Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic"

Transkript

1 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic Alena Nejedlá 2010 Vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

2 Nejedlá, A Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic. [Floristic Research of Back-Water Microvegetation in the Surroundings of Chotěboř in Consideration of Alien, Invasive and Expansive Species of Algae and Cyanobacteria, BSc. Thesis, in Czech] The University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice. 57 pp. Anotace: The phytoplankton of 32 water reservoirs in the surroundings of Chotěboř was sampled during the year 2007, from the spring until the autumn. Species composition and relative abundance of species were studied. Abiotic factors like water ph, conductivity, temperature and transparency and also dissolved ions were measured. High attention was paid to the appearance of alien, invasive and expansive species of algae and cyanobacteria. Literature search about alien species of green algae, which occur in the Czech Republic, was compiled. Prohlašuji, ţe svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s pouţitím literatury a pramenů uvedených v seznamu citované literatury. V Českých Budějovicích, Prohlašuji, ţe v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách... Alena Nejedlá 2

3 Poděkování: Děkuji mému školiteli Janu Kaštovskému za trpělivost, rady a pomoc při psaní této práce, dále všem ostatním kolegům, přátelům a známým, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomohli. Především pak děkuji mé rodině za její lásku, pochopení a vytrvalou podporu. 3

4 OBSAH 1. CÍL PRÁCE VYMEZENÍ POJMŮ NEPŮVODNÍ, INVAZIVNÍ A EXPANZIVNÍ DRUH ŘAS A SINIC Nepůvodní a invazivní druhy řas a sinic v zahraničí Nepůvodní a invazivní druhy řas a sinic v ČR Charakteristika nepůvodních druhů zelených řas v ČR Pediastrum simplex Pleodorina indica Ulva cf. linza Staurastrum manfeldtii complex MATERIÁL A METODIKA Lokality Odběr vzorků Zpracování vzorků VÝSLEDKY Druhová diverzita Druhová diverzita jaro Druhová diverzita léto Druhová diverzita podzim Druhová diverzita souhrn výsledků Statistické zpracování dat Závislost počtu druhů na teplotě Závislost počtu druhů na průhlednosti Přehled nalezených nepůvodních druhů Cuspidothrix issatschenkoi Pediastrum simplex Staurastrum manfeldtii complex Fragilaria reicheltii Zajímavý nalezený původní druh - Treubaria schmidlei DISKUZE ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY Příloha 1. Mapa lokalit Příloha 2. Fotografie vybraných druhů Příloha 3. Seznam nalezených druhů

5 1. CÍL PRÁCE Práce je součástí projektu, jehoţ náplní je zmapování výskytu nepůvodních, invazivních a expanzivních druhů řas a sinic na území České republiky. Úkolem této práce bylo: Na zájmovém území v okolí Chotěboře, na jaře, v létě a na podzim v roce 2007, provést základní floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod. Zmapovat zejména výskyt nepůvodních druhů řas a sinic. Zjistit, zda nepůvodní druhy ohroţují diverzitu na zkoumaných lokalitách, tedy chovají-li se jako invazivní. Zjistit vliv abiotických faktorů na druhovou diverzitu. Provést literární rešerši k výskytu nepůvodních druhů zelených řas na našem území. Úvodní část bakalářské práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů, další část je věnována charakteristice čtyř nepůvodních druhů zelených řas na našem území: Ulva cf. linza, Pediastrum simplex, Pleodorina indica a Staurastrum manfeldtii complex. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum; je zde popsána metodika odběru a zpracování vzorků, uvedeny výsledky získané během jednotlivých sezón a také je zde provedeno statistické vyhodnocení vlivu fyzikálně-chemických vlastností na druhovou diverzitu. V závěru práce je pak doplňující obrazová příloha a na přiloţeném CD data, která nejsou uvedena v tištěné podobě pro jejich velký rozsah. 5

6 2. VYMEZENÍ POJMŮ NEPŮVODNÍ, INVAZIVNÍ A EXPANZIVNÍ DRUH ŘAS A SINIC Řasy a sinice, rozšířené na celé naší planetě, jsou většinou vázány na jistý ekologicky vyhrazený biotop např. na rašelinné vody, termální prameny, povrchové vrstvy letního sněhu apod. (Hindák & Hindáková 2001). Je mnoho způsobů, kterými se tyto druhy mohou šířit, např. větrem, při záplavách, s taţným ptactvem, turistickým ruchem, dopravou a také prostřednictvím člověka (Eliáš & Boháč 2001). Invaze mikroskopických organizmů nejsou tolik nápadné jako např. invaze vyšších rostlin, avšak pro biotop, ve kterém k invazi dojde, mohou představovat podobně velké riziko (Kaštovský 2008). Zajímavá studie, ve které je zpracována problematika invazí v celosvětovém měřítku uvádí, ţe invaze řas představuje jen 2 % zatímco vyšší rostliny 44 % veškeré invaze (Pyšek et al. 2008). Přestoţe se význam pouţívaný pro nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy můţe u různých autorů odlišovat, jsou v současné evropské terminologii označovány jako nepůvodní ty druhy, které se dostaly mimo svůj přirozený areál. Invazivní jsou pak druhy nepůvodní, jejichţ introdukce nebo šíření ohroţuje biologickou diverzitu (Mlíkovský & Stýblo 2006, Kaštovský 2008, Pyšek et al. 2008), mohou na nové lokalitě dominovat, a protoţe zde nemusí mít přirozeného nepřítele, můţe dojít nejen ke změně dosavadního druhového sloţení, ale dokonce i k vyhynutí některých druhů. Tyto invazivní druhy jsou většinou schopny rychle se fenotypicky přizpůsobit okolí, překonat řadu nepříznivých podmínek (např. sucho, mrazy, atd.) a také se vyznačují rychlým růstem a reprodukcí. Invaze tak představuje celosvětový problém a lze se s ní setkat ve všech taxonomických skupinách (Eliáš 2001, Pyšek et al. 2008). Expanzivní druh je druh původní, který se šíří ze svých dosavadních lokalit (např. sestupuje z horských oblastí do niţších poloh atd.) (Kaštovský 2008). 6

7 2.1. Nepůvodní a invazivní druhy řas a sinic v zahraničí Problematikou nepůvodních druhů řas a sinic se světová literatura nezabývá příliš intenzivně. Hlavní důraz je kladen na invaze mořských druhů. Nejlépe propracovaná je invaze mořské zelené řasy Caulerpa taxifolia, která se v roce 1984 při čištění monackých mořských akvárií dostala do Středozemního moře a v současné době se zde stále rozšiřuje. Na více neţ 120 km pobřeţí jiţ dokonce zlikvidovala porosty litorálních mořských rostlin i s celým ekosystémem (Meinezs 1999). Invaze této řasy byla později pozorována také v Kalifornii a Austrálii (Madl & Yip 2005). Dalším významným invazivním druhem na východním pobřeţí Austrálie je mořská bentická sinice Lyngbya majuscula, jejíţ extrémní rozvoj souvisí s antropogenním znečištěním (Albert et al. 2005). Ze sladkovodních invazí je nejvýznamnější šíření rozsivky Didymosphenia geminata, která migruje z původních horských a severských oblastí do níţin a jiţněji poloţených lokalit. Jejím původním místem výskytu byly tekoucí vody severských oblastí, vysokohorské polohy Alp a pozorována byla také v Asii a severní Americe (Krammer & Lange-Bertalot 1997). Postupem času začala pronikat i do niţších míst, ve střední Evropě byla nalezna v Polsku, kde později dosáhla masového výskytu (Kawecka & Sanecki 2003). V současnosti tato rozsivka způsobuje také velké problémy na Novém Zélandě (Kilroy et al. 2008) a ve východní části severní Ameriky (Gretz et al. 2006, Spaulding 2006). 7

8 2.2. Nepůvodní a invazivní druhy řas a sinic v ČR Z dosavadních prací autorů, kteří se zabývají problematikou nepůvodních druhů řas a sinic na našem území (např. Gardavský 1989, Marvan et al. 1997, Gágyorová & Marvan 2002, Znachor & Lodeová 2005, Kaštovský 2006, Kaštovský et al. 2006), lze usoudit, ţe prozatím se u nás nepůvodní druhy neprojevují jako invazivní, tedy nebyl zaznamenán ţádný podstatný vliv na původní biodiverzitu (Kaštovský 2008). Potenciální nebezpečí by mohla pro ostatní druhy představovat rozsivka Didymosphenia geminata, která má tendenci vytvářet silnou nadprodukci, ale její rozšíření u nás je zatím jen lokální v Beskydech (Gágyorová & Marvan 2002). Velký význam pro člověka má bezesporu výskyt sinic, ať jiţ toxických druhů: Cylindrospermopsis raciborskii a Planktothrix rubescens, nebo také např. Synechococcus capitatus, která ucpává vodárenské filtry, a působí tak technologické potíţe (Micka & Holleová 1997). Co se týče šíření nepůvodních druhů na území ČR, jsou zde nálezy tropických druhů (např. sinice Cylindrospermopsis raciborskii, zelené řasy Pleodorina indica a Pediastrum simplex a rozsivka Cyclotella woltereckii). Dále k nám pronikají druhy severské a ty, které sestupují z horských poloh do niţších (sinice Anabaena compacta, Geitleribactron periphyticum, Gloeotrichia echinulata, Planktothrix rubescens, Synechococcus capitatus a rozsivka Didymosphenia geminata). Invaze navíc probíhají nejen severo-jiţním směrem: nachází se u nás jak druhy východní (sinice Cuspidothrix issatschenkoi, rozsivka Cyclostephanos delicatus), tak i druhy ze západu (sinice Anabaena compacta, rozsivka Actinocyclus normanii f. subsalsus). Další migrace patrně souvisí také s antropogenní zátěţí ţivotního prostředí solení silnic nejspíš způsobuje expanzi slanomilných druhů r. Ulva atd. (Kaštovský 2008). Seznam nepůvodních druhů (Tab. 1) byl sestaven na základě absence těchto druhů ve starších floristických pracích prováděných na našem území Prodromus českých řas sladkovodních I, II (Hansgirg 1889, Hansgirg 1892), doplněných dílčími studiemi (Vilhelm 1914, Vilhelm 1922). 8

9 Tab. 1. Seznam nepůvodních druhů řas a sinic na území ČR Skupina Cyanobacteria Chlorophyceae Ulvophyceae Zygnemophyceae Bacillariophyceae Druh Anabaena compacta Cuspidothrix issatschenkoi Cylindrospermopsis raciborskii Geitleribactron periphyticum Gloeotrichia echinulata Planktothrix rubescens Synechococcus capitatus Pediastrum simplex Pleodorina indica Ulva cf. linza Staurastrum manfeldtii complex Actinocyclus normanii f. subsalsus Cyclostephanos delicatus Cyclotella woltereckii Didymosphenia geminata Fragilaria berolinensis Fragilaria reicheltii Navicula schroeteri Skeletonema potamos 2.3. Charakteristika nepůvodních druhů zelených řas v ČR Následující kapitola je věnována literární rešerši čtyř druhů zelených řas, nepůvodních na území ČR (invazivní druhy ostatních skupin řas a sinic jiţ byly zpracovány v rámci předešlých diplomových prací na invazivní témata Hájková 2008, Melichar 2008). Základní data byla získána excerpcí webových stránek (Kaštovský et al. 2009). 9

10 Pediastrum simplex Syn.: Micrasterias simplex (Meyen) Kützing 1834, Monactinus simplex (Meyen) Corda 1839, Helierella simplex (Meyen) Brébisson 1839 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická vodní zelená řasa. I přes velké rozšíření se nejeví jako nebezpečná. Výskyt ve světě: Původní: Pantropický planktonní druh, zasahuje aţ do mediteráních oblastí Bangladéš (Ali et al. 1986), Turecko (Gönülol & Obali 1998), Albánie (Rakai et al. 2000), Japonsko (Tsukii 2002), Čína (Wang & Li 2004, Guo et al. 2009), Kostarika (Chow et al. 2004), Egypt (Rashid 2005, Kholeif & Mudie 2009), Florida (Work 2005), Jordánsko (Saadoun et al. 2008), Pákistán (Korai et al. 2008), Portugalsko (Cabecinha et al. 2008, 2009), Srbsko (Cadjo et al. 2008), Brazílie (Melo-Magalhães et al. 2009), Izrael (Barinova & Tavassi 2009), Španělsko (Pérez et al. 2009). Často nalézán v paleontologických sedimentech, kde je povaţován za indikátor vyšší teploty (Komárek & Jankovská 2001). Nepůvodní: Zaznamenán ve Virginii brakické vody v Chesapeake Bay (Wass 1972), Kanadě řeka Rideau (Canadian Museum of Nature team 2000), Německu Teltowkanal, Berlin-Treptow (Kusber & Jahn 2000), severní Itálii Lagi di Garda (Salmaso 2002), Nizozemí rybník Kralingse nedaleko Rotterdamu (Beket 2005) a s velkou pravděpodobností je rozšířen mnohem více. Výskyt ČR: Hansgirgův Prodromus (Hansigirg 1889) tento druh udává i od nás, ale jako velmi ţídka se vyskytující. První nález většího mnoţství je z okolí Doks (Sládečková-Vinniková 1957), kde se vyskytoval často i později (Sládečková-Vinniková 1958, Perman & Lhotský 1963). Další lokality např.: Hostivařská přehrada (Sulek pers.com.), přehrada Sedlice (Štěpánek et al. 1958, Ettl & Fott 1959), rybník Jordán u Tábora (Mitiska 1962), pískovna Chomoutov (Jasenská 1984, Navrátil & Poulíčková 2001), štěrkovna Kvasice (Sládečková & Bernard 1987), vodní nádrţ Plumlov (Znachor 2005), koupaliště Bagr v Českých Budějovicích, Vrbenské rybníky, Svět, pískovna Veselí n. Luţnicí (Zapomělová pers.com.). V současné době prodělává tento druh velmi intenzívní expanzi, stal se zcela běţným, a tak uţ nejsou jeho recentní nálezy nějak zvlášť zaznamenávány. 10

11 Pleodorina indica Syn.: Eudorina indica Iyengar 1933 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická zelená řasa tvořící kolonie. Zvýšený výskyt byl u nás zatím zaznamenán pouze jednou, ale jeho intenzita poukazuje na moţné budoucí problémy souvisejícími s trendem vysokých letních teplot. Výskyt ve světě: Původní: Pantropický druh Indie (Iyengar 1933), následně Mexiko a Argentina (Zalocar 1993). Nepůvodní: Slepé rameno Dunaje v Dolním Rakousku (Angeler et al. 1999, Colenam 2002). Jiné výskyty v Evropě nebyly dosud hlášeny. Výskyt ČR: Rozsáhlý masový vodní květ zaznamenán v extrémně horkém létě v srpnu 2003 řeka Malše v Českých Budějovicích (Znachor & Lodeová 2005a), následující rok pak s niţší intenzitou. Vzhledem k úpravám řeky v r (sníţení hladiny na minimum a rozsáhlé bagrování sedimentů dna) je diskutováno moţné zničení či váţně poškození této hlavní lokality. V roce 2004 hlášen nález na přehradě Hněvkovice (Znachor & Lodeová 2005b), Lipno a v rybníce Valchař u obce Dobronín (Zapomělová pers. com.). Jde o dosud nejlépe zdokumentovanou invazi řas na našem území Ulva cf. linza Syn.: Ulva linza Linnaeus 1753, Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh 1883 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Makroskopická zelená řasa, v dospělosti připomíná zhruba 15 cm velký list. S rostoucí eutrofizací a zvyšováním salinity existuje moţnost dalšího šíření, ale pravděpodobně nepředstavuje riziko. Výskyt ve světě: Původní: Kosmopolitní mořská řasa Korea (Hudson et al. 1998), Patagonie (Hader 11

12 et al. 2000), Mexiko (Aguilar-Rosas 2002), nejčastěji Středozemní moře (Caliceti et al. 2002, Sawidis et al. 2003, Mohamed & Khaled 2005, Ibtissam et al. 2009), dále Severní moře (Granhag et al. 2004), Anglie (Bowen et al. 2007, Thompson et al. 2007, Akesso et al. 2009), Černé moře (Bilgin et al. 2008), Japonsko (Shimada et al. 2008), USA (Van Alstyne et al. 2009), východní pobřeţí u hranice mezi USA a Kanadou (Mathieson et al. 2009), Taiwan (Chuang et al. 2009). Nepůvodní: Čtyři zprávy o výskytech na různých lokalitách v Polsku (Marczek 1954; Pliński 1971, 1973; Kowalski 1975), další nález v Kanadě jezero Michigan (Lougheed & Stevenson 2004), s velkou pravděpodobností jsou migrace do sladkých vod běţnější. Výskyt ČR: Ulva linza se na našem území nevyvíjí do typické formy nebyla přesně determinována a druhy udávané jako U. cf. flexuosa a U. cf. linza jsou povaţovány za synonymní. Nejčastější oblastí výskytu jiţní Morava (Gardavský 1989): např. rybník Nesyt, Zámecký rybník, lesní tůně v Horním lese u Břeclavi (Heteša pers. com.), pískovna u Šakvic (Skácelová pers.com), rybník u Jedovnice (Marvan et al. 1997) a řeka Jihlava (Wolgemuth 1984, Marvan et al. 1997). Dále rybníky v okolí Průhonic a Hrnčířů, které jsou v těsné blízkosti solených silnic, Studenecké rybníky (Marvan et al. 1997) a v rezervaci Soos (Lederer et al. 1998) Staurastrum manfeldtii complex Syn.: Staurastrum manfeldtii var. planctonicum Lütkemüller 1942, Staurastrum planctonicum Teiling 1946, Staurastrum sebaldii var. ornatum f. planctonicum (Lütkemüller) Teiling 1947 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická vodní zelená řasa krásivka; občasný extrémní nárůst biomasy způsobuje vytlačení původních druhů. Výskyt ve světě: Původní: Oligotrofní aţ mezotrofní jezera severní Evropy a alpská jezera (Lenzenweger 1996), jezero Loch Lomond ve Skotsku (Krokowski 2007). 12

13 Nepůvodní: Rybníky průmyslových oblastí: Dháka Bangladéš (Begum 2008), Karáčí Pákistán (Aliya 2009). Výskyt ČR: Výrazný výskyt řeka Jihlava (Dočkal & Sládeček 1974) a štěrkovna Kvasice v blízkosti řeky Moravy (Sládečková & Bernard 1987, Marvan et al. 1997). Dále: přehrada Kruţberk (Gágoryová 1993), nádrţ Mostiště, Sedlice, Římov, Hněvkovice, Orlík, Slapy, Nové Mlýny, Brněnská přehrada (Marvan et al. 1997), přehrada Husinec, Ţlutice (Znachor & Komárková 2002), Hracholusky (Znachor 2005), Letovice, Hněvkovice, Pilská, Římov, Stanovice, Vír, Znojmo, koupaliště Bagr v Českých Budějovicích, Malý Kněţský rybník v Jihlavě (Zapomělová pers. com). V současnosti velmi běţný druh, všechny nálezy nejsou tedy publikovány. 13

14 3. MATERIÁL A METODIKA 3.1. Lokality Na zájmovém území v okolí Chotěboře (mapa v Příloze 1) bylo vybráno 31 lokalit, s ohledem na maximální různorodost biotopů (oligotrofní lom, mezotrofní rekreační vody, vodní nádrţe i eutrofní produkční rybníky), velikostí i zastínění. Vzhledem k očekávanému rozdílnému chemickému sloţení byla lokalita Velké Dářko následně rozdělena a započítávána jako dvě různé lokality, 29r (rašeliniště) a 29k (koupaliště). Celkem bylo tedy zkoumáno 32 lokalit. Jejich charakteristiky jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách; v Tab. 2 jsou uvedeny souřadnice udávající místo odběru (www.mapy.cz) a velikosti vodních ploch (www.mrk.cz). Tab. 3 zahrnuje typ, vyuţití a relativní zastínění lokalit Odběr vzorků Vzorky řas a sinic byly odebrány ze 32 lokalit během jarní, letní a podzimní sezóny, v termínech , a Z kaţdé lokality byly do uzavíratelné lahvičky o objemu 50 ml připraveny 2 typy vzorků. První, který slouţil k chemickému rozboru vody, nebyl koncentrovaný ani fixovaný. Po odebrání byl pak zamraţen. Druhý vzorek, určený k mikroskopickému pozorování, byl odebrán pomocí planktonní sítě o průměru ok 20 μm. Aby nedocházelo k přenosu mikroorganizmů z předchozí lokality, byla síť vţdy propláchnuta místní vodou a pro maximální zakoncentrování vzorku vhozena do vody cca 3x. Tento vzorek byl na místě ihned fixován 1,5% roztokem formaldehydu a následně uloţen do chladničky. Při kaţdém odběru byly kapesním multimetrem Hanna (Hanna Combo HI98129) změřeny chemickofyzikální vastnosti vody: ph, vodivost a teplota. Průhlednost vody byla určena Secchiho deskou (Příloha 4 na CD). Dále byla také zjištěna velikost vodních nádrţí a na semikvantitativní stupnici odhadnuto zastínění lokalit vegetací (0 zcela otevřená krajina, 1 stromy okolo nádrţe stíní hladinu část dne, 2 stromy okolo nádrţe stíní hladinu celý den) (Tab. 3). 14

15 Tab. 2. Charakteristika lokalit GPS, Velikost. * velikost byla dopočítána dle Číslo Název GPS Velikost [ha] 1 Svinský r '42.113"N, 15 39'8.418"E 2,9* 2 Zámecký r '26.406"N, 15 38'1.339"E 4,5* 3 Pilský r '0.148"N, 15 35'59.069"E 4,5 4 Jiříkovský r '9.197"N, 15 32'5.629"E 27,2 5 Haberský r '18.914"N, 15 29'16.341"E 14,0 6 Balaton 49 44'18.886"N, 15 39'1.921"E 1,1* 7 Stavenov 49 45'14.755"N, 15 40'33.005"E 18,0 8 Dolní-cihelský r '28.568"N, 15 40'7.18"E 0,6* 9 v.n. Břevnice 49 42'17.784"N, 15 40'15.47"E 13,0 10 Eckhardtův r '24.871"N, 15 40'46.824"E 4,5 11 Kumpánek 49 42'15.974"N, 15 41'31.984"E 1,7 12 Panský r '45.222"N, 15 43'21.577"E 3,5* 13 Borovčák 49 42'48.308"N, 15 41'53.267"E 0,1* 14 v.n. Pařížov 49 49'47.758"N, 15 34'22.209"E 20,9 15 Hlubošský r '59.192"N, 15 35'6.697"E 3,0 16 v.n. Seč 49 50'19.946"N, 15 38'34.77"E 220,1 17 v.n. Křižanovice 49 51'47.928"N, 15 46'27.971"E 31,8 18 Rohozenský velký r '17.743"N, 15 48'22.714"E 20,0 19 Dlouhý r '7.732"N, 15 48'53.347"E 7,4 20 Velká Kamenice 49 46'51.269"N, 15 49'34.413"E 12,0 21 Návesník 49 42'44.954"N, 15 55'45.576"E 3,4 22 Pobočenský r '9.229"N, 15 48'53.675"E 7,6 23 Ranský r '58.221"N, 15 49'52.779"E 10,0 24 Řeka 49 40'25.984"N, 15 50'33.319"E 45,0 25 Mlýnský r. II 49 41'6.698"N, 15 51'46.589"E 2,0* 26 Zahájský r '31.099"N, 15 45'58.64"E 2,8* 27 Jilemský r '46.12"N, 15 35'4.481"E 8,2 28 Malé Dářko 49 39'54.472"N, 15 52'46.773"E 18,0 29r Velké Dářko rašeliniště 49 38'40.129"N, 15 53'18.021"E 206,0 29k Velké Dářko koupaliště 49 37'55.83"N, 15 54'20.904"E 206,0 30 v.n. Pilská 49 35'20.272"N, 15 55'48.352"E 36,4 31 Borek 49 47'34.089"N, 15 34'42.74"E 2,0 15

16 Tab. 3. Charakteristika lokalit Typ, Využití, Rel. Zastínění.? vyuţití není známo, RBC regionální biocentrum, PR přírodní rezervace, PP přírodní památka, NBK nadregionální biokoridor, NPR národní přírodní rezervace Číslo Název Typ Využití Rel. zastínění 1 Svinský r. polní r. produkční 1 2 Zámecký r. návesní r.? 1 3 Pilský r. polní r. produkční 1 4 Jiříkovský r. polní r. produkční 0 5 Haberský r. návesní r.? 0 6 Balaton polní r. rekreační 1 7 Stavenov lesní r. součást RBC 1 8 Dolní-cihelský r. návesní r. produkční 1 9 v.n. Břevnice přírodní koupaliště rekreační 1 10 Eckhardtův r. lesní r. produkční 1 11 Kumpánek lesní r.? 2 12 Panský r. návesní r.? 1 13 Borovčák lesní r.? 2 14 v.n. Pařížov vodní nádrž vodárenské, energetické 1 15 Hlubošský r. přírodní koupaliště rekreační 1 16 v.n. Seč přírodní koupaliště rekreační 0 17 v.n. Křižanovice vodní nádrž vodárenské, energetické 1 18 Rohozenský velký r. luční r. součást PR 1 19 Dlouhý r. přírodní koupaliště rekreační 1 20 Velká Kamenice luční r. součást PP 1 21 Návesník luční r. součást PP 0 22 Pobočenský r. polní r. produkční 0 23 Ranský r. polní r.? 1 24 Řeka přírodní koupaliště rekreační 0 25 Mlýnský r. II polní r. produkční 1 26 Zahájský r. luční r. součást PR 1 27 Jilemský r. lesní r. součást NBK 1 28 Malé Dářko luční r. součást NPR 0 29r Velké Dářko rašeliniště přírodní koupaliště rekreační 0 29k Velké Dářko koupaliště přírodní koupaliště rekreační 0 30 v.n. Pilská přírodní koupaliště rekreační 0 31 Borek lom rekreační 1 16

17 3.3. Zpracování vzorků Biologický rozbor Zakoncentrované vzorky byly důkladně vyhodnoceny pomocí optického mikroskopu (Olympus BX 51), byly určeny všechny nalezené druhy řas a sinic a současně pořízena fotografická dokumentace digitální kamerou (Olympus DP71) (Příloha 2). K determinaci byla pouţita následující literatura: Geitler 1932; Hindák 1978; Hindák 2001; Houk 2003; Komárek 1996; Komárek & Anagnostidis 1999, 2005; Komárek & Fott 1983; Krammer & Lange-Bertalot 1991; Krammer & Lange-Bertalot 1997a, 1997b; Lenzenweger 1996, 1997, 1999; Wołowski 1998; Wołowski & Hindák Relativní četnost jednotlivých druhů byla stanovena s vyuţitím semikvantiativní stupnice (Tab. 4) (Kaštovský et. al 2008). Tab. 4. Relativní abundance druhů Status Relativní abundance [%] 0 bez výskytu 0 1 druh ojediněle zastoupený <1 2 druh vzácný druh poměrně hojný druh hojný druh velmi hojný druh masově zastoupený Mnoţství zooplanktonu (perloočky, buchanky, viřníci) přítomného v jednotlivých vzorcích bylo odhadnuto dle stupnice: 0 ţádný zooplankton, 1 max. 10 kusů na mikroskopovaný homogenizovaný vzorek, 2 více neţ 10 kusů na mikroskopovaný homogenizovaný vzorek. 17

18 Chemický rozbor Z nezakoncentrovaných vzorků bylo stanoveno mnoţství fosforečnanových, dusičnanových a amonných iontů pomocí přístroje FIA (Foss Tecator, Švédsko). Tyto rozbory byly provedeny v laboratoři Katedry biologie ekosystémů PřF JU. Statistické zobrazovací metody Ke zpracování výsledků byl pouţit software Statistika 8.0 s vyuţitím dvou metod lineární regrese a ANOVA. 18

19 Počet druhů 4. VÝSLEDKY 4.1. Druhová diverzita Druhová diverzita řas a sinic na 32 daných lokalitách byla sledována během roku 2007 s odběry na jaře, v létě a na podzim, kdy na několika rybnících odběr nemohl být proveden, protoţe byly vypuštěny Druhová diverzita jaro 2007 Jarní odběr vzorků byl proveden v období Výsledky sběru jsou uvedeny v Příloze 5, která je z kapacitních důvodů umístěna na přiloţeném CD. Při jarním odběru byla celkově zjištěna poměrně nízká druhová diverzita (Obr. 1), která se pohybovala v rozmezí od 12 do 40 druhů na lokalitu. Nejniţší (do 15 druhů) byla pozorována na lokalitách: Svinský rybník (č. 1), Pilský rybník (č. 3) a vodní nádrţ Paříţov (č. 14), ve kterých byla naměřena niţší teplota. Naopak nejvyšší druhová rozmanitost (nad 38 druhů) byla zaznamenána na lokalitách: Velká Kamenice (č. 20), Zahájský rybník (č. 26) a Jilemský rybník (č. 27), kde byly teploty výrazně vyšší. Druhová diverzita jaro r 29 k Obr. 1. Druhová diverzita při jarním odběru Číslo lokality Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní 19

20 Celkem bylo nalezeno 184 druhů řas a sinic. Nejčastější skupinou byly zelené řasy v počtu 84 druhů (46 %) (Obr. 2), nejběţnější byly: Desmodesmus quadricauda, Pediastrum boryanum, Pediastrum duplex na všech sledovaných lokalitách, Monoraphidium contortum na 26 lokalitách. U rozsivek v počtu 50 druhů (27 %) byla dominantním druhem Asterionella formosa zaznamenaná na 31 lokalitách, dále Aulacoseira sp. na 24 lokalitách a hojně se také vyskytovala Fragilaria crotonensis na 20 lokalitách. Naopak skupina sinic byla zastoupena pouze 28 druhy (15 %). Nejčastější sinicí byla Oscillatoria angusta a Oscillatoria limosa, které se vyskytly na 8 lokalitách, dále pak Phormidium sp. na 9 lokalitách. Další nalezené druhy (22 druhů, 12 %) byly pro přehlednost grafu (Obr. 1) a jiná následná zpracování společně zařazeny do jedné skupiny označené jako ostatní ; nejběţnější byly: Dinobryon sp. nalezený na 12 lokalitách, Peridinium sp. na 10 a Trachelomonas hispida na 8 lokalitách. Z nepůvodních druhů byly nalezeny dva Fragilaria reicheltii na lokalitě Balaton (č. 6) a Pediastrum simplex na 13 lokalitách: Balaton (č. 6), Dolní-Cihelský r. (č. 8), v. n. Břevnice (č. 9), Hlubošský r. (č. 15), v. n. Seč (č. 16), Rohozenský velký r. (č. 18), Dlouhý r. (č. 19), Velká Kamenice (č. 20), Pobočenský r. (č. 22), Zahájský r. (č. 26), Jilemský r. (č. 27), Malé Dářko (č. 28), Velké Dářko koupaliště (č. 29k). Obecně lze říci, ţe v jarním období byla druhová diverzita nízká a druhy netvořily výrazné dominanty, výjmkou byly rozsivky (Příloha 5 na CD). Druhová diverzita - souhrn jaro % 15% 27% 46% Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 2. Druhová diverzita souhrn všech lokalit, jaro

21 Počet druhů Druhová diverzita léto 2007 Letní odběr vzorků proběhl Výsledky sběru jsou opět uvedeny na přiloţeném CD (Příloha 6). Druhová diverzita byla v tomto období největší (Obr. 3), pohybovala se v rozmezí od 15 do 70 druhů. Nejniţší druhové zastoupení (15 druhů) bylo pozorováno na dvou lokalitách: vodní nádrţ Pilská (č. 30) a lom Borek (č. 31). Nejvyšší druhová diverzita (nad 60 druhů) byla zaznamenána na 4 rybnících: Návesník (č. 21), Pobočenský (č. 22), Ranský (č. 23) a Řeka (č. 24). Druhová diverzita léto r 29k Obr. 3. Druhová diverzita při letním odběru Číslo lokality Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Celkem bylo nalezeno 241 druhů řas a sinic. Nejčastější skupinou byly opět zelené řasy v počtu 128 druhů (54 %) (Obr. 4), nejběţnější byly: Pediastrum boryanum, Pediastrum duplex na 30 lokalitách, Desmodesmus quadricauda na 27 lokalitách, Chlamydomonas sp. a Coelastrum microporum na 25 lokalitách. Byl zaznamenán letní narůst sinic, identifikováno bylo 37 druhů (15 %). Dominantu tvořila Planktolyngbya limnetica, která se vyskytovala na 16 lokalitách a Woronichinia naegeliana na 13 lokalitách. Druhová rozmanitost rozsivek oproti jaru klesla na 37 druhů (15 %), na jaře dominantní Asterionella formosa se v létě vyskytovala pouze na 14 lokalitách. Ze skupiny 21

22 ostatní bylo nalezeno 39 druhů (16 %), nejvíce zastoupené byly: Trachelomonas volvocina na 28, Peridinium sp. na 24 a Trachelomonas oblonga na 17 lokalitách. Zástupci nepůvodních druhů byly tři Cuspidothrix issatschenkoi na lokalitě Eckhardtův rybník (č. 10), Pediastrum simplex na 18 lokalitách: Haberský r. (č. 5), Balaton (č. 6), Stavenov (č. 7), Dolní-cihelský r. (č. 8), v. n. Břevnice (č. 9), Eckhardtův r. (č. 10), Kumpánek (č. 11), Panský r. (č. 12), v. n. Paříţov (č. 14), Hlubošský r. (č. 15), v. n. Křiţanovice (č. 17), Dlouhý r. (č. 19), Velká Kamenice (č. 20), Pobočenský r. (č. 22), Ranský r. (č. 23), Řeka (č. 24), Zahájský r. (č. 26), Jilemský r. (č. 27). Staurastrum manfeldtii complex bylo nalezeno na 28 lokalitách: Svinský r. (č. 1), Zámecký r. (č. 2), Pilský r. (č. 3), Jiříkovský r. (č. 4), Haberský r. (č. 5), Balaton (č. 6), Stavenov (č. 7), Dolní-cihelský r. (č. 8), v.n. Břevnice (č. 9), Eckhardtův r. (č. 10), Kumpánek (č. 11), Panský r. (č. 12), Borovčák (č. 13), v. n. Paříţov (č. 14), Hlubošský r. (č. 15), v. n. Seč (č. 16), v. n. Křiţanovice (č. 17), Rohozenský velký r. (č. 18), Dlouhý r. (č. 19), Velká Kamenice (č. 20), Návesník (č. 21), Pobočenský r. (č. 22), Ranský r. (č. 23), Řeka (č. 24), Mlýnský r. II (č. 25), Zahájský r. (č. 26), Jilemský r. (č. 27), Malé Dářko (č. 28). V letním období u všech skupin kromě rozsivek vrcholila druhová diverzita a byl zaznamenán častější výskyt dominant (Příloha 6 na CD). Druhová diverzita - souhrn léto % 15% 15% 54% Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 4. Druhová diverzita souhrn všech lokalit, léto

23 Počet druhů Druhová diverzita podzim 2007 Podzimní odběr vzorků, v období , nebyl z důvodu vypuštění proveden na 7 nádrţích: Panský rybník (č. 12), Hlubošský rybník (č. 15), Návesník (č. 21), Řeka (č. 24), Zahájský rybník (č. 26), Malé Dářko (č. 28 ) a Velké Dářko (č. 29r). Výsledky sběru jsou opět uvedeny na přiloţeném CD (Příloha 7). Na podzim druhová diverzita výrazně poklesla (Obr. 5), pohybovala se v rozmezí od 5 do 42 druhů a značně kolísala v rámci jednotlivých lokalit. Nejniţší druhová diverzita (do 5 druhů) byla pozorována na lokalitě vodní nádrţ Pilská (č. 30), nejvyšší (nad 40 druhů) na dvou rybnících: Stavenov (č. 7) a Borovčák (č. 13). Druhová diverzita podzim r 29k Číslo lokality Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 5. Druhová diverzita při podzimním odběru (lokality č. 12, 15, 21, 24, 26, 28 a 29r byly vypuštěny) Celkem bylo nalezeno 161 druhů řas a sinic. Přestoţe byl u zelených řas zaznamenán výrazný pokles druhové diverzity, tak i v tomto období, stejně jako na jaře a v létě, tvořily nejčastější skupinu 71 druhů (44 %) (Obr. 6). Nejvíce zastoupeno bylo opět Pediastrum boryanum na 20 lokalitách a Pediastrum duplex na 17 lokalitách. Počet druhů rozsivek se oproti létu zvýšil, nalezeno bylo 42 druhů (26 %). Dominantou zůstala Asterionella formosa, zaznamenána byla na 22 lokalitách. U skupiny sinic došlo 23

24 k výraznému poklesu na 17 druhů (11 %) a niţší byl také počet lokalit, kde byly nalezeny: např. Planktolyngbya limnetica na 9 lokalitách, Chroococcus limneticus na 8 lokalitách. Skupina ostatní byla zastoupena 31 druhy (19 %), nejčastěji se vyskytovaly: Mallomonas sp. na 14, Trachelomonas planctonica na 10 a Peridinium sp. na 9 lokalitách. Z nepůvodních druhů byly zastoupeny tři: Pediastrum simplex na 13 lokalitách: Balaton (č. 6), Stavenov (č. 7), Dolní-cihelský r. (č. 8), v. n. Břevnice (č. 9), Eckhardtův r. (č. 10), Kumpánek (č. 11), v. n. Paříţov (č. 14), Rohozenský velký r. (č. 18), Dlouhý r. (č. 19), Velká Kamenice (č. 20), Pobočenský r. (č. 22), Ranský r. (č. 23), Jilemský r. (č. 27). Staurastrum manfeldtii complex se vyskytovalo na 13 lokalitách: Svinský r. (č. 1), Jiříkovský r. (č. 4), Stavenov (č. 7), v. n. Břevnice (č. 9), Kumpánek (č. 11), Borovčák (č. 13), v. n. Paříţov (č. 14), Rohozenský velký r. (č. 18), Velká Kamenice (č. 20), Pobočenský r. (č. 22), Ranský r. (č. 23), Jilemský r. (č. 27), Borek (č. 31). Fragilaria reicheltii byla nalezena pouze na lokalitě Balaton (č. 6). S poklesem druhové diverzity v podzimním období došlo také ke sníţení výskytu dominant, výjimku opět tvořily rozsivky (Příloha 7 na CD). Druhová diverzita - souhrn podzim % 11% 26% 44% Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 6. Druhová diverzita souhrn všech lokalit, podzim

25 Druhová diverzita souhrn výsledků Během odběrů na jaře, v létě a na podzim roku 2007 na 32 sledovaných lokalitách bylo celkem nalezeno 378 druhů řas a sinic v následujícím zastoupení: sinice 61 druhů (16 %), zelené řasy 184 druhů (49 %), rozsivky 69 druhů (18 %) a skupina ostatní byla tvořena 64 druhy (17 %) (Obr. 7). Seznam všech nalezených druhů je uveden v Příloze 3. Druhová diverzita - souhrn v r % 16% 18% 49% Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 7. Druhová diverzita souhrn za období jaro, léto, podzim 2007 V rámci jednotlivých sledovaných skupin můţeme během těchto tří sezón pozorovat následující vývoj (Obr. 8). Dominantou v počtu druhů byly jednoznačně zelené řasy, u kterých byl pozorován obrovský nárůst v létě. Ve všech sledovaných obdobích byl zaznamenán výskyt následujících druhů: Eudorina elegans, Chlamydomonas sp., Pandorina morum, Coelastrum microporum, Crucigenia tetrapedia, Desmodesmus opoliensis var. opoliensis, Chlorotetraedron incus, Monoraphidium arcuatum, Monoraphidium contortum, Pediastrum biradiatum, Pediastrum boryanum, Pediastrum duplex, Pediastrum simplex, Pediastrum tetras, Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus acutus, Schroederia setigera, Tetraedron caudatum, Tetraedron minimum, Tetrastrum 25

26 staurogeniaeforme, Dictyosphaerium cf. sphagnale, Micractinium pusillum, Oocystis lacustris, Closterium limneticum (Příloha 8 na CD). Sinice zaznamenaly v létě jen mírný nárůst v počtu druhů v porovnání s jarním obdobím a jejich diverzita byla srovnatelná s diverzitou rozsivek a také se skupinou zahrnující ostatní druhy. Na podzim pak pokles sinic korespondoval se sníţením počtu druhů zelených řas, u obou zmíněných skupin cca na polovinu jejich letních hodnot. Ve všech třech sezónách byl pozorován výskyt těchto druhů: Aphanocapsa sp., Chroococcus limneticus, Microcystis cf. aeruginosa, Phormidium sp., Planktolyngbya limnetica, Planktothrix agardhii, Snowella lacustris, Snowella litoralis, Woronichinia naegeliana (Příloha 8 na CD). U rozsivek bylo zjištěno jarní a podzimní maximum, podzimní nárůst oproti létu nebyl ale velký. Jak na jaře, tak i v létě a na podzim byl zjištěn výskyt následujících druhů: Asterionella formosa, Aulacoseira granulata, Aulacoseira sp., Cyclotella sp., Cyclotella sp. 2, Cymatopleura solea, Cymatopleura sp., Cymbella sp. 2, Fragilaria crotonensis, Gomphonema acuminatum, Gomphonema cf. olivaceum, Gomphonema truncatum, Gyrosigma sp., Melosira varians, Navicula sp., Navicula sp. 2, Nitzschia sigmoidea, Surilella sp., Tabellaria flocculosa (Příloha 8 na CD). Druhová diverzita ve skupině ostatní vzrostla v létě téměř o plovinu ve srovnání s jarním obobím a podzimní pokles o čtvrtinu letní hodnoty nebyl tak výrazný jako u sinic a zelených řas. Během všech tří sezón byly pozorovány tyto druhy: Peridinium sp., Trachelomonas hispida, Trachelomonas oblonga, Trachelomonas planctonica, Dinobryon sp. a Mallomonas sp. (Příloha 8 na CD). Nepůvodní druhy byly nalezy celkem 4: Cuspidothrix issatschenkoi (1 lokalita léto), Pediastrum simplex (13 lokalit jaro, 18 lokalit léto, 13 lokalit podzim), Staurastrum manfeldtii complex (28 lokalit léto, 13 lokalit podzim), Fragilaria reicheltii (1 stejná lokalita jaro a podzim). 26

27 Počet druhů Diverzita - souhrn v roce jaro léto podzim Sezóna Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyceae Ostatní Obr. 8. Druhová diverzita souhrn všech lokalit v r s ohledem na jednotlivé sezóny 4.2. Statistické zpracování dat Ke statistickému zpracování výsledků byl pouţit software Statistika 8.0 s vyuţitím dvou metod lineární regrese a ANOVA. Zkoumána byla závislost mezi druhovou diverzitou (vysvětlovaná proměnná) a osmi faktory prostředí (vysvětlující proměnné): velikost lokality (ha), teplota ( C), ph, vodivost (μs), průhlednost (cm), mnoţství PO4-P (μg/l), NO3-N (μg/l) a NH4-N (μg/l). Závislosti mezi těmito proměnnými byly zhodnoceny v softwaru Statistica 8.0 prostřednictvím lineární regrese a ANOVY. Výsledky měření abiotických faktorů jsou v Příloze 4 na CD. Pouţité testy ukázaly průkazný vliv 2 faktorů prostředí, teploty (Tab. 5, Obr. 9) a průhlednosti (Tab. 5, Obr. 10), vliv ostatních vysvětlujících proměnných se ukázal jako neprůkazný (Tab. 5). 27

28 Tab. 5. Průkaznost vlivu faktorů prostředí na druhovou diverzitu (p < 0,05 průkazný vliv, p > 0,05 neprůkazný vliv) Použitá metoda df F p Velikost lokality [ha] lin. regrese 1 0,294 0,591 Průměrná teplota [ C] lin. regrese 1 7,075 0,014 Průměrné ph lin. regrese 1 0,028 0,869 Průměrná vodivost (μs] lin. regrese 1 0,869 0,361 log (Průměrná průhlednost [cm]) lin. regrese 1 4,437 0,046 Průměr naměřených hodnot PO4-P [μg/l] lin. regrese 1 1,060 0,314 Průměr naměřených hodnot NO3-N [μg/l] lin. regrese 1 0,745 0,397 Průměr naměřených hodnot NH4-N [μg/l] lin. regrese 1 0,440 0,514 Relativní zastínění ANOVA 2 0,160 0, Závislost počtu druhů na teplotě Vyuţitím lineární regrese bylo zjištěno, ţe s rostoucí teplotou průkazně roste počet druhů (F = 7,075; df = 1; p = 0,014). 100 Závislost počtu druhů řas a sinic na teplotě vody Počet druhů Teplota [ C] Obr. 9. Závislost počtu druhů řas a sinic na teplotě vody (F = 7,075; df = 1; p = 0,014; r 2 = 0,235). Přerušované čáry vyznačují 95% konfidenční interval. 28

29 Závislost počtu druhů na průhlednosti Vyuţitím lineární regrese bylo zjištěno, ţe s vyšší průhledností průkazně klesá počet druhů (F = 4,437; df = 1; p = 0,046). 100 Závislost počtu druhů řas a sinic na logaritmu průhlednosti vody Počet druhů ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 log (Průhlednost [cm]) Obr.10. Závislost počtu druhů řas a sinic na logaritmu průhlednosti vody (F = 4,437; df = 1; p = 0,046; r 2 = 0,162). Přerušované čáry vyznačují 95% konfidenční interval Přehled nalezených nepůvodních druhů Cuspidothrix issatschenkoi Cuspidothrix issatschenkoi (Usachev) Rajaniemi et al (Příloha 2 Obr. 11) Syn.: Raphidiopsis mediterranea Skuja 1937, Anabaena issatschenkoi Usachev 1938, Aphanizomenon issatschenkoi (Usachev) Proshkina-Lavrenko 1968 Taxonomické zařazení: Oddělení: Cyanobacteria 29

30 Charakteristika: Planktonní mikroskopická vláknitá sinice se schopností vytvářet heterocyty. Rozměry: Vlákna 500(1120?) μm dlouhá, buňky uprostřed trichomu 4-8(15,9) x (1,5)2-3(4,4) μm, buňky koncové 5-20(34,8) x 1,2-2,9 μm, heterocyty (4,5)6-10,9(15?) x (1,5)2-3(6,5) μm, akinety 6-20(28,5?) x 2-4,5(7) μm (Komárek 1996). Výskyt: Mezotrofní aţ eutrofní sladkovodní nádrţe. Nalezen pouze v létě na lokalitě Eckhardtův rybník (č. 10) s relativní četností Pediastrum simplex Pediastrum simplex Meyen 1829 (Příloha 2 Obr. 12, Obr. 13) Syn.: Micrasterias simplex (Meyen) Kützing 1834, Monactinus simplex (Meyen) Corda 1839, Helierella simplex (Meyen) Brébisson 1839 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická vodní zelená řasa. Rozměry: Cenobium aţ 246 μm v průměru, okrajové buňky (12-)16-57 x 6-38 μm, vnitřní buňky 6-40 x 6-36 μm (Komárek & Fott 1983). Výskyt: Mezotrofní aţ eutrofní stojaté ev. mírně tekoucí vody. Nalezeno v létě na lokalitě Haberský rybník (č. 5) s relativní četností 1 (v následujícím textu bude tento typ výskytu označován jako L 1); dále: Balaton (č. 6) na jaře s relativní četností 3 (J 3), L 1 a na podzim s relativní četností 2 (P 2); Stavenov (č. 7) L 2, P 2; Dolní-Cihelský r. (č. 8) J 2, L 2, P 2; v. n. Břevnice (č. 9) J 1, L 2, P 2; Eckhardtův r. (č. 10) L 2, P 3; Kumpánek (č. 11) L 1, P 2; Panský r. (č. 12) L 1; v. n. Paříţov (č. 14) L 1, P 2; Hlubošský r. (č. 15) J 1, L 2; v. n. Seč (č. 16) J 1; v. n. Křiţanovice (č. 17) L 1; Rohozenský velký r. (č. 18) J 1, P 1; Dlouhý r. (č. 19) J 1, L 1, P 2; Velká Kamenice (č. 20) J 2, L 1, P 2; Pobočenský r. (č. 22) J 2, L 2, P 2; Ranský r. (č. 23) L 2, P 2; Řeka (č. 24) L 1; Zahájský r. (č. 26) J 1, L 2; Jilemský r. (č. 27) J 1, L 1, P 1; Malé Dářko (č. 28) J 2; Velké Dářko koupaliště (č. 29k) J 1. 30

31 Staurastrum manfeldtii complex Staurastrum manfeldtii complex Coesel 1992 (Příloha 2 Obr. 14) Syn.: Staurastrum manfeldtii var. planctonicum Lütkemüller 1942, Staurastrum planctonicum Teiling 1946, Staurastrum sebaldii var. ornatum f. planctonicum (Lütkemüller) Teiling 1947 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická vodní zelená řasa krásivka. Rozměry: Délka buňky μm, šířka s výběţky μm, šířka isthmu15-17 μm (Lenzenweger 1997). Výskyt: Mezotrofní aţ eutrofní stojaté vody. Nalezeno na lokalitě Svinský rybník (č. 1) L 2, P 2; dále: Zámecký r. (č. 2) L 1; Pilský r. (č. 3) L 2; Jiříkovský r. (č. 4) L 2, P 2; Haberský r. (č. 5) L 2; Balaton (č. 6) L 1; Stavenov (č. 7) L 2, P 3; Dolní-cihelský r. (č. 8) L 1; v.n. Břevnice (č. 9) L 2, P 3; Eckhardtův r. (č. 10) L 2; Kumpánek (č. 11) L 1, P 2; Panský r. (č. 12) L 1; Borovčák (č. 13) L 2, P 2; v. n. Paříţov (č. 14) L 1, P 2; Hlubošský r. (č. 15) L 1; v. n. Seč (č. 16) L 2; v. n. Křiţanovice (č. 17) L 3; Rohozenský velký r. (č. 18) L 2, P 1; Dlouhý r. (č. 19) L 2; Velká Kamenice (č. 20) L 3, P 2; Návesník (č. 21) L 2; Pobočenský r. (č. 22) L 1, P 2; Ranský r. (č. 23) L 2, P 1; Řeka (č. 24) L 1; Mlýnský r. II (č. 25) L 1; Zahájský r. (č. 26) L 1; Jilemský r. (č. 27) L 1, P 1; Malé Dářko (č. 28) L 1; Borek (č. 31) P Fragilaria reicheltii Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot 1986 (Příloha 2 Obr. 15) Syn.: Centronella reicheltii Voigt 1902, Centronella rostafinskii Woloszyńska 1922 Pozn.: Druh je do jisté míry pochybným taxonem s velkou pravděpodobností jde o abnormalitu nějaké jiné rozsivky, která má bipolární buňky a pod tlakem různých stresorů vytvoří třetí rameno (uvaţuje se o druhu Fragilaria crotonensis) (Schmidt 1997). Je tedy moţné, ţe se v tomto případě nejedná o invazi (ostatně nijak hojnou) ale o pouhé zvýšení šancí na vznik takovéto abnormality. Taxonomické zařazení: Oddělení: Chromophyta 31

32 Charakteristika: Mikroskopická hnědá řasa rozsivka. Rozměry: Ramena μm dlouhá (Krammer & Lange-Bertalot 1991). Výskyt: Plankton mezotrofních aţ eutrofních rybníků. Nalezena na lokalitě Balaton (č. 6) na jaře a na podzim s relativní četností Zajímavý nalezený původní druh - Treubaria schmidlei Treubaria schmidlei (Schröder) Fott & Kováčik 1975 (Příloha 2 Obr. 16) Syn.: Polyedrium schmidlei Schröder 1898, Tetraedron schmidlei (Schröder) Lemmermann 1903, Treubaria limnetica (Smith) Fott & Kovácik 1975, Echinosphaerella limnetica Smith 1920 Taxonomické zařazení: Oddělení: Chlorophyta Charakteristika: Mikroskopická zelená řasa. Rozměry: Buňky 8-19 μm v průměru; výběţky 20-40(-60) μm dlouhé (Komárek & Fott 1983). Výskyt: Sporadicky a izolovaně v planktonu různých typů vod (Komárek & Fott 1983). Na území ČR zatím publikován pouze jediný nález z roku 1953 na lokalitě vodárna Brno Pisárky (Poulíčková et al. 2004). Nyní, v létě r. 2007, zaznamenána na lokalitách Balaton (č. 6) a Řeka (č. 24) s relativní četností 1. 32

33 5. DISKUZE Součástí projektu s cílem zmapovat výskyt nepůvodních a invazivních druhů řas a sinic na našem území byly s touto předkládanou prací také bakalářské práce Sabiny Hájkové (Hájková 2008) a Antonína Melichara (Melichar 2008). Vzhledem k tomu, ţe oba autoři prováděli podobný průzkum na svých lokalitách (Hájková v okolí Kutné Hory, Melichar v okolí Jihlavy) v témţe roce a přibliţně ve stejném období, jsou tyto výsledky vhodné k porovnání, samozřejmě s ohledem na jisté rozdíly při jejich hodnocení a prezentaci. Obecně se dá říci, ţe se planktonní společenstva mění s roční dobou, spolu s tepelnými, světelnými a chemickými změnami. Čím větší jsou fyzikálně-chemické změny během roku ve vodě, tím více se liší sloţení jednotlivých planktonních společenstev, která se ve vodě střídají (Fott 1956). Během odběrů ve třech sezónách v roce 2007 bylo v rámci této práce nalezeno celkem 378 druhů řas a sinic (184 druhů na jaře, 241 v létě a 161 na podzim). Navýšení druhové diverzity v letním období oproti jaru a následný pokles na podzim tak koresponduje s výsledky, které získal také Melichar 62 druhů na jaře, 143 v létě a 119 na podzim (Melichar 2008); souhrnný počet nalezených druhů za všechny sezóny ve své práci neuvádí. Hájková popisuje nález celkem 248 druhů 120 na jaře, 147 v létě a 148 na podzim (Hájková 2008). Podobný počet zastoupených druhů v letním a podzimním období vysvětluje tím, ţe pokračoval nárůst zelených řas a stále přetrvávaly sinice, coţ je udáváno jako poměrně častý úkaz, tedy ţe se výskyt vegetace sinic mnohdy prodluţuje z letního období aţ do září a počátku října (Javornický 1966). V této práci se však podobný vývoj nepotvrdil. Na jaře byla celkově zjištěna poměrně nízká druhová diverzita, která se v rámci jednotlivých sledovaných skupin (sinice, zelené řasy, rozsivky, ostatní ) pohybovala v rozmezí od 12 do 40 druhů, podobné zjištění uvádí ve své bakalářské práci také Hájková od 11 do 53 druhů (Hájková 2008). Důvodem nejniţší druhové diverzity zaznamenané na lokalitách Svinský r. (č. 1), Pilský r. (č. 3) a v. n. Paříţov (č. 14) by mohla být niţší teplota, která zde byla naměřena. Nejvyšší druhová rozmanitost (nad 38 druhů) byla zaznamenána na lokalitách Velká Kamenice (č. 20), Zahájský rybník (č. 26) a Jilemský rybník (č. 27), kde byly naměřeny teploty výrazně vyšší, které tak vytvořily 33

34 vhodnější podmínky pro rozvoj druhů. Závislost druhové četnosti na teplotě se potvrdila také při statistickém zpracování výsledků (kapitola 4.2). Rozsivky, stejně jako ve výsledcích u Melichara (Melichar 2008), vykázaly obecně uváděný trend jarního maxima (Javornický 1978, Demir & Kirkagae 2005), který se začíná objevovat jiţ po roztátí ledové pokrývky a je spojen se zvyšujícícím se slunečním zářením, stoupajícími teplotami a prodlouţením dne (Sorokin 1999, Lee 2008). Jarní rozvoj je mimo jiné podmíněn obohacením povrchové vrstvy nádrţe ţivinami, jednak z hlubších vrstev při jarní cirkulaci vody, dále roztátým sněhem a jarními dešti (Javornický 1978). Nárůst biomasy rozsivek pokračuje do cca poloviny jarního období dokud je ve vodě dostatečné mnoţství rozpuštěného křemíku, který je nutný pro stavbu schránek. Při poklesu na kritickou hladinu koncentrace křemíku se růst většiny rozsivek zastaví (Lee 2008). V létě, v porovnání s ostatními sezónami, byla druhová diverzita největší. Nejniţší druhové zastoupení (15 druhů) bylo zjištěno na lokalitě v. n. Pilská (č. 30), kde kvůli prudkému nárůstu sinic pravděpodobně došlo k potlačení rozvoje dalšího fytoplanktonu; dále v lomu Borek (č. 31), který je oligotrofní, a tedy neposkytuje dostatečné mnoţství ţivin pro rozvoj mikroflóry. Nejvyšší druhová rozmanitost (nad 60 druhů) byla zaznamenána na rybnících: Návesník (č. 21), Pobočenský (č. 22), Ranský (č. 23) a Řeka (č. 24). Všechny zmíněné lokality vykazují podobné chemické sloţení na přítomnost amoniakálního dusíku, fosforečnanů a dusičnanů, jsou eutrofní a bez zastínění. Dominantou v počtu druhů byly jednoznačně zelené řasy, u kterých byl v tomto období pozorován obrovský nárůst podobný, i kdyţ ne tak velký, popisuje Hájková (Hájková 2008); Melichar pak ve své práci uvádí, ţe počet druhů zelených řas se oproti jaru zdvojnásobil (Melichar 2008). Dále byl zaznamenán očekávaný letní nárůst sinic. V porovnání s jarním obdobím se jednalo o mírný nárůst počtu druhů, nicméně s častějším výskytem dominant. (téţ Hájková 2008, Melichar 2008). Podobně jako ve své práci uvádí Melichar (Melichar 2008), ani v rámci těchto sledovaných lokalit nebyl zaznamenán sinicový vodní květ s dominantním rodem Microcystis, jak je to obvyklé v rámci celé ČR (Šejnohová 2008). Důvodem by mohla být vyšší nadmořská výška a niţší průměrné teploty v oblasti Vysočiny. Domiantu tvořily Planktolyngbya limnetica a Woronichinia naegeliana. Na lokalitě vodní nádrţ Pilská (č. 30), kde bylo druhové zastoupení nejniţší, pravděpodobně právě kvůli prudkému nárůstu sinic došlo k potlačení rozvoje dalšího fytoplanktonu. Důvodem ústupu mikroflory by mohlo být např. vyčerpání ţivin (Hindák et al. 1978), nebo schopnost sinic vylučovat cyanotoxiny, které pak brzdí 34

35 rozvoj dalších organizmů. Toto bylo dokázáno jak v přírodě tak i v pokusech (Fott 1956, Lee 2008). Podzimní období bylo charakteristické zvýšením počtu druhů rozsivek, jarního maxima však nedosáhlo (téţ Melichar 2008). Limitujícím faktorem, a tedy důvodem pro tento menší vrchol rozsivek, je mnoţství křemíku, který se do okolního prostředí v tomto období dostává z rozpadajících se schránek jarní populace, příp. s přitékající vodou (Lee 2008). Dominantním druhem byla stále Asterionella formosa, její výskyt je také běţný ve srovnatelných lokalitách (Hájková 2008, Melichar 2008). V literatuře je téţ označena za frekventovaný druh, větší nárůst je popisován především na jaře, méně pak na podzim (Lund 1949, 1950). Přestoţe byl zaznamenán výrazný pokles zelených řas, tak i v tomto období, stejně jako na jaře a v létě, tvořily nejčastější skupinu. Hájková ve své práci uvádí nejen nejvyšší počet druhů zelených řas ale téţ navýšení počtu druhů oproti létu (Hájková 2008). U skupiny sinic došlo k výraznému poklesu druhů, zatímco Melichar zmiňuje, ţe ústup sinic oproti létu je mírný (Melichar 2008). Je tedy zřejmé, ţe sinicím vyhovují více vyšší teploty. Při diskuzi podzimních dat musíme však zohlednit jiţ dříve zmiňovanou skutečnost, ţe na 7 rybnících z důvodu vypuštění nebylo moţné odběr provést, a tím mohlo dojít k ovlivnění výsledků. Při statistickém zpracování dat byla zjištěna závislost mezi druhovou diverzitou a teplotou resp. průhledností vody. Ukázalo se, ţe s rostoucí teplotou průkazně roste počet druhů. Pro mnohé sladkovodní řasy je teplota skutečně rozhodujícím činitelem, avšak závislost počtu druhů na teplotě, znázorněná v grafu (Obr. 9), je pravděpodobně ovlivněna dominancí zelených řas během všech sledovaných sezón a dále pak letním nárůstem biomasy sinic, coţ zkreslilo viditelnost vlivu teploty na jiné druhy, tj. z grafu není např. čitelné, ţe rozsivky preferují niţší teplotu na jaře a na podzim, naopak některým sinicím a zeleným řasám se daří jen v teplé vodě v letním období (Fott 1956). Dále bylo zjištěno, ţe s vyšší průhledností průkazně klesá počet druhů. Toto sníţení můţe být způsobeno nedostatkem ţivin ve vodě, mikroflóra tedy nemá vhodné podmínky pro svůj rozvoj a biomasa nenarůstá do takových rozměrů, aby způsobila vegetační zákal. Díky malé populaci řas a sinic je pak průhlednost vyšší. Druhým, v literatuře uváděným důvodem, je přítomnost většího mnoţství zooplanktonu, který se fytoplanktonem ţiví, a tak výrazně sníţí jeho populaci a současně zvýší průhlednost vody (Graham & Wilcox 2000). Nejzajímavějším nalezeným druhem byla Treubaria schmidlei, kterou uvádí moderní Prodromus (Poulíčková et al. 2004) pouze z jediné lokality (vodárna Brno 35

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Determinační kurz 2013 Bohuslavice, 10.-13.6.2013 Petr Pumann Moto: Pro posouzení rizika nezáleží na tom, zda je napočítáno např. 191 360 buněk/ml nebo odhadnuto

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

Antonín Melichar 2008

Antonín Melichar 2008 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy sinic a řas v okrese Jihlava Antonín Melichar 2008 Vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský,

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Czech Phycology, Olomouc, 1: 37-44, 2001 37 Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area Alena K o

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská práce Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Tomáš Hauer Vedoucí práce : Prof. RNDr. Jiří Komárek,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Diplomová práce Floristická studie vodních sinic a řas v jihovýchodní části kraje Vysočina Bc. Antonín Melichar Vedoucí práce: RNDr. Jan

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Kutné Hory se zřetelem na nepůvodní, invazní a expanzní druhy

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Tomáš Kvítek 1,2, Pavel Žlábek 2, Václav Bystřický 2, Petr Fučík 1, Jana Moravcová 2,

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality)

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Petr Pumann Diskuzní seminář Stav povrchových vod v ČR - sinice a jiné problémy 1.9.2015, Praha Proč monitorovat koupací vody? 1. informace pro koupající

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY SINICE A ŘASY ZATOPENÝCH LOMŮ V OKOLÍ ŠTĚNOVIC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Havránková Učitelství pro střední školy,

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více