Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP 1 1 1,5 1 1 Rozsah výučby ŠkVP 1 1 0,5 0 0 Spolu týždenne Spolu ročne Charakteristika predmetu biológia Vyučovací predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Poznáva konkrétne prírodné celky a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v 5. a 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. Učivo je v 5. ročníku rozdelené na učebné celky: Príroda a život, Život v lese, Život vo vode a na brehu, Život na poliach a lúkach, súčasťou, ktorých je 5 praktických cvičení.

2 V 6. ročníku je učivo rozdelené do tematických celkov: Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života, Živé organizmy a ich stavba, Stavba tela rastlín a húb, Stavba tela bezstavovcov, praktické aktivity. Žiaci uskutočnia 5 praktických cvičení zameraných na mikroskopovanie, pozorovanie stavby tela rastlín a živočíchov. Žiaci budú tvoriť jednoduché projekty podľa určenia témy ale aj podľa vlastného výberu. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojenia si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Učivo v 7. ročníku je rozvrhnuté do troch učebných celkov: Stavba tela stavovcov, Človek a jeho telo a Zdravie a život človeka. Žiaci počas roka uskutočnia 5 praktických aktivít. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti sa živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah učiva je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Učivo v 8. ročníku je rozdelené do celkov: Neživá príroda a jej poznávanie, Zem a jej stavba, Stavebné jednotky zemskej kôry, Geologické procesy a dejiny Zeme, Podmienky života a vzťahy organizmov. Žiaci počas roka uskutočnia 2 praktické aktivity. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Učivo v 9. ročníku je rozdelené do celkov: Základné znaky a životné procesy organizmov, Základná stavba organizmov, Dedičnosť a jej podstata a životné prostredie organizmov a človeka. Žiaci počas roka uskutočnia 2 praktické aktivity. Hodnotenie predmetu biológia Predmet bude na vysvedčení klasifikovaný známkou podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie žiaka bude plniť informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Priebežne bude žiak hodnotení za ústne odpovede na hodinách, aktivitu, písomné práce a testy, tvorbu a prezentáciu projektov, praktické cvičenia. Každé hodnotenie sa žiakovi zdôvodni aj slovne a učiteľ posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Ciele predmetu biológia Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: - poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich - poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku - chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov - chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody - viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote a) spoločenské ciele

3 - poskytnúť žiakom veku primerané spôsobilosti, vedomosti a poznatky o predmete - vzbudiť záujem o daný predmet a dať základ záujmu o celoživotné učenie sa - viesť žiakov k osvojeniu si efektívnych stratégií učenia sa - naučiť chrániť životné prostredie a tým aj svoje zdravie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty b) inštitucionálne ciele - poskytnúť základy všeobecného vzdelania v oblasti biológie - formovať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy - preferovať samostatnú prácu žiaka a cieľavedomé zvládnutie učiva - viesť k osvojeniu kľúčových spôsobilostí - vytvárať dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu c) špecifické ciele v oblasti vzdelávania naučiť poznať a chápať: - život v suchozemských a vodných ekosystémoch a organizmov v nich žijúcich - živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka - vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím a medzi organizmami navzájom - súvislosti a vzťahy v prírode ako dôsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov - biologické procesy vo vzťahu na živé a neživé zložky prírody - naučiť triediť informácie a poznatky a využívať ich v praktickom živote rozvíjať: - zručnosti pri práci s prírodninami, identifikácii a správnom používaní pojmov - schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh a spracovaní jednoduchých správ z pozorovaní - schopnosť predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať - schopnosti aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach v oblasti výchovy - zaujímať sa o prírodu a dianie v nej - porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka, vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí - získavať informácie o prírode a jej zložkách aj prostredníctvom vlastných experimentov a pozorovaní - poznať základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia, ich uplatňovaniu - osvojiť si základné princípy ochrany zdravia a princípy zdravého životného štýlu Kompetencie v oblasti prírodných vied: - poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravinových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi - poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov - poznať základnú stavbu, funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach, rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého štýlu

4 - porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania, poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka - poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia - poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, húb, rastlín a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka - poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka., faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody Výchovné a vzdelávacie stratégie /kľúčové kompetencie/ V oblasti komunikačných schopností - identifikovať a správne používať základné pojmy, - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu vzťahov a procesov - vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov: - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov - korigovať nesprávne riešenia problému - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky - rozvíjať schopnosť prijať a zvládať inovatívne zmeny, byť flexibilný - kriticky hodnotiť svoje výsledky,, aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov

5 Stratégia vyučovania biológie v 5. ročníku Názov tematického celku Príroda a život Život v lese Život vo vode a na brehu Život na poliach a lúkach Metódy vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Formy práce Frontálna a individuálna práca, práca s knihou Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 5. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Príroda a život Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, mikroskopické pomôcky a preparáty Internet, odborná tlač Život v lese atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Knižnica, internet, odborná tlač Život vo vode a na brehu atlasy rastlín, živočíchov PC, dataprojektor, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Internet, odborná tlač Život na poliach a lúkach atlasy rastlín, živočíchov Video, tabuľa, spätný projektor Prírodniny, multiplikáty, zbierky prírodnín Knižnica, internet

6 Obsah vzdelávania biológie v 5. ročníku Tematický celok, učivo Vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Príroda a život Úvodná hodina. Poznávanie rastlín a živočíchov. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Život v lese Les, štruktúra lesa. Zmeny lesa počas roka. Potravové vzťahy v lese. Dreviny. Ihličnaté a listnaté stromy, poznávanie, život a význam drevín. Kry lieska, baza, brusnica, ostružina. Stavba tela kra. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese baktérie, machy a paprade. Kvitnúce byliny v lese snežienka, konvalinka, fialka, vranie oko, pľúcnik Vzbudiť záujem o predmet. Oboznámiť sa so základnými zmenami v prírode a prejavmi života. Oboznámiť sa so základnými metódami skúmania prírody pozorovanie, pokus. Naučiť používať lupu a mikroskop, vedieť zhotoviť jednoduchý mikroskopický preparát. Vedieť definovať les a jeho zložky, význam lesa pre jednotlivé druhy organizmov. Lesné vrstvy a ich význam. Vedieť chápať zmeny lesa počas roka. Chápať potravové vzťahy v lese. Poznať stavbu stromu, rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom, poznať borovicu, jedľu, smrek, dub buk javor brezu. Chápať význam stromov fotosyntéza, drevná surovina. Poznať život drevín počas roka. Význam krov pre život v lese. Chápať význam mikroskopických organizmov v lese. Poznať ich stavbu (bunka, pakorienok, pabyľka, palístok, podzenok, korene, listy, výtrusnica, výtrusy), spôsob života. Poznať spôsob života týchto rastlín počas roka, ich význam pre život Vymenoval zložky prírody, rozlíšil ich na živé a neživé prírodniny. Predviedol využitie lupy, mikroskopu pri pozorovaní prírodniny. Pomenoval časti mikroskopu. Uviedol príklad rastliny a živočícha žijúceho v lese. Pomenoval podľa schémy vrstvy lesa. Opísal zmeny lesa v ročných obdobiach. Zostavil príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznal základnú stavbu tela dreviny, rozlíšil ihličnatý a listnatý strom, definoval odlišnosti. Určil názov ihličiny podľa vetvičky a šišky, názov listnatého stromu podľa listu a plodu. Uviedol význam stromov pre život organizmov a ľudí. Rozlíšil ker a strom, pomenoval na ukážke dva lesné kry. Uviedol význam krov, príklad živočíchov, ktorí sa živia listami, semenami alebo plodmi lesných drevín. Uviedol význam pôdnych baktérii. Vysvetlil prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšil na ukážke mach a papraď, uviedol príklad machu a paprade. Poukázal na význam machov a papradí v lese. Metódy hodnotenia Písomné skúšanie formou didaktickéh o testu po prebratí učebného celku. Prierezové témy/iné ciele OZO bezpečná práca s pomôckami ENV potravové vzťahy a význam biodiverzity ENV podmienky života, možnosti ohrozenia ČIVhľadanie informácií OZO parazitické baktérie ENV citlivo pristupovať k Medzi predmet ové vzťahy eda Vlastived a 4. Prídoved a Vlastived a 4. Zemepis 5. eda 3.-4.

7 Huby a lišajníky v lese. PC: Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb Lesné bezstavovce - mäkkýše a obrúčkavce. Lesné bezstavovce článkonožce. Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. v lese. Poznať stavbu tela huby (klobúk, hlúbik, pošva, plachtička, prsteň). Poznať stavbu tela lišajníka (riasa, huba). Význam spolužitia stromov a húb význam húb a lišajníkov v prírode. Vedieť rozlíšiť jedlú a jedovatú hubu. Urobiť jednoduchý zápis z poznávania húb. Poznávanie mäkkýšov a obrúčkavcov podľa vonkajších znakov( hlava, hmatadlá, svalnatá noha, oči, ulita, viečko, články, štetiny, opasok, sliz), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie článkonožcov podľa vonkajších znakov (hlava, hruď, bruško, hlavohruď, hmatadlá, klepietka, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, zložené oči, inštinkt, tykadlá, krídla), životných prejavov a potravových vzťahov. Ich význam v lese. Poznávanie obojživelníkov a plazov podľa vonkajších znakov (vlhká koža, zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk, suchá koža, šupiny a štítky, zvliekanie), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie vtákov podľa vonkajších znakov (perie, zobák, krídla), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie cicavcov podľa vonkajších Poznal stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznal na ukážke tri lesné byliny. Uviedol príklad liečivej a jedovatej byliny. Poznal na ukážke jedlé a jedovaté huby. Uviedol zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznal lišajník od iných organizmov. Rozlíšil príznaky otravy hubami. Vedel postup poskytnutia prvej pomoci pri otrave hubami. Poznal slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviedol potravu slimáka a dážďovky. Rozlíšil slimáka a dážďovku podľa prijímania potravy a spôsobu pohybu. Rozlíšil na ukážke križiaka, kliešťa, mravca. Poznal a chápal možnosť nákazy kliešťom, jeho odstránenie z kože. Poznal na ukážke tri druhy lesného hmyzu, uviedol príklad ich potravy. Vysvetlil na príklade inštinkt, význam bezstavovcov v lese Poznal na ukážke skokana, jaštericu, vretenicu, podľa vonkajších znakov, vedel ako sa prispôsobili prostrediu stavbou tela. Rozlíšil na ukážke obojživelníka a plaza, uviedol príklad ich potravy. Uviedol tri príklady vtákov žijúcich v lese, poznal podľa vonkajších znakov lesného vtáka. Uviedol význam spevavých a dravých vtákov pre život v lese. Hodnotenie známkou. prírode MUV polunažívanie OZZ, ENV - jedovaté huby život, najvyššia hodnota PDZhalucinogénne huby FIG potreba poistenia, jeho funkcie OZO bezpečný pohyb v prírode - nákazlivé ochorenia ENV význam hmyzu, biodiverzita OZO vplyv jedovatých látok na organizmy ENV citlivý prístup k prírode, možnosti ohrozenia, eda eda 3.-4.

8 Opakovanie učebného celku. Život na brehu a vo vode Voda a jej okolie ako životný priestor. Rastliny žijúce vo vode. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na znakov, životných prejavov a potravových vzťahov (srsť, parohy, lietacia blana, bylinožravce, mäsožravce, všežravce). Zopakovanie a utvrdenie prebratého učiva. Poznať význam kyslíka, čistoty a teploty vody pre život v stojatých a tečúcich vodách. Osvojenie pojmov jazero, rybník potok, bystrina, rieka, samočistiaca schopnosť vody. Poznávanie vodných rastlín (červenoočko, žabí vlas, váľač závitnicovka, sinica, žaburinka, lekno, leknica) podľa vonkajších znakov. Význam planktónu a zelených vodných rastlín. Poznávanie pobrežných bylín a drevín podľa vonkajších znakov (vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť). Význam brehového rastlinstva. Poznávanie drobných živočíchov (črievička, meňavka, nezmar) podľa vonkajších znakov (brvy, panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky), životných prejavov a potravových vzťahov. Poznávanie bezstavovcov (vodniak, škľabka, pijavica, rak, dafnia, cyklop) podľa vonkajších znakov (ulita, lastúra, svalnaté prísavky, hlavohruď, bruško,, tykadlá, klepetá, chvostová plutvička), životných prejavov a potravových Pomenoval na ukážke cicavce žijúce v lese. Uviedol príklad lesného cicavca: bylinožravého, mäsožravého, živiaceho sa hmyzom. Demonštroval na príklade význam lesných cicavcov. Uviedol vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetlil význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviedol príklad stojatej a tečúcej vody, príklad znečistenia vodných tokov. Vysvetlil význam mikroskopických rastlín žijúcich vo vode. Poznal na ukážke bylinu žijúcu vo vode, význam vodných rastlín pre život vo vode. Vysvetlil škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetlil príčinu premnoženia niektorých organizmov v lete v stojatej vode. Poznal na ukážke bylinu a drevinu žijúcu na brehu. Uviedol význam brehového rastlinstva. Uviedol význam živočíšneho planktónu, živočícha, ktorý sa planktónom živí. Poznal na ukážke nezmara podľa znakov, opísal ako si nezmar obstaráva potravu. Uviedol príklad potravy črievičky a nezmara. Na ukážke poznal vodného ulitníka a lastúrnika. Poznal význam pijavice v medicíne, vedel vysvetliť, ako a čím sa živí. Opísal na ukážke znaky raka, zdôvodnil vplyv čistoty vody na život raka. Uviedol Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. význam biodiverzity FIG základné ľudské hodnoty ENV, OZO význam a ochrana vodných zdrojov ENV potravové vzťahy OZO ochrana ŽP, vodné zdroje ENV potravové vzťahy, význam rozmanitosti Vlastived a 4. eda roč Zemepis 5. Zemepis 5.

9 brehu. Sladkovodné ryby. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky žijúce pri vode. vzťahov. Poznávanie hmyzu (vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, ich význam. Poznávanie rýb (kapor, lieň, šťuka, úhor, sumec, ostriež) podľa vonkajších znakov (hlava, trup, chvost, plutvy, šupiny, žiabrové viečka), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie živočíchov (skokan, mlok, žubrienka, užovka, korytnačka) podľa vonkajších znakov (hlienovitá koža, plávacie blany, polmesiačikovité škvrny, šupiny a štítky, pancier), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie vtákov (labuť, kačica, hus, bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán potápka, kaňa) podľa vonkajších znakov (zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. význam a potravu vodných bezstavovcov. Poznal na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode, na vode alebo na brehu. Uviedol význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviedol príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Opísal na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Rozlíšil potravu bylinožravej a dravej ryby. Poznal na ukážke skokana, mloka, rozlíšil užovku a vretenicu. Opísal život skokana vo vode a na brehu. Uviedol príklad potravy skokana a užovky. Opísal prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie, brodenie. Opísal spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviedol príklad vtáka živiaceho sa drobnými vodnými živočíchmi a dravého vodného vtáka. OZO podmienky života, možnosti ohrozenia MDV informačná technika Zemepis 5. Cicavce žijúce v okolí vody. PC: Vonkajšie znaky rýb a pohyb vo vode Poznávanie cicavcov (vydra, bobor, ondatra) podľa vonkajších znakov (hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost, hrádze), životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Pozorovať vonkajšie znaky, stavbu tela a pohyb rýb. Uviedol význam plávacích blán. Uviedol príklad potravy bobra a vydry. Opísal spôsob stavania obydlia bobra. Urobil jednoduchý nákres, popis tela ryby, definoval spôsob pohybu. Rozlíšil lúku a pole, zdôvodnil rozdiely, Hodnotenie známkou. ENV ohrozené druhy, ohrozenie biodiverzity TPZ - PC Zemepis 5.

10 Život na poliach a lúkach Polia, lúky, pastviny. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Poznávanie lúčnych tráv, bylín a húb, ich život počas roka, význam. Poznávanie obilnín (pšenica, raž, ovos, jačmeň, kukurica), ich život počas roka, význam pre človeka. Poznávanie krmovín (ďatelina, bôb, lucerna, vika), ich život počas roka, význam. Poznávanie olejnín a okopanín (slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa), ich život počas roka, význam. Poznávanie bezstavovcov (slimák, sliziak, dážďovka, križiak, kosec, čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. ich význam pre človeka. Zdôvodnil nevhodnosť vypaľovania trávy. Vysvetlil význam remízok skupín drevín uprostred lánov polí. Uviedol príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. Poznal na ukážke tri lúčne byliny, jednu liečivú rastlinu. Uviedol význam lúčnych tráv. Uviedol príklad živočícha, ktorý sa živí lúčnymi bylinami. Poznal hubu pečiarku podľa typických znakov. Poznal na ukážke základné obilniny. Uviedol príklad významu obilnín pre človeka. Uviedol príklad troch výrobkov z obilnín. Poznal a pomenoval na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetlil význam zeleného hnojenia. Poznal a pomenoval na ukážke slnečnicu a repu, porovnal ich význam. Poznal a pomenoval na ukážke ľuľok zemiakový, vysvetlil význam jeho hľúz pre človeka. Uviedol význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznal na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na poli, lúke. Uviedol príklad hmyzu, ktorý ohrozuje rastliny na poli. Uviedol príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli, lúke. Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. skúšanie ENV zmeny krajiny spôsobené človekom DVA- cesty s iným povrchom ENV používanie pesticídov, citlivý prístup k prírode ENV zelené hnojivo, kvalita prostredia Zemepis 5. Zemepis 5.

11 Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach. Vtáky na poliach a lúkach. Cicavce na lúkach a poliach. Záverečné opakovanie učiva. Poznávanie obojživelníkov a plazov (ropucha, jašterica, vretenica) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie vtákov (jarabica, bažant, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Poznávanie cicavcov (hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik) podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, význam. Zopakovanie a utvrdenie prebratého učiva. Odlíšil skokana a ropuchu podľa spôsobu života. Poznal na ukážke jaštericu podľa znakov. Uviedol význam ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach. Poznal na ukážke tri vtáky žijúce na poli a lúke. Uviedol význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov na poliach a lúkach. Poznal na ukážke tri cicavce žijúce na poli, lúke. Rozlíšil králika a zajaca podľa znakov. Utvoril potravový vzťah živočíchov žijúcich na poli, lúke. Uviedol dôsledky premnoženia hrabošov a sysľov na poli. Koncoročné hodnotenie. OZO jedovaté látky MDV- internet

12 Stratégia vyučovania biológie v 6. ročníku Názov tematického celku Život s človekom a v ľudských obydliach Metódy výklad, vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín Formy práce Frontálna a individuálna práca, práca s knihou a prírodninami, laboratórna práca Základná štruktúra života Živé organizmy a ich stavba Stavba tela rastlín a húb Stavba tela bezstavovcov vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 6. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Život s človekom Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, Knižnica, internet a v ľudských s dlach mikroskopické pomôcky a preparáty Základná štruktúra života atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový zbierky prírodnín, mikroskop, preparáty Knižnica, internet, odborná tlač Živé organizmy a ich atlasy PC, dataprojektor, tabuľa, Obrazový zbierky prírodnín, Internet, odborná tlač stavba rastlín, živočíchov spätný projektor mikroskop, preparáty Stavba tela rastlín a húb atlasy rastlín, živočíchov Video, mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, zbierky prírodnín Knižnica, internet. odborná literatúra Stavba tela bezstavovcov atlasy rastlín, živočíchov Diaprojektor, PC, tabuľa, spätný projektor Knižnica, internet, odborná tlač

13 Obsah vzdelávania biológie v 6. ročníku Tematický celok, učivo Vzdelávacie ciele Kritéria hodnotenia I. Život s človekom a v ľudských sídlach Úvodná hodina Ľudské obydlia a ich okolie, vplyv ľudskej činnosti na prispôsobenie sa organizmov prostrediu Mikroorganizmy žijúce s človekom, význam. Huby bez plodníc, poznávanie Cibuľová, plodová a koreňová zelenina Zelenina hlúbová, struková. Zásady pestovania. Ovocné rastliny, rozdelenie Rozmnožovanie a šľachtenie Liečivé, jedovaté a chránené r. PC1: regionálne druhy organizmov Tvorba projektov Význam ovocia a zeleniny pre Oboznámenie s obsahom predmetu v 6.ročníku Poznať osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Pojmy: rastliny okrasné, hospodárske, izbové, zdomácňovanie, kríženie, šľachtenie, plemená, odrody, ich význam pre človeka. Poznať mikroorganizmy baktérie, plesne, kvasinky, podmienky výskytu plesní v domácností. Poznať význam mliečnych a kvasných baktérií a niektorých druhov plesní vo výrobe. Poznať a vymenovať základné druhy zeleniny, poznávanie zeleniny podľa vonkajších znakov, ich význam vo výžive. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín Poznať bežné malvice, kôstkovice a bobuloviny, rozlíšiť ich podľa listov, kvetov, plodov. Spôsoby rozmnožovania a význam šľachtenia ovocných druhov. Poznať liečivé, jedovaté a chránené rast. a ch význam. Poznať v okolí tri druhy okrasných, hospodárskych a voľne rastúcich rastlín Význam ovocia ako zdroja vitamínov. Tvorba jednoduchého projektu. Uviedol osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviedol význam zdomácňovania živočíchov a kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Určil vybrané druhy, zhotovil jednoduchý zápis a nákres. Vymenoval mikroorganizmy, uviedol podmienky výskytu plesní v domácnosti. Opísal využitie mliečnych a kvasných baktérii, uviedol príklad využitia kvasiniek človekom. Pomenoval podľa ukážky zástupcu cibuľovej, koreňovej, hlúbovej a plodovej zeleniny, pozná strukovú zeleninu, rozlíši a pomenuje päť druhov zeleniny. Chápe význam zeleniny vo výžive. Vie zdôvodniť potrebu hnojenia zeleniny. Pomenoval na ukážke dva ovocné stromy, rastliny s dužinatým ovocím Vysvetlil význam ovocia pre zdravie človeka. Poznal liečivé, jedovaté a chránené rast. a ch význam. Poznal v okolí tri druhy okrasných, Vie zhotoviť a prezentovať jednoduchý projekt. Metódy hodnote nia Praktické cvičenie. Tvorba a hodnote nie projektu Prierezové témy/iné ciele ENV- vplyv ľudskej činnosti na zachovanie podmienok života RLK rastliny a živočíchy regiónu OZOochrana pred mikroorganiz mami OSR - význam zeleniny, zodpovednos ť za zdravie FIG- úspora v rodine ENVvýznam ovocia vo výžive OSR- rozvoj sebaovládani a sebadôvery RLK druhy z nášho okolia MUV Medzi predmetov é vzťahy Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, Biológia 5. eda 4. TŽP 5. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra,

14 človeka Prezentácia projektov Opakovanie učiva Včelárstvo. Spoločenský život včiel Rybárstvo a rybnikárstvo. Zásady chovu rýb. PC 2: Poznávanie a určovanie rýb Chovateľsky významné vtáky Spoločníci človeka pes, mačka Spoločníci človeka akváriové rybičky, andulky, morčatá, chrčky Tvorba a prezentácia projektu - blízky spoločníci človeka Chovateľsky významné cicavce I. Stručne, zreteľne a logicky prezentovať svoju prácu Poznať spoločenský život včiel, zloženie spoločenstva, vývin včely, zásady chovu včely. Poznať druhy u nás žijúcich rýb, spôsoby chovu kapra, pstruha. Význam lovu a chovu rýb. Poznať bežné druhy rýb podľa vonkajších znakov. Poznať a rozlíšiť podľa vonkajších znakov a životných prejavov kura, kačicu, hus, morku. Vysvetliť pohlavnú dvojtvárnosť, význam chovných vtákov. Poznať vonkajšie znaky a životné prejavy psa a mačky, zásady ich chovu a spolunažívania s človekom. Poznať zásady chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti, poznať vonkajšie znaky a životné prejavy týchto živočíchov Vytvoriť jednoduchý projekt o doma chovanom živočíchovi. Poznať podľa vonkajších znakov a životných prejavov tura, kozu, ovcu. Osvojiť si zásady chovu a význam živočíchov. Poznal na ukážke matku, robotnicu, trúda, ich úlohy v úli. Uviedol význam včely, spôsob chovu. Poznal bežné druhy rýb, vysvetlil význam lovu a chovu rýb. Zhotovil jednoduchý zápis a nákres. Rozlíšil druhy chovných vtákov, rozlíšil samca a samicu podľa vonkajších znakov, vysvetlil pohlavnú dvojtvárnosť. Uviedol význam chovných vtákov. Porovnal vonkajšie odlišnosti psa a mačky. Pomenoval plemeno psa. Uviedol zásady ich chovu v domácnosti.poznal zásady chovu a starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Vytvoril a prezentoval projekt. Poznal prevenciu aj spôsob odstránenia vší z hlavy. Poznal tri druhy živočíchov, rozlíšil samca, samicu, mláďa. Uviedol význam a zásady chovu jedného druhu hosp. zvierat. Písomné skúšanie formou didaktické ho testu po prebratí učebného celku. Hodnoten ie projektov prezentovať svoju prácu písomne a ústne ENV- čisté prostredie pre život včiel a rýb OZOochrana pred škodcami FIG význam domáceho chovu ENV život, najvyššia hodnota, ochrana pred parazitmi TPZ- rozvoj tvorivých zručností, prezentovani e práce ČIV- práca s odborným textom. časopisy, internet, Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, atlasy rastlín a živočíchov, Chovateľsky významné cicavce II. Osvojiť si zásady chovu a význam koňa, ošípanej a králika. Dôsledky pridávania chemických prípravkov do potravy zvierat. Osvojil si zásady chovu a význam koňa, ošípanej a králika. Dôsledky pridávania chemických prípravkov do potravy FIG Výdavky na domácnosť Biológia 5. eda 4.

15 Nežiaduci spoločníci človeka vnútorné parazity. Vonkajšie parazity Hmyz škodlivý pre človeka. Nežiaduce hlodavce Živočíchy v okolí ľudských sídel - bezstavovce Význam vtákov a drobných stavovcov II. Základná štruktúra života Stavba rastlinnej bunky Stavba živočíšnej bunky Polročné opakovanie III. Živé organizmy a ich stavba Choroboplodné vírusy baktérie, stavba Jednobunkové rastliny Poznať podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov pásomnicu, hlístu, mrľu, ich škodlivosť. Poznať voš, blchu, plošticu, ich spôsob života, spôsob ochrany pred nimi. Poznať škodlivý hmyz muchu, švába, múčiara a i., pôsob ochrany pred nimi. Poznať podľa vonkajších znakov a životných prejavov hlodavce, myš, potkana, ich nebezpečenstvo pre človeka, deratizácia. Poznať podľa vonkajších znakov slimáka, mlynárika, vlnačku, obaľovača, osu, ich význam pre človeka. Poznať podľa znakov a životných prejavov škorca, drozda, sýkorku, vrabca, hrdličku, holuba, lastovičku, krta, ježa, ich význam pre človeka. Poznať základnú stavbu a funkcie častí rastlinnej a živočíšnej bunky. Osvojiť si základné pojmy pomenovania častí bunky. Zopakovať a utvrdiť učivo. Poznať stavbu vírusu a baktérie. Vysvetliť pojem vnútrobunkový parazit, nákazlivé ochorenia spôsobené mikroorganizmami, prevencia Poznať drobnozrnko, červenoočko, ich stavbu tela, organely. zvierat Vysvetlil na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznal na ukážke živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznal zásady ochrany pred týmito živočíchmi. Rozlíšil myš, potkana. Uviedol riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznal spôsoby ochrany a likvidácie. Uviedol dva bezstavovce v záhrade, sade. Vysvetlil škodlivosť ich premnoženia. Poznal troch spevavých vtákov, opísal ich význam. Uviedol vtáka ktorý sa živí hmyzom, semenami, bobuľami. Pomenoval časti bunky rastlinnej, živočíšnej. Vysvetlil význam jednotlivých organel bunky. Určil zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Poznal stavbu vírusu, baktérie. Uviedol príklad troch nákazlivých chorôb a ich pôvodcu. Vymenoval možnosti predchádzania šírenia nákaz. Pomenoval na ukážke jednobunkové organizmy a hlavné časti ich tela. Zdôvodnil ich význam v prírode. Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. OZO- ENV podmienky života, možnosti ohrozenia, prenos infekč. chorôb RLK poznať živočíchy regiónu ENVochrana ŽP, vtáky ničitelia škodcov ENV, OZOochrana pre vírusmi, poznať hygienické zásady Geografia 5. prírodniny, odborná literatúra, atlasy rastlín a živočíchov, Biológia 5. eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, atlasy vtákov Jednobunkové Poznať stavbu tela a organely črievičky Pomenoval na ukážke jednobunkové Biológia 5.

16 živočíchy PC: 3: mikroskopické pozorovanie bunkovej stavby organizmov Mnohobunkové organizmy pojmy pletivo, tkanivo IV. Stavba tela rastlín a húb Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela kvitnúcich rastlín Koreň Stonka List Fotosyntéza Kvet stavba kvetu Kvet život kvetu Plod Semeno Význam jednobunkových organizmov v prírode a pre človeka. Pracovať s mikroskopom, zhotoviť preparát. Pochopiť stavbu tela mnohobunkových organizmov. Chápať pojmy pletivo, tkanivo, orgán. Sústava orgánov, organizmus. Poznať stavbu tela machu, prasličky a paprade, životné prejavy a rozmnožovanie. Poznať stavbu koreňa, spôsob prijímania živín, druhy koreňov a ich význam pre rastlinu Poznať stavbu stonky dreviny a byliny, prúdenie látok stonkou, funkcie stonky. Poznať stavbu a úlohy listu. Chápať dýchanie a vyparovanie vody cez prieduchy. Pochopiť najdôležitejší dej v prírode, vedieť, ktoré látky rastlina prijíma zo vzduchu, ktoré vylúči. Poznať stavbu kvetu, pomenovať kvetné časti, význam častí kvetu. Chápať význam kvetu pre rozmnožovanie rastlín. Poznať proces opelenia, oplodnenia. Poznať stavbu a rozdelenie plodov. Rozširovanie plodov a semien. Poznať stavbu semena a jeho časti, význam semien pre rastlinu a človeka organizmy a hlavné časti ich tela. Zdôvodnil ich význam v prírode. Zhotovil mikroskopický preparát. Zvládol techniku mikroskopovania. Urobil zápis z pozorovania. Priradil pletivo a tkanivo R a Ž. Určil na rastline orgány. Určil na štruktúre tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. Pomenoval časti tela machu, prasličky a paprade. Uviedol význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšil pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviedol živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom, význam koreňa pre rastlinu. Rozlíšil bylinu, drevinu, vysvetlil význam cievnych zväzkov, funkcie stonky. Rozlíšil púčiky a vysvetlil ich význam. Uviedol význam prieduchov v pokožke listu, význam listov pre rastlinu a pre prírodu. Uviedol dôležité časti listu pre fotosyntézu. Vymenoval látky, ktoré sú dejom fotosyntézy. Rozlíšil a pomenoval časti kvetu. Vysvetlil pojmy okvetie, súkvetie, kalich, koruna. Opísal opelenie kvetu. Uviedol význam peľového zrnka a vajíčka, vysvetlil oplodnenie. Rozlíšil suchý a dužinatý plod, určil oplodie. Vysvetlil význam plodov pre rastlinu a človeka. Pomenoval osemenie, zárodok, klíčne Praktické cvičenie. ENVvýznam kvitnúcich rastlín RLK oboznámiť sa regionálnymi druhmi ENV- čistota ovzdušia, základná podmienka života OZO- rastliny zdroj výživy organizmov eda 4. prírodniny, mikroskop, preparáty, odborná literatúra, Biológia 5. eda 4. prírodniny,

17 PC 4: Pozorovanie naklíčeného semena fazule Rastlinné telo - orgány Huby s plodnicou Huby bez plodníc Lišajníky Opakovanie a utvrdenie učiva V. Stavba tela bezstavovcov Pŕhlivce Ploskavce Hlístovce Mäkkýše ulitníky Mäkkýše lastúrniky Obrúčkavce Článkonožce pavúkovce Kôrovce Pozorovať semeno fazule, urobiť nákres a zápis z pozorovania Rozlíšiť vyživovacie a rozmnožovacie orgány rastliny, súčinnosť orgánov. Vplyv životných podmienok na život rastliny. Poznať stavbu huby s plodnicou. Rozlíšiť jedlé a jedovaté huby. Poznať stavbu tela kvasinky a plesne, pomenovať časti tela. Poznať stavbu tela, spôsob života lišajníka, vysvetliť symbiózu. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela. Poznať orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela, rozmnožovací cyklus pásomnice. Poznať orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela, rozmnožovací cyklus hlísty. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela slimáka. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela škľabky. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela dážďovky. Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela pavúka. Poznať orgány a sústavy ktoré listy. Vysvetlil význam semien pre rastlinu a človeka spôsob ich rozširovania. Pomenoval časti semena, urobil nákres a zápis. Vymenoval látky potrebné pre život rastliny. Pomenoval rozmnožovacie a vyživovacie orgány rastliny vysvetlil ich úlohu. Opísal stavbu huby s plodnicou. Rozlíšil na ukážke hubu s lupeňmi a s rúrkami, hubu jedlú a jedovatú. Rozlíšil kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Vysvetlil spôsob rozmnožovania kvasinky a plesne. Opísal stavbu tela lišajníka, poznal význam v prírode. Vysvetlil, ako nezmar dýcha, prijíma potravu, rozmnožuje sa, pojem obojpohlavný. Vysvetlil rozptýlenú NS. Uviedol, kde v tele žije pásomnica, a hlísta. Poznal spôsoby prevencie pred nakazením sa parazitmi. Opísal spôsob prijímania potravy a spôsob rozmnožovania parazitov cez hostiteľa. Uviedol, kde má slimák uložené vnútorné ústroje. Pomenoval orgány na prijímanie a spracovanie potravy. Vysvetlil, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Rozlíšil stavbu ulity a lastúry. Porovnal dýchanie slimáka a škľabky. Pomenoval spôsob pohybu a dýchania dážďovky. Vysvetlil názov zatvorenej obehovej sústavy a rebríčkovej NS, význam opasku. Pomenoval DS pavúka. Vysvetlil Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. OZO- prvá pomoc pri otrave hubami ENVindikátory čistoty prostredia ENV, OZOzodpovednos ť za svoje zdravie, ochrana pred parazitmi ENVvýznam dážďovky v Biológia 5. eda 4. prírodniny, lupy, Biológia 5. eda 4. prírodniny, zbierky lastúr a ulít,

18 Hmyz ústne orgány hmyzu Hmyz - končatiny Hmyz sústavy zabezpečujúce funkcie tela PC 5: pozorovanie stavby tela hmyzu Tvorba a prezentácia projektu - podľa vlastného výberu podľa výberu Opakovanie učiva vlastného zabezpečujú funkcie tela raka Poznať orgány a sústavy ktoré zabezpečujú funkcie tela hmyzu. Typy ústnych ústrojov. Prispôsobenie končatín prostrediu, spôsob pohybu. Vysvetliť spôsob dýchania a rozmnožovanie hmyzu. Pozorovať stavbu tela a orgánov hmyzu. Vytvoriť samostatne alebo vo dvojici projekt a prezentovať ho v stanovenom časovom limite. Viesť k samostatnosti a tvorivosti. Opakovanie a utvrdenie učiva mimotelové trávenie, význam jedovej žľazy. Pomenoval sústavy raka, vysvetlil ich funkcie. Opísal vonkajšiu kostru. Porovnal životné procesy pavúka, raka. Opísal spôsob dýchania. Vysvetlil pojem rebríčková NS. Uviedol podľa ukážky ústneho orgánu spôsob potravy hmyzu. Určil podľa končatiny spôsob pohybu hmyzu. Opísal vývin hmyzu s dokonalou a nedokonalou premenou, popísal vývinové štádia hmyzu. Urobil nákres a zápis z pozorovania. Vypracoval a prezentoval vlastnú prácu, vedel ju slovne obhájiť, vyjadroval sa vecne a zrozumiteľne. Preukázal získané vedomosti. skúšanie Písomné skúšanie po prebratí a utvrdení učiva učebného celku. Hodnoten ie projektov. Koncoroč né hodnoteni e prírode ENVvýznam biodiverzity pre život organizmov ČIV, TPZ, MEV- práca s odbornou literatúrou, internetom, sebarealizáci a Biológia 5. eda 4. prírodniny, lupy, Internet, odborná literatúra, časopisy

19 Stratégia vyučovania biológie v 7. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Stavba tela stavovcov výklad, vysvetľovanie, demonštrácia prírodnín, pozorovbanie, porovnávanie objektov Frontálna a individuálna práca, práca s knihou a prírodninami, laboratórna práca, práca s m materiálom Človek a jeho telo Zdravie a život človeka vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy vysvetľovanie, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou, prírodninami a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, laboratórna práca, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 7. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Stavba tela stavovcov Učebnica Mikroskop, lupa, tabuľa Prírodniny, multiplikáty, mikroskopické pomôcky a preparáty Internet, odborná literatúra Človek a jeho telo atlasy ľudského tela PC, tabuľa, spätný projektor Obrazový mikroskop, preparáty, modely ľudského tela, Internet, odborná tlač Zdravie a život človeka odborné časopisy Video, PC, tabuľa, spätný projektor Knižnica, internet

20 Obsah vzdelávania biológia v 7. ročníku TEMATICKÝ CELOK VZDELÁVACIE VÝSTUPY KRITÉRIA HODNOTENIA METÓDY HODNOT ENIA Úvodná hodina Stavba tela stavovcov Povrch tela stavovcov PC 1: pozorovanie šupiny ryby, pera vtáka, chlpu cicavca Oporná a pohybová sústava stavovcov. Tráviaca sústava /ryby, obojživelníky, plazy, vtáky/ Tráviaca sústava cicavcov, funkcie a význam orgánov Dýchacia sústava, základné funkcie a význam orgánov. Oboznámiť s obsahom učiva v 7. ročníku, zaviesť zošity, vysvetliť metódy a postupy. Uviesť príklady pokryvu tela šupiny, perie, srsť. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov. Zdôvodniť význam sfarbenia podľa prostredia. Práca s mikroskopom, lupou, skúmanie prírodnín Zdôvodniť prispôsobenie kostry životnému prostrediu na ukážke kostry končatín /prsná kosť vtáka, duté kosti, rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca. Vysvetliť princíp činnosti svalov. Uviesť príklad stavovca ktorý pláva, skáče, lezie, lieta, kráča, behá. Popísať a porovnať tráviace sústavy stavovcov, všímať si zhodné a odlišné znaky. Určiť orgány na prijímanie potravy, trávenie, vstrebávanie. Porovnať prispôsobenie chrupu cicavcov určiť bylinožravého, hmyzožravého, mäsožravého, všežravého cicavca. Poznať spôsoby dýchania žiabrami, pľúcami. Porovnať dýchacie orgány stavovcov, ich špecifiká. Kontrola zadaných úloh. Uviedol príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodnil odlišnosť kožných útvarov, význam sfarbenia podľa prostredia. Zhotovil preparát, pripravil mikroskop, pozoroval, urobil nákres a zápis. Zdôvodnil prispôsobenie kostry stavovcov životnému prostrediu, poznal párno a nepárno kopytníka. Pomenoval tkanivá z ktorého sú svaly, vnútorné orgány, srdce. Vysvetlil princíp činnosti svalov, uviedol príklad stavovca ktorý pláva, skáče, lieta, lezie, kráča, behá. Popísal časti tráviacej sústavy stavovcov, vedel ich porovnať, určiť zhodné a rozdielne znaky. Určil orgány na prijímanie potravy, trávenie, vstrebávanie. Určil podľa chrupu cicavca bylinožravého, mäsožravého, hmyzožravého, všežravého. Uviedol príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami, pľúcami, porovnal dýchacie orgány ryby, obojživeľníka, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodnil úhyn rýb na súši. Vysvetlil význam vzdušných vakov vtákov. Praktické cvičenie. PRIEREZOV É TÉMY /INÉ CIELE ENVvýznam čistoty prostredia, vplyv ľudskej činnosti naň OŽZsprávna životospráva na rozvoj kosti a svalov ENVvýznam čistoty prostredia vzduchu, vody pre organizmy MUVZI PREDMET OVÉ VZŤAHY Biológia 5. a 6. prírodniny, mikroskop, preparáty

21 Obehová sústava stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Vylučovanie. Močová sústava, základné funkcie. Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie, význam orgánov Zmyslové orgány stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Rozmnožovanie stavovcov, základné funkcie, význam orgánov. Rozmnožovacia sústava stavovcov, funkcie a význam orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. PC 2: Stavba vtáčieho vajca. Opísať význam krvi pre život stavovcov, význam srdca a ciev. Poznať rozdiely v stavbe srdca rýb, obojživeľníkov, plazov, vtákov, cicavcov. Rozdiel medzi uzavretou a otvorenou obehovou sústavou. Význam vylučovania odpadových látok, vymenovať ich. Pomenovať časti močovej sústavy stavovcov, chápať funkciu obličiek. Poznať regulačné sústavy. Vymenovať orgány ústrednej nervovej sústavy Porovnať predný mozog stavovcov. Pojmy podráždenie, reflex, reflexný oblúk, príklad podmieneného a nepodmieneného reflexu. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť stavovca s výborným zrakom, čuchom, sluchom, význam bočnej čiary rýb. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky, vysvetliť podstatu oplodnenia, význam rozmnožovania. Uviesť príklad pohlavnej dvojtvárnosti. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin rýb, obojživeľníkov. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať vývin mláďat cicavcov Pozorovať vonkajšiu a vnútornú stavbu vtáčieho vajca. Opísal význam krvi pre život stavovcov. Opísal význam srdca a ciev. vysvetlil dôvod názvu otvorenej a zatvorenej obehovej sústavy. Vysvetlil rozdiely stavby srdca stavovcov na ukážke. Vymenoval odpadové látky v tele stavovcov, zdôvodnil význam ich vylučovania. Pomenoval orgán, v ktorom sa krv zbavuje odpadových látok. Pomenoval orgány močovej sústavy na ukážke. Pomenoval regulačné sústavy, orgány ústrednej NS. Porovnal na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizoval podnet a nervový vzruch. Uviedol význam reflexného oblúka, príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu. Opísal umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviedol stavovca s výborným čuchom, zrakom, sluchom. Vysvetlil význam bočnej čiary rýb, príklad uloženia hmatu u stavovca. Pomenoval samčie a samičie pohlavné bunky, vysvetlil podstatu oplodnenia, význam rozmnožovania. Uviedol príklad pohlavnej dvojtvárnosti. Opísal rozmnožovanie a vývin rýb, obojživeľníkov, porovnal rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísal vývin mláďat cicavcov Pozoroval vonkajšiu a vnútornú stavbu vtáčieho vajca. Urobil nákres, jednoduchý zápis, vyvodil záver. Klasifikáci a Tvorba a hodnote nie projektu OŽZ, ENV zdravý štýl života pre činnosť OS PDZ zdravá myseľ a zmysly - základný predpoklad pre prežitie OSR uvedomenie si seba, sebaúcta VMR príklad živočíchov v starostlivos ti o potomstvo Biológia 5. a 6. prírodniny, odborná literatúra, časopisy, internet, Typické životné prejavy, správanie stavovcov. Uviesť príklad na: stavovca aktívneho v noci, význam značkovania priestoru, sťahovavého a stáleho vtáka. Vysvetliť inštinktívne správanie stavovca na Uviedol príklad stavovca aktívneho v noci, cez deň, význam značkovania priestoru, poznal sťahovavého a stáleho vtáka. Vysvetlil inštinktívne správanie stavovca na

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA KU ZLEPŠENIU

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Biológia - BIO Stupeň

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Biológia /Človek a príroda/

Více

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /Človek a príroda/ deviaty SVP

Více

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P BIOLÓGIA 5 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu BIO LÓGIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o l a Z á k l

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA I. P a III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z biológie pre I. P (príma) je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Biológie pre 6. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED niţšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /oblasť Príroda a spoločnosť/ šiesty

Více

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Učebné osnovy BIOLÓGIA

Učebné osnovy BIOLÓGIA Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Biológia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2014 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Biológia 5. ročník 6.

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2)

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice -

Více

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka

Více

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský Názov predmetu: Vzdelávacia oblasť: Stupeň vzdelania: Ročník: Časová dotácia: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Biológia Človek a príroda ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66

Více

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie 1. Charakteristika predmetu Biológia Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročník piaty

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu BIOLÓGIA 5. - 9. ročník základnej školy ISCED 2 1.Charakteristika učebného predmetu - Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Učebné osnovy Biológia

Učebné osnovy Biológia Učebné osnovy Biológia 5. ročník Časová dotácia: Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii.

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii. Biológia 5. ročník Tématický celok Téma, Obsahový štandard, Výkonový štandard Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zem. Zem ako planéta vo vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. Žiak vie: Vymenovať planéty

Více

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1,5 1 2 4,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5* 1* SPOLU 1 2 1 2,5* 5,5*

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA Názov predmetu: Biológia Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník: siedmy Škola: Základná škola Hlavná

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Biológia /Človek a príroda/ siedmy Rozsah SVP,5 hodín/týţdeň;

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Bratislava 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z predmetu ekológia

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Príroda a spoločnosť Prvouka 1.ročník 1 hod/33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

III. Človek a príroda

III. Človek a príroda išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu III. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) OKTÓBER SEPTEMBER Mes. Týž. TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) 3. ročník Štátny vzdelávací program ISCED1 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučova 1. Úvod Úvodná hodina 2. Opakovanie Čo si

Více

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium SEMINÁR Z BIOLÓGIE Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet seminár z biológie väzuje predmet biológia pre 1.- 3. ročník gymziálneho štúdia. Cieľom predmetu je dobre pripraviť študentov maturitnú

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Učebné osnovy Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Konverzácie v anglickom jazyku Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/ prvý

Více

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu:

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu: BIOLÓGIA I. Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho a teda aj nášho školského programu vzdelávania základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník BIOLÓGIA Človek a príroda ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK SVET PRÁCE Vypracoval: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne 7.3.2 Pracovné vyučovanie Názov predmetu Pracovné vyučovanie Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - 48. ročník školský rok 2013/2014 Okresné kolo Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 1. a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Riešenia Prakticko teoretická časť POKYNY PRE

Více