Opletalova 1015/ Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opletalova 1015/55 11000 Praha 1"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA č. 84-8/ Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, ředitel Úřadu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Číslo účtu: /0710 Kontaktní osoba: Zuzana Mikolášová Telefonické, faxové a ové spojení: telefon: mob.: fax: Adresa pro doručování korespondence: Ministerstvo obrany - Úřad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen kupující ) a 2. Czech Best Line s.r.o. Se sídlem: Opletalova 1015/55, Praha 1 Zapsané: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, spisová značka C Statutární orgán: Kateřina Kočová - jednatel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: /0300 Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Kateřina Kočová Telefonické a ové spojení: , Adresa pro doručování korespondence: Opletalova 1015/ Praha 1 (dále jen prodávající ) uzavřely s použitím 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), za účelem zabezpečení různých výstav a akcí tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Strana 1 (celkem 6)

2 I. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu materiál pro výstavnictví za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném kupujícím ve vystavených dílčích písemných objednávkách (dále jen zboží ) a převádět na kupujícího vlastnické právo k němu. Specifikace zboží je stanovena v příloze č. 1 ( ceník zboží ) této smlouvy. 2. Kupující se zavazuje zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerenovované a kompletní. 4. Prodávající je povinen zboží dodat v originálních obalech výrobce zboží. II. Kupní cena 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách za zboží, které jsou stanoveny v příloze č Ceny stanovené v příloze č. 1 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží, jsou neměnné po celou dobu účinnosti smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa plnění (náklady na balné, doprava do místa plnění, pojištění zboží během dopravy apod.). 3. Celkový finanční objem za dodané zboží kupujícímu po dobu účinnosti této smlouvy nepřekročí částku ,00 Kč bez DPH. III. Místo a doba plnění 1. Místem plnění je objekt Ministerstva obrany ČR, pracoviště Odbor komunikace a propagace kabinetu MO na adrese Rooseveltova 23, Praha 6 Dejvice. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží je Andrej Havroš, tel (dále jen příjemce ). 2. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě zaslaných dílčích písemných (též elektronických) objednávek kupujícího od účinnosti této smlouvy do , resp. do vyčerpání finančního limitu dle článku II. odst. 3. smlouvy, bude-li tento vyčerpán před Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od doručení objednávky provést její elektronické potvrzení. 3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 5 pracovních dnů od doručení řádné písemné objednávky kupujícího. 4. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, a to nejméně 1 pracovní den předem. Strana 2 (celkem 6)

3 IV. Předání a převzetí zboží 1. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku I. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle článku III. odst. 1. smlouvy. 2. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy tím není dotčena. 3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve třech vyhotoveních) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. V. Fakturační a platební podmínky 1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží na základě každé dílčí písemné objednávky. 2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen faktura ) za dodané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: a) označení dokladu jako faktura, b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího, c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, d) příjemce a místo dodání zboží, e) IČ a DIČ smluvních stran, f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího. 4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál a dvě kopie přejímacího protokolu potvrzeného příjemcem. 5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení na adresu Úřad služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen Píky 1, Praha 6 Dejvice. V případě doručení faktury po je splatnost takové faktury stanovena na 90 dnů ode dne jejího doručení a v případě doručení faktury v měsíci lednu je její splatnost stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. 6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle článku V. odst. 5. smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Strana 3 (celkem 6)

4 7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. 8. Kupující neposkytuje zálohové platby. VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovením 455 ObchZ provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. VII. Záruka a reklamační podmínky 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. V případě, že je výrobcem pro konkrétní zboží stanovená záruka delší, platí tato delší záruka. 2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen reklamace ). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 7 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. 3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle článku VII. odst. 2. smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. 4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 2. nebo v článku IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury. 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného Strana 4 (celkem 6)

5 oznámení o jejich uplatnění. 6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a úrok z prodlení, a rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy. IX. Zvláštní ujednání 1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví. 5. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. 6. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. X. Zánik závazků 1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i: a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy delší než 5 dnů, b) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy. Strana 5 (celkem 6)

6 3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě dvou měsíců ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. XI. Závěrečná ujednání 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách. 3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: Příloha č. 1 ( ceník zboží ) Strana 6 (celkem 6)

7 N Á Z E V DESKY rozměr - typ Cena za 1 ks bez DPH DPH (20%) Cena za 1 ks s DPH Forex Classic 2500x1220x1 332,00 Kč 66,40 Kč 398,40 Kč Forex Classic 2000x1000x3 455,00 Kč 91,00 Kč 546,00 Kč Forex Classic 2500x1000x3 570,00 Kč 114,00 Kč 684,00 Kč Forex Classic 2500x1200x3 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 282,00 Kč 1 692,00 Kč Forex Classic 3050x1220x3 847,00 Kč 169,40 Kč 1 016,40 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 216,80 Kč 1 300,80 Kč Forex Classic 2000x1000x5 682,00 Kč 136,40 Kč 818,40 Kč Forex Classic 2500x1200x ,00 Kč 208,20 Kč 1 249,20 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 253,80 Kč 1 522,80 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 324,60 Kč 1 947,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 422,20 Kč 2 533,20 Kč Forex Classic 2500x1000x6 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 206,60 Kč 1 239,60 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 343,60 Kč 2 061,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 264,00 Kč 1 584,00 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 284,80 Kč 1 708,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 473,80 Kč 2 842,80 Kč Forex Classic 2000x1000x10 839,00 Kč 167,80 Kč 1 006,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 312,00 Kč 1 872,00 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 399,00 Kč 2 394,00 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 519,20 Kč 3 115,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 635,20 Kč 3 811,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 892,20 Kč 5 353,20 Kč Kapa-Plast 1000x700x3 219,00 Kč 43,80 Kč 262,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x3 439,00 Kč 87,80 Kč 526,80 Kč Kapa-Plast 1000x700x5 245,00 Kč 49,00 Kč 294,00 Kč Kapa-Plast 1400x1000x5 490,00 Kč 98,00 Kč 588,00 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 294,00 Kč 1 764,00 Kč

8 Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 277,40 Kč 1 664,40 Kč Kapa-Plast 1000x700x10 199,00 Kč 39,80 Kč 238,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x10 398,00 Kč 79,60 Kč 477,60 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 238,80 Kč 1 432,80 Kč Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 265,40 Kč 1 592,40 Kč KAPA háček 10,00 Kč 2,00 Kč 12,00 Kč ŘEZACÍ FÓLIE Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3133 modrá Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč

9 Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3100 čirá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 761,20 Kč 4 567,20 Kč

10 Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3104 oranžová Multi-Fix 3100 lesk 3105 červená Multi-Fix 3100 lesk 3106 červená Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3108 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3109 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3110 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3111 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3112 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3113 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3115 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3116 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3118 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3119 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3120 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3121 bordó Multi-Fix 3100 lesk 3122 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3123 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3170 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3171 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3172 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3173 červená Multi-Fix 3100 lesk 3174 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3175 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3176 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3178 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3179 šedá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč

11 Multi-Fix 3100 lesk 3180 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3181 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3182 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3183 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3184 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3185 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3186 červená Multi-Fix 3100 lesk 3187 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3188 béžová Multi-Fix 3100 lesk 3189 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3190 okrová Multi-Fix 3100 lesk 3191 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3192 zelená Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Oboustranné lépící fólie šíře (m) 0,2 ; Návin (m) ,00 Kč 151,80 Kč 910,80 Kč šíře (m) 0,3 ; Návin (m) ,00 Kč 224,60 Kč 1 347,60 Kč šíře (m) 0,4 ; Návin (m) ,00 Kč 299,60 Kč 1 797,60 Kč šíře (m) 0,5 ; Návin (m) ,00 Kč 374,40 Kč 2 246,40 Kč šíře (m) 1,0 ; Návin (m) ,00 Kč 748,80 Kč 4 492,80 Kč GERBER EDGE 2 BARVA GerberColor Foils: Spot Series Apple Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Aqua GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Atomic Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Beige GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Black GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brick Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brown GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Burgundy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Champagne Gold GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Cobalt Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Copper GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Dark Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

12 GerberColor Foils: Spot Series Dark Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Forest Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gray GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Imitation Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kelly Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kumquat GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Lemon Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Lime Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Olympic Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Orange GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Peacock Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Pink GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Raspberry GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Royal Reflex GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Ruby Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Silver GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Sunflower Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tan GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Teal GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Terra Cotta GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tomato Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Traffic Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Violet Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

13 GerberColor Foils: Spot Series Vivid Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series White GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Yellow GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Black GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Cyan GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Magenta GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Yellow GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Brown GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Burgundy GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Gold GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Green GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Orange GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Plum Purple GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Sapphire Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Tomato Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Yellow GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Blue Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Gold Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč Platinum Medal GCM- GerberColor Foils: Medal Series ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Red Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Silver Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Blue GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Green GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Black GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Cyan GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Magenta GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Yellow GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Flood Coat White GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Jet Black GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Pink GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč

14 GerberColor Foils: Special Effects Series Red-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Yellow-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraTint 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraShade 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Abrasion Guard SPF GCF ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Matte Clear GCF ,00 Kč 139,60 Kč 837,60 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Black CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Cobalt Blue CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Green CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Black CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Cyan CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Magenta CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Yellow CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Warm Red CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Yellow CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Series Full Color White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pearl Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Tomato Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Vivid Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Deep Gerber Series Full Color Mahogany Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Palm Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Terra Cotta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sunflower 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Medium Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sapphire Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

15 Gerber Series Full Color Tan 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Kelly Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Beige 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cardinal Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Olympic Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Geranium 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apricot 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Forest Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Dark Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Duranodic 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Peacock Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Robin Egg Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sandstone 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Antique White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Teal 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Fawn 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Nimbus Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Imitation Gold 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eggshell 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

16 Gerber Series Full Color Raspberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Primrose Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pale Lavender 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Saddle Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Chrome Gerber Series Full Color Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Traffic Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Salmon Pink 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Shadow Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Wedgewood Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Mauve 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apple Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Warm Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Perfect Match Gerber Series Full Color Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cactus Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Process Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bottle Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cranberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Jade Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Russet Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Atomic Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eucalyptus 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Powder Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bermuda Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Celestial Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Blue Bird 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 84-7-2012-5810 Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kontaktní osoba: Jaroslav Jandl se sídlem: e-mail: ouslavetin@mybox.cz tel.: 415677114, mob. 724211547. (dále jen objednatel )

Kontaktní osoba: Jaroslav Jandl se sídlem: e-mail: ouslavetin@mybox.cz tel.: 415677114, mob. 724211547. (dále jen objednatel ) SMLOUVA na zajištění plnění legislativních požadavků provozu plynových kotelen a zajištění dokumentů vyplývajících ze zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií. Městys Slavětín Se sídlem: Na Městečku

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODBĚROVÝCH KARET NA POHONNÉ HMOTY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODBĚROVÝCH KARET NA POHONNÉ HMOTY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODBĚROVÝCH KARET NA POHONNÉ HMOTY Č. 6/23-6/2016-2828 I. Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, 160 01

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

nad 50 m 25-49m 1-25m

nad 50 m 25-49m 1-25m MACal 8200 PRO Plotrové fólie - krycí (střednědobé) materiál: monomerní PVC fólie - kalandrovaná trvanlivost: 3-4 roky lepidlo: permanentní akrylové tloušťka fólie: 75 mikronů formát: role 0,5 x 50m použití:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Č... Smluvní strany. kupní smlouvu: 1. Předmět smlouvy

Č... Smluvní strany. kupní smlouvu: 1. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... Smluvní strany Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03 jejímž jménem jedná: MUDr. Karel Štein, generální ředitel IČ: 47114975

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. j. VS 88/009/001/2013-39/LOG/501 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva č , strana 1 (celkem 7)

Kupní smlouva č , strana 1 (celkem 7) Kupní smlouva č. 122800268, strana 1 (celkem 7) Kupní smlouva č. 122800268, strana 2 (celkem 7) Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zákona č. 513/1991

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA o poskytnutí odběrových karet na pohonné hmoty č. 5/49/66.1/ I. Smluvní strany

SMLOUVA o poskytnutí odběrových karet na pohonné hmoty č. 5/49/66.1/ I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí odběrových karet na pohonné hmoty č. 5/49/66.1/2015-4190 I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupené:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO č /

SMLOUVA O DÍLO č / SMLOUVA O DÍLO č. 234-1/2012-5810 Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž jménem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014 Kupní smlouva č. 5409/01/2014 uzavřená v souladu s 2079 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DÍLO č /86/

SMLOUVA O DÍLO č /86/ SMLOUVA O DÍLO č. 155-112/86/2012-4218 I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná: velitel Vojenského zařízení 4218 Štěpánov

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kupní smlouva Č.j. PPR-3593-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto:

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto: Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Příspěvková organizace

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více