VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce IV. Zpráva o činnosti v roce 2006 V. Přehled hospodaření 2006 VI. Organizační struktura 1. Základní údaje o organizaci 2. Současná organizační struktura 3. Přehled středisek a sběrných míst VII. Jak můžete pomoci VIII. Naši práci podporují Výroční zprávu Diakonie Broumov za rok 2006 zpracovala Marta Pešková. Grafické řešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. 1

2 I. Úvodní slovo ředitele Diakonie Broumov jako poskytovatel sociálních služeb s celorepublikovou působností zaměřený na občany z okraje společnosti mohla v roce 2006 svůj nosný systém sociálních služeb dále rozšířit a zkvalitnit, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí a v oblasti vzdělávacích možností pro uživatele služeb organizace. To by nebylo možné bez účinné spolupráce mnoha lidí. Proto zde chci poděkovat všem, kdo i v roce 2006 naši činnost jakkoli podpořili - zejména těm, kdo ošacení a další věci darovali a těm, kdo sbírky pro Diakonii Broumov po celé České republice organizují a darované věci shromažďují, ať už to jsou obecní úřady, firmy, školy, církevní obce, farnosti a sbory, jiné instituce a organizace nebo jednotlivci. Vážíme si zájmu sdělovacích prostředků a jejich snahy objektivně informovat o činnosti Diakonie Broumov, jak celostátního, regionálního a místního tisku, tak rozhlasu s jeho veřejnoprávními i soukromými stanicemi a české televizi ČT1 Ostrava. Za tuto podporu naší práce děkujeme. V neposlední řadě patří náš dík i všem státním a veřejným institucím, bez jejichž pochopení, účinné pomoci a spolupráce by se služby Diakonie Broumov jen těžko mohly úspěšně rozvíjet: Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvu zdravotnictví (MZ), Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, úřadům práce, městským a obecním úřadům a jejich sociálním odborům. Ani v roce 2006 nebylo vše jednoduché a snadné. Problémy, dané zaměřením služeb na lidi z okraje společnosti, musíme řešit a vyrovnávat se s nimi neustále, ať už jde o fluktuaci uživatelů služeb nebo problémy spojené s nezodpovědností některých uživatelů. Nesnadné bylo také zajišťování svozu darovaného materiálu, který je základnou pro všechny naše sociální aktivity, hlavně kvůli fluktuaci řidičů a závozníků a nutným opravám starých aut. 2

3 Zajišťování plynulého odbytu výsledků práce uživatelů služeb Diakonie Broumov bylo kvůli výkyvům v poptávce a cenách velmi náročné. Vyžadovalo to i podstatné změny v organizaci práce i v pracovních programech. Mnoho se také dařilo. Ale každý dosažený úspěch pro nás zároveň znamená další výzvu. Radost z dosaženého cíle u jednoho uživatele služeb Diakonie Broumov, t.j. osamostatnění a návrat do běžného života, znamená pro nás vždy zároveň nový začátek s novým uživatelem. Přes stále napjatou finanční situaci se podařilo pořídit 1 nové nákladní auto, samonosnou posuvnou bránu (leasing), a zároveň vytvořit předpoklady pro plánovaný nákup nutného technického vybavení pro dílny (balící stroje). V dalším roce před námi stojí nutnost rozšíření pracovních a skladovacích prostor v areálu organizace. Naším cílem je stálé zlepšování vlastní činnosti. Proto jsme se v průběhu roku 2006 a prvního čtvrtletí 2007 zaměřili na náročný úkol zavést v Diakonii systém řízení jakosti a životního prostředí podle evropských norem ISO 9001 a ISO Příprava probíhala na všech pracovištích Diakonie Broumov, a to počínaje vrcholovým managementem až po řadové pracovníky. Všichni si postupně osvojovali požadavky dané novými normami. Jednak v oblasti jakosti orientované na zákazníka a uživatele sociálních služeb, a dále v oblasti životního prostředí na plnění povinností daných legislativou a jinými požadavky, vztahujících se k činnostem našeho sdružení. S uspokojením mohu konstatovat, že v době dokončovaní této zprávy proběhly audity na ověření zavedení a osvojení si těchto norem. Audity byly provedeny renomovaným, nezávislým, nadnárodním certifikačním orgánem (paří mezi TOP 5 ve světě), který konstatoval, že systémy řízení jakosti a životního prostředí splňují v našem sdružení požadavky evropských norem ISO 9001 a ISO Na základě závěrů těchto auditů budou sdružení Diakonie vydány certifikáty podle výše uvedených norem a to na činnosti: - poskytování sociálních služeb - příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb. 3

4 Každému, kdo se v rámci sdružení i mimo něj, přímo či nepřímo, podílel na této úspěšně završené aktivitě patří poděkování. Víme nyní, že naše práce je nejen potřebná, ale i kvalitní. Především však musím vyzvednout ochotu mnoha lidí něco ze svého darovat a pomoci tak jiným, kteří se bez pomoci druhých nemohou obejít. Právě dary desítek tisíc našich občanů nám umožňují pro lidi v životní krizové situaci poskytovat nejen bezprostřední materiální pomoc, ale nabídnout jim také nové šance pro znovunalezení důstojného místa ve společnosti. Těšíme se na další spolupráci s Vámi se všemi. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Dne 4. května 2007 získala Diakonie Broumov certifikaci ISO 9001 a v oblasti : - poskytování sociálních služeb - příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb II. Poslání a cíle organizace Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je poskytování sociálních služeb lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti, s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. K tomu jsou zaměřeny všechny projekty a další programy. Pro dosahování tohoto cíle je Diakonie Broumov otevřena ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jednotlivci, jinými organizacemi, církvemi a dalšími institucemi i státními úřady, jejichž součinnost je pro pomoc potřebným nezbytná. Další a zcela nové impulsy pro práci organizace vyplývají z integrace České republiky do Evropské unie. Činnost sdružení a poskytované služby mají celorepublikový charakter. 4

5 III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace Všechny projekty Diakonie Broumov jsou otevřené pro uživatele z celé České republiky. NOVÁ ŠANCE Projekt řeší poskytování sociálních služeb občanům z okraje společnosti, nacházejících se v sociální nouzi a lidem v jiné krizové životní situaci. Vytváří sociální záchrannou síť, která spočívá ve vytvoření pracovních míst, ubytování, zaměstnávání uživatelů z okraje společnosti a jejich následné zapojování zpět do společnosti. Patří sem také výdej materiální pomoci občanům v nepříznivé životní situaci. Cílem je dosáhnout plnohodnotného začlenění uživatele služeb zpět do společnosti. To se daří jen nevelkému procentu uživatelů také proto, že se uživatelé musí nejprve vyrovnat s dlužnými závazky z minulosti. Za jeden z měřitelných ukazatelů úspěšnosti lze považovat počet uživatelů, kterým se podařilo získat plnohodnotný pracovní poměr. V roce 2006 se to podařilo 1/3 uživatelů. Dosáhnout nezávislosti na poskytování sociálních služeb (tzn. získat samostatné bydlení a řádný pracovní poměr) se zdařilo 7% uživatelů služeb sociální rehabilitace a azylových ubytoven. Cílovou skupinou jsou osoby v krizi - osoby těžko umístitelné na trhu práce, propuštěné z výkonu trestu a z psychiatrických léčeben, osoby v krizové sociální situaci (vyřazení z evidence Úřadů práce, bez sociálních dávek, osoby postižené živelnou katastrofou), osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a sociálně ohrožené skupiny. Základní poskytované služby: - terénní programy (terénní pracovníci vyhledávají potenciální uživatele sociálních služeb, poskytují jim materiální pomoc a nezbytné informace vedoucí k řešení jejich složité životní situace, zprostředkovávají jim kontakt se společenským prostředím, jsou v přímém kontaktu s dalšími organizacemi, které poskytují pomoc potřebným), - sociální poradenství (poskytováno osobně nebo telefonicky, zprostředkuje případnou konzultaci s odborníky -právník, psycholog, 5

6 sociální pracovník; cílem je individuálně podpořit uživatelovu schopnost vyrovnat se s problémy a řešit je), - azylové domy (určeno pro uživatele bez přístřeší, spojeno se sociální rehabilitací, zajištěno písemnou dohodou o poskytování sociálních služeb a ubytovací smlouvou), - sociální rehabilitace (do sociální rehabilitace jsou zařazováni uživatelé z terénních programů, ze sociálního poradenství a na návrh sociálních odborů měst a obcí; zahrnuje nácvik péče o vlastní osobu, pracovní a zátěžovou terapii, výchovnou a aktivizační činnost; je nastavena tak, aby odpovídala individuálním možnostem a fyzickým schopnostem uživatele) - bezprostřední materiální pomoc (je kromě Centra sociálních služeb Broumov zajišťována v kontaktních nebo výdejních místech; pomoc nabízena ve formě ošacení, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb, školních potřeb, hraček, knih apod. za minimální poplatek, bezplatná materiální pomoc je vydávána občanům ve stavu nouze na základě doporučení sociálních odborů městských a obecních úřadů a kontaktních center sociální pomoci a prevence. Na žádost dětských domovů, domovů důchodců, azylových domů, věznic a jiných humanitárních organizací je poskytována pomoc i těmto zařízením. Jedinečnost a hodnota projektu "Nová šance" spočívá ve všestrannosti a návaznosti poskytovaných sociálních služeb. STŘECHA PRO VŠECHNY Projekt probíhá od do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je v návaznosti na předchozí aktivity Diakonie Broumov nabízet komplexní řešení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Jde většinou o lidi s psychickými problémy, které jim brání v překonávání životních překážek, s dlouhodobě neřešenými osobními problémy (partnerské vztahy, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění) a o osoby v krizové životní situaci. Z dlouholetých zkušeností Diakonie Broumov v práci se sociálně znevýhodněnými osobami, zejména s osobami bez přístřeší, vyplývá, že k pozitivním výsledkům jak pro společnost, tak pro osoby z cílové skupiny, je nutná komplexní a dlouhodobá práce zaměřená na 6

7 individuální potřeby jednotlivých uživatelů. Podstatnou součástí je vypracování anamnéz a individuálních plánů pro konkrétní uživatele. Spojení služeb azylových domů (bydlení, hygiena, stravování, ošacení), sociálního poradenství (vč. kurzu právního minima) a sociální rehabilitace (pracovní terapie, možnost rozhovoru se sociálními pracovníky a psychologem) umožňuje působit na uživatele, kteří jsou často psychicky labilní a společensky nepřizpůsobiví, po celý den. Tak uživatelé nacházejí zázemí v těžké životní situaci, což výrazným způsobem snižuje riziko konfliktu uživatele se společností (kriminalita) i riziko zneužití uživatele při jeho snaze obstarat si finanční prostředky (lichva, tzv.bílý kůň). V rámci projektu by mělo být průběhu 24 měsíců poskytnuto azylové bydlení 150 uživatelům. Projekt probíhá od do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. RESOCIALIZACE A INTEGRACE DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Jde o dlouhodobý projekt, který řeší péči o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany z okraje společnosti. Cílovou skupinou tvoří zejména občané propuštění z psychiatrických léčeben (psychotici, těžší psychopati, alkoholici, geronti, přeléčení toxikomani) a chronicky nemocní, kteří se ocitli bez přístřeší, nad 18 let. Poskytované služby: pracovní uplatnění, sociální rehabilitace - pracovní zátěžová terapie, ubytování, stravování, upevňování pracovních zkušeností a dovedností, možnost zvyšování kvalifikace (i výuka práce s počítačem), konzultace a odborné poradenství, (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, řešení závazků vůči státním i jiným institucím), zajištění odborného lékařského a psychologického dohledu.cílem je zvýšit odpovědnost uživatelů vůči vlastnímu zdravotnímu stavu, motivovat je k zapojení do společnosti (pod odborným lékařským dohledem) a jejich návrat do občanského života. V roce 2006 bylo do projektu dlouhodobě zařazeno 16 uživatelů z cílové skupiny. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 7

8 ZPĚT DO SPOLEČNOSTI (UKONČEN V ROCE 2006) Projekt "Zpět do společnosti - práce se znevýhodněnými skupinami" zaměřený na pomoc občanům v kritické životní situaci související se ztrátou bydlení a absencí sociálního zázemí probíhal ve třech etapách od do Cílová skupina se skládala z lidí, kteří se ne vlastní vinou ocitli na okraji společnosti, především o propuštěné odsouzené a osoby, které nemají střechu nad hlavou. Převážnou část této cílové skupiny tvořili muži (20-60 let), ale byly zapojeny i ženy (30-55 let). Celkem bylo do projektu postupně zařazeno 54 klientů a klientek. Cílem projektu bylo omezit izolaci cílové skupiny a podpořit znevýhodněné skupiny obyvatelstva v oblasti vzdělávání, vstupu na trh práce a v oblasti integrace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu a osob opouštějících ústavní nebo ochrannou výchovu. Specifickými cíli bylo: - poskytnout klientům nové společenské a pracovní dovednosti formou pracovní terapie (individuální plány pracovní terapie, osobní instruktoři) - zajistit klientům nové dovednosti formou vzdělávání v oblasti komunikace (práce s PC a internetem, zaměřeno na zvýšení šancí při hledání zaměstnání - využilo 35% převážně mladších klientů), základů pracovně právní problematiky - využilo 70% klientů, metody hledání zaměstnání a komunikace s potenciálními zaměstnavateli - využilo 60% klientů. - poskytnout klientům kvalitní poradenství a psychologickou pomoc (vypracování anamnézy každého klienta, psychologické pohovory zaměřené na překonání bariér, které si klienti vytvořili ve vztahu k úřadům, lékařům, potenciálním zaměstnavatelům a dalším; na přání klientů právní poradenství). Každá etapa byla ukončena dvoudenními závěrečnými zkouškami klientů (hodnocení pracovní aktivity klienta na pracovišti i hodnocení se strany instruktora; ústní pohovory zaměřené na znalosti klienta o službách o poskytovaných realizátorem projektu, o přínosu projektu pro klienta). Klient, který úspěšně absolvoval závěrečné zkoušky obdržel o tom osvědčení. Úspěšně zkoušky absolvovalo 41 klientů, t.j. 75.9% z celkového počtu klientů zařazených do projektu. 8

9 V rámci projektu vzniklo v Diakonii Broumov 15 nových pracovních míst, na které bylo umístěno 15 vybraných nejúspěšnějších klientůabsolventů projektu. Záměr, popis realizace a hodnocení projektu "Zpět do společnosti - práce se znevýhodněnými skupinami" zveřejnila Diakonie Broumov v publikaci připravené doc. RNDr. Milanem Šimkem, Ph.D. a kol. v roce 2006 (ISBN X). Projekt byl realizován v rámci Společného regionálního programu Královéhradeckého kraje. PŘÍPRAVA PROJEKTU "NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V DIAKONII BROUMOV" V návaznosti na ukončený projekt Zpět do společnosti byl připraven projekt "Nová pracovní místa v Diakonii Broumov", který zahajuje činnost od a má trvat 18 měsíců. Vyhlašovatelem projektu je Úřad práce v Hradci Králové a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Cílem je vytvoření 26 nových pracovních míst určených lidem dlouhodobě nezaměstnaným, zájemcům o zaměstnání a těm, kdo jsou na trhu práce obtížně umístitelní. Důraz je kladen zejména na věkovou skupinu osob starších 50ti let. MÍSTNÍ PROJEKTY - Městská část Praha 3 podpořila svými granty projekt "Provozování Kontaktního střediska Diakonie Broumov pro zprostředkování sociální pomoci občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, i sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám Prokopova 4, Praha 3- Žižkov" a projekt "Senioři sobě i druhým" zaměřený na seniory žijící na území Prahy 3. - Městská část Praha 6 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci v Praze 6-Střešovicích, Za Hládkovem 8 - pomoc seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám. - Městská část Praha 10 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci Taškentská 1413/8, Praha 10-9

10 Vršovice - pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným osobám. - Město Rychnov nad Kněžnou podpořilo projekt "Pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným občanům z Rychnova nad Kněžnou", v rámci kterého doporučuje Diakonii Broumov případné uživatele (jak na sociální rehabilitaci, tak pro materiální pomoc). 2. Pro koho a s kým pracujeme Cílovou skupinou - jak je vidět i z jednotlivých projektů - jsou lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Jedná se především o dlouhodobě nezaměstnané, lidi obtížně zaměstnatelné a znevýhodněné na trhu práce, o ty, kteří se vracejí z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení, zejména duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří jsou sociálně obtížně přizpůsobiví. Mezi všemi těmito lidmi představují zvláště zranitelné skupiny jednak ženy a pak lidé ve věku nad 50 let. Činnost se uskutečňuje za spolupráce nejširších vrstev obyvatelstva. Kromě dárců to jsou především dobrovolní spolupracovníci a spolupracovnice, kteří na různých místech v celé republice pro organizaci potřebný materiál sami sbírají a nebo sbírky organizují. Dále to jsou sociální a terénní pracovníci a pracovnice, zprostředkovatelé sociální pomoci, různé neziskové i státní organizace a instituce, firmy, jednotlivci. Specifikou projektů Diakonie Broumov je, že do činnosti organizace zapojují i samotné uživatele z cílové skupiny, z nichž někteří v organizaci zůstávají dlouhodobě pracovat na různých místech podle svých schopností. 3. Co děláme Nosnou činností, která umožňuje shora zmíněné projekty, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá ošacení a jiný textil i další potřebné věci jak ve vlastních střediscích tak za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od dárců shromažďují. Tím organizace získává nejen materiál pro poskytování bezprostřední pomoci, ale především materiál, který umožňuje hlavní sociální projekty Diakonie Broumov - vytváření 10

11 pracovních míst pro ty, kteří by jinak práci jen těžko našli, a další jejich podpůrné součásti - ubytování, poradenství, vzdělávání. a) Svoz a transport darovaných věcí poskytuje pracovní příležitosti a možnost zapojit uživatele služeb aktivně do činnosti organizace. b) V hlavním pracovišti v Broumově se věci přebírají a třídí. To jsou další místa pro pracovní činnosti a zaměstnání i pro získání určité kvalifikace. Použitelné ošacení a další věci slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. c) Léty práce s darovanými věcmi se Diakonie Broumov naučila zpracovávat i dále nepoužitelný textil. Příprava a zpracování takových zbytků vytváří opět řadu míst pro práci a zaměstnání. Zároveň to je podstatný příspěvek k větší péči o životní prostředí. Prodej zpracovaných textilních zbytků tvoří také významnou součást příjmů Diakonie Broumov, které umožňují a zajišťují její činnost. d) Balení a expedice jak humanitární pomoci tak i dále zpracovaného textilu poskytuje opět další pracovní příležitosti. 4. Spolupráce Sociální a humanitární činnost Diakonie Broumov by byla nemyslitelná bez široké spolupráce se všemi, komu není lhostejný osud potřebných lidí a spoluobčanů v životních krizových situacích a kdo jsou ochotni jim naším prostřednictvím pomáhat. Především to jsou desítky tisíc lidí ochotných něco darovat - jednotlivci i organizace a instituce. Mezi nimi jsou řady dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pro Diakonii Broumov sbírají potřebné věci mezi svými známými a nebo sbírky sami organizují. Jsou to také především obecní úřady, ale i školy, církevní sbory, farnosti a náboženské obce i různé humanitární organizace. Bez dobré součinnosti, pochopení a podpory městských a obecních úřadů a jejich sociálních odborů, úřadů práce, krajských úřadů a dalších institucí státní správy by Diakonie Broumov mohla jen stěží naplňovat cíle své činnosti. Dále je pro organizaci velmi významná pomoc firem a podniků. Například je neocenitelná spolupráce Českých drah a.s., Pražských služeb a.s.-spalovny Malešice a spalovny Liberec. Pro organizaci je také důležitá podpora a spolupráce sdělovacích prostředků, jak místního, regionálního i celostátního tisku tak 11

12 veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic a televizí. Tak se s projekty a programy Diakonie Broumov může seznamovat nejširší veřejnost, bez jejíž podpory by organizace nemohla své služby ve prospěch potřebných konat. Nezanedbatelná je pro Diakonii Broumov i spolupráce a zájem zahraničních partnerů, kteří vedle rad a výměny zkušeností pomáhají i s odbytem zpracovaných zbytků a případnou dopravou humanitární pomoci do zahraniční nebo při výběru vhodných uživatelů z polského sousedství. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Nabízené služby * Sociální rehabilitace - 98 míst - prošlo jí 97 uživatelů. Zaměřuje se na získání, prohlubování a upevňování návyků potřebných v běžném pracovním procesu a samostatném životě (podporované zaměstnání, přechodné zaměstnání a pracovní terapie) * Dva azylové domy v Broumově a Úpici - kapacita 45 lůžek (tuto službu využilo 101 uživatelů, z toho 22 žen) * Dům na půli cesty v Broumově - kapacita 12 lůžek - určeno mladým dospělým od 18 do 26 let (tuto službu využilo 11 uživatelů, z toho 2 ženy). * Přímá materiální pomoc uživatelů * Terénní programy kontaktů, 298 uživatelů, 183 intervencí * Sociální poradenství uživatelů, 383 intervencí (včetně psychologické pomoci a pracovní terapie s využitím osobních instruktorů). * Vzdělání pro uživatele potřebné k osamostatnění při jednání s úřady a při hledání práce (základy práce s počítačem, psaní dopisů, životopisu; kurz právního minima). * Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR uživatelů. * Zajišťování pracovní činnosti v Diakonii Broumov pro 5-7 osob ve výkonu trestu z věznice Odolov. 12

13 * Poradny a kontaktní místa - v průměru 683 uživatelů z toho 357 intervencí. * Krizová pomoc ve formě materiální pomoci (po požáru, povodni, sociálně potřebným, lidem z okraje společnosti) uživatelů všech věkových kategorií od dětí až po seniory. 2. Darovaný, zpracovaný a vydaný materiál * Také za rok 2006 je třeba ocenit ochotu mnoha lidí darovat ošacení a jiný textil i další věci: více než 1500 dobrovolníků a dobrovolnic v 1325 sběrných místech po celé České republice a desítky tisíc evidovaných i neevidovaných dárců sebrali materiál, který Diakonii Broumov umožnil, že se její služby dále rozvíjely. * Pro realizaci služeb Diakonie Broumov bylo v roce 2006 darováno a svezeno 5730 tun textilu a jiného materiálu. Po roztřídění je materiál použitelný pro bezprostřední materiální pomoc využit jako humanitární a sociální krizová pomoc. * Bylo vydáno celkem 63 tun bezprostřední pomoci v ČR. * Dále bylo přetříděno a zpracováno přímo nebo připraveno k dalšímu průmyslovému využití 3709 tun textilu. Tak se i v roce 2006 Diakonii Broumov dařilo spojit sociální zaměření organizace s ekologickým zájmem a službou pro zlepšení životního prostředí. * Bohužel musíme počítat s tím, že některé darované věci již nelze žádným způsobem využít. V roce 2006 musela Diakonie Broumov na své náklady zlikvidovat 817 tun odpadu. * Pro zajištění plynulosti pracovních činností i pro krizovou humanitární pomoc musí být na skladě k dispozici dostatek sbírkového materiálu. Na konci roku 2006 ho zůstalo ve skladech 1837 tun. 3. Pracovníci Diakonie Broumov K pracovalo v Diakonii Broumov celkem 90 pracovníků a zaměstnanců (z toho 63 žen). Z tohoto celkového počtu pracovalo ve vedení a administrativě 11 osob včetně technicko-hospodářských pracovníků. 13

14 4. Spolupráce V roce 2006 znamenala spolupráce dobrovolných spolupracovníků a spolupracovnic, kteří sami sbírají nebo organizují sbírky pro Diakonii Broumov, velkou podporu. Zvlášť je třeba podtrhnout spolupráci mnoha obecních úřadů při pořádání sbírek. Pravidelný zájem řady pracovníků místních, regionálních i celostátních sdělovacích prostředků (zvláště tisku a rozhlasu) napomohl k tomu, že projekty Diakonie Broumov mohou nalézat podporu a ochotné spolupracovníky po celé ČR. Pochopení a vstřícnost zahraničních partnerů byly velkým povzbuzením. Jejich příležitostné návštěvy umožňovaly vedoucím pracovníkům Diakonie Broumov konzultovat problémy organizování a zkvalitňování služeb. Osvědčila se spolupráce se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska z Polské republiky, která umožňuje Diakonii Broumov nabízet pracovní příležitosti i polským občanům z podobné cílové skupiny v nejbližším sousedství Broumovska. 5. Jeden příklad z praxe Pan XY, 29 let, kvůli závislosti na drogách ztratil zaměstnání a jeho rodinné vazby byly zcela zpřetrhány. Na doporučení sociálního odboru Městského úřadu byl přijat do Diakonie Broumov, jakmile už nebyl ve stavu akutní závislosti. Na podporu jeho abstinence mu byla Diakonií Broumov zajištěna pravidelná psychiatrická péče. V relativně krátké době se tomuto uživateli služeb Diakonie Broumov podařilo obnovit a osvojit si potřebné pracovní návyky. Se strany Diakonie Broumov mu byl nabídnut pracovní poměr, ve kterém podával velmi dobré výkony. Téměř okamžitě po uzavření pracovního poměru kontaktovali pana XY jeho věřitelé, s nimiž měl nedořešené závazky z minulosti. Na plat mu byly uvaleny exekuce, což bylo pro něj velmi demotivující. Musil řádně plnit své pracovní povinnosti a měl za to jen minimální osobní příjem. Často hovořil o tom, že by na sociálních dávkách na tom byl lépe. Ale toto náročné období zvládl, veškerým svým závazkům plně dostál a pracovní místo si udržel. Vzhledem k tomu, že se jeho finanční situace zlepšila a bydlení na ubytovně mu zcela nevyhovovalo (hlavně pro 14

15 nedostatek soukromí), začal si hledat ubytování mimo Diakonii Broumov. Podnájem se mu podařilo získat od srpna Nadále zůstává v pracovním poměru v Diakonii Broumov a s jeho výkonem jsou jeho nadřízení spokojeni. V případě potřeby nadále využívá naší služby sociálního poradenství. - Služby Diakonie Broumov panu XY usnadnily návrat do běžného života. V. Přehled hospodaření Základní informace Činnost Diakonie Broumov a její projekty musí být financovány z více zdrojů. Významným zdrojem pro vytváření pracovních míst pro podporované a přechodné zaměstnávání jsou příspěvky úřadů práce a dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dále na jednotlivé projekty vázané dotace Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové a fondů EU. Granty několika městských úřadů jsou vázány na konkrétní místní sociální projekty Diakonie Broumov. Pro hlavní dlouhodobý projekt Diakonie Broumov Nová šance, pro vlastní provoz organizace (energie pro pracoviště, střediska a ústředí, komunikace, opravy a údržba, vybavení pracovišť), pro provoz ubytoven a zejména na dopravu darovaného materiálu i transport zpracovaného textilu je třeba neustále hledat další zdroje financování. Přesto, že organizace usiluje o to, aby všichni uživatelé našich služeb byli motivováni ke spoluúčasti, nelze od těchto uživatelů nebo příjemců materiální pomoci očekávat podstatný finanční příspěvek, spíše je nutné počítat s dotováním ubytoven a stravování. Již několik let se výnosy z prodeje textilních zbytků zpracovávaných uživateli služeb Diakonie Broumov stávají hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s chodem organizace. V roce 2006 představoval tento zdroj 50 % všech příjmů. Ale také v roce 2006 vzrostla finanční náročnost pokud jde o náklady na energie a na dopravu. Zvýšené finanční náklady jsou pro Diakonii Broumov spojeny také se zákonným zvyšováním minimální mzdy, od které jsou odvozeny i ostatní složky (odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění). Při tom pracovní výkonnost uživatelů služeb 15

16 Diakonie Broumov lze jen stěží srovnávat s produktivitou práce v komerční sféře. Doprava darovaného materiálu i materiální pomoci a zpracovaných zbytků je doposud závislá na sponzorské podpoře a finančních darech. Je třeba vyzdvihnout neocenitelnou pomoc, které se Diakonii Broumov dostává od Českých drah a.s. při dopravě sbírek železnicí. Přesto, že veškerý humanitární materiál dostáváme od dárců zdarma, musíme počítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy řidičů), takže 1 kg darovaného materiálu musíme dotovat určitou částkou z rozpočtu organizace. V roce 2006 se nám jinými úsporami podařilo udržet výši dotace: 1 kg darovaného materiálu jsme dotovali částkou 1.30 Kč. Proto je každý - i sebemenší finanční či sponzorský dar od jednotlivců, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborů významnou pomocí pro udržení finanční rovnováhy, která je nutným předpokladem pro nerušený chod organizace a pro rozvoj jejích služeb. Rok 2006 uzavíráme s kladným hospodářským výsledkem, to však neznamená, že Diakonie Broumov může s tímto výsledkem libovolně nakládat. Mnohem důležitější je prohlubovat dlouhodobou stabilitu hospodaření snižováním nejen objemu závazků, ale především pohledávek. Vyrovnané hospodaření umožní Diakonii Broumov v roce 2007 nutné rozšíření pracovních a skladovacích prostor v areálu organizace. 16

17 2. Výsledek hospodaření 2006 Přehled příjmů a výdajů Výdaje organizace (v tis. Kč) Provozní výdaje Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Spotřeba PHM na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody na pojištění Prodaná stálá aktiva Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výnosy (v tisících Kč) Výnosy z činnosti organizace Dotace granty MPSV ČR MZ ČR Projekt OPRLZ-Nová pracovní místa 880 Projekt OPRLZ-Střecha pro všechny Projekt SROP-Zpět do společnosti Měst.část - Praha Praha Praha Rychnov n.kn Přijaté příspěvky Úřady práce Dary Organizace (charity, církve) Občané Právnické a fyzické osoby Města a jiné Ostatní výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření

18 ROZVAHA Majetek v tisících Kč Stálá aktiva Dlouhodobý majetek v pořiz.ceně z toho Stavby Oprávky k dlouhodobému majetku Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobý finanční majetek Pohledávky Jiná aktiva Aktiva cekem Zdroje krytí majetku Vlastní zdroje Vlastní jmění Výsledek hospodaření min.let Hospodářský výsledek běžn.roku Cizí zdroje Ostatní dlouhodobé závazky Závazky z obch.styku vč.záloh Závazky k zaměstnancům Závazky k instit.soc.a zdrav.pojišt Daňové závazky Rezerva na daň z příjmu 150 Ostatní závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Sdružení eviduje závazky mimo rozvahu plynoucí ze svého finančního leasingu v celkové výši tis.kč, z toho v roce 2007 splatných závazků v objemu tis.kč. 18

19 Celkové náklady za rok Náklady na projekty zabezpečovaných sociálních služeb Nová šance Resocializace a integrace bezdomovců 661 Zpět do společnosti Střecha pro všechny Grantové a přísp.náklady 168 Ostatní nedotované náklady Vlastní správa organizace Struktura nákladů (v tis.kč) Nová šance Resocializace a integrace bezdomovců Zpět do společnosti Střecha pro všechny Grantové a přísp.náklady Ost.nedotované nákl. Vlastní správa organizace V době vydání Výroční zprávy byl ukončen audit účetní uzávěrky roku Výrok auditora bez výhrad. Marie Šiková Růžena Špačková PhDr. Vítězslav Králík Předsedkyně Rady účetní, ekonomka ředitel 19

20 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Diakonie Broumov Adresa: Husova 319, Broumov webové stránky: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Broumov, č.ú /0100 Česká spořitelna Broumov, č.ú /0800 Registrace: Občanské sdružení OS Diakonie Úpice, založeno a registrováno v MV ČR pod čj. VS/ /93-R. Občanské sdružení Diakonie Broumov, změna stanov registrována u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Orgány Diakonie Broumov: * Valná hromada * Rada Diakonie Broumov: Předsedkyně Rady: Marie Šiková, Husova 644, Úpice; Členové: Pavel Hendrichovský, Milan Král, PhDr. Vítězslav Králík, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek. * Revizní komise: Lenka Wienerová, Zdenka Kadaníková, Marta Pešková * Statutární zástupce: PhDr. Vítězslav Králík - ředitel Pavel Hendrichovský - zástupce ředitele 20

Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov

Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1 agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Rychnov nad Kněžnou výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Se sídlem: Panská 1492 516 01 Rychnov nad Kněžnou registrace u MV ČR - VS/1-1/46481/01-R dne 20. 3.

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více