Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP 1 1 1,5 1 1 Rozsah výučby ŠkVP 1 1 0,5 0 0 Spolu týždenne Spolu ročne Charakteristika predmetu biológia Vyučovací predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Poznáva konkrétne prírodné celky a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v 5. a 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. Učivo je v 5. ročníku rozdelené na učebné celky: Príroda a život, Život v lese, Život vo vode a na brehu, Život na poliach a lúkach, súčasťou, ktorých je 5 praktických cvičení.

2 V 6. ročníku je učivo rozdelené do tematických celkov: Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života, Živé organizmy a ich stavba, Stavba tela rastlín a húb, Stavba tela bezstavovcov, praktické aktivity. Žiaci uskutočnia 5 praktických cvičení zameraných na mikroskopovanie, pozorovanie stavby tela rastlín a živočíchov. Žiaci budú tvoriť jednoduché projekty podľa určenia témy ale aj podľa vlastného výberu. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojenia si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Učivo v 7. ročníku je rozvrhnuté do troch učebných celkov: Stavba tela stavovcov, Človek a jeho telo a Zdravie a život človeka. Žiaci počas roka uskutočnia 5 praktických aktivít. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti sa živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah učiva je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Učivo v 8. ročníku je rozdelené do celkov: Neživá príroda a jej poznávanie, Zem a jej stavba, Stavebné jednotky zemskej kôry, Geologické procesy a dejiny Zeme, Podmienky života a vzťahy organizmov. Žiaci počas roka uskutočnia 2 praktické aktivity. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Učivo v 9. ročníku je rozdelené do celkov: Základné znaky a životné procesy organizmov, Základná stavba organizmov, Dedičnosť a jej podstata a životné prostredie organizmov a človeka. Žiaci počas roka uskutočnia 2 praktické aktivity. Hodnotenie predmetu biológia Predmet bude na vysvedčení klasifikovaný známkou podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie žiaka bude plniť informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Priebežne bude žiak hodnotení za ústne odpovede na hodinách, aktivitu, písomné práce a testy, tvorbu a prezentáciu projektov, praktické cvičenia. Každé hodnotenie sa žiakovi zdôvodni aj slovne a učiteľ posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Ciele predmetu biológia Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: - poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich - poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku - chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov - chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody - viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote a) spoločenské ciele

3 - poskytnúť žiakom veku primerané spôsobilosti, vedomosti a poznatky o predmete - vzbudiť záujem o daný predmet a dať základ záujmu o celoživotné učenie sa - viesť žiakov k osvojeniu si efektívnych stratégií učenia sa - naučiť chrániť životné prostredie a tým aj svoje zdravie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty b) inštitucionálne ciele - poskytnúť základy všeobecného vzdelania v oblasti biológie - formovať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy - preferovať samostatnú prácu žiaka a cieľavedomé zvládnutie učiva - viesť k osvojeniu kľúčových spôsobilostí - vytvárať dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu c) špecifické ciele v oblasti vzdelávania naučiť poznať a chápať: - život v suchozemských a vodných ekosystémoch a organizmov v nich žijúcich - živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka - vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím a medzi organizmami navzájom - súvislosti a vzťahy v prírode ako dôsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov - biologické procesy vo vzťahu na živé a neživé zložky prírody - naučiť triediť informácie a poznatky a využívať ich v praktickom živote rozvíjať: - zručnosti pri práci s prírodninami, identifikácii a správnom používaní pojmov - schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh a spracovaní jednoduchých správ z pozorovaní - schopnosť predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať - schopnosti aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach v oblasti výchovy - zaujímať sa o prírodu a dianie v nej - porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka, vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí - získavať informácie o prírode a jej zložkách aj prostredníctvom vlastných experimentov a pozorovaní - poznať základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia, ich uplatňovaniu - osvojiť si základné princípy ochrany zdravia a princípy zdravého životného štýlu Kompetencie v oblasti prírodných vied: - poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravinových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi - poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov - poznať základnú stavbu, funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach, rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého štýlu

4 - porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania, poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka - poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia - poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, húb, rastlín a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka - poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka., faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody Výchovné a vzdelávacie stratégie /kľúčové kompetencie/ V oblasti komunikačných schopností - identifikovať a správne používať základné pojmy, - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu vzťahov a procesov - vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov: - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov - korigovať nesprávne riešenia problému - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky - rozvíjať schopnosť prijať a zvládať inovatívne zmeny, byť flexibilný - kriticky hodnotiť svoje výsledky,, aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov

5 Stratégia vyučovania biológie v 5. ročníku Názov tematického celku Príroda a život Život v lese Život vo vode a na brehu Život na poliach a lúkach Metódy vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Formy práce Frontálna a individuálna práca, práca s knihou Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 5. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Príroda a život Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, mikroskopické pomôcky a preparáty Internet, odborná tlač Život v lese atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Knižnica, internet, odborná tlač Život vo vode a na brehu atlasy rastlín, živočíchov PC, dataprojektor, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Internet, odborná tlač Život na poliach a lúkach atlasy rastlín, živočíchov Video, tabuľa, spätný projektor Prírodniny, multiplikáty, zbierky prírodnín Knižnica, internet

6 Obsah vzdelávania biológie v 5. ročníku Tematický celok, učivo Vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Príroda a život Úvodná hodina. Poznávanie rastlín a živočíchov. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Život v lese Les, štruktúra lesa. Zmeny lesa počas roka. Potravové vzťahy v lese. Dreviny. Ihličnaté a listnaté stromy, poznávanie, život a význam drevín. Kry lieska, baza, brusnica, ostružina. Stavba tela kra. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese baktérie, machy a paprade. Kvitnúce byliny v lese snežienka, konvalinka, fialka, vranie oko, pľúcnik Vzbudiť záujem o predmet. Oboznámiť sa so základnými zmenami v prírode a prejavmi života. Oboznámiť sa so základnými metódami skúmania prírody pozorovanie, pokus. Naučiť používať lupu a mikroskop, vedieť zhotoviť jednoduchý mikroskopický preparát. Vedieť definovať les a jeho zložky, význam lesa pre jednotlivé druhy organizmov. Lesné vrstvy a ich význam. Vedieť chápať zmeny lesa počas roka. Chápať potravové vzťahy v lese. Poznať stavbu stromu, rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom, poznať borovicu, jedľu, smrek, dub buk javor brezu. Chápať význam stromov fotosyntéza, drevná surovina. Poznať život drevín počas roka. Význam krov pre život v lese. Chápať význam mikroskopických organizmov v lese. Poznať ich stavbu (bunka, pakorienok, pabyľka, palístok, podzenok, korene, listy, výtrusnica, výtrusy), spôsob života. Poznať spôsob života týchto rastlín počas roka, ich význam pre život Vymenoval zložky prírody, rozlíšil ich na živé a neživé prírodniny. Predviedol využitie lupy, mikroskopu pri pozorovaní prírodniny. Pomenoval časti mikroskopu. Uviedol príklad rastliny a živočícha žijúceho v lese. Pomenoval podľa schémy vrstvy lesa. Opísal zmeny lesa v ročných obdobiach. Zostavil príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznal základnú stavbu tela dreviny, rozlíšil ihličnatý a listnatý strom, definoval odlišnosti. Určil názov ihličiny podľa vetvičky a šišky, názov listnatého stromu podľa listu a plodu. Uviedol význam stromov pre život organizmov a ľudí. Rozlíšil ker a strom, pomenoval na ukážke dva lesné kry. Uviedol význam krov, príklad živočíchov, ktorí sa živia listami, semenami alebo plodmi lesných drevín. Uviedol význam pôdnych baktérii. Vysvetlil prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšil na ukážke mach a papraď, uviedol príklad machu a paprade. Poukázal na význam machov a papradí v lese. Metódy hodnotenia Písomné skúšanie formou didaktickéh o testu po prebratí učebného celku. Prierezové témy/iné ciele OZO bezpečná práca s pomôckami ENV potravové vzťahy a význam biodiverzity ENV podmienky života, možnosti ohrozenia ČIVhľadanie informácií OZO parazitické baktérie ENV citlivo pristupovať k Medzi predmet ové vzťahy eda Vlastived a 4. Prídoved a Vlastived a 4. Zemepis 5. eda 3.-4.

7 Huby a lišajníky v lese. PC: Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb Lesné bezstavovce - mäkkýše a obrúčkavce. Lesné bezstavovce článkonožce. Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. v lese. Poznať stavbu tela huby (klobúk, hlúbik, pošva, plachtička, prsteň). Poznať stavbu tela lišajníka (riasa, huba). Význam spolužitia stromov a húb význam húb a lišajníkov v prírode. Vedieť rozlíšiť jedlú a jedovatú hubu. Urobiť jednoduchý zápis z poznávania húb. Poznávanie mäkkýšov a obrúčkavcov podľa vonkajších znakov( hlava, hmatadlá, svalnatá noha, oči, ulita, viečko, články, štetiny, opasok, sliz), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie článkonožcov podľa vonkajších znakov (hlava, hruď, bruško, hlavohruď, hmatadlá, klepietka, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, zložené oči, inštinkt, tykadlá, krídla), životných prejavov a potravových vzťahov. Ich význam v lese. Poznávanie obojživelníkov a plazov podľa vonkajších znakov (vlhká koža, zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk, suchá koža, šupiny a štítky, zvliekanie), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie vtákov podľa vonkajších znakov (perie, zobák, krídla), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie cicavcov podľa vonkajších Poznal stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznal na ukážke tri lesné byliny. Uviedol príklad liečivej a jedovatej byliny. Poznal na ukážke jedlé a jedovaté huby. Uviedol zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznal lišajník od iných organizmov. Rozlíšil príznaky otravy hubami. Vedel postup poskytnutia prvej pomoci pri otrave hubami. Poznal slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviedol potravu slimáka a dážďovky. Rozlíšil slimáka a dážďovku podľa prijímania potravy a spôsobu pohybu. Rozlíšil na ukážke križiaka, kliešťa, mravca. Poznal a chápal možnosť nákazy kliešťom, jeho odstránenie z kože. Poznal na ukážke tri druhy lesného hmyzu, uviedol príklad ich potravy. Vysvetlil na príklade inštinkt, význam bezstavovcov v lese Poznal na ukážke skokana, jaštericu, vretenicu, podľa vonkajších znakov, vedel ako sa prispôsobili prostrediu stavbou tela. Rozlíšil na ukážke obojživelníka a plaza, uviedol príklad ich potravy. Uviedol tri príklady vtákov žijúcich v lese, poznal podľa vonkajších znakov lesného vtáka. Uviedol význam spevavých a dravých vtákov pre život v lese. Hodnotenie známkou. prírode MUV polunažívanie OZZ, ENV - jedovaté huby život, najvyššia hodnota PDZhalucinogénne huby FIG potreba poistenia, jeho funkcie OZO bezpečný pohyb v prírode - nákazlivé ochorenia ENV význam hmyzu, biodiverzita OZO vplyv jedovatých látok na organizmy ENV citlivý prístup k prírode, možnosti ohrozenia, eda eda 3.-4.

8 Opakovanie učebného celku. Život na brehu a vo vode Voda a jej okolie ako životný priestor. Rastliny žijúce vo vode. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na znakov, životných prejavov a potravových vzťahov (srsť, parohy, lietacia blana, bylinožravce, mäsožravce, všežravce). Zopakovanie a utvrdenie prebratého učiva. Poznať význam kyslíka, čistoty a teploty vody pre život v stojatých a tečúcich vodách. Osvojenie pojmov jazero, rybník potok, bystrina, rieka, samočistiaca schopnosť vody. Poznávanie vodných rastlín (červenoočko, žabí vlas, váľač závitnicovka, sinica, žaburinka, lekno, leknica) podľa vonkajších znakov. Význam planktónu a zelených vodných rastlín. Poznávanie pobrežných bylín a drevín podľa vonkajších znakov (vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť). Význam brehového rastlinstva. Poznávanie drobných živočíchov (črievička, meňavka, nezmar) podľa vonkajších znakov (brvy, panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie bezstavovcov (vodniak, škľabka, pijavica, rak, dafnia, cyklop) podľa vonkajších znakov (ulita, lastúra, svalnaté prísavky, hlavohruď, bruško,, tykadlá, klepetá, chvostová plutvička), životných prejavov a potravových Pomenoval na ukážke cicavce žijúce v lese. Uviedol príklad lesného cicavca: bylinožravého, mäsožravého, živiaceho sa hmyzom. Demonštroval na príklade význam lesných cicavcov. Uviedol vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetlil význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviedol príklad stojatej a tečúcej vody, príklad znečistenia vodných tokov. Vysvetlil význam mikroskopických rastlín žijúcich vo vode. Poznal na ukážke bylinu žijúcu vo vode, význam vodných rastlín pre život vo vode. Vysvetlil škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetlil príčinu premnoženia niektorých organizmov v lete v stojatej vode. Poznal na ukážke bylinu a drevinu žijúcu na brehu. Uviedol význam brehového rastlinstva. Uviedol význam živočíšneho planktónu, živočícha, ktorý sa planktónom živí. Poznal na ukážke nezmara podľa znakov, opísal ako si nezmar obstaráva potravu. Uviedol príklad potravy črievičky a nezmara. Na ukážke poznal vodného ulitníka a lastúrnika. Poznal význam pijavice v medicíne, vedel vysvetliť, ako a čím sa živí. Opísal na ukážke znaky raka, zdôvodnil vplyv čistoty vody na život raka. Uviedol Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. význam biodiverzity FIG základné ľudské hodnoty ENV, OZO význam a ochrana vodných zdrojov ENV potravové vzťahy OZO ochrana ŽP, vodné zdroje ENV potravové vzťahy, význam rozmanitosti Vlastived a 4. eda roč Zemepis 5. Zemepis 5.

9 brehu. Sladkovodné ryby. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky žijúce pri vode. vzťahov. Poznávanie hmyzu (vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, ich význam. Poznávanie rýb (kapor, lieň, šťuka, úhor, sumec, ostriež) podľa vonkajších znakov (hlava, trup, chvost, plutvy, šupiny, žiabrové viečka), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie živočíchov (skokan, mlok, žubrienka, užovka, korytnačka) podľa vonkajších znakov (hlienovitá koža, plávacie blany, polmesiačikovité škvrny, šupiny a štítky, pancier), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie vtákov (labuť, kačica, hus, bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán potápka, kaňa) podľa vonkajších znakov (zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. význam a potravu vodných bezstavovcov. Poznal na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode, na vode alebo na brehu. Uviedol význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviedol príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Opísal na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Rozlíšil potravu bylinožravej a dravej ryby. Poznal na ukážke skokana, mloka, rozlíšil užovku a vretenicu. Opísal život skokana vo vode a na brehu. Uviedol príklad potravy skokana a užovky. Opísal prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie, brodenie. Opísal spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviedol príklad vtáka živiaceho sa drobnými vodnými živočíchmi a dravého vodného vtáka. OZO podmienky života, možnosti ohrozenia MDV informačná technika Zemepis 5. Cicavce žijúce v okolí vody. PC: Vonkajšie znaky rýb a pohyb vo vode Poznávanie cicavcov (vydra, bobor, ondatra) podľa vonkajších znakov (hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost, hrádze), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Pozorovať vonkajšie znaky, stavbu tela a pohyb rýb. Uviedol význam plávacích blán. Uviedol príklad potravy bobra a vydry. Opísal spôsob stavania obydlia bobra. Urobil jednoduchý nákres, popis tela ryby, definoval spôsob pohybu. Rozlíšil lúku a pole, zdôvodnil rozdiely, Hodnotenie známkou. ENV ohrozené druhy, ohrozenie biodiverzity TPZ - PC Zemepis 5.

10 Život na poliach a lúkach Polia, lúky, pastviny. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Poznávanie lúčnych tráv, bylín a húb, ich život počas roka, význam. Poznávanie obilnín (pšenica, raž, ovos, jačmeň, kukurica), ich život počas roka, význam pre človeka. Poznávanie krmovín (ďatelina, bôb, lucerna, vika), ich život počas roka, význam. Poznávanie olejnín a okopanín (slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa), ich život počas roka, význam. Poznávanie bezstavovcov (slimák, sliziak, dážďovka, križiak, kosec, čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. ich význam pre človeka. Zdôvodnil nevhodnosť vypaľovania trávy. Vysvetlil význam remízok skupín drevín uprostred lánov polí. Uviedol príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. Poznal na ukážke tri lúčne byliny, jednu liečivú rastlinu. Uviedol význam lúčnych tráv. Uviedol príklad živočícha, ktorý sa živí lúčnymi bylinami. Poznal hubu pečiarku podľa typických znakov. Poznal na ukážke základné obilniny. Uviedol príklad významu obilnín pre človeka. Uviedol príklad troch výrobkov z obilnín. Poznal a pomenoval na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetlil význam zeleného hnojenia. Poznal a pomenoval na ukážke slnečnicu a repu, porovnal ich význam. Poznal a pomenoval na ukážke ľuľok zemiakový, vysvetlil význam jeho hľúz pre človeka. Uviedol význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznal na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na poli, lúke. Uviedol príklad hmyzu, ktorý ohrozuje rastliny na poli. Uviedol príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli, lúke. Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. skúšanie ENV zmeny krajiny spôsobené človekom DVA- cesty s iným povrchom ENV používanie pesticídov, citlivý prístup k prírode ENV zelené hnojivo, kvalita prostredia Zemepis 5. Zemepis 5.

11 Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach. Vtáky na poliach a lúkach. Cicavce na lúkach a poliach. Záverečné opakovanie učiva. Poznávanie obojživelníkov a plazov (ropucha, jašterica, vretenica) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie vtákov (jarabica, bažant, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie cicavcov (hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Zopakovanie a utvrdenie prebratého učiva. Odlíšil skokana a ropuchu podľa spôsobu života. Poznal na ukážke jaštericu podľa znakov. Uviedol význam ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach. Poznal na ukážke tri vtáky žijúce na poli a lúke. Uviedol význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov na poliach a lúkach. Poznal na ukážke tri cicavce žijúce na poli, lúke. Rozlíšil králika a zajaca podľa znakov. Utvoril potravový vzťah živočíchov žijúcich na poli, lúke. Uviedol dôsledky premnoženia hrabošov a sysľov na poli. Koncoročné hodnotenie. OZO jedovaté látky MDV- internet

12 Stratégia vyučovania biológie v 6. ročníku Názov tematického celku Život s človekom a v ľudských obydliach Metódy výklad, vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín Formy práce Frontálna a individuálna práca, práca s knihou a prírodninami, laboratórna práca Základná štruktúra života Živé organizmy a ich stavba Stavba tela rastlín a húb Stavba tela bezstavovcov vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 6. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Život s človekom Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, Knižnica, internet a v ľudských s dlach mikroskopické pomôcky a preparáty Základná štruktúra života atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Knižnica, internet, odborná tlač Živé organizmy a ich atlasy PC, dataprojektor, tabuľa, Obrazový zbierky prírodnín, Internet, odborná tlač stavba rastlín, živočíchov spätný projektor mikroskop, preparáty Stavba tela rastlín a húb atlasy rastlín, živočíchov Video, mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, zbierky prírodnín Knižnica, internet. odborná literatúra Stavba tela bezstavovcov atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Knižnica, internet, odborná tlač

13 Obsah vzdelávania biológie v 6. ročníku Tematický celok, učivo Vzdelávacie ciele Kritéria hodnotenia I. Život s človekom a v ľudských sídlach Úvodná hodina Ľudské obydlia a ich okolie, vplyv ľudskej činnosti na prispôsobenie sa organizmov prostrediu Mikroorganizmy žijúce s človekom, význam. Huby bez plodníc, poznávanie Cibuľová, plodová a koreňová zelenina Zelenina hlúbová, struková. Zásady pestovania. Ovocné rastliny, rozdelenie Rozmnožovanie a šľachtenie Liečivé, jedovaté a chránené r. PC1: regionálne druhy organizmov Tvorba projektov Význam ovocia a zeleniny pre Oboznámenie s obsahom predmetu v 6.ročníku Poznať osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Pojmy: rastliny okrasné, hospodárske, izbové, zdomácňovanie, kríženie, šľachtenie, plemená, odrody, ich význam pre človeka. Poznať mikroorganizmy baktérie, plesne, kvasinky, podmienky výskytu plesní v domácností. Poznať význam mliečnych a kvasných baktérií a niektorých druhov plesní vo výrobe. Poznať a vymenovať základné druhy zeleniny, poznávanie zeleniny podľa vonkajších znakov, ich význam vo výžive. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín Poznať bežné malvice, kôstkovice a bobuloviny, rozlíšiť ich podľa listov, kvetov, plodov. Spôsoby rozmnožovania a význam šľachtenia ovocných druhov. Poznať liečivé, jedovaté a chránené rast. a ch význam. Poznať v okolí tri druhy okrasných, hospodárskych a voľne rastúcich rastlín Význam ovocia ako zdroja vitamínov. Tvorba jednoduchého projektu. Uviedol osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviedol význam zdomácňovania živočíchov a kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Určil vybrané druhy, zhotovil jednoduchý zápis a nákres. Vymenoval mikroorganizmy, uviedol podmienky výskytu plesní v domácnosti. Opísal využitie mliečnych a kvasných baktérii, uviedol príklad využitia kvasiniek človekom. Pomenoval podľa ukážky zástupcu cibuľovej, koreňovej, hlúbovej a plodovej zeleniny, pozná strukovú zeleninu, rozlíši a pomenuje päť druhov zeleniny. Chápe význam zeleniny vo výžive. Vie zdôvodniť potrebu hnojenia zeleniny. Pomenoval na ukážke dva ovocné stromy, rastliny s dužinatým ovocím Vysvetlil význam ovocia pre zdravie človeka. Poznal liečivé, jedovaté a chránené rast. a ch význam. Poznal v okolí tri druhy okrasných, Vie zhotoviť a prezentovať jednoduchý projekt. Metódy hodnote nia Praktické cvičenie. Tvorba a hodnote nie projektu Prierezové témy/iné ciele ENV- vplyv ľudskej činnosti na zachovanie podmienok života RLK rastliny a živočíchy regiónu OZOochrana pred mikroorganiz mami OSR - význam zeleniny, zodpovednos ť za zdravie FIG- úspora v rodine ENVvýznam ovocia vo výžive OSR- rozvoj sebaovládani a sebadôvery RLK druhy z nášho okolia MUV Medzi predmetov é vzťahy Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, Biológia 5. eda 4. TŽP 5. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra,

14 človeka Prezentácia projektov Opakovanie učiva Včelárstvo. Spoločenský život včiel Rybárstvo a rybnikárstvo. Zásady chovu rýb. PC 2: Poznávanie a určovanie rýb Chovateľsky významné vtáky Spoločníci človeka pes, mačka Spoločníci človeka akváriové rybičky, andulky, morčatá, chrčky Tvorba a prezentácia projektu - blízky spoločníci človeka Chovateľsky významné cicavce I. Stručne, zreteľne a logicky prezentovať svoju prácu Poznať spoločenský život včiel, zloženie spoločenstva, vývin včely, zásady chovu včely. Poznať druhy u nás žijúcich rýb, spôsoby chovu kapra, pstruha. Význam lovu a chovu rýb. Poznať bežné druhy rýb podľa vonkajších znakov. Poznať a rozlíšiť podľa vonkajších znakov a životných prejavov kura, kačicu, hus, morku. Vysvetliť pohlavnú dvojtvárnosť, význam chovných vtákov. Poznať vonkajšie znaky a životné prejavy psa a mačky, zásady ich chovu a spolunažívania s človekom. Poznať zásady chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti, poznať vonkajšie znaky a životné prejavy týchto živočíchov Vytvoriť jednoduchý projekt o doma chovanom živočíchovi. Poznať podľa vonkajších znakov a životných prejavov tura, kozu, ovcu. Osvojiť si zásady chovu a význam živočíchov. Poznal na ukážke matku, robotnicu, trúda, ich úlohy v úli. Uviedol význam včely, spôsob chovu. Poznal bežné druhy rýb, vysvetlil význam lovu a chovu rýb. Zhotovil jednoduchý zápis a nákres. Rozlíšil druhy chovných vtákov, rozlíšil samca a samicu podľa vonkajších znakov, vysvetlil pohlavnú dvojtvárnosť. Uviedol význam chovných vtákov. Porovnal vonkajšie odlišnosti psa a mačky. Pomenoval plemeno psa. Uviedol zásady ich chovu v domácnosti.poznal zásady chovu a starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Vytvoril a prezentoval projekt. Poznal prevenciu aj spôsob odstránenia vší z hlavy. Poznal tri druhy živočíchov, rozlíšil samca, samicu, mláďa. Uviedol význam a zásady chovu jedného druhu hosp. zvierat. Písomné skúšanie formou didaktické ho testu po prebratí učebného celku. Hodnoten ie projektov prezentovať svoju prácu písomne a ústne ENV- čisté prostredie pre život včiel a rýb OZOochrana pred škodcami FIG význam domáceho chovu ENV život, najvyššia hodnota, ochrana pred parazitmi TPZ- rozvoj tvorivých zručností, prezentovani e práce ČIV- práca s odborným textom. časopisy, internet, Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, atlasy rastlín a živočíchov, Chovateľsky významné cicavce II. Osvojiť si zásady chovu a význam koňa, ošípanej a králika. Dôsledky pridávania chemických prípravkov do potravy zvierat. Osvojil si zásady chovu a význam koňa, ošípanej a králika. Dôsledky pridávania chemických prípravkov do potravy FIG Výdavky na domácnosť Biológia 5. eda 4.

15 Nežiaduci spoločníci človeka vnútorné parazity. Vonkajšie parazity Hmyz škodlivý pre človeka. Nežiaduce hlodavce Živočíchy v okolí ľudských sídel - bezstavovce Význam vtákov a drobných stavovcov II. Základná štruktúra života Stavba rastlinnej bunky Stavba živočíšnej bunky Polročné opakovanie III. Živé organizmy a ich stavba Choroboplodné vírusy baktérie, stavba Jednobunkové rastliny Poznať podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov pásomnicu, hlístu, mrľu, ich škodlivosť. Poznať voš, blchu, plošticu, ich spôsob života, spôsob ochrany pred nimi. Poznať škodlivý hmyz muchu, švába, múčiara a i., pôsob ochrany pred nimi. Poznať podľa vonkajších znakov a životných prejavov hlodavce, myš, potkana, ich nebezpečenstvo pre človeka, deratizácia. Poznať podľa vonkajších znakov slimáka, mlynárika, vlnačku, obaľovača, osu, ich význam pre človeka. Poznať podľa znakov a životných prejavov škorca, drozda, sýkorku, vrabca, hrdličku, holuba, lastovičku, krta, ježa, ich význam pre človeka. Poznať základnú stavbu a funkcie častí rastlinnej a živočíšnej bunky. Osvojiť si základné pojmy pomenovania častí bunky. Zopakovať a utvrdiť učivo. Poznať stavbu vírusu a baktérie. Vysvetliť pojem vnútrobunkový parazit, nákazlivé ochorenia spôsobené mikroorganizmami, prevencia Poznať drobnozrnko, červenoočko, ich stavbu tela, organely. zvierat Vysvetlil na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznal na ukážke živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznal zásady ochrany pred týmito živočíchmi. Rozlíšil myš, potkana. Uviedol riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznal spôsoby ochrany a likvidácie. Uviedol dva bezstavovce v záhrade, sade. Vysvetlil škodlivosť ich premnoženia. Poznal troch spevavých vtákov, opísal ich význam. Uviedol vtáka ktorý sa živí hmyzom, semenami, bobuľami. Pomenoval časti bunky rastlinnej, živočíšnej. Vysvetlil význam jednotlivých organel bunky. Určil zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Poznal stavbu vírusu, baktérie. Uviedol príklad troch nákazlivých chorôb a ich pôvodcu. Vymenoval možnosti predchádzania šírenia nákaz. Pomenoval na ukážke jednobunkové organizmy a hlavné časti ich tela. Zdôvodnil ich význam v prírode. Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. OZO- ENV podmienky života, možnosti ohrozenia, prenos infekč. chorôb RLK poznať živočíchy regiónu ENVochrana ŽP, vtáky ničitelia škodcov ENV, OZOochrana pre vírusmi, poznať hygienické zásady Geografia 5. prírodniny, odborná literatúra, atlasy rastlín a živočíchov, Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, atlasy vtákov Jednobunkové Poznať stavbu tela a organely črievičky Pomenoval na ukážke jednobunkové Biológia 5.

16 živočíchy PC: 3: mikroskopické pozorovanie bunkovej stavby organizmov Mnohobunkové organizmy pojmy pletivo, tkanivo IV. Stavba tela rastlín a húb Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela kvitnúcich rastlín Koreň Stonka List Fotosyntéza Kvet stavba kvetu Kvet život kvetu Plod Semeno Význam jednobunkových organizmov v prírode a pre človeka. Pracovať s mikroskopom, zhotoviť preparát. Pochopiť stavbu tela mnohobunkových organizmov. Chápať pojmy pletivo, tkanivo, orgán. Sústava orgánov, organizmus. Poznať stavbu tela machu, prasličky a paprade, životné prejavy a rozmnožovanie. Poznať stavbu koreňa, spôsob prijímania živín, druhy koreňov a ich význam pre rastlinu Poznať stavbu stonky dreviny a byliny, prúdenie látok stonkou, funkcie stonky. Poznať stavbu a úlohy listu. Chápať dýchanie a vyparovanie vody cez prieduchy. Pochopiť najdôležitejší dej v prírode, vedieť, ktoré látky rastlina prijíma zo vzduchu, ktoré vylúči. Poznať stavbu kvetu, pomenovať kvetné časti, význam častí kvetu. Chápať význam kvetu pre rozmnožovanie rastlín. Poznať proces opelenia, oplodnenia. Poznať stavbu a rozdelenie plodov. Rozširovanie plodov a semien. Poznať stavbu semena a jeho časti, význam semien pre rastlinu a človeka organizmy a hlavné časti ich tela. Zdôvodnil ich význam v prírode. Zhotovil mikroskopický preparát. Zvládol techniku mikroskopovania. Urobil zápis z pozorovania. Priradil pletivo a tkanivo R a Ž. Určil na rastline orgány. Určil na štruktúre tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. Pomenoval časti tela machu, prasličky a paprade. Uviedol význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšil pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviedol živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom, význam koreňa pre rastlinu. Rozlíšil bylinu, drevinu, vysvetlil význam cievnych zväzkov, funkcie stonky. Rozlíšil púčiky a vysvetlil ich význam. Uviedol význam prieduchov v pokožke listu, význam listov pre rastlinu a pre prírodu. Uviedol dôležité časti listu pre fotosyntézu. Vymenoval látky, ktoré sú dejom fotosyntézy. Rozlíšil a pomenoval časti kvetu. Vysvetlil pojmy okvetie, súkvetie, kalich, koruna. Opísal opelenie kvetu. Uviedol význam peľového zrnka a vajíčka, vysvetlil oplodnenie. Rozlíšil suchý a dužinatý plod, určil oplodie. Vysvetlil význam plodov pre rastlinu a človeka. Pomenoval osemenie, zárodok, klíčne Praktické cvičenie. ENVvýznam kvitnúcich rastlín RLK oboznámiť sa regionálnymi druhmi ENV- čistota ovzdušia, základná podmienka života OZO- rastliny zdroj výživy organizmov eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, Biológia 5. eda 4. prírodniny,

17 PC 4: Pozorovanie naklíčeného semena fazule Rastlinné telo - orgány Huby s plodnicou Huby bez plodníc Lišajníky Opakovanie a utvrdenie učiva V. Stavba tela bezstavovcov Pŕhlivce Ploskavce Hlístovce Mäkkýše ulitníky Mäkkýše lastúrniky Obrúčkavce Článkonožce pavúkovce Kôrovce Pozorovať semeno fazule, urobiť nákres a zápis z pozorovania Rozlíšiť vyživovacie a rozmnožovacie orgány rastliny, súčinnosť orgánov. Vplyv životných podmienok na život rastliny. Poznať stavbu huby s plodnicou. Rozlíšiť jedlé a jedovaté huby. Poznať stavbu tela kvasinky a plesne, pomenovať časti tela. Poznať stavbu tela, spôsob života lišajníka, vysvetliť symbiózu. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela. Poznať orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela, rozmnožovací cyklus pásomnice. Poznať orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela, rozmnožovací cyklus hlísty. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela slimáka. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela škľabky. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela dážďovky. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela pavúka. Poznať orgány a sústavy ktoré listy. Vysvetlil význam semien pre rastlinu a človeka spôsob ich rozširovania. Pomenoval časti semena, urobil nákres a zápis. Vymenoval látky potrebné pre život rastliny. Pomenoval rozmnožovacie a vyživovacie orgány rastliny vysvetlil ich úlohu. Opísal stavbu huby s plodnicou. Rozlíšil na ukážke hubu s lupeňmi a s rúrkami, hubu jedlú a jedovatú. Rozlíšil kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Vysvetlil spôsob rozmnožovania kvasinky a plesne. Opísal stavbu tela lišajníka, poznal význam v prírode. Vysvetlil, ako nezmar dýcha, prijíma potravu, rozmnožuje sa, pojem obojpohlavný. Vysvetlil rozptýlenú NS. Uviedol, kde v tele žije pásomnica, a hlísta. Poznal spôsoby prevencie pred nakazením sa parazitmi. Opísal spôsob prijímania potravy a spôsob rozmnožovania parazitov cez hostiteľa. Uviedol, kde má slimák uložené vnútorné ústroje. Pomenoval orgány na prijímanie a spracovanie potravy. Vysvetlil, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Rozlíšil stavbu ulity a lastúry. Porovnal dýchanie slimáka a škľabky. Pomenoval spôsob pohybu a dýchania dážďovky. Vysvetlil názov zatvorenej obehovej sústavy a rebríčkovej NS, význam opasku. Pomenoval DS pavúka. Vysvetlil Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. OZO- prvá pomoc pri otrave hubami ENVindikátory čistoty prostredia ENV, OZOzodpovednos ť za svoje zdravie, ochrana pred parazitmi ENVvýznam dážďovky v Biológia 5. eda 4. prírodniny, lupy, Biológia 5. eda 4. prírodniny, zbierky lastúr a ulít,

18 Hmyz ústne orgány hmyzu Hmyz - končatiny Hmyz sústavy zabezpečujúce funkcie tela PC 5: pozorovanie stavby tela hmyzu Tvorba a prezentácia projektu - podľa vlastného výberu podľa výberu Opakovanie učiva vlastného zabezpečujú funkcie tela raka Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela hmyzu. Typy ústnych ústrojov. Prispôsobenie končatín prostrediu, spôsob pohybu. Vysvetliť spôsob dýchania a rozmnožovanie hmyzu. Pozorovať stavbu tela a orgánov hmyzu. Vytvoriť samostatne alebo vo dvojici projekt a prezentovať ho v stanovenom časovom limite. Viesť k samostatnosti a tvorivosti. Opakovanie a utvrdenie učiva mimotelové trávenie, význam jedovej žľazy. Pomenoval sústavy raka, vysvetlil ich funkcie. Opísal vonkajšiu kostru. Porovnal životné procesy pavúka, raka. Opísal spôsob dýchania. Vysvetlil pojem rebríčková NS. Uviedol podľa ukážky ústneho orgánu spôsob potravy hmyzu. Určil podľa končatiny spôsob pohybu hmyzu. Opísal vývin hmyzu s dokonalou a nedokonalou premenou, popísal vývinové štádia hmyzu. Urobil nákres a zápis z pozorovania. Vypracoval a prezentoval vlastnú prácu, vedel ju slovne obhájiť, vyjadroval sa vecne a zrozumiteľne. Preukázal získané vedomosti. skúšanie Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. Hodnoten ie projektov. Koncoroč né hodnoteni e prírode ENVvýznam biodiverzity pre život organizmov ČIV, TPZ, MEV- práca s odbornou literatúrou, internetom, sebarealizáci a Biológia 5. eda 4. prírodniny, lupy, Internet, odborná literatúra, časopisy

19 Stratégia vyučovania biológie v 7. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Stavba tela stavovcov výklad, vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín, pozorovbanie, porovnávanie objektov Frontálna a individuálna práca, práca s knihou a prírodninami, laboratórna práca, práca s m materiálom Človek a jeho telo Zdravie a život človeka vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 7. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Stavba tela stavovcov Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, mikroskopické pomôcky a preparáty Internet, odborná literatúra Človek a jeho telo atlasy ľudského tela PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový mikroskop, preparáty, modely ľudského tela, Internet, odborná tlač Zdravie a život človeka odborné časopisy Video, PC, tabuľa, spätný projektor Knižnica, internet

20 Obsah vzdelávania biológia v 7. ročníku TEMATICKÝ CELOK VZDELÁVACIE VÝSTUPY KRITÉRIA HODNOTENIA METÓDY HODNOT ENIA Úvodná hodina Stavba tela stavovcov Povrch tela stavovcov PC 1: pozorovanie šupiny ryby, pera vtáka, chlpu cicavca Oporná a pohybová sústava stavovcov. Tráviaca sústava /ryby, obojživelníky, plazy, vtáky/ Tráviaca sústava cicavcov, funkcie a význam orgánov Dýchacia sústava, základné funkcie a význam orgánov. Oboznámiť s obsahom učiva v 7. ročníku, zaviesť zošity, vysvetliť metódy a postupy. Uviesť príklady pokryvu tela šupiny, perie, srsť. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov. Zdôvodniť význam sfarbenia podľa prostredia. Práca s mikroskopom, lupou, skúmanie prírodnín Zdôvodniť prispôsobenie kostry životnému prostrediu na ukážke kostry končatín /prsná kosť vtáka, duté kosti, rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca. Vysvetliť princíp činnosti svalov. Uviesť príklad stavovca ktorý pláva, skáče, lezie, lieta, kráča, behá. Popísať a porovnať tráviace sústavy stavovcov, všímať si zhodné a odlišné znaky. Určiť orgány na prijímanie potravy, trávenie, vstrebávanie. Porovnať prispôsobenie chrupu cicavcov určiť bylinožravého, hmyzožravého, mäsožravého, všežravého cicavca. Poznať spôsoby dýchania žiabrami, pľúcami. Porovnať dýchacie orgány stavovcov, ich špecifiká. Kontrola zadaných úloh. Uviedol príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodnil odlišnosť kožných útvarov, význam sfarbenia podľa prostredia. Zhotovil preparát, pripravil mikroskop, pozoroval, urobil nákres a zápis. Zdôvodnil prispôsobenie kostry stavovcov životnému prostrediu, poznal párno a nepárno kopytníka. Pomenoval tkanivá z ktorého sú svaly, vnútorné orgány, srdce. Vysvetlil princíp činnosti svalov, uviedol príklad stavovca ktorý pláva, skáče, lieta, lezie, kráča, behá. Popísal časti tráviacej sústavy stavovcov, vedel ich porovnať, určiť zhodné a rozdielne znaky. Určil orgány na prijímanie potravy, trávenie, vstrebávanie. Určil podľa chrupu cicavca bylinožravého, mäsožravého, hmyzožravého, všežravého. Uviedol príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami, pľúcami, porovnal dýchacie orgány ryby, obojživeľníka, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodnil úhyn rýb na súši. Vysvetlil význam vzdušných vakov vtákov. Praktické cvičenie. PRIEREZOV É TÉMY /INÉ CIELE ENVvýznam čistoty prostredia, vplyv ľudskej činnosti naň OŽZsprávna životospráva na rozvoj kosti a svalov ENVvýznam čistoty prostredia vzduchu, vody pre organizmy MUVZI PREDMET OVÉ VZŤAHY Biológia 5. a 6. prírodniny, mikroskop, preparáty

21 Obehová sústava stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Vylučovanie. Močová sústava, základné funkcie. Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie, význam orgánov Zmyslové orgány stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Rozmnožovanie stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Rozmnožovacia sústava stavovcov, funkcie a význam orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. PC 2: Stavba vtáčieho vajca. Opísať význam krvi pre život stavovcov, význam srdca a ciev. Poznať rozdiely v stavbe srdca rýb, obojživeľníkov, plazov, vtákov, cicavcov. Rozdiel medzi uzavretou a otvorenou obehovou sústavou. Význam vylučovania odpadových látok, vymenovať ich. Pomenovať časti močovej sústavy stavovcov, chápať funkciu obličiek. Poznať regulačné sústavy. Vymenovať orgány ústrednej nervovej sústavy Porovnať predný mozog stavovcov. Pojmy podráždenie, reflex, reflexný oblúk, príklad podmieneného a nepodmieneného reflexu. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť stavovca s výborným zrakom, čuchom, sluchom, význam bočnej čiary rýb. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky, vysvetliť podstatu oplodnenia, význam rozmnožovania. Uviesť príklad pohlavnej dvojtvárnosti. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin rýb, obojživeľníkov. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať vývin mláďat cicavcov Pozorovať vonkajšiu a vnútornú stavbu vtáčieho vajca. Opísal význam krvi pre život stavovcov. Opísal význam srdca a ciev. vysvetlil dôvod názvu otvorenej a zatvorenej obehovej sústavy. Vysvetlil rozdiely stavby srdca stavovcov na ukážke. Vymenoval odpadové látky v tele stavovcov, zdôvodnil význam ich vylučovania. Pomenoval orgán, v ktorom sa krv zbavuje odpadových látok. Pomenoval orgány močovej sústavy na ukážke. Pomenoval regulačné sústavy, orgány ústrednej NS. Porovnal na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizoval podnet a nervový vzruch. Uviedol význam reflexného oblúka, príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu. Opísal umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviedol stavovca s výborným čuchom, zrakom, sluchom. Vysvetlil význam bočnej čiary rýb, príklad uloženia hmatu u stavovca. Pomenoval samčie a samičie pohlavné bunky, vysvetlil podstatu oplodnenia, význam rozmnožovania. Uviedol príklad pohlavnej dvojtvárnosti. Opísal rozmnožovanie a vývin rýb, obojživeľníkov, porovnal rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísal vývin mláďat cicavcov Pozoroval vonkajšiu a vnútornú stavbu vtáčieho vajca. Urobil nákres, jednoduchý zápis, vyvodil záver. Klasifikáci a Tvorba a hodnote nie projektu OŽZ, ENV zdravý štýl života pre činnosť OS PDZ zdravá myseľ a zmysly - základný predpoklad pre prežitie OSR uvedomenie si seba, sebaúcta VMR príklad živočíchov v starostlivos ti o potomstvo Biológia 5. a 6. prírodniny, odborná literatúra, časopisy, internet, Typické životné prejavy, správanie stavovcov. Uviesť príklad na: stavovca aktívneho v noci, význam značkovania priestoru, sťahovavého a stáleho vtáka. Vysvetliť inštinktívne správanie stavovca na Uviedol príklad stavovca aktívneho v noci, cez deň, význam značkovania priestoru, poznal sťahovavého a stáleho vtáka. Vysvetlil inštinktívne správanie stavovca na

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Les ve škole škola v lese

Les ve škole škola v lese Les ve škole škola v lese Škola: ZŠ a MŠ Deblín,okr. Brno- venkov,přísp. org. Školní rok: 2010/2011 Cíle projektu: Dlouhodobé: získat znalosti o principech fungování lesa, podle klíčů a znaků umět určovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída Úkol č. 1: Poznej, kdo jsem: VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR učivo 6. třída 1. Kolik mám kráčivých končetin? 8 jdi na 2 6 jdi na 4 2. Tělo mám složeno z hlavohrudi a zadečku - jdi na 3 Tělo mám složeno z hlavy

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více