A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení"

Transkript

1 A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení D. Kvalifikačný štandard : Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení Táto kvalifikácia je popísaná vo forme kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu. Kvalifikačný štandard sa skladá z vedomostí, zručností a schopností. V tomto kvalifikačnom štandarde sú stanovené odborné vedomosti a odborné zručnosti, potrebné na výkon daného povolania. Všeobecné schopnosti 1 sú neoddeliteľnou súčasťou každej kvalifikácie a úroveň ich nadobudnutia je popísaná a obsiahnutá v hodnotiacom štandarde. Odborné schopnosti definujú požiadavky potrebné na výkon odbornej činnosti v rámci každej kvalifikácie a úroveň ich nadobudnutia je popísaná a obsiahnutá v hodnotiacom štandarde. Predmetom akreditácie vzdelávacieho programu je iba vzdelávacia činnosť zameraná na získanie odborných vedomostí a odborných zručností jednotlivca. Odporúčaný minimálny rozsah: 450 hodín z toho teória: 210 hodín z toho prax: 240 hodín 1 Komunikácia v materinskom jazyku; Komunikácia v cudzom jazyku; Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky; Digitálna kompetencia; Naučiť sa učiť; Spoločenské a občianske kompetencie; Iniciatívnosť a podnikavosť; Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

2 Odborné vedomosti Odborné zručnosti Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení vie/pozná: zásady poskytnutia prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, rozdelenie pracovných úrazov, spôsoby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím živých a neživých častí, základné poznatky o ochrane pred účinkami atmosférickej elektriny, základné rozdelenie elektronických súčiastok, základné poznatky o pasívnych elektronických súčiastkach, základné poznatky o aktívnych elektronických súčiastkach, rozdelenie zdrojov napätia, základné poznatky o zdrojoch napätia, rozdelenie zosilňovačov, základné poznatky o funkcii zosilňovačov, princíp činnosti výkonových zosilňovačov, základné poznatky o optoelektronike a elektroakustike, Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení vie : správne poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom, uplatniť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, navrhnúť spôsoby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím živých a neživých častí, navrhnúť ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia, pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi, navrhnúť a vyhotoviť podľa jednoduchej elektronickej schémy dosku plošného spoja, prakticky realizovať základné práce s elektronickými súčiastkami a zvládnuť montáž súčiastok na dosku plošných spojov, vedieť sa orientovať v elektrotechnickej dokumentácii, zhotovovať technické výkresy

3 základné poznatky o normalizácii v elektrotechnickom kreslení, základné elektrotechnické značky, základné poznatky o elektrotechnických schémach, základné poznatky výkresovej dokumentácie pre výrobu plošných spojov, základné pojmy automatického riadenia, základné poznatky o reguláciách a vlastnostiach regulačných obvodov, druhy regulácií, základné poznatky o stabilite a kvalite regulácie, základné poznatky o regulátoroch, vlastnosti a funkciu snímačov elektrických a neelektrických veličín, princíp činnosti snímačov teploty, princíp činnosti snímačov tlaku, základné poznatky o snímačoch otáčok, princíp činnosti snímačov prietoku a množstva, základné rozdelenie prevodníkov, identifikovať signalizačné prostriedky, rozdelenie meracích prístrojov, schematické značky na číselníkoch meracích prístrojov, základné vlastnosti meracích a dokumentáciu elektrotechnických zariadení, ovládať základné práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických prostriedkov automatického riadenia, vykonať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov, navrhnúť ovládacie obvody, diagnostikovať meracie obvody snímačov elektrických a neelektrických veličín, navrhnúť meracie obvody s prevodníkmi, diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia, zvoliť správne pracovné postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku, chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné technické zariadenia, prakticky používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, vie namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť.

4 prístrojov, chyby a presnosť merania, rušivé vplyvy na meracie prístroje zásady vyhotovenia a spracovania protokolov o meraní, vypočítať citlivosť a konštantu meracieho prístroja, základné poznatky o metódach merania elektrického napätia, elektrického prúdu, elektrického odporu, kapacity, indukčnosti a elektrického výkonu. E. HODNOTIACI ŠTANDARD V procese uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a overenia a hodnotenia odbornej spôsobilosti v rámci tejto kvalifikácie môže každá fyzická osoba požiadať o vykonanie skúšky. Skúšku bude tvoriť teoretická časť a praktická časť v závislosti od charakteru pracovnej činnosti, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť, a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Účastník/čka vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorej predmetom bude overenie vedomostných a praktických kompetencií. Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti záverečného testu, praktickej časti predvedenie praktických zručnosti a ústnej časti. Kritériom pri teoretických vedomostiach je 75 % úspešnosť testu, pri nižšej úspešnosti účastník/čka skúšku opakuje. Kritériom pri praktických zručnostiach je schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov, pochopenie praktickej úlohy, voľba postupu, výber prístrojov, strojov, zariadení, náradia, materiálov a surovín, funkčnosť zapojenia,

5 organizácia práce na pracovisku, kvalita výsledku práce, dodržiavanie BOZP a hygieny pri práci. Ak účastník/čka vzdelávania na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal/a neúspešne, ale bez opakovania odbornej prípravy. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel/a, sa uznáva. Vzdelávací program zodpovedá nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna požiadavka úrovne ISCED 2C). Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude absolventovi/ke vydané Osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Predmetom overenia a hodnotenia bude: Teoretická časť: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana pasívne elektronické súčiastky aktívne elektronické súčiastky činnosť zdrojov napätia princíp činnosti zosilňovačov, výpočet pracovného bodu, výkonové zosilňovače optoelektronika a elektroakustika normalizácia v elektrotechnickom kreslení, elektrotechnické značky základné pojmy automatického riadenia druhy regulácií, vlastnosti regulačných obvodov stabilita a kvalita regulácie bloková schéma regulátora snímače teploty snímače tlaku

6 snímače otáčok snímače prietoku a množstva rozdelenie prevodníkov vlastnosti meracích prístrojov metódy merania elektrických veličín Praktická časť: dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím práca s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi meranie a diagnostika elektrických obvodov vyhotovenie technických výkresov a dokumentácie elektrotechnických zariadení práca s meracími prístrojmi, spracovanie nameraných hodnôt, vyhodnotenie a ich použitie pracovný postup pri návrhu a výrobe dosky plošného spoja osadenie súčiastok a uvedenie zariadenia do prevádzky diagnostika snímačov elektrických a neelektrických veličín diagnostika meracích obvodov ovládanie základných užívateľských prác s výpočtovou technikou

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979 XVI. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Souhrny referátů HAVltOV 1979 KHS Ostrava Automatizace a mechanizace, k. ú. p., OKR, k. p., Ostrava Zajištěni hygienické ochrany pracovníků dolů OKR při využiti nukleární

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26)

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

WELL WRC7000N WiFi Router

WELL WRC7000N WiFi Router WELL WRC7000N WiFi Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC7000N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Metrologie a diagnostika elektrických zařízení - E3.......................... 2 1.2 Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice - E4.................

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Š ú ů ď Ó ú Ú Č Š ň É ú ú ú Č Š Ě Ý ů ť ť ú ň Č ů ť ů ů ť Ó ť ů Č ť Ř ň ů ň É ď ů ú ů Č ť ú Š ů ť ů ť ů ů ů ů ť ú ů ů ů ť ů Č ú Ú ů ď ť ť ť ť Á ů ú ů ň ť ď ů ť Ř Š ú ď Ú ť ú Ú ť É ů ů ť ů ů ť ť ú ú É ů

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 Sborník jako celek recenzoval: The proceedings were reviewed

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Inteligentné siete. e-publikácia. Žilinská univerzita v Žiline. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Inteligentné siete. e-publikácia. Žilinská univerzita v Žiline. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Inteligentné siete e-publikácia Žilinská univerzita v Žiline Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2015 Táto e-publikácia bola vytvorená v rámci projektu Operačného programu cezhraničnej spolupráce

Více

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Instrukční manuál 12 V Stejnosměrný proud Tlak 250 PSI Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

N>Nmax ON/OFF ON OFF ON,OFF,ON/OFF ON/OFF OFF 11-14. Nmax =15. t=6sec. MIR (N) (N) Rz 11 L1 (AC 230 V) L1 (AC 230 V) OD-MIR-BK OFF (OFF)

N>Nmax ON/OFF ON OFF ON,OFF,ON/OFF ON/OFF OFF 11-14. Nmax =15. t=6sec. MIR (N) (N) Rz 11 L1 (AC 230 V) L1 (AC 230 V) OD-MIR-BK OFF (OFF) N AC 230V 1... AC 230V A1 N AC5a 2A AC1 16A Nmax =15 N = N N>Nmax 0x /h L 60 AC 230V OD-MIR-BK ax AC-1 In 16A Un 230V m N MIR 12 14 AC5a 12 14,, P>300W t=6sec. 12 14 (N) (N) 12 14 Rz 12 14 Rz () (AC 230

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 SK VYVRTÁVACIA FRÉZKA 550W H FÚRÓMARÓ GÉP 550W - Návod na obsluhu - Kezelési utasítas 11-18 19-26 RO MASINA DE FREZAT

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

5/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

5/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 5/08 Praha, květen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 5 str. 81 100 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

MALACKY. D-Ex Instruments, s. r. o. Optát ova 37 637 00 Brno Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 e-mail: beamex@dex.cz http://www.dex.

MALACKY. D-Ex Instruments, s. r. o. Optát ova 37 637 00 Brno Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 e-mail: beamex@dex.cz http://www.dex. D-Ex Instruments, s. r. o. Optát ova 37 637 00 Brno Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 e-mail: beamex@dex.cz http://www.dex.cz D-Ex Instruments, s. r. o. Pražská 11 811 04 Bratislava Tel.: +421

Více

Učební osnovy předmětu odborná praxe

Učební osnovy předmětu odborná praxe Učební osnovy předmětu odborná praxe Škola: Název ŠVP: Elektronické počítačové systémy Kód a název oboru vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Délka studia: 4 roky Celková týdenní

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY AWAK - komfort a bezpečnost Obsah Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 4 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 5 Pneumatický

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký Max Weber Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký 1 Obsah Životopis Myšlenky Díla 2 Citáty Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. WELL DA-300N_V2 ADSL2/2 + Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ADSL Routeru WELL DA-300N_V2 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme,

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! CZ Bytový alarm VIP-802 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Návod k obsluze Abyste se dozvěděli více o tomto produktu, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku před tím, než jej

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 13 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Kompetencie manažéra vzdelávacích projektov s dôrazom na projekty interného vzdelávania

Více

HLAVNÍ TÉMA: Kvalita při přípravě a provádění auditů.

HLAVNÍ TÉMA: Kvalita při přípravě a provádění auditů. 2/ 2013 150 Kč Odborný časopis vydává Česká společnost pro jakost, spolupracuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu. HLAVNÍ TÉMA: Kvalita při přípravě a provádění auditů. Risk based auditing Zkušenosti z

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CZ HOBLOVKA PROTAHOVAČKA/ SROVNÁVAČKA - Návod k obsluze 4-10 SK HOBĽOVKA PREŤAHOVAČKA/ ZROVNÁVAČKA - Návod na obsluhu 11-17 H VASTAGOLÓ GYALU/ EGYENGETŐ GYALU - Kezelési utasítas

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

Dílenský Jeřáb Sharks SH 2 T Obj.č. SHK 250

Dílenský Jeřáb Sharks SH 2 T Obj.č. SHK 250 Dílenský Jeřáb Sharks SH 2 T Obj.č. SHK 250 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 Požadavky VDO na stávající a nově vznikající střediska AMS (servis a ověření digitálních tachografů ) Oddělit termín servis (opravy, výměny) a ověření Na základě

Více

podle nařízení 1907/2006/ES

podle nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 1.12.2009 Datum revize: 16.4.2015 Číslo revize: 4 Strana 1/ 16 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI: 1.1. Identifikátor výrobku : BETEX S 2131 2v1 NA BETON PENETRAČNÍ I VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením. PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBEK: Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG slouží k čerpání čisté a mírně zkalené vody do maximální teploty 35 stupňů Celsia bez obsahu mechanických nečistot

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více