Přehled 10-ti letého působení eura. Marta Doubková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled 10-ti letého působení eura. Marta Doubková"

Transkript

1 Přehled 10-ti letého působení eura Marta Doubková Seminární práce 2009

2 OBSAH ÚVOD EURO EURO A HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE VÝHODY JEDNOTNÉ MĚNY EURO PŘEHLED 10-TI LETÉHO PŮSOBENÍ EURA ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD SHRNUTÍ DESETILETÉHO PŮSOBENÍ EURA STAV V EUROZÓNĚ MĚNOVÝ PÁR EUR/USD ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 27

3 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 3 ÚVOD Hlavním cílem seminární práce bylo nastínit vývoj jednotné měny euro od jejího vzniku aţ po současnost. Vedlejším cílem bylo určit, zda euro naplňuje počáteční očekávání. Po krátkém teoretickém úvodu se práce dělí do čtyř částí, které charakterizují postupný vývoj eura. Na závěr je uvedeno i stručné shrnutí.

4 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 4 1 EURO Euro je jednotnou měnou, kterou sdílí celkem 16 členských států Evropské unie, jeţ spolu tvoří eurozónu. Euro, jako svou měnu, nyní pouţívá cca 329 milionů občanů EU. Euro bylo zavedeno 1. ledna 1999 v 11 členských státech, ve kterých nahradila dřívější měny, a stala se tak významným krokem k prohloubení evropské integrace. Toto nahrazení probíhalo ve dvou fázích. V první fázi bylo euro zavedeno jako virtuální měna pro bezhotovostní platby pro účely účetnictví, za paralelního pouţívání dřívějších měn při hotovostních platbách. Od 1. ledna 2002 bylo pak jiţ euro zavedeno i do podoby bankovek a mincí. Euro není měnou ve dvou zemích EU - Dánsku a Velké Británii- které si vyjednaly ve Smlouvě výjimku umoţňující neúčast. Zbývající státy dosud nesplnily podmínky pro přijetí jednotné měny. [10] Obrázek 1- Země s jednotnou měnou euro [10] Dále však existují i země, které euro pouţívají, ale nejsou plnoprávnými členy eurozóny. Mezi tyto země řadíme Androru, Vatikán, Monako a San Marino, které do eurozóny přešly automaticky, protoţe pouţívaly jiţ před zavedením eura některou z měn větších členských zemí. Pátou zemí, jeţ není členem eurozóny, ale euro pouţívá, je Černá Hora, která ho začala pouţívat bez jakýchkoli dohod. [12] 1.1 Euro a hospodářská a měnová unie Všechny členské státy EU jsou součástí hospodářské a měnové unie (HMU), která zajišťuje úzkou koordinaci hospodářských a fiskálních politik a rovněţ i jednotnou měnovou politiku a jednotnou měnu euro. Cíl dosáhnout úplné HMU a jednotné měny byl stanoven jiţ v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě. Upravuje rovněţ podmínky pro zavedení eura, tzv. konvergenční kritéria, které se týkají dosaţení nízké a stabilní inflace, stabilního směnného kurzu a zdravých veřejných financí. [10]

5 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Výhody jednotné měny euro Hlavní přínosy eura: - větší výběr a stálé ceny pro spotřebitele a občany - větší bezpečnost a více příleţitostí pro podniky a trhy - větší hospodářskou stabilitu a růst - integrovanější finanční trhy - silnější přítomnost EU v celosvětovém hospodářství - hmatatelný symbol evropské identity Výhody jednotné měny euro v celosvětovém pojetí - jednotná měna činí eurozónu přitaţlivější pro podnikání třetí země - přitaţlivá rezervní měna díky obezřetnému hospodářskému řízení - posiluje vliv eurozóny ve světovém hospodářství - hospodářská stabilita eurozóny díky řádnému řízení hospodářství eurozóny (absorpce vnějších otřesů) [13] Využití eura v mezinárodním finančním měnovém systému: - pouţívá se k emisi státních a podnikových dluhopisů. Na konci roku 2006 činil podíl eura na mezinárodních trzích s dluhopisy přibliţně 1/3, na americký dolar připadalo 44 % - globální banky uzavírají po celém světě značné půjčky v eurech - euro je druhou nejobchodovanější měnou na devizových trzích - vyuţívá se k fakturaci a platbám v mezinárodním obchodě - euro se spolu s americkým dolarem široce pouţívá jako důleţitá rezervní měna pro případ měnové krize. - řada zemí navázala své měny na euro, které slouţí jako kotevní nebo referenční měna [11]

6 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 6 2 PŘEHLED 10-TI LETÉHO PŮSOBENÍ EURA 2.1 Rok Stav v eurozóně V absolutním vyjádření je HDP eurozóny největším produktem na světě hned za USA. Z tabulky (Tabulka 1) je však patrné, ţe kromě roku 2000 a 2001, eurozóna vykazovala dlouhodobě niţší tempa růstu reálného HDP neţ USA. Jeden z hlavních argumentů, tj. urychlení hospodářského růstu, se tedy po zavedení eura v roce 1999 nepodařilo potvrdit. Vyšší tempo růstu HDP přinesl v eurozóně jen následující rok po zavedení eura rok V roce 2001 postihla eurozónu i USA recese. V USA byl sice pokles tempa růstu silnější neţ v eurozóně, ale na druhou stranu se s recesí dokázala vypořádat rychleji. Tabulka 1- Míra růstu reálného HDP v % [26] Dalším úkolem ECB bylo nepřipustit vyšší tempo inflace neţ 2 %. Jak lze však vidět v následující tabulce (Tabulka 2), tento úkol se ECB splnit nepodařilo. Jako hlavní příčiny byly uváděny rostoucí ceny ropy a sluţeb. Tabulka 2- Vývoj míry inflace podle HICPs (v %)[26] Otázka inflace rovněţ upozorňuje na značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Jak se ve svých pracích zmiňuje Mach, stav nadměrné regionální inflace či nadměrné nezaměstnanosti je standardním průvodním znakem měnové integrace nesourodných ekonomik. Jiţ v tomto období se v eurozóně začínaly vydělovat dvě skupiny zemí. Jedna s poměrně vysokým hospodářským růstem spojeným s vyšší inflací (Irsko) a druhá skupina zemí proţívajících recesi spojenou s nízkou inflací (Německo). Z této skutečnosti vyplývá, ţe obě tyto skupiny potřebovaly ve stejném okamţiku jiný přístup ze strany hospodářské politiky. [26]

7 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vývoj kurzu EUR/USD K došlo na základě výpočtu měnového kurzu ECU k USD ke stanovení výchozího kurzu eura k USD k ve výši 1,1677 USD = 1 ECU; přičemţ 1 ECU = 1 EUR. Sazba jednotlivých měn EMU ve vztahu k ECU resp. euru pak byla vypočtena vynásobením trţních kurzů měn 11ti členských zemí k USD z výsledným kurzem USD k ECU ke stejnému datu. Takto vypočtené fixní přepočítací sazby pro 11 členských zemí k jednomu euru se sobě vzájemně rovnaly, neboť představovaly pouze různé kvantitativní vyjádření jednoho eura. Všechny měny se mění ve stejném poměru podle vývoje EUR/USD. [1] Vývoj měnového páru EUR/USD v průběhu let znázorňuje následující obrázek (Obrázek 2). 2.2 Rok Obrázek 2 Vývoj EUR/USD v letech [14] Stav v eurozóně V průběhu let 2001 aţ 2003 byla slabým místem růstového procesu domácí poptávka, jejíţ meziroční růst se pohyboval kolem 1 %. Na nízké domácí poptávce se podílela jak spotřeba domácností, tak nízká investiční aktiva. Zpomalení růstu spotřeby domácností pod dlouhodobý průměr byl důsledkem umírněného růstu mezd, zvýšené nezaměstnanosti i obav obyvatelstva z budoucího vývoje. Několikaletý pokles investiční aktivity měl své příčiny nejen

8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 v nadměrné zadluţenosti podniků, ale i v rozsahu nejistot, které negativně ovlivňovaly investiční klima v Evropě. Rok 2003 byl ve znamení pokračujícího nízkého výkonu ekonomiky eurozóny v porovnání s ostrým vzestupem ekonomického výkonu USA a Asie. Začaly se však objevovat i optimistické scénáře na očekávané oţivení v následujícím období. Příchod vzestupné fáze hospodářského cyklu podpořil pokrok dosaţený v adaptacích finančních bilancí firem, zesílení efektu expanzivní měnové politiky, neexistence výraznější vnitřní či vnější nerovnováhy, zmírnění inflace, promítnutí globálního oţivení do silnější poptávky po exportu. Začaly se zde však projevovat i limity síly oţivení, do kterých se řadily ztráty podílů na exportních trzích důsledkem silné měny. Zatímco ještě v roce 2002 tempo vývozu bylo vyšší neţ tempo dovozu, v roce 2003 se tyto pozice vyměnily. Útlum ekonomické aktivity rovněţ zvýšil napětí v rozpočtové sféře. V sestupné fázi hospodářského cyklu se deficit veřejných financí v roce 2002 zvýšil na 2,2 % v eurozóně a 1,9 % v EU. Pro rok 2003 se předpokládaly nárůsty schodků na 2,5 % v eurozóně a 2,3 % v EU. V průběhu roku však byly upraveny. Tři země (Francie, Itálie, Německo) měly rozpočty vyšší neţ 3 %. V dalších třech zemích (Portugalsko, Nizozemsko a Velká Británie) se pohybovaly v zóně nebezpečné blízkosti maastrichtského kritéria či nad ním. I přes převaţující synchronizaci hospodářského cyklu v rámci seskupení zemí EU se vyskytovaly ve fázi přechodu z fáze sestupné k oţivení i určité rysy divergenčního vývoje. Zde se začala objevovat zajímavá skutečnost, kdy průměr růstu zemí EU byl vyšší neţ u eurozóny a docházelo tak v nastupující fázi oţivení k prohloubení diferenciace temp ekonomického růstu. Mezi hlavní faktory způsobující tento trend byla zařazována odlišná míra zdanění firem, pruţnosti trhu práce a odchylek od potenciálu ekonomiky. [14] Při sumarizování roku 2004 Jean-Claude Trichet oznámil sníţení odhadu růstu eurozóny na 1,8 %. Tento slabý výkon byl připisován především rostoucím cenám ropy a vysokým kurzem eura. Příliš silné euro umoţnilo zpochybnit jednu z dosud nezpochybnitelných výhod eura, protoţe jedním z diskutovaných důvodů tohoto nepříznivého kurzového vývoje byl právě připisován existenci jedné kvantitativně silné měny. [31]

9 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vývoj kurzu EUR/USD V průběhu roku 2003 došlo k dosaţení 1,30 dolaru za euro. Ovšem tato skutečnost byla dána spíše oslabováním dolaru neţ posilováním eura, protoţe Evropa se jen velice pomalu zotavovala z dlouhé recese.v EU posilování eura brzdilo především nastupující hospodářské oţivení. Skutečnost, ţe euro posilovalo především vůči dolaru dokazuje i jeho porovnání s ostatními měnami (švýcarský frank, britská libra, japonský jen), vůči nimţ euro posilovalo daleko méně. [5] 2.3 Rok Obrázek 3 Vývoj EUR/USD v letech [14] Stav v eurozóně V polovině roku 2005 přišlo od renomované banky HSBC varování, protoţe z její analýzy vyplynulo, ţe evropská monetární unie funguje špatně, a proto některé její státy mohou profitovat z návratu k původním měnám. V materiálu European meltdown? analytici konstatovali, ţe Itálie, Německo a Nizozemsko byly poškozeny hlavně politikou jedné úrokové míry pro všechny. Podle nich je to právě euro, které způsobilo deflační spirálu v Německu a recesi v Itálii. Rovněţ i OECD upozornila na negativa eurozóny a vyzvala představitele Evropské unie k urychlení reforem pracovního trhu a trhu sluţeb. [23] Jiţ v tomto období byl ekonomický růst v Evropě pomalý, konkurenceschopnost vykazovala klesající tendenci, nezaměstnanost se zvyšovala. Někteří začali spatřovat hlavní příčinu

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 těchto problémů v samotném evropském socioekonomickém systému, jemuţ připisovali vinu za rigiditu a neflexibilitu evropské ekonomiky, která tak blokuje její dynamiku. Zavedení eura rovněţ odebralo Evropanům jednu důleţitou proměnnou měnový kurz a měnovou politiku. Někteří proto tvrdí, ţe uţ samotná existence eura zvětšuje rigiditu evropské ekonomiky. Ceny a mzdy jsou neflexibilní a mobilita pracovních sil je také velmi malá. [21] Diskutovalo se rovněţ o uvolnění podmínek Paktu stability, který umoţnil větší rozpočtové deficity členských zemí EU. Tato skutečnost ohrozila stabilitu měny. [27] V průběhu roku 2006 docházelo postupnému zvyšování tempa hospodářského růstu, coţ přinášelo vyšší inflační tlaky. Růst inflačního rizika spatřoval Trichet především v růstu cen ropy (o 42 %). Dalším faktorem bylo zvyšování mnoţství peněz v oběhu v zemích eurozóny. Řada expertů poukazovala na tento problém a zároveň upozorňovali na skutečnost, ţe od zavedení společné měny v roce 1999 ECB ani jednou nesplnila inflační cíl, tj. drţet průměrný růst spotřebitelských cen pod 2 %. Trichet rovněţ uvedl ţe inflační tlaky v eurozóně zesílí i přes to, ţe její hospodářství je na vzestupu. Dalším znepokojujícím jevem se ukázal stav veřejných financí v mnoha zemích eurozóny, který vykazoval zhoršující tendenci. Od roku 2004 celkové zadluţení přesahovalo 70 % (rok ,5 %, rok %). Ze dvanácti zemí eurozóny neplnilo rozpočtové kritérium podmiňující zavedení eura pět členů. [17] V roce 2006 tedy nadále přetrvávaly rozdíly mezi jednotlivými státy v rychlosti růstu ekonomiky a inflace. Země eurozóny se za osm let od zavedení eura úplně nepřizpůsobily měnové unii s jednotnou měnovou politikou a měnou. [8] V roce 2007 se i nadále prováděly srovnání, ze kterých vyplývalo, ţe euro výrazně zpomalilo růst v zemích, které jej zavedly, oproti zemím, které si ponechaly vlastní měny. Průměrný hospodářský růst v západoevropských zemích, které euro nezavedly (Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Island, Norsko, Švýcarsko) byl od roku 2002 dvojnásobný oproti zemím, které euro zavedly, zatímco do roku 2002 byl v obou skupinách zemí hospodářský růst skoro stejný. Můţe se tedy říci, ţe euro funguje jako brzda, která eurozónu připravila za čtyři roky ( ) své existence o 4 % růstu HDP, neboli o 300 miliard euro (8,5 bilionu korun). Diskutovaným důvodem se stala teorie optimálních měnových oblastí, jejíţ jádro spočívá především v odlišnosti jednotlivých zemí a odlišným hospodářským vývojem. Odstranění

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 měnových kurzů mezi Německem, Řeckem, Irskem a dalších se projevilo v nemoţnosti pruţného reagování na pohyby kapitálu posilováním a oslabováním kurzu. To tvoří základ pro vysokou nezaměstnanost a zpomalení hospodářského růstu. Průměrná cenová hladina v eurozóně od zavedení eura v lednu 2002 do roku 2006 stoupla o 10 %. V Řecku, Portugalsku či Španělsku to bylo o 15 % a v Německu nebo Finsku jen o 5 %. Vysvětlení se nabízí v důsledku zrušení kurzů mezi státy posilování měny je tak znemoţněno a tím se příliv kapitálu do země projevuje pouze odlišnou inflací. [24] Jak ukazuje obrázek (Obrázek 4), země eurozóny po zrušení národních měn výrazně zpomalily růst oproti zemím, které euro nezavedly. Obrázek 4 Vývoj reálného HDP [4] Vývoj kurzu EUR/USD Pohyb nejsledovanějšího kurzu dolar-euro determinuje vývoj světové ekonomiky. Jeho vývoj je odrazem vzájemných vztahů zejména mezi ekonomikami USA, Číny, EU a situací na trhu s ropou. Postupné oslabování dolaru proti euru s krátkodobými úseky korekce v roce 2006 pokračovalo i v roce Po přechodné apreciační korekci dolaru na začátku roku nastoupilo další oslabování dolaru k hranici 1,37 USD/EUR, které bylo v červnu opět vystřídané jeho zhodnocením na 1,33 USD/EUR. [28]

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Obrázek 5 Vývoj EUR/USD v letech [14] Podmínky pro znehodnocení dolaru byly v delším časovém horizontu vytvořeny především opakovaným poklesem klíčové úrokové sazby americké centrální banky (Fed) a růstem deficitu běţného účtu americké platební bilance. Pozdější zpřísnění měnové politiky bylo podmíněné hrozbou inflace z nastartované globální ekonomiky, která gradovala vlivem rostoucích cen surovin, zejména ropy. Silný růst světového hospodářství pomohl i ekonomice EU, která v roce 2006 vzrostla o 3 %. V roce 2007 byl tento růst postupně konfrontovaný se slabší zahraniční poptávkou ze strany USA, sílícím eurem a zpřísňováním měnové politiky. Kurz USD/EUR se v roce 2007 pohyboval v horní polovině pásma 1,25 1,40 USD/EUR. V průběhu roku ho determinovaly především inflační tlaky v americké ekonomice vyplývající z růstu dovozních cen (hlavně ropy) a vysoké míry vyuţití výrobních kapacit, růst domácí poptávky v USA způsobený vyšší průměrnou mzdou a začátek zpomalování vysoké dynamiky růstu čínské ekonomiky. [28] 2.4 Rok Stav v eurozóně V první polovině roku 2008 se euro projevovalo jako silná měna, která jiţ od konce roku 2007 lámala postupně všechny maxima. Odborníci poukazovali na to, ţe to není pouze jev spojený se slábnoucí americkou ekonomikou, ale také důsledkem poměrně dobré kondice

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 zemí eurozóny, která se, aţ na výjimky, úspěšně bránila výraznějšímu ochlazení ekonomické aktivity. Mluvilo se rovněţ o tzv. decouplingu, kdy se Evropa stala díky rostoucímu významu domácí poptávky a orientaci na další trhy méně závislá na situace v USA. Německo v roce 2006 dosáhla hospodářského růstu 2,9 % a v roce ,6 %. Na rok 2008 MMF předpokládala tempo růstu 1,4 % především kvůli rychle klesající podnikatelské důvěře způsobené rekordně silným eurem, stoupající inflaci i zhoršených podmínek na mezibankovním trhu. Další země eurozóny Francie podle odhadů MMF měla zpomalit z 1,8 % na 1,4 % v roce Francouzská ekonomika zpomalovala, stejně jako ostatní země eurozóny, v důsledku rostoucího eura a draţší cen potravin a energií, které omezovaly domácí poptávku. Na začátku roku 2008 se v těchto dvou zemích začala situace stabilizovat především díky sektoru sluţeb a průmyslové produkci. Naproti této skutečnosti však stojí údaje z Itálie a Španělska. MMF předpovídalo Itálii zpomalení hospodářského růstu v roce 2008 z 1,4 % na 0,3 %. Problémy italské ekonomiky byly dlouhodobého charakteru a rostoucí inflace se silným eurem se začaly projevovat. Průmyslová výroba, výrobní sektor i sektor sluţeb se nacházely v kontrakci a ani výhled nepoukazoval na zlepšení. Italská spotřebitelská důvěra rovněţ pokračovala v propadu a byla jednou z nejniţších v eurozóně, coţ mělo za následek soustavné sniţování tempa růstu výdajů domácností (tvoří 70 % italské ekonomiky), které se tak se podílely na propadu hospodářského růstu. Další zpomalení hospodářského růstu bylo předpovídáno Španělsku (z 3,8 na 1,8 %). Finanční krize se dotkla především zmiňovaného Španělska a také Irska. Problémy na Španělském trhu nemovitostí se začaly projevovat skrze špatnou domácí poptávku i v dalších sektorech (výrobní sektor a sektor sluţeb). Nedostatečná sladěnost hospodářských cyklů a odlišný vývoj ve čtyřech největších ekonomikách eurozóny však znamenaly pro ECB značné komplikace, jejímţ jediným cílem je udrţení cenové stability. Podle březnových čísel však inflace v eurozóně dosahovala díky růstu cen potravin a energií jiţ 3,6 % a je tedy zároveň i vysoko nad inflačním cílem ECB, která si jej stanovila pod hranici 2 %. Pokud by byl normální stav, ECB by zvedla sazby (ze 4 %), ale obavy před riziky zpomalování hospodářského růstu ji nutily nechávat tyto sazby

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 téměř rok beze změny, coţ je ale pro země jako je Itálie a Španělsko stále málo k tomu, aby došlo k oţivení ekonomické aktivity. [4] V průběhu roku 2008 došlo ze strany k ECB ke sníţení úrokových sazeb na 3,25 %. Důvodem byl rostoucí vliv finanční krize, která vedla 15 států eurozóny do recese. [19] V roce 2008 eurozóna sklouzla do recese. Pod trendovou úrovní by mělo růstat růstové tempo ještě do poloviny roku V roce 2008 ekonomika zemí eura zpomalila na cca 1 % z tempa 2,6 % v roce [9] Samotný prezident ECB, Jean-Claude Trichet, se domníval, ţe by kaţdá banky měla stanovit výši úrokových sazeb podle konkrétních potřeb své země. Guvernér ECB ve svém projevu dále potvrdil předpověď Mezinárodního měnového fondu pro růst světové ekonomiky, který se v roce 2009 sníţí o půl procenta na celkové 2,2%. [19] Zároveň uvádí předpoklad, ţe tento výhled bude platit i pro rok Nízká inflace je výsledkem pokračujícího propadu cen komodit v reakci na pokles ekonomické aktivity. V únoru inflace v eurozóně činila 1,2 %. ECB v novém pravidelném odhadu růstu eurozóny uvedla, ţe v letošním roce očekává pokles jejího HDP o 2,2 % aţ 3,2 %. Pro rok 2010 odhaduje ECB pohyb mezi poklesem o 0,7 % aţ růstem o 0,7 %. Podle prezidenta ECB budou v roce 2009 ekonomické indikátory stále slabé, i kdyţ niţší ceny komodit by měly podpořit výdaje spotřebitelů. V roce 2010 by však mělo v eurozóně dojít k pozvolnému oţivení. [7] Euru by mohlo pomoci v růstu oţivení na akciových trzích v Evropě. Veškerý příznivý efekt z opětovného příklonu k rizikovějším aktivům však vstřebávají velmi slabé výsledky HDP z eurozóny. Ta v roce 2008 zaznamenala růst ekonomiky pouze o 0,7 %, kdyţ v posledním čtvrtletí minulého roku vykázala největší kontrakci od vzniku měnové unie, a to aţ o 1,5 %. K takto slabým číslům pomohla především německá ekonomika, která v posledním čtvrtletí minulého roku zaznamenala kontrakci o 2,1 %, svůj podíl však měly i ostatní země jako Francie (-1,2 %), Itálie (-1,8 %) a Španělsko (-1 %). [3] Vývoj kurzu EUR/USD U hlavního měnového páru EUR/USD byl na začátku roku 2008 kurz 1,46 EUR/USD, v únoru 2009 byl 1,28 EUR/USD, společná evropská měna tedy oslabila pouze o 12 %. Můţe se rovněţ říci, ţe finanční krize dolaru paradoxně pomohla. Dolar je totiţ brán jako

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 bezpečný přístav, ke kterému se investoři uchylují ve špatných dobách. Avšak silná pozice dolaru podle názoru Hlaváče dlouhodobě nevydrţí. Finanční krize a po ní následující recese v reálné ekonomice donutily americkou centrální banku FED k rozsáhlé emisi nových peněz do ekonomiky, mnohem větší, neţ jakou můţeme pozorovat v Eurozóně. Do budoucna to bude znamenat přebytečnou nabídku dolarů na měnovém trhu a oslabení této měny vůči euru. [16] Vývoj měnového páru EUR/USD v průběhu let znázorňuje následující obrázek (Obrázek 6). Obrázek 6 Vývoj EUR/USD v letech [14]

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 3 SHRNUTÍ DESETILETÉHO PŮSOBENÍ EURA Rok 2009 je ve znamení 10-ti let od zahájení činnosti ECB. Euro si získalo hned na začátku respekt na finančních trzích. Během prvního desetiletí ukázalo, ţe je ţivotaschopná měna. Stalo se tvrdou měnou, která je dnes uznávána a přijímána téměř po celém světě. Jak jiţ bylo řečeno výše, euro se stalo i druhou mezinárodní rezervní měnou. Všechny tyto aspekty jsou nepochybnými úspěchy. Na druhou stranu je však nutné poznamenat, ţe společná evropská měna má i své neúspěchy a nesplněná očekávání. V prvé řadě nedokázalo splnit vizi většího hospodářského růstu a nepřispělo ani nijak viditelně k vyšší prosperitě. Průměrný roční hospodářský růst zemí eurozóny není prokazatelně lepší neţ před zavedením eura, přičemţ v některých případech by dokonce bylo moţné hovořit o oslabení růstu. Ze začátku se někteří domnívali, ţe euro přispívá k hospodářskému růstu tím, ţe odbourává měnová rizika a usnadňuje kapitálové toky. Jako příklad můţe poslouţit velký hospodářský růst Irska a Španělska. V roce 2008 se však ukázalo, ţe nešlo o stabilní trend trvalého rázu. Euro v tomto případě pouze zafungovalo jako zesilovač hospodářského cyklu. Rostl objem peněz a úvěrů v ekonomice a euro ještě více umoţnilo nafouknout objem úvěrů. Za nedlouho však následovala finanční krize a hospodářská recese. Vstup do eurozóny se nevyplatil i dalším státům, např. Portugalsku, Řecku či pobaltským státům, které jiţ pouhou fixací svých národních měn vykročili ke krizi. Nyní budou čelit krizi podobného charakteru jako Mexiko v roce 1994 či jihovýchodní Asie v roce Česká republika se vyhnula finanční krizi, především z toho důvodu, ţe banky neinvestovali do hazardních CP z důvodu měnového rizika. [22] 3.1 Stav v eurozóně V eurozóně celkově panuje neuspokojivý hospodářský růst s velkými rozdíly mezi zeměmi, dále velké rozdíly v mírách inflace. Evropští politici si od eura slibovali především urychlení hospodářského růstu v Evropě, ale od chvíle jeho zavedení došlo oproti předchozím třem desetiletím k dalšímu zpomalení.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Tabulka 3 Růst HDP v euro 12 (v %, stálé ceny) [22] Eurozóna navíc vykazuje pomalejší růst neţ Evropská unie jako celek a dokonce niţší i neţ USA. Rovněţ ze zpomalil i růst produktivity práce a růst celkové produktivity faktorů. Obrázek 7 HDP ve vybraných zemích [25] Obrázek 8 Produktivita práce ve vybraných zemích [25] Z hlediska inflace se v eurozóně vyskytly dvě skupiny zemí s nízkou a trvale vysokou inflací. Tyto rozdíly se pak mohou s dalším rozšiřováním eurozóny a s negativním měnovým vývojem ještě více vyostřit. Proinflačně působí uţ samo fixování vlastní měny na euro. [20]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Obrázek 9 Míra inflace ve vybraných zemích [25] Mezi nejčastěji uváděnou výhodou se řadí úspory subjektů z nižších transakčních nákladů a nižší kurzová rizika. NBS však odhaduje roční úspory ze sníţení celkových transakčních nákladů např. ve slovenské ekonomice na 0,36 HDP a ve VB pouze na 0,1 % HDP. Další výhoda se týká finanční stability, tj. rozpočtové disciplíny vlád jednotlivých zemí eurozóny dodrţováním fiskálních kritérií, které jsou obsaţeny v maastrichtských kritériích. Avšak kombinace národních fiskálních politik s nadnárodní měnovou politikou motivuje vlády k přenášení finanční zátěţe na ECB, coţ se projevuje stále většími deficity, které se pohybují jiţ i nad úrovní 3 % HDP. Projevuje se zde i nedodrţování Paktu stability některými členy. [6] Obrázek 10 Vývoj rozpočtů vybraných zemí [25]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Měnový pár EUR/USD Euro je po dolaru druhá nejvíce obchodovaná měna na devizovém trhu. Přesto na druhém místě má poměrně výrazný odstup, kdyţ euro bylo v roce 2007 obsaţeno ve 37 % všech transakcí. Evropská měna byla zavedena v roce 1999 a její význam od té doby roste, coţ je dáno mj. i výrazným zhodnocením, které si v posledních letech provází, a které jí pomohlo překonat původní nedůvěru investorů. Podíl eura na celkových devizových rezervách na úkor americké měny pozvolna roste a v roce 2007 dosahoval jiţ 26 %, coţ je o 8 % více neţ v roce Měnový pár EUR/USD je rovněţ nejlikvidnějším párem na devizovém trhu a zahrnuje 27% veškerých obchodů. Euro je silně ovlivňováno situací ve Spojených státech a tak více neţ kondici eurozóny, tento pár odráţí sílu americké ekonomiky. Z evropských zemí pak tento pár nejvíce ovlivňuje situace v Německu, které je motorem eurozóny. Z ostatních makroekonomických fundamentů euro nejvíce ovlivňuje zasedání Evropské centrální banky (ECB) a výsledky inflace, coţ je dáno tím, ţe prvořadým cílem ECB je udrţení cenové stability s inflačním cílem mírně pod 2%. [2] Obrázek 11 Vývoj eura [25]

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 ZÁVĚR Politické, kulturní, ekonomické a sociální rozdílnosti nedělají z Evropy oblast pro optimální fungování jedné měny. Měnová unie spíše vyhovuje malým ekonomikám s vysokým stupněm otevřenosti vzhledem k tomu, ţe jejich domácí cenová hladina je úzce spjata s vývojem zahraniční cenové hladiny. Pro malé otevřené ekonomiky je tedy měnová unie prostředkem stabilizace mezinárodního obchodu, platební bilance a cenové hladiny. [15] Poradkyně prezidenta republiky Janáčková upozornila na to, ţe společná evropská měna od svého zaloţení doposud neprokázala svoji úspěšnost. Očekávalo se od ní, ţe napomůţe ke zvýšení homogenity Evropské unie a nastartování vyššího hospodářského růstu. Skutečností je však opačný trend. Oproti zemím, které zůstaly mimo eurozónu je růst v zemích pouţívajících společnou měnu niţší. [30] Co se týká finanční krize, euro se pravděpodobně stane nástrojem rozloţení nákladů finanční krize, a jejich přenesení i na ty země eurozóny, které byly krizí primárně méně postiţeny. [18] Bilance eura je po deseti letech nevyváţená. Na jedné straně je celosvětově uznávanou tvrdou rezervní měnou, na druhé působí jako nebezpečný zesilovač výkyvů hospodářského cyklu a faktor, který ještě více prohloubil finanční krizi. [22]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] BRŮŢEK, Antonín. Příprava a realizace Evropské měnové unie a společné měny euro [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/icre/books/sb-015/06.pdf>. [2] BRYCHTA, Jaroslav. FOREX a nejvíce obchodované měnové páry [online]. c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ forex-a-nejvice-obchodova ne-menove-pary/>. ISSN [3] BRYCHTA, Jaroslav. Forex : Euro slabší v reakci na výsledky HDP v zemích eurozóny [online]. Economia, , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://investice.ihned.cz/c forex-euroslabsi-v-reakci-na-vysledky-hdp-v-zemich-eurozony>. [4] BRYCHTA, Jaroslav. Odolnost eurozóny má své limity [online]. Seznam, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/ odolnost-eurozony-ma-svelimity/>. [5] BUREŠ, Jan. Kdy dostane ECB strach ze silné měny? [online]. Europeum, [2003], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=38&cid=6&nolang=0&pag e=1&type=0>. [6] Diskuse o euru [online]. Český portál, [2004], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euportal.cz/articles/2056-diskuse-oeuru.aspx>. [7] ECB sníţila úrokovou sazbu na rekordní minimum [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/11098/clanek/ecb-snizila-urokovou-sazbu-narekordni-minimum/>. [8] EK : země eurozóny se s eurem ještě úplně nesţily [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW:

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 <http://www.euroskop.cz/38/6340/clanek/ek-zeme-eurozony-se-s-euremjeste-uplne-neszily/>. [9] Ekonomika eurozóny letos klesne o 0,6 procenta [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/10276/clanek/ekonomika-eurozony-letosklesne-o-0-6-procenta/>. [10] Euro [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/index_cs. htm?cs_mid=2946>. [11] Euro : euro ve světě [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_ finance/the_euro/the_euro6484_cs.htm>. [12] Euro je měnou jiţ ve dvaceti zemích [online]. Economia, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c _d-euro-jemenou-jiz-ve-dvaceti-zemich>. [13] Euro : proč euro? [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_ finance/the_euro/the_euro6476_cs.htm>. [14] EUR/USD [online]. Yahoo, c2009, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://finance.yahoo.com/echarts?s=eurusd=x#chart1:symbol =eurusd=x;range=1d;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcval ues=1;logscale=off;source=undefined>. [15] HAZUCHA, Dušan. Je EMU optimální měnovou oblastí? [online]. Český portál, [2004], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euportal.cz/articles/384-je-emu-optimalni-menovou-oblasti-.aspx>. [16] HLAVÁČ, Petr. Finanční krize : Malé měny pokládá, dolaru svědčí... [online]. Fincentrum Media, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.investujeme.cz/clanky/financni-krizemale-meny-poklada-dolaru-svedci.../>. ISSN

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Stojíme před další recesí?

Stojíme před další recesí? Stojíme před další recesí? Ing. Eva Zamrazilová, CSc. Členka bankovní rady ČNB Excellence in Finance Grand Hotel Bohemia, Praha 9. listopadu 2011 Globální ekonomické prostředí Prohloubení ekonomických

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR 2. Zdroje ekonomického růstu v ČR Ve standardním pojetí makroekonomické analýzy nabídkové strany ekonomiky tvoří zdroje ekonomického růstu práce, fixní kapitál a produktivita faktorů, resp. technologický

Více

Co přinese exit z kurzového závazku?

Co přinese exit z kurzového závazku? Co přinese exit z kurzového závazku? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA 3. FÓRUM ČESKÝCH INVESTORŮ Praha, 9. února 2017 2015-11-02 2015-12-02 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-02 2016-04-02 2016-05-02 2016-06-02

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU. Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů

SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU. Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů 2017 SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ 1 2017 Fenomén rovnovážných reálných úrokových sazeb

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Do dubnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů deset domácích a jeden zahraniční

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky (Fund Portfolio Management & Research) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. leden 2017 2 2016: Dobrý rok pro ropu, akcie i další aktiva. Rok 2016: růst globální

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Akciový trh USA - rizika a příležitosti

Akciový trh USA - rizika a příležitosti Akciový trh USA - rizika a příležitosti Shrnutí Recese na obzoru vidět není, ale firemní výnosy a zisky klesají Trhy drží nahoře valuace, které ale mají velmi omezený prostor pro další růst Pozitivním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více