Přehled 10-ti letého působení eura. Marta Doubková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled 10-ti letého působení eura. Marta Doubková"

Transkript

1 Přehled 10-ti letého působení eura Marta Doubková Seminární práce 2009

2 OBSAH ÚVOD EURO EURO A HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE VÝHODY JEDNOTNÉ MĚNY EURO PŘEHLED 10-TI LETÉHO PŮSOBENÍ EURA ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD ROK Stav v eurozóně Vývoj kurzu EUR/USD SHRNUTÍ DESETILETÉHO PŮSOBENÍ EURA STAV V EUROZÓNĚ MĚNOVÝ PÁR EUR/USD ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 27

3 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 3 ÚVOD Hlavním cílem seminární práce bylo nastínit vývoj jednotné měny euro od jejího vzniku aţ po současnost. Vedlejším cílem bylo určit, zda euro naplňuje počáteční očekávání. Po krátkém teoretickém úvodu se práce dělí do čtyř částí, které charakterizují postupný vývoj eura. Na závěr je uvedeno i stručné shrnutí.

4 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 4 1 EURO Euro je jednotnou měnou, kterou sdílí celkem 16 členských států Evropské unie, jeţ spolu tvoří eurozónu. Euro, jako svou měnu, nyní pouţívá cca 329 milionů občanů EU. Euro bylo zavedeno 1. ledna 1999 v 11 členských státech, ve kterých nahradila dřívější měny, a stala se tak významným krokem k prohloubení evropské integrace. Toto nahrazení probíhalo ve dvou fázích. V první fázi bylo euro zavedeno jako virtuální měna pro bezhotovostní platby pro účely účetnictví, za paralelního pouţívání dřívějších měn při hotovostních platbách. Od 1. ledna 2002 bylo pak jiţ euro zavedeno i do podoby bankovek a mincí. Euro není měnou ve dvou zemích EU - Dánsku a Velké Británii- které si vyjednaly ve Smlouvě výjimku umoţňující neúčast. Zbývající státy dosud nesplnily podmínky pro přijetí jednotné měny. [10] Obrázek 1- Země s jednotnou měnou euro [10] Dále však existují i země, které euro pouţívají, ale nejsou plnoprávnými členy eurozóny. Mezi tyto země řadíme Androru, Vatikán, Monako a San Marino, které do eurozóny přešly automaticky, protoţe pouţívaly jiţ před zavedením eura některou z měn větších členských zemí. Pátou zemí, jeţ není členem eurozóny, ale euro pouţívá, je Černá Hora, která ho začala pouţívat bez jakýchkoli dohod. [12] 1.1 Euro a hospodářská a měnová unie Všechny členské státy EU jsou součástí hospodářské a měnové unie (HMU), která zajišťuje úzkou koordinaci hospodářských a fiskálních politik a rovněţ i jednotnou měnovou politiku a jednotnou měnu euro. Cíl dosáhnout úplné HMU a jednotné měny byl stanoven jiţ v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě. Upravuje rovněţ podmínky pro zavedení eura, tzv. konvergenční kritéria, které se týkají dosaţení nízké a stabilní inflace, stabilního směnného kurzu a zdravých veřejných financí. [10]

5 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Výhody jednotné měny euro Hlavní přínosy eura: - větší výběr a stálé ceny pro spotřebitele a občany - větší bezpečnost a více příleţitostí pro podniky a trhy - větší hospodářskou stabilitu a růst - integrovanější finanční trhy - silnější přítomnost EU v celosvětovém hospodářství - hmatatelný symbol evropské identity Výhody jednotné měny euro v celosvětovém pojetí - jednotná měna činí eurozónu přitaţlivější pro podnikání třetí země - přitaţlivá rezervní měna díky obezřetnému hospodářskému řízení - posiluje vliv eurozóny ve světovém hospodářství - hospodářská stabilita eurozóny díky řádnému řízení hospodářství eurozóny (absorpce vnějších otřesů) [13] Využití eura v mezinárodním finančním měnovém systému: - pouţívá se k emisi státních a podnikových dluhopisů. Na konci roku 2006 činil podíl eura na mezinárodních trzích s dluhopisy přibliţně 1/3, na americký dolar připadalo 44 % - globální banky uzavírají po celém světě značné půjčky v eurech - euro je druhou nejobchodovanější měnou na devizových trzích - vyuţívá se k fakturaci a platbám v mezinárodním obchodě - euro se spolu s americkým dolarem široce pouţívá jako důleţitá rezervní měna pro případ měnové krize. - řada zemí navázala své měny na euro, které slouţí jako kotevní nebo referenční měna [11]

6 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 6 2 PŘEHLED 10-TI LETÉHO PŮSOBENÍ EURA 2.1 Rok Stav v eurozóně V absolutním vyjádření je HDP eurozóny největším produktem na světě hned za USA. Z tabulky (Tabulka 1) je však patrné, ţe kromě roku 2000 a 2001, eurozóna vykazovala dlouhodobě niţší tempa růstu reálného HDP neţ USA. Jeden z hlavních argumentů, tj. urychlení hospodářského růstu, se tedy po zavedení eura v roce 1999 nepodařilo potvrdit. Vyšší tempo růstu HDP přinesl v eurozóně jen následující rok po zavedení eura rok V roce 2001 postihla eurozónu i USA recese. V USA byl sice pokles tempa růstu silnější neţ v eurozóně, ale na druhou stranu se s recesí dokázala vypořádat rychleji. Tabulka 1- Míra růstu reálného HDP v % [26] Dalším úkolem ECB bylo nepřipustit vyšší tempo inflace neţ 2 %. Jak lze však vidět v následující tabulce (Tabulka 2), tento úkol se ECB splnit nepodařilo. Jako hlavní příčiny byly uváděny rostoucí ceny ropy a sluţeb. Tabulka 2- Vývoj míry inflace podle HICPs (v %)[26] Otázka inflace rovněţ upozorňuje na značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Jak se ve svých pracích zmiňuje Mach, stav nadměrné regionální inflace či nadměrné nezaměstnanosti je standardním průvodním znakem měnové integrace nesourodných ekonomik. Jiţ v tomto období se v eurozóně začínaly vydělovat dvě skupiny zemí. Jedna s poměrně vysokým hospodářským růstem spojeným s vyšší inflací (Irsko) a druhá skupina zemí proţívajících recesi spojenou s nízkou inflací (Německo). Z této skutečnosti vyplývá, ţe obě tyto skupiny potřebovaly ve stejném okamţiku jiný přístup ze strany hospodářské politiky. [26]

7 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vývoj kurzu EUR/USD K došlo na základě výpočtu měnového kurzu ECU k USD ke stanovení výchozího kurzu eura k USD k ve výši 1,1677 USD = 1 ECU; přičemţ 1 ECU = 1 EUR. Sazba jednotlivých měn EMU ve vztahu k ECU resp. euru pak byla vypočtena vynásobením trţních kurzů měn 11ti členských zemí k USD z výsledným kurzem USD k ECU ke stejnému datu. Takto vypočtené fixní přepočítací sazby pro 11 členských zemí k jednomu euru se sobě vzájemně rovnaly, neboť představovaly pouze různé kvantitativní vyjádření jednoho eura. Všechny měny se mění ve stejném poměru podle vývoje EUR/USD. [1] Vývoj měnového páru EUR/USD v průběhu let znázorňuje následující obrázek (Obrázek 2). 2.2 Rok Obrázek 2 Vývoj EUR/USD v letech [14] Stav v eurozóně V průběhu let 2001 aţ 2003 byla slabým místem růstového procesu domácí poptávka, jejíţ meziroční růst se pohyboval kolem 1 %. Na nízké domácí poptávce se podílela jak spotřeba domácností, tak nízká investiční aktiva. Zpomalení růstu spotřeby domácností pod dlouhodobý průměr byl důsledkem umírněného růstu mezd, zvýšené nezaměstnanosti i obav obyvatelstva z budoucího vývoje. Několikaletý pokles investiční aktivity měl své příčiny nejen

8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 v nadměrné zadluţenosti podniků, ale i v rozsahu nejistot, které negativně ovlivňovaly investiční klima v Evropě. Rok 2003 byl ve znamení pokračujícího nízkého výkonu ekonomiky eurozóny v porovnání s ostrým vzestupem ekonomického výkonu USA a Asie. Začaly se však objevovat i optimistické scénáře na očekávané oţivení v následujícím období. Příchod vzestupné fáze hospodářského cyklu podpořil pokrok dosaţený v adaptacích finančních bilancí firem, zesílení efektu expanzivní měnové politiky, neexistence výraznější vnitřní či vnější nerovnováhy, zmírnění inflace, promítnutí globálního oţivení do silnější poptávky po exportu. Začaly se zde však projevovat i limity síly oţivení, do kterých se řadily ztráty podílů na exportních trzích důsledkem silné měny. Zatímco ještě v roce 2002 tempo vývozu bylo vyšší neţ tempo dovozu, v roce 2003 se tyto pozice vyměnily. Útlum ekonomické aktivity rovněţ zvýšil napětí v rozpočtové sféře. V sestupné fázi hospodářského cyklu se deficit veřejných financí v roce 2002 zvýšil na 2,2 % v eurozóně a 1,9 % v EU. Pro rok 2003 se předpokládaly nárůsty schodků na 2,5 % v eurozóně a 2,3 % v EU. V průběhu roku však byly upraveny. Tři země (Francie, Itálie, Německo) měly rozpočty vyšší neţ 3 %. V dalších třech zemích (Portugalsko, Nizozemsko a Velká Británie) se pohybovaly v zóně nebezpečné blízkosti maastrichtského kritéria či nad ním. I přes převaţující synchronizaci hospodářského cyklu v rámci seskupení zemí EU se vyskytovaly ve fázi přechodu z fáze sestupné k oţivení i určité rysy divergenčního vývoje. Zde se začala objevovat zajímavá skutečnost, kdy průměr růstu zemí EU byl vyšší neţ u eurozóny a docházelo tak v nastupující fázi oţivení k prohloubení diferenciace temp ekonomického růstu. Mezi hlavní faktory způsobující tento trend byla zařazována odlišná míra zdanění firem, pruţnosti trhu práce a odchylek od potenciálu ekonomiky. [14] Při sumarizování roku 2004 Jean-Claude Trichet oznámil sníţení odhadu růstu eurozóny na 1,8 %. Tento slabý výkon byl připisován především rostoucím cenám ropy a vysokým kurzem eura. Příliš silné euro umoţnilo zpochybnit jednu z dosud nezpochybnitelných výhod eura, protoţe jedním z diskutovaných důvodů tohoto nepříznivého kurzového vývoje byl právě připisován existenci jedné kvantitativně silné měny. [31]

9 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vývoj kurzu EUR/USD V průběhu roku 2003 došlo k dosaţení 1,30 dolaru za euro. Ovšem tato skutečnost byla dána spíše oslabováním dolaru neţ posilováním eura, protoţe Evropa se jen velice pomalu zotavovala z dlouhé recese.v EU posilování eura brzdilo především nastupující hospodářské oţivení. Skutečnost, ţe euro posilovalo především vůči dolaru dokazuje i jeho porovnání s ostatními měnami (švýcarský frank, britská libra, japonský jen), vůči nimţ euro posilovalo daleko méně. [5] 2.3 Rok Obrázek 3 Vývoj EUR/USD v letech [14] Stav v eurozóně V polovině roku 2005 přišlo od renomované banky HSBC varování, protoţe z její analýzy vyplynulo, ţe evropská monetární unie funguje špatně, a proto některé její státy mohou profitovat z návratu k původním měnám. V materiálu European meltdown? analytici konstatovali, ţe Itálie, Německo a Nizozemsko byly poškozeny hlavně politikou jedné úrokové míry pro všechny. Podle nich je to právě euro, které způsobilo deflační spirálu v Německu a recesi v Itálii. Rovněţ i OECD upozornila na negativa eurozóny a vyzvala představitele Evropské unie k urychlení reforem pracovního trhu a trhu sluţeb. [23] Jiţ v tomto období byl ekonomický růst v Evropě pomalý, konkurenceschopnost vykazovala klesající tendenci, nezaměstnanost se zvyšovala. Někteří začali spatřovat hlavní příčinu

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 těchto problémů v samotném evropském socioekonomickém systému, jemuţ připisovali vinu za rigiditu a neflexibilitu evropské ekonomiky, která tak blokuje její dynamiku. Zavedení eura rovněţ odebralo Evropanům jednu důleţitou proměnnou měnový kurz a měnovou politiku. Někteří proto tvrdí, ţe uţ samotná existence eura zvětšuje rigiditu evropské ekonomiky. Ceny a mzdy jsou neflexibilní a mobilita pracovních sil je také velmi malá. [21] Diskutovalo se rovněţ o uvolnění podmínek Paktu stability, který umoţnil větší rozpočtové deficity členských zemí EU. Tato skutečnost ohrozila stabilitu měny. [27] V průběhu roku 2006 docházelo postupnému zvyšování tempa hospodářského růstu, coţ přinášelo vyšší inflační tlaky. Růst inflačního rizika spatřoval Trichet především v růstu cen ropy (o 42 %). Dalším faktorem bylo zvyšování mnoţství peněz v oběhu v zemích eurozóny. Řada expertů poukazovala na tento problém a zároveň upozorňovali na skutečnost, ţe od zavedení společné měny v roce 1999 ECB ani jednou nesplnila inflační cíl, tj. drţet průměrný růst spotřebitelských cen pod 2 %. Trichet rovněţ uvedl ţe inflační tlaky v eurozóně zesílí i přes to, ţe její hospodářství je na vzestupu. Dalším znepokojujícím jevem se ukázal stav veřejných financí v mnoha zemích eurozóny, který vykazoval zhoršující tendenci. Od roku 2004 celkové zadluţení přesahovalo 70 % (rok ,5 %, rok %). Ze dvanácti zemí eurozóny neplnilo rozpočtové kritérium podmiňující zavedení eura pět členů. [17] V roce 2006 tedy nadále přetrvávaly rozdíly mezi jednotlivými státy v rychlosti růstu ekonomiky a inflace. Země eurozóny se za osm let od zavedení eura úplně nepřizpůsobily měnové unii s jednotnou měnovou politikou a měnou. [8] V roce 2007 se i nadále prováděly srovnání, ze kterých vyplývalo, ţe euro výrazně zpomalilo růst v zemích, které jej zavedly, oproti zemím, které si ponechaly vlastní měny. Průměrný hospodářský růst v západoevropských zemích, které euro nezavedly (Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Island, Norsko, Švýcarsko) byl od roku 2002 dvojnásobný oproti zemím, které euro zavedly, zatímco do roku 2002 byl v obou skupinách zemí hospodářský růst skoro stejný. Můţe se tedy říci, ţe euro funguje jako brzda, která eurozónu připravila za čtyři roky ( ) své existence o 4 % růstu HDP, neboli o 300 miliard euro (8,5 bilionu korun). Diskutovaným důvodem se stala teorie optimálních měnových oblastí, jejíţ jádro spočívá především v odlišnosti jednotlivých zemí a odlišným hospodářským vývojem. Odstranění

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 měnových kurzů mezi Německem, Řeckem, Irskem a dalších se projevilo v nemoţnosti pruţného reagování na pohyby kapitálu posilováním a oslabováním kurzu. To tvoří základ pro vysokou nezaměstnanost a zpomalení hospodářského růstu. Průměrná cenová hladina v eurozóně od zavedení eura v lednu 2002 do roku 2006 stoupla o 10 %. V Řecku, Portugalsku či Španělsku to bylo o 15 % a v Německu nebo Finsku jen o 5 %. Vysvětlení se nabízí v důsledku zrušení kurzů mezi státy posilování měny je tak znemoţněno a tím se příliv kapitálu do země projevuje pouze odlišnou inflací. [24] Jak ukazuje obrázek (Obrázek 4), země eurozóny po zrušení národních měn výrazně zpomalily růst oproti zemím, které euro nezavedly. Obrázek 4 Vývoj reálného HDP [4] Vývoj kurzu EUR/USD Pohyb nejsledovanějšího kurzu dolar-euro determinuje vývoj světové ekonomiky. Jeho vývoj je odrazem vzájemných vztahů zejména mezi ekonomikami USA, Číny, EU a situací na trhu s ropou. Postupné oslabování dolaru proti euru s krátkodobými úseky korekce v roce 2006 pokračovalo i v roce Po přechodné apreciační korekci dolaru na začátku roku nastoupilo další oslabování dolaru k hranici 1,37 USD/EUR, které bylo v červnu opět vystřídané jeho zhodnocením na 1,33 USD/EUR. [28]

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Obrázek 5 Vývoj EUR/USD v letech [14] Podmínky pro znehodnocení dolaru byly v delším časovém horizontu vytvořeny především opakovaným poklesem klíčové úrokové sazby americké centrální banky (Fed) a růstem deficitu běţného účtu americké platební bilance. Pozdější zpřísnění měnové politiky bylo podmíněné hrozbou inflace z nastartované globální ekonomiky, která gradovala vlivem rostoucích cen surovin, zejména ropy. Silný růst světového hospodářství pomohl i ekonomice EU, která v roce 2006 vzrostla o 3 %. V roce 2007 byl tento růst postupně konfrontovaný se slabší zahraniční poptávkou ze strany USA, sílícím eurem a zpřísňováním měnové politiky. Kurz USD/EUR se v roce 2007 pohyboval v horní polovině pásma 1,25 1,40 USD/EUR. V průběhu roku ho determinovaly především inflační tlaky v americké ekonomice vyplývající z růstu dovozních cen (hlavně ropy) a vysoké míry vyuţití výrobních kapacit, růst domácí poptávky v USA způsobený vyšší průměrnou mzdou a začátek zpomalování vysoké dynamiky růstu čínské ekonomiky. [28] 2.4 Rok Stav v eurozóně V první polovině roku 2008 se euro projevovalo jako silná měna, která jiţ od konce roku 2007 lámala postupně všechny maxima. Odborníci poukazovali na to, ţe to není pouze jev spojený se slábnoucí americkou ekonomikou, ale také důsledkem poměrně dobré kondice

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 zemí eurozóny, která se, aţ na výjimky, úspěšně bránila výraznějšímu ochlazení ekonomické aktivity. Mluvilo se rovněţ o tzv. decouplingu, kdy se Evropa stala díky rostoucímu významu domácí poptávky a orientaci na další trhy méně závislá na situace v USA. Německo v roce 2006 dosáhla hospodářského růstu 2,9 % a v roce ,6 %. Na rok 2008 MMF předpokládala tempo růstu 1,4 % především kvůli rychle klesající podnikatelské důvěře způsobené rekordně silným eurem, stoupající inflaci i zhoršených podmínek na mezibankovním trhu. Další země eurozóny Francie podle odhadů MMF měla zpomalit z 1,8 % na 1,4 % v roce Francouzská ekonomika zpomalovala, stejně jako ostatní země eurozóny, v důsledku rostoucího eura a draţší cen potravin a energií, které omezovaly domácí poptávku. Na začátku roku 2008 se v těchto dvou zemích začala situace stabilizovat především díky sektoru sluţeb a průmyslové produkci. Naproti této skutečnosti však stojí údaje z Itálie a Španělska. MMF předpovídalo Itálii zpomalení hospodářského růstu v roce 2008 z 1,4 % na 0,3 %. Problémy italské ekonomiky byly dlouhodobého charakteru a rostoucí inflace se silným eurem se začaly projevovat. Průmyslová výroba, výrobní sektor i sektor sluţeb se nacházely v kontrakci a ani výhled nepoukazoval na zlepšení. Italská spotřebitelská důvěra rovněţ pokračovala v propadu a byla jednou z nejniţších v eurozóně, coţ mělo za následek soustavné sniţování tempa růstu výdajů domácností (tvoří 70 % italské ekonomiky), které se tak se podílely na propadu hospodářského růstu. Další zpomalení hospodářského růstu bylo předpovídáno Španělsku (z 3,8 na 1,8 %). Finanční krize se dotkla především zmiňovaného Španělska a také Irska. Problémy na Španělském trhu nemovitostí se začaly projevovat skrze špatnou domácí poptávku i v dalších sektorech (výrobní sektor a sektor sluţeb). Nedostatečná sladěnost hospodářských cyklů a odlišný vývoj ve čtyřech největších ekonomikách eurozóny však znamenaly pro ECB značné komplikace, jejímţ jediným cílem je udrţení cenové stability. Podle březnových čísel však inflace v eurozóně dosahovala díky růstu cen potravin a energií jiţ 3,6 % a je tedy zároveň i vysoko nad inflačním cílem ECB, která si jej stanovila pod hranici 2 %. Pokud by byl normální stav, ECB by zvedla sazby (ze 4 %), ale obavy před riziky zpomalování hospodářského růstu ji nutily nechávat tyto sazby

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 téměř rok beze změny, coţ je ale pro země jako je Itálie a Španělsko stále málo k tomu, aby došlo k oţivení ekonomické aktivity. [4] V průběhu roku 2008 došlo ze strany k ECB ke sníţení úrokových sazeb na 3,25 %. Důvodem byl rostoucí vliv finanční krize, která vedla 15 států eurozóny do recese. [19] V roce 2008 eurozóna sklouzla do recese. Pod trendovou úrovní by mělo růstat růstové tempo ještě do poloviny roku V roce 2008 ekonomika zemí eura zpomalila na cca 1 % z tempa 2,6 % v roce [9] Samotný prezident ECB, Jean-Claude Trichet, se domníval, ţe by kaţdá banky měla stanovit výši úrokových sazeb podle konkrétních potřeb své země. Guvernér ECB ve svém projevu dále potvrdil předpověď Mezinárodního měnového fondu pro růst světové ekonomiky, který se v roce 2009 sníţí o půl procenta na celkové 2,2%. [19] Zároveň uvádí předpoklad, ţe tento výhled bude platit i pro rok Nízká inflace je výsledkem pokračujícího propadu cen komodit v reakci na pokles ekonomické aktivity. V únoru inflace v eurozóně činila 1,2 %. ECB v novém pravidelném odhadu růstu eurozóny uvedla, ţe v letošním roce očekává pokles jejího HDP o 2,2 % aţ 3,2 %. Pro rok 2010 odhaduje ECB pohyb mezi poklesem o 0,7 % aţ růstem o 0,7 %. Podle prezidenta ECB budou v roce 2009 ekonomické indikátory stále slabé, i kdyţ niţší ceny komodit by měly podpořit výdaje spotřebitelů. V roce 2010 by však mělo v eurozóně dojít k pozvolnému oţivení. [7] Euru by mohlo pomoci v růstu oţivení na akciových trzích v Evropě. Veškerý příznivý efekt z opětovného příklonu k rizikovějším aktivům však vstřebávají velmi slabé výsledky HDP z eurozóny. Ta v roce 2008 zaznamenala růst ekonomiky pouze o 0,7 %, kdyţ v posledním čtvrtletí minulého roku vykázala největší kontrakci od vzniku měnové unie, a to aţ o 1,5 %. K takto slabým číslům pomohla především německá ekonomika, která v posledním čtvrtletí minulého roku zaznamenala kontrakci o 2,1 %, svůj podíl však měly i ostatní země jako Francie (-1,2 %), Itálie (-1,8 %) a Španělsko (-1 %). [3] Vývoj kurzu EUR/USD U hlavního měnového páru EUR/USD byl na začátku roku 2008 kurz 1,46 EUR/USD, v únoru 2009 byl 1,28 EUR/USD, společná evropská měna tedy oslabila pouze o 12 %. Můţe se rovněţ říci, ţe finanční krize dolaru paradoxně pomohla. Dolar je totiţ brán jako

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 bezpečný přístav, ke kterému se investoři uchylují ve špatných dobách. Avšak silná pozice dolaru podle názoru Hlaváče dlouhodobě nevydrţí. Finanční krize a po ní následující recese v reálné ekonomice donutily americkou centrální banku FED k rozsáhlé emisi nových peněz do ekonomiky, mnohem větší, neţ jakou můţeme pozorovat v Eurozóně. Do budoucna to bude znamenat přebytečnou nabídku dolarů na měnovém trhu a oslabení této měny vůči euru. [16] Vývoj měnového páru EUR/USD v průběhu let znázorňuje následující obrázek (Obrázek 6). Obrázek 6 Vývoj EUR/USD v letech [14]

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 3 SHRNUTÍ DESETILETÉHO PŮSOBENÍ EURA Rok 2009 je ve znamení 10-ti let od zahájení činnosti ECB. Euro si získalo hned na začátku respekt na finančních trzích. Během prvního desetiletí ukázalo, ţe je ţivotaschopná měna. Stalo se tvrdou měnou, která je dnes uznávána a přijímána téměř po celém světě. Jak jiţ bylo řečeno výše, euro se stalo i druhou mezinárodní rezervní měnou. Všechny tyto aspekty jsou nepochybnými úspěchy. Na druhou stranu je však nutné poznamenat, ţe společná evropská měna má i své neúspěchy a nesplněná očekávání. V prvé řadě nedokázalo splnit vizi většího hospodářského růstu a nepřispělo ani nijak viditelně k vyšší prosperitě. Průměrný roční hospodářský růst zemí eurozóny není prokazatelně lepší neţ před zavedením eura, přičemţ v některých případech by dokonce bylo moţné hovořit o oslabení růstu. Ze začátku se někteří domnívali, ţe euro přispívá k hospodářskému růstu tím, ţe odbourává měnová rizika a usnadňuje kapitálové toky. Jako příklad můţe poslouţit velký hospodářský růst Irska a Španělska. V roce 2008 se však ukázalo, ţe nešlo o stabilní trend trvalého rázu. Euro v tomto případě pouze zafungovalo jako zesilovač hospodářského cyklu. Rostl objem peněz a úvěrů v ekonomice a euro ještě více umoţnilo nafouknout objem úvěrů. Za nedlouho však následovala finanční krize a hospodářská recese. Vstup do eurozóny se nevyplatil i dalším státům, např. Portugalsku, Řecku či pobaltským státům, které jiţ pouhou fixací svých národních měn vykročili ke krizi. Nyní budou čelit krizi podobného charakteru jako Mexiko v roce 1994 či jihovýchodní Asie v roce Česká republika se vyhnula finanční krizi, především z toho důvodu, ţe banky neinvestovali do hazardních CP z důvodu měnového rizika. [22] 3.1 Stav v eurozóně V eurozóně celkově panuje neuspokojivý hospodářský růst s velkými rozdíly mezi zeměmi, dále velké rozdíly v mírách inflace. Evropští politici si od eura slibovali především urychlení hospodářského růstu v Evropě, ale od chvíle jeho zavedení došlo oproti předchozím třem desetiletím k dalšímu zpomalení.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Tabulka 3 Růst HDP v euro 12 (v %, stálé ceny) [22] Eurozóna navíc vykazuje pomalejší růst neţ Evropská unie jako celek a dokonce niţší i neţ USA. Rovněţ ze zpomalil i růst produktivity práce a růst celkové produktivity faktorů. Obrázek 7 HDP ve vybraných zemích [25] Obrázek 8 Produktivita práce ve vybraných zemích [25] Z hlediska inflace se v eurozóně vyskytly dvě skupiny zemí s nízkou a trvale vysokou inflací. Tyto rozdíly se pak mohou s dalším rozšiřováním eurozóny a s negativním měnovým vývojem ještě více vyostřit. Proinflačně působí uţ samo fixování vlastní měny na euro. [20]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Obrázek 9 Míra inflace ve vybraných zemích [25] Mezi nejčastěji uváděnou výhodou se řadí úspory subjektů z nižších transakčních nákladů a nižší kurzová rizika. NBS však odhaduje roční úspory ze sníţení celkových transakčních nákladů např. ve slovenské ekonomice na 0,36 HDP a ve VB pouze na 0,1 % HDP. Další výhoda se týká finanční stability, tj. rozpočtové disciplíny vlád jednotlivých zemí eurozóny dodrţováním fiskálních kritérií, které jsou obsaţeny v maastrichtských kritériích. Avšak kombinace národních fiskálních politik s nadnárodní měnovou politikou motivuje vlády k přenášení finanční zátěţe na ECB, coţ se projevuje stále většími deficity, které se pohybují jiţ i nad úrovní 3 % HDP. Projevuje se zde i nedodrţování Paktu stability některými členy. [6] Obrázek 10 Vývoj rozpočtů vybraných zemí [25]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Měnový pár EUR/USD Euro je po dolaru druhá nejvíce obchodovaná měna na devizovém trhu. Přesto na druhém místě má poměrně výrazný odstup, kdyţ euro bylo v roce 2007 obsaţeno ve 37 % všech transakcí. Evropská měna byla zavedena v roce 1999 a její význam od té doby roste, coţ je dáno mj. i výrazným zhodnocením, které si v posledních letech provází, a které jí pomohlo překonat původní nedůvěru investorů. Podíl eura na celkových devizových rezervách na úkor americké měny pozvolna roste a v roce 2007 dosahoval jiţ 26 %, coţ je o 8 % více neţ v roce Měnový pár EUR/USD je rovněţ nejlikvidnějším párem na devizovém trhu a zahrnuje 27% veškerých obchodů. Euro je silně ovlivňováno situací ve Spojených státech a tak více neţ kondici eurozóny, tento pár odráţí sílu americké ekonomiky. Z evropských zemí pak tento pár nejvíce ovlivňuje situace v Německu, které je motorem eurozóny. Z ostatních makroekonomických fundamentů euro nejvíce ovlivňuje zasedání Evropské centrální banky (ECB) a výsledky inflace, coţ je dáno tím, ţe prvořadým cílem ECB je udrţení cenové stability s inflačním cílem mírně pod 2%. [2] Obrázek 11 Vývoj eura [25]

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 ZÁVĚR Politické, kulturní, ekonomické a sociální rozdílnosti nedělají z Evropy oblast pro optimální fungování jedné měny. Měnová unie spíše vyhovuje malým ekonomikám s vysokým stupněm otevřenosti vzhledem k tomu, ţe jejich domácí cenová hladina je úzce spjata s vývojem zahraniční cenové hladiny. Pro malé otevřené ekonomiky je tedy měnová unie prostředkem stabilizace mezinárodního obchodu, platební bilance a cenové hladiny. [15] Poradkyně prezidenta republiky Janáčková upozornila na to, ţe společná evropská měna od svého zaloţení doposud neprokázala svoji úspěšnost. Očekávalo se od ní, ţe napomůţe ke zvýšení homogenity Evropské unie a nastartování vyššího hospodářského růstu. Skutečností je však opačný trend. Oproti zemím, které zůstaly mimo eurozónu je růst v zemích pouţívajících společnou měnu niţší. [30] Co se týká finanční krize, euro se pravděpodobně stane nástrojem rozloţení nákladů finanční krize, a jejich přenesení i na ty země eurozóny, které byly krizí primárně méně postiţeny. [18] Bilance eura je po deseti letech nevyváţená. Na jedné straně je celosvětově uznávanou tvrdou rezervní měnou, na druhé působí jako nebezpečný zesilovač výkyvů hospodářského cyklu a faktor, který ještě více prohloubil finanční krizi. [22]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] BRŮŢEK, Antonín. Příprava a realizace Evropské měnové unie a společné měny euro [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/icre/books/sb-015/06.pdf>. [2] BRYCHTA, Jaroslav. FOREX a nejvíce obchodované měnové páry [online]. c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ forex-a-nejvice-obchodova ne-menove-pary/>. ISSN [3] BRYCHTA, Jaroslav. Forex : Euro slabší v reakci na výsledky HDP v zemích eurozóny [online]. Economia, , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://investice.ihned.cz/c forex-euroslabsi-v-reakci-na-vysledky-hdp-v-zemich-eurozony>. [4] BRYCHTA, Jaroslav. Odolnost eurozóny má své limity [online]. Seznam, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/ odolnost-eurozony-ma-svelimity/>. [5] BUREŠ, Jan. Kdy dostane ECB strach ze silné měny? [online]. Europeum, [2003], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=38&cid=6&nolang=0&pag e=1&type=0>. [6] Diskuse o euru [online]. Český portál, [2004], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euportal.cz/articles/2056-diskuse-oeuru.aspx>. [7] ECB sníţila úrokovou sazbu na rekordní minimum [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/11098/clanek/ecb-snizila-urokovou-sazbu-narekordni-minimum/>. [8] EK : země eurozóny se s eurem ještě úplně nesţily [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW:

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 <http://www.euroskop.cz/38/6340/clanek/ek-zeme-eurozony-se-s-euremjeste-uplne-neszily/>. [9] Ekonomika eurozóny letos klesne o 0,6 procenta [online]. Vláda České republiky, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/10276/clanek/ekonomika-eurozony-letosklesne-o-0-6-procenta/>. [10] Euro [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/index_cs. htm?cs_mid=2946>. [11] Euro : euro ve světě [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_ finance/the_euro/the_euro6484_cs.htm>. [12] Euro je měnou jiţ ve dvaceti zemích [online]. Economia, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c _d-euro-jemenou-jiz-ve-dvaceti-zemich>. [13] Euro : proč euro? [online]. Evropská komise, c2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/economy_ finance/the_euro/the_euro6476_cs.htm>. [14] EUR/USD [online]. Yahoo, c2009, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://finance.yahoo.com/echarts?s=eurusd=x#chart1:symbol =eurusd=x;range=1d;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcval ues=1;logscale=off;source=undefined>. [15] HAZUCHA, Dušan. Je EMU optimální měnovou oblastí? [online]. Český portál, [2004], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euportal.cz/articles/384-je-emu-optimalni-menovou-oblasti-.aspx>. [16] HLAVÁČ, Petr. Finanční krize : Malé měny pokládá, dolaru svědčí... [online]. Fincentrum Media, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.investujeme.cz/clanky/financni-krizemale-meny-poklada-dolaru-svedci.../>. ISSN

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Domácí ekonomika vykázala ve druhém čtvrtletí letošního roku meziroční růst o 2,4 procenta, což je o 0,2 procenta

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové

Více

Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? CEVRO Institut Academic Press Edice Policy Studies, svazek 2 AECR je uznána a částečně

Více