FOREX trading v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOREX trading v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha Únor, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Bašti dne Bc. Josef Němec

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval paní doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití na trhu Forex povede k zhodnocení vloženého kapitálu. První část práce vysvětluje samotnou podstatu obchodování na trhu Forex, jednotlivé investiční analýzy a předpoklady pro tuto činnost, a samotné aspekty tradingu, jako tvorba obchodního plánu a možné přístupy k tradingu. Druhá část seznamuje s navrženou investiční strategií a samotným průběhem obchodování. V závěrečné kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky, zhodnocení investiční strategie jako celku a navržení optimalizace dané investiční strategie. Klíčová slova: Forex, trading, obchodní plán, investiční strategie, technická a fundamentální analýza, money management Annotation The aim of this work is to design an investment strategy that when used on Forex market will follow lead to capital appreciation. The first part explains the very essence of trading on the Forex market, individual investment analysis and assumptions for this activity, and itself aspects trading, creating a business plan and possible approaches to trading. The second part introduces the proposed investment strategy and trading process itself. The final chapter summarized the results of investment strategy as a whole and the design optimization of the investment strategy. Keywords: Forex, trading, business plan, investment strategy, technical and fundamental analysis, money management

5 OBSAH Úvod 7 1. Teoretické vymezení problematiky FOREX Pojmy a názvosloví Účastníci trhu Obchodní banky Centrální banky Zákazníci Obchodníci (brokeři, makléři) Obchodované měny Hlavní měny Vedlejší měny Obchodní hodiny na Forexu Průměrné denní rozpětí trhu Teoretické vymezení problematiky tradingu Základní aspekty tradingu Obchodní plán Investiční analýzy Fundamentální analýza Technická analýza Psychologie Typy tradingu Automatické obchodní systémy (AOS) Diskreční přístup Výhody a nevýhody obou technik obchodování Konstrukce obchodního systému Nástroje investiční strategie Technické indikátory Fundamentální nástroje Nastavení investiční strategie Money management 47 5

6 3.2.2 Vstup do pozice Výstup z pozice Shrnutí charakteristiky investiční strategie Aplikace vytvořeného obchodního systému na reálném trhu Týden od do Týden od do Týden od do Týden od do Shrnutí a vyhodnocení dosažených výsledků Zhodnocení investiční strategie Vyhodnocení Money managementu Vyhodnocení dosažených výsledků Zefektivnění investiční strategie Position sizing Aplikace Position sizingu 67 Závěr 70 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 72 SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZŮ 72 SEZNAM OBRÁZKŮ 73 SEZNAM TABULEK 74 SEZNAM GRAFŮ 74 SEZNAM PŘÍLOH 74 6

7 Úvod Finanční investování již dávno není činnost, která by byla vyhrazena pouze finančním domům, či jedincům disponujícím s velkým finančním kapitálem. V průběhu posledních let došlo na finančních trzích k značným změnám, a to především v oblasti samotných účastníků na těchto trzích. V dnešní době má téměř každý možnost investovat své finanční prostředky na libovolném finančním trhu, což vedlo postupem času k vytvoření nové životní profese: nezávislého drobného investora. Zřejmě největší změnou prošel mezinárodní devizový trh, známý široké veřejnosti pod označením FOREX, který vychází z anglického překladu International Interbank FOReign EXchange. Ještě před několika lety byl tento trh pro širokou obec investorů, obchodníků a především pro řadu individuálních zájemců finančně nedostupný. Minimální finanční nároky například na standardní dolarový jeden lot činily USD, což bylo zcela mimo zdroje průměrného investora. Celosvětové politické a hospodářské změny umožnily vznik nových účastníků trhu. Nejčastěji se jedná o banky, pojišťovny, finanční společnosti a brokerské společnosti, které díky obchodování pomocí úvěru (margin trading), založeném na principu finanční páky (leverage) zpřístupnili trh také ostatním investorům. Důvodem výběru tématu této práce je nejen mé studijní zaměření, ale i náplň mého zaměstnání a především zájem o dění na finančních trzích. Domnívám se, že se jedná o velice zajímavou a atraktivní volbu tohoto tématu pro začínajícího drobného investora, směřující k pochopení podstaty a fungování finančních trhů. U trhu FOREX se jedná především o nízké kapitálové nároky, rychlost a vysokou likviditu při uzavírání obchodů, úsporu nákladů, kdy se brokerovi platí poplatek pouze v podobě spreadu a také možnost investování téměř 24 hodin denně. Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití na trhu FOREX povede ke zhodnocení vloženého kapitálu. Teoretická část vysvětluje samotnou podstatu obchodování na trhu FOREX, jednotlivé investiční analýzy a předpoklady pro tuto činnost. Praktická část seznamuje s navrženou investiční strategií a samotným průběhem obchodování. V závěrečné kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky a zhodnocení investiční strategie jako celku. 7

8 1. Teoretické vymezení problematiky FOREX Forex (FX) neboli mezinárodní devizový trh je nejlikvidnější ze všech finančních trhů. Jeho průměrný denní obrat je více než 4 bilióny dolarů, což je několikrát více než New Yorská a Londýnská akciová burza dohromady. FOREX však na rozdíl od akciových a komoditních trhů nemá žádné centrální místo a svým rozsahem zahrnuje většinu zemí světa, k největším centrům měnových transakcí pak patří Londýn, New York a Tokio. 1 Forex tedy představuje celosvětovou síť, která je propojená nejmodernějšími prostředky komunikace. Jedná se o systém vzájemně propojující banky, pojišťovny, investiční fondy a brokerské společnosti, které sdružují individuální investory. Jejich zájmem je na forexu využít vzájemných pohybů cizích měn a jejich směnných kurzů k realizaci zisku, nakoupení nebo k zajištění. V rámci struktury devizových trhů, je nejvhodnější vymezit forex z pohledu splatnosti devizových transakcí. Nejedená se o klasický, všem známý spotový trh, na kterém probíhá okamžitá směna objemu jedné měny za jinou za aktuální platný směný kurz. Forex se řadí do kategorie termínových devizových trhů a vzhledem k charakteru obchodovaných investičních produktů se jedná o tzv. derivátový devizový trh, jehož nejznámější produkty jsou devizové futures, devizové swapy a devizové opce. 1.1 Pojmy a názvosloví Pro úspěšné obchodování na forexu, je potřeba si osvojit několik základních pojmů. V následující části se podíváme na pojmy: kotace, spread, pip value, slippage, leverage, margin a rollover. Kotace Na Forexu se obchodují jednotlivé národní měny, jako například americký dolar, euro, japonský jen, britská libra, australský dolar, česká či slovenská koruna. Obchody probíhají vždy tak, že určitou měnu nakupujeme za určitou jinou měnu. Můžeme například 1 FOREX. Wikipedie [online]. 2010, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/forex>. 8

9 nakoupit americký dolar za euro. Zkratka tohoto měnového páru vypadá následovně: EUR/USD. Jelikož je euro uvedeno jako první, říkáme, že euro je v tomto měnovém páru měnou základní neboli měnou bazickou. Americký dolar je označován jako měna denominační. Při obchodování na měnovém trhu má investor k dispozici dvě různá čísla, kotaci na straně nabídky (BID) 2 a na straně poptávky (ASK) 3. Rozdíl mezi cenami ASK a BID se nazývá spread. Spread Ve forexu platí jedna obecná zásada - spread je přímo úměrný likviditě měny. Proto nejvíce obchodované páry EUR/USD a USD/JPY mají úzké spready, neboť jejich likvidita (zájem o koupi nebo prodej) je vysoká. Naproti tomu hůře likvidní měnové páry mají širší spready. Například britská libra (GBP) a japonský jen (JPY) jsou poměrně likvidní dílčí měny, ale spread u měnového páru GBP/JPY je 7-12 bodů. Tento pár není zkrátka významně obchodovaný. Spread má na Forexu pro investora klíčový význam. Významně se podílí na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Proto každý investor volí brokera, který nabízí nejmenší spready. U výše uvedených hlavních měnových párů, tedy EUR/USD a USD/JPY, je u větších brokerských společností obvyklý spread 2-3 body. Další velmi likvidní páry jako GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USD/CAD a AUD/USD mají obvykle spready mezi 4-5 body. Dílčí jeden bod (někdy označováno jako pips či point) je matematicky 0,0001 nějaké jednotky. Na čtyři desetinná místa se kotují všechny měnové páry mimo japonského jenu (JPY), který je kotován ve všech párech na dvě desetinná místa (0,01). PIP value Hodnota každého bodu je u jednotlivých měnových párů vyjádřena tzv. Pip Value (PV). PV je u dílčích párů rozdílný. U všech měnových párů, kde je daná měna kotovaná k dolaru (EUR/USD, GBP/USD ) při velikosti investice 1 LOT (což je jedna standardní nákupní jednotka v hodnotě 100 tisíc dané měny) je hodnota pipu $10. Pokud by objem 2 BID = nabídková cena, za kterou obchodníci, např. na páru EUR/USD, vykupují od klientů Euro proti US dolaru 3 ASK = poptávková cena, za kterou obchodníci, např. na páru EUR/USD, prodávají klientům Euro proti US dolaru 9

10 měny byl (tzv. minilot), potom by hodnota 1 pipu byla $1. Pokud by objem měny byl 1000 (tzv. mikro lot), potom by hodnota 1 pipu byla $0,1. 4 Znamená to, že pokud zadáme obchodní příkaz na nákup měny EUR/USD v objemu 1 lot při hodnotě 1,3953 nákup, je obvyklá prodejní cena 1,3951 (viz spread 2 body), jsme ihned při vstupu v mínusu 20 USD (2 body x 10 USD). Pokud se cena dostane na hodnotu 1,3960 a pozici uzavřeme, činí náš zisk 70 USD (7 x 10 USD za jeden bod). Leverage Charakteristickým znakem obchodování na Forexu je použití finanční páky (tzv. leverage). Obchodování na páku umožňuje investorovi držet pozici mnohem větší než je hodnota jeho účtu. Běžná výše zálohy (tzv. margin) se na Forexu pohybuje v rozmezí 1 % až 5 %. Obchodování s měnami na páku zvyšuje kupní sílu investora. Pokud má investor na obchodním účtu USD, může při marginu 1 % (páka 100 : 1) obchodovat s objemem až USD. 5 Příklad č. 1 Investor očekává posílení US dolaru vůči švýcarskému franku. Bude tedy nakupovat 1 LOT USD/CHF nakupovat dolary současně prodávat franky. USD CHF Investor nakoupí 1 LOT USD/CHF za kurz 0,863 "+" "-" Dne uzavře pozici za kurz 0,885 "-" "+" ZISK z této investice činil CHF 0 "+"2 200 Při marginu 1 % bude investor potřebovat zálohu ve výši 1000 USD (1 % * USD). Dolar skutečně posílil (kurz vzrostl) a investor uzavřel pozici prodejem USD, za které dostal CHF. Vzhledem k tomu, že původně investor za USD zaplatil CHF, realizuje zisk CHF, což je USD (2 200 CHF / 0,885 USD/CHF = USD). 4 Hodnota pipu a vztahy mezi měnami. FX street.cz [online] , +, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.fxstreet.cz/hodnota-pipu-a-vztahy-mezi-menami.html>. 5 VOBOŘIL, Tomáš. Forex - ebook. Praha : Colosseum.cz, Finanční páka, s

11 Investice (margin) Zisk USD USD Zhodnocení investice 148,50% Díky finanční páce dosáhl investor zhodnocení 148,5 %. Pokud by investor finanční páku nepoužil, zisk by byl pouze kolem 1,5 % (2 200 CHF / CHF = 1,5 %). S vyšší kupní silou může investor dosahovat výrazně vyššího zhodnocení prostředků, nicméně stejně jako se násobí zisky, tak se násobí i případné ztráty. Páka způsobuje, že každá změna kurzu vede k většímu procentnímu zhodnocení, ale i znehodnocení investovaných prostředků - zálohy. Obchodování na margin může být vysoce ziskovou obchodní strategií, nicméně investor by měl přesně pochopit příslušná rizika. Margin call Pokud bude mít broker jakýkoliv důvod domnívat se, že je investorova pozice ohrožena a jeho ztráty se blíží danému marginu, bude požadovat tzv. MARGIN CALL. Aby omezil broker svá i investorova rizika, bude požadovat vložení další hotovosti na účet anebo ukončení pozice. V případě, že investor neprovede ani jednu z možností, broker sám zavře otevřenou pozici ve chvíli, kdy ztráty dosáhnou daného marginu. Slippage Anglický výraz Slippage, česky přeložitelný jako skluz, označuje rozdíl mezi požadovaným a skutečně získaným plněním. Zejména v rychlejších trzích se běžně stane, že příkaz dostane skluz několik pipů - někdy i více, což může podle trhu znamenat rozdíl i několika desítek dolarů. Konkrétní dopad skluzu záleží samozřejmě na strategii, kterou obchodník využívá. Kritické je to v případě intradenního obchodování, kde obchodník spekuluje na relativně malý pohyb a pracuje s malým stop-lossem. Zde může slippage skutečně změnit původně ziskový obchod do ztrátového. 6 6 Slippage. Finančník.cz [online]. 2007, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.financnik.cz/wiki/slippage>. 11

12 Rollover Neboli převedení. Na spotovém trhu je většinou konec pracovního dne ve 21:59 (Londýnského času - GMT). Jakékoliv otevřené pozice jsou v tomto čase automaticky převedeny do dalšího obchodního dne, který opět končí ve 21:59. Převedení pozice je spojeno s úročením obchodovaných měn. Proto, aby broker mohl vypočítat úrok na konci dne, uzavře investorovu pozici a opět otevře takřka současně pozici novou. Pro investora je důležité jestli danou měnu v páru kupuje nebo prodává a jaké jsou úrokové sazby mezi dvěma měnami. Pokud tedy investor drží přes noc dlouhou pozici páru, kde základní měna má větší úrokovou sazbu než měna kotovací, připíše si investor zisk, v podobě rozdílu úrokových sazeb. Pokud však investor například drží krátkou pozici stejného páru, zaznamená naopak ztrátu. 1.2 Účastníci trhu Z obecného hlediska lze účastníky forex trhu zařadit do následujících skupin: banky, brokerské společnosti a zákazníci. Obrázek č. 1 Schéma účastníků devizového trhu Zdroj: Manuál forexového obchodníka, Ludvík Turek, str. 6 Platnost k: Úprava: Vlastní 12

13 1.2.1 Obchodní banky Obchodní banky obchodují denně miliardy dolarů a to zahrnuje služby svým zákazníkům, obchody uskutečněné pro velké klienty a samozřejmě také jejich vlastní spekulace na forexu. Bankovní dealeři větších bank v podstatě plní na mezibankovním trhu funkci tzv. tvůrců trhu neboli market makers, což znamená, že v každém okamžiku obchodování musí zajišťovat likviditu trhu. Pokud dostanou dotaz od některého z účastníků trhu, jejich povinností je kotovat oba kurzy nákup (bid) i prodej (ask). Tento proces se nazývá tvorba trhu. Velkými tvůrci trhu jsou například: Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Deutsche bank a další Centrální banky Centrální banky hrají na velkoobchodním (mezibankovním) devizovém trhu velice důležitou roli. Na forex vstupují zejména v souvislosti s prováděním tzv. devizových intervencí, kdy pomocí svých dealerů nakupují nebo prodávají určitou zahraniční měnu s cílem buď stabilizovat kurz domácí měny, nebo zabezpečit takový vývoj kurzu své měny, který bude v souladu se záměry její monetární politiky. Z toho vyplývá, že primárním cílem centrálních bank při obchodování na forexu není dosažení zisku, ale splnění předem stanoveného cíle v rámci měnové politiky. Politika centrálních bank a vládních institucí hraje na forexu velmi důležitou roli. Především tyto centrální banky zajišťují stabilitu příslušných zemí kontrolou zásob peněžních prostředků. Centrální banky jsou také vrcholnou institucí bankovního dozoru. Hlavním nástrojem centrální banky je stanovení úrokové sazby, od které se následně odvíjejí sazby jednotlivých obchodních bank. Zvyšováním a snižováním úrokových sazeb centrální banka de facto ovládá ekonomiku státu Zákazníci Do této skupiny patří jednotliví spekulanti, finanční instituce, investiční fondy i třeba mezinárodní společnosti. I když pozice zákazníků není tak dramaticky významná jako pozice bank, nemůžeme říci, že by se forex bez této skupiny obešel. Patří do soukolí stejně jako ostatní skupiny, přičemž jedna druhou bezprostředně potřebuje. Do této skupiny patří i obchodník spekulant, který má možnost správným postupem a odhadem vývoje kurzu měn zhodnotit své prostředky. 13

14 1.2.4 Obchodníci (brokeři, makléři) Jejich hlavním úkolem je zprostředkovat a ulehčit obchod mezi dvěma stranami. Obvykle mají spojení na ostatní makléře, banky, instituce a často se také sami stávají tvůrci trhu. Je naprosto běžné, že makléři mohou nabídnout zákazníkům lepší kurs měny než banky. Makléřů je po celém světě nepřeberné množství a je proto vždy těžká volba vybrat toho nejlepšího pro své potřeby. Mezi nejznámější on-line FX makléře patří: - FX Solutions, FXCM, FXDD, ALPARI, OANDA, CMS V české republice mezi významné FX makléře patří: - X Trade Brokers, FX2business, Colosseum Díky obrovskému počtu účastníků a jejich různorodosti je měnový trh nejplynulejším finančním trhem na světě a ani takové instituce, jako jsou centrální banky největších států světa, jím nejsou schopny manipulovat. Vzhledem k této situaci v zásadě jediný determinant hodnoty měnových kurzů představuje aktuální nabídka a poptávka po dané měně. 1.3 Obchodované měny Devizový trh (forex, FX) je největším a nejlikvidnějším trhem na světě s daleko nejvyšším denním obratem. Podle Banky pro mezinárodní platby se objem obchodu mezi lety 1992 a 2008 téměř zčtyřnásobil. V září 2010 dokonce denní obrat na měnovém trhu překročil hranici 4 biliony amerických dolarů. 7 Zatímco objem obchodů za poslední roky stoupl velmi dynamicky, struktura měn, ve kterých se tyto transakce provádějí, se mění jen málo. Na devizovém trhu probíhají obchody všech volně směnitelných světových měn. Americký dolar je považován za hlavní světovou měnu a také univerzální měřítko pro ohodnocení jiné měny obchodované na Forexu. 7 Forex: vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů. Finance.cz [online] , 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ forex-vyvoj-menoveho-trhu-arekordni-objemy-obchodu/>. 14

15 1.3.1 Hlavní měny Nejvíce obchodované a tím pádem označované jako hlavní měny 8 na Forexu jsou: USD Americký dolar symbol $ EUR Euro symbol GBP Libra šterlinků symbol Ł CHF Švýcarský frank - symbol CHF JPY Japonský jen symbol Americký dolar Americký dolar je nejpoužívanější měnou na světě. Postavení americké měny je dáno zejména dominancí USA ve světové ekonomice, kde jsou Spojené státy s HDP přesahujícím 14 bilionů dolarů největším ekonomickým subjektem. V amerických dolarech se obchodují prakticky všechny hlavní světové komodity a je v nich denominována více než polovina světového dluhu. Dolar je také dominantní rezervní měnou. Na americkou měnu jsou pevně zavěšeny rovněž některé další měny a jako uchovatel hodnoty slouží dolar také v řadě rozvojových zemí s nestabilní ekonomikou. Euro Euro je po dolaru druhá nejvíce obchodovaná měna na devizovém trhu. Společná evropská měna byla zavedena v roce 1999 a její význam od té doby roste, což je dáno mj. i výrazným zhodnocením, které ji v posledních letech provázelo, a které jí pomohlo překonat původní nedůvěru investorů. Eurozóna dosahuje přibližně stejně vysokého HDP jako Spojené státy a stejně jako dolar, také evropská měna je vysoce užívanou měnou v mezinárodním obchodě. Japonský jen Japonský jen je třetí nejvíce obchodovatelnou měnou na FX trhu, i když mezinárodní výskyt je mnohem menší než amerického dolaru nebo Eura. Jen je velmi likvidní po celém světě nepřetržitě 24 hodin denně. Přirozený požadavek obchodovat jen se soustřeďuje mezi japonskými keiretsu 9. Jen je hodně citlivý na úspěchy Nikkei index, chování japonského trhu s cennými papíry a trhu s nemovitostmi. 8 9 Hlavní měny = majors pairs; EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY Keiretsu = ekonomické a finanční konglomeráty 15

16 Britská libra Do konce II. Světové války byla libra doporučovanou měnou. Měna je intenzivně obchodována proti Euru a US dolaru, ale nepravidelně oproti dalším měnám. Před uvedením Eura libra těžila z určitých pochybností o měnové konvergenci. Švýcarský frank Švýcarský frank je jedinou měnou hlavních evropských zemí, které nepatří do Evropské měnové unie a ani mezi země G-7. Přestože je švýcarská ekonomika relativně malá, její měna je jednou ze 4 hlavních měn a silně podobná síle a kvalitě švýcarské ekonomiky a financí. V případě politické či ekonomické nejistoty v Evropě, je švýcarský frank symbolem jistoty Vedlejší měny Jedná se o měny volně dostupné, avšak na spotovém trhu mohou mít čas od času malou likviditu. Na forwardovém trhu může platit omezení splatnosti těchto měn na dobu maximálně do 6 měsíců. Patří sem: Norská koruna, Dánská koruna, Švédská koruna, Australský dolar, Kanadský dolar, Novozélandský dolar. Křížové měny Jedná se o páry měn, které neobsahují americký dolar. - EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF a další Exotické měny Exotické měny jsou měny, které nejsou často obchodovatelné z důvodu malého zájmu. Mají také velmi malou likviditu. Například Singapurský dolar, Polský zlotý nebo Česká koruna. 1.4 Obchodní hodiny na forexu Na světovém devizovém trhu se obchoduje 24 hodin denně mimo víkendy, resp. obchodování probíhá nepřetržitě od neděle 23:00 do pátku 22:00 SEČ. Zjednodušeně se dá říct, že forex nezavírá. Díky časovým pásmům se obchodování v jednotlivých světových 16

17 centrech překrývá. Forexové obchody začínají každý den v Sydney, pak se přesunou do Tokia, následně do Londýna a končí v New Yorku. Obrázek č. 2 Obchodní hodiny na jednotlivých trzích Zdroj: Platnost k: Úprava: Vlastní Z obrázku č. 2 je patrné, že mezi každou částí je časový interval, kde jsou 2 části otevřené zároveň. Od 9-10 hodin našeho času jsou otevřené trhy v Tokiu a Londýně a od hodin trhy v Londýně a New Yorku. Přirozeně se jedná o nejaktivnější časy obchodování na trhu, protože je zde uskutečňován větší objem obchodů. Je to dáno i tím, že v těchto časech jsou zveřejňovány důležité makroekonomické reporty, především pak mezi hodinou z americké ekonomiky. Jedná se o období silně volatilní, kde je možné dosáhnout rychle vysokého zisku, ale je potřeba si uvědomit, že to s sebou nese i odpovídající míru rizika. 1.5 Průměrné denní rozpětí trhu Z obecné charakteristiky patří londýnská obchodní seance k těm nejaktivnějším, jak dokládá následující tabulka č. 1. Tabulka č. 1 Průměrné denní rozpětí v pipech 4 hlavních párů za září 2011 EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY Tokio Londýn New York Zdroj: XTB historická data Platnost k: Úprava: Vlastní 17

18 Největších denních výkyvů v průběhu dne zaznamenává měnový pár EUR / USD ve všech třech hlavních obchodních seancích. Následován je párem GBP / USD, kde opět dominuje londýnská seance. Třetí místo patří páru USD / CHF a k těm nejméně volatilním z hlavních párů se řadí USD / JPY. 2. Teoretické vymezení problematiky tradingu Trading se dá definovat jako obchodování na burze s cílem dosažení zisku. Existuje několik přístupů, jak se dá trading dělit. Tím základním dělením je časový rámec 10 doby držby investičního aktiva. Obrázek č. 3 Dělení tradingu dle časového rámce Zdroj: DVOŘÁK, Roman. Trading strategie. Brno: Press, Rychlé obchody během dne, s Platnost k: Úprava: Vlastní Předtím než si vysvětlíme jednotlivé typy tradingu, je potřeba si uvědomit, že každé pojetí tradingu nese s sebou i dopad do praktického působení na trhu. 10 Časový rámec = time frame 18

19 Investování Jde o snahu odhadnout dlouhodobé trendy, ať převážně pomocí technické, ale i fundamentální analýzy. Držení pozic bývá dlouhé týdny až měsíce, někde ale i roky. Investora nezajímají drobné korekce, a proto musí volit takovou velikost pozice, aby tyto korekce přestál a nebyl násilně z trhu vypuzen. Problémem při tvorbě trading strategie pro investory je nedostatečné množství dat, a proto by tato strategie měla být robustní a měl by fungovat i na ostatních trzích. 11 Obchodování (spekulování) Zde držíme pozici méně než týden, zpravidla dny, ale i hodiny nebo dokonce vteřiny. SWING obchodování Držení pozice je ve dnech. Výhodou tohoto typu obchodování je, že zpravidla po otevření trhu už máme jasno o vstupech a případně výstupech, které se už během dne nemění, a tak samotné obchodování je časově velmi málo náročné. V podstatě během několika málo minut zobchodujeme dané vstupy nebo výstupy a počítač ve své podstatě již můžeme vypnout. Samozřejmě tento časový luxus je vykoupen nutností dostatečně velikého kapitálu, aby trh v průběhu dne mohl dýchat, aby nedošlo k tomu, že naše pozice bude předčasně ukončena na ochranných příkazech typu STOP-loss 12. Musí se počítat s běžnou denní volatilitou 13 trhu. Intraday obchodování Hlavní podstatou tohoto obchodování je výstup z pozice nejpozději ve stejný den, jako nastal vstup před uzavřením trhů. Mnoho příznivců tohoto způsobů obchodování tvrdí, že chodí spát s tzv. čistou hlavou, když mají všechny pozice uzavřené. Především toto platí u forexu, kde trhy jsou otevřeny 24 hodin denně. Ovšem i tento přístup k obchodování na burze má své nevýhody. Jednou z nich je samotná psychologická stránka tradera 14. Poněvadž intradenní trader je celý den u monitoru, sleduje průběh jeho investice v reálném čase, může se dopustit řady nechtěných chyb. Předčasně DVOŘÁK, Roman. Trading strategie. Brno: Press, Rychlé obchody během dne, s Stop-loss = námi zvolená hranice, kdy uzavíráme daný obchod s předem definovanou velikostí ztráty Volatilita = kolísavost trhu; faktor udávající jak živý a rychlý trh může být Trader = obchodník, člověk který aktivně obchoduje na burze 19

20 ukončené obchody (pozice), které mohly ještě generovat zisk či pozdě ukončené ztrátové obchody, které mohly skončit v menší ztrátě. O samotné psychologii obchodování se budeme ještě zabývat v následujících kapitolách. Scalp obchodování Scalp obchodování nebo také scalping, je jeden z nejnáročnějších typů obchodování. Obchodník je v trhu několik sekund nebo několik málo minut. Důraz je zde kladen nejen na soustředěnost obchodníka, ale také na brokera, přes kterého obchoduje, konkrétně na problém zvaný slippage. Každý pip rozhoduje. Ze všech výše uvedených typů obchodování je tento způsob tradingu nejvíce závislý na detailní analýze historických dat z předešlých období. Trader při vstupu do pozice již má nejen nastaven, většinou fixní, stop-loss, ale i příkaz zvaný profit target 15. Dominující postavení zde má technická analýza a psychologická vyzrálost tradera. 2.1 Základní aspekty tradingu Trading, neboli aktivní obchodování na burzách, je v prvé řadě byznys jako každý jiný. Mezi základní aspekty tradingu patří míra rizika, kterou je investor ochoten riskovat při nezdaru investice, a velikost vstupního kapitálu. Každá strategie, obchodní systém, ale i úspěch a neúspěch na trhu se odvíjí právě od těchto dvou složek Obchodní plán Obchodní plán se skládá z pěti základních částí: - Vstup do pozice - Výstup z pozice - Money management - Psychologie - Backtesting 15 Profit target = námi zvolená hranice, kdy uzavíráme daný obchod s předem definovanou velikostí zisku 20

21 Graf č. 1 Jednotlivé složky obchodního plánu Obchodní plán psychologie 20% backtesting 5% money management 30% vstup 15% výstup 30% Zdroj: DVOŘÁK, Roman. Trading strategie. Brno: Press, Rychlé obchody během dne, s Platnost k: Úprava: Vlastní Na grafu č. 1 je vidět struktura obchodního plánu. Skládá se celkem z pěti částí, s tím že mezi dvě nejdůležitější složky patří money management a technika výstupu z pozice. Je to dáno především tím, že jediné, co kdy trader na burze může kontrolovat je riziko. A riziko se dá kontrolovat jen včasným výstupem z pozice. Před vstupem do každé pozice by obchodník již měl vědět, jak velká ztráta z daného obchodu by byla pro něj akceptovatelná. To jestli je výše případné ztráty rozumná nám určí pravidla money managementu, kdy cílem tradera by mělo být vstupovat do pozice vždy s větším potenciálem zisku než případné maximální ztráty. Bližší informace jsou v této kapitole Vstup do pozice Impuls ke vstupu do trhu může být různorodý, od nejrůznějších analytických doporučení, což nelze doporučit z důvodu neznalosti impulsu k doporučení, přes různé fundamentální zprávy, až po různé technické formace na grafu podle technické analýzy. Existují i impulsy podle extrémního sentimentu na trhu a tedy podle psychologické analýzy až po vstupy náhodné, kdy pozitivní očekávání výsledků strategie mají zajistit výstupy a řízení portfolia Výstup z pozice Ukončování obchodů je daleko důležitější, než otevírání obchodů. Důvod je prostý. Vstup do trhu je pouze snaha o určení pohybu trhu. Výsledek obchodu je však dán vždy až po 21

22 ukončení obchodu, tedy výstupu z trhu. I když se trh v úvodu vyvíjí v očekávaném směru, tak i přesto se dá prodělat špatným ukončením obchodu. Je potřeba mít jasně stanovená pravidla jak se zachovat, když pozice půjde do ztráty. Tedy okamžik, kdy obchodník již nebude více akceptovat větší riziko ztráty a pozici ukončí např. pomocí stop-lossu. Stejně tak na opačné straně je potřeba stanovit pravidla, pokud pozice půjde do zisku. Jestli pozice bude ukončena brzy s malým ziskem anebo bude držena pokud možno co nejdéle s vidinou maximálního zisku. Je to právě výstup co odlišuje profesionálního obchodníka od začínajícího, protože špatný vstup se mnohdy dá zachránit správným výstupem. Nicméně špatný výstup, a to zejména na základě intuice a emocí, se již zachránit nikdy nedá Backtesting Backtesting nebo také testování a kontrola obchodní strategie. Provádí se na historických datech. Důvodem je fakt, že trhy jsou velmi dynamické, a tudíž měnící se, a proto je potřeba neustále trading strategii analyzovat a vyhodnocovat, zda stanovená pravidla pro vstup a výstup jsou stále platná a efektivně nastavená. Tato kontrola nejen dokáže předpovědět potenciální problémy vlivem změny trhu a nefunkčnost daných pravidel, ale napomáhá i k tvorbě dalších myšlenek vedoucích ke zdokonalování původního systému. Existují dva základní způsoby backtestů, buď pomocí technicko-analytických softwarových nástrojů anebo ručně například pomocí Excelu. Existují totiž strategie, jak si později ukážeme v třetí kapitole, jejichž pravidla vstupů a výstupů se nedají matematicky vyjádřit a je potřeba k nim přistupovat zcela diskrečně Money management Money management je obecně označován za vůbec nejdůležitější součást obchodování. Český překlad v podobě řízení peněz možná ještě přesněji vystihuje podstatu o co v money managementu jde. Pomocí základních funkcí matematiky a statistiky určuje money management rozsah obchodů a jejich riziko, které může obchodník podstoupit. Nekvalitní money management může i u perfektní strategie vést k úplné ztrátě kapitálu. Východiskem pro management peněz je, že obchodní strategie musí vykazovat pozitivní očekávání (tzn., 16 DVOŘÁK, Roman. Trading strategie. Brno : Press, Obchodní plán, s

23 že je z dlouhého hlediska zisková) to zjistíme právě pomocí backtestů. V případě, že tato základní podmínka je splněna, potom správná volba money managementu dokáže velmi účinně řídit a snižovat riziko obchodování nebo i dokonce násobit ziskovost strategie. Hlavním cílem money managementu tedy není řídit zisk, ale kontrolovat riziko. Rizika na Forexu vycházejí ze samotné podstaty derivátových obchodů. Riziko změny tržní ceny kurzu je tak na Forexu přímo úměrně zvětšeno pákovým efektem. Pokud tedy investor obchoduje s pákou např. 1:100, znamená případný opačný vývoj kurzu o 1% negativní dopad ve výši 100% dle investovaného množství. Takto rychle rostoucí ztráta brzy dosáhne hodnoty marže (margin) a hrozí tak riziko uzavření celá obchodní pozice. Riziko při obchodování tedy představuje ztrátu z daného obchodu. Jelikož žádný obchodník na světě není schopen neustále provádět pouze ziskové obchody, nelze toto riziko ztrátového obchodu plně odstranit. Jediný způsob jak toto riziko řídit a co nejvíce eliminovat, je určení předem přijatelné výše ztráty z daného obchodu. RISK je tedy částka, kterou obchodník riskuje na jeden obchod a která by měla být předem jasně stanovená. S touto oblastí obchodníkovi velice pomáhá pokyn Stop-loss (S/L). Stop-loss Technika pokynu stop-loss, je zřejmě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si musí každý obchodník osvojit a zcela zautomatizovat. Je to základní ochrana proti finančnímu krachu. Stop-loss je předem definovaná krajní hranice pro případ opačného cenového vývoje, než který investor původně analyzoval. Na hranici pokynu stop-loss investor dobrovolně inkasuje malou ztrátu, dříve než by se rozrostla do nadměrných rozměrů. Tento pokyn se dá dnes již plně zautomatizovat, nebo minimálně při otevření pozice nastavit hladinu stop-loss společně se vstupní cenou. Je nutné dodržovat důležitou zásadou, pokud je jednou úroveň stop-loss nastavena a trh jde proti tomuto stop loss, nesmi se s ní již hýbat, protože by pak již S/L popřel svůj důvod. Je nutné si uvědomit, že pokud investor spekuluje na pokles ceny, mohou být jeho ztráty za předpokladu nepoužití pokynu stop loss, s příchodem rostoucího trendu téměř nekonečné, 23

24 jelikož se nezastaví o žádnou nulovou hodnotu jako v opačném případě. Pokud jde trh ve směru obchodníkova očekávání, je velice běžné posunout stop-loss na hladinu vstupní ceny na tzv. Break Even 17. V tom případě daný obchod nepřestavuje již žádné riziko ztráty kapitálu, obchoduje se tak již bez rizika. Pokud se posune stop-loss ještě více po směru vývoje ceny, znamená již jistotu zisku z dané pozice, i kdyby se trh zcela obrátil. Existuje několik technik umisťování stop-lossu do trhu. a) Fixní hodnota stop-lossu v pipech Investor ihned po vstupu do trhu nastavuje fixní stop-loss, např. 10 pipů pod vstupní cenu. Tento typ umisťování S/L je typický pro scalpingové strategie. b) Fixní hodnota stop-lossu v procentech (%) Investor umístí stop-loss v procentuálním rozmezí od vstupní ceny. Doporučená míra rizika na jeden obchod je stanovena na hodnoty mezi 1 2 %. Jedná se o podstatně flexibilnější způsob ochrany kapitálu, než v předešlém případě. Typické pro intraday a swing strategie. c) Mix obou předešlých možností, umisťování S/L do tzv. logických zón Mezi logické zóny patří například oblast nad vrcholy technické formace dvojitý vrchol či oblast pod lower-high Nejflexibilnější technika používání S/L. (Viz. obrázek č. 4) Obrázek č. 4 Umístění S/L do logických zón Zdroj: Platnost k: Úprava: Vlastní 17 Break even = bod, který odpovídá hodnotě vstupní ceny + poplatku (spreadu) brokerovi 24

25 Risk Reward Ratio (RRR) Jak bylo již několikrát zmíněno, je prakticky nemožné dosahovat pouze ziskových obchodů. Ztrátové obchody jsou přirozenou součástí obchodování na finančních trzích. Je však důležité, aby počet těchto ztrátových obchodů nepřesahoval počet těch ziskových. Pokud má tedy obchodník obchodní systém (strategii), který má např. 60% úspěšnost obchodů, znamená to, že z 10 obchodovaných pozic je průměrně 6 ziskových a 4 ztrátové. Pokud obchodník na každý svůj obchod riskuje stejnou částku např Kč a tuto částku také získává při úspěšném obchodu, bude jeho celkový zisk roven Kč (6 x x 2 000). Dosahovat však vysokých hodnot úspěšnosti obchodního systému je velice náročné a tak obchodní systém s úspěšností vyšší než 50% je již značně výjimečný. Aby však obchodníkova ziskovost nezáležela na rozdílu 1-2 ziskových / ztrátových obchodů je důležité, aby každý ziskový obchod přinášel více než následující možná ztráta. Pokud bude tedy obchodník uznávat princip stejných a malých ztrát je pro něj podstatné, aby průměrný zisk ze ziskových obchodů přesahoval tuto očekávanou ztrátu. Obchodník musí brát na vědomí, že každým obchodem se vystavuje riziku a je tedy důležité, aby bylo toto riziko na druhé straně ekvivalentně ohodnoceno možným ziskem. Pokud tedy v modelové situaci 60 % úspěšnosti obchodního systému bude průměrný zisk dosahovat hodnoty Kč, dosáhne obchodník při 10 obchodech průměrného zisku Kč (6 x x 2 000). V tomto případě je tedy poměr risk/zisk (RRR) 1/3 (2 000/6 000). Obrázek č. 5 RRR na grafu Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní 25

26 Na obrázku č. 5 je znázorněna situace na měnovém páru EUR / USD na hodinovém time framu. Pokud by investor chtěl dodržet RRR rovné 1:1 a v stoupil by do trhu na ceně 1,3925 (zelená) a S/L na hodnotě 1,3860 (červená), ukončil by svou pozici na hodnotě 1,3990 (modrá). Pokud chtěl dodržet základní zásadu RRR a mít poměr 1:2, ukončil by, za stejných vstupních podmínek a nastavení S/L, svou pozici na hodnotě 1,4055 (růžová). Vztah procentuální úspěšnosti obchodů a RRR je tedy zásadní a je nepřímo úměrný. Čím nižší má obchodník obchodní úspěšnost, tím vyšší RRR by měl mít, aby dosahoval celkově zisku. Princip RRR tedy znamená, že by měl obchodník vždy obchodovat transakce s vyšším potenciálem zisku než ztráty. Risk na jeden obchod Ucelený obrázek o tom, jak efektivní máme money management nám ukáže až samotná praxe na reálných trzích. Posledním a důležitým bodem koncepce money managementu je parametr Risk na jeden obchod. Jedná se o kombinaci techniky umísťování S/L a snahy po vstupu do trhu utržit zisk, který by odpovídal alespoň RRR 1:2. Drtivá většina všech obchodních strategií má nastaven maximální riziko ztráty z celkového disponibilního kapitálu mezi 1 2%. Důvod je prostý, obchodování na trzích je o pravděpodobnosti. A cílem není, aby obchodník po několika málo obchodech musel doposílat další peníze na svůj účet u brokera, aby mohl dál investovat. Výše uvedený text napovídá, jaké jsou tedy ve skutečnosti úkoly money managementu a proč je tak významný pro obchodování na finančních trzích. Prvním cílem money managementu a tím zásadním je zajistit přežití. Obchodník se musí vyhnout riziku, které by ho mohlo vyřadit ze hry. Druhým cílem je zajistit malé ztráty a dále pak stabilní zisky. Třetím cílem jsou vysoké výnosy NESNÍDAL, Tomáš; PODHAJSKÝ, Petr. Kompletní průvodce úspěšného finančníka. Praha: Finančník, Risk úspěšného finančníka, s

27 2.2 Investiční analýzy Obchodování na finančních trzích vyžaduje jeden z nejkomplexnějších přístupů ve srovnání s ostatními lidskými činnostmi. Znamená důkladnou analýzu všech dostupných informací o obchodovaném instrumentu a její správné vyhodnocení. Dnes se obchoduje on-line a informace z druhého konce světa mohou v mžiku ovlivnit ceny a sentiment trhů na jiném kontinentu. V zásadě existují dva základní přístupy ke zkoumání trhů. Jedná se o fundamentální a technickou analýzu trhů, které jsou základními školami myšlení obchodníků. Obě analýzy mají naprosto rozdílný přístup, přičemž oba typy přístupů se dají použít pro analýzu jakéhokoliv finančního aktiva. Jako doplněk k těmto dvěma přístupům se řadí psychologická analýza, nejedná se pouze o psychologii tradera jako jedince, ale i aktuální psychologické rozpoložení investorů na trhu Fundamentální analýza Fundamentální analýza zahrnuje poměrně široké spektrum metod pro oceňování finančních instrumentů. Pokud jde o širší záběr analýzy, jsou ve fundamentální analýze rozlišovány následující tři stupně: 19 - Globální fundamentální analýza - Odvětvová (sektorová) fundamentální analýza - Firemní fundamentální analýza Vzhledem k charakteru forexu trhu se fundamentální analýze zabývá pouze těmito kroky 1) Globální analýza - která předpovídá vývoj měnových trhů jako celku 2) Analýza konkrétního subjektu u FX trhu sleduje vývoj určitého měnového páru Ale protože je forex mezinárodně propojeným trhem, takřka bez hranic, i tyto dva kroky se navzájem prolínají a tvoří mnohdy jednu velkou globální fundamentální analýzu FX trhu. Na základě analýzy množství hierarchicky uspořádaných ekonomických ukazatelů hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak dobře si vede i její měna. Čím lépe si vede ekonomika příslušné země, tím více okolních zemí věří její měně. 19 KRABEC, CSC, RNDr. Jaroslav. Finanční trhy. Praha : BIVŠ, Fundamentální analýza, s

28 Základní ukazatele fundamentální analýzy Úrokové sazby Změna úrokových sazeb představuje jeden z klíčových fundamentů pro všechny obchodníky, ať už jsou v centru jejich pozornosti akcie, dluhopisy, nebo měny. Růst úrokových sazeb činí danou měnu atraktivnější, protože zvyšuje nominální výnos dluhopisů a jiných dluhových instrumentů, které jsou v dané měně denominovány. Investor by pak měl sledovat vývoj úrokových sazeb a očekávání, s tímto vývojem spojená. Jelikož se na devizovém trhu obchoduje tak, že se vždy jedna měna nakupuje a druhá prodává, je vždy dobré sledovat vývoj úrokových sazeb pro obě obchodované měny a jejich vzájemný úrokový diferenciál. Jestliže se například úrokový diferenciál mezi Eurozónou a USA v posledních letech rozšiřoval (ve prospěch Eurozóny), znamenalo to příliv spekulativního kapitálu ze Spojených států do Eurozóny a evropská měna tak z důvodu vyšší poptávky, za jinak nezměněných okolností, posilovala. 20 Inflace Většina centrálních bank v dnešní době přešla k cílování inflace a jiné, jako např. americký Fed, řadí inflaci společně s nezaměstnaností mezi dvě rozhodující měnově-politická kritéria, a tak právě inflace stojí v popředí pozornosti všech obchodníků. Její růst nad inflační cíl centrální banky signalizuje možnost brzkého růstu úrokových sazeb a vytváří tak spekulativní tlaky na nákup dané měny, zatímco její pokles tuto měnu vůči ostatním znevýhodňuje. Inflace tedy v krátkém horizontu měnu činí atraktivnější, její trvalý a vysoký růst je však znakem makroekonomické nerovnováhy a může v určitém bodě začít danou zemi poškozovat. HDP Hrubý domácí produkt indikuje hodnoty všech produktů a služeb vyprodukovaných v dané zemi bez ohledu na to, kdo vlastní aktiva nebo jaké národnosti je pracovní síla využívaná k produkci takových produktů a služeb. 20 Fundamentální analýza na měnových trzích [online]. Finance.cz. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/>. 28

29 Domácí měně pomáhá stabilní makroekonomické prostředí, trvale vyšší hospodářský růst než v ostatních zemích a tedy i vyšší výnosnost investic, pomáhá přílivu nového kapitálu do země a nutí zahraniční obchodníky nakupovat domácí měnu. Rychlý hospodářský růst navíc způsobuje nárůst kapacitního využití ekonomiky a v momentě, kdy začnou volné kapacity docházet, vzniká tlak na růst inflace a úrokových sazeb, což podporuje spekulativní poptávku po dané měně. 21 Trh práce Data z trhu práce jsou dalším důležitým a velmi silně sledovaným fundamentem na forexu. Pokles zaměstnanosti je možným náznakem klesající hospodářské aktivity, která může eventuálně vést ke snížení úrokových sazeb, které budou mít negativní dopad na domácí měnu. Naopak růst zaměstnanosti je dalším ze signálů o dobré kondici ekonomiky, který v budoucnu může vyvolat vyšší inflační tlaky a zvyšování úrokových sazeb. Právě výsledky z pracovního trhu tak patří mezi fundamenty, které mívají často velmi výrazný dopad na kurz měny, a to proto, že je jejich bezprostřední vývoj, na rozdíl od úrokových sazeb, inflace a hospodářského růstu, o poznání hůře predikovatelné a často tak nabízí nemalá překvapení. Platební bilance Platební bilance zachycuje objem všech vyšlých a došlých plateb do ekonomiky určitého státu. Pokud je platební bilance aktivní, tedy v kladných číslech, bude kurz dané měny posilovat. Pokud si uvědomíme první část platební bilance, a to vývoz a dovoz zboží, který je zachycen v tzv. obchodní bilanci, uvědomíme si jasnou analogii, že pokud je obchodní bilance v plusu má to pozitivní vliv na kurz domácí měny, vzhledem k zvýšené poptávce po této měně Fundamentální analýza na měnových trzích [online]. Finance.cz. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/>. 22 Fundamentální analýza na měnových trzích [online]. Finance.cz. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/>. 29

30 2.2.2 Technická analýza Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí Předpoklady technické analýzy: 1) Férová cena Poptávka a nabídka je ovlivněná mnoha faktory a analytici užívající technickou analýzu věří, že veškeré události a informace ovlivňující trh jsou již zahrnuté v ceně. Je tak vytvořená férová cena a tedy základ pro technickou analýzu. 2) Ceny se nepohybují náhodně avšak v trendech Používání technické analýzy by nebylo vhodné ani ziskové při náhodných cenových pohybech. Obchodníci věří, že mohou rozpoznat trend a v jeho souladu udělat ziskový obchod s tím, jak trend pokračuje. Protože technická analýza muže být aplikována na mnoho časových rámců, je možné zpozorovat trendy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. 3) Tvůrčí faktor všeho je cena Vše se uvozuje od aktuální a historické ceny Cíl technické analýzy: Cílem technické analýzy je na základě analýzy minulých a současných dat předpovědět budoucí cenové pohyby tzv. trendy. 23 Technická analýza. In Technická analýza [online]. Praha : Wikipedie.cz, 28,8,2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/technick%c3%a1_anal%c3%bdza>. 30

31 Trend je pro obchodníka jeden z nejdůležitějších pojmů - jedna z nejčastějších pouček říká: "Trend is your friend" - trend je tvůj přítel. Tato poučka nevyjadřuje nic jiného než zkušenost, že nejziskovější obchodní strategie vycházejí z těch, které následují trend. Pokud jde obchodník s trendem, vydělává. Pokud jde proti trendu, prodělává. Čím delší je pak trend, tím větší šanci má obchodník vydělat. Některé trendy mohou trvat i několik měsíců až let a řada obchodníků v takových trendech zůstává až do samotného konce, neboť každý pohyb jeho směrem mu přináší další a další zisky. 24 Pro každého obchodníka je tedy prvořadým úkolem zjistit a identifikovat TREND. Trend existuje, když ceny dlouhodobě rostou nebo klesají. V rostoucím trendu dosahuje každý cenový nárůst vyšších hodnot než nárůst předchozí a každý pokles se zastaví na vyšší hladině než ten předchozí. V klesajícím trendu je každý pokles větší než předchozí a každý vzrůst dosáhne nižší hladiny než předcházející. O bočním trendu 25 mluvíme, pokud se většina cenových nárůstů zastaví na stejné hladině a poklesy ztrácejí svou sílu na přibližně stejné cenové úrovni. Býčí trend Každý trh, který roste (cena finančního instrumentu jde nahoru) se nazývá býčí trh. Rostoucí býčí trend se na trhu vyskytne proto, že poptávka převyšuje nabídku. Na trhu je jednoduše více kupujících než prodávajících, což znamená, že mezi kupujícími roste konkurence. Kupující musí zvyšovat nabízené ceny, za které jsou ochotni od prodávajících nakoupit, aby prodávající dostatečně motivovali k tomu, aby jim své finanční instrumenty prodali. Pokud je na trhu přítomen rostoucí býčí trend nebo obchodník předpokládá, že by se mohl za nějakou dobu objevit, bude obchodník vstupovat do dlouhé pozice (long / buy). Bude tedy sázet na to, že levně nakoupí a poté za vyšší cenu prodá. Medvědí trend Každý trh, který klesá (cena finančního instrumentu jde dolů) se nazývá medvědí trh. Klesající medvědí trend se na trhu vyskytne proto, že nabídka převyšuje poptávku. Na trhu 24 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem. Praha : Computer Press, Technická analýza, s Boční trend = flat trend = plochý trend 31

32 je jednoduše více prodávajících než kupujících, což znamená, že mezi prodávajícími roste konkurence. Prodávající musí snižovat nabízené ceny, za které jsou ochotni své finanční instrumentu prodat, aby nakupující dostatečně motivovali k tomu, aby jejich finanční instrumenty nakoupili. Pokud je na trhu přítomen klesající medvědí trend bude obchodník vstupovat do krátké pozice (short / sell). Bude tedy sázet na to, že za vysokou cenu prodá a za nižší cenu zpátky nakoupí Grafy Grafy ve své podstatě zachycují historický pohyb ceny sledovaného aktiva. Jsou tedy výsledkem rozsahu pohybu kurzu aktiva a právě na základě těchto historických pohybů je možné stanovit nejvhodnější čas pro nákup a prodej. Podstatou analýzy grafů s využitím optimálních analytických nástrojů je odhalit trendy vývoje a také dna a vrcholy těchto trendů. 26 Graf je tedy hlavním pracovním nástrojem obchodníka a pomáhá mu najít odpovědi na otázky kdy za nejnižší cenu nakoupit a kdy za nejvyšší cenu prodat. Existuje celá řada grafů nicméně nejznámějšími a nejpoužívanějšími grafy jsou čárový graf, sloupcový graf a svíčkový graf. Čárový graf Jedná se o nejjednodušší typ grafu. Získáme ho spojením jednotlivých uzavíracích cen na konci vybraného časového úseku. Má velmi malou vypovídací schopnost o vývoji ceny v průběhu sledovaného time framu. Slouží především k rychlé orientaci, jaká je aktuálně situace na trhu. 26 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem. Praha : Computer Press, Technická analýza, s

33 Obrázek č. 6 Čárový graf Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní Sloupcový graf Jak již název napovídá, tento graf se skládá z jednotlivých sloupců, které zobrazují dané časové období: např. 1 minuta, 5,10,15,30 minut, 1, 4 hodiny, 1 den, 1 týden, 1 měsíc. Každý sloupec navíc obsahuje informace o rovnováze sil mezi nabídkou a poptávkou. Sloupec je charakterizován čtyřmi cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE. Vzdálenosti mezi HIGH a LOW cenou, se říká RANGE, neboli rozsah. Obrázek č. 7 Sloupcový graf Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní Obrázek č. 8 Rostoucí sloupec Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní 33

34 Open Otevírací cena, za kterou se nakupuje a prodává dané aktivum na začátku obchodního dne, popřípadě časového úseku, který daná čárka znázorňuje. High - Nejvyšší cena, kterou kupci během dne dosáhli. Tato hodnota není až zase tak zajímavá jako OPEN nebo CLOSE ceny, nicméně pokud bude HIGH cena v daném časovém období stejně vysoko jako CLOSE, značí to velkou odhodlanost kupců k získání dané měny za jakoukoliv cenu. Low - Nejnižší cena, kterou prodejci během dne dosáhli. Stejně jako HIGH není ani LOW cena příliš zajímavá, pokud ovšem není shodná s CLOSE cenou. V tomto případě se jedná o velmi negativní den a je velká pravděpodobnost, že následující den budou ceny pokračovat ve výrazném poklesu. Close Zavírací cena. Svíčkový graf Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů 27. V době kolem roku 1700 se zrodila v Japonsku jedinečná metoda analýzy grafů, která suverénně přežila několik staletí a s velkou oblibou se používá dodnes. Jedná se o techniku zvanou candle stick charting, neboli zobrazování a čtení grafů v podobě takzvaných svíček. Skutečností zůstává, že se jedná o způsob zobrazování grafů, který zřejmě vzniknul jako zcela první na světě. Metodu zobrazování grafů zvanou candle stick má podle všech záznamů na svědomí legendární japonský obchodník s rýží Munehisa Homma, který s pomocí candlesticků vydělal opravdové jmění Pattern = vzor; opakující se uskupení několika svíček na grafu, které vedou k zisku Candlestick - tajemství grafů "Made in Japan". Finančník.cz [online]. 2005, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/candlestick-svickove-grafy.html>. 34

35 Obrázek č. 9 Svíčkový graf Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní Obrázek č. 10 Rostoucí svíčka Zdroj: XTB data Platnost k: Úprava: Vlastní Řada obchodníků využívá samotné japonské svíce jakožto zdroj signálu a podle různých druhů obrazců, které tyto svíce tvoří, jsou schopni určit nejbližší cenový pohyb aktiva Grafické formace Grafické formace, které graf vytváří podle historického vývoje ceny finančního instrumentu, jsou velice mocným nástrojem pro identifikaci směru budoucího trendu. Existují dvě hlavní skupiny formací a to jsou pokračující a reverzní formace. Pokračující neboli konsolidované formace vysílají technickému analytikovi signál o potvrzení pokračování stávajícího trendu i do budoucích minut, hodin, dnů, týdnů měsíců nebo i let. Reverzní formace signalizují technickému analytikovi změnu stávajícího trendu a tím ho informují o nutnosti uzavřít jeho dotyčnou otevřenou pozici, respektive otevřít s ní současně protipozici. 35

36 Technické indikátory Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Snaha popsat matematickou formulí průběh a vývoj ceny v grafu gradovala a snahou traderů bylo najít jiné matematické vyjádření ceny, které by popisovalo cenu s ohledem na různě dlouhá časová období určitá forma statistického vyjádření, s ohledem na volatilitu a relativní velikosti cenového pohybu v daném období, vždy však s jasným cílem - jakýmkoliv způsobem indikovat budoucí chování ceny. Mnoho indikátorů využívá různé statistické výpočty. Každý indikátor a jeho výpočet vždy vychází z ceny. Proto cena a její vývoj musí být vždy na prvním místě našeho zájmu. Není dobré přeceňovat možnosti indikátorů a bezhlavě reagovat na každý signál. Indikátory nejsou samospasitelné a jejich signály nejsou vždy stoprocentní. Správné využití indikátorů vidíme v kombinaci se sledováním cenového grafu, různých cenových formací, trendových čar, supportů a rezistencí. Indikátory využijeme jako potvrzení nebo vyvrácení našeho odhadu. To znamená, že je můžeme použít jako jednu z rozhodovacích hodnot při vstupu do obchodu nebo při výstupu z obchodu. 29 Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Mezi základní typy indikátorů patří indikátory sledující trend a oscilátory. Trendové indikátory Slouží především k určení trendu, jak už napovídá sám název. Jejich úkolem je zachytit a matematicky popsat trend, především pak jeho začátek a konec. Důležité je si uvědomit, že indikátory sledující trend jsou zpožděnými indikátory, a proto reagují na pohyb ceny. Nikdy nevysílají signály dopředu. Mezi typické zástupce trendových indikátorů patří: klouzavé průměry, MACD, Parabolic SAR, Zig Zag a další. 29 Technická analýza 5. díl: Indikátory (1/2). Investiční web.cz [online]. 2011, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.investicniweb.cz/univerzita/technicka-analyza/2010/7/21/clanky/technickaanalyza-5-dil-indikatory/>. 36

37 Oscilátory Slouží k určení síly a rychlosti pohybu ceny. Na rozdíl od trendových indikátorů dávají oscilátory signály ještě před samotným pohybem ceny. Používají se především na trhy, které jdou do strany a pohubují se v určitém cenovém rozpětí. Jejich grafické vyjádření se umísťuje většinou pod samotný cenový graf. Ve většině případů nám tyto indikátory naznačují předprodanou nebo překoupenou oblast. Při správném používání jsme schopni využít tyto indikátory pro vyladění vstupu do obchodu. Mezi nejpoužívanější oscilátory patří například Stochastic, RSI, Williams %R, CCI a další Psychologie V traidingu se traduje, že je to právě špatná psychologie při obchodování, co způsobuje nejvíce ztrát obchodníkům a co je odsuzuje k neúspěšnosti na trzích. Částečně je tento negativní fakt odbourán skutečností, že trading strategie včetně money managementu jsou již otestovány na historických datech (backtesting). Obchodník již tak ví, jak často a jak velké zisky může očekávat, jaké a jak často může očekávat ztráty a jak rychle budou tyto ztráty kompenzovány. 31 K tomu, aby trader byl úspěšný, je potřeba, aby se nesnažil trhy měnit, ale aby je přijal takové, jaké jsou. Obecně platí: Trhy jsou vysoce iracionálním a nepředvídatelným prostředím. Trhy se chovají zcela náhodně, bez jakéhokoliv jasného řádu. Vědět s jistotou, kam trh půjde zítra nebo třeba již za krátký moment, je naprosto nemožné. 32 Pokud investor přijme za své realitu trhu, je potřeba aby se ještě naučil ovládat své emoce. Dr. Alexander Elder ve své knize uvádí: Nikdo nemůže být pod vlivem emocí a zároveň vydělávat tradingem peníze. Emoční obchodování je nepřítelem úspěchu. Strach a chamtivost jsou spjaty se zruinováním. Je třeba, abyste používali váš intelekt namísto pocitů. 33 Emoce hrají největší roli v době otevřené pozice na trhu. Velice často se u obchodníků setkáváme s případem, že v situaci, kdy nemají žádnou pozici, nebo obchodují na demo účtu, tedy s fiktivním kapitálem dosahují velmi dobrých výsledků. Pro své 30 Technická analýza - indikátory. FX street.cz [online]. 2010, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.fxstreet.cz/technicka-analyza--indikatory.html>. 31 DVOŘÁK, Roman. Trading startegie. Brno : Press, Obchodní plán, s NESNÍDAL, Tomáš; PODHAJSKÝ, Petr. Kompletní průvodce psychologií obchdodování. Praha : Finančník.cz, Realita, která se vám nebude líbit, s ELDER, Dr. Alexander. Tradingem k bohatsví. Praha : Impossible, Psychologie obchodování, s

38 obchody používají právě svůj intelekt. Ve chvíli, kdy do hry začínají vstupovat reálné peníze, nejsou natolik psychicky odolní, aby dokázali myslet stejně racionálně jako předtím, jsou ovlivněni emocemi. Existují dvě základní lidské emoce, které mají největší dopad na výsledek obchodování. Těmi emocemi jsou chamtivost a strach. Larry Williams, jeden z nejznámější světových traderů, ve své knize tvrdí: Chamtivost, jak jsem pochopil, nás nutí dělat, co bychom neměli! To chamtivost je aktivní silou. Pohání nás a nutí nás předčasně vstoupit do obchodu, držet ho příliš dlouho, nebo nakupovat víc, než je vhodné. naopak na druhé straně stojí právě strach. Strach vás brzdí. Je to preventivní emoce, velice přirozená, slouží k našemu přežití. Člověk k životu potřebuje jistou dávku strachu. Ale strach o život, o jeho ohrožení, je jiný než strach z trhu. 34 Obecně se dá tedy říci, že pokud si trader neosvojí a neuvědomí výše uvedené poznatky, může mít sebelepší obchodní plán, ale pokud nebude psychicky vyzrálý neuspěje. Na grafu č. 2, je rozložení poměru důležitosti jednotlivých druhů analýz podle konečného dopadu na výsledek úspěšného obchodování. Graf č. 2 Poměr jednotlivých analýz na ziskovém obchodování (tradingu) Psychologie 50% Technická a. 25% Fundament. a. 25% Zdroj: Finančník.cz Platnost k: Úprava: Vlastní 34 WILLIAMS, Larry. Jak jsme vydělal milion dolarů za rok obchodováním komodit. Praha : Finančník.cz, Jak poznat, kdy přestat, s

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015

Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015 Forex Outlook EURUSD 1.3. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outllooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD. Uvedl jsem, že mě budou zajímat především swing long obchody. Pro vstup do longu vnímám

Více

Expertní přednáška pro DigiPárty

Expertní přednáška pro DigiPárty Expertní přednáška pro DigiPárty 23.3.2017. Obsah přednášky & Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 2. Ropa jako burzovní aktivum co vlastně obchodujeme?

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Forex Outlook EURUSD

Forex Outlook EURUSD Forex Outlook EURUSD 1.5. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že preferuji short obchody, ale jsem ochotný obchodovat i longy s menší pozicí.

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015

Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015 Forex Outlook USDCAD 13.9. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že můj náhled je neutrální. Cena nedošla ani do jednoho supportu, takže jsem

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Forex Outlook GBPUSD

Forex Outlook GBPUSD Forex Outlook GBPUSD 11.12. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD a napsal jsem, že: můj náhled na trh AUDUSD mírně shortový. V nadcházejícím týdnu

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Forex Edge 31. srpna 2016

Forex Edge 31. srpna 2016 a Newsletter Forex Edge je připravován a rozesílán společností LYNX jednou za dva týdny. Cílem je ukázat čtenářům praktické principy analýzy měnových párů a ukázat potenciálně zajímavé aktuální příležitosti.

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta FOREX. seminární práce do předmětu Finanční trhy

Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta FOREX. seminární práce do předmětu Finanční trhy Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta FOREX seminární práce do předmětu Finanční trhy Jméno: Jana Horáková UČO: 170176 Studijní obor: Finanční podnikání Datum: 16. 10. 2007 Obsah Obsah...2 Úvod...3

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Forex Outlook AUDUSD

Forex Outlook AUDUSD Forex Outlook AUDUSD 31.1. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že očekávám, že se začne tvořit obchodní rozpětí a cena se začne pohybovat do

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Forex Outlook USDCAD

Forex Outlook USDCAD Forex Outlook USDCAD 24.4. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že bude zásadní, co se stane na trhu ropy. Byl jsem připravený obchodovat na

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz TRADERS MEETING Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. KDO JE KDO mezi námi Kdo jsem? Jak dlouho obchoduji Forex? Jakým způsobem obchoduji? Jak se

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015

Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015 Forex Outlook EURUSD 4.10. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že očekávám pokračování prodejního tlaku a mám zájem hlavně o short obchody.

Více

Forex Outlook EURUSD

Forex Outlook EURUSD Forex Outlook EURUSD 12.6. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že pro nadcházející týden na trhu USDCAD preferuji short obchody v rezistencích

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Shortový náhled se potvrdil jako správný.

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře od Admiral Markets 1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře Jeden z klíčových úspěchů na finančních trzích je vědět, proč se

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém

Více

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že mě budou zajímat long obchody. Většina minulého týdne byla ve znamení směrového

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Úvod do obchodování na forexu

Úvod do obchodování na forexu Úvod do obchodování na forexu www.swissquote.cz The mark of a well-educated person is not necessarily in knowing all the answers, but in knowing where to find them. Douglas Everett Obchodování na forexu

Více

Forex Outlook AUDUSD

Forex Outlook AUDUSD Forex Outlook AUDUSD 4.9. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD a napsal jsem, že: očekávám spíše oslabování EURUSD. Vzhledem k silné prodejní aktivitě

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Forex Outlook USDCAD

Forex Outlook USDCAD Forex Outlook USDCAD 18.9. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD a napsal jsem, že: Obchody na GBPUSD budu zvažovat pouze do středy. Při čtvrtečních

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

ATYF. Vysokofrekvenční obchodování High-frequency trading

ATYF. Vysokofrekvenční obchodování High-frequency trading Vysokofrekvenční obchodování High-frequency trading Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají

Více

Forex Outlook AUDUSD

Forex Outlook AUDUSD Forex Outlook AUDUSD 4.12. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD a napsal jsem, že: Trh je v rovnováze a makra mohou dát impuls k vyražení ceny Opatrně

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Souhrn. Situace na trhu

Souhrn. Situace na trhu Souhrn Švýcarský frank long Štěpán Pírko, duben 2006 Americký dolar ukončuje mnohaměsíční růstovou fázi a nachází se na začátku dalšího období, ve kterém bude proti svým hlavním světovým rivalům oslabovat.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Analýza prosinec 2016 Spread nákup platina/prodej zlato

Analýza prosinec 2016 Spread nákup platina/prodej zlato Analýza prosinec 2016 Spread nákup platina/prodej zlato V patnáctileté historii obchod s 87% úspěšností s průměrným profitem přes 6.100 USD Robert Černík - analytik info@primstock.cz +420 234 768 018 ANALÝZA

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více