TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU. http://www.rusoatelier.cz/zahrady/japonska-zahrada-koi"

Transkript

1 STŘECHY - ŠIKMÉ

2 STŘECHY - ŠIKMÉ TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU

3 NÁZVOSLOVÍ STŘECH

4 OKAP, OKAPNÍ HRANA HŘEBEN STŘECHY ÚŽLABÍ NÁROŽÍ

5 ČSN

6

7

8 Střešní vrstvy: Drenážní vrstva: umožňující snadný odtok přebytečné vody nad hlavní či pojistnou hydroizolační vrstvou Expanzní vrstva: tenká vzduchová vrstva nebo materiál s velkou pórovitostí - umožňuje vyrovnávání rozdílů tlaků vodní páry mezi daným místem ve skladbě střešního pláště a vnějším prostředím Pouze mikroventilace - nikoliv o větrání střechy - obvykle i funkce dilatační vrstvy. Filtrační vrstva: zachycuje vyplavované jemné částečky z některých materiálů střešního pláště vodou nebo částečky jiným způsobem vnášené do skladby střešního pláště - chrání drenážní systém před zanesením. Hydroakumulační vrstva: zachycuje část srážkové vody - může být potřebná pro růst rostlin v souvrství vegetačních střech Hydroizolační vrstva: dominantní hydroizolační funkce chránící nejen vnitřní prostor, ale i ostatní vrstvy střešního pláště před atmosférickou, provozní nebo technologickou vodou podle funkce, konstrukce nebo polohy ve střeše - hlavní, pojistná, provizorní nebo povlaková hydroizolační vrstva.

9 Střešní vrstvy: Ochranná vrstva: chrání hydroizolační vrstvu ( i jiné vrstvy střešního pláště před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí - zejména proti mechanickému poškození či UV záření ) Parotěsná vrstva: zamezuje pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do vrstev střešního pláště - do tepelné izolace Podkladní vrstva: vhodný podklad (zpravidla pevný a rovný) pro následnou vrstvu nebo vrstvy střešního pláště Provozní vrstva: Zpravidla z více vrstev při vnějším povrchu střešního pláště - umožňuje provozní využití střechy např. o střechy pochůzné, pojízdné, vegetační, případně jejich kombinaci Separační vrstva: odděluje dvě vrstvy střešního pláště - z výrobních, provozních, chemických nebo jiných důvodů Signalizační systém: systém technických opatření umožňující zjistit poruchu hydroizolačního systému lokalizovat místo poruchy Dilatační spára: konstrukční úprava - umožňuje roztažnost nebo smrštitelnost vrstev střešního pláště (bez jejich porušení ) --- v monolitických vrstvách - jejich četnost (velikost dilatačních celků) pak závisí na tepelném zatížení vrstvy.

10 Tepelně izolační vrstva: zajišťuje požadovanou teplotní pohodu vnitřního prostředí zabraňuje nežádoucím tepelným ztrátám v zimním období a tepelným ziskům v letním období Vegetační vrstva: vrstva určená pro růst rostlin, keřů nebo stromů Spádová vrstva: vytváří potřebný sklon následných vrstev - zpravidla tepelně izolačních a hydroizolačních Spojovací vrstva: spojuje dvě sousední vrstvy střešního pláště Střešní vrstvy: Stabilizační vrstva: zajišťuje svou hmotností stabilitu vrstev střešního pláště před účinkem sání větru, případně jinými podobnými účinky Krytina: chrání nejen vnitřní prostor, ale i ostatní vrstvy střešního pláště nacházející se pod krytinou před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, kroupy, vítr atd.) krytina může, ale nemusí být vodotěsná.

11 Mapa sněhových oblastí

12 STŘECHY - ŠIKMÉ

13 Střecha -dle sklonu střechy dělíme na -ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Uspořádání -sestává se z nosné střešní konstrukce + jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami + doplňkových konstrukcí a prvků. = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce) Střešní plášť nenosná konstrukce část střechy, která je doplněna některými z dále uvedených vrstev: -hydroizolační, -tepelně izolační, -spádová, podkladní, - parotěsná, expanzní, pojistná nebo pomocná hydroizolační, - podhledová (dle požadavků).

14 OKAP, OKAPNÍ HRANA HŘEBEN STŘECHY ÚŽLABÍ NÁROŽÍ

15 SKLONITÉ STŘECHY Tvary sklonitých střešních konstrukcí

16 Druhy střech STŘECHY - ŠIKMÉ Rozdělení střešních konstrukcí Podle sklonu a tvaru střechy definuje tyto typy: 1. plochá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozměrech šikmá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozmezí strmá střecha - střecha se sklonem krytiny větší než 45 ŠIKMÁ STRMÁ PLOCHÁ

17 TABULKA PŘEVODU S K L O N Ů tabulka-sklonu/

18 Základní funkce a požadavky STŘECHY - ŠIKMÉ Střecha = konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu Skládá se z nosné střešní konstrukce ze střešního pláště Nosná střešní konstrukce = část střechy, přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště Střešní plášť = část střechy bez nosné střešní konstrukce, chránící objekt před vnějšími vlivy a zabezpečující požadovaný stav vnitřního prostředí.

19 STŘECHY - ŠIKMÉ Na volbu nosné konstrukce zastřešení má vliv: Druh objektu jednopodlažní haly s rozsáhlým zastřešenými plochami, které potřebují přiměřené rovnoměrné množství světla - střešní vazníky, skořepiny apod. Druh krytiny druh krytiny a místní klimatické podmínky - vliv na sklon střechy Uspořádání nosné konstrukce budovy nosná konstrukce budovy --- má vliv i na nosnou konstrukci střechy - její nosné zdi, sloupky, průvlaky apod. Zatížení nosná konstrukce zastřešení - musí přenést stálá zatížení, jako je např. zatížení vlastní hmotností a krytinou + nahodilá krátkodobá zatížení sněhem, větrem, lidmi apod..

20 STŘECHY - ŠIKMÉ Požární předpisy V normách - stanoveny pro jednotlivé objekty stupně bezpečnosti proti ohni Odolnost konstrukce je vyjádřená dobou v minutách, po kterou konstrukce vzdoruje ohni - v této době nesmí konstrukce ztratit nosnost a stabilitu U staveb, u nichž je nebezpečí výbuchu, a u kotelen jsou předepsány střechy, které co nejméně brání tlakové vlně výbuchu. Navrhují se tedy lehké střechy dřevěné nebo ocelové konstrukce. Architektonické požadavky Střešní konstrukce jsou význačným a někdy hlavním článkem architektonického výrazu celého objektu, např. u sportovních hal, tribun, průmyslových jednopodlažních hal apod

21 Druhy střech STŘECHY - ŠIKMÉ Rozdělení střešních konstrukcí Podle sklonu a tvaru střechy definuje tyto typy: 1. plochá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozměrech šikmá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozmezí strmá střecha - střecha se sklonem krytiny větší než 45 ŠIKMÁ STRMÁ PLOCHÁ

22 STŘECHY - ŠIKMÉ zalomená střecha - střecha, jejichž plocha (mezi hřebenem a okapem, popř. úžlabím) je vytvořena více rovinnými plochami různých sklonů zakřivená střecha - střecha, vytvořená zakřivenými plochami pochůzná střecha - plochá střecha, která je určena k trvalému využívání provozem (např. pro účely rekreační, tělovýchovné, parkovací, přistávací apod.) nepochůzná střecha - střecha, která není určena k provozu (přístup na ni z důvodu oprav nebo kontroly je možný buď bez úprav nebo s úpravami, která zamezí poškození krytiny)

23 STŘECHY - ŠIKMÉ Třídění nosných střešních konstrukcí Podle rozponu (osové vzdálenosti podpor) lze rozdělit nosné střešní konstrukce na: malorozponové (cca do m) středněrozponové (od m) velkorozponové (více jak 36 m)

24 malorozponové (cca do m STŘECHY - ŠIKMÉ středněrozponové (od m), velkorozponové (více jak 36 m).

25 STŘECHY - ŠIKMÉ Podle konstrukčního systému a materiálu nosné střešní konstrukce rozlišujeme tyto druhy zastřešení: krovy s krokvemi (dřevěné, kovové, betonové) převážně malé rozpony vazníkové a rámové soustavy (dřevěné, betonové, kovové) - zpravidla středněrozponové konstrukce, používané především pro jednopodlažní průmyslové haly skořepinové a lomenicové konstrukce (betonové, dřevěné, kovové, keramické) - na střední rozpony prostorové příhradové a prutové konstrukce (kovové) - na střední a velké rozpony visuté lanové střešní konstrukce - na střední a velké rozpony pneumatické střešní konstrukce - zpravidla na střední rozpony prostorové střešní konstrukce z plastických hmot

26 Nejběžnější typy sklonitých střech STŘECHY - ŠIKMÉ Pultová jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový) především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy Sedlová - nejběžnější typ střechy používaný v Česku je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty variantami jsou střecha křížová a polokřížová - (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu

27 STŘECHY - ŠIKMÉ Valbová od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby okapy rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy = střecha valbová okapy jsou výš = střecha polovalbová použití u volně stojících budov obdélníkového půdorysu Mansardová varianta střechy sedlové každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví) jméno jí dal francouzský architekt François Mansart dnes - rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

28 STŘECHY - ŠIKMÉ Stanová střecha (někdy též jehlanová) zpravidla čtyři střešní roviny - sbíhají se do středového vrcholu tvoří tak čtyř- nebo i víceboký jehlan na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Pilová nebo také šedová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových dříve - na rozlehlých továrních halách, dílnách apod. svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky dnes mají přednost střechy z předpjatých či lepených konstrukcí.

29 STŘECHY - ŠIKMÉ PRÁCE S TVAREM STŘECHY + ZAOBLENÍ

30 REKAPITULACE - TVARY STŘECH STŘECHY - ŠIKMÉ

31 STŘECHY - ŠIKMÉ

32 STŘECHY - ŠIKMÉ

33 STŘECHY - ŠIKMÉ

34 STŘECHY - ŠIKMÉ NÁVRH STŘECHY VOLBA KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY KROVU

35 Krovové konstrukce podle systému nosné soustavy

36 HAMBALKOVÁ SOUSTAVA

37 HAMBALKOVÁ SOUSTAVA

38 VAZNICOVÁ SOUSTAVA

39 VAZNICOVÁ SOUSTAVA

40 VAZNICOVÁ SOUSTAVA

41 VAZNICOVÁ SOUSTAVA

42 VAZNICOVÁ SOUSTAVA

43 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Soustava plných vazeb sedlových střech

44 VAZNICOVÁ SOUSTAVA 1. Stojatá stolice

45 VAZNICOVÁ SOUSTAVA 1. Stojatá stolice

46 VAZNICOVÁ SOUSTAVA 2. Ležatá stolice

47 VAZNICOVÁ SOUSTAVA 2. Kombinované stolice

48 VAZNICOVÁ SOUSTAVA 4. Věšadlové a vzpěradlové stolice

49 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Valbové a polovalbové střechy

50 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Nárožní krokve Nárožní krokve je také nutné zajistit kleštinami do sloupků pod rohy vaznic, musí však mít větší průřez než běžné krokve, protože se musí seříznout do dvou střešních ploch (pětiúhelníkový průřez) a také proto, že jejich délky jsou větší než délky běžných krokví

51 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Soustavy mansardových střech

52 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Soustavy mansardových střech

53 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Soustavy pultových střech nutné je zajistit zachycení šikmých tlaků zejména na hřebenový štít z tohoto důvodu se hřebenová vaznice neklade na zdivo, ale na sloupky

54 VAZNICOVÁ SOUSTAVA Soustavy pilových střech pilová střecha se skládá ze sedlových střech s nestejnými sklony každá vazba je plná, podepřená v místě střešního okapu sloupkem konstrukce pilových střech zabezpečuje dobré osvětlení a odvětrání vnitřních prostor v minulosti se používaly k zastřešení průmyslových budov

55 TRADIČNÍ SOUSTAVY KROVŮ Krov se zkráceným trámem, tzv. bačkora

56 TRADIČNÍ SOUSTAVY KROVŮ Krov se zkráceným trámem, tzv. bačkora

57 TRADIČNÍ SOUSTAVY KROVŮ Vlašská soustava zatížení střechy zde nenesou krokve kolmé k okapu, ale krokve vodorovné s okapem vazničky po vzdálenosti cca 1,0 m vlašská soustava je dnes už zastaralá, používala se pro malé sklony střech a pro větší rozpětí. její způsob podporování vodorovných krokví plnými vazbami, které se označují jako vazníky, se stal konstrukčním principem soudobých příhradových soustav Ardantova soustava vychází z principu vzpěr a věšadel, horizontální síly v úrovni pozednice zachycuje ocelové táhlo Pro zastřešení větších rozponů 20 m a více

58 NOVODOBÉ KROVY-ÚVOD Spoje novodobých krovů

59 1. Krokve IZOLACE NAD KROKVEMI 2. Bednění 3. Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou fólií 4. Kovový držák výšky 120 mm nebo výšky 180 mm 5. Pomocné krokve 60 x 60 až 120 mm (v závislosti na tloušťce 2. vrstvy izolace) 6. Izolace ROCKMIN PLUS SUPERROCK nebo ROCKTON 7. Pojistná hydroizolace difuzně otevřená 8. Kontralatě podél krokví 9. Střešní krytina na latích

60 1. Pojistná hydroizolace difuzně otevřená (kontaktní) 2. Krokve 3. První vrstva izolace: - v deskách: ROCKIM PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON - v rolích: MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER 4. Dřevěný pomocný rošt 5. Druhá vrstva izolace: - v deskách: ROCKMIN PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON - v rolích: MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER 6. Parozábrana 7. Závěsy a SDK profily 8. Třetí vrstva izolace: ROCKMIN PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON 9. Sádrokartonový obklad IZOLACE MEZI KROKVEMI

61 Konstrukční principy hambalkových krovů STŘECHY - ŠIKMÉ krokvový krov hambalkový krov tuhý hambalkový krov

62 STŘECHY - ŠIKMÉ Konstrukční principy vaznicových krovových konstrukcí sloupky podporující vrcholovou vaznici sloupky podporující střední vaznici

63 STŘECHY - ŠIKMÉ varianty vaznicové soustavy

64 STŘECHY - ŠIKMÉ S P O J E Názvosloví krovu (1 - vazní trám, 2 - podezdívka, 3 - pozednice, 4 - vaznice, 5 - krokev, 6 - sloupek, 7 - vzpěra, 8 - pásek, 9 - kleštiny, 10 - jalová vazba)

65 STŘECHY - ŠIKMÉ

66 Používá se tam - kde sraz není dostatečně podepřený Proti posunu se zabezpečuje dřevěnými kolíky.

67 Nejjednodušší tesařský spoj Na zraz spojujeme trám, pokud je podepřený po celé délce (minimálně pod místem spoje) Proti vybočení zabezpečen skobami

68 Tesařské spoje STŘECHY - ŠIKMÉ Podélné spoje: sraz - nejjednodušší spoj vzájemně rovnoběžných dřev, která se k sobě přikládají buď čely, nebo bočními plochami plátování podélné nastavování dřev, přičemž se spojovaná dřeva stýkají částí čel i podélných ploch, tzv. plátem

69 Příčné spoje: STŘECHY - ŠIKMÉ lípnutí nejjednodušší spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, při němž se čelo jednoho dřeva prostě přiloží k podélné ploše druhého dřeva zapuštění spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, přičemž čelo jednoho dřeva je zapuštěno celou dosedací plochou do výřezu ve dřevu druhém

70 Je spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých trámů - čelo jednoho trámu má čep a boční plocha druhého trámu má dlab

71 STŘECHY - ŠIKMÉ Příčné spoje: čepování spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, z nichž konec jednoho dřeva je opatřen čepem a boční plocha druhého dřeva dlabem odpovídajícím čepu

72 Je spoj dvou kolmých nebo šikmých trámů - mají vzájemně si odpovídající zářezy

73 STŘECHY - ŠIKMÉ Příčné spoje: přeplátování spoj dvou vzájemně k sobě kolmých nebo šikmých dřev, jež jsou opatřena vzájemně si odpovídajícími zářezy, takže hloubka přeplátování se rovná součtu hloubek obou zářezů

74 Je spoj kolmých nebo šikmých trámů vzájemně na sebe dosedají v místě vybrání

75 Příčné spoje: STŘECHY - ŠIKMÉ kampování spoj dvou vzájemně k sobě kolmých nebo šikmých dřev, z nichž jedno má zářez a druhé je buď bez zářezu, nebo se zářezy nezbytnými pro vzájemné sesazení obou spojovaných dřev. Hloubka zapuštění se rovná hloubce zářezu

76 Příčné spoje: STŘECHY - ŠIKMÉ osedlání spojení dvou dřev ležících v různých rovinách, z nichž jedno je opatřeno zářezem (sedlem) a druhé je zpravidla bez zářezu

77

78 Vyztužují dřevěné trámy v místech podpor Délka sedla - 1/5 až 2/5 rozpětí trámů Sedlo se s trámem spojuje svorníky nebo kolíky (klasika)

79 Krátká tlakem namáhaná vzpěra - má 3 funkce: zkracuje rozpětí trámu spolupůsobí při přenášení tlaku na sloup Ztužuje konstrukci krovu v podélném směru Délka pásku mm.

80 STŘECHY - ŠIKMÉ NÁVRH STŘECHY VOLBA KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY KROVU

81 Konstrukční principy hambalkových krovů STŘECHY - ŠIKMÉ krokvový krov hambalkový krov tuhý hambalkový krov

82 STŘECHY - ŠIKMÉ Konstrukční principy vaznicových krovových konstrukcí sloupky podporující vrcholovou vaznici sloupky podporující střední vaznici

83 STŘECHY - ŠIKMÉ varianty vaznicové soustavy

84 Konstrukce kdy je nosný trám podepřen vzpěrami ty přenášejí zatížení do podpor. Vzpěradlo : - jednoduché - dvojité - trojité

85 Konstrukce, které přenášejí zatížení hlavního trámu do podpor pomocí věšáků a vzpěr Tam kde není vnitřní střední zeď

86 STŘECHY - ŠIKMÉ Axonometrie vaznicové soustavy a - stojatá stolice b - ležatá stolice stojatá stolice 1 vazný trám, 2 podezdívka, 3 pozednice, 4 střední vaznice, 5 krokev, 6 sloupek, 7 vzpěra, 8 pásek, 9 kleštiny, 10 jalová vazba) ležatá stolice

87 ZÁKLADNÍ SCHEMATA KONSTRUKCE KROVU STŘECHY - ŠIKMÉ

88 STŘECHY - ŠIKMÉ

89 STŘECHY - ŠIKMÉ

90 STŘECHY - ŠIKMÉ

91 STŘECHY - ŠIKMÉ

92 STŘECHY - ŠIKMÉ

93 STŘECHY - ŠIKMÉ

94 STŘECHY - ŠIKMÉ

95 STŘECHY - ŠIKMÉ

96

97

98 STŘECHY - ŠIKMÉ

99 STŘECHY - ŠIKMÉ

100 STŘECHY - ŠIKMÉ

101 STŘECHY - ŠIKMÉ

102 STŘECHY - ŠIKMÉ

103 STŘECHY - ŠIKMÉ

104 STŘECHY - ŠIKMÉ

105 STŘECHY - ŠIKMÉ

106 STŘECHY - ŠIKMÉ

107 STŘECHY - ŠIKMÉ

108 STŘECHY - ŠIKMÉ

109 STŘECHY - ŠIKMÉ

110 Zásady návrhu krovu STŘECHY - ŠIKMÉ Krokve zpravidla kolmo k okapu na pozednice a vaznice osedlány každý spoj musí být řádně zajištěn dostatečně dlouhými hřebíky v hřebeni jsou krokve spojeny rohovým čepem spoje krokví v hřebeni se zajišťují kolíkem nebo dvěma protilehlými hřebíky spodní konec krokví nesmí zatěžovat římsu - musí být proto od ní vzdálen nejméně 20 mm a nesmí být podkládán dřevěnou podložkou krokve - pokud možno z jednoho kusu dřeva - v nezbytně nutných případech je lze nastavovat jen v místech podpor osová vzdálenost krokví - pro lehké krytiny max. 1,2 m, pro těžké krytiny 1 m Vaznice vodorovné probíhají nepřerušeně od štítu ke štítu u střech s valbami tvořit vaznicové věnec vaznice se prodlužují je v místech podpor.

111 Zásady návrhu krovu STŘECHY - ŠIKMÉ Pásky do vaznic se čepují a zajišťují kolíkem, hřebíkem nebo tesařskou skobou Pozednice leží po celé délce na zdivu zakotveny u stojaté stolice v místech plných vazeb zakotveny u ležaté stolice ve vzdálenosti 1,5 m až 2 m do zdiva, věnců, stropů nebo vazních trámů pozednici lze prodloužit srazem, plátováním se vhodným zajištěním vzdálenost pozednice od líce půdní nadezdívky musí být min. 50 mm na styku se zdivem musí být řádně impregnována Sloupky do vaznic, vazních trámů nebo bačkor se čepují nebo zapouštějí zajišťují se skobami nebo kolíky

112 Zásady návrhu krovu STŘECHY - ŠIKMÉ Vazní trám ukládá se do obvodových zdí nejméně 80 mm nad podlahou půdy vazní trám nesmí být těsně zazděn do zdiva ukládá se do kapsy - kolem zhlaví trámu byla min. 50 mm vzduchová mezera trám - pokládá se na dřevěnou impregnovanou podložku tlustou min. 25 mm, která přesahuje na všechny strany nejméně o 30 mm (nebo na izolaci) zhlaví trámu musí být impregnováno jako mezipodpory vazního trámu lze použít též pilířů střední zdi průběžný vazní trám může být u budov s nosnou střešní zdí nahrazen zkráceným, řádně zakotveným vazním trámem (tzv. bačkorou) v místě styku se zdivem nebo stropní konstrukcí - bačkora impregnována u rodinných domků, zvláště s podkrovím, může být vazní trám vynechán a sloupky začepovány do stropnice nebo osazeny do železobetonové stropní konstrukce v těch místech se však musí počítat s přitížením od střešní konstrukce

113 Zásady návrhu krovu STŘECHY - ŠIKMÉ Vzpěry do sloupků se zapouštějí nebo čepují zajišťují se skobami nebo svorníkem Kleštiny na pozednice a vaznice kampují se sloupky a krokvemi se kampují, přeplátovávají nebo lípnou všechny spoje kleštin se zajišťují svorníky, při lípnutí svorníky s hmoždíky

114 STŘECHY - ŠIKMÉ

115 PULTOVÁ STŘECHA NÁVRH STŘECHY - ŠIKMÉ

116 STŘECHY - ŠIKMÉ

117 STŘECHY - ŠIKMÉ

118 STŘECHY - ŠIKMÉ

119 STŘECHY - ŠIKMÉ

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130 STŘECHY - ŠIKMÉ

131 STŘECHY - ŠIKMÉ

132 STŘECHY - ŠIKMÉ Varianta krovu vaznicové soustavy na rozpon 8-11m 1 - Vazní trám 2 - půdní nadezdívka 3 - pozednice 4 -střední vaznice, 5-krokev, 6 - sloupek, 7 - vzpěra, 8 - pásek, 9 - kleštiny, 10 - krokev prázdné vazby, 11 římsa

133 STŘECHY - ŠIKMÉ

134 OPAKOVÁNÍ A REKAPITULACE

135 Typy střech: Sklony střech:

136 Názvy jednotlivých částí střechy: H - hřeben N - nároží A - sběžiště U - úžlabí O - okap S - štít

137 Osnova: Konstrukce krovu Stojatá stolice Ležatá stolice, bačkora Nové krovy-hambálkové Názvosloví

138 KROVY: KROVY - TVOŘÍ tvar střechy - jsou nosnou konstrukcí pro střechy šikmé a strmé Sklon šikmé střechy je v intervalu Strmé střechy mají sklon krytiny nad 45 Krov jako nosná konstrukce přenáší zatížení z střešního pláště a jeho zatížení (sněhem, větrem apod.) do nosného systému daného objektu stavby.

139 Konstrukce krovu: konstrukce krovu - zvolena na základě rozpětí krovu - půdorysu nosné konstrukce stavby - požadavku na provedení interiéru podkroví. Dřevěné ŽB Ocelové

140 Vaznicové soustavy: Stojatá stolice Ležatá stolice Věšadlo Vzpěradlo Ležatá stolice bez vazního trámu Krokevní soustavy: Prostá krokevní soustava Hambálková soustava

141 A-krokevní B-stojatá stolice C, D-ležatá stolice E-kozová stolice

142 Stojatá stolice:

143 Ležatá stolice, bačkora

144 Nové krovy-hambálkové:

145 Názvosloví krovu: 1-vazní trám 2-podezdívka 3-pozednice 4-vaznice 5-krokev 6.sloupek 7-vzpěra 8-pásek 9-kleštiny 10-jalová vazba

146

147

148

149

150

151

152

153 Krov vaznicová soustava s polovalbou

154

155 Krov mansardová střecha z vazníků

156

157

158

159

160

161

162

163 FUNKCE STŘECHY: Hydroizolační Zateplovací Ochrana objektu Estetikou Provozní Statickou Požárně odolnou

164 Funkce střech Hydroizolační Zateplovací Ochrana objektu Estetikou Provozní Statickou Požárně odolnou Rozdělení střech Plochá střecha 0-10 Šikmá střecha Strmá střecha 45

165 STŘECHY ŠIKMÉ: 1) SEDLOVÁ

166 2)VALBOVÁ, POLOVALBOVÁ

167 3)PULTOVÁ

168 4) MANSARDOVÁ

169 5)STANOVÁ

170 6)PILOVÁ

171 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

172 MATERIÁL KCE KROVU Dřevo přírodní / nebo lepené prvky (plnostěnné, příhradové) Ocel plnostěnné, příhradové ŽB - plnostěnné, příhradové KROV x VAZNÍK Krov do 15m Vazník od 6m

173 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ KCE KROVŮ

174 Pozednice trám uložený na zdi naležato - nutno ukotvit - ve vodorovném směru - rozměry dle rozpění například:150/120, 240/160

175 Vaznice trám uložený na svislém sloupu - uložení na stojato (Hřebenové a středové vaznice se kladou na výšku kvůli vyšší náchylnosti na průhyb) - rozměry: 120/140, 180/240, 160/180

176 Vazný trám vodorovný podélný - ze zdi na zeď - na výšku - rozměry: 160/200, 260/300, 240/260

177 Krokev leží na střešní rovině v šikmém směru - podporou krokve je vaznice - na stojato - 80/100, 120/160, 100/120, 100/140 - osová vzdálenost mm

178 Vzpěra v šikmém směru, ztužuje KCI a přenáší šikmé síly. - odlehčuje vaznému trámu - na stojato Ø většinou jako vaznice, ale (také ovlivněno Ø sloupku.) - 120/120, 180/200,150/150,160/180

179 Pásek- šikmý prvek - ztužuje v podélném směru - zmenšuje zatížení vaznice - 100/100, 140/140, 120/120

180 Sloupek- podporuje vaznici - většinou průřez 140/ cca mm

181 Kleštiny- Párové vodorovné prvky ztužující pár krokví ve výšce hambalku; provádí se většinou ze dvou prken připevněných ke krokvím ze stran

182 Plná vazba Prázdná vazba (jalová) Obsahuje všechny prvky.

183 STOJATÁ STOLICE

184 HAMBÁLEK

185 VAZNICOVÉ STŘECHY a) Krokevní b) Stojatá stolice c) Ležatá stolice d) Ležatá stolice e) Kozová stolice

186 -UKOTVENÍ POZEDNICE (TAB.) -KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PRO NÁVRH KROVU Osová vzdálenost krokví 800 až 1200 mm (sklon,krytina) Vzdálenost plných vazeb mm Vzdálenost dřeva od zdiva minimálně 50 mm Vzdálenost plné vazby od štítu (1 nebo 2 krokev) Příklad:

TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU.

TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU. STŘECHY - ŠIKMÉ STŘECHY - ŠIKMÉ TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU http://www.rusoatelier.cz/zahrady/japonska-zahrada-koi NÁZVOSLOVÍ STŘECH OKAP, OKAPNÍ HRANA HŘEBEN STŘECHY ÚŽLABÍ NÁROŽÍ

Více

Účel a funkce střech Střecha

Účel a funkce střech Střecha STŘECHY - ŠIKMÉ Účel a funkce střech Střecha obvodová stavební konstrukce ohraničuje budovu zpravidla nad posledním podlažím (tj. shora), výjimečně i z boku tvoří jednu z hlavních konstrukcí budovy spolu

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Střecha je konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Základní funkci je ochrana proti

Více

TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY Jitka Schmelzerová 2.S ÚVOD, POJMY Dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 ) - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha (též střešní

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí.

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Úvod do pozemního stavitelství 10. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Střechy - ploché (obdobněřešeny např. terasy) - šikmé - strmé Nosné konstrukce střech - krovy - vazníkové konstrukce - bezvazníkové

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT využití podkroví krovové konstrukce (nedílná součást nosných konstrukcí objektu) tvarosloví šikmých střech TVAROSLOVÍ STŘECH pultové,

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

STŘECHY ŠIKMÉ. 01. Úvod, názvosloví střech. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY ŠIKMÉ. 01. Úvod, názvosloví střech. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY ŠIKMÉ 01. Úvod, názvosloví střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Konstrukce šikmých střech II

Konstrukce šikmých střech II Konstrukce šikmých střech II Tradiční a novodobé materiály a spoje krovových konstrukcí Materiálové varianty dřevo (zdravé, suché, odkorněné, impregnované, chráněné proti vlhkosti) lepené dřevo (dražší

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Nosné konstrukce krovů

Nosné konstrukce krovů Nosné konstrukce krovů Výhody šikmých střech Minulost: Šikmé střechy v minulosti představovaly jediné možné řešení zastřešení (existovaly pouze skládané krytiny) V podstřešním prostoru se skladovalo seno

Více

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

INŽENÝRSKÉ. Ocelové TESAŘSKÉ. Lepené. Dřevěné. Hřebíkové plechy. Hmoždinky. Hmoždíky Skoby. Svorníky. Hřebíky. Sponky. Kolíky.

INŽENÝRSKÉ. Ocelové TESAŘSKÉ. Lepené. Dřevěné. Hřebíkové plechy. Hmoždinky. Hmoždíky Skoby. Svorníky. Hřebíky. Sponky. Kolíky. Kolíky Hmoždinky Hmoždíky Skoby Svorníky Hřebíky Sponky Vruty Hřebíkové plechy TESAŘSKÉ Lepené INŽENÝRSKÉ Dřevěné Ocelové Tesařské spoje Tesařské spoje patří mezi nejstarší spoje dřevěných konstrukcí Vyžadují

Více

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013 Konstrukce krovů II Prostorová tuhost a stabilita o prostorová tuhost konstrukce o prostorová stabilita konstrukce Zatížení konstrukce o X - příčná zatížení, tuhost, ztužení o Y - příčná zatížení, tuhost,

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Konstrukce šikmých střech

Konstrukce šikmých střech Konstrukce šikmých střech Okrajové podmínky návrhu tvarové řešení využití podkroví rozpon konstrukce střešní krytina způsob podepření (svislá a vodorovná nosná konstrukce budovy) materiálové řešení Příklady

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Nosné konstrukce šikmých střech

Nosné konstrukce šikmých střech Nosné konstrukce šikmých střech Okrajové podmínky návrhu Půdorys a rozpon střechy Střešní krytina (podklad) Podmínky podepření Požadovaný vnitřní prostor Tvar střechy a způsob odvodnění Dílčí úpravy (okna,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 22

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny 1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny Tento typ vazníku se vyznačuje typickými znaky: Užité řezivo o Masivní prvky (katrové tl. 50 nebo 70 mm) o Sušené hoblované (S4S tl. 45 nebo 70 mm)

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Ing. Václav Müller projekční kancelář Klokotská 104 390 01 Tábor IČO 40699501 ČKAIT 0001772 SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Úvod Zadáním pro vypracování posudku byl požadavek majitele objektu

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 06. Plnostěnné nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

1.1 Nosná konstrukce zastřešení - zadání a okrajové podmínky návrhu v případě potřeby rozšiřte list doprava >>>

1.1 Nosná konstrukce zastřešení - zadání a okrajové podmínky návrhu v případě potřeby rozšiřte list doprava >>> 1.1 Nosná konstrukce zastřešení - zadání a okrajové podmínky návrhu v případě potřeby rozšiřte list doprava >>> a) zadání (nalepit originá zadání s razítkem c) Koncepční návrh a konstrukčně- statické vlastnosti

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

12. Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva.

12. Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva. 12. Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva. Spoje dřevěných konstrukcí, spřažené dřevobetonové konstrukce, rovinné a prostorové dřevěné konstrukce, ochrana před znehodnocením a proti požáru.

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Josef Musílek, Jan Plachý VŠTE v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví Abstrakt Článek se zabývá vodorovnými silami působícími z konstrukce krovu na pozednici.

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Architektonicképožadavky Stropy Funkce a požadavky 2 Základnífunkce a požadavky Statické funkce a požadavky

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED 1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ TŘÍDĚNÍ jedno a vícepodlažní konstrukce halové a velkorozponové konstrukce výškové konstrukce speciální konstrukce (superkonstrukce

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ

FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ F.1 Identifikační údaje F.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZŠ MALÁ MORAVA Místo stavby : Malá Morava F.1.2 Údaje o stavebníkovi

Více

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš Zastřešení budov Střecha - dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN 731901 - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY PŮDNÍ VESTAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 31) 30.3.2015 O B Y T N É P O D K R O V Í a) rodinný domek nebo činžovní dům b) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna PŮDORYS PŘÍZEMÍ 240 16 84 33 19 interier SÁDROKARTON (ALT. MASIVNÍ DESKA TL. 16 mm) MASÍVNÍ KŘÍŽEM LEPENÁ DESKA ROŠT TL. 240 mm (ALT. I-NOSNÍKY TL.240 mm) DIFUZNÍ FÓLIE KONTRALAŤ 30 x 60 DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ

Více