Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!"

Transkript

1 Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM!

2 Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) Pfiímá a úãinná pomoc ohroïen m a znev hodnûn m dûtem do 18 let v celé âeské republice Sbírkové konto Pomozte dûtem! : /0300 je otevfieno v em celoroãnû Veselé sbírkové a benefiãní akce po cel rok v celé âeské republice V echny peníze kaïdoroãnû rozdûlovány ve vefiejném v bûrovém fiízení NROS Pondûlí velikonoãní sbírka v pfiímém pfienosu ât Podrobné informace na Hlavní cíle sbírky: 1. zv ená kvalita Ïivota dûtí 2. rovné pfiíleïitosti v ech dûtí a rûzn ch skupin dûtské populace 3. fungující rodina nebo alternativní rodinné modely Oblasti podpory: Ze sbírky jsou kaïdoroãnû podporovány tisíce dûtí prostfiednictvím nestátních neziskov ch organizací, jejichï projekty uspûjí v celorepublikovém vefiejném v bûrovém fiízení. Sbírka je zamûfiena na následující cílové skupiny dûtí: dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané dûti s tûlesn m, du evním a smyslov m postiïením dûti ohroïené drogovou ãi jinou závislostí dûti Ïijící v nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách Roãní harmonogram sbírky (hlavní data) polovina kvûtna: seãtení stavu konta za uplynul roãník a vyhlá ení vefiejného v bûrového fiízení polovina kvûtna: vyhlá ení sbírky nového roãníku konec ãervna: uzávûrka pro pfiijímání Ïádostí o nadaãní pfiíspûvek fiíjen: slavnostní vyhlá ení v sledkû vefiejného v bûrového fiízení NROS Pondûlí velikonoãní: celoveãerní zábavn pofiad ât Pomozte dûtem! Sbírka v datech Za 5 let sbírka shromáïdila a rozdûlila celkem Kã 1. roãník 1998/ Kã 2. roãník 1999/ Kã 3. roãník 2000/ Kã 4. roãník 2001/ Kã 5. roãník 2002/ Kã 1. roãník roãník roãník roãník roãník 118 Poãet podpofien ch projektû Informovanost vefiejnosti o sbírce Pomozte dûtem se od roku 2001 zv ila. Znáte dlouhodobou vefiejnou sbírku âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti,pomozte dûtem!, kterou symbolizuje Ïluté kufiátko s ãervenobíl m záchrann m kruhem? Zájem médií o sbírku Pomozte dûtem! v prûbûhu 5.roãníku vzrostl. Nejvût í pozornost sbírce vûnují regionální média. Poãet pfiíspûvkû v jednotliv ch typech médií ( )** % magazíny 7 % zprav. âtk 10 % televize 4 % celostátní deníky 25 % spol. ãasopisy 1 % rozhlas 1 % regionální deníky 52 % Ano Ne Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6 Pramen: Newton IT, 2003 *Vefiejná sbírka pod názvem Pomozte dûtem! byla povolena NROS rozhodnutím Ministerstva vnitra âr pod ãj. VS2/5051/ dne **Údaj za televizi a rozhlas zahrnuje pouze zpravodajství.

3 Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Jarmila Skopalová, reïie: Petr Novotn, scénáfi: Roman Kopfiivík, úãinkující: Anna K., Ivan Hlas, Gabriela Demeterová, Martin Maxa, Dûda Mládek Ilegal Band, Jana Kirschner a Petr Hapka, âeskomoravská hudební spoleãnost, MÀága a Îìorp a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Pomozte dûtem! na obrazovce âeské televize Pomozte dûtem! je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, Ïe sbírka je spojena s oslovením iroké vefiejnosti prostfiednictvím masového média, konkrétnû vysíláním velké show, bûhem které diváci pfiispívají na konto. Sbírku v pfiímém pfienosu realizuje âeská televize vïdy na Pondûlí velikonoãní v denních vstupech Studia Pomozte dûtem a ve veãerním zábavném pofiadu. Projektu se ât vûnuje také kaïdoroãnû velkou kampaní na obrazovce, jsou to napfi. spoty osobností, image spot, upoutávky na pofiady, dûkovací spoty, vyhlá ení v bûrového fiízení na rozdûlení financí. Kufie je také ãast m hostem dal ích pofiadû âeské televize. Není v ak dûleïité pouze o peníze vefiejnost poïádat a pfiedat je potfiebn m dûtem. Stejnû dûleïité je ukázat v em, ktefií pfiispûli, jak byla sbírka vyuïita. V âeské televizi tomu slouïí dokumenty projektu Pomozte dûtem!. ât samozfiejmû nemûïe ukázat v echny dûti, kter m byly peníze urãeny, cyklus Kde peníze pomáhají, kter vysílá od roku 2002, v ak pfiedstavuje jednou t dnû od ledna do kvûtna alespoà vybrané podpofiené projekty. V sledky prûzkumû známosti sbírky a v e kaïdoroãnû pfiedan ch financí organizacím, které se potfiebn m dûtem vûnují, jsou pro ât dûkazem v znamu realizace projektu v televizním vysílání. Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Jana Kratochvíla a Miloslava VaÀka, dramaturg: Martin Urban, scénáfi a reïie: Petr Novotn, úãinkující: Karel Gott, Jifií Such, Lunetic, Vlasta Rédl a Hradi Èan, Crazy Lady, Ilona Czáková, Rock n Roll Band Marcela Woodmana, Tony Esposito, Yo Yo Band a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Dokumenty TS Jana Kratochvíla a Miloslava VaÀka, dramaturg: Martin Urban; Charita po anglicku, reïie: Petr Barto ; Topolan tí talenti, reïie: Josef Harvan; Dûti, které nemohou Ïít se sv mi rodiãi, reïie: Ljuba Václavová; Pomoc dûtem ve chvílích Ïiveln ch katastrof, reïie: Ljuba Václavová; Mnû by se tu líbilo, reïie: Helena Tyburcová; Ale Trávnick, reïie: Jan Mudra; Jan zpovûì dítûte, reïie: Jan ikl Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Martin Urban, scénáfi a reïie: Petr Novotn, úãinkující: Holki, Bára Basiková, Îlut pes, Rock n Roll Band Marcela Woodmana, Ivan Mládek, VIP, Anna K., Buty, Chinaski, Olympic, Ivan Hlas a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Dokumenty TS Anny Beckové, dramaturg: Darja Macáková; Jiná moïnost, reïie: Jan ikl; Charita po ãesku, reïie: Petr Barto ; Dûti z pûdy, reïie: Ljuba Václavová; Hurá kamarád!, reïie: Ivana Kfienová; Bytí bez bití, reïie: Kamila Vondrová; Voda, která pomáhá, reïie: Lenka Cingro ová Velikonoce roãník Dokument TS Anny Beckové, dramaturg: Darja Macáková; Jak jsme pomáhali, reïie: Petr Barto, Ivana Kfienová, Ale Sobotka Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí TS Richarda Medka, dramaturg: Jan L. Potmû il, reïie: Petr Soukup, scénáfi: Tomá Hanák, Petr Markov, Jan L. Potmû il, úãinkující: Dan Bárta, Vûra Bílá, Ivan Hlas, Jifií Korn, Ondfiej Havelka, Anna K., Kry tof, Buty, Pavel Dobe, Oldfiich Kaiser, Jifií Lábus, Jitka Schneiderová, Jan Kraus, Pavel Andûl, Pavel Li ka, Tomá Matonoha, D.L.B., herci divadla Sklep, Husa na provázku, Slovácké divadlo v Uherském Hradi ti a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají TS Richarda Medka, dramaturg: Martina Pálková; Obãanské sdruïení Piafa ve Vy kovû, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení BorÛvka, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení Rozum, reïie: Lenka Cingro ová; Modrá linka linka telefonické pomoci, reïie: Lenka Cingro ová; Obãanské sdruïení Proxima sociale, reïie: tûpán Kaãírek; Speciální kola Svítání, reïie: Ale Sobotka; Úãelové zafiízení církve Oblastí Charita Liberec, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení OkamÏik, reïie: Lenka Cingro ová, Obãanské sdruïení Epona, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení Letní dûm, reïie: tûpán Kaãírek; Obãanské sdruïení karlovarsk ch matek, reïie: Ale Sobotka; Obãanské sdruïení Vzájemné souïití, reïie: Ale Sobotka Velikonoce roãník Velk zábavn pofiad na Velikonoãní pondûlí Centrum zábavné tvorby, dramaturg: Jan L. Potmû il, reïie: Petr Soukup, scénáfi: Petr Mühl, úãinkující: Lucie, Olympic, Anna K., TûÏkej Pokondr, Chinaski, Pavel Li ka, Miro Îbirka, Pavel porcl, Ivan Hlas, Michael Kocáb, Bengas, Dara Rolins, George Sanches, Martha, Elán, MÀága a Îìorp, Kry tof, Priessnitz a Rock n Roll Band Marcela Woodmana a dal í. âástka na konci pofiadu: Kã* Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají Centrum zábavné tvorby, dramaturg: Martina Pálková; Mirabilis, reïie: Lenka Cingro ová; SdruÏení pro pomoc dûtem s handicapy, reïie: tûpán Kaãírek; SPOLU Olomouc, reïie: Karel âtveráãek; Soukrom dûtsk domov Markéta o.p.s, reïie: Ale Sobotka; Stfiep o.s., reïie: Lenka Cingro ová; Unie nesly ících Brno, reïie: tûpán Kaãírek; o. s. Poãítáte s námi, reïie: tûpán Kaãírek, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, reïie: Karel âtveráãek; P Centrum Socioterapeutick klub, reïie: Ale Sobotka; âlovûk ãlovûku, reïie: Lenka Cingro ová; Farní charita Veselíãko, reïie: Lenka Cingro ová; Farní charita Vala ské Mezifiíãí, reïie: Lenka Cingro ová; Organizace pro pomoc uprchlíkûm OPU, reïie: Karel âtveráãek; Soukromá speciální kola Slunce, o.p.s., reïie: tûpán Kaãírek; ISIS reïie: Ale Sobotka; o.s. Sananim, terapeutická komunita Karlov, reïie: tûpán Kaãírek *Údaj vyjadfiuje stav sbírkového konta Pomozte dûtem! vãetnû pfiíslibû divákû do skonãení Velkého zábavného pofiadu.

4 Dûti, kter m sbírka pomáhá Pfiíbûhy z pûti roãníkû Za kaïd m podpofien m projektem je mnoho pfiíbûhû. V tom, aby se alespoà s nûkter mi z nich seznámila vefiejnost, pomáhají sbírce média. Pro následující mozaiku pfiíbûhû byly vyuïity ukázky ze ãtrnáctideníku ABC, t deníkû Nov Prostor a Zdravotnické noviny, z deníku Lidové noviny a regionálního PlzeÀského deníku. Dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy: Azylov dûm Diakonie âce - Stfiedisko kfiesèanské pomoci v Praze Moji rodiãe se rozvádûjí a já teì s mámou nemám kde b t. Ten rozvod je trochu dramatiãtûj í a tam, kde jsme bydlely, uï zûstat nemûïeme. Pobyt v azylovém domû je pro mû dûleïit. Sice mi nedává pocit domova pocit domova teì asi nemáme nikde ale vím, Ïe mám kam jít, Ïe vûbec mûïu nûkam jít, fiíká estnáctiletá Petra, jedna z doãasn ch obyvatel domu, jehoï poloha musí zûstat v rámci zachování bezpeãnosti jeho obyvatel utajena. Celkem Kã z 2., 3. a 4. roãníku ( Kã; Kã; Kã) Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu: Dûtsk domov Markéta Dûtsk domov Markéta vypadá jako obyãejn velk dûm, kter by potfieboval novou fasádu. Bydlí v nûm manïelé Ochovi a deset dûtí, které Ïijí jako v bûïné rodinû. Spolurozhodují o tom, co se bude dûlat, bûïnû zvedají telefony, chodí na nákupy, jezdí samy autobusem. Zkrátka chovají se jako normální dûti. Mají dva dospûlé lidi (oslovují je mami a tati, nebo teto a strejdo), ktefií jsou tady pro nû dvacet ãtyfii hodin dennû. A hlavnû vûdí, Ïe tady jsou doma, a kdyï budou dospûlí, mûïou se sem vrátit, plánují Ochovi. Celkem Kã z 3., 4., a 5. roãníku ( Kã; Kã; Kã) Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané: Klub hurá kamarád Pûtilet kluãina s klíãem na krku lelkuje celé dny v okolí svého bydli tû. Matka mívá ãasto nûjakou náv tûvu a chce s ní b t sama. Brácha je venku se svou partou, kam malé neberou. Ale ovi nezb vá neï trávit celé dny na ulici. Za kaïdého poãasí. KdyÏ se Ale pfiede dvûma lety poprvé objevil v klubu Hurá kamarád, mûl uplakanou tváfi a nesmûle se ptal: Mohl bych si sem taky chodit hrát? V té dobû klub nemûl stál program pro men í dûti, ostatnû stále sem chodí hlavnû dvanáctiletí a star í. Nicménû od té doby se Ale stal kaïdodenním hostem a zdej í pracovníci se rozhodli pro nûj a jeho vrstevníky zaloïit klubovniãku. Celkem Kã z 1., 3., 4. a 5. roãníku ( Kã; Kã; Kã; Kã) Dûti s tûlesn m a du evním nebo smyslov m postiïením: Kontakt bb V bazénu plave jedenáctiletá dívka. Závodí s ní je tû tfii dal í dûti, ale nestaãí jí. Její vítûzství oceàují diváci dlouh m potleskem. AÏ v okamïiku, kdy si sleãna pfii v stupu z vody pfiitahuje vozík, uvûdomíte si, Ïe vítûzka se pot ká s postiïením dolní poloviny tûla. Plavat zaãala Jana pfied tfiemi lety v brnûnském stfiedisku Kontakt bb a plavání se jí stalo do jisté míry vá ní: díky úspûchûm ve vodû se pfiestala tolik trápit kvûli svému postiïení dûtské mozkové obrnû. Celkem Kã ze v ech roãníkû ( Kã; Kã; Kã; Kã; Kã) Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti: Sananim Na b valém schwarzenberském statku Karlov na Písecku se ze závislosti na tvrd ch drogách léãí matky, které tu mají i své malé dûti. Program je rozdûlen na dvû ãásti v jedné se matky vypofiádávají se svou závislostí, ve druhé se uãí za pomoci sociálních pracovníkû peãovat o své dítû. Ukázalo se Ïe moïnost b t s dítûtem je pro nû velká motivace. Je tû se nestalo, Ïe by nûkterá z maminek z programu utekla. Úspû nost terapie se pak pohybuje okolo 60 procent. Od zahájení programu v roce 2000 uï terapií v komunitû pro lo dvacet maminek a s nimi 22 dûtí. Celkem Kã z 2. a 4. roãníku ( Kã; Kã) Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách: vodní skauti Omaha Odplavané vesty, pádla, zniãené klubovny, náfiadí i lodû. Tak vypadala bilance kod zpûsoben ch katastrofálními povodnûmi, které se loni nevyhnuly ani vodním skautûm z pfiístavu Omaha, PlzeÀ, kter je jedním z nejvût ích pfiístavû vodních skautû v âr. Patfií do nûj 7 oddílû se 172 ãleny. Díky mimofiádné finanãní pomoci nadace Robert Bosch Stiftung prostfiednictvím vefiejné sbírky Pomozte dûtem! byly v echny kody odstranûny a ãlenové stfiediska se tak mohou tû it na nové záïitky pfii pravidelné celoroãní ãinnosti a sjíïdûní fiek Kã z 5. roãníku ( Povodnû 2002 ) Za 5 let sbírka podpofiila 394 projektû.

5 Pfiíklady projektû podpofien ch v 5. roãníku Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Chrudim Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Dûtské krizové centrum v Chrudimi Kã Dûtské krizové centrum nabízí pomoc prostfiednictvím sluïeb v oblasti krizové intervence, logopedické prevence, vãasné nápravy vad fieãi, pfiedcházení a vãasné nápravy specifick ch poruch uãení atd. Pro zkvalitní stávajících sluïeb budou zakoupeny dûleïité terapeutické pomûcky a zaji tûn odborn personál. Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Klobouky u Brna Diakonie âce stfiedisko Betlém Hurá do svûta Kã Dûti s postiïením se dostanou za brány zafiízení, v nûmï jinak tráví vût inu ãasu. Pojedou na dva t denní pobyty - jeden zimní a jeden letní. V záfií podniknou celodenní v let do ZOO Jihlava, uvidí Ïivá zvífiata, která znají jen z obrázkû, v areálu vyuïijí ãetn ch prolézaãek, houpaãek, lanovky apod. Poobûdvají v restauraci. Pobyty mimo zafiízení v znamnû pfiispívají ke zdravému zpûsobu Ïivota a rozvoji dûtí s postiïením a umoïàují jim zaïít stejné situace, jako zaïívají dûti ve fungujících rodinách. Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Praha ACORUS Acorus dûtem Kã Projekt nabízí specifické terapeutické programy a volnoãasové aktivity pro dûti, které zaïívaly v rodinû domácí násilí nebo byly jeho svûdky. Programy obsahují arteterapii, muzikoterapii, interakãní skupiny, relaxaãní masáïe, cviãení matek s dûtmi, videotrénink interakcí, klub her, rukodûlné ãinnosti, v lety, besídky a jiné. Dûti s tûlesn m a du evním ãi smyslov m postiïením (ZP) âeské Budûjovice Spoleãnost pro ranou péãi Poskytování rané péãe rodinám s dûtmi s postiïením v jejich domácím prostfiedí Kã Speciálnû vy kolení odborníci nav tûvují klienty budûjovického stfiediska v celém jihoãeském kraji, poskytují podporu a konzultace rodiãûm, provázejí je pfii v chovû jejich dûtí. Cílem projektu je zajistit klientsk m rodinám rychlou a úãinnou pomoc, pro níï je zapotfiebí dobrá dopravní obsluïnost osobním automobilem. Na jeho nákup je urãen pfiíspûvek ze sbírky. Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) - Ostrava Renarkon, o.p.s. Roz ífiení a zkvalitnûní Preventivního programu BUë OK Kã Jedná se o zkvalitnûní a roz ífiení dlouhodobého preventivního programu BUë OK. Program je urãen dûtem a mládeïi ve vûku let a je zamûfien na problematiku vztahû v kolektivu, komunikace, ikany, zdravého Ïivotního stylu, prevence drogov ch závislostí, sexuality a tolerance vûãi národnostním, etnick m a sexuálním men inám. Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) - Litvínov Obãanské sdruïení Spoleãné souïití Tumare ãhave - na e dûti Kã Ideou projektu je pomoc romsk m dûtem ve vûku 4-15 let, které Ïijí v Litvínovû v ubytovnû pro neplatiãe. Prostory ubytovny jsou nevyhovující - i rodiny s více dûtmi bydlí v jedné malé místnosti. Dûti nemají vhodné prostfiedí ke hrám, ani klid k pfiípravû do koly. Dûti budou mít moïnost vyuïít nabídky klubovny Paprsek pfiímo v ubytovnû, kde se ti men í mohou lépe pfiipravovat na vstup do základní koly a ti vût í získávat zdravé sebevûdomí a zlep ovat vztahy mezi sebou navzájem. âlovûk v tísni, o.p.s. Povodnû 2002 Stfiední âechy Kã Prostfiednictvím spoleãnosti âlovûk v tísni spoleãnost pfii âeské televizi, o.p.s., byly poskytnuty finanãní prostfiedky na obnovu a novou v stavbu rodinn ch domû pro deset rodin v obtíïné sociální situaci a s více dûtmi. Dûti podpofiené z 5. roãníku (v %) DZ 4 % ÎMR 9 % JP 19 % ZP 41 % JP ZP VVP TZ DZ ÎMR TZ 8 % VVP 19 % V 5. roãníku sbírka podpofiila 118 projektû.

6 Spojenci sbírky Sbírkové a benefiãní akce jsou nedílnou souãástí sbírky Pomozte dûtem! jiï od jejího 1. roãníku. Za 5 let sbírky Pomozte dûtem! probûhlo celkem 633 sbírkov ch akcí, které pofiádalo celkem 202 spojencû (organizací i jednotlivcû). Tyto akce za 5 let pfiinesly na sbírkové konto celkem ,10 Kã. Kromû v znamn ch finanãních obnosû, kter mi pfiispívají na konto, jsou akce dûleïité je tû z dal ích dûvodû: spojenci organizují akce, které jsou veselé a zábavné a organizují je sami a dobrovolnû. Akce tak propûjãují sbírce Pomozte dûtem! pestrost, spontánnost Pomozte dûtem! je charita dûlaná s úsmûvem. Celkov pfiehled poãtu akcí a objemu v tûïku v jednotliv ch roãnících roãník poãet akcí v tûïek ,40 Kã ,20 Kã ,60 Kã ,00 Kã ,90 Kã CELKEM ,10 Kã Zdroj: NROS anal za sbírkov ch akcí za 5 let sbírky 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Pomûr poãtu akcí a objemu jejich v tûïku v jednotliv ch roãnících Pomozte dûtem! (v procentech z celkového v sledku) poãet akcí v tûïek 1. roãník 2. roãník 3. roãník 4. roãník 5. roãník Zdroj: NROS anal za sbírkov ch akcí za 5 let sbírky Za dobu 5 let se sbírkové a benefiãní akce samozfiejmû vyvíjely a vyvíjely se ke stále vût í úspû nosti. Rostl poãet akcí, rostl poãet spojencû, rostl v tûïek akcí a pfiedev ím rostla jejich úspû nost ãi efektivita (v tûïek akce porovnan s jejím trváním). Sbírkové akce probíhají po cel rok (resp. roãník) sbírky po celé âeské republice. Nejvíce sbírkov ch akcí probíhá tradiãnû vïdy v dobû jarní kampanû Pomozte dûtem! (zhruba od února do ãervna). Regiony, ve kter ch se za 5 let odehrálo nejvíce sbírkov ch akcí jsou: Praha, Královehradeck kraj, Stfiední âechy, JiÏní Morava a Moravskoslezsk kraj. Legenda: Spojenec sbírky Pomozte dûtem! = komerãní firma, nezisková organizace, jednotlivec, kola, divadlo, obecní úfiad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dûtem! uspofiádá sbírkovou nebo benefiãní akci. Sbírková akce = akce, pfii níï se do sbírkové pokladniãky s logem kufiátka vybírají dobrovolné finanãní pfiíspûvky pro sbírku Pomozte dûtem! Benefiãní akce = akce, pfii níï se finanãní prostfiedky pro sbírku Pomozte dûtem! shromaïìují prodejem pfiedmûtû, vstupenek, kupónû do tomboly atd. Dûtsk pûveck sbor ARIETTA za 5 roãníkû se pfii vystoupeních pûveckého sboru vybralo celkem ,50 Kã Nejvûrnûj í spojenci Pomozte dûtem! ti, ktefií své sbírkové ãi benefiãní akce pofiádali kaïd rok jiï od 1. roãníku sbírky Bratrstvo KeltÛ, o.s. za 5 roãníkû se pfii sbírkov ch akcích na festivalech BELTINE vybralo celkem Kã SdruÏení PIAFA ve Vy kovû za 5 roãníkû se pfii sbírkov ch akcích pofiádan ch sdruïením vybralo celkem Kã

7 Kinematograf Bratfií âadíkû tradiãní filmové putování po ãesk ch, moravsk ch a slezsk ch mûstech. Diváci filmov ch pfiedstavení vûnovali celkem ,40 Kã Nejúspû nûj í sbírkové a benefiãní akce 5. roãníku Junák - svazu skautû a skautek âr Pouze, kdyï jsi pfiipraven Pfii akci pofiádané ve 48 mûstech a obcích âr se podafiilo nashromáïdit celkem ,70 Kã TESCO STORES âr, a.s. sbírková akce v hypermarketech a obchodních domech TESCO. V 18 hypermarketech a obchodních domech vûnovali zákazníci v prûbûhu dubna 2003 celkem ,70 Kã Pfiehled v ech sbírkov ch a benefiãních akcí 5. roãníku ALCEDO - DDM Vsetín, Vsetín, Série akcí pofiádan ch DDM ALCEDO: ,50 Kã Asociace ãesk ch cestovních kanceláfií a agentur (AâCKA), Liberec, Dny kontaktû AâCKA: 2320,00 Kã Athinganoi, o.s., Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v informaãním centru o.s. Athinganoi: 1 699,80 Kã BaÈová Zuzana - U Kovárny, Zlín, Le etínsk fa ank: 6 498,80 Kã BIKEPARTA Lomnice, LuÏany, BIKEWEEKEND - festival horsk ch kol: 840,00 Kã Brand ské kulturní sdruïení, Brand s nad Labem, Hopsa hejsa do Brandejsa 02: ,30 Kã Bratrstvo KeltÛ, Telã, Beltine - svátek keltské kultury 03: ,80 Kã Card Centrum, a.s., Mladá Boleslav, Card Cup 03: ,80 Kã CENTRUM - 9.pion rská skupina, Orlová, rûzné akce pion rské skupiny: 1640,40 Kã Centrum volného ãasu R mafiov, R mafiov, JUVENÁLES 2002: 2062,40 Kã Cukrárna pod Îabkou, Nymburk, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky v cukrárnû: 5 842,30 Kã âeská baseballová asociace, klub SK Draci Brno, Brno, All-star game v baseballu - benefiãní draïba: ,00 Kã âeská Televize - studio Ostrava, Ostrava, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci ât: 6802,20 Kã âeská televize - studio Praha, Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci ât: 2 155,00 Kã DDM Chomutov, Chomutov, rûzné akce v domû dûtí a mládeïe: 7 075,40 Kã DDM Moravská Ostrava, Ostrava, DPD ou: ,70 Kã Dûtsk divadelní soubor Ty-já-tr, více míst v âr, Putování s huculem: 7 009,10 Kã Dûtsk pûveck sbor ARIETTA, Mohelnice, Jarní koncert: ,00 Kã Diakonie âce - stfiedisko Rolniãka, Sobûslav, Vánoãní jarmark: 7 214,70 Kã Diakonie âce - Stfiedisko Radost, PlzeÀ, Apriliáda 03: 5 844,10 Kã Divadelní spolek J.N. tûpánka, Chrudim, série divadelních pfiedstavení + benefiãní den Divadlo pomáhá dûtem : ,50 Kã DoleÏelová Terezie, Lovûtín, cyklokrosové závody: 4 046,70 Kã Fakultní Z PedF UK, Praha, Koncert skupiny Hullee Ballee: 2 846,50 Kã Farní charita Pelhfiimov, Pelhfiimov, Propagaãní akce Pomozte dûtem! : 3 976,70 Kã GE Capital Bank, a.s., ZOO ve mûstech Praha, Jihlava, PlzeÀ, Ústí n. L. a DvÛr Králové n. L., Dûtsk den GE Capital Bank a Frekvence 1: ,90 Kã Harley Owners Group, Praha Chapter Czech Republic, Praha, 9.národní Harley-Davidson rally kemp: 6 499,10 Kã Hluchavka, o.s., Stádlec, rockov festival Stádleck most: 8 600,00 Kã Inspirace Slavonice, o.s., Slavonice, Cesta pohádkov m lesem: 6 040,60 Kã Jazz Club Îelezná, více mûst v âr, Benefiãní turné NOTA BENE: ,00 Kã Junák - svaz skautû a skautek âr - 4. stfiedisko VAVÉHA, âeské Budûjovice, Skautská pouè: 9 877,20 Kã Junák, svaz skautû a skautek âr - okresní rada Prostûjov, Prostûjov, sbírková akce pfied obchodními centry: ,30 Kã K+B Progres, a.s., Klíãany, v prodej a sbírková akce mezi zákazníky: 5 070,00 Kã Klub Klubíãko Beroun, Îebrák, MDD - Den pro radost Îebráku: 1 603,50 Kã Klub nemocn ch cystickou fibrosou, Praha, Pochod pro kufiátko: 7 294,00 Kã KnûÏeves 21. století, o.s., KnûÏeves, KnûÏeveská chmelová i ka: 2 504,80 Kã Knihkupectví Lyra, Chrudim, dlouhodobé umístûní pokladniãky v knihkupectví: 4 248,10 Kã Kouba Franti ek, Prachatice, Slavnosti solné stezky: 3 928,00 Kã Krajská knihovna Karlovy Vary, Karlovy Vary, dlouhodobé umístûní pokladniãek v poboãkách knihovny: 9 097,80 Kã Kruh pfiátel Severáãku, Liberec, Spoleãn benefiãní koncert se sborem z Gothy vûnovan sbírce Pomozte dûtem! : ,00 Kã Kynologick Klub BARBET, âesk Brod, Dûtsk den: 4 130,00 Kã Lékárna u âerného konû, Beroun, Lodûnice, dlouhodobé umístûní pokladniãky v lékárnách: Kã Loutkové divadlo RADOST, Brno, dlouhodobé umístûní pokladniãky v divadle: 2 610,00 Kã Matûjková árka, Písek, Majáles: 4 182,80 Kã Matefiské centrum Klánovice, Praha, Den matek s MC Klánovice: 8 053,30 Kã Matefisk klub Ka párek, Mûlník, Malování na chodník: 2 352,00 Kã Mûsto Litomy l, Litomy l, Toulovcovy prázdninové pátky: ,30 Kã Mûstsk dûm dûtí a mládeïe âelákovice, âelákovice, 5. dûtské olympijské hry: ,50 Kã Mikulenka René & hudební skupina LOSOSI, Vala ské Mezifiíãí, koncert country kapely: 3 187,60 Kã MIW Production, Praha, Hudební mini-festival Jazz Kombat: 1 068,40 Kã Modrá vopice -rockov klub, Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v klubu: 3 006,40 Kã M Nûmãická, Praha, Dûtsk den: 6 351,50 Kã Nadaãní fond pro dûti, Trutnov, prodejní v stava dûtsk ch velikonoãních v robkû: 6 038,50 Kã Oblastní charita Jihlava, Jihlava, zábavn program ve Vrakbaru: ,90 Kã OÚ By ice, By ice, série akcí v obci (reprezentaãní ples, Den matek, 100 let od zaloïení SOKOLa, benefiãní koncert): 1 173,50 Kã OÚ Mikulovice, Mikulovice, dlouhodobé umístûní pokladniãky v prostorách obecního úfiadu: 4 053,10 Kã Pafiilová Jitka, Jihlava, Telã, Tfie È, série divadelních pfiedstavení: Kã Pelclovo divadlo, Rychnov nad KnûÏnou, festival Poláãkovo léto + rûzné akce v divadle: ,20 Kã Pizinger Patrik, Chodov, Mariánské Láznû, dlouhodobé umístûní sbírkovû pokladniãky v obchodech s kosmetikou a dárkov mi pfiedmûty: ,20 Kã Podstavek Václav - Silverworld, Kopfiivnice, Nov Jiãín, Pfiíbor, dlouhodobé umístûní pokladniãky v obchodech se stfiíbrem: 6 169,30 Kã PONTIS, o.p.s., umperk, Pokroãilí vûkem pomáhají dûtem: 5 111,60 Kã PP Production, Praha, Silvestr na Hradãanském námûstí: 1 415,70 Kã Prague International Marathon, s.r.o., Praha, Prague International Marathon 2003: 2 513,00 Kã PRAGUE LIONS klub amerického fotbalu, Praha, zápasy klubu amerického fotbalu: 4 789,00 Kã PROCOM BOHEMIA, s.r.o., Stará Boleslav, sbírková akce pfii prezentaci firmy pro obchodní partnery: 2 750,00 Kã Ratolest Brno, Brno, happening a prezentaãní akce Pomozte dûtem! pfied HM TESCO: ,10 Kã REIS Litomy l, Litomy l, soutûï o nejoriginálnûj í hymnu EU v pardubickém regionu: 2 490,20 Kã Ringier âr, a.s., Praha, série akcí (Svût knihy - kniïní veletrh; propagaãní a sbírková akce pfii PraÏském marathonu; Den v ZOO s ABC; Svûtem knihy od ABC aï po Z; Svût knihy 2003): 6 169,30 Kã S.T.O.P., o.s., Ostrava, Módní pfiehlídka: 901,60 Kã Sbor Církve bratrské v Havífiovû, Havífiov, sbírková akce + propagací televizního Koncertu pro Kufie : ,10 Kã SdruÏení dobrovoln ch hasiãû, Milínov, Milínovská neckyáda: 3 145,10 Kã SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy, Praha, Vánoce s Mot lkem: 2375,50 Kã SdruÏení Piafa ve Vy kovû, Vy kov, Pojìte se pobavit a pomozte dûtem: ,70 Kã SdruÏení pfiátel stfiediska Benjamin, Krnov, Happening a prezentaãní akce Pomozte dûtem! : ,60 Kã SdruÏení rodiãû a pfiátel DDM Rumburk, Rumburk, série akcí (Rej ãarodûjnic; Toulavá písniãka; Pohádkov les): 1 575,60 Kã Stfiedisko kfiesèanské pomoci - Pardubice, Pardubice, Dûtské odpoledne na Bajkalu: 1 673,00 Kã Stfiední odborná kola, Stfiední odborné uãili tû a Uãili tû, âeská Lípa, sbírková akce mezi Ïáky a zamûstnanci koly: 2 701,70 Kã Stfiední zdravotnická kola PlzeÀ, PlzeÀ, Miss Cviãka + dlouhodobé umístûní pokladniãky v prostorách koly: 6 121,70 Kã Stfiedoãeská krajská organizace Pion ra, Beroun, Bambiriáda 2002: 1 628,20 Kã Studánka, o.s., Praha, sbírková akce ve spolupráci se Z Angelovova: 8 907,70 Kã Svítání, o.s., Liberec, Masopustní ma karní veselice: 1 550,00 Kã kubník Rostislav, Neplachovice, Automobilov pohár v rodeocrossu: 501,00 Kã Trojanová Marie - vyhlídková vûï a galerie, Telã, Prodejní v stava dûtsk ch v tvarn ch prací: 1 720,00 Kã ÚMâ Praha - Bûchovice, Praha, Dûtsk den: 7 001,80 Kã ÚMâ Praha 22 - Uhfiínûves, Praha - Uhfiínûves, dlouhodobé umístûní pokladniãky v budovû nové radnice: 819,00 Kã VYSANTON, s.r.o., hrad Helf t n - Lipník nad Beãvou, Pohádkov hrad: 8 700,10 Kã YMCA Tfiebechovice p.orebem, Tfiebechovice pod Orebem, Benefiãní vystoupení T. Fischerové a E. Rattaye: Kã Závodn Adam, Karlovy Vary, Juliánská slavnost 2002: 7 323,60 Kã Ziegler Jifií, TfieboÀ, Gastro ples: ,00 Kã Z Buchlovice, Buchlovice, kolní akademie pro rodiãe: 3 131,00 Kã Z Husova, Fr dlant, Fr dlantská Èapka: 2 119,90 Kã Z Matice kolské, âeské Budûjovice, T den Pomozte dûtem! : ,40 Kã Z OkruÏní, Zlín, sbírka mezi Ïáky, rodiãi a zamûstnanci koly: 5 543,40 Kã ZU Trutnov,Trutnov, Klavírní recitál J. Housky a E. Kuchovské: 8 405,50 Kã

8 Vefiejné v bûrové fiízení NROS kaïdoroãnû organizuje v bûrové fiízení s cílem rozdûlit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivnû a prokazatelnû zmûnit Ïivoty dûtí. Jaké jsou stálé charakteristiky vefiejného v bûrového fiízení: vïdy se rozdûlují v echny peníze, které sbírka shromáïdila pomoc je smûfiována stejn m esti cílov m skupinám dûtí poãet ãlenû v kaïdé hodnotící komisi v bûrového fiízení je vïdy 7 a klíã k jejich nominaci je stál hodnotitelé se kaïd m rokem obmûàují nadaãní pfiíspûvky se rozdûlují a hodnotitelé jsou nominováni na základû regionálního principu harmonogram v bûrového fiízení typy pfiíjemcû nadaãních pfiíspûvkû (o.s., o.p.s., církevní právnická osoba) pfiíspûvky jsou poskytovány na 1 rok tfiístupàov princip posuzování a hodnocení Ïádostí práce hodnotitelû je dobrovolná - bez nároku na honoráfi Co hlavního se zmûnilo za 5 let ve vefiejném v bûrovém fiízení: poãet regionû a hodnotících komisí maximální v e nadaãních pfiíspûvkû zpûsob podpory individuálních ÏadatelÛ Vefiejné v bûrové fiízení v 5. roãníku vefiejné v bûrové fiízení mûlo tfii stupnû: 1. administrování podan ch Ïádostí (ãerven ãervenec) 2. hodnocení Ïádostí v hodnotících komisích (srpen záfií) 3. definitivní rozhodnutí Správní rady NROS a jmenovan ch zástupcû vedení ât (fiíjen) kaïdá hodnotící komise pracovala ve standardním sloïení (2 zástupci odborné vefiejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ât + 1 zástupce NROS nebo regionálního partnera Pomozte dûtem! ) ãlenové komisí byli nominování na základû regionálního principu jednání komisí byla fiízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a v ichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS SloÏení hodnotících komisí 5.roãníku Komise ST EDNÍ âechy, Stfiedoãesk kraj, místo konání: Praha B. rámková (NROS fiídící), P. Rozsypal (NROS), J. Uhrin (ât Praha), P. Bambas (Rádio Blaník, Praha), I. Hudcová (Dítû a kûà, Kutná Hora), I. Medlínová (dfiíve Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr), J. olcová (Cukrárna Pod Îabkou, Podûbrady), B. Tauberová (Mûstská knihovna, Sedlãany) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezsk kraj, místo konání: Ostrava J. Dolínek (NROS fiídící), M. Danûli yn (NROS), J. Pilafiová (ât Ostrava), T. Januszek (Deník Karvinsko; nehodnotil), G. Rajdusová (Slezská diakonie, Ostrava), A. Krausová (Vzájemné souïití, Ostrava), E. Bûlohlavá (DÛm dûtí a mládeïe, Ostrava), D. Kondûlka (Renarkon o.p.s., Ostrava) Komise ST EDNÍ MORAVA, Olomouck kraj a Zlínsk kraj, místo konání: Olomouc M. Danûli yn (NROS fiídící), J. Dolínek (NROS), M. Py ová (ât Praha), M. Útl (Rádio Haná, Olomouc; nehodnotil), R. Hrubá (Proso, Olomouc), J. ZdraÏil (Centrum pro komunitní práci, Pfierov), E. Dudíková (Junák svaz skautû a skautek v âr, Prostûjov), D. Dostová Jurníková (Obecní úfiad Mikulovice) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarsk kraj a Ústeck kraj, místo konání: Ústí nad Labem J. Dolínek (NROS fiídící), P. Hu ek (Komunitní nadace, Ústí nad Labem), M. toll (ât Praha), V. Masopustová (âesk rozhlas Sever Ústí nad Labem), V. Kopsová (Oblastní charita, Ústí nad Labem), M. Ondová (o.s. Porozumûní, âesk Jifietín), K. âertíková (Krajská knihovna, Karlovy Vary), P. Pizinger (Prodejny s dárkov mi pfiedmûty ELEPHANT, Karlovy Vary) Komise JIHOZÁPAD, PlzeÀsk kraj a Jihoãesk kraj, místo konání: âeské Budûjovice M. Danûli yn (NROS - fiídící), I. Kaãaba (NROS), P. Morávek (ât Praha), M. Tou ková (âesk rozhlas âeské Budûjovice), L. arinová ( 3 _, âeské Budûjovice), M. Vodiãková (Domeãek - Diakonie a misie církve ãeskoslovenské husitské, Trhové Sviny),. Kozáková (Stfiední zdrav. kola PlzeÀ), V. Rudolfová (Reha Centrum, Rokycany) Komise SEVEROV CHOD, Libereck kraj, Královehradeck kraj a Pardubick kraj, místo konání: âeská Skalice I. Kaãaba (NROS fiídící), L. Tvrdková (NROS), M. Augustová (ât Praha), Z. Schvovánková (âesk rozhlas Sever, Liberec), M. Va enková (Krajsk úfiad Pardubice), J. Syrov (MilíãÛv dûm, Jaromûfi), A. Zajícová (Knihkupectví Lyra, Chrudim), H. Kuliãová (o.s. Svítání, Pardubice). Komise PRAHA, hl.m. Praha, místo konání: Praha B. rámková (NROS fiídící), M. Fuk (NROS), D. Macáková (ât Praha), Z. Ptáãková (T deník TELEVIZE, Praha), J. tastná (Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr), M. Zimová (Vy í odborná kola sociálnû právní, Praha), P. Hajdiãová (CONDOR Air Travel Service, Praha), J. Dlasková (Matefiské centrum, Praha-Klánovice) Komise JIHOV CHOD, Kraj Vysoãina a Jihomoravsk kraj, místo konání: Brno I. Kaãaba (NROS fiídící), H. ilhánová (NROS), J. Pe ková (ât Praha), L. Borovská (Rádio Krokod l, Brno), J. Kosová (Na Poãátku, Brno), D. Koudelková (Úsvit - zafiízení SPMP, HavlíãkÛv Brod), D. Chytilová (Centrum Ekologické v chovy, Pálava), T. DoleÏelová (spojenec sbírky)

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Zpráva za 4. ročník. 12 030 643 Kč Děkujeme. 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky:

Zpráva za 4. ročník. 12 030 643 Kč Děkujeme. 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky: Dlouhodobá společná sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Zpráva za 4. ročník 18. 5. 2001 15. 5. 2002 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky:

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více