Opletalova 1015/ Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opletalova 1015/55 11000 Praha 1"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA č. 84-8/ Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, ředitel Úřadu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Číslo účtu: /0710 Kontaktní osoba: Zuzana Mikolášová Telefonické, faxové a ové spojení: telefon: mob.: fax: Adresa pro doručování korespondence: Ministerstvo obrany - Úřad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen kupující ) a 2. Czech Best Line s.r.o. Se sídlem: Opletalova 1015/55, Praha 1 Zapsané: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, spisová značka C Statutární orgán: Kateřina Kočová - jednatel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: /0300 Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Kateřina Kočová Telefonické a ové spojení: , Adresa pro doručování korespondence: Opletalova 1015/ Praha 1 (dále jen prodávající ) uzavřely s použitím 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), za účelem zabezpečení různých výstav a akcí tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Strana 1 (celkem 6)

2 I. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu materiál pro výstavnictví za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném kupujícím ve vystavených dílčích písemných objednávkách (dále jen zboží ) a převádět na kupujícího vlastnické právo k němu. Specifikace zboží je stanovena v příloze č. 1 ( ceník zboží ) této smlouvy. 2. Kupující se zavazuje zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerenovované a kompletní. 4. Prodávající je povinen zboží dodat v originálních obalech výrobce zboží. II. Kupní cena 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách za zboží, které jsou stanoveny v příloze č Ceny stanovené v příloze č. 1 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží, jsou neměnné po celou dobu účinnosti smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa plnění (náklady na balné, doprava do místa plnění, pojištění zboží během dopravy apod.). 3. Celkový finanční objem za dodané zboží kupujícímu po dobu účinnosti této smlouvy nepřekročí částku ,00 Kč bez DPH. III. Místo a doba plnění 1. Místem plnění je objekt Ministerstva obrany ČR, pracoviště Odbor komunikace a propagace kabinetu MO na adrese Rooseveltova 23, Praha 6 Dejvice. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží je Andrej Havroš, tel (dále jen příjemce ). 2. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě zaslaných dílčích písemných (též elektronických) objednávek kupujícího od účinnosti této smlouvy do , resp. do vyčerpání finančního limitu dle článku II. odst. 3. smlouvy, bude-li tento vyčerpán před Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od doručení objednávky provést její elektronické potvrzení. 3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 5 pracovních dnů od doručení řádné písemné objednávky kupujícího. 4. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, a to nejméně 1 pracovní den předem. Strana 2 (celkem 6)

3 IV. Předání a převzetí zboží 1. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku I. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle článku III. odst. 1. smlouvy. 2. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy tím není dotčena. 3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve třech vyhotoveních) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. V. Fakturační a platební podmínky 1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží na základě každé dílčí písemné objednávky. 2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen faktura ) za dodané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: a) označení dokladu jako faktura, b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího, c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, d) příjemce a místo dodání zboží, e) IČ a DIČ smluvních stran, f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího. 4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál a dvě kopie přejímacího protokolu potvrzeného příjemcem. 5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení na adresu Úřad služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen Píky 1, Praha 6 Dejvice. V případě doručení faktury po je splatnost takové faktury stanovena na 90 dnů ode dne jejího doručení a v případě doručení faktury v měsíci lednu je její splatnost stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. 6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle článku V. odst. 5. smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Strana 3 (celkem 6)

4 7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. 8. Kupující neposkytuje zálohové platby. VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovením 455 ObchZ provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. VII. Záruka a reklamační podmínky 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. V případě, že je výrobcem pro konkrétní zboží stanovená záruka delší, platí tato delší záruka. 2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen reklamace ). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 7 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. 3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle článku VII. odst. 2. smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. 4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 2. nebo v článku IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury. 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného Strana 4 (celkem 6)

5 oznámení o jejich uplatnění. 6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a úrok z prodlení, a rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy. IX. Zvláštní ujednání 1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví. 5. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. 6. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. X. Zánik závazků 1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i: a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy delší než 5 dnů, b) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy. Strana 5 (celkem 6)

6 3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě dvou měsíců ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. XI. Závěrečná ujednání 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách. 3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: Příloha č. 1 ( ceník zboží ) Strana 6 (celkem 6)

7 N Á Z E V DESKY rozměr - typ Cena za 1 ks bez DPH DPH (20%) Cena za 1 ks s DPH Forex Classic 2500x1220x1 332,00 Kč 66,40 Kč 398,40 Kč Forex Classic 2000x1000x3 455,00 Kč 91,00 Kč 546,00 Kč Forex Classic 2500x1000x3 570,00 Kč 114,00 Kč 684,00 Kč Forex Classic 2500x1200x3 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 282,00 Kč 1 692,00 Kč Forex Classic 3050x1220x3 847,00 Kč 169,40 Kč 1 016,40 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 216,80 Kč 1 300,80 Kč Forex Classic 2000x1000x5 682,00 Kč 136,40 Kč 818,40 Kč Forex Classic 2500x1200x ,00 Kč 208,20 Kč 1 249,20 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 253,80 Kč 1 522,80 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 324,60 Kč 1 947,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 422,20 Kč 2 533,20 Kč Forex Classic 2500x1000x6 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 206,60 Kč 1 239,60 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 343,60 Kč 2 061,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 264,00 Kč 1 584,00 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 284,80 Kč 1 708,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 473,80 Kč 2 842,80 Kč Forex Classic 2000x1000x10 839,00 Kč 167,80 Kč 1 006,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 312,00 Kč 1 872,00 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 399,00 Kč 2 394,00 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 519,20 Kč 3 115,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 635,20 Kč 3 811,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 892,20 Kč 5 353,20 Kč Kapa-Plast 1000x700x3 219,00 Kč 43,80 Kč 262,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x3 439,00 Kč 87,80 Kč 526,80 Kč Kapa-Plast 1000x700x5 245,00 Kč 49,00 Kč 294,00 Kč Kapa-Plast 1400x1000x5 490,00 Kč 98,00 Kč 588,00 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 294,00 Kč 1 764,00 Kč

8 Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 277,40 Kč 1 664,40 Kč Kapa-Plast 1000x700x10 199,00 Kč 39,80 Kč 238,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x10 398,00 Kč 79,60 Kč 477,60 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 238,80 Kč 1 432,80 Kč Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 265,40 Kč 1 592,40 Kč KAPA háček 10,00 Kč 2,00 Kč 12,00 Kč ŘEZACÍ FÓLIE Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3133 modrá Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč

9 Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3100 čirá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 761,20 Kč 4 567,20 Kč

10 Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3104 oranžová Multi-Fix 3100 lesk 3105 červená Multi-Fix 3100 lesk 3106 červená Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3108 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3109 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3110 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3111 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3112 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3113 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3115 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3116 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3118 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3119 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3120 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3121 bordó Multi-Fix 3100 lesk 3122 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3123 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3170 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3171 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3172 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3173 červená Multi-Fix 3100 lesk 3174 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3175 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3176 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3178 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3179 šedá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč

11 Multi-Fix 3100 lesk 3180 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3181 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3182 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3183 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3184 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3185 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3186 červená Multi-Fix 3100 lesk 3187 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3188 béžová Multi-Fix 3100 lesk 3189 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3190 okrová Multi-Fix 3100 lesk 3191 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3192 zelená Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Oboustranné lépící fólie šíře (m) 0,2 ; Návin (m) ,00 Kč 151,80 Kč 910,80 Kč šíře (m) 0,3 ; Návin (m) ,00 Kč 224,60 Kč 1 347,60 Kč šíře (m) 0,4 ; Návin (m) ,00 Kč 299,60 Kč 1 797,60 Kč šíře (m) 0,5 ; Návin (m) ,00 Kč 374,40 Kč 2 246,40 Kč šíře (m) 1,0 ; Návin (m) ,00 Kč 748,80 Kč 4 492,80 Kč GERBER EDGE 2 BARVA GerberColor Foils: Spot Series Apple Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Aqua GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Atomic Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Beige GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Black GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brick Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brown GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Burgundy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Champagne Gold GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Cobalt Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Copper GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Dark Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

12 GerberColor Foils: Spot Series Dark Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Forest Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gray GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Imitation Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kelly Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kumquat GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Lemon Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Lime Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Olympic Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Orange GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Peacock Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Pink GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Raspberry GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Royal Reflex GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Ruby Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Silver GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Sunflower Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tan GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Teal GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Terra Cotta GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tomato Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Traffic Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Violet Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

13 GerberColor Foils: Spot Series Vivid Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series White GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Yellow GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Black GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Cyan GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Magenta GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Yellow GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Brown GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Burgundy GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Gold GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Green GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Orange GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Plum Purple GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Sapphire Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Tomato Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Yellow GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Blue Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Gold Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč Platinum Medal GCM- GerberColor Foils: Medal Series ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Red Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Silver Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Blue GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Green GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Black GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Cyan GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Magenta GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Yellow GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Flood Coat White GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Jet Black GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Pink GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč

14 GerberColor Foils: Special Effects Series Red-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Yellow-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraTint 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraShade 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Abrasion Guard SPF GCF ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Matte Clear GCF ,00 Kč 139,60 Kč 837,60 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Black CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Cobalt Blue CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Green CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Black CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Cyan CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Magenta CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Yellow CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Warm Red CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Yellow CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Series Full Color White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pearl Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Tomato Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Vivid Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Deep Gerber Series Full Color Mahogany Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Palm Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Terra Cotta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sunflower 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Medium Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sapphire Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

15 Gerber Series Full Color Tan 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Kelly Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Beige 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cardinal Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Olympic Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Geranium 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apricot 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Forest Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Dark Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Duranodic 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Peacock Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Robin Egg Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sandstone 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Antique White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Teal 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Fawn 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Nimbus Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Imitation Gold 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eggshell 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

16 Gerber Series Full Color Raspberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Primrose Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pale Lavender 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Saddle Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Chrome Gerber Series Full Color Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Traffic Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Salmon Pink 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Shadow Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Wedgewood Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Mauve 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apple Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Warm Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Perfect Match Gerber Series Full Color Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cactus Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Process Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bottle Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cranberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Jade Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Russet Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Atomic Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eucalyptus 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Powder Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bermuda Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Celestial Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Blue Bird 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

nad 50 m 25-49m 1-25m

nad 50 m 25-49m 1-25m MACal 8200 PRO Plotrové fólie - krycí (střednědobé) materiál: monomerní PVC fólie - kalandrovaná trvanlivost: 3-4 roky lepidlo: permanentní akrylové tloušťka fólie: 75 mikronů formát: role 0,5 x 50m použití:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více