Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ , IČ: zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka kontaktní tel.: Článek 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. jako Úvěrovatelem a fyzickou osobou jako Klientem Smlouva o Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a o finančních službách uzavíraných na dálku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Úvěrovatel, resp. zprostředkovatel jednající jeho jménem, se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Půjčce ze strany Klienta a po poskytnutí Půjčky Klientovi se stane úvěrovatelem ze Smlouvy o Půjčce. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Půjčce a po poskytnutí Půjčky úvěrovatelem se stává úvěrovaným ze Smlouvy o Půjčce. Uzavřením Smlouvy o Půjčce přenechává úvěrovatel Klientovi peněžní prostředky ve formě Půjčky a Klient se zavazuje úvěrovateli za podmínek Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit a zaplatit Poplatek Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy úvěrovatel poskytne Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, že: (a) Klient Věřiteli zašle Žádost o Půjčku podle čl. 3.2, (b) Úvěrovatel na základě Žádosti o Půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a zašle ji Klientovi způsobem podle čl Úvěrovatel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o částce, kterou na základě Žádosti o Půjčku Klientovi půjčí, na základě jedné Smlouvy o Půjčce pak může být Klientovi poskytnuta Půjčka zpravidla v následujících částkách (v závislosti na přání Klienta a níže uvedených podmínkách): (a) do Kč, pokud Klient v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců získal a řádně splatil méně než dvě Půjčky. (b) do Kč, pokud Klient v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců získal a řádně splatil více než dvě Půjčky Smlouva o Půjčce zaniká ke dni úplného splacení Půjčky, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8. Článek 2. Výklad jednotlivých pojmů 2.1. Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam (a) Orgánem vykonávajících dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2. (b) Internetové stránky znamenají internetové stránky Úvěrovatel na adrese (c) Klient znamená spotřebitele ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (d) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají, odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak (e) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se Klienta, na jehož základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat, a které Věřitel zpracovává v souladu s čl. 11. těchto Podmínek (f) Podmínky znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Půjčky poskytované společností CASHRENT PLUS s.r.o., pro účely vyjádření souhlasu dle čl písm. a) (g) Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Úvěrovatel se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky, stanovený podle čl. 6.1, případně se zpracováním žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky dle čl (h) Pošta znamená Českou poštu, s. p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565 (i) Půjčka znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Klientovi Úvěrovatelem ve formě půjčky v souladu těmito Podmínkami (j) Schválení Půjčky znamená projev vůle Úvěrovatele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o Půjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Půjčce v souladu s těmito Podmínkami (k) Smlouva o Půjčce znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi Úvěrovatelem a Klientem podle těchto Podmínek (l) Zástavní smlouva znamená smlouva o zřízení zástavního práva týkající se movitého či nemovitého majetku, který dává do zástavy Klient Věřiteli za účelem získání finančních prostředků (m) Úrok znamená úrok z prodlení z dlužné částky Půjčky za dobu ode dne její splatnosti až do dne jejího skutečného uhrazení Věřiteli (n) Věřitel znamená CASHRENT PLUS s.r.o., se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ , IČ: , zaps. u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl , jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

2 (o) Zprostředkovatel znamená subjekt, který na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi ním a Úvěrovatelm obstarává pro Úvěrovatel uzavírání Smluv o Půjčce s Klientem (p) Žádost o Půjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Úvěrovatel Půjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 3.4 těchto Podmínek (q) Známým Klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Klient, který je oprávněn žádat o půjčku v rozmezí určeném čl písm. (b) Neznámým Klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Klient, který je oprávněn žádat o půjčku v rozmezí určeném čl písm. (a) (r) ID Klienta se rozumí číslo Občanského průkazu nebo Cestovního pasu, které Klient zadá při registraci na internetových stránkách Úvěrovatel (s) Registrace znamená registraci na internetových stránkách Úvěrovatel dle článku 3.1. (t) Strana znamená Úvěrovatel nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Úvěrovatel a Klienta společně Článek 3. Žádost o půjčku 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, provede registraci na internetových stránkách Úvěrovatel Na základě registrace Klienta provedené na internetových stránkách Úvěrovatel může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu. Registrací do klientského systému se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí odeslání osobních údajů prostřednictvím internetového formuláře na webové adrese Zde klient uvede své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, popřípadě i adresu korespondenční. Dále uvede číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo mobilního telefonu, bankovní spojení, adresu elektronické pošty a zvolené heslo. Po provedení registrace klient může provádět změny svých osobních údajů a zejména zasílat žádosti o půjčku. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen ID Klienta (číslem občanského průkazu nebo cestovního pasu) a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat nebo upozornit administrátora. Změna údajů o Klientovi je vůči Věřiteli účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Úvěrovatelm považovány za správné. Poskytovatel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z jednotlivé smlouvy o půjčce. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Úvěrovatel Odesláním Žádosti o Půjčku Klient výslovně žádá Úvěrovatele, aby Smlouva o Půjče byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS a aby mu byla poskytnuta Půjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti. Odesláním Žádosti o Půjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí Odesláním Žádosti o Půjčku podle čl. 3.2 Klient rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako Úvěrovaný neplnící své platební závazky v jakémkoliv dlužnickém registru ani není v exekučním řízení, které by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Půjčku Klient zašle Věřiteli Žádost o Půjčku formou: (a) textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v Žádosti o Půjčku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): NEOPUJCKA výše úvěru Kč, ID Klienta (příklad: NEOPUJCKA ). (b) elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách (c) Na pobočce Úvěrovatele a to na adrese CASHRENT PLUS s.r.o., Zarámí 4077, Zlín 3.5. Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku. Klient souhlasí s tím, že Věřitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Registraci a Žádosti o Půjčku dle předchozích článků a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků. Klient si je vědom, že nepravdivě uvedené údaje a plnění provedená na jejich základě mohou zakládat jeho případnou trestní odpovědnost Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Půjčku. Článek 4. Uzavření smlouvy o půjčce 4.1. Věřitel informuje Klienta o Schválení Půjčky formou textové zprávy SMS na telefonní číslo, které klient uvedl v registraci. Schválení Půjčky bude obsahovat následující údaje: CASHRENT PLUS schválil Vaši půjčku ve výši Kč[X000]+náklady Kč[XX0]=Kč[XXX0]. Souhlasí-li Klient, který o poskytnutí Půjčky požádal s přijetím Půjčky na základě Nabídky a těchto Podmínek a s uzavřením Smlouvy o půjčce zašle Věřiteli po obdržení Nabídky textovou zprávu SMS na číslo s textem NEOPUJCKA SOUHLASIM S PODMINKAMI ID Klienta Příklad: NEOPUJCKA SOUHLASIM S PODMINKAMI Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky Klient potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Věřitel po obdržení klientova souhlasu prostřednictvím SMS zprávy zašle klientovi SMS ve tvaru: (výše půjčky+náklady), datum splatnosti, číslo účtu Úvěrovatele, variabilní symbol Půjčky. Věřitel je oprávněn informovat Klienta o schválení Půjčce i na pobočce. Věřitel po odeslání schválení Půjčky odešle bez zbytečného odkladu finanční prostředky klientovi poštovní poukázkou na adresu trvalého pobytu uvedeného v Registraci popřípadě bezhotovostním převodem na účet známého Klienta uvedeném v Registraci.

3 4.2. Poskytnutím Půjčky dle čl. 5.1, resp. 5.2 dochází k uzavření Smlouvy o Půjčce 4.3. V případě, že Věřitel neschválí Klientovi Půjčku vůbec nebo ji schválí ve výši nižší, než bylo Klientem požadováno, má Klient možnost získat Půjčku v jím požadované výši na základě smlouvy o zřízení zástavního práva týkajícího se movitého či nemovitého majetku Klienta V případě postupu dle čl se vztah mezi Úvěrovatelem a Klientem bude řídit podmínkami stanovenými v příslušné Smlouvě o zřízení zástavního práva týkajícího se movitého či nemovitého majetku Na uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva týkajícího se movitého či nemovitého majetku Klienta nemá Klient právní nárok. Článek 5. Poskytnutí půjčky a částka půjčky 5.1. Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Půjčku přijal od Úvěrovatele a Věřiteli včas a řádně splatil dvě jiné půjčky, Věřitel poskytne další Půjčku dle jeho výběru Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Půjčku. Klient může požádat Úvěrovatele o poskytnutí další Půjčky až po úplném splacení předchozí Půjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Půjčce. Klienty, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku využívána pouze jedna Půjčka Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých). Článek 6. Poplatek za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky 6.1. Výše Poplatku odráží náklady Úvěrovatele na zpracování Žádosti o Půjčku a poskytnutí Půjčky a závisí na výši částky Půjčky a na tom, kolik Půjček daný Klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců Výše Poplatku v závislosti na výši poskytnuté Půjčky a době splatnosti jsou zpravidla následující: Částka Splatnost Poplatek Celkem k úhradě 1.000,- Kč 15 dní 200,- Kč 1.200,- Kč 2.000,- Kč 15 dní 400,- Kč 2.400,- Kč 3.000,- Kč 15 dní 600,- Kč 3.600,- Kč 4.000,- Kč 15 dní 800,- Kč 4.800,- Kč 5.000,- Kč 15 dní 1.000,- Kč 6.000,- Kč 6.000,- Kč 15 dní 1.200,- Kč 7.200,- Kč 7.000,- Kč 15 dní 1.400,- Kč 8.400,- Kč 8.000,- Kč 15 dní 1.600,- Kč 9.600,- Kč 9.000,- Kč 15 dní 1.800,- Kč ,- Kč ,- Kč 15 dní 2.000,- Kč ,- Kč 6.3. Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje smluvní úrok. Tím není dotčeno právo Úvěrovatele účtovat Úrok z prodlení podle čl Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Půjčky ke dni splatnosti Půjčky Dalšími náklady přijetí Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání jedné textové zprávy SMS nebo bankovní poplatky za splacení Půjčky Klientem Věřiteli odpovídají nákladům poskytovatele telekomunikačních služeb a nákladům poskytovatele bankovních služeb Klienta. Tyto náklady nese Klient. Článek 7. Splacení půjčky a splatnost 7.1. Období splatnosti Půjčky začíná běžet v den, kdy je Půjčka Klientovi v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 poskytnuta. Splatnosti Půjčky činí 15 dnů. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním /pracovním/ dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice Věřitel zašle Klientovi vyrozumění ohledně Půjčky a Poplatku na ovou adresu, kterou si Klient uvedl v Žádosti o Půjčku nebo na Klientem uvedené mobilní telefonní číslo nebo, pokud o to Klient písemně požádá, na Klientovu poštovní adresu. Věřitel může také zaslat Klientovi variabilní symbol k platbě spolu s číslem svého bankovního účtu formou SMS na mobilní telefonní číslo, které Klient uvedl v žádosti o Půjčku 7.3. Při zadání platby na úhradu splátky Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo vyrozumění ohledně Půjčky a Poplatku doručeného mu dle předchozího článku Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Věřitel je oprávněn požadovat úhradu Úroků za takto opožděnou platbu. 7.4.

4 Veškeré platby ve prospěch Úvěrovatele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Úvěrovatele, který je vedený u České spořitelny, číslo /0800, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Neobdržení vyrozumění ohledně Půjčky a Poplatku nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle čl Pokud Klient neobdrží vyrozumění ohledně Půjčky a Poplatku do 5 kalendářních dnů po přijetí Půjčky, je povinen o tom Úvěrovatele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle uvedeném v záhlaví těchto Podmínek nebo na Internetových stránkách a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby. Věřitel zašle Klientovi bankovní spojení pro účel platby vč. variabilního symbolu a celkovou částku Klient je oprávněn Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Půjčky nesnižuje ani nevrací. V daném případě se může Klient informovat o variabilním symbolu dle předchozího článku V případě, že bude mít Klient zájem na prodloužení splatnosti Půjčky o dalších 15 dnů, zašle ve lhůtě splatnosti Půjčky Věřiteli svoji žádost o takovéto prodloužení splatnosti Půjčky formou a) textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky dle tohoto článku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): NEOPUJCKA PRODLOUZIT ID Klienta, příklad (NEOPUJCKA PRODLOUZIT ) b) elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách Obratem po obdržení žádosti dle předchozího článku zašle Věřitel Klientovi informaci, zda mu bylo prodloužení splatnosti Půjčky schváleno, prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedeném v Registraci ve tvaru: Vaše NEOPUJCKA ve výši. Kč byla prodloužena. Splatnost je.. uhraďte do. Částku.. na účet variabilní symbol... Prodloužení splatnosti úvěru lze provést osobně na základě dohody klienta a věřitele. Klient bere na vědomí, že poplatek za prodloužení splatnosti úvěru není úhradou na jistinu úvěru či poplatek za zpracování úvěru. Klient potvrdí zájem o prodloužení Půjčky odpovědí prostřednictvím textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo ve tvaru: NEOPUJCKA SOUHLASIM S PODMINKAMI PRODLOUZENI ID Klienta, příklad (NEOPUJCKA SOUHLASIM S PODMINKAMI PRODLOUZENI ). V případě, že klient nepotvrdí svůj zájem o prodloužení Půjčky do 180 minut od obdržení schváleného prodloužení Půjčky, souhlas s prodloužením zaniká a Klient je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit v původním termínu splatnosti. Do dvou dnů ode dne obdržení informace o schválení prodloužení splatnosti Půjčky musí Klient uhradit příslušný Poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky. Částka Splatnost Poplatek za prodloužení 1.000,- Kč 15 dní 200 Kč 2.000,- Kč 15 dní 400- Kč 3.000,- Kč 15 dní 600,- Kč 4.000,- Kč 15 dní 800,- Kč 5.000,- Kč 15 dní 1000,- Kč 6.000,- Kč 15 dní 1200,- Kč 7.000,- Kč 15 dní 1.400,- Kč 8.000,- Kč 15 dní 1.600,- Kč 9.000,- Kč 15 dní 1.800,- Kč ,- Kč 15 dní 2000,- Kč Článek 8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1. Výše Úroku bude odpovídat výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Pro případ, že Půjčka nebude splacena včas, je Věřitel současně oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu V případě prodlení s úhradou dlužné částky včetně poplatku za poskytnutí Spotřebitelského úvěru za období do 7.dne po splatnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10% dlužné částky. V případě prodlení s úhradou dlužné částky včetně poplatku za poskytnutí Spotřebitelského úvěru za období od 7 do 14 dne po splatnosti úvěru si smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 15% dlužné částky. V případě prodlení s úhradou dlužné částky včetně poplatku za poskytnutí Spotřebitelského úvěru o dobu přesahující 14 dnů po splatnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 20% dlužné částky Věřitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi Nebude-li Půjčka nebo její příslušenství splacena ani do 14 dnů ode dne její splatnosti, je úvěrovatel oprávněn svoji pohledávku za Klientem vyplývající z titulu neuhrazené Půjčky, příslušejícího Poplatku a smluvní pokuty, předat svému právnímu zástupci k soudnímu vymáhání 8.4. Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy o Půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, za druhé na úhradu splatného Poplatku, za třetí na úhradu splatné Půjčky, za čtvrté na úhradu Úroku a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužených Klientem Věřiteli. 8.5 Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry Úvěrovaných a učinit i další potřebné kroky.

5 8.6 Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Půjčce Klient souhlasí s úhradou veškerých nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Úvěrovatele vzniklých na základě Smlouvy o Půjčce, včetně úhrady nákladů Úvěrovatele spojených s postoupením pohledávky. Článek 9. Právo na odstoupení od smlouvy 9.1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce. Dojde-li k takovému odstoupení od smlouvy je Klient povinen vrátit Věřiteli jistinu Půjčky s Poplatkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. Klient bere na vědomí, že vedle vracené jistiny Půjčky a Poplatku má Věřitel právo na zaplacení úroku ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne kdy je jistina splacena. Dále má Věřitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na základě výzvy zaslané Úvěrovatelem. V případě odstoupení Klienta od této smlouvy nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Úvěrovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliže Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou žádost Půjčku a Klient ji již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s Poplatkem splatil Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu Úvěrovatele uvedenou v záhlaví těchto Podmínek Odstoupení od Smlouvy o Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést (a) jméno a datum narození (b) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmysl vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrovatelem (c) datum oznámení o odstoupení (d) podpis 9.6. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Úvěrovatelem na bankovní účet uvedený v čl spolu s úhradou nákladů dle čl ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. 9.7 Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: a) jestliže se Úvěrovaný dostane do prodlení s plněním jakýchkoli závazků vycházejících z této Smlouvy nebo závazků od této Smlouvy odvozených, b) jestliže Úvěrovaný poruší nebo nesplní jakýkoli závazek vycházející z této smlouvy nebo závazek od této smlouvy odvozený. Pokud Věřitel odstoupí od Smlouvy po poskytnutí Spotřebitelského úvěru, stává se desátým dnem, po odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu Úvěrovaného, splatným vcelku celý závazek. Došlo-li k odstoupení od Smlouvy, je Úvěrovaný povinen, nejpozději do 30-ti dní po odeslání oznámení o odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je Úvěrovaný zároveň povinen zaplatit Věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru a smluvní pokutu. Oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat protistraně písemně, doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení. Článek 10. Odpovědnost Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Úvěrovatele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Věřitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou Článek 11. Oznámení

6 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána Poštou, faxem nebo em na adresu popř. formou textových zpráv (SMS) která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání První upomínka Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Půjčku podle čl. 8.3 bude zaslána obyčejnou poštou; jakékoli další upomínky budou zasílány doporučenou poštou. Článek 12. Postup při řešení sporů V případě soudního sporu se Strany výslovně dohodly, že příslušný k řešení jejich sporu je Okresní soud ve Zlíně Veškeré spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím v průběhu ani po vyřešení sporu Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Článek 13. Ostatní ustanovení Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Půjčce neprodleně informovat Úvěrovatel o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Půjčku Věřitel je oprávněn bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na třetí osobu Zasláním Žádosti o Půjčku dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování jeho osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen jak k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, tak za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Úvěrovatelem Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho po vyrovnání veškerých svých závazků vůči Věřiteli kdykoli odvolat Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Úvěrovatel či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Tyto Podmínky mohou být Úvěrovatelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více