VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce IV. Zpráva o činnosti v roce 2006 V. Přehled hospodaření 2006 VI. Organizační struktura 1. Základní údaje o organizaci 2. Současná organizační struktura 3. Přehled středisek a sběrných míst VII. Jak můžete pomoci VIII. Naši práci podporují Výroční zprávu Diakonie Broumov za rok 2006 zpracovala Marta Pešková. Grafické řešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. 1

2 I. Úvodní slovo ředitele Diakonie Broumov jako poskytovatel sociálních služeb s celorepublikovou působností zaměřený na občany z okraje společnosti mohla v roce 2006 svůj nosný systém sociálních služeb dále rozšířit a zkvalitnit, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí a v oblasti vzdělávacích možností pro uživatele služeb organizace. To by nebylo možné bez účinné spolupráce mnoha lidí. Proto zde chci poděkovat všem, kdo i v roce 2006 naši činnost jakkoli podpořili - zejména těm, kdo ošacení a další věci darovali a těm, kdo sbírky pro Diakonii Broumov po celé České republice organizují a darované věci shromažďují, ať už to jsou obecní úřady, firmy, školy, církevní obce, farnosti a sbory, jiné instituce a organizace nebo jednotlivci. Vážíme si zájmu sdělovacích prostředků a jejich snahy objektivně informovat o činnosti Diakonie Broumov, jak celostátního, regionálního a místního tisku, tak rozhlasu s jeho veřejnoprávními i soukromými stanicemi a české televizi ČT1 Ostrava. Za tuto podporu naší práce děkujeme. V neposlední řadě patří náš dík i všem státním a veřejným institucím, bez jejichž pochopení, účinné pomoci a spolupráce by se služby Diakonie Broumov jen těžko mohly úspěšně rozvíjet: Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvu zdravotnictví (MZ), Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, úřadům práce, městským a obecním úřadům a jejich sociálním odborům. Ani v roce 2006 nebylo vše jednoduché a snadné. Problémy, dané zaměřením služeb na lidi z okraje společnosti, musíme řešit a vyrovnávat se s nimi neustále, ať už jde o fluktuaci uživatelů služeb nebo problémy spojené s nezodpovědností některých uživatelů. Nesnadné bylo také zajišťování svozu darovaného materiálu, který je základnou pro všechny naše sociální aktivity, hlavně kvůli fluktuaci řidičů a závozníků a nutným opravám starých aut. 2

3 Zajišťování plynulého odbytu výsledků práce uživatelů služeb Diakonie Broumov bylo kvůli výkyvům v poptávce a cenách velmi náročné. Vyžadovalo to i podstatné změny v organizaci práce i v pracovních programech. Mnoho se také dařilo. Ale každý dosažený úspěch pro nás zároveň znamená další výzvu. Radost z dosaženého cíle u jednoho uživatele služeb Diakonie Broumov, t.j. osamostatnění a návrat do běžného života, znamená pro nás vždy zároveň nový začátek s novým uživatelem. Přes stále napjatou finanční situaci se podařilo pořídit 1 nové nákladní auto, samonosnou posuvnou bránu (leasing), a zároveň vytvořit předpoklady pro plánovaný nákup nutného technického vybavení pro dílny (balící stroje). V dalším roce před námi stojí nutnost rozšíření pracovních a skladovacích prostor v areálu organizace. Naším cílem je stálé zlepšování vlastní činnosti. Proto jsme se v průběhu roku 2006 a prvního čtvrtletí 2007 zaměřili na náročný úkol zavést v Diakonii systém řízení jakosti a životního prostředí podle evropských norem ISO 9001 a ISO Příprava probíhala na všech pracovištích Diakonie Broumov, a to počínaje vrcholovým managementem až po řadové pracovníky. Všichni si postupně osvojovali požadavky dané novými normami. Jednak v oblasti jakosti orientované na zákazníka a uživatele sociálních služeb, a dále v oblasti životního prostředí na plnění povinností daných legislativou a jinými požadavky, vztahujících se k činnostem našeho sdružení. S uspokojením mohu konstatovat, že v době dokončovaní této zprávy proběhly audity na ověření zavedení a osvojení si těchto norem. Audity byly provedeny renomovaným, nezávislým, nadnárodním certifikačním orgánem (paří mezi TOP 5 ve světě), který konstatoval, že systémy řízení jakosti a životního prostředí splňují v našem sdružení požadavky evropských norem ISO 9001 a ISO Na základě závěrů těchto auditů budou sdružení Diakonie vydány certifikáty podle výše uvedených norem a to na činnosti: - poskytování sociálních služeb - příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb. 3

4 Každému, kdo se v rámci sdružení i mimo něj, přímo či nepřímo, podílel na této úspěšně završené aktivitě patří poděkování. Víme nyní, že naše práce je nejen potřebná, ale i kvalitní. Především však musím vyzvednout ochotu mnoha lidí něco ze svého darovat a pomoci tak jiným, kteří se bez pomoci druhých nemohou obejít. Právě dary desítek tisíc našich občanů nám umožňují pro lidi v životní krizové situaci poskytovat nejen bezprostřední materiální pomoc, ale nabídnout jim také nové šance pro znovunalezení důstojného místa ve společnosti. Těšíme se na další spolupráci s Vámi se všemi. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Dne 4. května 2007 získala Diakonie Broumov certifikaci ISO 9001 a v oblasti : - poskytování sociálních služeb - příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb II. Poslání a cíle organizace Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je poskytování sociálních služeb lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti, s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. K tomu jsou zaměřeny všechny projekty a další programy. Pro dosahování tohoto cíle je Diakonie Broumov otevřena ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jednotlivci, jinými organizacemi, církvemi a dalšími institucemi i státními úřady, jejichž součinnost je pro pomoc potřebným nezbytná. Další a zcela nové impulsy pro práci organizace vyplývají z integrace České republiky do Evropské unie. Činnost sdružení a poskytované služby mají celorepublikový charakter. 4

5 III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace Všechny projekty Diakonie Broumov jsou otevřené pro uživatele z celé České republiky. NOVÁ ŠANCE Projekt řeší poskytování sociálních služeb občanům z okraje společnosti, nacházejících se v sociální nouzi a lidem v jiné krizové životní situaci. Vytváří sociální záchrannou síť, která spočívá ve vytvoření pracovních míst, ubytování, zaměstnávání uživatelů z okraje společnosti a jejich následné zapojování zpět do společnosti. Patří sem také výdej materiální pomoci občanům v nepříznivé životní situaci. Cílem je dosáhnout plnohodnotného začlenění uživatele služeb zpět do společnosti. To se daří jen nevelkému procentu uživatelů také proto, že se uživatelé musí nejprve vyrovnat s dlužnými závazky z minulosti. Za jeden z měřitelných ukazatelů úspěšnosti lze považovat počet uživatelů, kterým se podařilo získat plnohodnotný pracovní poměr. V roce 2006 se to podařilo 1/3 uživatelů. Dosáhnout nezávislosti na poskytování sociálních služeb (tzn. získat samostatné bydlení a řádný pracovní poměr) se zdařilo 7% uživatelů služeb sociální rehabilitace a azylových ubytoven. Cílovou skupinou jsou osoby v krizi - osoby těžko umístitelné na trhu práce, propuštěné z výkonu trestu a z psychiatrických léčeben, osoby v krizové sociální situaci (vyřazení z evidence Úřadů práce, bez sociálních dávek, osoby postižené živelnou katastrofou), osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a sociálně ohrožené skupiny. Základní poskytované služby: - terénní programy (terénní pracovníci vyhledávají potenciální uživatele sociálních služeb, poskytují jim materiální pomoc a nezbytné informace vedoucí k řešení jejich složité životní situace, zprostředkovávají jim kontakt se společenským prostředím, jsou v přímém kontaktu s dalšími organizacemi, které poskytují pomoc potřebným), - sociální poradenství (poskytováno osobně nebo telefonicky, zprostředkuje případnou konzultaci s odborníky -právník, psycholog, 5

6 sociální pracovník; cílem je individuálně podpořit uživatelovu schopnost vyrovnat se s problémy a řešit je), - azylové domy (určeno pro uživatele bez přístřeší, spojeno se sociální rehabilitací, zajištěno písemnou dohodou o poskytování sociálních služeb a ubytovací smlouvou), - sociální rehabilitace (do sociální rehabilitace jsou zařazováni uživatelé z terénních programů, ze sociálního poradenství a na návrh sociálních odborů měst a obcí; zahrnuje nácvik péče o vlastní osobu, pracovní a zátěžovou terapii, výchovnou a aktivizační činnost; je nastavena tak, aby odpovídala individuálním možnostem a fyzickým schopnostem uživatele) - bezprostřední materiální pomoc (je kromě Centra sociálních služeb Broumov zajišťována v kontaktních nebo výdejních místech; pomoc nabízena ve formě ošacení, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb, školních potřeb, hraček, knih apod. za minimální poplatek, bezplatná materiální pomoc je vydávána občanům ve stavu nouze na základě doporučení sociálních odborů městských a obecních úřadů a kontaktních center sociální pomoci a prevence. Na žádost dětských domovů, domovů důchodců, azylových domů, věznic a jiných humanitárních organizací je poskytována pomoc i těmto zařízením. Jedinečnost a hodnota projektu "Nová šance" spočívá ve všestrannosti a návaznosti poskytovaných sociálních služeb. STŘECHA PRO VŠECHNY Projekt probíhá od do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je v návaznosti na předchozí aktivity Diakonie Broumov nabízet komplexní řešení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Jde většinou o lidi s psychickými problémy, které jim brání v překonávání životních překážek, s dlouhodobě neřešenými osobními problémy (partnerské vztahy, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění) a o osoby v krizové životní situaci. Z dlouholetých zkušeností Diakonie Broumov v práci se sociálně znevýhodněnými osobami, zejména s osobami bez přístřeší, vyplývá, že k pozitivním výsledkům jak pro společnost, tak pro osoby z cílové skupiny, je nutná komplexní a dlouhodobá práce zaměřená na 6

7 individuální potřeby jednotlivých uživatelů. Podstatnou součástí je vypracování anamnéz a individuálních plánů pro konkrétní uživatele. Spojení služeb azylových domů (bydlení, hygiena, stravování, ošacení), sociálního poradenství (vč. kurzu právního minima) a sociální rehabilitace (pracovní terapie, možnost rozhovoru se sociálními pracovníky a psychologem) umožňuje působit na uživatele, kteří jsou často psychicky labilní a společensky nepřizpůsobiví, po celý den. Tak uživatelé nacházejí zázemí v těžké životní situaci, což výrazným způsobem snižuje riziko konfliktu uživatele se společností (kriminalita) i riziko zneužití uživatele při jeho snaze obstarat si finanční prostředky (lichva, tzv.bílý kůň). V rámci projektu by mělo být průběhu 24 měsíců poskytnuto azylové bydlení 150 uživatelům. Projekt probíhá od do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. RESOCIALIZACE A INTEGRACE DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Jde o dlouhodobý projekt, který řeší péči o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany z okraje společnosti. Cílovou skupinou tvoří zejména občané propuštění z psychiatrických léčeben (psychotici, těžší psychopati, alkoholici, geronti, přeléčení toxikomani) a chronicky nemocní, kteří se ocitli bez přístřeší, nad 18 let. Poskytované služby: pracovní uplatnění, sociální rehabilitace - pracovní zátěžová terapie, ubytování, stravování, upevňování pracovních zkušeností a dovedností, možnost zvyšování kvalifikace (i výuka práce s počítačem), konzultace a odborné poradenství, (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, řešení závazků vůči státním i jiným institucím), zajištění odborného lékařského a psychologického dohledu.cílem je zvýšit odpovědnost uživatelů vůči vlastnímu zdravotnímu stavu, motivovat je k zapojení do společnosti (pod odborným lékařským dohledem) a jejich návrat do občanského života. V roce 2006 bylo do projektu dlouhodobě zařazeno 16 uživatelů z cílové skupiny. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 7

8 ZPĚT DO SPOLEČNOSTI (UKONČEN V ROCE 2006) Projekt "Zpět do společnosti - práce se znevýhodněnými skupinami" zaměřený na pomoc občanům v kritické životní situaci související se ztrátou bydlení a absencí sociálního zázemí probíhal ve třech etapách od do Cílová skupina se skládala z lidí, kteří se ne vlastní vinou ocitli na okraji společnosti, především o propuštěné odsouzené a osoby, které nemají střechu nad hlavou. Převážnou část této cílové skupiny tvořili muži (20-60 let), ale byly zapojeny i ženy (30-55 let). Celkem bylo do projektu postupně zařazeno 54 klientů a klientek. Cílem projektu bylo omezit izolaci cílové skupiny a podpořit znevýhodněné skupiny obyvatelstva v oblasti vzdělávání, vstupu na trh práce a v oblasti integrace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu a osob opouštějících ústavní nebo ochrannou výchovu. Specifickými cíli bylo: - poskytnout klientům nové společenské a pracovní dovednosti formou pracovní terapie (individuální plány pracovní terapie, osobní instruktoři) - zajistit klientům nové dovednosti formou vzdělávání v oblasti komunikace (práce s PC a internetem, zaměřeno na zvýšení šancí při hledání zaměstnání - využilo 35% převážně mladších klientů), základů pracovně právní problematiky - využilo 70% klientů, metody hledání zaměstnání a komunikace s potenciálními zaměstnavateli - využilo 60% klientů. - poskytnout klientům kvalitní poradenství a psychologickou pomoc (vypracování anamnézy každého klienta, psychologické pohovory zaměřené na překonání bariér, které si klienti vytvořili ve vztahu k úřadům, lékařům, potenciálním zaměstnavatelům a dalším; na přání klientů právní poradenství). Každá etapa byla ukončena dvoudenními závěrečnými zkouškami klientů (hodnocení pracovní aktivity klienta na pracovišti i hodnocení se strany instruktora; ústní pohovory zaměřené na znalosti klienta o službách o poskytovaných realizátorem projektu, o přínosu projektu pro klienta). Klient, který úspěšně absolvoval závěrečné zkoušky obdržel o tom osvědčení. Úspěšně zkoušky absolvovalo 41 klientů, t.j. 75.9% z celkového počtu klientů zařazených do projektu. 8

9 V rámci projektu vzniklo v Diakonii Broumov 15 nových pracovních míst, na které bylo umístěno 15 vybraných nejúspěšnějších klientůabsolventů projektu. Záměr, popis realizace a hodnocení projektu "Zpět do společnosti - práce se znevýhodněnými skupinami" zveřejnila Diakonie Broumov v publikaci připravené doc. RNDr. Milanem Šimkem, Ph.D. a kol. v roce 2006 (ISBN X). Projekt byl realizován v rámci Společného regionálního programu Královéhradeckého kraje. PŘÍPRAVA PROJEKTU "NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V DIAKONII BROUMOV" V návaznosti na ukončený projekt Zpět do společnosti byl připraven projekt "Nová pracovní místa v Diakonii Broumov", který zahajuje činnost od a má trvat 18 měsíců. Vyhlašovatelem projektu je Úřad práce v Hradci Králové a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Cílem je vytvoření 26 nových pracovních míst určených lidem dlouhodobě nezaměstnaným, zájemcům o zaměstnání a těm, kdo jsou na trhu práce obtížně umístitelní. Důraz je kladen zejména na věkovou skupinu osob starších 50ti let. MÍSTNÍ PROJEKTY - Městská část Praha 3 podpořila svými granty projekt "Provozování Kontaktního střediska Diakonie Broumov pro zprostředkování sociální pomoci občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, i sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám Prokopova 4, Praha 3- Žižkov" a projekt "Senioři sobě i druhým" zaměřený na seniory žijící na území Prahy 3. - Městská část Praha 6 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci v Praze 6-Střešovicích, Za Hládkovem 8 - pomoc seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám. - Městská část Praha 10 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci Taškentská 1413/8, Praha 10-9

10 Vršovice - pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným osobám. - Město Rychnov nad Kněžnou podpořilo projekt "Pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným občanům z Rychnova nad Kněžnou", v rámci kterého doporučuje Diakonii Broumov případné uživatele (jak na sociální rehabilitaci, tak pro materiální pomoc). 2. Pro koho a s kým pracujeme Cílovou skupinou - jak je vidět i z jednotlivých projektů - jsou lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Jedná se především o dlouhodobě nezaměstnané, lidi obtížně zaměstnatelné a znevýhodněné na trhu práce, o ty, kteří se vracejí z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení, zejména duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří jsou sociálně obtížně přizpůsobiví. Mezi všemi těmito lidmi představují zvláště zranitelné skupiny jednak ženy a pak lidé ve věku nad 50 let. Činnost se uskutečňuje za spolupráce nejširších vrstev obyvatelstva. Kromě dárců to jsou především dobrovolní spolupracovníci a spolupracovnice, kteří na různých místech v celé republice pro organizaci potřebný materiál sami sbírají a nebo sbírky organizují. Dále to jsou sociální a terénní pracovníci a pracovnice, zprostředkovatelé sociální pomoci, různé neziskové i státní organizace a instituce, firmy, jednotlivci. Specifikou projektů Diakonie Broumov je, že do činnosti organizace zapojují i samotné uživatele z cílové skupiny, z nichž někteří v organizaci zůstávají dlouhodobě pracovat na různých místech podle svých schopností. 3. Co děláme Nosnou činností, která umožňuje shora zmíněné projekty, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá ošacení a jiný textil i další potřebné věci jak ve vlastních střediscích tak za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od dárců shromažďují. Tím organizace získává nejen materiál pro poskytování bezprostřední pomoci, ale především materiál, který umožňuje hlavní sociální projekty Diakonie Broumov - vytváření 10

11 pracovních míst pro ty, kteří by jinak práci jen těžko našli, a další jejich podpůrné součásti - ubytování, poradenství, vzdělávání. a) Svoz a transport darovaných věcí poskytuje pracovní příležitosti a možnost zapojit uživatele služeb aktivně do činnosti organizace. b) V hlavním pracovišti v Broumově se věci přebírají a třídí. To jsou další místa pro pracovní činnosti a zaměstnání i pro získání určité kvalifikace. Použitelné ošacení a další věci slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. c) Léty práce s darovanými věcmi se Diakonie Broumov naučila zpracovávat i dále nepoužitelný textil. Příprava a zpracování takových zbytků vytváří opět řadu míst pro práci a zaměstnání. Zároveň to je podstatný příspěvek k větší péči o životní prostředí. Prodej zpracovaných textilních zbytků tvoří také významnou součást příjmů Diakonie Broumov, které umožňují a zajišťují její činnost. d) Balení a expedice jak humanitární pomoci tak i dále zpracovaného textilu poskytuje opět další pracovní příležitosti. 4. Spolupráce Sociální a humanitární činnost Diakonie Broumov by byla nemyslitelná bez široké spolupráce se všemi, komu není lhostejný osud potřebných lidí a spoluobčanů v životních krizových situacích a kdo jsou ochotni jim naším prostřednictvím pomáhat. Především to jsou desítky tisíc lidí ochotných něco darovat - jednotlivci i organizace a instituce. Mezi nimi jsou řady dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pro Diakonii Broumov sbírají potřebné věci mezi svými známými a nebo sbírky sami organizují. Jsou to také především obecní úřady, ale i školy, církevní sbory, farnosti a náboženské obce i různé humanitární organizace. Bez dobré součinnosti, pochopení a podpory městských a obecních úřadů a jejich sociálních odborů, úřadů práce, krajských úřadů a dalších institucí státní správy by Diakonie Broumov mohla jen stěží naplňovat cíle své činnosti. Dále je pro organizaci velmi významná pomoc firem a podniků. Například je neocenitelná spolupráce Českých drah a.s., Pražských služeb a.s.-spalovny Malešice a spalovny Liberec. Pro organizaci je také důležitá podpora a spolupráce sdělovacích prostředků, jak místního, regionálního i celostátního tisku tak 11

12 veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic a televizí. Tak se s projekty a programy Diakonie Broumov může seznamovat nejširší veřejnost, bez jejíž podpory by organizace nemohla své služby ve prospěch potřebných konat. Nezanedbatelná je pro Diakonii Broumov i spolupráce a zájem zahraničních partnerů, kteří vedle rad a výměny zkušeností pomáhají i s odbytem zpracovaných zbytků a případnou dopravou humanitární pomoci do zahraniční nebo při výběru vhodných uživatelů z polského sousedství. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Nabízené služby * Sociální rehabilitace - 98 míst - prošlo jí 97 uživatelů. Zaměřuje se na získání, prohlubování a upevňování návyků potřebných v běžném pracovním procesu a samostatném životě (podporované zaměstnání, přechodné zaměstnání a pracovní terapie) * Dva azylové domy v Broumově a Úpici - kapacita 45 lůžek (tuto službu využilo 101 uživatelů, z toho 22 žen) * Dům na půli cesty v Broumově - kapacita 12 lůžek - určeno mladým dospělým od 18 do 26 let (tuto službu využilo 11 uživatelů, z toho 2 ženy). * Přímá materiální pomoc uživatelů * Terénní programy kontaktů, 298 uživatelů, 183 intervencí * Sociální poradenství uživatelů, 383 intervencí (včetně psychologické pomoci a pracovní terapie s využitím osobních instruktorů). * Vzdělání pro uživatele potřebné k osamostatnění při jednání s úřady a při hledání práce (základy práce s počítačem, psaní dopisů, životopisu; kurz právního minima). * Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR uživatelů. * Zajišťování pracovní činnosti v Diakonii Broumov pro 5-7 osob ve výkonu trestu z věznice Odolov. 12

13 * Poradny a kontaktní místa - v průměru 683 uživatelů z toho 357 intervencí. * Krizová pomoc ve formě materiální pomoci (po požáru, povodni, sociálně potřebným, lidem z okraje společnosti) uživatelů všech věkových kategorií od dětí až po seniory. 2. Darovaný, zpracovaný a vydaný materiál * Také za rok 2006 je třeba ocenit ochotu mnoha lidí darovat ošacení a jiný textil i další věci: více než 1500 dobrovolníků a dobrovolnic v 1325 sběrných místech po celé České republice a desítky tisíc evidovaných i neevidovaných dárců sebrali materiál, který Diakonii Broumov umožnil, že se její služby dále rozvíjely. * Pro realizaci služeb Diakonie Broumov bylo v roce 2006 darováno a svezeno 5730 tun textilu a jiného materiálu. Po roztřídění je materiál použitelný pro bezprostřední materiální pomoc využit jako humanitární a sociální krizová pomoc. * Bylo vydáno celkem 63 tun bezprostřední pomoci v ČR. * Dále bylo přetříděno a zpracováno přímo nebo připraveno k dalšímu průmyslovému využití 3709 tun textilu. Tak se i v roce 2006 Diakonii Broumov dařilo spojit sociální zaměření organizace s ekologickým zájmem a službou pro zlepšení životního prostředí. * Bohužel musíme počítat s tím, že některé darované věci již nelze žádným způsobem využít. V roce 2006 musela Diakonie Broumov na své náklady zlikvidovat 817 tun odpadu. * Pro zajištění plynulosti pracovních činností i pro krizovou humanitární pomoc musí být na skladě k dispozici dostatek sbírkového materiálu. Na konci roku 2006 ho zůstalo ve skladech 1837 tun. 3. Pracovníci Diakonie Broumov K pracovalo v Diakonii Broumov celkem 90 pracovníků a zaměstnanců (z toho 63 žen). Z tohoto celkového počtu pracovalo ve vedení a administrativě 11 osob včetně technicko-hospodářských pracovníků. 13

14 4. Spolupráce V roce 2006 znamenala spolupráce dobrovolných spolupracovníků a spolupracovnic, kteří sami sbírají nebo organizují sbírky pro Diakonii Broumov, velkou podporu. Zvlášť je třeba podtrhnout spolupráci mnoha obecních úřadů při pořádání sbírek. Pravidelný zájem řady pracovníků místních, regionálních i celostátních sdělovacích prostředků (zvláště tisku a rozhlasu) napomohl k tomu, že projekty Diakonie Broumov mohou nalézat podporu a ochotné spolupracovníky po celé ČR. Pochopení a vstřícnost zahraničních partnerů byly velkým povzbuzením. Jejich příležitostné návštěvy umožňovaly vedoucím pracovníkům Diakonie Broumov konzultovat problémy organizování a zkvalitňování služeb. Osvědčila se spolupráce se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska z Polské republiky, která umožňuje Diakonii Broumov nabízet pracovní příležitosti i polským občanům z podobné cílové skupiny v nejbližším sousedství Broumovska. 5. Jeden příklad z praxe Pan XY, 29 let, kvůli závislosti na drogách ztratil zaměstnání a jeho rodinné vazby byly zcela zpřetrhány. Na doporučení sociálního odboru Městského úřadu byl přijat do Diakonie Broumov, jakmile už nebyl ve stavu akutní závislosti. Na podporu jeho abstinence mu byla Diakonií Broumov zajištěna pravidelná psychiatrická péče. V relativně krátké době se tomuto uživateli služeb Diakonie Broumov podařilo obnovit a osvojit si potřebné pracovní návyky. Se strany Diakonie Broumov mu byl nabídnut pracovní poměr, ve kterém podával velmi dobré výkony. Téměř okamžitě po uzavření pracovního poměru kontaktovali pana XY jeho věřitelé, s nimiž měl nedořešené závazky z minulosti. Na plat mu byly uvaleny exekuce, což bylo pro něj velmi demotivující. Musil řádně plnit své pracovní povinnosti a měl za to jen minimální osobní příjem. Často hovořil o tom, že by na sociálních dávkách na tom byl lépe. Ale toto náročné období zvládl, veškerým svým závazkům plně dostál a pracovní místo si udržel. Vzhledem k tomu, že se jeho finanční situace zlepšila a bydlení na ubytovně mu zcela nevyhovovalo (hlavně pro 14

15 nedostatek soukromí), začal si hledat ubytování mimo Diakonii Broumov. Podnájem se mu podařilo získat od srpna Nadále zůstává v pracovním poměru v Diakonii Broumov a s jeho výkonem jsou jeho nadřízení spokojeni. V případě potřeby nadále využívá naší služby sociálního poradenství. - Služby Diakonie Broumov panu XY usnadnily návrat do běžného života. V. Přehled hospodaření Základní informace Činnost Diakonie Broumov a její projekty musí být financovány z více zdrojů. Významným zdrojem pro vytváření pracovních míst pro podporované a přechodné zaměstnávání jsou příspěvky úřadů práce a dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dále na jednotlivé projekty vázané dotace Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové a fondů EU. Granty několika městských úřadů jsou vázány na konkrétní místní sociální projekty Diakonie Broumov. Pro hlavní dlouhodobý projekt Diakonie Broumov Nová šance, pro vlastní provoz organizace (energie pro pracoviště, střediska a ústředí, komunikace, opravy a údržba, vybavení pracovišť), pro provoz ubytoven a zejména na dopravu darovaného materiálu i transport zpracovaného textilu je třeba neustále hledat další zdroje financování. Přesto, že organizace usiluje o to, aby všichni uživatelé našich služeb byli motivováni ke spoluúčasti, nelze od těchto uživatelů nebo příjemců materiální pomoci očekávat podstatný finanční příspěvek, spíše je nutné počítat s dotováním ubytoven a stravování. Již několik let se výnosy z prodeje textilních zbytků zpracovávaných uživateli služeb Diakonie Broumov stávají hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s chodem organizace. V roce 2006 představoval tento zdroj 50 % všech příjmů. Ale také v roce 2006 vzrostla finanční náročnost pokud jde o náklady na energie a na dopravu. Zvýšené finanční náklady jsou pro Diakonii Broumov spojeny také se zákonným zvyšováním minimální mzdy, od které jsou odvozeny i ostatní složky (odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění). Při tom pracovní výkonnost uživatelů služeb 15

16 Diakonie Broumov lze jen stěží srovnávat s produktivitou práce v komerční sféře. Doprava darovaného materiálu i materiální pomoci a zpracovaných zbytků je doposud závislá na sponzorské podpoře a finančních darech. Je třeba vyzdvihnout neocenitelnou pomoc, které se Diakonii Broumov dostává od Českých drah a.s. při dopravě sbírek železnicí. Přesto, že veškerý humanitární materiál dostáváme od dárců zdarma, musíme počítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy řidičů), takže 1 kg darovaného materiálu musíme dotovat určitou částkou z rozpočtu organizace. V roce 2006 se nám jinými úsporami podařilo udržet výši dotace: 1 kg darovaného materiálu jsme dotovali částkou 1.30 Kč. Proto je každý - i sebemenší finanční či sponzorský dar od jednotlivců, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborů významnou pomocí pro udržení finanční rovnováhy, která je nutným předpokladem pro nerušený chod organizace a pro rozvoj jejích služeb. Rok 2006 uzavíráme s kladným hospodářským výsledkem, to však neznamená, že Diakonie Broumov může s tímto výsledkem libovolně nakládat. Mnohem důležitější je prohlubovat dlouhodobou stabilitu hospodaření snižováním nejen objemu závazků, ale především pohledávek. Vyrovnané hospodaření umožní Diakonii Broumov v roce 2007 nutné rozšíření pracovních a skladovacích prostor v areálu organizace. 16

17 2. Výsledek hospodaření 2006 Přehled příjmů a výdajů Výdaje organizace (v tis. Kč) Provozní výdaje Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Spotřeba PHM na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody na pojištění Prodaná stálá aktiva Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výnosy (v tisících Kč) Výnosy z činnosti organizace Dotace granty MPSV ČR MZ ČR Projekt OPRLZ-Nová pracovní místa 880 Projekt OPRLZ-Střecha pro všechny Projekt SROP-Zpět do společnosti Měst.část - Praha Praha Praha Rychnov n.kn Přijaté příspěvky Úřady práce Dary Organizace (charity, církve) Občané Právnické a fyzické osoby Města a jiné Ostatní výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření

18 ROZVAHA Majetek v tisících Kč Stálá aktiva Dlouhodobý majetek v pořiz.ceně z toho Stavby Oprávky k dlouhodobému majetku Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobý finanční majetek Pohledávky Jiná aktiva Aktiva cekem Zdroje krytí majetku Vlastní zdroje Vlastní jmění Výsledek hospodaření min.let Hospodářský výsledek běžn.roku Cizí zdroje Ostatní dlouhodobé závazky Závazky z obch.styku vč.záloh Závazky k zaměstnancům Závazky k instit.soc.a zdrav.pojišt Daňové závazky Rezerva na daň z příjmu 150 Ostatní závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Sdružení eviduje závazky mimo rozvahu plynoucí ze svého finančního leasingu v celkové výši tis.kč, z toho v roce 2007 splatných závazků v objemu tis.kč. 18

19 Celkové náklady za rok Náklady na projekty zabezpečovaných sociálních služeb Nová šance Resocializace a integrace bezdomovců 661 Zpět do společnosti Střecha pro všechny Grantové a přísp.náklady 168 Ostatní nedotované náklady Vlastní správa organizace Struktura nákladů (v tis.kč) Nová šance Resocializace a integrace bezdomovců Zpět do společnosti Střecha pro všechny Grantové a přísp.náklady Ost.nedotované nákl. Vlastní správa organizace V době vydání Výroční zprávy byl ukončen audit účetní uzávěrky roku Výrok auditora bez výhrad. Marie Šiková Růžena Špačková PhDr. Vítězslav Králík Předsedkyně Rady účetní, ekonomka ředitel 19

20 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Diakonie Broumov Adresa: Husova 319, Broumov webové stránky: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Broumov, č.ú /0100 Česká spořitelna Broumov, č.ú /0800 Registrace: Občanské sdružení OS Diakonie Úpice, založeno a registrováno v MV ČR pod čj. VS/ /93-R. Občanské sdružení Diakonie Broumov, změna stanov registrována u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Orgány Diakonie Broumov: * Valná hromada * Rada Diakonie Broumov: Předsedkyně Rady: Marie Šiková, Husova 644, Úpice; Členové: Pavel Hendrichovský, Milan Král, PhDr. Vítězslav Králík, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek. * Revizní komise: Lenka Wienerová, Zdenka Kadaníková, Marta Pešková * Statutární zástupce: PhDr. Vítězslav Králík - ředitel Pavel Hendrichovský - zástupce ředitele 20

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více