Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Praha 2004

2 Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Veškerá práva vyhrazena Ing Ota Roubíèek, DrSc, 2004 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Ota Roubíèek: Elektrické motory a pohony pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù BEN technická literatura, Praha vydání ISBN X

3 OBSAH 1 PRINCIPY STAVBY A PÙSOBENÍ VYBRANÝCH DRUHÙ MOTORÙ VŠEOBECNÌ INDUKÈNÍ MOTORY Princip pùsobení Konstrukèní uspoøádání Motor s kroužkovým rotorem Motor s klecovým rotorem Jednofázové motory Motory pro speciální úèely Provozní vlastnosti Provozní charakteristiky Úèinnost a ztráty za provozu Øízení chodu Spouštìní 26 a) Všeobecnì 26 b) Pøímé pøipojení na sí 26 c) Zmenšení statorového napìtí 26 d) Impedance v rotorovém obvodì 27 e) Soft-start 27 f) Rozbìhové spojky Brzdìní 28 a) Protiproud 28 b) Rekuperace 28 c) Stejnosmìrný proud 29 d) Jednofázové zapojení Øízení rychlosti otáèení 30 a) Všeobecnì 30 b) Zmìna poètu pólù 30 c) Zmìna skluzu 30 d) Zmìna kmitoètu napájecího napìtí 31 e) Kaskády Pøíklady konstrukce motorù VELKÉ SYNCHRONNÍ MOTORY Princip pùsobení Konstrukèní uspoøádání 41 A OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY 3

4 Motor s vyniklými póly Turbomotor Provozní vlastnosti Provozní charakteristiky Kritická rychlost otáèení Úèinnost a ztráty za provozu Budicí soustavy Všeobecnì Kroužkové budicí soustavy 47 a) Rotaèní budiè 47 b) Øízený usmìròovaè 48 c) Kompaudaèní soustava Bezkroužkové budicí soustavy 48 a) Støídavý budiè a rotující usmìròovaè 48 b) Neøízený usmìròovaè a rotaèní transformátor 48 c) Budiè s protibìžným polem Øízení chodu Spouštìní 49 a) Všeobecnì 49 b) Asynchronní rozbìh 49 c) Rozbìhový motor 50 d) Kmitoètový rozbìh Synchronizace Brzdìní Øízení rychlosti otáèení 51 a) Konvenèní kmitoètové øízení 51 b) Nezávislé øízení 51 c) Závislé øízení (ventilový motor) Konstrukce motorù RÁMCOVÌ O VELKÝCH STEJNOSMÌRNÝCH MOTORECH Princip a uspoøádání Hlavní typy Provozní vlastnosti Øízení chodu Konstrukce velkých motorù VNÌJŠÍ ZAØÍZENÍ VE VÝKONOVÝCH OBVODECH MOTORÙ Všeobecnì 63 4 OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY A

5 1 5 2 Høídelové spojky Všeobecnì Pevné spojky Pružné spojky Zubové spojky Tøecí spojky Odstøedivé spojky Indukèní spojky Brzdy Odporníky a spouštìèe Odporníky Spouštìèe Spouštìcí reaktory a autotransformátory Spínací kontaktní pøístroje Pøístroje vysokého napìtí Pøístroje nízkého napìtí Spínací bezkontaktní pøístroje Ochrany Kabely 74 2 VYBRANÉ REGULAÈNÍ POHONY VŠEOBECNÌ VÝKONOVÉ POLOVODIÈOVÉ KOMPONENTY Výkonové polovodièové souèástky Výkonové integrované struktury Chlazení STATICKÉ MÌNIÈE Rozdìlení a zapojení mìnièù Elektromagnetická kompatibilita mìnièù Výbìr mìnièe POHON S INDUKÈNÍM MOTOREM Mìnièové pohony Možnosti programování øídicí èásti mìnièù 84 A OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY 5

6 Zpùsoby øízení motorù Nìkteré konkrétní struktury indukèního pohonu POHON SE SYNCHRONNÍM POHONEM POHON SE STEJNOSMÌRNÝM MOTOREM 89 3 OKOLNOSTI ROZHODOVÁNÍ O VOLBÌ POHONNÉHO PROSTØEDKU VŠEOBECNÌ MECHANICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PROSTØEDÍ Zatìžovací charakteristiky pohánìných zaøízení Dynamické zatížení Momentové charakteristiky a zatìžování motorù Technologické charakteristiky pohánìných zaøízení PROVOZNÍ DISPOZICE MOTORÙ Všeobecnì Indukèní motory Synchronní motory Velké stejnosmìrné motory Motory s pøevodem Konstrukèní hlediska u motorù VÝBÌR DRUHU ELEKTRICKÉHO POHONNÉHO PROSTØEDKU Všeobecnì Hlediska výbìru PRAVIDLA A OKOLNOSTI PRO INSTALACI A UŽITÍ VYBRANÝCH MOTORÙ A POHONÙ K DISPOZICI POHONNÉHO PROSTØEDKU Všeobecnì Základní dispozice Doplòující okolnosti PROVOZNÍ PROSTØEDÍ OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY A

7 4 2 1 Všeobecnì Motory Regulaèní pohony Doporuèení krytí a úprav Blíže o prostøedí s nebezpeèím výbuchu Všeobecnì Parametry prostøedí Druh ochran Oznaèování chránìných zaøízení TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY 113 Všeobecnì 113 Motory 113 Regulaèní pohony 115 VŠEOBECNÁ PROHLÍDKA ZAØÍZENÍ NEELEKTRICKÉ NÁLEŽITOSTI INSTALACE 117 Základy pro motory a rozvádìèe Upevnìní motoru 117 a) Bìžné upevnìní 117 b) Odpružené upevnìní 119 c) Dimenzování základu Základ pro rozvádìèe Pøívod chladicího vzduchu Kapalinové okruhy Výmìníky tepla s vodním chlazením 121 a) Chlazení motorù 121 b) Chlazení pøístrojových skøíní Olejové mazací okruhy Høídelové spojky MECHANICKÁ OCHRANA PØED ÚRAZEM ELEKTRICKÉ NÁLEŽITOSTI INSTALACE Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem Hlavní zásady 127 a) Všeobecnì 127 b) Druhy a prostøedky ochran 128 c) Ochranná opatøení 129 d) Zvýšený stupeò ochrany 129 A OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY 7

8 e) Uzemòování a ochranné vodièe 130 f) Ochrana zaøízení s napìtím nad 1 kv Ochrana komponent pohonu Pøístroje pro pøipojení k napájecí síti Všeobecnì Pojistky Spínací pøístroje Øídicí výkonové pøístroje pro motory Pøepìtí a ochrana pøed ním Všeobecnì Svodièe pøepìtí Uspoøádání pøepì ové ochrany KABELY Všeobecnì Dimenzování kabelù Poznámka k ukládání kabelù JIŠTÌNÍ Pøístup k jištìní Pøedepsané jištìní Poznámky k jištìní a jeho nastavení Všeobecnì Jištìní u støídavých motorù 144 a) Nízkonapì ové motory 144 b) K pøítomnosti stykaèù a kontrolérù u nízkonapì ových motorù 147 c) Vysokonapì ové motory Rámcovì k jištìní u velkých stejnosmìrných motorù Jištìní u statických mìnièù Jištìní kabelových pøívodù ZÁSADY PRO OPTICKOU SIGNALIZACI PROVOZNÍCH STAVÙ KONTROLA PØED UVEDENÍM DO PROVOZU POZNÁMKY K TEMPEROVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ZAØÍZENÍ Temperování Skladování OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY A

9 5 PRAKTICKÉ PØÍKLADY INSTALACE DOPLÒKY POSUZOVÁNÍ SHODY K UVÁDÌNÍ MOTORÙ A POHONÙ DO PROVOZU 157 PØÍLOHA PØÍLOHA PØÍLOHA PØÍLOHA POUŽITÁ LITERATURA A KNIŽNÍ BIBLIOGRAFIE 179 A OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY 9

10 O KNIZE Pøedložená pøíruèka podává pøehled o technice, hlediscích volby a pøístupech k instalaci a užití vybraných druhù elektrických motorù (dále pouze motorù) a jednomotorových regulaèních pohonù, vyskytujících se zejména v energetice, v prùmyslu tìžby a zpracování uhlí a rud, v tìžkém prùmyslu a v podobných prùmyslových odvìtvích Jde o obory, pro které jsou charakteristickými jednak nároky na velké výkony pohonù stìžejních zaøízení a jednak požadavky na zabezpeèení pohonù støedních a menších výkonù pro rozsáhlé související technologické soubory Obsah pøíruèky má posloužit k rychlé orientaci v problematice a v neposlední øadì též k iniciování podnìtù pro tvùrèí rozhodování pøi øešení otázek volby, instalace a užití pøedmìtných zaøízení i v ménì obvyklých podmínkách Vìcná náplò pøíruèky je èlenìna do šesti oddílù a pøíruèka má ètyøi pøílohy První oddíl je vìnován principùm stavby a pùsobení indukèních a velkých synchronních motorù a pouze okrajovì (s ohledem na klesající význam) témuž u velkých stejnosmìrných motorù Jelikož v nìkterých pøípadech tvoøí integrální souèást motorù elektronické periferie, jsou zde objasnìny též zásady èinnosti v úvahu pøicházejících zapojení Pro úplnost je první oddíl doplnìn zmínkou o zaøízeních ve vnìjších elektrických a mechanických výkonových obvodech motorù, zabezpeèujících funkci motorù Druhý oddíl seznamuje s hlavními vlastnostmi nejdùležitìjších výkonových polovodièových souèástek a s výkonovými integrovanými strukturami, jakož i se statickými polovodièovými mìnièi a jejich použitím ve støídavých pohonech Na nìkterých konkrétních blokových schématech støídavých a stejnosmìrných jednomotorových pohonù se objasòuje pùsobení automatické regulace jejich chodu Tøetí kapitola si všímá hledisek, ovlivòujících volbu pohonného motoru nebo regulaèního pohonu pro danou aplikaci a souvisejících s jejich konstrukèními a provozními vlastnostmi Pøedkládá rovnìž rámcové strojnì-technologické charakteristiky nejdùležitìjších v úvahu pøicházejících pohánìných zaøízení Ve ètvrtém nejrozsáhlejším oddíle jsou uvádìny praktické okolnosti, rozhodující pro instalaci a užití pøedmìtných motorù a pohonù a jejich pøíslušenství a respektující evropské, mezinárodní a èeské technické normy EN (CENELEC), IEC a ÈSN Týká se to zejména základních dispozic motorù a pohonù, provozního prostøedí, provozních podmínek, neelektrických a elektrických náležitostí instalace, ochrany pøed úrazem se zvláštním dùrazem na opatøení proti úrazu elektrickým proudem, dále pak kabeláže, jištìní, skladování a prohlídek Je zmínìn též systém signalizace provozních stavù Pátý oddíl ilustruje pøedchozí výklad nìkolika praktickými pøíklady V šestém, doplòkovém oddíle je upozornìno na posuzování shody, velmi dùležité okolnosti pro výrobu, dovoz a trh pouze bezpeèných zaøízení Toliko pro celkovou souvislost se naznaèuje poslední krok k užití uvádìní motorù a pohonù do provozu (tyto záležitosti již leží mimo rámec pøíruèky) První pøíloha podává pøehled hlavních parametrù a vlastností indukèních a velkých synchronních motorù Ve druhé pøíloze jsou pøiblížena nejdùležitìjší principiální 10 OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY A

11 schémata zapojení a základní vlastností polovodièových statických mìnièù, používaných v pohonech Tøetí pøíloha uvádí hlavní normy EN a IEC, mající vztah k obsahu pøíruèky Jelikož relevantní èeské technické normy ÈSN EN a ÈSN IEC jejich obsah buï pøejímají nebo k nìmu smìøují, nejsou zvláš citovány Ve ètvrté pøíloze lze nalézt vždy užiteèný pøehled jednotek mezinárodní soustavy SI, používaných v elektrotechnice a pøevod vybraných cizích nebo starších jednotek na jednotky soustavy SI K usmìrnìní pøípadného dalšího studia tematiky, kterou se pøíruèka zabývá, mohou posloužit odkazy v pøipojeném rozsáhlém seznamu literatury Jelikož pøíruèka má pøehledný podrobný obsah, neobsahuje jmenný rejstøík Jako podkladù pro zpracování pøíruèky bylo využito veøejnì publikované i firemní literatury o elektrických strojích, o regulaèních pohonech s nimi, o pøístrojovém pøíslušenství jejich silových a øídicích obvodù, dále pak souvisejících norem EN a IEC a konzultací s odborníky z vysokých škol a z prùmyslu Pøíruèku mohou využívat technici a inženýøi, zabývající se obchodnì-technickými a servisními službami, užiteèné informace poskytne i manažerùm, projektantùm, pracovníkùm investièních útvarù, provozu a údržby a rovnìž studentùm odborných škol Svou jednoduchostí a pøehledností má pøedpoklady stát se vhodnou pomùckou též pro odborníky souvisejících profesí s ne elektrotechnickou specializací a jako taková poslouží i všem ostatním zájemcùm o pøíslušnou problematiku, kteøí k seznámení se s ní dosud nemìli jinou pøíležitost Autor se snažil podat široký tematický rozsah pøíruèky, pøihlížeje pøitom k jejímu úèelu, co nejúplnìji, nejsrozumitelnìji a v pokud možno vyvážené formì, aniž by pøitom pustil ze zøetele nezbytnost zachování úsporného stránkového rozsahu díla Pokud se mu tento obtížný úmysl ne všude a ve všem daøilo plnit, prosí laskavého ètenáøe o shovívavost Autorovi je milou povinností podìkovat na tomto místì pøedevším recensentùm pánùm Ing Josefovi Heømanovi Csc z FCC PUBLIC, s r o, Ing Janovi Peøinovi z ÈVUT a Ing Josefovi Šimkovi CSc z ÈKD-NOVÉ ENERGO, a s za zájem a pozornost, kterou vìnovali rukopisu a za spolupráci a øadu podnìtných pøipomínek i mimo rámec recenze, èím vším výraznì pøispìli k úrovni a vyváženosti obsahu Dále pak dìkuje pánùm Aleši Vebrovi ze ZKUŠEBNICTVÍ, a s za spolupráci na pátém oddíle a za zpracování obrázkù, doc Ing Františku Fenclovi CSc z ÈVUT za vytvoøení podkladù k vypracování kapitoly 4 8 a Ing Pavlu Køemenovi CSc z a s ZKUŠEBNICTVÍ za cenné pøipomínky, jakož i všem ostatním, kteøí byli nápomocni radou a pøispìním Fotografická dokumentace velkých elektrických strojù a jejich souèástí byla zapùjèena laskavostí výrobce ÈKD Nové Energo, a s Ostatní vyobrazení tohoto druhu pocházejí z propagaèní dokumentace výrobcù, uvádìných v textu k pøíslušným obrázkùm V neposlední øadì zaslouží ocenìní též konstruktivní pøístup redakce vydavatele k zámìru na vydání pøíruèky i její sympatické a efektivní jednání v období pøípravy a redakce rukopisu, a to tím spíše, že souèasné zdejší vydavatelské povìdomí není, v dùsledku dopadù restrukturalizace èeského elektrotechnického prùmyslu, vydávání publikací z oblasti silnoproudé elektrotechniky pøíliš naklonìno Autor A OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY 11

12 Vysvìtlují se principy stavby a funkce indukèních a velkých synchronních motorù, ve struènosti (vzhledem k menšímu významu) též velkých motorù stejnosmìrných Je vìnována pozornost i elektrickým pøístrojùm a mechanickým komponentám v jejich výkonových obvodech a elektronickým periferiím, integrovaným se strukturou motorù Popisují se vlastnosti nejdùležitìjších výkonových polovodièových souèástek, je poukázáno na výkonové integrované struktury a pøibližují se hlavní typy statických polovodièových mìnièù s jejich charakteristikami Na blokových schématech se objasòuje funkce nìkterých konkrétních støídavých a stejnosmìrných jednomotorových pohonù s automatickou regulací chodu Pøedkládají se stanoviska pro aplikaèní výbìr vhodného druhu motoru nebo regulaèního pohonu V souladu s normami EN a IEC je poukázáno na hlavní skuteènosti, významné pro instalaci a užití sledovaných motorù a regulaèních pohonù Nejsou pomíjeny ani otázky ochrany pøed úrazy, pøedevším elektrickým proudem, posuzování shody a uvádìní zaøízení do provozu Výklad objasòují praktické pøíklady Pøílohy uvádìjí pøehled dùležitých vlastností a parametrù uvažovaných motorù, statických mìnièù pro regulaèní pohony, seznam s pøedmìtem práce souvisejících hlavních norem EN a IEC a pøehled jednotek mezinárodní soustavy SI, používaných v elektrotechnice (vèetnì pøepoètu cizích a starých jednotek) Je pøiložena též rozsáhlá knižní bibliografie k obsahu pøíruèky Pøíruèka má pøispìt k rychlé orientaci v otázkách výbìru pohonného prostøedku pro danou aplikaci a k rozvoji tvùrèích postupù pøi jeho instalaci a užití, a to též v ménì obvyklých, netypických nebo nových podmínkách Je urèena technikùm a inženýrùm z oblastí obchodnì-technických služeb, servisu, projekce, investic, provozu a údržby, hodí se i pro prùmyslové manažery, studenty odborných škol, jakož i pro ostatní zájemce o problematiku pøíruèky 12 OTA ROUBÍÈEK: ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY A

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Václav Mentlík Josef Pihera Radek Polanský Pavel Prosr Pavel Trnka Diagnostika elektrických zaøízení Praha 2008 Moderní elektrotechnika potøebuje vydatné a vìrohodné informace o všech jevech, které se

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové oznaèování motorù 5 Zkrácená oznaèení pro zvláštní

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7 0,12-13,5 kw Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

SOLID STATE RELÉ Alexandr Krejèiøík Praha 2002 Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled nejpoužívanìjších a nejdostupnìjších optotriakù a Solid State relé, které jsou v Èeské republice

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Použití 321.2 321.1 350.1

Použití 321.2 321.1 350.1 Použití Ponorná kalová kanalizaèní èerpadla øady GFHU jsou speciální èerpadla, urèená k èerpání odpadních vod, fekálií a surových kalù, obsahující neabrazivní pevné drobné kusovité a vláknité látky jako

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko. 55-315 kw. Katalog K 14-9911 CZ

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko. 55-315 kw. Katalog K 14-9911 CZ MEZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko 55-315 kw Katalog K 14-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko osové výšky 180 355 mm a výkonu 11 315 kw Trojfázové asynchronní motory

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více