Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ"

Transkript

1 Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013

2 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska AP... 5 Titulní strana AP... 5 Zadání AP... 7 Čestné prohlášení... 8 Poděkování... 8 Obsah... 8 Úvod... 9 Stanovení cílů a hypotéz práce... 9 Teoretická část... 9 Praktická část Resumé Závěr Rozsah absolventské práce Formální úprava absolventské práce Citace literatury a zdrojů Pravidla pro tvorbu citací u odborné literatury citace zdrojů v textu práce Pravidla pro tvorbu citací online zdrojů informací Obecné struktury citací základních typů elektronických zdrojů a praktické příklady Seznam použité literatury a zdrojů

3 Vážení studenti, do rukou se vám dostává manuál pro tvorbu vašich absolventských prací. V následujícím textu budete seznámeni s pravidly tvorby závěrečných prací na AHOL Vyšší odborné škole, o. p. s. v Ostravě. Vytvořit absolventskou práci vysoké kvalitní úrovně totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát (Novák, 2000; Novotný, 1999). Práce tohoto typu podobně jako jiné závěrečné práce na vysokých školách musí mít jasně stanovená pravidla a zásady. Jejich dodržování je nutné pro získání té nejlepší klasifikace. Pokud si následující manuál prostudujete a prohlédnete si všechny přiložené příklady, jsem přesvědčena, že vaše studium bude zakončeno úspěchem a že vaše práce bude dále použitelná pro vaši budoucí kariéru nebo vaše navazující studium na vysoké škole (Drozdová, 2013). Tato studijní opora se zaměřuje na následující témata: - volba tématu, cílů a hypotéz absolventské práce - zpracování zadání práce - struktura absolventské práce - formální zásady zpracování - metodické zpracování - příprava na obhajobu práce Drozdová (2012) zmiňuje Dovolte mi, abych vám popřála během tvorby absolventské práce mnoho sil, pozitivních myšlenek, spoustu dobrých nápadů a myšlenek, ale především úspěch při závěrečné obhajobě vaší práce. Autorka 3

4 Zadání a téma absolventské práce První a asi nejdůležitější kapitolou je volba správného tématu vaší práce. Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a téma vaší práce volte s velkou rozvahou. Nadšení a znalosti daného tématu se totiž v textu práce odhalí a správná volba tématu vám tak bezpochyby usnadní celý proces tvorby vaší závěrečné práce. Každý student má možnost si zvolit z nabízených témat AP vypsaných interními a externími vyučujícími školy, ale může si také zvolit téma vlastní. V případě volby vlastního tématu student osloví případného vedoucího své práce a zadání s ním konzultuje. Při volbě tématu zvažte následující faktory: - téma práce si zvolte na základě vašich zkušeností s daným tématem - vyberte si téma z oblasti, která vás během studia zaujala - případně zvolte vedoucího vaší práce z řad odborníků, se kterými se vám během studia nejlépe spolupracovalo a komunikovalo (právě komunikace mezi vámi a vedoucím vaší práce může být stěžejní pro co nejpohodovější tvorbu práce a pro dosažení co nejlepšího výsledku) - téma by nemělo být široké a obecné Zamyslete se tedy nad následujícími body: - jaké téma vás během studia zaujalo - kde jste vykonávali vaši odbornou praxi - zda lze zužitkovat dovednosti a zkušenosti z odborné praxe - o jaké problematice byste se rádi dozvěděli více podrobností - jakým směrem chcete ubírat svou další kariéru nebo další studium Struktura absolventské práce Struktura absolventské práce je následující (tučně označené položky jsou povinné, pořadí je vždy nutné zachovat): - přední deska - první list je prázdný - titulní strana AP - zadání AP - čestné prohlášení - poděkování - obsah - úvod - teoretická část 4

5 - praktická část - závěr - resumé - seznam použité literatury - seznam použitých online zdrojů - seznam zkratek - seznam obrázků - seznam tabulek - seznam grafů - seznam příloh Přední deska AP Formát desek absolventské práce může mít libovolné barevné provedení jak samotných desek, tak barevnosti písma na nich použitých. Obsahovat by měla následující informace: - název školy - označení ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - jméno studenta - místo sídla školy - rok odevzdání práce Titulní strana AP Titulní strana každé absolventské práce musí obsahovat následující údaje v tomto pořadí: - název školy - vzdělávací program - označení ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - název práce v českém jazyce - jméno autora - jméno vedoucího práce - školní rok odevzdání práce 5

6 Ukázka titulní strany AP: 6

7 Zadání AP Zadání AP je oficiální dokument podepsaný ředitelem ředitelkou školy. Tento dokument vypracuje student ve spolupráci s vedoucím práce a k termínu vyhlášeném ŘŠ musí být tento dokument odevzdán k nahlédnutí. Jelikož se AP vypracovává ve dvou vyhotoveních, je jedno zadání svázáno do jednoho z výtisků, do druhého výtisku se vkládá kopie zadání. Zadání AP obsahuje: - název školy - jméno a příjmení studenta - vzdělávací program - název tématu v českém jazyce a v anglickém jazyce - jméno vedoucího práce - datum zadání práce - termín odevzdání zadání práce - termín odevzdání absolventské práce - razítko školy - podpis ředitele školy Ukázka zadání AP: 7

8 Čestné prohlášení Čestné prohlášení je nezbytnou součástí každé absolventské práce a musí být vlastnoručně podepsáno autorem této práce. Umisťuje se do spodní části stránky. Text prohlášení je předepsán a autor se v něm hlásí k autorství své práce. Podpis musí obsahovat celé jméno a příjmení studenta a je v modré barvě. K podpisu se píše datum odevzdání absolventské práce. Formulace čestného prohlášení: Čestné prohlášení: Místopřísežně prohlašuji, že jsem svoji absolventskou práci vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem veškeré zdroje, které jsem použil(a) při jejím zpracování. Datum: Podpis autora: Poděkování Tato část absolventské práce je nepovinná. Poděkování může být formulováno jako poděkování vedoucímu, který vedl absolventskou práci, případně vedoucímu odborné praxe. Poděkovat můžete ve své práci také dalším osobám, které vás při vypracování práce pomáhali (ať už s jazykovou korekturou, jazykovým překladem, statistickým zpracováním nebo byli pouze vaší morální podporou a inspirací). Poděkování není doplněno vašim podpisem ani vašim jménem. Obsah Pro tvorbu obsahu absolventské práce doporučuji využít tzv. automaticky generovaných obsahů. Tuto metodu vytvoření obsahů nabízí různé verze textových editorů. Pokud tento způsob tvorby obsahu využijete, značně si takto zjednodušíte vaši práci. Pozor, abyste před samotným dokončením práce a jejím tiskem nezapomněli takový obsah aktualizovat. Pokud budete v textu používat přednastavené styly pro psaní textu, bude tato část práce pro vás tou nejjednodušší. V opačném případě si obsah pořádně zkontrolujte, protože právě v této části dělají studenti velké množství chyb a obsah jim poté nekoresponduje s číslováním stránek práce. Až do tohoto místa by práce neměla být číslována! Také všechny části AP do tohoto místa se v Obsahu neobjevují (zadání AP, poděkování, čestné prohlášení). 8

9 Úvod Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, úvod je první číslovanou kapitolou práce. Pozor, nesmí mít ale číslo 1, protože první stranou je vaše první tištěná stránka (ne přebal práce). Číslo stránky tedy odpovídá číslu, které by tato kapitola měla, pokud by byly všechny strany číslované. Úvodní kapitola by měla mít rozsah 1-2 stran. Tato kapitola musí obsahovat následující informace (pozor nesmí se shodovat s kapitolou Závěr): - jaké jé téma absolventské práce - proč jsem si dané téma zvolil - co práce stručně obsahuje (seznámení čtenáře s rozdělením práce na teoretickou a praktickou část) se stručným obsahem těchto částí (pozor neuvádíme zde úvodní ani závěrečnou kapitolu) - nejdůležitější částí této úvodní kapitoly je seznámení čtenářů s cílem práce a s hypotézami, které budete v práci řešit Stanovení cílů a hypotéz práce Stanovit si a správně formulovat cíle a hypotézy práce je stejně důležité jako si vybrat vhodné téma. V tuto chvíli si uvědomte především metodiku vašeho výzkumu nebo bádání. Stanovení cílů a hypotéz včas konzultujte s vedoucím vaší práce. Pouze tak budete mít zaručeno, že tématu a požadavkům kladeným na vaši konkrétní práci opravdu rozumíte. Položte si následující otázky: - Jaký problém chci řešit? - Kam chci dojít? - Co budu v praktické části zjišťovat (resp. testovat analyzovat)? - Jaké závěry očekáváte? Teoretická část Teoretická část práce by měla mít rozsah 1/3 práce. Tato část práce je částí rešeršní a ukazuje schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou. V první části této kapitoly bychom měli zavést obecné pojmy týkajícími se našeho tématu a pokračovat bychom měli až ke konkrétním specifickým pojmům a problémům. Pro vypracování této části se nebojte používat cizojazyčnou literaturu a cizojazyčné internetové zdroje. Nezapomínejte, že každá informace, kterou přebíráte z odborného textu, musí být správně citována. Citacemi se zabývá samostatná kapitola této studijní opory. Pozor na novou normu, která platí na AHOL Vyšší odborné škole, nekopírujte zdroje citací ze starších prací, kde platila norma jiná. Dávejte si také pozor na tzv. opisování citací. Pokud použijete citační odkaz, který pouze opisujete např. z jiné absolventské práce, může dojít k situaci, kdy je jednou špatně pochopené téma dále chybně interpretováno. 9

10 Velký pozor (především v této části) dejte na tzv. plagiátorství. Za plagiát (neboli cizí dílo vydávané za své vlastní) je považována každá část textu, která je převzata od jiného autora a není nijak změněna. V žádném případě tedy nesmíte opisovat odstavce resp. věty bez jakéhokoliv vlastního zásahu (ani při dodržení citace zdroje). Vždy tedy informace přeformulujte a stylisticky upravte. Buďte ale pozorní a opatrní, aby se při změnách formulací neměnil obsah samotného sdělení. Praktická část Praktická část absolventské práce představuje formu výzkumu nebo praktického bádání, které student při zpracování svého tématu zpracoval. Právě tato část práce má u studenta vyšší odborné školy prokázat jeho schopnost práce s daným tématem, jeho schopnost zpracování odborné literatury a její aplikaci na vyřešení zadaného problému. Při práci na praktické části tedy mějte neustále na paměti cíl, který byl vytyčen v úvodu. Základem dobře zpracované praktické části je: - studium odborné literatury - nalezení vhodné metodiky práce - správné zpracování dosažených dílčích výsledků Pro zpracování využijte následující metody: 1) metoda komparace nejjednodušší metoda srovnávání umožňuje poznat, v čem se zkoumaný jev liší, resp. shoduje od jiných 2) metoda analogie neboli metoda hledání podoby, zjišťuje stejné vlastnosti u jinak odlišných objektů 3) metoda protikladu sleduje vztah mezi dvěma objekty, které se navzájem vylučují 4) metoda abstrakce umožňuje proniknout do jevu a vyčlenit jeho podstatné vlastnosti 5) metoda indukce umožňuje postupovat od jevů jedinečných (zvláštních a specifických) k jevům obecným (provádíme zobecnění) 6) metoda dedukce z určitých obecných jevů, které jsou považovány za pravdivé, se logicky vyvozuje závěr 7) metoda generalizace neboli metoda zobecnění 8) metoda syntézy také nazývána metodou skládání je metodou, která na základě určitých kritérií vytvoří celistvou představu o zkoumaných jevech 9) metoda analýzy je opačnou metodou k předchozí, tzn. dojde k rozdělení zkoumaného určitého jevu na jednotlivé části, které jsou podrobně zkoumány Nejběžnější metodou využívanou při absolventských pracích je metoda dotazníkového šetření, kterou si probereme podrobněji. Dotazníky by měly být sestaveny z dostatečného množství otázek (otevřených i uzavřených), jejichž vyhodnocení dovede čtenáře ke kontextualizaci zkoumaného jevu. Zpracovat taková data ovšem vyžaduje: 10

11 - správné zapsání výsledků pro finální analýzu - aplikaci testování na vytyčené hypotézy a cíle v úvodu výzkumu - schopnost pracovat s kontingenčními tabulkami (např. v programu Microsoft Excel) Resumé Resumé (také označováno jako abstrakt) je závěrečným shrnutím celé práce v rozsahu 8-10 řádků textu. Mělo by obsahovat 3 části: - stručně nastíněný problém (volbu tématu a krátké představení cílů) - výčet nejdůležitějších a nejzajímavějších výsledků - návrh na další výzkum, který by námi zpracované téma doplnil a rozšířil Resumé se zpracovává v českém a druhém světovém jazyce (v případě studia 3 světových jazyků na AHOL VOŠ by mělo být resumé zpracováno ve všech třech světových jazycích). Pozor při zpracování resumé v cizím jazyce nevyužívejte internetové překladače. Závěr Ač by se mohla zdát závěrečná kapitola jako pouhou formalitou, její obsah je velice důležitý. Ukazuje totiž skutečnost, jak se student se zpracováním své práce vypořádal. Mnoho oponentů nebo posuzovatelů vaší práce tedy začne číst práci právě od této kapitoly. S touto kapitolou si tak dejte co nejvíce práce a nenechávejte její zpracování na závěr. Kapitola Závěr by měla obsahovat tzv. take home message neboli zprávu, kterou si má čtenář, který vaši práci dostává poprvé do ruky (např. předseda nebo jiný člen absolutorijní komise), zapamatovat. Rozčleňte tedy text Závěru logicky od obecné informace týkající se cíle práce, přes vybrané výsledky (pozor není nutné uvádět konkrétní zjištěné hodnoty, ale pouze zajímavá data nejlépe zaokrouhlená na celá čísla) až po zobecnění a návrh dalšího na konec. 11

12 Rozsah absolventské práce V případě rozsahu práce se řiďte heslem, že někdy méně znamená více. Mnoho studentů se totiž domnívá, že pokud do textu vloží velké množství obrázků, grafů a tabulek, že tímto způsobem práci nafoukne a její obsah navýší. Může se vám ale stát, že se samotný text tak stane nepřehledným a značně rušivým. Pokud se taková práce dostane do rukou např. předsedovi nebo jinému členu komise u absolutorií může nastat situace, že se čtenář (který do této chvíle vaši práci neviděl) v textu ztratí a důležité informace tak nenalezne. Zvažte tedy množství vložených obrázků a grafů, případně je umístěte až do kapitoly Přílohy, jejichž rozsah je naprosto libovolný. Může pak nastat situace (která je naprosto v pořádku), kdy má samotný text práce 35 stran a počet stran u příloh může být vyšší. V případě velkého množství příloh je možné svázání příloh do samotného svazku. Rozsah absolventské práce je na AHOL Vyšší odborné škole stanoven na stran samotného textu. Do samotného rozsahu nejsou zahrnuty přílohy. Rozsah je tedy uřčen pouze stránkami samotného textu práce (teoretické i praktické části). 12

13 Formální úprava absolventské práce - práce se odevzdává ve 2 vyhotoveních - AP je knihařsky svázána pevnou vazbou - AP obsahuje CD nosič s kompletní verzí práce včetně příloh - práce je zpracována na 1 typu bílého papíru formátu A4 - tisk je jednostranný typ písma: Times New Roman velikost 12 bodů černé barvy řádkování textu: řádkování s výškou 22 bodů - takto se vytvoří 30 řádků na stránku - nastavujeme pomocí Odstavce v textovém editoru okraje stránky: 3 cm, levý okraj 3,5 cm z důvodu vazby číslování stran: arabské číslice - první číslovaná strana je kapitola Úvod - poslední číslovaná strana je Seznam příloh - čísla stránek se vkládají do zápatí stran vpravo zvýraznění textu: kurzívou, tučně, tučnou kurzívou - nedoporučuje se zvýrazňovat text jinou barvou než černou - také není vhodné zvýrazňovat text podtržením (takto se označují hypertextové odkazy) poznámky pod čarou: horní index v textu 1 - poznámky pod čarou vkládá a automaticky čísluje textový editor (Reference Vložit pozn. pod čarou) - pozor je rozdíl mezi poznámkou a vysvětlivkou poznámky jsou vkládány na stejném listě, na kterém se objeví odkaz na tuto část, vysvětlivky jsou umístěny až v závěru dokumentu - mezi poznámkami lze v textovém dokumentu snadno listovat a editovat je - do poznámek se nevkládají: citace zdrojů literatury, vysvětlivky zkratek, odkazy na www stránky tyto položky mají v práci své samostatné místo v závěru práce konce stránek: - nová kapitola vždy začíná na novém listu - pod názvem kapitoly je další text oddělen 1 řádkem - název kapitoly je oddělen od předchozího textu 2 řádky další pravidla: - každý odstavec má odsazen první řádek o 1-2 cm 13

14 - text je uspořádán do bloku (nedělí se slova, pozor na umístění jednopísmenných předložek na koncích řádků, nastavení v Možnosti automatických oprav ve Wordu lze nastavit automatické vkládání pevných mezer za tyto předložky) - další typografická pravidla.. obrázky, grafy, tabulky: - při vkládání obrázků stažených z internetu dejte prosím pozor na autorská a licenční práva o k obrázku je vždy nutné uvést zdroj (zdroj cílový ne internetový vyhledávač) o vždy je vhodné obrázek částečně upravit poté uvádíme pod obrázkem do titulku (ne: zdroj:, ale: upraveno z: ) o tím, že do obrázku zasáhnete a částečně jej upravíte (pozor nestačí jen zmenšit resp. zvětšit velikost, ale obrázek musíme alespoň oříznout, přidat do něj objekt apod.) obcházíte autorský zákon a ve většině případů pak s použitím takového objektu nemůžete mít problém - každý objekt tohoto typu musí mít číslovaný titulek - titulky vkládejte pomocí Referencí a odlišujte, zda jde o obrázek, graf, tabulku, schéma apod. o nevkládejte čísla mechanicky, protože tak může dojít k chybám - zvlášť číslujte obrázky, zvlášť tabulky apod. - v závěru práce se poté objeví samotný seznam obrázků, seznam tabulek apod. s čísly stránek (takový seznam se vytváří pomocí Reference Vložit seznam obrázků) - fotografie a obrázky vkládejte se stejnými titulky (označenými jako Obrázek) - číslování tabulek, obrázků atd. neobsahuje číslo kapitoly ani podkapitoly, ale je logicky řazeno v textu práce český jazyk stylistika: - v absolventské práci se nepoužívá hovorová angličtina - dávejte si pozor na amerikanismy a počešťování odborných pojmů - dávejte si pozor na používání cizích slov, pokud mají v českém jazyce rovnocenný výraz 14

15 Citace literatury a zdrojů - pro citace literatury a dalších zdrojů informací se využívají různé metody - nejběžnější a nejpoužívanější jsou dvě metody: o citace dle normy ČSN a ČSN ISO 960 o Harvardský systém - právě druhý jmenovaný tzv. Harvardský systém je dnes preferovaným způsobem citace literatury na většině vysokých a vyšších odborných škol v České republice o tento způsob citace literatury bývá také označován jako tzv. metoda jméno-datum - každá škola, ale může vytvářet vlastní interní předpisy pro citaci literatury o metody citací na jednotlivých vyšších odborných a vysokých školách je uveden v následujícím seznamu: pdf - na AHOL Vyšší odborné škole je využíván Harvardský systém s drobnými úpravami Pravidla pro tvorbu citací u odborné literatury - citace zdrojů v textu práce a) 1 autor.. (Novotný, 1999).. - citace tohoto typu odkazuje na knihu, odborný článek apod., který vytvořil jeden konkrétní autor v daném roce - jméno autora a rok se odděluje čárkou - pokud použijeme v textu konkrétní informaci, kterou jsme převzali z odborné literatury, musíme takovou pasáž citovat právě tímto způsobem - není nutné uvádět, na které straně v dané literatuře byla informace zveřejněna (dříve se uváděly čísla stránek, což mohlo působit pro čtenáře velmi rušivě, obzvlášť v případě, že se na jedné straně textu neustále opakoval stejný autor, stejný rok a také stejná strana), autor tak víceméně prozradil, že pracoval s velmi omezenou částí textu Novotný (1999) používá vysvětluje stanovuje citace, kdy chceme daného autora použít přímo ve větě, se cituje způsobem, který je uveden zde - jméno autora použijeme jako součást věty a do závorky pouze uvádíme rok, ve kterém tato informace resp. citace vznikla b) 2 autoři (Novotný & Dvořák, 2000). - citace literatury dvou autorů - do textu vkládáme do závorek jména obou autorů spojená znakem & 15

16 - za jména autorů píšeme čárku a rok - jména autorů neuvádíme v abecedním pořadí, ale v pořadí první autor, druhý autor Novotný & Dvořák (2000) stanovili. - opět při uvedení jmen autorů do textu používáme obě příjmení - spojení je stejné ( & ) - do závorky uvádíme opět pouze rok vzniku publikace c) více autorů (Novotný et al., 2000).. - v případě tří a více autorů se uvádí v textu pouze jméno prvního autora - další autoři se v textu neuvádějí, pouze píšeme zkratku et al. - za označení et al. dáváme čárku a rok vzniku citace - v textu používáme množné číslo Novotný et al. (2000) určili.. - také v tomto případě uvádíme pouze jméno prvního autora publikace - jako v předchozím případě uvádíme et al. - datum je opět v závorce - v tomto případě je nutné použít množné číslo (více autorů) d) více zdrojů (Novotný, 1999; Horák, 2012) (Novotný et al., 2000; Horák & Horáková, 2001; Svoboda, 2005) - v případě, že danou informaci čerpáme z více zdrojů, autory do textu vkládáme do závorky, jako v předchozích případech - pořadí autorů není dle abecedy, ale dle roku vzniku publikace - mezi jednotlivými publikacemi se nepíše čárka, ale středník e) jeden autor, dvě publikace ve stejném roce.. (Novotný, 2000a) (Novotný, 2000b) - pokud v práci použijeme dva zdroje, které vytvořil jeden autor ve stejném roce, musíme takové zdroje odlišit 16

17 - v tomto případě k roku vydání použijeme malá písmena abecedy a, b, c apod. - pořadí pak určujeme dle abecedy názvu publikace (viz. příklad uvedený níže) o Novotný, 2000a publikace s názvem Analýza podniku o Novotný, 2000b publikace s názvem Finanční analýza.. (Novotný et al., 2000a).. (Novotný et al., 2000b) - tato situace nastane, pokud je hlavní autor spoluautorem více publikací v jednom roce - v tomto případě opět rozlišujeme zdroje pomocí písmen a, b, c - neřídíme se ovšem názvem publikace, ale abecedním pořadí druhého resp. dalšího autora (opět viz. příklad uvedený níže) o Novotný et al. (2000a) autoři publikace Novotný, Dvořák, Horák & Horáková o Novotný et al. (2000b) autoři publikace Novotný, Horák & Klaus f) poznámky - v minulosti jste se mohli setkat s citací literatury pomocí číslic v textu a poznámek k citacím pod čarou v samotném textu práce - tímto způsobem se práce stávala značně nepřehlednou (viz. příklad) 17

18 Pravidla pro tvorbu citací online zdrojů informací Elektronické internetové zdroje patří do kategorie specifických informačních zdrojů. Existuje nepřeberné množství typů webových stránek, příspěvků, blogů, videí, obrázků, příspěvků na sociálních sítích apod. Pro jejich ocitování je obecně vhodné dodržovat následující: Jakmile objevíme a použijeme jakýkoliv elektronický zdroj, vždy si hned poznamenáme: a. označení, o jaký typ dokumentu se jedná b. datum zveřejnění příspěvku nebo aktualizace/revize webové stránky c. datum, kdy jsme danou webovou stránku navštívili d. adresu url, popř. doi Ad a) Označení typu nosiče Protože se jedná o elektronické zdroje, je nutné označit v hranaté závorce, o jaký typ nosiče se jedná. U elektronických zdrojů dostupných prostřednictvím Internetu se uvádí [on-line]. Je možné také více specifikovat, např. [on-line databáze], [on-line video], [on-line časopis] Označení typu nosiče se uvádí za názvové údaje. Pozn.: Typ nosiče je také například [DVD], [mikrofiš] aj. Příklad: Business, Management and Education [on-line časopis]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, [vid ]. ISSN Dostupný z: Ad b) Datum zveřejnění příspěvku nebo aktualizace/revize webové stránky Obsah webových stránek se neustále mění, dochází k aktualizacím, je proto nutné odlišit, z které verze dané informace/myšlenky čerpáme. Je tedy povinně uváděným údajem tak, jak je zaznamenán na daných stránkách, např. last modified October 27, Příklad: PRIMO, Steven. What we can learn 25 years after the '87 crash. In: Trading Markets.com [on-line]. The Connors Group, October 23, :58 AM [vid ]. Dostupný z: html Ad c) Datum, kdy jsme danou webovou stránku navštívili U elektronických zdrojů se jedná o povinný údaj. Píšeme do hranatých závorek s využitím zkratky cit (citováno) nebo vid (viděno). Pozor: pokud využíváte Harvardský styl citování, nezaměňujte u něj v odkazech tento rok s rokem publikování (u e-knih) či aktualizace (webové stránky, data vložení příspěvku). Příklady: [cit ], [vid. 30. října 2012], [vid ] Záleží na Vás, jaký formát zápisu data citování využijete, je ale důležité se jej jednotně držet v celé práci. 18

19 Příklad: PRIMO, Steven. What we can learn 25 years after the '87 crash. In: Trading Markets.com [on-line]. October 23, :58 AM [vid ]. Dostupný z: html Ad. d) adresa url, popř. doi URL je adresa, která odkazuje na danou stránku/příspěvek na webu. V citaci vybrané stránky nebo příspěvku před adresou URL, popř. doi, píšeme Dostupné z: neuvádí se však pouze Dostupné z: ale celá url adresa, na které jsme příspěvek/část webu našli, nevyužíváme žádné zkracovače. Např.: Dostupné z: Dostupnost uvedená prostřednictvím hlavní url adresy webového sídla/hlavní stránky je možná pouze ve výjimečných případech, zvláště u statistických databází, kdy se daná webová stránka s danými údaji nemusí znovu nezobrazit (jak si to ověřit? vždy zkuste zadat danou celou url adresu zdroje do nové relace prohlížeče pozn.: pozor na cookie) Příklad: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Statistická data vyhledaná dne 8. října In: Passport GMID [on-line] [vid ]. Dostupné z: U elektronických zdrojů se často stává, že adresa URL je nestálá, danou myšlenku na dané stránce již nenaleznete nebo daná url adresa přestane existovat. U některých informačních zdrojů (nejčastěji článků z databází) je často uveden identifikátor DOI. DOI (Digital Objective Identifier) je centralizovaný systém pro jednoznačnou identifikaci děl přístupných v digitální podobě. Pro identifikaci zdroje prostřednictvím DOI slouží portál Adresa prostřednictvím tohoto identifikátoru je neměnná, stálá, daný informační zdroj bude na této adrese vždy přístupný. Pokud uvedeme do citace adresu doi, nemusíme již uvádět adresu url. Např.: Dostupné z: doi: /s Příklad: TANKOYEU, Ivan, PANIAGUA, Javier, STÖTTINGER, Julian a GIUNCHIGLIA, Fausto. Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE '11 Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 2011, Scottsdale, Arizona, USA [online]. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6 [vid ]. ISBN Dostupné z: doi: / Obecné struktury citací základních typů elektronických zdrojů a praktické příklady Příspěvek na webu Autor/Tvůrce. Název příspěvku. In: Název webové stránky/webového sídla [on-line]. Místo: nakladatel, datum publikování/datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z: 19

20 MANKIW, Greg. PhD or not?. In: Greg Mankiw s blog [on-line]. August 11, 2007 [vid ]. Dostupné z: PRIMO, Steven. What we can learn 25 years after the '87 crash. In: Trading Markets.com [on-line]. October 23, :58 AM [vid ]. Dostupný z: html GUTCHER, Lianne. UAE hotel offers food for thought to tempt business meetings. In: The National [on-line]. Oct 30, 2012 [vid ]. Dostupné z: Webová stránka Tvůrce. Název vedlejší stránky. Název hlavní webové stránky/webového sídla [on-line]. Místo: nakladatel, datum publikování/datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z: CZECHINVEST. Business angels. CzechInvest [on-line]. Praha: CzechInvest, [vid ]. Dostupný z: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. II. pilíř RVF - Návrh daňového řádu. Ministerstvo financí České republiky [on-line]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, [vid ]. Dostupné z: Osobnosti hospodářských dějin. Euroekonom.cz [on-line]. [vid ]. Dostupné z: RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Státní rozpočet. Rada pro výzkum, vývoj a inovace [on-line]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Poslední změna článku [vid ]. Dostupné z: Webové sídlo Tvůrce. Název [on-line]. Místo: nakladatel, datum publikování/datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z: Vysoká škola ekonomická [on-line]. Praha: Vysoká škola ekonomická, [vid ]. Dostupné z: Pozn.: u části citace věnované nakladatelský údajům k řádnému ocitování nás zajímá, kdo nese odpovědnost/popř. kdo má autorská práva k obsahu stránek, nikoliv kdo pouze navrhl/ technicky vytvořil grafický návrh webové stránky. Článek v on-line časopise Tvůrce. Název článku. Název časopisu [on-line]. Rok, ročník, číslo, strany [vid. datum citování]. ISSN. Dostupné z: 20

21 Szczepankowski, Piotr. Audit Committee Practice in the Polish Listed Stock Companies. Present Situation and Development Perspectives. Business, Management and Education [on-line]. 2012, vol. 10, no. 1, s [vid ]. ISSN Dostupný z: doi: /bme Seznam použité literatury a zdrojů Seznam použité literatury a zdrojů dělíme na dvě části - první část obsahuje seznam použité literatury - druhou část poté obsahují online internetové zdroje - oba seznamy uvádíme zvlášť - začátek každého seznamu je na nové stránce s novým nadpisem - také v obsahu práce se objeví oba seznamy zvlášť - seznam se tvoří dle abecedy autorů (ne dle pořadí použití citací v textu práce) - v tomto případě nepřihlížíme k roku vydání publikace - hlavní pořadí určuje první autor publikace - pokud má publikace více autorů o v textu mohlo být upřednostněno pořadí (v případě et al. ) dle roku vydání publikace o v tomto případě ale seřazujeme seznam literatury dle příjmení dalšího resp. dalších autorů ne dle roku vydání (viz. Novotný & Dvořák 2013 před Novotný, Klaus & Dvořák 2010) o pokud by se shodovali všechna jména všech autorů i rok vydání, přistoupíme k seřazení dle abecedního pořadí názvu publikace (viz. příklad Bartoš et al. 2000a a 2000b) - opět se řídíme jednoduchými logickými pravidly seřazení zdrojů příklad pro seřazení citací: Bartoš, Dvořák & Novotný (2000a) Analýza vzniku. Bartoš, Dvořák & Novotný (2000b) Vznik Dvořák (2000) Novák (1999) Novotný & Dvořák (2013) Novotný, Klaus & Dvořák (2010) Zatloukal (1999a) Zatloukal (1999b) 21

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník zaměření číšník servírka Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Sem napíšeš název práce

Sem napíšeš název práce Na následujících stránkách máš vzor grafického uspořádání absolventské práce. Stačí, aby sis doplnil podle svého odpovídající názvy, jména Kurzívou psaný text je vysvětlující. Na 2. stránku napíšeš RESUMÉ,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU 1 ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE Úvodní část práce obsahuje titulní stránku, abstrakt, prohlášení, poděkování a obsah. Úvodní stránky se nečíslují, číslují se stránky až

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

DUM02 téma: Výklad - požadavky na vypracování maturitní práce

DUM02 téma: Výklad - požadavky na vypracování maturitní práce DUM02 téma: Výklad - požadavky na vypracování maturitní práce ze sady: 3 tematický okruh sady: Zadání projektu ze šablony: 06 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!!

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! 1 POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v digitální podobě (CD, DVD nebo mailem), a to ve formátu

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více