Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012"

Transkript

1 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:

2 2 Obsah: (Podle odst odst. 3, 11 zákona 561 / 2004 Sb., a 7 vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., a vyhlášky č. 195/2012, kterou se mění vyhláška č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky 225/2009 Sb.) A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A) Základní údaje o škole a1) Název školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Adresa školy Dostojevského 12, Opava IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon, fax telefonní ústředna ředitelka školy přímé telefonní číslo ekonomka školy přímé telefonní číslo (ŘŠ) (ZŘŠ), (ekonomka) Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení , přímo řízená organizace MŠMT Název zřizovatele MŠMT Praha, ústřední orgán státní správy Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna - výdejna Identifikátor zařízení IZO Vedoucí a Ředitel: Mgr. Silvie Häuserová hospodářští Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vezdenková pracovníci Ekonom: Bc. Renáta Víchová

3 3 Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Poskytování vzdělání žákům se zdravotním postižením v základní škole pro tělesně postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální. Poskytuje žákům zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytuje stravování ve školní jídelně. Údaje o školské radě Školská rada funguje ve škole od , 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Volby do školské rady proběhly Složení školské rady (volební období ) Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Jana Máchová (z řad pedagogického sboru) Mgr. Dagmar Vezdenková, Mgr. Vanda Tomová (za zřizovatele MŠMT) Bc. Zbyněk Halátek Markéta Bubíková, (z řad rodičů) Bc. Zbyněk Halátek předseda ŠR Složení školské rady (volební období ) Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Jana Máchová (z řad pedagogického sboru) Mgr. Petr Chytil, Mgr. Marcela Gerdová (za zřizovatele MŠMT) Markéta Bubíková, Tereza Sassi (z řad rodičů) Markéta Bubíková předseda ŠR a2) Součástí školy součástí školy IZO kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna-výdejna a3) Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Dostojevského 12, Opava Komenského 14, Chuchelná odloučené pracoviště do B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje b1) Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (č. j.: / ) C / 001 Základní škola délka studia 9 roků dobíhající obor C / 01 Základní škola délka studia 9 roků b2) B / 001 Pomocná škola délka studia 10 roků dobíhající obor B / 01 Základní škola speciální délka studia 10 roků b3) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Vzdělávací program Základní škola č. j.: / Vzdělávací program Zvláštní škola č. j.: / Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: / Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / Školní vzdělávací program Škola pro život ročník ZŠ a ZŠP 1., 2., 7., 8. ročník ZŠS

4 4 b4) Učební plány Základní škola Výukový program Škola pro život Učební plán - ZŠ Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova 1 Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji 1 1 Disponibilní dotace Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy na 2. stupni se od 7. ročníku vyučuje samostatně

5 5 Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu Výtvarná výchova: 4. ročníku jedna hodina zaměřena na psaní na počítači/stroji 5. ročníku jedna hodina zaměřena na literární výchovu 8. ročníku jedna hodina zaměřena na pracovní vyučování Informatika: 5., 6. ročník předmět se dělí s PS (Psaní na stroji/ počítači) Český jazyk: 1. ročník jedna hodina zaměřena na dramatickou výchovu Volitelné předměty: 6r. PV (Projektové vyučování) 7. r. PV (Projektové vyučování), Sp-P, Sp-F (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů) 8. r. PV (Projektové vyučování), Sp-Z, Sp-F (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů) 9. r. E, Inf Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Na písemnou žádost rodičů u žáků 7. a 9. ročníku neprobíhala výuka druhého cizího jazyka.

6 6 Základní škola praktická Výukový program Škola pro život příloha pro žáky s LMP Učební plán - ZŠ praktická Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní dotace 9 12 Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy na 2. stupni se vyučuje od 7. ročníku samostatně Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu

7 7 Pracovní výchova: součástí jsou Dorozumívací dovednosti (Dd) zaměřené na 1. stupni na Dd /PS (Psaní na stroji/počítači), na 2. stupni rozvíjené v rámci předmětu Dějepis 6., 7. r. jedna hodina zaměřena na projektové vyučování 5. r. - jedna hodina E Český jazyk: 1. ročník jedna hodina zaměřena na dramatickou výchovu Informatika: 6. ročník předmět se dělí s PS (Psaní na stroji/ počítači) Volitelné předměty: 6. ročník Sp-P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů) 7. ročník Sp-P, Sp-F (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), PS (Psaní na stroji/počítači) 8. ročník PV (Projektové vyučování), PS (Psaní na počítači) 9. ročník PS (Psaní na počítači) Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy. Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Na písemnou žádost rodičů u žáků 8. a 9. ročníku neprobíhala výuka druhého cizího jazyka. Vzhledem ke zdravotnímu postižení žákyně 8. r. Anny Kupčíkové byly zařazeny místo Cj speciálně pedagogické předměty ILP, RTV.

8 8 Základní škola speciální Učební plán Základní škola speciální (Pomocná škola čj /97-22) Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace Volitelný předmět Týdenní dotace stupeň 2. stupeň Poznámky: Pracovní výchova: 4.,5.,9.,10.r. Dd/PS (dorozumívací dovednosti/psaní na stroji/počítači) 2 hod PV E (s prvky ergoterapie) Tělesná výchova: 1 hod - Tv/c (canisterapie) - a hipoterapie 2 hod Tv/b, Tv/R (plavání v bazénu / rehabilitační zaměření) 1 hod ZTv (6. r.) Volitelné předměty: 4., 6., 9.,10. ročník Inf (Informatika/Doplňková hodina, Psaní na stroji/počítači) 4., 5., 6., 9., 10. ročník LDV Disponibilní dotace: 6. ročník Čt Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žáka 5. ročníku (R. Kubec) na základě doporučení odborného lékaře byla týdenní dotace snížena z 25 hodin na 21 hodin. (- TV, Ps, Pv, Vp/Inf.)

9 9 Učební plán Rehabilitačního programu pomocné školy č.j / Předmět Hudební a 3 pohybová výchova Rehabilitační 5 tělesná výchova Pracovní a 3 výtvarná výchova Rozumová 5 výchova Smyslová 4 výchova Disponibilní dotace Týdenní dotace Poznámky: Rehabilitační tělesná výchova: součástí je canisterapie, hipoterapie, bazén, rehabilitační zaměření Pracovní výchova: součástí je ergoterapie Disponibilní dotace: 5. ročník Dd (Dorozumívací dovednosti) 9. ročník LDV (Literárně dramatická výchova) Rozumová výchova: součástí je Řečová výchova Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žáků VII. třídy (1.,5.,8., RP PŠ a 3.,5. ZŠS) zahájení vyučování v 8,55 hod.

10 10 Výukový program příloha k ŠVP Škola pro život : Učební plán - Základní škola speciální STMP Předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Zdravotní tělesná výchova Smyslová výchova Literárně dramatická výchova Ergoterapie Disponibilní dotace: celkem Poznámky: Tělesná výchova: Součástí: 2 hod Tv/b, Tv/R ((bazén/rehabilitační zaměření) 1 hod Tv/c (canisterapie), hipoterapie Pracovní výchova: využití prvků ergoterapie Ergoterapie (řízena ergoterapeutkou) 8. roč. 1 hodina zaměřená na PS Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole.

11 11 Učební plán Základní škola speciální TMP, SPVV Předmět Rozumová výchova 3 30 Řečová výchova 2 20 Smyslová výchova Hudební výchova 1 10 Výtvarná výchova 1 10 Pohybová výchova 2 20 Rehabilitační tělesná výchova 4 40 Pracovní výchova Dorozumívací dovednosti disp. čas. dotace 20 celkem Týdenní dotace Poznámky: Pracovní výchova: využití prvků ergoterapie (Pv-e) Rehabilitační tělesná výchova: 2 hod Tv/b, Tv/R (bazén/rehabilitační zaměření) 1 hod Tv/c (canisterapie), hipoterapie Smyslová výchova: 1 hod Sv / Tv (8.r.) Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Pro ZŠ speciální i pro její rehabilitační program platí: Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Poskytování přiměřených informací z oblastí etické, zdravotní, sexuální výchovy i ochrany člověka za mimořádných událostí.

12 12 C) Přehled pracovníků školy c1) Členění podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více celkem c2) Pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené: 3 c3) Členění podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem vyučen střední odborné vysokoškolské celkem c4) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel speciální pedagog 12 0 druhý ped. prac.ve třídě ZŠS, spec. ped. 4 0 vychovatel, spec. ped. 1 0 asistent pedagoga 3 0 práce na zástup 0 0 c5) Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Ve dvou případech je celkový pracovní úvazek zaměstnanců tvořen dvěma částečnými pracovními poměry.

13 13 c6) Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 3 do 10 let 3 do 15 let 4 do 20 let 3 nad 20 let 9 pracující důchodci 2 c7) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy po ukončení RD 0 odchody na MD 0 odchody na vlastní žádost 0 odchod optimalizace 1 odchod do důchodu 1 zástupy 0 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Velmi vysoké je zastoupení žen. Je nutné se zaměřit na pracovníky, kteří by splňovali odbornou kvalifikaci učitele 2. stupně, zejména M, F, ČJ se speciální pedagogikou. Škola nadále rozšiřuje vzdělávací nabídku ve třídách ZŠ speciální, v práci s dětmi postiženými PAS. Aprobovanost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky je 100 %, tři asistenti pedagoga splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků 20,0 zaměstnanců školy 3,875, celkem 23,875 limit 28,20. D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy d1) Počet žáků přijatých do 1. třídy ZŠ 7 d2) Počet odkladů pro školní rok 2012 / 2013: 4 d3) Počet žáků přijatých do ZŠ speciální: 1 d4) Počet žáků přijatých do vyšších ročníků: 0

14 14 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e1) p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. 9. ZŠ 1 1 I. 8. ZŠP ZŠP 1 1 1a ZŠS II. 6. ZŠS ZŠS a ZŠ a III. 1. ZŠP ZŠ ZŠ 1 1 1a 7. ZŠ a IV. 8. ZŠ ZŠP a 2a ZŠP a ZŠ a ZŠP a 1a 7 6 V. 5. ZŠP a 1a ZŠS ZŠS ZŠS RP ZŠ VI. 5. ZŠ 1 1 1b ZŠ ZŠP ZŠS ZŠS VII. 1. ZŠS RP ZŠS RP a ZŠS RP ZŠS a 2a VIII. 5. ZŠS ZŠS Σ

15 15 Jeden žák měl ve 2. pololetí snížený stupeň z chování za neomluvenou absenci a neplnění školních povinností. Legenda: Zkratky: 1. třída p - pololetí 2. souběžně vyučovací ročníky ZŠP základní škola praktická 3. počet žáků ZŠS základní škola speciální 4. prospěli s vyznamenáním ZŠS RP rehabilitační program 5. neprospěli 6. slovní hodnocení PTU pochvala třídního učitele /a/ 7. kombinované hodnocení NTU napomenutí třídního učitele /b/ 8. individuální vzdělávací plán DŘŠ důtka ředitele školy /c/ 9. kázeňská opatření PTU, NTU, DŘŠ 10. omluvené hodiny 11. neomluvené hodiny e2) Údaje odloučeného pracoviště při RÚ Chuchelná za 1.pololetí Poskytování školské služby žákům RÚ Chuchelná bylo ukončeno ke dni Měsíční průměry žáků Nebylo vydáno žádné vysvědčení září říjen listopad prosinec Celkový průměr 3,1 2,8 1,2 0 1,78 Přehled zařazených žáků ZŠ celkem ZŠ praktická celkem ZŠ speciální celkem CELKEM : 6 Regionální zastoupení (kraje) T Z J M

16 16 e3) Zájmové kroužky název vedoucí počet zařazených žáků Hudebně - pohybový Mgr. P. Jedličková 8 (ŠD) Keramický Mgr. M. Valentová 7 (ŠD) Logopedický Mgr. M. Valentová 4 (ŠD) Praktických činností M. Luzarová 7 (ŠD) Pěvecký R. Vlčková 10 (ŠD) Výtvarný Mgr. Z. Katolická 9 Do kroužků docházeli dobrovolníci studenti, jejichž pomoc byla velkým přínosem. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení primární prevence rizikového chování Školní metodik prevence nemá vzdělání stanovené zákonem 563 / 2004 Sb. Prevence se opírá o zpracovaný Minimální preventivní plán a prolíná školním vzdělávacím programem Škola pro život. Průběžně jsou sledovány podmínky a situace ve škole z hlediska rizik, využití volného času žáků. Jsou zajištěny poradenské služby školního metodika prevence a výchovného poradce. Školní řád zakazuje nošení, držení a zneužívání návykových látek v areálu školy. Jsou připraveny formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. V tomto školním roce řešila škola výskyt sociálně patologických jevů pedikulóza, hygienické nedostatky, krádež, záškoláctví. Byl zajišťován materiál pro osvětu v oblasti prevence rizikového chování, rozvíjela se spolupráce s okresními metodičkami prevence, příslušníky Městské policie a Policie ČR, docházelo k pravidelnému uveřejňování akcí na www stránkách školy a ve školním časopise. Preventivní akce sociálně patologických jevů: akce Ochrana člověka za mimořádných situací příprava testů z oblasti prevence rizikového chování cyklistický výlet na tandemových kolech za spoluúčasti Městské policie Opava dopravní hřiště MP Opava celoroční projekt pro žáky I. stupně AJAX ve spolupráci s Policií ČR beseda na téma Násilí ve vztazích Slezská diakonie interaktivní hry pro žáky II. stupně na téma: sebepojetí, komunikace, dobré vztahy ve třídě - oblastní metodička prevence Mgr. Šimečková exkurze na policejní stanici Správná volba účast ve výtvarné soutěži vyhlášené MV ČR Svět očima dětí účast na třech pracovních schůzkách školních metodiků prevence průběžný monitoring sociálně patologických jevů u žáků vyhodnocení preventivních aktivit školy za školní rok 2011/2012 pro oblastní metodičku prevence Mgr. Šimečkovou

17 17 G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g1) Výchozí stav Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy jsou v souladu s 5 odst. zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci nebo získávají odbornou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně má odbornou kvalifikaci získanou specializačním studiem pro výchovné poradce. g2) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium pro ředitele škol a školských zařízení: 1 - studium v oblasti pedagogických věd: 2 - studium k rozšíření odborné kvalifikace: 0 Mgr. Silvie Häuserová: Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb., ukončeno v prosinci 2011 Renata Vlčková: Mgr. Z. Katolická: Speciální pedagogika Bc. studijní program, PF OU pokračuje Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, PF OU pokračuje g3) Studium k prohlubování odborné kvalifikace obor Speciální pedagogika Pedagogika ICT zaměření Využití alternativní a augmentativní komunikace ve školním prostředí, práce s programy Boardmarker a Symwriter Petit kompenzační pomůcky Úvodní seminář Handle Seminář APA pohybové aktivity pro žáky s TP Muzikoterapie jako cesta k člověku Fraus interaktivní učebnice Myšlenkové mapy Tužka výtvarný kurz Hudba těla Drátkování a korálkování Word pro začátečníky I., II. Word pro pokročilé I., II. Manuály a aktualizace DM Software Práce s tablety Hromadné nasazení systémů

18 18 Environmentální výchova Řízení školy Jak napsat žádost o grant problematika EVVO 2. setkání koordinátorů EVVO ze základních škol v Opavě Pracovně právní vztahy a jejich specifika ve školství Právní předpisy ve školství, novela ZP Novela zákoníku práce a školského zákona Facilitace metoda efektivního jednání a řešení problémů ve školním prostředí Motivace a komunikace v praxi školského manažera Úvod do profesního rozvoje školského manažera Zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky pravidla a rady, jak se vyvarovat chyb Projekt 5T Terapie problémového chování I. Pět terapií pro šťastný život Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup s handicapem, VOKS aneb jak naučit komunikovat klienty reg.č. s autismem a klienty s výraznými problémy ve verbální CZ.1.07/1.2.25/ komunikaci Muzikoterapie Bazální stimulace I. Jiné Jak úspěšně zrealizovat projekt v Prioritní ose 1 g4) Samostudium ( 24, odst. 7 zákona 563 / 2004 Sb.) prázdniny počet dnů samostudium studium odborné literatury Vánoční 6 příprava prověrek z ČJ, M, studium metodických materiálů, příprava Zápisu žáků do 1. třídy a Dne otevřených dveří Jarní 5 studium metodických materiálů, dodatky k ŠVP, autoevaluace Celkem: 12 g5) Vyhlášení volných dnů ( 24, odst. 2 zákona 561 / 2004 Sb.) termín důvod Účast kolektivu ZŠ pro tělesně postižené na pohřbu bývalého ředitele školy pana Mgr. Zdeňka Gajduška Žádost školské rady podle 168 odstavce 1h školského zákona Žádost školské rady podle 168 odstavce 1h školského zákona, stavební úpravy na škole Žádost školské rady podle 168 odstavce 1h školského zákona, stavební úpravy na škole

19 19 Komentář ředitelky školy Pedagogičtí pracovníci kromě uvedených forem studia vyhodnocovali školní vzdělávací program Škola pro život ve všech ročnících ZŠ a ZŠP a v 1.,2.,7.,8. roč. ZŠS. Mimo samostudium se pedagogičtí pracovníci realizovali ve studiu k prohlubování odborné kvalifikace. Prioritou bylo studium speciální pedagogiky a informačních technologií. Na škole neustále přibývá žáků s PAS, z toho vyplývá zvýšený zájem o tuto problematiku. Specializované semináře především z oblasti psychoterapie, ve kterých byli proškoleni téměř všichni pedagogičtí pracovníci, byly financovány z Projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/ a uskutečnily se přímo na půdě školy. Škola navázala spolupráci s VŠB Ostrava, ZŠ Slezského odboje, KVIC Opava, pedagogičtí pracovníci měli dostatek příležitostí účastnit se bezplatných kurzů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR. Ředitelka školy absolvovala několik kurzů v rámci Projektu Manažer či pedagog? (MAPA) realizovaný KVIC Opava, jehož cílem je posílení kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky. Považuji za důležité zajistit požadovanou odbornost při výkonu funkce koordinátora ICT, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a koordinátora ŠVP. g6) Hospitační činnost ředitelka školy 10 zástupce ředitele školy 6 vedoucí vychovatelka 7 celkem 23 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitujícími byly sledovány především tyto prvky: využívání speciálních metod a forem práce, mezipředmětových vztahů, tvůrčího přístupu a hravých forem práce, plnění cílů vzdělávání, vybavení učeben, účelnost využití pomůcek, učebních textů, didaktické techniky, PC, organizace výuky, motivace žáků, činnost pedagogických asistentů, hodnocení úrovně samostatnosti a znalostí žáků, práce ve třídě s více ročníky a s žáky s PAS, individuální přístup, úroveň třídní dokumentace, adaptace nových žáků, celková organizace ŠD včetně zájmové činnosti. Na škole pracuje zkušený a erudovaný kolektiv v podmínkách souběžné práce s několika ročníky žáků s různou úrovni postižení. Převažovala vysoká úroveň vzdělávání žáků, práce s přiměřenou motivací, pochvalou i pokáráním, využívání speciálních metod a forem práce, didaktických pomůcek interakce, mezipředmětových vztahů, tvůrčího přístupu a hravých forem práce, nové ICT techniky. Přiměřený, optimistický, lidský, psychologický, individuální a vysoce profesionální přístup k žákům, výborná a nezbytná spolupráce dvou pedagogických pracovníků ve vyučovací hodině. Drobné nedostatky výchovně vzdělávacího procesu vyplynuly z nedostatečné zkušenosti z práce se zdravotně postiženými žáky. Výuka byla vedena správně, závažné nedostatky nebyly zjištěny.

20 20 H) Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti h1) ICT Pracovní stanice umístěné v učebnách a sloužící přípravě ped. prac.: 15 Počet pracovních stanic celkem: 23 Pracovní stanice starší 5 let: 15 Novější vykazující standardu ICT: 8 Připojení k Internetu - rychlost: 5 Mbit/s Výukové programy: 65 Tiskárny: 7 Digitální fotoaparát: 1 Digitální kamera 1 Kopírovací stroj: 3 Interaktivní tabule: 5 V oblasti ICT spolupracovala koordinátorka ICT se správcem školní sítě. Problémy, které se vyskytly, byly řešeny operativně. Činnost probíhala podle schváleného plánu práce. Koordinátor ICT nemá vzdělání podle zákona 563/2004 Sb. Splněné úkoly za školní rok 2011/2012: elektronická podoba školní matriky, aktualizace, kontrola, sběr a odesílání dat UIV, vytvoření papírové formy matriky, report u ŘŠ vydávání a tisk pololetních výpisů z vysvědčení a závěrečných vysvědčení psaných na PC včetně vysvědčení pro ZŠ speciální zajištění bezplatných kurzů v rámci DVPP ve spolupráci s VŠB TU Ostrava 4 semináře Word pro začátečníky I., II. a Word pro pokročilé I., II., příprava učebny a notebooků sledování aktuálních nabídek seminářů, výukových programů a novinek v oblasti ICT seznámení pedagogů s obsluhou zakoupených výukových programů a tabletů průběžná metodická pomoc pedagogům v oblasti ICT, poučení o pravidlech užívání ICT správa webových stránek školy instalace výukových programů podle požadavků vyučujících a aktuální nabídky údržba všech PC, příprava notebooků pro přehlednou a bezpečnou manipulaci ve výuce, aktualizace rozvrhu výpůjček notebooků inventarizace PC sledovanost využívání PC a Internetu na škole

21 21 h2) Program environmentálního vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání započal specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podle zákona 563/2004 Sb. Základním nástrojem environmentálního vzdělávání na škole je program environmentálního vzdělávání. Vychází z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy. Výuka je začleněna v ŠVP Škola pro život. Žáci se ekologickou výchovou zabývali v rámci výuky přírodovědných předmětů (Pr, Př, Věcné učení, Člověk a příroda), rovněž v rámci školní družiny. Výuka byla dle možností realizována v přírodě - na školní zahradě, hřišti. Žáci byli informováni o významných dnech souvisejících s ekologií připomněli si např. Světový den životního prostředí (5. června), v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny (2012) si vyprávěli o možných zdrojích energie, třídili obrázky zdrojů na zdroje obnovitelné či neobnovitelné, ekologické či naopak znečišťující naše životní prostředí. Jako každoročně proběhl sběr tříděného papíru (J.Janáčková), žáci cvičně třídili odpad, využívali odpadový materiál v hodinách pracovní a výtvarné výchovy, v jarních měsících proběhl opakovaně plánovaný sběr drobného elektroodpadu a baterií v rámci Recyklohraní. U žáků byl podporován zdravý životní styl pitný režim, školní hygiena, osvětlení, větrání. Škola je rovněž zapojena do projektu Ovoce do škol. Úkoly EVV se promítly v realizaci školních akcí a zapojením do dalších společných projektů. Akce EVV: akce školy Tradice a zvyky Vánoc, Velikonoc Den Země - stanoviště s environmentální tematikou - třídění odpadů do makety barevných kontejnerů, skládání velkých puzzlí s obrázky zvířat, focení s dinosaury promítání Ozvěn Ekofilmu (film Klokaní uličníci) návštěva útulku pro psy Ochrana člověka za mimořádných situací problematika třídění odpadu, určování zdravých a nezdravých potravin při příležitosti Dne stromů (20. října) a Mezinárodního roku lesů (2011) byla na škole v měsíci říjen-listopad realizována výtvarná soutěž v rámci kolektivních prací jednotlivých tříd Strom je můj kamarád Adventní výstava na SZŠ v Opavě Den mláďátek na školním statku (chov hospodářských) zvířat ukázkové hodiny Dravců na hřišti ZŠ Englišova (sdružení Zayferus) účast na projektu společnosti Model obaly a organizace UNICEF Vodu dětem celého světa (Vedle kresby obrázků tváří dětí celého světa jsme se zapojili do rozdávání krabiček s vodou a vybírání dobrovolných příspěvků. Celkově se nám podařilo vybrat částku 770,-Kč, kterou společnost Model Obaly zdvojnásobí a předá organizaci Unicef) úprava prostoru před školou - výsadba okrasných jehličnanů a trvalek na záhonu třídní výlety byly koncipovány jako výlety do přírody (návštěva ZOO Ostrava, Stříbrného jezera v Opavě, Jeskyně na Špičáku ) žáci se zúčastnili několika výtvarných soutěží a akcí pořádaných místními organizacemi: Na jedné planetě spolu se zvířátky (Adra Opava), Petkoviny Fauna a flóra v Pet artu Rybníček Brčálník (Statutární město Opava), Moje nejmilejší zvířátko (výtvarná soutěž při příležitosti Dne mláďátek na Školním statku), Máme rádi přírodu (soutěž hnutí Brontosaurus)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více