vzniku duplicitních dat Úspra kapacity paměťvéh média Usnadnění aktualizae a výběrů ptřebných dat Prces nrmalizace dat Dtazvací jazyk SQL Strukturvaný dtazvací jazyk (neprcedurální) Je světvě nejpužívanější databázvý dtazvací jazyk Pdpruje vyhledávání, zpracvání a správu dat ulžených ve frmě tabulek Je přístupný uživatelům bez frmálníh vzdělání v matematice a prgramvání

6 Pdpruje rzhdvání a n-line zpracvání transakcí Pkuší se sjedncení datvých dtazů a úklů pr správu databází, jak je vytváření a úpravy tabulek a phledů, řízení přístupu k datům a definvání mezení k chraně integrity databáze Prcesr dtazů přijímá dtaz, věřuje jej, ptimalizuje prcedurální datvý tk prstřednictvím exekučníh plánu a realizuje jej pr získání výsledků dtazu. Příklad dtazu v realční algebře a SQL Je stanven následující nenrmlaizvané relační schéma (tabulky): STUDENTI(Jmen, Prijmeni, RC, Datum narzeni, Předmět); ZNÁMKY (Hdnceni, Předmět) Chceme vyhledat všechny studenty, kteří mají známku z předmětu Infrmatika a zbrazit jejich jména a příjmení. Příklady databázvých systémů FxPr, Visual FxPr, Clipper, Paradx, Micrsft Access, PC FAND, 602SQL (WinBase 602) Oracle, MS SQL Server, Infrmix, Interbse/FireBird, Prgress, MySQL, PstgreSQL, Data management Osnva prezentace 1. Data, infrmace, znalsti 2. Živtní cyklus dat 3. Data Management Základní principy Funkce 4. Business Intelligence Multidimenzinální databáze Reprting Data, infrmace, znalsti Data jsu reprezentace skutečnsti (text, čísla, grafika, brazy, zvuk neb vide). Jsu t jakékli zaznamenané pznatky či fakta. Jsu schpné přensu, interpretace či zpracvání. Infrmace jsu data v kntextu. Jsu t data, která mají smysl. Bez kntextu, data nemají smysl. Kntext zahrnuje (DAMA-DMBOK, 2010) : Pdnikvý význam datvých prvků a suvisejících pjmů. Frmát, ve kterém jsu data prezentvána. Časvý rámec reprezentvaný daty. Význam dat vzhledem k danému pužití. Znalst je przumění, uvědmění, pznání a přijetí situace a seznámení se s její slžitstí. (DAMA- DMBOK, 2010) Znalst je t, c jedntlivec vlastní (ví) p svjení dat a infrmací a p jejich začlenění d suvislstí.

7 Znalst, data a infrmace jsu pdnikvým zdrjem. Učení v rganizaci (Knwledge management). Data jsu základem infrmace, znalsti a naknec mudrsti. Data- Infrmace- Znalsti +Definice + Vzry a trendy + frmát + Vztahy + Předpklady + Časvý rámec + Význam Definice dat data datech, tzv. meta-data. Meta-data, včetně pdnikvých definic dat, pmáhají vytvřit kntext dat a přispívat ke zlepšení kvality infrmací. Živtní cyklus dat - prvnání Živtní cyklus vývje systému Plán Analýza Návrh Tvrba Testvání Nasazení Udržvání Živtní cyklus dat Plán Specifikace Pvlení Vytvření a získání Udržvání a užití Archivace a napravení Očištění Data Management (DAMA) Vymezení pjmu: Plánvání, realizace a dhled nad záměry, pstupy a prjekty, zajišťující kntrlu, chranu, dručení a zvýšení hdnty dat a infrmací. (DAMA-DMBOK, 2010) Pslání: Účelem je dsažení dstupnsti, kvality a bezpečnsti dat pr ptřeby všech zainteresvaných stran. Cíle: Przumět infrmačním ptřebám v pdniku. Sběr, ulžení, chrana a zajištění integrity dat. Neustálé zlepšvání kvality dat a infrmací. Zajištění chrany, důvěrnsti a zabránění neprávněnému neb nevhdnému pužití dat a infrmací. Maximalizvat efektivní využití a hdntu dat a infrmací.

8 Vstupy: Pdnikvá strategie Pdnikvé aktivity IT aktivity Datvé tázky Ddavatelé: Veducí pracvníci Tvůrci dat Funkce: Řízení dat pdniku. Management architektury dat. Vývj dat. Management prvzních dat. Management bezpečnsti dat. Management hlavních a referenčních dat. Management datvých skladů a Business Intelligence. Management bsahu a dkumentů. Management meta-dat. Management kvality dat. Externí zdrje Regulační subjekty Nástrje: Nástrje mdelvání dat Systém řízení báze dat (SŘBD) Nástrje integrace a kvality dat Nástrje Business Intelligence Nástrje managementu dkumentů Nástrje úlžiště meta-dat Účastníci: Tvůrci dat Infrmační sptřebitelé Správci dat Datvý dbrníci Veducí pracvníci Hlavní výsledky: Strategie dat Architektura dat Datvé služby Databáze Data, infrmace, znalsti a mudrst

9 Knzumenti: Administrativní pracvníci Znalstní pracvníci Manažeři Veducí pracvníci Zákazníci Metriky: Metriky hdnty dat Metriky kvality dat Metriky prgramu DM Business Intelligence (BI) Sada knceptů a metd určených pr zkvalitnění rzhdnutí firmy. (H.J.Dresner, Gartner 1989) Business Intelligence je sada prcesů, aplikací a technlgií, jejichž cílem je účinně a účelně pdprvat rzhdvací prcesy ve firmě. Pdprují analytické a plánvací činnsti pdniků a rganizací a jsu pstaveny na principech multidimenzinálních phledů na data. Jedntlivé kmpnenty řešení BI

10 Vrstva pr extrakci, transfrmaci, čištění a nahrávání dat Pkrývá blast sběru/přensu dat ze zdrjvých systémů d vrstvy pr ukládání dat v řešení BI: ETL systémy - nebli systémy pr extrakci, transfrmaci a přens dat. EAI systémy - nebli systémy pr integraci aplikací. Vrstva pr ukládání dat (databázvé kmpnenty) Zajišťuje prcesy ukládání, aktualizace a správy dat pr řešení BI: Datvé sklady (Data Warehuse) - základní databázvá kmpnenta řešení BI. Datvá tržiště (Data Marts) - subjektvě rientvané analytické databáze, sučást neb nadstavba datvéh skladu. Operativní datvá ulžiště (Operatinal Data Stre) - pdpůrné analytické databáze. Dčasná úlžiště dat (Data Staging Areas) - databáze pr dčasné ulžení dat před jejich vlastním zpracváním d databázvých kmpnent řešení BI.. Vrstva pr analýzy dat (analytické kmpnenty) Pkrývá činnsti spjené s vlastním zpřístupněním dat a analýzu dat: Reprting - analytická vrstva, zaměřená na standardní neb ad hc dtazvací prces d databázvých kmpnent řešení BI. Systémy On-Line Analytical Prcessing (OLAP) - vrstva zaměřená na pkrčilé a dynamické analytické úlhy. Dlvání dat (Data Mining) - systémy zaměřené na sfistikvanu analýzu velkéh mnžství dat. Prezentační vrstva (nástrje pr kncvé uživatele) Zajišťuje kmunikaci kncvých uživatelů s statními kmpnentami řešení BI, tedy zejména sběr pžadavků na analytické perace a následnu prezentaci výsledků: Prtálvé aplikace zalžené na technlgiích WWW. Systémy EIS - Executive Infrmatin Systems. Různé analytické aplikace. Důvdy vzniku BI Prvzní (transakční) aplikace mají z hlediska analytických a plánvacích činnstí pdniku mezení: Neumžňují rychle a pružně měnit kritéria pr analýzy pdnikvých dat (sledvat data prdeji v čase, pdle zákazníků, prduktů, segmentů trhu, pdnikvých útvarů, atd.). Obtížné zajištění přístupu pracvníků k agregvaným datům (za pdnik, útvar, za všechny zákazníky, jedntlivé zákazníky atd.). Prvzní aplikace jsu primárně určeny pr přizvání a aktualizace dat. Prblém narůstajících dat (redundantními a neknzistentními), pdniky jsu jimi zahlceny. Prvzní systémy mhu realizvat analytické perace, ale s mezenu rychlstí a flexibilitu.

11 Knceptuální návrh databáze elektrnickéh bchdu slžitst Prvzní databáze (OLTP) Neumí perativně řešit tázky: Klik se prdal prduktů v kategrii pánské buvi v rce 2005? Klik glfvých hlí kupil zákazník Nvák v rce 2005? Klik glfvých hlí kupili zákazníci z Ústeckéh kraje? Jaké byly příjmy prdejny na Praze 6 z prdeje glfvéh vybavení? Jaké byly celkvé příjmy? Tvrba databázvých dtazů by byla v OLTP databázích velmi slžitá a zdluhavá. Řešením je návrh multidimenzinální databáze. Multidimenzinální phled na data Pjem multidimenzinální data se pužívá ve dvu různých významech v blasti řízení dat: 1. Data suhrnných ukazatelů vytvřených různým seskupením relačních dat pr n-line analytické zpracvání (OLAP). OLAP ppisuje přístup pr pdpru rzhdvání, jehž cílem je získat znalsti z datvéh skladu, neb přesněji, z datvých tržišť. (Abelló, 2009) 2. Ple hetergenních datvých typů splu s meta-daty k jejich ppisu.

12 Dimenze je hierarchicky uspřádaný subr rzměrvých hdnt, které pskytují kategrické infrmace charakterizující určitý aspekt dat ulžených v MD kstce. (Pedersen, 2009) Datvá kstka je datvá struktura pr ukládání a analýzu velkéh mnžství vícerzměrných dat. Datvá kstka Prces návrhu Fáze návrhu BI systémů (Závdný, 2011): 1. Analýza infrmačních ptřeb uživatelů. 2. Analýza datvé základny. 3. Návrh řešení a jeh architektury Prces MD mdelvání (Kimball 1998, 2002): Výběr pdnikvý prcesů. Výběr části z pdnikvéh prcesu. Výběr rzměrů. Výběr měr. Multidimenzinální mdelvání MD mdely kategrizují data, buď jak fakta ascivaná s numericku míru, neb jak dimenze, která charakterizují fakta a jsu většinu textvé

13 Fakta jsu bjekty, které představují předmět pžadvané analýzy, který má být analyzván pr lepší pchpení jeh chvání. Schéma sněhvá vlčka (Snwflake) Schéma Hvězda Prdukt

14 Ukázka kntingenční tabulky z OLAP databáze Rlling-up, Drilling-dwn Phyb p agregvaných úrvních (není nutné data pčítat). Rll-up (neb také drill-up): Operace seskupí buňky v kstce na základě agregace hierarchie. Drill-dwn: Operace dril-dwn je pakem perace rll-up Rll-up (neb také drill-up): nastavuje vyšší (hrubší) agregační úrveň. Drill-dwn: nastavuje nižší (jemnější) agregační úrveň. Pivting umžňuje táčet datvu krychlí, tj. měnit úhel phledu na data na úrvni prezentace bsahu datvéh skladu.

15 Slicing, dicing Slicing: dvluje prvádět řezy datvu kstku. Dicing: Umžňuje filtrvat více dimenzí v rámci kstky. -nad kstku je napsán ČAS -vedle kstky- PRODUKT -a pd ní-lokace Multidimenzinální úlžiště dat MOLAP [Multidimensinal OLAP] nezávislst na relační databázi; rychlejší dezvy na dtazy; prstrvě úsprné ukládání;

16 ROLAP [Relatinal OLAP] flexibilita ve vytváření ad-hc dtazů; schpnst pracvat s OLTP databází (není nutné vytvářet datvý sklad); nevýhdu je účinnst aplikace; HOLAP [Hybrid OLAP] kmbinuje vlastnsti ROLAP a MOLAP; ukládá data jak v relační databázi, tak v MD databázi. DOLAP [Desktp OLAP] připjení se k centrálnímu úlžišti OLAP dat a stažení ptřebné pdmnžiny kstky na lkální pčítač. Reprting Reprting je činnst spjená s dtazváním se d databází pmcí standardních rzhraní těcht databází (např. SQL příkazů v rámci relačních databází). V rámci reprtingu lze identifikvat: standardní reprting, kdy jsu v určitých časvých peridách spuštěny předpřipravené dtazy; ad hc reprting, kdy jsu na databáze (většinu) jednrázvě frmulvány specifické dtazy, explicitně vytvřené uživatelem Prezentační vrstva BI KPI - Middle East Prezentační vrstva BI Oracle

17 Pjem systém Slv systém pchází z řečtiny (systémy) a značuje t, c je slžené, seskupené v celek; spjení, skupinu, ddělení, slženinu. Dalšími významy jsu sustava, skladba, celek, systém, státní zřízení Z hlediska terie systémů je systém suhrn suvisejících prvků, sdružených d jednh celku. Subsystém je systém, který je částí jinéh systému Systém se bvykle skládá z kmpnent (neb elementů), které jsu spjeny za účelem umžnění tku infrmací, materiálu neb energie Termín systém je čast pužíván pr ppis entit, které se vzájemně vlivňují a pr něž může být vytvřen matematický či jiný mdel Vstupy, výstupy a systém Pdniky fungují v tržní eknmice na principu transfrmace vstupů na výstupy D transfrmačníh prcesu vstupují výrbní zdrje, výsledkem transfrmace jsu výrbky/pskytnuté služby, které pdnik prdává dběratelům Hvříme-li výrbních zdrjích, jistě se vám na prvním místě vybaví práce, půda, kapitál ve výčtu nesmíme pmenut infrmaci Infrmace se v dnešní dbě stává stejně důležitým výrbním faktrem jak výše uvedené klasické výrbní faktry Infrmační systém Výsledkem (resp. výstupem) hmtně energetických tků jsu mnhdy hmatatelné statky (nvá stavba, svetr, chléb, ) Na pzadí hmtně energetických tků však prbíhají také tky infrmační Infrmační tky (ať už se jedná tky pvahy vlivňvání, řízení či regulace) sehrávají v přeměně vstupů na výstupy zcela zásadní charakter Nástrjem pr realizaci infrmačních tků jsu infrmační systémy Infrmační systémy jsu systémy pr sběr, udržvání, zpracvání a pskytvání infrmací a dat Infrmační systém definice Definice kmbinuje kybernetické pjetí infrmačníh systému s terií řízení a vymezuje infrmační systém jak nástrj pr infrmační pdpru v knkrétních pdnikvých činnstech IS lze spjvat s managementem, analýzu a rzhdváním (je tedy chápán jak pdpůrný nástrj pr výrbu, řízení analýzu a rzhdvací úlhy); jak nástrj se svým vlastním psláním (účelem, misí); V mnha firmách dnes dchází k substituci lidské rutinní práce. Tam, kde prbíhají algritmem jednznačně ppsatelné jednduché rzhdvací úlhy, jsu nasazvány infrmační systémy, které vlivňují či regulují další činitele transfrmačníh prcesu míst člvěka Verze a mdifikace SW prduktu SW je bvykle prvzván v pdniku mnh let, jde tedy dluhdbu investici Nasazení SW je bvykle spjen se změnami pdnikvých prcesů. Užívání SW vede k řadě návyků u uživatelů (k vlivňvání genetickéh kódu pdniku)

18 Změna těcht návyků je bvykle uživateli vnímána jak nepříjemnst a práce navíc Jedntlivé vývjvé varanty prduktu jsu bvykle značvány dvjčíslím ve tvaru v. m, kde v značuje verzi a m mdifikaci verze Ke změně čísla verze dchází (když pmineme změny čísla verze učiněné z marketingvých důvdů) při zásadních invacích prduktu, tj. při výrazné změně funkčnsti neb technlgické úrvně prduktu Ke změně čísla mdifikace dchází tehdy, když nvá varianta prduktu má drbná vylepšení (např. jsu dstraněny chyby, které uživatelé reklamvali na předchzí variantě prduktu) Strategie při vývji nvých verzích SW Varianta znamená, že nvá verze prduktu kmbinuje jak zásadní invace funkčníh repertáru, tak zásadní technlgické invace I když je tat varianta lákavá, prtže může výrbci SW zabezpečit pdstatný náskk před knkurencí, je spjena se značnými riziky, která se mhu dtknut i uživatele prduktu Prt výrbci bvykle vlí variantu, která se nazývá variantu pravých úhlů, tj. nvá verze zahrnuje buď invace funkčnsti, neb technlgické invace 3 suběžně bsluhvané verze První je verze prvzvaná u zákazníků. Vývj tét verze byl uknčen. Hlavní pzrnst tét verzi u výrbce věnují bchdníci, prtže je zdrjem tku funkcí d firmy Druhu verzí je právě vyvíjená verze (bsahuje nvé funkce, invvané funkce, nvé technlgie, knverze dat z/d různých technlgických prstředí, knverze datvé základny aplikace z verze d verze (atd.). Hlavní pzrnst tét verzi věnují vývjáři a marketing Třetí verzí je plánvaná verze. Plán prduktu se připravuje pr funkce, tak pr technlgii ve třech úrvních: Jádr prduktu: c musí nutně být ve verzi zahrnut (např. respektvání nvé legislativy) Žáducí vlastnsti prduktu: c favrizuje prdukt na trhu (např. grafické uživatelské prstředí, klient/server architektura, atd.) Příležitsti: c by byl pěkné, ale není zatím předmětem zájmu zákazníků. Hlavní pzrnst tét verzi věnují pracvníci strategickéh rzvje a architekti prduktu Otázky zákazníka na verze IS Při nákupu nvéh prduktu by se měl buducí zákazník zajímat tyt údaje suvisející s verzemi prduktu Jak čast firma v minulsti dávala na trh nvé verze Jak v nvých verzích reagvala na nvé trendy IS/IT, resp. Sama trendy vytvářela Jak čast firma ddávala nvé mdifikace (rychlý sled mdifikací indikuje, že na trh byla ddána syrvá verze prduktu) C byl zveřejněn právě vyvíjené a plánvané verzi prduktu Nákup htvéh IS x vývj vlastníh IS Zákazník může přídit infrmační systém něklika způsby

19 Vývj vlastníh IS Nákup standardizvanéh IS (čast se značuje jak bx applicatin). Tyt aplikace lze rzdělit na Systémy bez mžnsti custmizace (tj. bez mžnsti zákaznických úprav) Systémy s mžnstí custmizace (tj. systémy jejichž vlastnsti se upravují zákazníkům na míru). Custmizace bvykle zahrnuje: Ddatečné prgramvání funkcí či mdulů Vývj tiskvých sestav Vývj převdvých můstků a integrací s jinými IS Skripty, které mění chvání aplikace Bx applicatin SW zabalený d krabičky, balení bvykle bsahuje instalační médium, licenční čísl a uživatelsku příručku Tent druh SW je v prvnání s prjektváním nvéh IS či custmizací IS relativně levný Instalace SW bez custmizace je relativně rychlá, jednduchá a levná Tent SW je bvykle významným funkčních chyb Ddavatelé těcht IS nabízejí bvykle kvalitní dkumentaci a htline Custmizace bx applicatin Někdy je jádr IS dstačující, je však třeba dladit některé mduly, funkce a tiskvé sestavy. Pak přichází na řadu zákaznická úprava, tj. custmizace Drbné zákaznické úpravy jsu stále výrazně levnější jak vývj zcela nvéh IS Ddavatelé IS jsu bvykle dbře připraveni na custmizační pžadavky klientů hýbání systému knkrétním prcesům v pdniku je u středních a velkých firem nezbytnstí Vývj aplikace na zakázku U některých firem existují následující důvdy pr zakázkvý vývj aplikace: Prcesy v rganizaci či výrbní prgram rganizace jsu natlik unikátní, že nelze pužít bx applicatin a custmizvat ji Pdnik pžaduje zcela nvý typ aplikace, jejímž prstřednictvím se dliší d knkurence a dsáhne tak knkurenční výhdy Pdnik ptřebuje řešit speciální infrmační ptřeby, pr které není na trhu vhdná bx applicatin Prjektvé pjetí Zákaznické úpravy IS a zakázkvý vývj aplikací jsu zpravidla v praxi pjímány prjektvě Pdnik, který má vlastní ICT specialisty, může realizvat tyt prjekty s využitím vlastních zdrjů Řada pdniků však tyt práce vytěsňuje za své hranice a bjednává tyt práce u ddavatelů Prjektvé pjetí je významné jak z hlediska manažerskéh, právníh i finančníh

20 Prjekt Subr vzájemně pdmíněných úklů (činnstí), jejichž vyknání v určitém přadí vede k dsažení stanvenéh cíle Znaky prjektu Jednrázvá akce Definván začátek a knec Velký rzsah (dělitelný na dílčí části) Omezené zdrje (peníze, čas) Začátek prjektu Cíle Strategie dsažení Zdrje Rle správce prjektu Určuje cestu k cíli Krdinuje Ddávky, vybavení, místnsti Členy týmu Infrmvání managementu Zhdntí prjekt pr jeh dknčení Jak řídit prjekt s prgramem Micrsft Prject? 4 fáze úspěšnéh prjektu Definujte cíl prjektu Sestavte plán prjektu Sledujte a řiďte prjekt Uzavření prjektu Vytýčení cílů prjektu Pdrbně (čísla, data, plžky) Výstižně, jednznačně Při vývji SW se většinu jak cíl uvádí přesný ppis upravvaných/nvě vyvíjených mdulů IS, funkcí, sestav Jaké infrmace prjektu zadáváme? Určete pčátečním datum prjektu Vytvřte seznam všech důležitých úklů Prveďte časvé dhady Přiřaďte pracvníky a vybavení Určete závislsti úklů

21 Jak zadáváme infrmace prjektu? Vy vkládáte základní infrmace Datum zahájení prjektu, názvy úklů a délku trvání, Prjekt sám vyplní další údaje Datum zahájení úklu, datu sknčení úklu, A vytvří rzvrh Vytvřte seznam úklů Uspřádejte úkly d lgickéh přadí Určete fáze prjektu (seskupení úklů) Určete úrvně Úkly vlte tak, aby byly dstatečně dluhé, ale zárveň natlik krátké, abyste je mhli efektivně sledvat a včas dhalit neplánvané prblémy při jejich plnění Zadejte jedntlivé úkly a pakující se úkly Implicitní délka trvání úklu je jeden den Ganttův graf zbrazuje trvání úklu graficky Implicitním datem zahájení úklu je den zahájení prjektu Přidejte milníky Milníky pmáhají při sledvání termínu dknčení jedntlivých fází prjektu Vytvřte suhrnné úkly Vytvřením suhrnných úklů (summary tasks) získáte mžnst využívat hierarchie úklů a tak zbrazit fáze prjektu Neb všechny detaily MS Prject vytvří váš rzvrh C se má kdy udělat a kým? Jak vytvřit rzvrh? Úkly start as sn as pssible MS Prject přizpůsbuje dbu trvání úklu pdle přiřazení zdrjů Úkly finish as sn as pssible Kritická cesta rzhduje datu uknčení prjektu Jak dladit plán prjektu? Zdrje: řešení přetížení zdrjů Čas: délka trvání prjektu Zkrácení např. přidáním dalších zdrjů

22 Náklady Snížení nákladů prdlužením prjektu, např. mezením přesčasů Jak můžete zbrazit infrmace prjektu? Infrmace bjevující se v phledech Tabulky zbrazují různé slupce Filtry zaměřené na úkly a zdrje Omezení úklů C nejdříve (ASAP) pružné mezení nezadává se datum C nejpzději (ALAP) pružné mezení nezadává datum Dknčit pd dni/včetně/ (FNET) = dknčit dříve než (zadané datum pzději) Dknčit před dnem/včetně/ (FNLT) = dknčit pzději než (zadané datum a dříve) Musí být dknčen (MFO) = dknčit v zadané datum Zahájit p dni/včetně/ (SNET) = zahájit v zadané datum a pzději Zahájit před dnem/včetně/ (SNLT) = zahájit v zadané datum a dříve Plánvací metdy Práce (člvěkhdiny) = TRVÁNÍ (trvání práce) x JEDNOTKY (pčet pracvníků v %) Plánvací metda řízení úsilím plánvání pdle vynalžené námahy Metda je implicitně nastavena, cž znamená, že práce je implicitně knstantní Knstantnst zde znamená, že při zvýšení pčtu zdrj pklesne trvání a napak Plánvací metdy Varianta pevná dba trvání Lze vypnut řízení úsilím pak neplatí pučka knstantnsti práce (resp. Při zvýšení/snížení pčtu zdrjů na úkl se nesnižuje/nezvyšuje dba trvání úklu) Varianta pevná práce Nelze vypnut řízení úsilím Tat varianta se běžně pužívá např. ve stavebnictví, kde jsu veškeré činnsti brány z tabulek, kde lze nalézt časvé dtace v nrmhdinách Když je zdrj přidělen k úklu, celkvá práce (P) je během dby trvání úklu rzdělvána implicitně stejnměrně Tmu říkáme rvnměrný flat wrk cntr K dispzici je ještě dalších sedm rzvrstvení Analýza vytvřené hdnty Analýza vytvřené hdnty využívá k prvedení jedntlivých úklů tři základní hdnty: Rzpčtvé náklady plánvaných prací (BCWS) Skutečné nálady prvedených prací (ACWP) Rzpčtvé náklady prvedených prací (BCWP) Ukazatele vytvřené hdnty lze zbrazit v pdbě dchylek neb pměrů Jestliže ukazatele vytvřené hdnty představují dchylky (např. dchylka nákladů), mhu být tyt dchylky kladné neb záprné Kladná dchylka znamená, že plán předbíháte, neb máte nižší rzpčet

23 Kladné dchylky umžňují přerzdělit finanční prstředky a zdrje z úklů či prjektů s kladnu dchylku na úkly či prjekty se záprnu dchylku Záprná dchylka značuje, že za plánem zastáváte neb překračujete rzpčet a je třeba pdniknut nějaké patření. Je zřejmě nutné zvýšit rzpčet neb akceptvat sníženu rentabilitu prjektu Analýza vytvřené hdnty Ukazatele vytvřené hdnty jsu pměrvé veličiny, mhu být větší než 1 neb menší než 1 Hdnta větší než jedna značuje, že plán předbíháte neb máte nižší rzpčet Hdnta menší než jedna značuje, že za plánem zastáváte neb překračujete rzpčet Např. hdnta SPI 1,5 znamená, že jste sptřebvali puze 67% částku z času plánvanéh na dknčení části úklu v daném časvém bdbí a hdnta CPI 0,8 znamená, že náklady na úkl činí 25% více než byl v daném časvém bdbí naplánván ACWP = Skutečné náklady prvedených prací (Actual Cst f Wrk Perfrmed) Celkvé skutečné náklady, které vznikly v průběhu prvádění práce na úklu za dané bdbí Pkud u čtyřdenníh úklu ve skutečnsti vzniknu za první dva dny celkvé náklady 3500 Kč za každý den, činí hdnta ACWP za tt bdbí 7000 Kč (hdnta BCWS je stále 5000 Kč) BAC = Rzpčet v kamžiku dknčení (budget at cmpletin) Plánvané náklady na dknčení úklu BCWP = rzpčtvé náklady prvedených prací (Budget Cst f Wrk Perfrmed) Jsu t náklady, které naběhly na daný úkl v suvislsti s jeh skutečným plněním Pkud jsu tyt náklady stanvvány jak přírůstkvé v závislsti na mnžství vyknané práce, pak jsu stanveny jak prcentuální pdíl směrných nákladů Rzpčtvé náklady jsu prgramem pčítány pdle vzrce: BCWP = BAC x (% dknčení) / 100 Hdnta BCWP představuje prcentuální hdntu mnžství rzpčtu, která měla být vynalžena na dané mnžství práce úklu vyjádřené prcentuální hdntu. Pkud je p dvu dnech úkl dknčen z 60%, měl by být vyčerpán 60% z celkvéh rzpčtu na úkl, tedy 6000 Kč BCWS = Rzpčtvé náklady plánvaných prací (Budget Cst f Wrk Scheduled) Náklady na úkl dané směrným plánem Pkud jsu tyt náklady stanvvány jak přírůstkvé v závislsti na mnžství vyknané práce, pak jsu stanveny jak prcentuální pdíl plánvaných nákladů (náklady, které jste d prjektu zadali v dbě plánvání danéh úklu) z prcentní dknčensti úklu BCWS = náklady x (% dknčení) / 100 BCWS tvří část nákladů, které mají být na daný úkl vyčerpány mezi datem zahájení úklu a stavvým datem Celkvý plánvaný rzpčet pr čtyřdenní úkl zahájený v pndělí činí např Kč. Bude-li stavvé datum určen na středu, bude hdnta BCWS činit 7500 Kč. EAC = dhad nákladů v kamžiku dknčení (Estimated at Cmletin) EAC = skutečné náklady + zbývající náklady + pevné náklady FAC = prgnóza dknčení (Frecast at Cmpletin) Jsu t plánvané náklady na jednduchý úkl (bez pdúklů), sumární úkl neb prjektvý sumární úkl

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Databáze 2011/2012 Konceptuální model DB. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Databáze 2011/2012 Konceptuální model DB. RNDr. David Hoksza, Ph.D. Databáze 2011/2012 Knceptuální mdel DB RNDr. David Hksza, Ph.D. http://siret.cz/hksza Osnva Organizace Stručný úvd d DB a DB mdelvání Knceptuální mdelvání Cvičení - ER mdelvání Náplň přednášky a cvičení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Databázové patterny Profinit. All rights reserved.

Databázové patterny Profinit. All rights reserved. Databázvé patterny RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah C je databázvý pattern Pattern: Přiřazení rlí Pattern: Klasifikace 2014 Prfinit. All rights reserved.

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION 1 Úvd CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION Ing. Václav Huser, ředitel divize INEKON-SYSTEMS, INEKON GROUP a.s. V následujícím článku jsu diskutvány tázky nvých přístupů

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Datové formáty grafiky

Datové formáty grafiky Datvé frmáty grafiky jejich specifika a mžnsti využití Adam Řehřek Jakub Dvrský 3.11. 2016 Obsah Úvdní představení Rastrvá grafika Vektrvá grafika 3D grafika Vlná diskuze Přístupy k 2D grafice Rastrvá

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více