Opletalova 1015/ Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opletalova 1015/55 11000 Praha 1"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA č. 84-8/ Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, organizační složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, ředitel Úřadu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Číslo účtu: /0710 Kontaktní osoba: Zuzana Mikolášová Telefonické, faxové a ové spojení: telefon: mob.: fax: Adresa pro doručování korespondence: Ministerstvo obrany - Úřad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen kupující ) a 2. Czech Best Line s.r.o. Se sídlem: Opletalova 1015/55, Praha 1 Zapsané: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, spisová značka C Statutární orgán: Kateřina Kočová - jednatel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: /0300 Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Kateřina Kočová Telefonické a ové spojení: , Adresa pro doručování korespondence: Opletalova 1015/ Praha 1 (dále jen prodávající ) uzavřely s použitím 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), za účelem zabezpečení různých výstav a akcí tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Strana 1 (celkem 6)

2 I. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu materiál pro výstavnictví za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném kupujícím ve vystavených dílčích písemných objednávkách (dále jen zboží ) a převádět na kupujícího vlastnické právo k němu. Specifikace zboží je stanovena v příloze č. 1 ( ceník zboží ) této smlouvy. 2. Kupující se zavazuje zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerenovované a kompletní. 4. Prodávající je povinen zboží dodat v originálních obalech výrobce zboží. II. Kupní cena 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách za zboží, které jsou stanoveny v příloze č Ceny stanovené v příloze č. 1 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží, jsou neměnné po celou dobu účinnosti smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa plnění (náklady na balné, doprava do místa plnění, pojištění zboží během dopravy apod.). 3. Celkový finanční objem za dodané zboží kupujícímu po dobu účinnosti této smlouvy nepřekročí částku ,00 Kč bez DPH. III. Místo a doba plnění 1. Místem plnění je objekt Ministerstva obrany ČR, pracoviště Odbor komunikace a propagace kabinetu MO na adrese Rooseveltova 23, Praha 6 Dejvice. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží je Andrej Havroš, tel (dále jen příjemce ). 2. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě zaslaných dílčích písemných (též elektronických) objednávek kupujícího od účinnosti této smlouvy do , resp. do vyčerpání finančního limitu dle článku II. odst. 3. smlouvy, bude-li tento vyčerpán před Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od doručení objednávky provést její elektronické potvrzení. 3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 5 pracovních dnů od doručení řádné písemné objednávky kupujícího. 4. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, a to nejméně 1 pracovní den předem. Strana 2 (celkem 6)

3 IV. Předání a převzetí zboží 1. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku I. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle článku III. odst. 1. smlouvy. 2. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy tím není dotčena. 3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve třech vyhotoveních) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. V. Fakturační a platební podmínky 1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží na základě každé dílčí písemné objednávky. 2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen faktura ) za dodané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: a) označení dokladu jako faktura, b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího, c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, d) příjemce a místo dodání zboží, e) IČ a DIČ smluvních stran, f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího. 4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál a dvě kopie přejímacího protokolu potvrzeného příjemcem. 5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení na adresu Úřad služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen Píky 1, Praha 6 Dejvice. V případě doručení faktury po je splatnost takové faktury stanovena na 90 dnů ode dne jejího doručení a v případě doručení faktury v měsíci lednu je její splatnost stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. 6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle článku V. odst. 5. smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Strana 3 (celkem 6)

4 7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. 8. Kupující neposkytuje zálohové platby. VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovením 455 ObchZ provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy. VII. Záruka a reklamační podmínky 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. V případě, že je výrobcem pro konkrétní zboží stanovená záruka delší, platí tato delší záruka. 2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen reklamace ). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 7 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. 3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle článku VII. odst. 2. smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. 4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení. 3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 2. nebo v článku IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury. 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného Strana 4 (celkem 6)

5 oznámení o jejich uplatnění. 6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a úrok z prodlení, a rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy. IX. Zvláštní ujednání 1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví. 5. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. 6. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. X. Zánik závazků 1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i: a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy delší než 5 dnů, b) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy. Strana 5 (celkem 6)

6 3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě dvou měsíců ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. XI. Závěrečná ujednání 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách. 3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: Příloha č. 1 ( ceník zboží ) Strana 6 (celkem 6)

7 N Á Z E V DESKY rozměr - typ Cena za 1 ks bez DPH DPH (20%) Cena za 1 ks s DPH Forex Classic 2500x1220x1 332,00 Kč 66,40 Kč 398,40 Kč Forex Classic 2000x1000x3 455,00 Kč 91,00 Kč 546,00 Kč Forex Classic 2500x1000x3 570,00 Kč 114,00 Kč 684,00 Kč Forex Classic 2500x1200x3 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 282,00 Kč 1 692,00 Kč Forex Classic 3050x1220x3 847,00 Kč 169,40 Kč 1 016,40 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 216,80 Kč 1 300,80 Kč Forex Classic 2000x1000x5 682,00 Kč 136,40 Kč 818,40 Kč Forex Classic 2500x1200x ,00 Kč 208,20 Kč 1 249,20 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 253,80 Kč 1 522,80 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 324,60 Kč 1 947,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 422,20 Kč 2 533,20 Kč Forex Classic 2500x1000x6 694,00 Kč 138,80 Kč 832,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 206,60 Kč 1 239,60 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 343,60 Kč 2 061,60 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 264,00 Kč 1 584,00 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 284,80 Kč 1 708,80 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 473,80 Kč 2 842,80 Kč Forex Classic 2000x1000x10 839,00 Kč 167,80 Kč 1 006,80 Kč Forex Classic 3050x1220x ,00 Kč 312,00 Kč 1 872,00 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 399,00 Kč 2 394,00 Kč Forex Classic 3050x2030x ,00 Kč 519,20 Kč 3 115,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 635,20 Kč 3 811,20 Kč Forex Classic 3050x1560x ,00 Kč 892,20 Kč 5 353,20 Kč Kapa-Plast 1000x700x3 219,00 Kč 43,80 Kč 262,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x3 439,00 Kč 87,80 Kč 526,80 Kč Kapa-Plast 1000x700x5 245,00 Kč 49,00 Kč 294,00 Kč Kapa-Plast 1400x1000x5 490,00 Kč 98,00 Kč 588,00 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 294,00 Kč 1 764,00 Kč

8 Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 277,40 Kč 1 664,40 Kč Kapa-Plast 1000x700x10 199,00 Kč 39,80 Kč 238,80 Kč Kapa-Plast 1400x1000x10 398,00 Kč 79,60 Kč 477,60 Kč Kapa-Plast 3000x1400x ,00 Kč 238,80 Kč 1 432,80 Kč Kapa-Plast 3050x1530x ,00 Kč 265,40 Kč 1 592,40 Kč KAPA háček 10,00 Kč 2,00 Kč 12,00 Kč ŘEZACÍ FÓLIE Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3133 modrá Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč

9 Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 mat 3126 bílá Multi-Fix 3100 mat 3128 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3129 červená Multi-Fix 3100 mat 3130 červená Multi-Fix 3100 mat 3131 zelená Multi-Fix 3100 mat 3132 zelená Multi-Fix 3100 mat 3134 šedá Multi-Fix 3100 mat 3135 hnědá Multi-Fix 3100 mat 3136 černá Multi-Fix 3100 mat 3137 zelená Multi-Fix 3100 mat 3138 žlutá Multi-Fix 3100 mat 3140 šedá Multi-Fix 3100 mat 3141 šedá Multi-Fix 3100 mat 3142 modrá Multi-Fix 3100 mat 3143 modrá Multi-Fix 3100 mat 3144 modrá Multi-Fix 3100 mat 3145 modrá Multi-Fix 3100 mat 3146 modrá Multi-Fix 3100 mat 3147 oranžová Multi-Fix 3100 mat 3150 tyrkysová Multi-Fix 3100 mat 3151 zelená Multi-Fix 3100 mat 3152 růžová Multi-Fix 3100 mat 3153 bordó Multi-Fix 3100 mat 3154 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3100 čirá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 416,00 Kč 2 496,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč (m) ,00 Kč 761,20 Kč 4 567,20 Kč

10 Multi-Fix 3100 lesk 3101 bílá Multi-Fix 3100 lesk 3102 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3103 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3104 oranžová Multi-Fix 3100 lesk 3105 červená Multi-Fix 3100 lesk 3106 červená Multi-Fix 3100 lesk 3107 červená Multi-Fix 3100 lesk 3108 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3109 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3110 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3111 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3112 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3113 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3114 černá Multi-Fix 3100 lesk 3115 šedá Multi-Fix 3100 lesk 3116 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3117 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3118 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3119 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3120 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3121 bordó Multi-Fix 3100 lesk 3122 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3123 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3170 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3171 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3172 tyrkysová Multi-Fix 3100 lesk 3173 červená Multi-Fix 3100 lesk 3174 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3175 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3176 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3178 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3179 šedá (m) ,00 Kč 823,00 Kč 4 938,00 Kč (m) ,00 Kč 448,40 Kč 2 690,40 Kč

11 Multi-Fix 3100 lesk 3180 růžová Multi-Fix 3100 lesk 3181 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3182 zelená Multi-Fix 3100 lesk 3183 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3184 hnědá Multi-Fix 3100 lesk 3185 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3186 červená Multi-Fix 3100 lesk 3187 modrá Multi-Fix 3100 lesk 3188 béžová Multi-Fix 3100 lesk 3189 žlutá Multi-Fix 3100 lesk 3190 okrová Multi-Fix 3100 lesk 3191 fialová Multi-Fix 3100 lesk 3192 zelená Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Poli-Tape 190 Oboustranné lépící fólie šíře (m) 0,2 ; Návin (m) ,00 Kč 151,80 Kč 910,80 Kč šíře (m) 0,3 ; Návin (m) ,00 Kč 224,60 Kč 1 347,60 Kč šíře (m) 0,4 ; Návin (m) ,00 Kč 299,60 Kč 1 797,60 Kč šíře (m) 0,5 ; Návin (m) ,00 Kč 374,40 Kč 2 246,40 Kč šíře (m) 1,0 ; Návin (m) ,00 Kč 748,80 Kč 4 492,80 Kč GERBER EDGE 2 BARVA GerberColor Foils: Spot Series Apple Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Aqua GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Atomic Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Beige GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Black GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brick Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Brown GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Burgundy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Champagne Gold GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Cobalt Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Copper GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Dark Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

12 GerberColor Foils: Spot Series Dark Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Forest Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Gray GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Imitation Gold GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Blue GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Intense Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kelly Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Kumquat GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Lemon Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Light Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Lime Green GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Navy GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Olympic Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Orange GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Peacock Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Pink GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Raspberry GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Royal Reflex GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Ruby Red GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Silver GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč Sunflower Yellow GCS- GerberColor Foils: Spot Series ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tan GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Teal GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Terra Cotta GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Tomato Red GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Traffic Grey GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series Violet Purple GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč

13 GerberColor Foils: Spot Series Vivid Blue GCS ,00 Kč 318,20 Kč 1 909,20 Kč GerberColor Foils: Spot Series White GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Spot Series Yellow GCS ,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Black GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Cyan GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Magenta GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Process Pro Series Process Pro Yellow GCP ,00 Kč 291,20 Kč 1 747,20 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Brown GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Burgundy GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Gold GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Green GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Orange GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Plum Purple GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Sapphire Blue GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Tomato Red GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Transparent Series Yellow GCT ,00 Kč 448,00 Kč 2 688,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Blue Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Gold Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč Platinum Medal GCM- GerberColor Foils: Medal Series ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Red Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: Medal Series Silver Medal GCM ,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Blue GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Green GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Black GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Cyan GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Magenta GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: L.T. Series Process Yellow GCLT ,00 Kč 242,00 Kč 1 452,00 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Flood Coat White GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Jet Black GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Pink GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč

14 GerberColor Foils: Special Effects Series Red-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series Yellow-Orange GCX ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraTint 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Special Effects Series SpectraShade 1 729,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Abrasion Guard SPF GCF ,00 Kč 345,80 Kč 2 074,80 Kč GerberColor Foils: Finishing Series Matte Clear GCF ,00 Kč 139,60 Kč 837,60 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Black CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Cobalt Blue CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Green CSS ,00 Kč 162,80 Kč 976,80 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Black CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Cyan CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Magenta CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Process Yellow CSP ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Warm Red CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Foils: ColorSet Series Yellow CSS ,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč Gerber Series Full Color White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pearl Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Tomato Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Vivid Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Deep Gerber Series Full Color Mahogany Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Palm Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Black 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Terra Cotta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sunflower 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Medium Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sapphire Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

15 Gerber Series Full Color Tan 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Kelly Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Purple 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Beige 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cardinal Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Olympic Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Geranium 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apricot 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Forest Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Dark Gerber Series Full Color Burgundy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Duranodic 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Peacock Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Robin Egg Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Royal Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Sandstone 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Antique White 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Teal 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Violet 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Fawn 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Oyster 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Nimbus Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Coral 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Imitation Gold 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eggshell 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

16 Gerber Series Full Color Raspberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Intense Orange 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Primrose Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Pale Lavender 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Saddle Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Chrome Gerber Series Full Color Yellow 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Traffic Gray 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Salmon Pink 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Shadow Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bright Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Wedgewood Gerber Series Full Color Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Mauve 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Apple Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Light Navy 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Matte Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Warm Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Perfect Match Gerber Series Full Color Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cactus Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Process Gerber Series Full Color Magenta 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bottle Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Cranberry 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Jade Green 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Russet Brown 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Atomic Red 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Eucalyptus 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Dark Aqua 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Powder Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Bermuda Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Celestial Blue 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč Gerber Series Full Color Blue Bird 525,00 Kč 105,00 Kč 630,00 Kč

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více