Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!"

Transkript

1 Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM!

2 Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) Pfiímá a úãinná pomoc ohroïen m a znev hodnûn m dûtem do 18 let v celé âeské republice Sbírkové konto Pomozte dûtem! : /0300 je otevfieno v em celoroãnû Veselé sbírkové a benefiãní akce po cel rok v celé âeské republice V echny peníze kaïdoroãnû rozdûlovány ve vefiejném v bûrovém fiízení NROS Pondûlí velikonoãní sbírka v pfiímém pfienosu ât Podrobné informace na Hlavní cíle sbírky: 1. zv ená kvalita Ïivota dûtí 2. rovné pfiíleïitosti v ech dûtí a rûzn ch skupin dûtské populace 3. fungující rodina nebo alternativní rodinné modely Oblasti podpory: Ze sbírky jsou kaïdoroãnû podporovány tisíce dûtí prostfiednictvím nestátních neziskov ch organizací, jejichï projekty uspûjí v celorepublikovém vefiejném v bûrovém fiízení. Sbírka je zamûfiena na následující cílové skupiny dûtí: dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané dûti s tûlesn m, du evním a smyslov m postiïením dûti ohroïené drogovou ãi jinou závislostí dûti Ïijící v nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách Roãní harmonogram sbírky (hlavní data) polovina kvûtna: seãtení stavu konta za uplynul roãník a vyhlá ení vefiejného v bûrového fiízení polovina kvûtna: vyhlá ení sbírky nového roãníku konec ãervna: uzávûrka pro pfiijímání Ïádostí o nadaãní pfiíspûvek fiíjen: slavnostní vyhlá ení v sledkû vefiejného v bûrového fiízení NROS Pondûlí velikonoãní: celoveãerní zábavn pofiad ât Pomozte dûtem! Sbírka v datech Za 5 let sbírka shromáïdila a rozdûlila celkem Kã 1. roãník 1998/ Kã 2. roãník 1999/ Kã 3. roãník 2000/ Kã 4. roãník 2001/ Kã 5. roãník 2002/ Kã 1. roãník roãník roãník roãník roãník 118 Poãet podpofien ch projektû Informovanost vefiejnosti o sbírce Pomozte dûtem se od roku 2001 zv ila. Znáte dlouhodobou vefiejnou sbírku âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti,pomozte dûtem!, kterou symbolizuje Ïluté kufiátko s ãervenobíl m záchrann m kruhem? Zájem médií o sbírku Pomozte dûtem! v prûbûhu 5.roãníku vzrostl. Nejvût í pozornost sbírce vûnují regionální média. Poãet pfiíspûvkû v jednotliv ch typech médií ( )** % magazíny 7 % zprav. âtk 10 % televize 4 % celostátní deníky 25 % spol. ãasopisy 1 % rozhlas 1 % regionální deníky 52 % Ano Ne Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6 Pramen: Newton IT, 2003 *Vefiejná sbírka pod názvem Pomozte dûtem! byla povolena NROS rozhodnutím Ministerstva vnitra âr pod ãj. VS2/5051/ dne **Údaj za televizi a rozhlas zahrnuje pouze zpravodajství.

3 Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Jarmila Skopalová, reïie: Petr Novotn, scénáfi: Roman Kopfiivík, úãinkující: Anna K., Ivan Hlas, Gabriela Demeterová, Martin Maxa, Dûda Mládek Ilegal Band, Jana Kirschner a Petr Hapka, âeskomoravská hudební spoleãnost, MÀága a Îìorp a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Pomozte dûtem! na obrazovce âeské televize Pomozte dûtem! je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, Ïe sbírka je spojena s oslovením iroké vefiejnosti prostfiednictvím masového média, konkrétnû vysíláním velké show, bûhem které diváci pfiispívají na konto. Sbírku v pfiímém pfienosu realizuje âeská televize vïdy na Pondûlí velikonoãní v denních vstupech Studia Pomozte dûtem a ve veãerním zábavném pofiadu. Projektu se ât vûnuje také kaïdoroãnû velkou kampaní na obrazovce, jsou to napfi. spoty osobností, image spot, upoutávky na pofiady, dûkovací spoty, vyhlá ení v bûrového fiízení na rozdûlení financí. Kufie je také ãast m hostem dal ích pofiadû âeské televize. Není v ak dûleïité pouze o peníze vefiejnost poïádat a pfiedat je potfiebn m dûtem. Stejnû dûleïité je ukázat v em, ktefií pfiispûli, jak byla sbírka vyuïita. V âeské televizi tomu slouïí dokumenty projektu Pomozte dûtem!. ât samozfiejmû nemûïe ukázat v echny dûti, kter m byly peníze urãeny, cyklus Kde peníze pomáhají, kter vysílá od roku 2002, v ak pfiedstavuje jednou t dnû od ledna do kvûtna alespoà vybrané podpofiené projekty. V sledky prûzkumû známosti sbírky a v e kaïdoroãnû pfiedan ch financí organizacím, které se potfiebn m dûtem vûnují, jsou pro ât dûkazem v znamu realizace projektu v televizním vysílání. Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Jana Kratochvíla a Miloslava VaÀka, dramaturg: Martin Urban, scénáfi a reïie: Petr Novotn, úãinkující: Karel Gott, Jifií Such, Lunetic, Vlasta Rédl a Hradi Èan, Crazy Lady, Ilona Czáková, Rock n Roll Band Marcela Woodmana, Tony Esposito, Yo Yo Band a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Dokumenty TS Jana Kratochvíla a Miloslava VaÀka, dramaturg: Martin Urban; Charita po anglicku, reïie: Petr Barto ; Topolan tí talenti, reïie: Josef Harvan; Dûti, které nemohou Ïít se sv mi rodiãi, reïie: Ljuba Václavová; Pomoc dûtem ve chvílích Ïiveln ch katastrof, reïie: Ljuba Václavová; Mnû by se tu líbilo, reïie: Helena Tyburcová; Ale Trávnick, reïie: Jan Mudra; Jan zpovûì dítûte, reïie: Jan ikl Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Martin Urban, scénáfi a reïie: Petr Novotn, úãinkující: Holki, Bára Basiková, Îlut pes, Rock n Roll Band Marcela Woodmana, Ivan Mládek, VIP, Anna K., Buty, Chinaski, Olympic, Ivan Hlas a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Dokumenty TS Anny Beckové, dramaturg: Darja Macáková; Jiná moïnost, reïie: Jan ikl; Charita po ãesku, reïie: Petr Barto ; Dûti z pûdy, reïie: Ljuba Václavová; Hurá kamarád!, reïie: Ivana Kfienová; Bytí bez bití, reïie: Kamila Vondrová; Voda, která pomáhá, reïie: Lenka Cingro ová Velikonoce roãník Dokument TS Anny Beckové, dramaturg: Darja Macáková; Jak jsme pomáhali, reïie: Petr Barto, Ivana Kfienová, Ale Sobotka Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Jan L. Potmû il, reïie: Petr Soukup, scénáfi: Tomá Hanák, Petr Markov, Jan L. Potmû il, úãinkující: Dan Bárta, Vûra Bílá, Ivan Hlas, Jifií Korn, Ondfiej Havelka, Anna K., Kry tof, Buty, Pavel Dobe, Oldfiich Kaiser, Jifií Lábus, Jitka Schneiderová, Jan Kraus, Pavel Andûl, Pavel Li ka, Tomá Matonoha, D.L.B., herci divadla Sklep, Husa na provázku, Slovácké divadlo v Uherském Hradi ti a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají TS Richarda Medka, dramaturg: Martina Pálková; Obãanské sdruïení Piafa ve Vy kovû, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení BorÛvka, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení Rozum, reïie: Lenka Cingro ová; Modrá linka linka telefonické pomoci, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení Proxima sociale, reïie: tûpán Kaãírek; Speciální kola Svítání, reïie: Ale Sobotka; Úãelové zafiízení církve Oblastí Charita Liberec, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení OkamÏik, reïie: Lenka Cingro ová, Obãanské sdruïení Epona, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení Letní dûm, reïie: tûpán Kaãírek; Obãanské sdruïení karlovarsk ch matek, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení Vzájemné souïití, reïie: Ale Sobotka Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí Centrum zábavné tvorby, dramaturg: Jan L. Potmû il, reïie: Petr Soukup, scénáfi: Petr Mühl, úãinkující: Lucie, Olympic, Anna K., TûÏkej Pokondr, Chinaski, Pavel Li ka, Miro Îbirka, Pavel porcl, Ivan Hlas, Michael Kocáb, Bengas, Dara Rolins, George Sanches, Martha, Elán, MÀága a Îìorp, Kry tof, Priessnitz a Rock n Roll Band Marcela Woodmana a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají Centrum zábavné tvorby, dramaturg: Martina Pálková; Mirabilis, reïie: Lenka Cingro ová; SdruÏení pro pomoc dûtem s handicapy, reïie: tûpán Kaãírek; SPOLU Olomouc, reïie: Karel âtveráãek; Soukrom dûtsk domov Markéta o.p.s, reïie: Ale Sobotka; Stfiep o.s., reïie: Lenka Cingro ová; Unie nesly ících Brno, reïie: tûpán Kaãírek; o. s. Poãítáte s námi, reïie: tûpán Kaãírek, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, reïie: Karel âtveráãek; P Centrum Socioterapeutick klub, reïie: Ale Sobotka; âlovûk ãlovûku, reïie: Lenka Cingro ová; Farní charita Veselíãko, reïie: Lenka Cingro ová; Farní charita Vala ské Mezifiíãí, reïie: Lenka Cingro ová; Organizace pro pomoc uprchlíkûm OPU, reïie: Karel âtveráãek; Soukromá speciální kola Slunce, o.p.s., reïie: tûpán Kaãírek; ISIS reïie: Ale Sobotka; o.s. Sananim, terapeutická komunita Karlov, reïie: tûpán Kaãírek *Údaj vyjadfiuje stav sbírkového konta Pomozte dûtem! vãetnû pfiíslibû divákû do skonãení Velkého zábavného pofiadu.

4 Dûti, kter m sbírka pomáhá Pfiíbûhy z pûti roãníkû Za kaïd m podpofien m projektem je mnoho pfiíbûhû. V tom, aby se alespoà s nûkter mi z nich seznámila vefiejnost, pomáhají sbírce média. Pro následující mozaiku pfiíbûhû byly vyuïity ukázky ze ãtrnáctideníku ABC, t deníkû Nov Prostor a Zdravotnické noviny, z deníku Lidové noviny a regionálního PlzeÀského deníku. Dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy: Azylov dûm Diakonie âce - Stfiedisko kfiesèanské pomoci v Praze Moji rodiãe se rozvádûjí a já teì s mámou nemám kde b t. Ten rozvod je trochu dramatiãtûj í a tam, kde jsme bydlely, uï zûstat nemûïeme. Pobyt v azylovém domû je pro mû dûleïit. Sice mi nedává pocit domova pocit domova teì asi nemáme nikde ale vím, Ïe mám kam jít, Ïe vûbec mûïu nûkam jít, fiíká estnáctiletá Petra, jedna z doãasn ch obyvatel domu, jehoï poloha musí zûstat v rámci zachování bezpeãnosti jeho obyvatel utajena. Celkem Kã z 2., 3. a 4. roãníku ( Kã; Kã; Kã) Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu: Dûtsk domov Markéta Dûtsk domov Markéta vypadá jako obyãejn velk dûm, kter by potfieboval novou fasádu. Bydlí v nûm manïelé Ochovi a deset dûtí, které Ïijí jako v bûïné rodinû. Spolurozhodují o tom, co se bude dûlat, bûïnû zvedají telefony, chodí na nákupy, jezdí samy autobusem. Zkrátka chovají se jako normální dûti. Mají dva dospûlé lidi (oslovují je mami a tati, nebo teto a strejdo), ktefií jsou tady pro nû dvacet ãtyfii hodin dennû. A hlavnû vûdí, Ïe tady jsou doma, a kdyï budou dospûlí, mûïou se sem vrátit, plánují Ochovi. Celkem Kã z 3., 4., a 5. roãníku ( Kã; Kã; Kã) Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané: Klub hurá kamarád Pûtilet kluãina s klíãem na krku lelkuje celé dny v okolí svého bydli tû. Matka mívá ãasto nûjakou náv tûvu a chce s ní b t sama. Brácha je venku se svou partou, kam malé neberou. Ale ovi nezb vá neï trávit celé dny na ulici. Za kaïdého poãasí. KdyÏ se Ale pfiede dvûma lety poprvé objevil v klubu Hurá kamarád, mûl uplakanou tváfi a nesmûle se ptal: Mohl bych si sem taky chodit hrát? V té dobû klub nemûl stál program pro men í dûti, ostatnû stále sem chodí hlavnû dvanáctiletí a star í. Nicménû od té doby se Ale stal kaïdodenním hostem a zdej í pracovníci se rozhodli pro nûj a jeho vrstevníky zaloïit klubovniãku. Celkem Kã z 1., 3., 4. a 5. roãníku ( Kã; Kã; Kã; Kã) Dûti s tûlesn m a du evním nebo smyslov m postiïením: Kontakt bb V bazénu plave jedenáctiletá dívka. Závodí s ní je tû tfii dal í dûti, ale nestaãí jí. Její vítûzství oceàují diváci dlouh m potleskem. AÏ v okamïiku, kdy si sleãna pfii v stupu z vody pfiitahuje vozík, uvûdomíte si, Ïe vítûzka se pot ká s postiïením dolní poloviny tûla. Plavat zaãala Jana pfied tfiemi lety v brnûnském stfiedisku Kontakt bb a plavání se jí stalo do jisté míry vá ní: díky úspûchûm ve vodû se pfiestala tolik trápit kvûli svému postiïení dûtské mozkové obrnû. Celkem Kã ze v ech roãníkû ( Kã; Kã; Kã; Kã; Kã) Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti: Sananim Na b valém schwarzenberském statku Karlov na Písecku se ze závislosti na tvrd ch drogách léãí matky, které tu mají i své malé dûti. Program je rozdûlen na dvû ãásti v jedné se matky vypofiádávají se svou závislostí, ve druhé se uãí za pomoci sociálních pracovníkû peãovat o své dítû. Ukázalo se Ïe moïnost b t s dítûtem je pro nû velká motivace. Je tû se nestalo, Ïe by nûkterá z maminek z programu utekla. Úspû nost terapie se pak pohybuje okolo 60 procent. Od zahájení programu v roce 2000 uï terapií v komunitû pro lo dvacet maminek a s nimi 22 dûtí. Celkem Kã z 2. a 4. roãníku ( Kã; Kã) Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách: vodní skauti Omaha Odplavané vesty, pádla, zniãené klubovny, náfiadí i lodû. Tak vypadala bilance kod zpûsoben ch katastrofálními povodnûmi, které se loni nevyhnuly ani vodním skautûm z pfiístavu Omaha, PlzeÀ, kter je jedním z nejvût ích pfiístavû vodních skautû v âr. Patfií do nûj 7 oddílû se 172 ãleny. Díky mimofiádné finanãní pomoci nadace Robert Bosch Stiftung prostfiednictvím vefiejné sbírky Pomozte dûtem! byly v echny kody odstranûny a ãlenové stfiediska se tak mohou tû it na nové záïitky pfii pravidelné celoroãní ãinnosti a sjíïdûní fiek Kã z 5. roãníku ( Povodnû 2002 ) Za 5 let sbírka podpofiila 394 projektû.

5 Pfiíklady projektû podpofien ch v 5. roãníku Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Chrudim Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Dûtské krizové centrum v Chrudimi Kã Dûtské krizové centrum nabízí pomoc prostfiednictvím sluïeb v oblasti krizové intervence, logopedické prevence, vãasné nápravy vad fieãi, pfiedcházení a vãasné nápravy specifick ch poruch uãení atd. Pro zkvalitní stávajících sluïeb budou zakoupeny dûleïité terapeutické pomûcky a zaji tûn odborn personál. Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Klobouky u Brna Diakonie âce stfiedisko Betlém Hurá do svûta Kã Dûti s postiïením se dostanou za brány zafiízení, v nûmï jinak tráví vût inu ãasu. Pojedou na dva t denní pobyty - jeden zimní a jeden letní. V záfií podniknou celodenní v let do ZOO Jihlava, uvidí Ïivá zvífiata, která znají jen z obrázkû, v areálu vyuïijí ãetn ch prolézaãek, houpaãek, lanovky apod. Poobûdvají v restauraci. Pobyty mimo zafiízení v znamnû pfiispívají ke zdravému zpûsobu Ïivota a rozvoji dûtí s postiïením a umoïàují jim zaïít stejné situace, jako zaïívají dûti ve fungujících rodinách. Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Praha ACORUS Acorus dûtem Kã Projekt nabízí specifické terapeutické programy a volnoãasové aktivity pro dûti, které zaïívaly v rodinû domácí násilí nebo byly jeho svûdky. Programy obsahují arteterapii, muzikoterapii, interakãní skupiny, relaxaãní masáïe, cviãení matek s dûtmi, videotrénink interakcí, klub her, rukodûlné ãinnosti, v lety, besídky a jiné. Dûti s tûlesn m a du evním ãi smyslov m postiïením (ZP) âeské Budûjovice Spoleãnost pro ranou péãi Poskytování rané péãe rodinám s dûtmi s postiïením v jejich domácím prostfiedí Kã Speciálnû vy kolení odborníci nav tûvují klienty budûjovického stfiediska v celém jihoãeském kraji, poskytují podporu a konzultace rodiãûm, provázejí je pfii v chovû jejich dûtí. Cílem projektu je zajistit klientsk m rodinám rychlou a úãinnou pomoc, pro níï je zapotfiebí dobrá dopravní obsluïnost osobním automobilem. Na jeho nákup je urãen pfiíspûvek ze sbírky. Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) - Ostrava Renarkon, o.p.s. Roz ífiení a zkvalitnûní Preventivního programu BUë OK Kã Jedná se o zkvalitnûní a roz ífiení dlouhodobého preventivního programu BUë OK. Program je urãen dûtem a mládeïi ve vûku let a je zamûfien na problematiku vztahû v kolektivu, komunikace, ikany, zdravého Ïivotního stylu, prevence drogov ch závislostí, sexuality a tolerance vûãi národnostním, etnick m a sexuálním men inám. Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) - Litvínov Obãanské sdruïení Spoleãné souïití Tumare ãhave - na e dûti Kã Ideou projektu je pomoc romsk m dûtem ve vûku 4-15 let, které Ïijí v Litvínovû v ubytovnû pro neplatiãe. Prostory ubytovny jsou nevyhovující - i rodiny s více dûtmi bydlí v jedné malé místnosti. Dûti nemají vhodné prostfiedí ke hrám, ani klid k pfiípravû do koly. Dûti budou mít moïnost vyuïít nabídky klubovny Paprsek pfiímo v ubytovnû, kde se ti men í mohou lépe pfiipravovat na vstup do základní koly a ti vût í získávat zdravé sebevûdomí a zlep ovat vztahy mezi sebou navzájem. âlovûk v tísni, o.p.s. Povodnû 2002 Stfiední âechy Kã Prostfiednictvím spoleãnosti âlovûk v tísni spoleãnost pfii âeské televizi, o.p.s., byly poskytnuty finanãní prostfiedky na obnovu a novou v stavbu rodinn ch domû pro deset rodin v obtíïné sociální situaci a s více dûtmi. Dûti podpofiené z 5. roãníku (v %) DZ 4 % ÎMR 9 % JP 19 % ZP 41 % JP ZP VVP TZ DZ ÎMR TZ 8 % VVP 19 % V 5. roãníku sbírka podpofiila 118 projektû.

6 Spojenci sbírky Sbírkové a benefiãní akce jsou nedílnou souãástí sbírky Pomozte dûtem! jiï od jejího 1. roãníku. Za 5 let sbírky Pomozte dûtem! probûhlo celkem 633 sbírkov ch akcí, které pofiádalo celkem 202 spojencû (organizací i jednotlivcû). Tyto akce za 5 let pfiinesly na sbírkové konto celkem ,10 Kã. Kromû v znamn ch finanãních obnosû, kter mi pfiispívají na konto, jsou akce dûleïité je tû z dal ích dûvodû: spojenci organizují akce, které jsou veselé a zábavné a organizují je sami a dobrovolnû. Akce tak propûjãují sbírce Pomozte dûtem! pestrost, spontánnost Pomozte dûtem! je charita dûlaná s úsmûvem. Celkov pfiehled poãtu akcí a objemu v tûïku v jednotliv ch roãnících roãník poãet akcí v tûïek ,40 Kã ,20 Kã ,60 Kã ,00 Kã ,90 Kã CELKEM ,10 Kã Zdroj: NROS anal za sbírkov ch akcí za 5 let sbírky 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Pomûr poãtu akcí a objemu jejich v tûïku v jednotliv ch roãnících Pomozte dûtem! (v procentech z celkového v sledku) poãet akcí v tûïek 1. roãník 2. roãník 3. roãník 4. roãník 5. roãník Zdroj: NROS anal za sbírkov ch akcí za 5 let sbírky Za dobu 5 let se sbírkové a benefiãní akce samozfiejmû vyvíjely a vyvíjely se ke stále vût í úspû nosti. Rostl poãet akcí, rostl poãet spojencû, rostl v tûïek akcí a pfiedev ím rostla jejich úspû nost ãi efektivita (v tûïek akce porovnan s jejím trváním). Sbírkové akce probíhají po cel rok (resp. roãník) sbírky po celé âeské republice. Nejvíce sbírkov ch akcí probíhá tradiãnû vïdy v dobû jarní kampanû Pomozte dûtem! (zhruba od února do ãervna). Regiony, ve kter ch se za 5 let odehrálo nejvíce sbírkov ch akcí jsou: Praha, Královehradeck kraj, Stfiední âechy, JiÏní Morava a Moravskoslezsk kraj. Legenda: Spojenec sbírky Pomozte dûtem! = komerãní firma, nezisková organizace, jednotlivec, kola, divadlo, obecní úfiad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dûtem! uspofiádá sbírkovou nebo benefiãní akci. Sbírková akce = akce, pfii níï se do sbírkové pokladniãky s logem kufiátka vybírají dobrovolné finanãní pfiíspûvky pro sbírku Pomozte dûtem! Benefiãní akce = akce, pfii níï se finanãní prostfiedky pro sbírku Pomozte dûtem! shromaïìují prodejem pfiedmûtû, vstupenek, kupónû do tomboly atd. Dûtsk pûveck sbor ARIETTA za 5 roãníkû se pfii vystoupeních pûveckého sboru vybralo celkem ,50 Kã Nejvûrnûj í spojenci Pomozte dûtem! ti, ktefií své sbírkové ãi benefiãní akce pofiádali kaïd rok jiï od 1. roãníku sbírky Bratrstvo KeltÛ, o.s. za 5 roãníkû se pfii sbírkov ch akcích na festivalech BELTINE vybralo celkem Kã SdruÏení PIAFA ve Vy kovû za 5 roãníkû se pfii sbírkov ch akcích pofiádan ch sdruïením vybralo celkem Kã

7 Kinematograf Bratfií âadíkû tradiãní filmové putování po ãesk ch, moravsk ch a slezsk ch mûstech. Diváci filmov ch pfiedstavení vûnovali celkem ,40 Kã Nejúspû nûj í sbírkové a benefiãní akce 5. roãníku Junák - svazu skautû a skautek âr Pouze, kdyï jsi pfiipraven Pfii akci pofiádané ve 48 mûstech a obcích âr se podafiilo nashromáïdit celkem ,70 Kã TESCO STORES âr, a.s. sbírková akce v hypermarketech a obchodních domech TESCO. V 18 hypermarketech a obchodních domech vûnovali zákazníci v prûbûhu dubna 2003 celkem ,70 Kã Pfiehled v ech sbírkov ch a benefiãních akcí 5. roãníku ALCEDO - DDM Vsetín, Vsetín, Série akcí pofiádan ch DDM ALCEDO: ,50 Kã Asociace ãesk ch cestovních kanceláfií a agentur (AâCKA), Liberec, Dny kontaktû AâCKA: 2320,00 Kã Athinganoi, o.s., Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v informaãním centru o.s. Athinganoi: 1 699,80 Kã BaÈová Zuzana - U Kovárny, Zlín, Le etínsk fa ank: 6 498,80 Kã BIKEPARTA Lomnice, LuÏany, BIKEWEEKEND - festival horsk ch kol: 840,00 Kã Brand ské kulturní sdruïení, Brand s nad Labem, Hopsa hejsa do Brandejsa 02: ,30 Kã Bratrstvo KeltÛ, Telã, Beltine - svátek keltské kultury 03: ,80 Kã Card Centrum, a.s., Mladá Boleslav, Card Cup 03: ,80 Kã CENTRUM - 9.pion rská skupina, Orlová, rûzné akce pion rské skupiny: 1640,40 Kã Centrum volného ãasu R mafiov, R mafiov, JUVENÁLES 2002: 2062,40 Kã Cukrárna pod Îabkou, Nymburk, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky v cukrárnû: 5 842,30 Kã âeská baseballová asociace, klub SK Draci Brno, Brno, All-star game v baseballu - benefiãní draïba: ,00 Kã âeská Televize - studio Ostrava, Ostrava, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci ât: 6802,20 Kã âeská televize - studio Praha, Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci ât: 2 155,00 Kã DDM Chomutov, Chomutov, rûzné akce v domû dûtí a mládeïe: 7 075,40 Kã DDM Moravská Ostrava, Ostrava, DPD ou: ,70 Kã Dûtsk divadelní soubor Ty-já-tr, více míst v âr, Putování s huculem: 7 009,10 Kã Dûtsk pûveck sbor ARIETTA, Mohelnice, Jarní koncert: ,00 Kã Diakonie âce - stfiedisko Rolniãka, Sobûslav, Vánoãní jarmark: 7 214,70 Kã Diakonie âce - Stfiedisko Radost, PlzeÀ, Apriliáda 03: 5 844,10 Kã Divadelní spolek J.N. tûpánka, Chrudim, série divadelních pfiedstavení + benefiãní den Divadlo pomáhá dûtem : ,50 Kã DoleÏelová Terezie, Lovûtín, cyklokrosové závody: 4 046,70 Kã Fakultní Z PedF UK, Praha, Koncert skupiny Hullee Ballee: 2 846,50 Kã Farní charita Pelhfiimov, Pelhfiimov, Propagaãní akce Pomozte dûtem! : 3 976,70 Kã GE Capital Bank, a.s., ZOO ve mûstech Praha, Jihlava, PlzeÀ, Ústí n. L. a DvÛr Králové n. L., Dûtsk den GE Capital Bank a Frekvence 1: ,90 Kã Harley Owners Group, Praha Chapter Czech Republic, Praha, 9.národní Harley-Davidson rally kemp: 6 499,10 Kã Hluchavka, o.s., Stádlec, rockov festival Stádleck most: 8 600,00 Kã Inspirace Slavonice, o.s., Slavonice, Cesta pohádkov m lesem: 6 040,60 Kã Jazz Club Îelezná, více mûst v âr, Benefiãní turné NOTA BENE: ,00 Kã Junák - svaz skautû a skautek âr - 4. stfiedisko VAVÉHA, âeské Budûjovice, Skautská pouè: 9 877,20 Kã Junák, svaz skautû a skautek âr - okresní rada Prostûjov, Prostûjov, sbírková akce pfied obchodními centry: ,30 Kã K+B Progres, a.s., Klíãany, v prodej a sbírková akce mezi zákazníky: 5 070,00 Kã Klub Klubíãko Beroun, Îebrák, MDD - Den pro radost Îebráku: 1 603,50 Kã Klub nemocn ch cystickou fibrosou, Praha, Pochod pro kufiátko: 7 294,00 Kã KnûÏeves 21. století, o.s., KnûÏeves, KnûÏeveská chmelová i ka: 2 504,80 Kã Knihkupectví Lyra, Chrudim, dlouhodobé umístûní pokladniãky v knihkupectví: 4 248,10 Kã Kouba Franti ek, Prachatice, Slavnosti solné stezky: 3 928,00 Kã Krajská knihovna Karlovy Vary, Karlovy Vary, dlouhodobé umístûní pokladniãek v poboãkách knihovny: 9 097,80 Kã Kruh pfiátel Severáãku, Liberec, Spoleãn benefiãní koncert se sborem z Gothy vûnovan sbírce Pomozte dûtem! : ,00 Kã Kynologick Klub BARBET, âesk Brod, Dûtsk den: 4 130,00 Kã Lékárna u âerného konû, Beroun, Lodûnice, dlouhodobé umístûní pokladniãky v lékárnách: Kã Loutkové divadlo RADOST, Brno, dlouhodobé umístûní pokladniãky v divadle: 2 610,00 Kã Matûjková árka, Písek, Majáles: 4 182,80 Kã Matefiské centrum Klánovice, Praha, Den matek s MC Klánovice: 8 053,30 Kã Matefisk klub Ka párek, Mûlník, Malování na chodník: 2 352,00 Kã Mûsto Litomy l, Litomy l, Toulovcovy prázdninové pátky: ,30 Kã Mûstsk dûm dûtí a mládeïe âelákovice, âelákovice, 5. dûtské olympijské hry: ,50 Kã Mikulenka René & hudební skupina LOSOSI, Vala ské Mezifiíãí, koncert country kapely: 3 187,60 Kã MIW Production, Praha, Hudební mini-festival Jazz Kombat: 1 068,40 Kã Modrá vopice -rockov klub, Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v klubu: 3 006,40 Kã M Nûmãická, Praha, Dûtsk den: 6 351,50 Kã Nadaãní fond pro dûti, Trutnov, prodejní v stava dûtsk ch velikonoãních v robkû: 6 038,50 Kã Oblastní charita Jihlava, Jihlava, zábavn program ve Vrakbaru: ,90 Kã OÚ By ice, By ice, série akcí v obci (reprezentaãní ples, Den matek, 100 let od zaloïení SOKOLa, benefiãní koncert): 1 173,50 Kã OÚ Mikulovice, Mikulovice, dlouhodobé umístûní pokladniãky v prostorách obecního úfiadu: 4 053,10 Kã Pafiilová Jitka, Jihlava, Telã, Tfie È, série divadelních pfiedstavení: Kã Pelclovo divadlo, Rychnov nad KnûÏnou, festival Poláãkovo léto + rûzné akce v divadle: ,20 Kã Pizinger Patrik, Chodov, Mariánské Láznû, dlouhodobé umístûní sbírkovû pokladniãky v obchodech s kosmetikou a dárkov mi pfiedmûty: ,20 Kã Podstavek Václav - Silverworld, Kopfiivnice, Nov Jiãín, Pfiíbor, dlouhodobé umístûní pokladniãky v obchodech se stfiíbrem: 6 169,30 Kã PONTIS, o.p.s., umperk, Pokroãilí vûkem pomáhají dûtem: 5 111,60 Kã PP Production, Praha, Silvestr na Hradãanském námûstí: 1 415,70 Kã Prague International Marathon, s.r.o., Praha, Prague International Marathon 2003: 2 513,00 Kã PRAGUE LIONS klub amerického fotbalu, Praha, zápasy klubu amerického fotbalu: 4 789,00 Kã PROCOM BOHEMIA, s.r.o., Stará Boleslav, sbírková akce pfii prezentaci firmy pro obchodní partnery: 2 750,00 Kã Ratolest Brno, Brno, happening a prezentaãní akce Pomozte dûtem! pfied HM TESCO: ,10 Kã REIS Litomy l, Litomy l, soutûï o nejoriginálnûj í hymnu EU v pardubickém regionu: 2 490,20 Kã Ringier âr, a.s., Praha, série akcí (Svût knihy - kniïní veletrh; propagaãní a sbírková akce pfii PraÏském marathonu; Den v ZOO s ABC; Svûtem knihy od ABC aï po Z; Svût knihy 2003): 6 169,30 Kã S.T.O.P., o.s., Ostrava, Módní pfiehlídka: 901,60 Kã Sbor Církve bratrské v Havífiovû, Havífiov, sbírková akce + propagací televizního Koncertu pro Kufie : ,10 Kã SdruÏení dobrovoln ch hasiãû, Milínov, Milínovská neckyáda: 3 145,10 Kã SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy, Praha, Vánoce s Mot lkem: 2375,50 Kã SdruÏení Piafa ve Vy kovû, Vy kov, Pojìte se pobavit a pomozte dûtem: ,70 Kã SdruÏení pfiátel stfiediska Benjamin, Krnov, Happening a prezentaãní akce Pomozte dûtem! : ,60 Kã SdruÏení rodiãû a pfiátel DDM Rumburk, Rumburk, série akcí (Rej ãarodûjnic; Toulavá písniãka; Pohádkov les): 1 575,60 Kã Stfiedisko kfiesèanské pomoci - Pardubice, Pardubice, Dûtské odpoledne na Bajkalu: 1 673,00 Kã Stfiední odborná kola, Stfiední odborné uãili tû a Uãili tû, âeská Lípa, sbírková akce mezi Ïáky a zamûstnanci koly: 2 701,70 Kã Stfiední zdravotnická kola PlzeÀ, PlzeÀ, Miss Cviãka + dlouhodobé umístûní pokladniãky v prostorách koly: 6 121,70 Kã Stfiedoãeská krajská organizace Pion ra, Beroun, Bambiriáda 2002: 1 628,20 Kã Studánka, o.s., Praha, sbírková akce ve spolupráci se Z Angelovova: 8 907,70 Kã Svítání, o.s., Liberec, Masopustní ma karní veselice: 1 550,00 Kã kubník Rostislav, Neplachovice, Automobilov pohár v rodeocrossu: 501,00 Kã Trojanová Marie - vyhlídková vûï a galerie, Telã, Prodejní v stava dûtsk ch v tvarn ch prací: 1 720,00 Kã ÚMâ Praha - Bûchovice, Praha, Dûtsk den: 7 001,80 Kã ÚMâ Praha 22 - Uhfiínûves, Praha - Uhfiínûves, dlouhodobé umístûní pokladniãky v budovû nové radnice: 819,00 Kã VYSANTON, s.r.o., hrad Helf t n - Lipník nad Beãvou, Pohádkov hrad: 8 700,10 Kã YMCA Tfiebechovice p.orebem, Tfiebechovice pod Orebem, Benefiãní vystoupení T. Fischerové a E. Rattaye: Kã Závodn Adam, Karlovy Vary, Juliánská slavnost 2002: 7 323,60 Kã Ziegler Jifií, TfieboÀ, Gastro ples: ,00 Kã Z Buchlovice, Buchlovice, kolní akademie pro rodiãe: 3 131,00 Kã Z Husova, Fr dlant, Fr dlantská Èapka: 2 119,90 Kã Z Matice kolské, âeské Budûjovice, T den Pomozte dûtem! : ,40 Kã Z OkruÏní, Zlín, sbírka mezi Ïáky, rodiãi a zamûstnanci koly: 5 543,40 Kã ZU Trutnov,Trutnov, Klavírní recitál J. Housky a E. Kuchovské: 8 405,50 Kã

8 Vefiejné v bûrové fiízení NROS kaïdoroãnû organizuje v bûrové fiízení s cílem rozdûlit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivnû a prokazatelnû zmûnit Ïivoty dûtí. Jaké jsou stálé charakteristiky vefiejného v bûrového fiízení: vïdy se rozdûlují v echny peníze, které sbírka shromáïdila pomoc je smûfiována stejn m esti cílov m skupinám dûtí poãet ãlenû v kaïdé hodnotící komisi v bûrového fiízení je vïdy 7 a klíã k jejich nominaci je stál hodnotitelé se kaïd m rokem obmûàují nadaãní pfiíspûvky se rozdûlují a hodnotitelé jsou nominováni na základû regionálního principu harmonogram v bûrového fiízení typy pfiíjemcû nadaãních pfiíspûvkû (o.s., o.p.s., církevní právnická osoba) pfiíspûvky jsou poskytovány na 1 rok tfiístupàov princip posuzování a hodnocení Ïádostí práce hodnotitelû je dobrovolná - bez nároku na honoráfi Co hlavního se zmûnilo za 5 let ve vefiejném v bûrovém fiízení: poãet regionû a hodnotících komisí maximální v e nadaãních pfiíspûvkû zpûsob podpory individuálních ÏadatelÛ Vefiejné v bûrové fiízení v 5. roãníku vefiejné v bûrové fiízení mûlo tfii stupnû: 1. administrování podan ch Ïádostí (ãerven ãervenec) 2. hodnocení Ïádostí v hodnotících komisích (srpen záfií) 3. definitivní rozhodnutí Správní rady NROS a jmenovan ch zástupcû vedení ât (fiíjen) kaïdá hodnotící komise pracovala ve standardním sloïení (2 zástupci odborné vefiejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ât + 1 zástupce NROS nebo regionálního partnera Pomozte dûtem! ) ãlenové komisí byli nominování na základû regionálního principu jednání komisí byla fiízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a v ichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS SloÏení hodnotících komisí 5.roãníku Komise ST EDNÍ âechy, Stfiedoãesk kraj, místo konání: Praha B. rámková (NROS fiídící), P. Rozsypal (NROS), J. Uhrin (ât Praha), P. Bambas (Rádio Blaník, Praha), I. Hudcová (Dítû a kûà, Kutná Hora), I. Medlínová (dfiíve Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr), J. olcová (Cukrárna Pod Îabkou, Podûbrady), B. Tauberová (Mûstská knihovna, Sedlãany) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezsk kraj, místo konání: Ostrava J. Dolínek (NROS fiídící), M. Danûli yn (NROS), J. Pilafiová (ât Ostrava), T. Januszek (Deník Karvinsko; nehodnotil), G. Rajdusová (Slezská diakonie, Ostrava), A. Krausová (Vzájemné souïití, Ostrava), E. Bûlohlavá (DÛm dûtí a mládeïe, Ostrava), D. Kondûlka (Renarkon o.p.s., Ostrava) Komise ST EDNÍ MORAVA, Olomouck kraj a Zlínsk kraj, místo konání: Olomouc M. Danûli yn (NROS fiídící), J. Dolínek (NROS), M. Py ová (ât Praha), M. Útl (Rádio Haná, Olomouc; nehodnotil), R. Hrubá (Proso, Olomouc), J. ZdraÏil (Centrum pro komunitní práci, Pfierov), E. Dudíková (Junák svaz skautû a skautek v âr, Prostûjov), D. Dostová Jurníková (Obecní úfiad Mikulovice) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarsk kraj a Ústeck kraj, místo konání: Ústí nad Labem J. Dolínek (NROS fiídící), P. Hu ek (Komunitní nadace, Ústí nad Labem), M. toll (ât Praha), V. Masopustová (âesk rozhlas Sever Ústí nad Labem), V. Kopsová (Oblastní charita, Ústí nad Labem), M. Ondová (o.s. Porozumûní, âesk Jifietín), K. âertíková (Krajská knihovna, Karlovy Vary), P. Pizinger (Prodejny s dárkov mi pfiedmûty ELEPHANT, Karlovy Vary) Komise JIHOZÁPAD, PlzeÀsk kraj a Jihoãesk kraj, místo konání: âeské Budûjovice M. Danûli yn (NROS - fiídící), I. Kaãaba (NROS), P. Morávek (ât Praha), M. Tou ková (âesk rozhlas âeské Budûjovice), L. arinová ( 3 _, âeské Budûjovice), M. Vodiãková (Domeãek - Diakonie a misie církve ãeskoslovenské husitské, Trhové Sviny),. Kozáková (Stfiední zdrav. kola PlzeÀ), V. Rudolfová (Reha Centrum, Rokycany) Komise SEVEROV CHOD, Libereck kraj, Královehradeck kraj a Pardubick kraj, místo konání: âeská Skalice I. Kaãaba (NROS fiídící), L. Tvrdková (NROS), M. Augustová (ât Praha), Z. Schvovánková (âesk rozhlas Sever, Liberec), M. Va enková (Krajsk úfiad Pardubice), J. Syrov (MilíãÛv dûm, Jaromûfi), A. Zajícová (Knihkupectví Lyra, Chrudim), H. Kuliãová (o.s. Svítání, Pardubice). Komise PRAHA, hl.m. Praha, místo konání: Praha B. rámková (NROS fiídící), M. Fuk (NROS), D. Macáková (ât Praha), Z. Ptáãková (T deník TELEVIZE, Praha), J. tastná (Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr), M. Zimová (Vy í odborná kola sociálnû právní, Praha), P. Hajdiãová (CONDOR Air Travel Service, Praha), J. Dlasková (Matefiské centrum, Praha-Klánovice) Komise JIHOV CHOD, Kraj Vysoãina a Jihomoravsk kraj, místo konání: Brno I. Kaãaba (NROS fiídící), H. ilhánová (NROS), J. Pe ková (ât Praha), L. Borovská (Rádio Krokod l, Brno), J. Kosová (Na Poãátku, Brno), D. Koudelková (Úsvit - zafiízení SPMP, HavlíãkÛv Brod), D. Chytilová (Centrum Ekologické v chovy, Pálava), T. DoleÏelová (spojenec sbírky)

9 Sbírka pomáhá ve v ech regionech Rozdûlení nadaãních pfiíspûvkû ze sbírky Pomozte dûtem! za 5 let 1 Region Celkov souãet Praha Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Stfiední âechy Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Ostravsko Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Jihozápad Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Severozápad Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Severov chod Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Jihov chod Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Poãet podpofien ch Ïádostí Stfiední Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã Kã Morava Poãet podpofien ch Ïádostí CELKEM âr Objem pfiidûlen ch pfiíspûvkû Kã Kã Kã Kã Kã) Kã) 2 Poãet podpofien ch Ïádostí ) Od pûvodního ãlenûní âr na 3 regiony (Praha, âechy, Morava) dospûlo vefiejné v bûrové fiízení v 5.roãníku k ãlenûní na 8 regionû (Praha, Stfiední âechy, Ostravsko, Jihozápad, Severozápad, Severov chod, Jihov chod, Stfiední Morava). Tabulka uvádí údaje za v echny roãníky pfiepoãítané podle souãasn ch osmi regionû, které kopírují regionální rozdûlení NUTS2. Rozdûlení nadaãních pfiíspûvkû z 5. roãníku sbírky Pomozte dûtem! Region VÚSC Objem poskytnut ch Objem Poãet Poãet hodnocen ch (komise) (kraj) nadaãních pfiíspûvkû poïadavkû organizací podpofien ch Ïádostí Ïádostí Jihov chod Jihomoravsk Vysoãina Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 4 6 z toho Povodnû Kã 0 Kã 0 0 Jihozápad Jihoãesk PlzeÀsk Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 2 2 z toho Povodnû Kã Kã 6 8 Ostravsko Moravskoslezsk Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 2 2 z toho Povodnû Kã 0 Kã 0 0 Praha Hl.m. Praha Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 3 5 z toho Povodnû Kã Kã 2 4 Severov chod Královehradeck Libereck Kã Kã Pardubick z toho individuální Ïádosti Kã Kã 2 2 z toho Povodnû Kã 0 Kã 0 0 Severozápad Karlovarsk Ústeck Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 1 1 z toho Povodnû Kã Kã 3 3 Stfiední âechy Stfiedoãesk Kã Kã 9 16 z toho individuální Ïádosti 0 Kã 0 Kã 0 0 z toho Povodnû Kã 0 Kã 1 1 Stfiední Morava Olomouck Zlínsk Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã 4 5 z toho Povodnû Kã 0 Kã 0 0 CELKEM Kã Kã z toho individuální Ïádosti Kã Kã z toho Povodnû Kã Kã ( Kã) 2 5. roãník vybráno Kã 2 ) V mimofiádném v bûrovém fiízení Povodnû 2002 bylo v prosinci 2002 poskytnuto Kã. Po vyúãtování poskytnut ch nadaãních pfiípûvkû byla vrácena ãástka ve v i Kã, která byla následnû vyuïita v fiádném v bûrovém fiízení.)

10 Jak bylo moïné pomáhat... zpûsob pfiispûní na konto 1. roãník 2. roãník 3. roãník 4. roãník 5. roãník vkladové sloïenky Pomozte dûtem! po tovní poukázky typu A sloïení hotovosti v jakékoliv bance bezhotovostní bankovní pfievody sbírkové a benefiãní akce odeslání SMS zpráv mobilním operátorûm... a jak jste pomáhali sbírkové jednotliví roãník a benefiãní pfiispûvatelé smluvní dárci celkem akce (vefiejnost) 1. 5 % 68 % 27 % Kã 100 % 2. 9,3 % 40,5 % 50,2 % Kã 100 % % 55 % 24 % Kã 100 % % 76 % 7 % Kã 100 % % 62 % 26 % Kã 100 % Smluvní dárci 5. roãníku sbírky* Eurotel Praha, spol s r.o. Robert Bosch Stiftung Schneider Electric a zamûstnanci Nadace Preciosa Státní tiskárna cenin HEMS, zájmové sdruïení právnick ch osob Tesco Stores âr a.s. Hofiák Trading celkem *V tabulce jsou uvedeni pouze smluvní dárci s darem od Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,90 Kã ,00 Kã ,90 Kã

11 Partnefii v pûti roãnících Projekt Pomozte dûtem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerû, ktefií se na jeho realizaci finanãnû podílejí nebo pro nûj bezplatnû poskytují urãité v znamné sluïby. V období od 1. do 5. roãníku se v roli partnerû angaïovala fiada v znamn ch spoleãností a subjektû. Následující partnefii se do podpory sbírky zapojili ve v ech dosavadních roãnících: Fondy Evropské unie, Cisco Systems Czech Republic, s.r.o., Newton Information Technology, s.r.o., Tesco Stores âr, a.s., âesk rozhlas a Nadace Preciosa. Partnefii 5. roãníku Hlavní partnefii s finanãní podporou FondÛ Evropské unie Mediální partnefii Partnefii

12 ekli o Pomozte dûtem!... Nejsem sice analytikem Ïádné finanãní skupiny, ale rád bych vám nabídl jednu vynikající investici Pomozte dûtem!. Je to sice dlouhodob termínovan vklad, ale budete to mít uloïeno v té nejstabilnûj í bance s tím nejvy ím úrokem. / Marek Eben, 2001 Já se na projekt Pomozte dûtem! dívám jednak jako moderátorka, a musím fiíct, Ïe je to práce, která mû hodnû baví, ale dívám se na to také jako Ïenská a v tomto smûru to beru jako ãest, Ïe jsem ve spoleãnosti lidí, ktefií jsou ochotni udûlat nûco pro nûkoho druhého, kdo potfiebuje pomoc. Myslím, Ïe vûbec nezáleïí na té ãástce, kterou dáváme, záleïí na tom, Ïe jsme ochotni nûco dát. / Marcela Augustová, 2001 Já jsem stra nû rád, Ïe v na í zemi je tolik lidí, ktefií kaïd rok pfiispívají. A myslím, Ïe právû to dlouhodobé pûsobení má smysl. Zatímco âlovûk v tísni pomáhá tfieba v Afghanistánu, tak tady u nás doma je pomoci také potfieba. TakÏe zb vá rozhodnout se, jít a pfiipojit se ke sbírce Pomozte dûtem! / imon Pánek, 2003 V kaïdé spoleãnosti, v kaïdém lidském spoleãenství jsou dvû skupiny lidí. Jedni, ktefií mají tûstí a druzí, ktefií nemají tûstí. A jedni, ktefií potfiebují pomoc a druzí, ktefií ji mohou poskytnout. A ve chvíli, kdy obû dvû tyto skupiny spolupracují a jsou si vûdomy sv ch práv a povinností, tak ta spoleãnost funguje dobfie. Ve chvíli, kdy to tak není, se ta spoleãnost rozpadá a ztrácí svûj smysl. / Karol Sidon, 1999 Model pokladniãky Pomozte dûtem! i s návodem na její sestavení vy el v ã. 16/2003 ãasopisu ABC. Kontakty: Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti Jelení 15, Praha 1 Tel.: ãíslo úãtu: /0300 Vedoucí projektu: Ivo Kaãaba, tel.: Koordinátorka projektu: Blanka rámková, tel.: Grantov pracovník: Jan Dolínek, tel.: Koordinátorka sbírkov ch akcí: Anna Onucová, tel.: Dobrovolná externí spolupracovnice: Alena váchová, tel.: âeská televize Kavãí hory, Praha 4 Tel.: Vedoucí projektu: Tereza Typoltová ManaÏerka PR: Vlasta Malá Vydala Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti v fiíjnu 2003 Fotografie: archiv NROS, archiv ât a archivy podpofien ch organizací V e o sbírce Pomozte dûtem! Vydáno s podporou:

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

sbírkov projekt Pomozte dûtem!

sbírkov projekt Pomozte dûtem! Katalog.qxd 20.10.2004 19:28 Stránka 1 sbírkov projekt Pomozte dûtem! zpráva za 6. roãník a shrnutí za 6 let Katalog.qxd 20.10.2004 19:29 Stránka 2 Katalog.qxd 20.10.2004 19:29 Stránka 3 Co je sbírkov

Více

Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let (16. 5. 2005 15. 5. 2006)

Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let (16. 5. 2005 15. 5. 2006) Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let (16. 5. 2005 15. 5. 2006) Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem! Charakteristiky projektu Dlouhodob charitativní projekt spojen s celonárodní

Více

POMOZTE DùTEM! ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK. a shrnutí za 9 let. Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

POMOZTE DùTEM! ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK. a shrnutí za 9 let. Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti POMOZTE DùTEM! Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK a shrnutí za 9 let Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem! Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti Dlouhodob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny TISKOVÁ ZPRÁVA Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny Celkem 19 040 481 Kč podpoří 104 projektů nestátních neziskových organizací působících po celé ČR, které uspěly ve 12. ročníku

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2000 VáÏení pfiátelé, pokud jste sledovali v roãní zprávy vydávané v uplynul ch letech V eobecnou zdravotní poji Èovnou âeské republiky, nemohlo Vám

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009 Ústecký kraj Město Projekt Dotace Chomutov Nechceme prostituci na ulicích 220 000 Chomutov Výlet za město 9 000 Celkem 229 000 Most Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Most 850 000 Most

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více