1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1."

Transkript

1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Biológia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2014 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Biológia 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu ISCED 2 ŠVP Voliteľné hodiny 1 0,5 0, ŠkVP 2 1,5 1, Spolu za rok ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

2 2 Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

3 3 Ciele vyučovacieho predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 4 Kompetencie Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérií, rastlín, húb a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

4 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: v oblasti komunikačných schopností: - identifikovať a správne používať základné biologické pojmy, - vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a vzájomné vzťahy, - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, - porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a využívať ich pri samostatnej a skupinovej činnosti, - vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať informácie a dáta z rôznych zdrojov, - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie na základe danej štruktúry, - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ pozorovaní a jednoduchých školských projektov, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, - samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať, v oblasti rozvíjania sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, - pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

5 - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, - rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, - aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 5 Stratégie vyučovania a)metódy 1. motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť -motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/ -motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/ -motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/ -motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 2. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností -rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/ -rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/ -beseda/riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/ -demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/ -pozorovanie -manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/ -inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu/ 3. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/ 4. projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

6 5. praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/ 6. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií/ 7. aktivizujúce metódy -diskusia/vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/ -situačná metóda/riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/ -didaktická hra/sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/ -kooperatívna vyučovanie/forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/ 8. fixačné metódy -metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy b)formy 1. vyučovacia hodina /základného,motivačného,expozičného,fixačného,aplikačného,diagnostického typu/ 2. terénne pozorovania 3. praktické aktivity 4. exkurzia /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/ c)prostriedky (učebné zdroje) Odborná literatúra - MŠ Slovenskej republiky: Učebné osnovy biológie pre ISCED 2 - učebnica biológie pre 5., 6. a 7. ročník a stará učebnica prírodopisu pre 8.ročník - pracovné listy z internetu Didaktická technika - projekčná technika - práca s počítačom ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

7 - výukové CD Materiálne výučbové prostriedky - modely modely kostí, orgánov, telies, horniny, nerasty... - zobrazenia diagramy, grafy - textové materiály testy, pracovné listy 6 Hodnotenie žiakov Metódy hodnotenia - ústna skúška pri tabuli, skúša sa vždy 1 látka ako nová a otázky z opakovania z dvoch predchádzajúcich učív - písomná skúška minútovka neohlásená z posledného učiva - tematické previerky ohlásené a učivo preopakované (35-40min.) - všetky písomné skúšky sú hodnotené známkou - hodnotenie pracovnej aktivity pripravenosť na hodinu, práca na hodine, záujem, výkon žiakov... - ústne hodnotenie pochvala, pokarhanie - hodnotenie projektu vypracuje žiak na danú tému, hodnotený známkou - skupinová práca nehodnotená známkou Prostriedky hodnotenia - žiacke práce päťminútovky, tematické previerky, testy, práca v zošite - analýza tematických previerok správne odpovede do zošitov - praktické cvičenia žiak vypracúva podľa predpísaného rozsahu a hodnotia sa známkou - vybrané domáce úlohy Kritéria hodnotenia - Stupnica hodnotenia : % - 90% % - 75% ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

8 % - 50% % - 25% % - 0% Kritéria na hodnotenie projektu: Za svoj výkon môže žiak získať max. 20 bodov.(názor spolužiakov) 10 bodov je za kvalitu: 10 bodov bude za vzhľad: - samostatný prejav - správny výber kresieb, modelov, údajov, schém, obrázkov, tabuliek - pochopenie témy - počítačové prezentácie a pod. - záujem spolužiakov - pochopenie témy za strany žiakov - výstižnosť témy Stupnica hodnotenia projektu: bodov bodov bodov bodov bodov 5 ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

9 7 Obsahový a výkonový štandard Biológia 5.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Príroda a život Život v lese Poznávanie prírody a prírodnín. Základné metódy a prostriedky skúmania v biológii (pozorovanie, pokus, lupa, ďalekohľad, mikroskop). Ako žije les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Lesné dreviny. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Poznávanie, život drevín počas roka. Význam lesných drevín pre život v lese. Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Lesné kvitnúce byliny. Poznávanie, život bylín počas roka. Význam pre život v lese. Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Označiť na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Pomenovať podľa schémy lesné vrstvy. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. Rozlíšiť na ukážke strom a ker, ihličnatý a listnatý strom. Pomenovať ihličnatý strom podľa šišky a vetvičky, listnatý strom podľa listu alebo plodu, dva lesné kry na ukážke. Uviesť význam lesných drevín pre život organizmov. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Uviesť význam stromov pre život organizmov. Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. Poznať význam machov a papradí v lese. Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri lesné Počet hodín 2 Prierezové témy 22 ENV 1 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

10 Lesné huby a lišajníky. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese. Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Význam v lese. kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej lesnej rastliny. Zdôvodniť význam bylín pre život lesa Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam húb a lišajníkov v prírode. Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka a dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a dôsledky ich premnoženia. Vysvetliť na príklade inštinkt. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

11 Lesné stavovce. Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Význam v lese. Poznať na ukážke skokana, jaštericu, vretenicu. Rozlíšiť podľa vonkajších znakov obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka a plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad bylinožravého a mäsožravého cicavca. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. Život vo vode a na brehu Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Vodné rastliny. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastliny. Drobné vodné živočíchy. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Poznávanie podľa Poznať vlastnosti vody významné pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Preukázať na príklade dôsledky znečistenia pre život vo vode. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať bylinu žijúcu vo vode. Poznať príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode. Poznať na ukážke brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových rastlín. Uviesť príklad vodného živočíšneho mikroorganizmu. Poznať význam planktónu. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Zdôvodniť význam drobných vodných živočíchov. Rozlíšiť na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať potravu pijavice a jej význam v medicíne. 20 ENV 8 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

12 Život na poliach a lúkach vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné a brehové stavovce. Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Lúky, pasienky a polia. Druhová rozmanitosť organizmov. Vplyv ľudskej činnosti na lúkach, pasienkoch a poliach. Lúčne rastliny a huby. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas Poznať raka podľa vonkajších znakov. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca. Poznať na ukážke jedného zástupcu hmyzu žijúceho vo vode a jedného na brehu. Poznať význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Opísať prispôsobenie ryby životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Poznať skokana a mloka. Odlíšiť spôsob života skokana vo vode a na brehu. Poznať jedného vodného plaza. Porovnať potravu skokana a užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Poznať spôsob prijímania potravy kačice a husi. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými vodnými živočíchmi. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Poznať význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Rozlíšiť potravu bobra a vydry. Opísať obydlie bobra. Uviesť a zdôvodniť význam vodných cicavcov. Rozlíšiť pole, lúku a pasienok, uviesť rozdiely. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Vysvetliť význam skupín drevín na poliach. Uviesť príklad dôsledkov nevhodnej ľudskej činnosti na poli a lúke. Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Poznať jednu lúčnu 19 ENV 2, 10 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

13 Praktické roka, význam. Poľné plodiny. Obilniny a krmoviny. Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život počas roka, význam pre výživu človeka a hospodárskych zvierat. Lúčne a poľné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Lúčne a poľné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Lúčne a poľné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Pozorovanie jedlých a jedovatých húb. hubu podľa typických znakov. Dokumentovať na príklade význam lúčnych tráv. Pomenovať na ukážke pšenicu, ovos, kukuricu. Uviesť význam obilnín pre človeka. Poznať aspoň tri potraviny človeka z obilnín. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu, repku, ľuľok zemiakový. Poznať význam slnečnice, repky, repy a zemiakovej hľuzy. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke zástupcu článkonožcov a dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad nežiaduceho hmyzu pre pestované poľné rastliny. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí poľným alebo lúčnym hmyzom. Poznať na ukážke ropuchu, jaštericu a užovku. Rozlíšiť užovku a vretenicu podľa typických znakov. Uviesť príklad potravy lúčneho a poľného stavovca. Poznať význam stavovcov pre život na lúke a poli. Uviesť príklad lúčneho a poľného vtáka. Poznať význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poli a na lúke. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Zostaviť potravový vzťah s lúčnym alebo poľným vtákom alebo cicavcom na konci. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. 3 ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

14 aktivity Pozorovanie organizmov v sennom náleve. Pozorovanie poľných a lúčnych rastlín. Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov ( v životnom prostredí, podľa atlasu, obrazov, herbárových položiek, trvalých preparátov a pod.) ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

15 Biológia 6.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Život s človekom a v ľudských sídlach Ľudské sídla a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na život a prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka. Rastliny pestované v záhradách. Ovocné rastliny. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Živočíchy prospešné pre človeka. Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky významné vtáky. Blízki spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a ľudí v domácnosti. Chovateľsky významné cicavce. Rozlíšiť životné podmienky organizmov v ľudských sídlach a okolí. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov a význam kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Poznať využitie kvasných a mliečnych baktérií a škodlivosť parazitických baktérií pre človeka. Uviesť podmienky a dôsledky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Pomenovať na ukážke zástupcu cibuľovej, hlúbovej, koreňovej, plodovej zeleniny a strukoviny. Poznať význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať tri ovocné rastliny. Zdôvodniť význam ovocia pre človeka. Poznať význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklad významu včelárstva pre človeka. Vysvetliť význam chovu rýb pre človeka. Rozlíšiť na ukážke samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi, morky pre človeka. Odlíšiť vonkajšie znaky psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Poznať zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych Počet hodín 16 Prierezové témy ENV 6, 7, 11 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

16 Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady chovu. Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí. Poznávanie podľa typických znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, prevencia. Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. zvierat. Rozlíšiť na ukážke samca, samicu a mláďa hospodárskych zvierat. Poznať význam chovu jedného chovateľsky významného cicavca. Poznať na ukážke dva živočíchy znehodnocujúce potraviny. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko a dôsledky výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. Uviesť príklad hmyzu žijúceho v záhrade alebo sade. Poznať dôsledky premnoženia hmyzu v záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí ľudských sídiel. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Základná štruktúra života Vnútorná organizácia tela organizmov Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky. Vírusy a baktérie. Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. Jednobunkové organizmy. Základná vnútorná stavba tela. Mnohobunkové organizmy. Organizácia tela mnohobunkových organizmov. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej bunky. Uviesť význam jednotlivých častí bunky. Určiť zhodné a odlišné časti rastlinnej a živočíšnej bunky. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Poznať aspoň tri nákazlivé bakteriálne alebo vírusové ochorenia. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Rozlíšiť na ukážke stavbu tela jednobunkovej rastliny a živočícha. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Rozlíšiť pletivo a tkanivo a priradiť k rastline a živočíchovi. Pomenovať orgány rastliny na ukážke. Určiť bunku, tkanivo, orgán, 2 4 ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

17 Vnútorná stavba tela rastlín a húb Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade. Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň. Stavba koreňa a prijímanie živín koreňom. Význam koreňa pre život rastliny. Stonka. Základná stavba stonky dreviny a byliny. Význam stonky pre život rastliny List. Základná stavba listu. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody v liste. Význam listov pre život rastliny a v prírode. Kvet. Základná stavba kvetu. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín. Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. sústavu orgánov na štruktúre tela živočícha. Pomenovať na ukážke časti tela machu a paprade. Rozlíšiť mach a papraď podľa typických znakov. Uviesť význam výtrusov pre život machu a paprade. Rozlíšiť pokožku, dužinu, cievne zväzky a koreňové vlásky na ukážke stavby koreňa. Uviesť význam pokožky, koreňových vláskov, koreňovej čiapočky a cievnych zväzkov. Poznať celkový význam koreňa pre rastlinu. Poznať základné časti drevnatej a dužinatej stonky. Rozlíšiť dreviny a byliny podľa stavby stonky. Chápať základný význam cievnych zväzkov v stonke. Poznať na konáriku púčiky, ich význam. Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. Opísať vnútornú stavbu listu. Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Poznať význam listov pre prijímanie živín a dýchanie rastliny. Rozlíšiť na ukážke kvetu kvetný obal, tyčinku a piestik. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať proces opelenia kvetu. Vedieť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť význam kvetu pre rozmnožovanie rastliny. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Uviesť dva príklady rozširovania semien. Poznať význam plodov a semien pre rastlinu, živočíchov a človeka. Rastlinné telo ako celok. Súčinnosť Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie 12 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

18 Vnútorná stavba tela bezstavovcov orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv podmienok na rast rastliny. Huby s plodnicou. Základná stavba tela húb s plodnicou. Rozlíšenie jedlých a jedovatých húb podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky; vnútorná stavba tela. Drobné vodné živočíchy pŕhlivce. Vnútorná stavba tela a základné telesné funkcie. Vnútorné parazity ploskavce a hlístovce. Stavba tela a základné telesné funkcie. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Stavba tela a základné telesné funkcie. Živočíchy s obrúčkami obrúčkavce. Vnútorná stavba tela a základné telesné funkcie. Živočíchy s článkovaným telom článkonožce. Článkonožce hmyz. Vnútorná stavba tela a základné telesné funkcie. orgány. Poznať orgány na príjem živín, dýchanie, prúdenie látok, príjem a vyparovanie vody. Rozlíšiť prospešné a škodlivé podmienky pre život rastliny. Rozlíšiť stavbu huby s plodnicou, jedlú a jedovatú hubu. Rozlíšiť hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Poznať na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Poznať orgány, ktorými nezmar prijíma potravu, význam dvoch vrstiev tela. Zdôvodniť pomenovanie nervovej sústavy nezmara. Uviesť význam vajíčok, spermií a púčikov nezmara. Chápať význam slova obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať základnú stavbu tela, prijímanie potravy hlísty a pásomnice. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo pásomnice. Poznať uloženie a význam tráviacej, dýchacej a nervovej sústavy slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. Poznať základné časti a význam pohybovej, tráviacej, dýchacej a obehovej sústavy dážďovky. Opísať stavbu zatvorenej obehovej sústavy a rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky. Poznať význam opasku dážďovky. Poznať základné časti a význam tráviacej, dýchacej, obehovej a nervovej sústavy pavúka, raka a hmyzu. Poznať význam vonkajšej kostry raka a hmyzu. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu 10 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

19 Praktické aktivity Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule mikroskopom. Pozorovanie organizmov v sennom náleve. hmyzu. Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Pozorovanie stavby rastlinnej bunky cibule (jadro, bunková stena). Pozorovanie ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu lupou a mikroskopom. Pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky. 6 Pozorovanie stavby kvetu. Pozorovanie vnútornej stavby plodov. Pozorovanie tela mäkkýšov. Pozorovanie tela obrúčkavcov. Pozorovanie voľným okom a lupou jednotlivé časti kvetu. Pozorovanie voľným okom a lupou jednotlivé druhy plodov. Pozorovanie vonkajšej stavby tela a životných prejavov slimáka. Pozorovanie vonkajšej stavby tela a životných prejavov dážďovky. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

20 Biológia 7.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Prierezové témy Stavba tela stavovcov Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky. Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije. 15 TBZ Oporná sústava stavovcov. Pohybová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, plazov a vtákov. Tráviaca sústava cicavcov. Základné funkcie a význam orgánov. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu. na ukážke kostry končatín Vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány na prijímanie ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

21 Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Vylučovanie. Močová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa ukážky význam reflexného oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

22 Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Rozmnožovanie stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. Typické životné prejavy, správanie stavovcov. Význam stavovcov v prírode a pre človeka. Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti ochrany. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť príklad uloženia hmatového orgánu stavovca. Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a sluchom. Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať na ukážke vývin mláďat cicavcov. Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode. Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Ľudský Ľudský a živočíšny organizmus. Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom 1 ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

23 organizmus ľudské spoločenstvo a Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie. spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky. Človek telo a jeho Povrch tela a kožná sústava Koža. Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším prostredím a vnútorným prostredím. Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, zásady predlekárskej prvej pomoci. Oporná a pohybová sústava Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry. Lebka a chrbtica. Stavba a význam. Kostra končatín. Stavba kostry horných a dolných končatín. Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov. Svaly hlavy, trupu a končatín. Význam opornej a pohybovej sústavy. Poranenia kostí a svalov. Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka. Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať stavbu kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať 25 TBZ OZO 20 ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

24 Tráviaca sústava Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej sústavy. Zložky potravy. Premena látok a energie. Energetická hodnota potravín. Zásady správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní, poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy. činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej a dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení. Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať základné živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody, minerálnych látok. Uviesť dva druhy potravín s vysokou a nízkou energetickou hodnotou. Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka. Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka. Uviesť príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť následky hladovania človeka. Uviesť význam tráviacej sústavy. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

25 Dýchacia sústava Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy. Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania. Význam dýchacej sústavy. Starostlivosť o dýchaciu sústavu. Škodlivosť fajčenia, vdychovania toxických látok. Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady prvej predlekárskej pomoci. Význam dýchacej sústavy. Obehová sústava Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo krvi. Význam krvi. Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh. Krvné cievy. Význam a činnosť ciev. Miazgové cievy a slezina. Význam obehovej sústavy. Poškodenia obehovej sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca. Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov v pľúcach. Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a medzirebrových svalov pozorovaním nádychu a výdychu. Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu. Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu. Opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť význam dýchacej sústavy pre život človeka. Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi. Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh. Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť význam vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa smeru prúdenia krvi. Poznať význam miazgy pre ľudský organizmus. Opísať význam miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny. Vysvetliť funkcie obehovej sústavy. Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev. Uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného nevhodným spôsobom života. Ukázať na ukážke alebo slovne opísať ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

26 Vylučovanie a močová sústava Vylučovanie. Močová sústava. Stavba a činnosť, poškodenia a prevencia ochorení. Regulačné sústavy Regulovanie organizmu. Látková a nervová regulácia. Význam regulačných sústav. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Význam hormónov. Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov, reflexná povaha nervovej činnosti. Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. Receptory a zmyslové vnemy. Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového a sluchového orgánu. Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku a sluchu. Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť, reč, schopnosti a vedomosti človeka. Zásady hygieny duševnej činnosti. Význam nervovej sústavy. Zásady nepriamu masáž srdca. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení tepny a žily. Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského organizmu. Určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a močových ciest. Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy. Vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu obličiek. Vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka. Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka. Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú reguláciu. Uviesť význam regulovania činnosti organizmu. Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz s vnútorným vylučovaním. Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti reflexného oblúka na schéme. Uviesť príklad reflexnej činnosti človeka. Opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť základné časti obvodovej nervovej sústavy. Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

27 predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozmnožovanie, vývin jedinca a rodičovstvo Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia. Stavba a funkcia reprodukčných orgánov. Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia ľudského života. Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných ochorení a AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina. Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Opísať na príklade možnosti poškodenia zraku. Určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na ukážke časti stredného ucha. Určiť na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu. Opísať na príklade možnosti poškodenia sluchu. Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán. Vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom lebo sluchom. Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť príklad nepodmieneného reflexu. Uviesť význam myslenia a reči v živote človeka. Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti. Uviesť na príklad správneho režimu dňa. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a stabilizovanú polohu na ukážke. Určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské a mužské pohlavné bunky. Vysvetliť význam menštruačného cyklu. Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a spôsob jeho výživy. Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť význam výživy dieťaťa materským mliekom. Uviesť príklad troch znakov ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

28 dospievania. Uviesť typické znaky troch období ľudského života. Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej predchádzania. Uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení Uviesť príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a dospelých ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny. Zdravie a život človeka Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia. Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie človeka. Drogové závislosti a ich prevencia. Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení. Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej závislosti zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie drogových závislostí. 4 ENV 21,23 Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka. Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného ochorenia. Schopnosti a osobitosti človeka. Uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť vlastný názor na význam záujmov, sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj zručností pre život človeka. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

29 Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka k prírode. Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť význam striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej životosprávy a dôsledkov na život človeka. Uviesť príklad zdravého životného štýlu. Praktické aktivity Stavba vtáčieho vajca. Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení. Zdôvodniť význam jednotlivých častí vtáčieho vajca pri rozmnožovaní. Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri poraneniach a úrazoch. 5 Prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny. Prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca. Činnosť zmyslových orgánov. Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri krvácaní zo žily a tepny. Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri zastavení činnosti srdca. Vedieť vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život človeka. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

30 Biológia 8.ročník Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Neživá príroda a jej poznávanie Zem a jej stavba Stavebné jednotky zemskej kôry Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov a človeka od neživej prírody Poznávanie neživej prírody, význam vied o Zemi Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej kôry pevnín a dna oceánov. Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie, približovanie a podsúvanie litosferických platní. Minerály a horniny. Príklady minerálov a hornín. Rozlišovacie znaky minerálov a hornín. Vznik minerálov a hornín. Minerály. Vznik, vonkajší tvar a vnútorná stavba Poznať zložky neživej a živej prírody. Preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody. Uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu. Preukázať na príklade význam vied o Zemi. Poznať význam nerastných surovín pre život človeka. Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér zemského telesa. Rozlíšiť na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú kôru. Poznať príčinu pohybu litosferických platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických platní. Uviesť dôsledky približovania a podsúvania litosferických platní. Opísať na ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry. Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad. Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu. Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín. Poznať podstatu vzniku minerálov. Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí Počet hodín Prierezové témy ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

31 Geologické procesy Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), ich význam a využívanie. Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné geologické procesy. Katastrofické geologické procesy, príčiny a dôsledky pre človeka. Vnútorné geologické procesy. Magmatická a sopečná činnosť, magma a láva. Časti sopky Prejavy sopečnej činnosti Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných a výlevných vyvretých hornín. Typické horniny, vlastnosti, využitie, výskyt. Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry Prejavy horotvornej činnosti Vrásnenie, vrásy a zlomy Zemetrasenie. tvar a vlastnosti kryštálov. Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov. Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti minerálu. Poznať jednu chemickú vlastnosť minerálu. Uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický proces. Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces. Dokumentovať na príklade katastrofický geologický proces a jeho následky. Rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť. Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku. Opísať podľa ukážky časti sopky Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti. Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre človeka. Poznať podstatu vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu. Odlíšiť štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie aspoň jednej hlbinnej a jednej výlevnej vyvretej horniny. Charakterizovať horotvornú činnosť. Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov. Poznať príčinu vzniku zemetrasenia. 9 TBZ ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

32 Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a jeho dôsledkami. Výskyt na Slovensku. Premena hornín a premenené horniny. Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia. Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred dôsledkami zemetrasenia. Uviesť hlavné činitele premeny hornín. Činitele premeny, vznik premenených hornín. Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených hornín. Typické premenené horniny, vlastnosti, využitie. Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť a jej využitie. Vonkajšie geologické procesy. Poznať pôsobenie vonkajších geologických Pôsobenie vonkajších geologických procesov a ich čiastkové procesy. činiteľov, ich prejavy. Zvetrávanie, príčiny a dôsledky. Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky. Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a morskej vody. Poznať podstatu vzniku Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej ľadovca a dôsledky činnosti horského ľadovca. príťažlivosti, vody, ľadovca a vetra. Opísať prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej činnosti vetra. Pomenovať usporiadanie útvarov usadených Usadené horniny. Podstata vzniku hornín. Poznať využitie nespevnenej a spevnenej usadených hornín. úlomkovitej usadenej horniny. Opísať podstatu vzniku organických usadených Úlomkovité, organické a chemické usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie. hornín. Uviesť príklad využitia organickej usadenej horniny. Poznať podstatu vzniku chemických usadených hornín. Uviesť príklad využitia chemickej usadenej horniny. Krasové procesy. Podstata krasových Poznať podstatu krasového procesu. ŠkVP ZŠ s MŠ Kočovce ISCED2 UO - Biológia

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA I. P a III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z biológie pre I. P (príma) je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA KU ZLEPŠENIU

Více

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P BIOLÓGIA 5 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu BIO LÓGIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o l a Z á k l

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Biológia - BIO Stupeň

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA Názov predmetu: Biológia Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník: siedmy Škola: Základná škola Hlavná

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Biológia /Človek a príroda/

Více

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /Človek a príroda/ deviaty SVP

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník BIOLÓGIA Človek a príroda ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích

Více

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné

Více

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii.

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii. Biológia 5. ročník Tématický celok Téma, Obsahový štandard, Výkonový štandard Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zem. Zem ako planéta vo vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. Žiak vie: Vymenovať planéty

Více

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED niţšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /oblasť Príroda a spoločnosť/ šiesty

Více

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Biológia /Človek a príroda/ siedmy Rozsah SVP,5 hodín/týţdeň;

Více

Učebné osnovy BIOLÓGIA

Učebné osnovy BIOLÓGIA Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty

Více

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2)

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice -

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Učebné osnovy Biológia

Učebné osnovy Biológia Učebné osnovy Biológia 5. ročník Časová dotácia: Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a

Více

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročník piaty

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Biológia. VII. ročník

Biológia. VII. ročník Biológia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu BIOLÓGIA 5. - 9. ročník základnej školy ISCED 2 1.Charakteristika učebného predmetu - Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Svet práce 5. ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1,5 1 2 4,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5* 1* SPOLU 1 2 1 2,5* 5,5*

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Biológie pre 6. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z BIOLÓGIE pre 7. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne; z toho 5 hodín praktických aktivít Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z BIOLÓGIE pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne; z toho 5 hodín praktických aktivít Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán

Více

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 8. ROČNÍK BIOLÓGIA Vypracoval: Mgr. Valéria Horňáková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia:

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie 1. Charakteristika predmetu Biológia Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský Názov predmetu: Vzdelávacia oblasť: Stupeň vzdelania: Ročník: Časová dotácia: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Biológia Človek a príroda ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Technika Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Technika 5. ročník

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Bratislava 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z predmetu ekológia

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda BIOLÓGIA ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umoţňuje

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA

Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA Obsahový štandard Prírodopis, 5. ročník Zoológia 1. Vtáky: vonkajšie znaky, životné prejavy, kŕdle, hniezdenie, vývoj od vajíčka, potrava a zaradenie do ekosystému

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Príroda a spoločnosť Prvouka 1.ročník 1 hod/33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný

Více

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec BIOLÓGIA

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec BIOLÓGIA Základná škola M R Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98 0 Lučenec BIOLÓGIA Charakteristika predmetu Usporiadanie obsahu učiva v jednotlivých ročníkoch a tematich celkoch je špirálovité znatk sa íjajú na

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike

Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike Príloha č. Incidencia podľa skupín chorôb v roku 006 v Slovenskej republike Incidencia - chorobnosť (demografický ukazovateľ) Pomer počtu novouznaných invalidít na 100 000 obyvateľov M Ž M+Ž M Ž M+Ž M

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Masér v zdravotníctve

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Masér v zdravotníctve Názov kvalifikácie: Masér v zdravotníctve Kód kvalifikácie U3255001-00637 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3255001 Masér v zdravotníctve SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více