Tvoříme svět kolem vás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme svět kolem vás"

Transkript

1 Tvoříme svět kolem vás KATALOG SLUŽEB

2 Pokud ve Vaší společnosti řešíte otázku, jak co nejlépe prezentovat Vaše produkty nebo společnost, jste na správném místě. EURONOVA GROUP připravuje různé podoby reklamních a marketingových kampaní. Naším cílem je pomáhat našim klientům s podporou jejich značek. Společně s Vámi projdeme Vaše zadání, potřeby a očekávání. Na základě výsledků z realizovaného výzkumu a definice cílové skupiny připravíme detailní projekt marketingové kampaně. Navrhovaný plán rozšíříme o aktivity, které zvýší účinnost a dopad kampaně. Může se jednat o různé kreativní formy podpory prodeje, podlinkové aktivity, zákaznické akce apod. V našich nabídkách nechybí zpracování /grafická příprava, jazyková korektura/ a výroba výročních zpráv. Zajišťujeme také tvorbu a následnou údržbu firemních webových stránek, naše nabídka dále zahrnuje kompletní zajištění multimediálních prezentací, zpracování a výrobu firemních katalogů i celkových manuálů konkrétních společností.

3 EVENT MARKETING 4 NAKLADATESTVÍ 11 OUTDOOR REKLAMA 15 PROPAGACE/DESIGN 33 VELKOPLOŠNÝ TISK 37

4 Poznámky

5 EVENT MARKETING EV ENT MARKETING Chystáte se uspořádat firemní nebo společenskou akci? Hledáte inspiraci či někoho, kdo Vaši myšlenku zrealizuje? Pak nám dovolte, abychom Vám nabídli naše služby. Připravíme akci dle Vašeho přání či představ, uzpůsobenou Vašim aktuálním časovým i finančním možnostem. Vizitkou naší dosavadní dlouholeté práce je skutečnost, že se k nám klienti s důvěrou vracejí a hosté našich akcí s oblibou vzpomínají na příjemnou atmosféru a bohatý program. Při realizaci eventu dáváme klientovi vždy něco navíc jako bonus tato naše zavedená praxe je významným aspektem naší práce, jímž se odlišujeme od konkurence. Díky spolehlivosti, profesionalitě a léty nabytým zkušenostem členů našeho týmu bude vše připraveno k Vaší 100% spokojenosti. Zajistíme Vám vhodné prostory a lokality kdekoli v České republice, ale i v zahraničí. Každou akci sladíme s Vašimi individuálními požadavky. Pohráváte si s představou uspořádat akci ve stylu středověké hostiny s rytířskými souboji? Láká Vás odpolední barbecue v kovbojském stylu? Rádi byste zorganizovali japonský čajový obřad? Či snad dáváte přednost decentnímu podvečernímu setkání s klienty nebo přáteli? Pomůžeme 5

6 EVENT MARKETING Vám převést Vaše fantazie v realitu. Disponujeme moderním i stylovým vybavením, díky čemuž jsme schopni vyhovět téměř jakémukoli přání. Na základě Vašich představ společně sestavíme atraktivní program, pomůžeme rovněž se správnou volbou moderátora. Plánujete společenskou akci a velmi Vám záleží na tom, aby dopadla co nejlépe? Chcete mít jistotu, že vše bude zorganizováno tak, jak si přejete? Máte v úmyslu uspořádat večírek, módní přehlídku, raut, výstavu, tiskovou konferenci či předvolební mítink, ale děsí Vás představa časové náročnosti přípravy takového podniku? Přenechejte veškeré starosti nám. Na základě našich zkušeností jsme schopni zajistit, aby výsledný dojem z akce, na níž vám záleží, nepokazily jakékoli, byť i nepatrné nedostatky. Dokážete si svou akci zorganizovat sami a hledáte jen hostesky? I v tom Vám můžeme pomoci. Naše hostesky prošly náročným výběrovým řízením, naprostou samozřejmostí je jejich profesionální a kultivované vystupování. Neprofilujeme se však pouze jako event společnost zabýváme se rovněž produkcí PR článků. Potřebujete-li tedy vytvořit a zpracovat tiskové zprávy či připravit redakční materiály, spoty do médií, loga, layouty, manuály apod., pak jsme tu právě pro Vás. Komplexní nabídka našich služeb v oblasti event marketinku: Nabídka programu včetně zajištění vystupujících umělců, účasti mediálně známých osobností, moderátora, doprovodného programu pro děti i dospělé, a to na souši i na vodě, v kulturním zařízení či v soukromí Vyřízení všech povolení na příslušných úřadech (zábory, dopravní omezení, hygiena, životní prostředí, Policie ČR, městská policie ) Zajištění technického zázemí pódium, zvuk, osvětlení, hostesky, úklid během akce i po jejím skončení, bezpečnostní agentura, záchranná služba, hasičská hlídka, mobilní toalety, připojení elektřiny (elektrocentrála), zábrany, dočasné dopravní značení, fotograf, nahlášení akce společnosti OSA, Zajištění účinné mediální podpory návrh grafiky; výroba polepů na billboardy, lavičky, CLV; tisk plakátů, letáků, vstupenek; výlep outdoorových ploch a plakátů; distribuce letáků; natočení spotů do medií; oznámení uveřejněná v tištěných médiích (deníky), Produkční zajištění akce Závěrečná zpráva s fotografiemi Produkce: Zábavné programy a show Městské kulturní akce Tematické velkoprogramy (historické apod.) Prezentační bankety a plesy Firemní večírky a oslavy Sportovní firemní dny Golfové turnaje Tenisové turnaje Módní přehlídky Tiskové konference Zákaznické dny Předvolební mítinky EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 6

7 EVENT MARKETING Slavnosti Svobody, náměstí Republiky v Plzni Křest kalendáře Andrey Verešové EVENT MARKETING 7

8 EVENT MARKETING Zajištění celebrit na akcích Společenský večer Film Festival Tennis Cup EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 8

9 EVENT MARKETING Módní přehlídky EVENT MARKETING 9

10 Business Golf Cup Film Festival Tennis Cup EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 10

11 NAKLADATELSTVÍ NAKLADATELSTV Í Naše společnost se již plných deset let věnuje vydávaní rozmanitých titulů od našeho vlastního časopisu Eurozpravodaj přes firemní časopisy pro zaměstnance na klíč, publikace k výročím vzniku významných společností, výroční zprávy až po informační brožury pro Informační kancelář EP. Vazby a materiály těchto publikací navrhujeme pro klienty v mnoha různých variantách. Publikační činnost: Vydávání časopisu Eurozpravodaj Vydávaní časopisu Jaderník (firemní časopis pro zaměstnance ÚJV ŘEŽ) Vydávání časopisu Se Zóna (firemní časopis pro zaměstnance Siemens Engineering) Výroční zpráva pro Siemens Engineering Firemní manuál pro Siemens Engineering Firemní manuál pro ÚJV Řež Publikace vydaná u příležitosti 10. výročí spuštění Jaderné elektrárny Temelín Publikace pro Informační kancelář EP (100+1 otázek, Co bychom měli vědět, Po stopách EU, Zprávičky) 11

12 Cover final EZ310 hrbet 3mm:NEW 9/16/10 6:37 PM Stránka 1 Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 NAKLADATELSTVÍ EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 3/2010 FINANCE Kam s penûzi Pfiední odborníci radí, do jak ch komodit nejlépe investovat Ekonomická diplomacie Zamûstnavatelé poïadují vût í podporu exportu Evropské fondy Prostfiedky na pozvoln útlum tûïby uhlí PROGNÓZA Slunce jako nepfiítel Zemû âeká nás za dva roky nejvût í katastrofa v dûjinách? Makroekonomický stratég ČSOB TOMÁ SEDLÁâEK: UÏ takhle se u nás máme dobfie. Jsme ochotni všechno obětovat růstu, včetně zadlužení. Tahle celoevropská mantra maximalizace růstu by se měla změnit na minimalizaci dluhu. Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 3/2010 Cena: 39 Kã / 1,68 ENERGETIKA Jádro Návrat ruského paliva na tuzemský elektrárenský trh Zku enosti Ty nejčastější důvody, které znepříjemňují českým firmám obchodování s energiemi v zahraničí V hledy Proč se ČEZ rozhodl investovat do projektů fotovoltaických elektráren EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje nespasí svût Co dûlají europoslanci Anketa, která pfiinesla pfiekvapiv v sledek EXTRA Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Generální ředitel Vítkovice, a.s. Ing. JAN SVùTLÍK: TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY Takzvané neviditelné náklady začínají být zásadním problémem ve výrobě, který může spustit odchod spousty firem z České republiky. Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 Cena: 39 Kã / 1,68 EKONOMIKA Právo S důsledky divoké privatizace se potýkáme dodnes Finance Developeři se snaží udržet klesající ceny nemovitostí ENERGETIKA Dodávky Odběratele elektřiny a plynu zajímají hlavně bezpečnost dodávek a vstupní cena Plynafii Budoucnost celého odvětví je nejasná. Zažíváme období turbulentního vývoje trhu. Cover fina EZ309:NEW 9/4/09 10:11 PM Stránka 1 Cover final EZ111 hrbet 3mm-jr:NEW 3/11/11 7:42 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VIII. ROâNÍK â. 3/2009 ENERGETIKA Perspektivní odvûtví Navzdory panující krizi se v energetice nepropouští ProdlouÏení Ïivotnosti Tušimická elektrárna dostala novou turbínu Zmûna fiízení Modernizace v režii ZAT V zkum Tfiinecké Ïelezárny se vydaly po cestû v ãeském prûmyslu neobvyklé Aféra I velmi seriózní bankovní instituce dokáïí vydûlávat velké peníze nekal m zpûsobem Informaãní a ekonomick ãasopis VIII. ROâNÍK â. 3/2009 CENA: 39 Kâ / 51 SK / 1,68 ROZHOVOR Mezi dvûma pûtiletkami Oldřich Vlasák a Milan Cabrnoch o své práci v EP SERIÁL ManaÏerské minimum Největším uměním je motivace zaměstnanců. Co nejlépe funguje? KAREL SCHWARZENBERG: STAROSTŮ SI POVAŽUJI. MAJÍ BLÍŽE K LIDEM. V minulosti byl ná stát ohroïen zvenãí aè uï Nûmci nebo Rusy. To uï dnes neplatí. Nejvût ím nebezpeãím jsme si nyní sami sobû. My budeme lidem fiíkat nepfiíjemné pravdy. Doufám, Ïe lidi uvûfií, Ïe chceme ãeskou politiku opravdu zmûnit. EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 PODNIKÁNÍ Práce v zahraniãí Mění se podmínky na německém pracovním trhu Akãní plán zemûdûlcû Nejvût ím úspûchem je nárûst ekofarem + VZDùLÁVÁNÍ Podpora studentû IT Ukazuje se, Ïe tato oblast pfiiná í ovoce Ministr průmyslu a obchodu ČR MARTIN KOCOUREK Politikům a úředníkům přísluší především to, aby si uvědomili, že si je občané a podnikatelé prostřednictvím svých daní platí za to, aby pro ně pracovali... Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 Cena: 39 Kã / 1,68 Life &Style Speciální příloha 20 STRAN Charta ENERGETIKA Charta Česko spoluzaložilo Mezinárodní energetické fórum V VOZ KNOW HOW Čeští jaderní experti úspěšně působí na mezinárodním poli Import OBCHOD Import Zkušenosti dovozců potravin do České republiky nejsou vždy pozitivní EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 12

13 Informační kancelář Evropského parlamentu Jungmannova 24 CZ Praha 1 Tel: Co bychom měli vědět o EU? NAKLADATELSTVÍ :29:54 deti_sazba00.qxd :13 StrÆnka 25 Zprávičky Budeme si hrát? Sen pana Andersena z Evropy Největší letadlo Po stopách Evropské unie Divoká zvířata Umíš si Co vybrat hračky? víš o Evropské unii? :16:24 NAKLADATELSTVÍ 13

14 jaderník 04/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. Výroční zpráva 2007 NAKLADATELSTVÍ Siemens Engineering a.s. Silvestrovská směna na reaktoru: PF 2011 Siemens Engineering a.s. 1 SE Zóna časopis společnosti Siemens Engineering a.s. podzim 008 Connection with energy Sportovní den Siemens Siemens Engineering a.s siemens_3_2008.indd :04:05 sazbaa4_aj_new.indd :20:01 EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 14

15 OUTDOOR REKLAMA Stále platí, že outdoorová reklama spouští Vaši kampaň, má nejrychlejší start, lze ji přesně zaměřit na Vámi zvolenou cílovou skupinu. V přepočtu CPT (cena zásah) je outdoorová reklama nejlevnějším médiem s 96% účinností zásahu. OUTDOOR REKLAMA Naše společnost disponuje letitými zkušenostmi z mediálního trhu jsme jednou z největších společností s českým kapitálem na trhu venkovní reklamy v západních Čechách. Naším hlavním cílem je orientace na individuální potřeby klientů, jimž přinášíme komplexní nabídku pro plánování a realizaci reklamních kampaní s celoplošným zásahem cílových skupin, jak na místní, tak na republikové úrovni. Připravíme pro Vás specializované a časově omezené kampaně dle Vašich požadavků, jakož i audit Vašich kampaní. O vysoké kvalitě námi realizovaných projektů jasně svědčí průměrná obsazenost našich ploch celých 94 %. V nejbližší budoucnosti se chystáme dále rozšiřovat portfolio našich produktů, zároveň však neustále zlepšovat kvalitu našich stávajících ploch. 15

16 Všichni naši klienti mohou využít poskytovaného full servisu od poradenství při výběru pozic, lokalit a samostatných médií přes grafiku, tisk, výlep až po logistiku. Základním pilířem naší vlastní sítě venkovních reklamních ploch jsou billboardy euroformátu 5,1 2,4 m, bigboardy o rozměrech 9,6 3,6 m a media upy 2,38 3,38 m. Disponujeme celkem 210 nosiči, a to na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Stále probíhá akvizice nových míst s vysokou koncentrací lidí a dopravy. Na požádání pro Vás postavíme ve Vámi vybrané lokalitě plochu na klíč. Billboardy: rozměr 5,1 2,4 m nejběžnější formát v ČR a SR města, obce, silnice I. a II. třídy ideální pro promotion, image a produktové kampaně Bigboardy: Rozměr 9,6 3,6 m města a dálniční přivaděče ideální pro image a produktové kampaně OUTDOOR REKLAMA V rámci full servisu zajišťujeme podporu kampaní doplňkovými plochami, ať už v podobě laviček, citylightů či backlightů. Další možností, jak v záplavě reklamy docílit zaměření pozornosti právě na Váš brand, je zapojení tzv. pohyblivé reklamy do mediálního plánu. Nabízíme následující varianty řešení: Reklama na prostředcích hromadné dopravy Rolovací DSD a CLV stojany Media upy Mosty na D5 Navigační sloupy zde doporučujeme oboustranné outbannery o velikosti 0,6 x 2,6 m Nestandardní nosiče konstrukce a hypercube Štítové plochy Zábradlí Umíme využít i plochu přímo ve Vaší společnosti. Komplexní nabídka našich služeb v oblasti outdoorové reklamy: Zajištění na území celé ČR Realizace Profesionální servis EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 16

17 Netradiční možnosti řešení Exkluzivní lokality Účinnost realizovaných kampaní Billboardové plochy 5,1 2,4 m euroformát Bigboardové plochy 9,6 3,6 m Media upy 2,38 3,38 m Hypercube 1,2 2,5 m Navigační bannery na sloupech VO 0,6 2,6m Konkávní vozy Reklamní lavičky 1,6 0,65 m OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 17

18 OUTDOOR REKLAMA Obchodní centrum Olympia je naším dlouholetým klientem. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 18

19 S námi vyhrála Plzeň titul Evropské město kultury. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 19

20 OUTDOOR REKLAMA Podporujeme nově začínající značky v regionu. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 20

21 Plánování a realizace reklamních kampaní. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 21

22 OUTDOOR REKLAMA Umíme volební kampaně. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 22

23 Bigboardy: Rozměr 9,6 3,6 m (města a dálniční přivaděče), ideální pro image a produktové kampaně. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 23

24 OUTDOOR REKLAMA Reklama na prostředcích hromadné dopravy. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 24

25 Rolovací DSD a CLV stojany. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 25

26 OUTDOOR REKLAMA Lavičky. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 26

27 Media up. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 27

28 OUTDOOR REKLAMA Mosty na D5. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 28

29 Navigační sloupy: zde doporučujeme oboustranné bannery o velikosti 0,6 2,6 m. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 29

30 OUTDOOR REKLAMA Hypercube a konstrukce. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 30

31 Štítové plochy. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 31

32 OUTDOOR REKLAMA Zábradlí. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 32

33 PROPAGACE/DESIGN Propagaci Vašich služeb a produktů pro Vás připravíme od návrhu až po samotné provedení. Zajištění výstavních stánků + závěsných oboustranných plakátů a poutačů jakýchkoli tvarů Interiéry výloh a dekorace + polepy výloh Reklamní áčka Reklamní stojany Zaklapávací rámy všech velikostí Zasouvací rámy Infostojany PROPAGACE/DESIGN 33

34 Vlajky PROPAGACE/DESIGN Tapety EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 34

35 PROPAGACE/DESIGN CLV plakáty PROPAGACE/DESIGN 35

36 Interiérový design PROPAGACE/DESIGN Interiérový design EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 36

37 V ELKOPLOŠNÝ TISK V nepřetržitém provozu tiskneme celou řadu produktů, například billboardy, vlajky, CLV plakáty, samolepky, řezanou grafiku, plachty pro venkovní reklamu, síťovinu MESH, deskové materiály pro exteriérové a interiérové použití. Pro jejich realizaci používáme spojení velmi kvalitních technologií a materiálů. Používáme stroje pro tisk materiálů na interiérové a exteriérové využití. Klientům poskytujeme kompletní servis od zaměření prostor, přes poradenství, grafický návrh, přípravu dat, tisku až po samotnou instalaci. Celý tento proces zajišťují pracovníci s bohatou zkušeností v oboru. 37 VELKOPLOŠNÝ TISK

38 Seznam tištěných materiálů pro interiérové použití 3D tisk na speciální deskový materiál s optickou čočkou Tisk obrazů s výměnou vizuálu / flip-flop Potisk jakéhokoli materiálu deskového typu do síly 48 mm Přímý potisk plexi a jiných transparentních materiálů bílou barvou Samolepicí fólie lesklé, matné, permanentní, nepermanentní, reflexní a fluorescentní, transparentní Podlahové fólie Backlite fólie pro prosvětlovací boxy Samolepicí fólie imitující dřevěný a kovový povrch Papírové plakáty všech velikostí (A4, A3, A2, A1, A0, ale i jakýchkoli jiných rozměrů) Plachty Tapety Textilie v rolích Mesh Airtex interiérová tkanina Kartonové desky Excelent Interiérové desky Kapa Samolepicí fólie na zdi Řezané fóliové písmo a jiné tvary z rolových materiálů Tvarový ořez samolepicích fólií libovolného tvaru do šíře 160 cm Tvarový ořez deskových materiálů Seznam tištěných materiálů pro exteriérové použití Billboardové polepy, 115 g PVC plachty libovolné velikosti v gramáži 450, 510 a 560 g Mesh síťovina Backlite plachty Exteriérové desky Forex Exteriérové desky Dibond s hliníkovým povrchem Finální úpravy velkoplošných tisků: zpevňování okrajů kovová oka po obvodu kapsy a tunýlky pro vypínací tyče a lana tepelné spoje do neomezených rozměrů banneru (svařování do jednoho kusu) balení: v rolích (do plastové fólie nebo kartonu), na dutinku nebo na paletách ořez na formát VELKOPLOŠNÝ TISK EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 38

39 Technologie tisku tisk UV vytvrditelnými inkousty tisk solventními inkousty Formát tiskových dat Média: FTP server: Formáty souborů: DVD-ROM, CD-ROM, USB flash disk ftp.web4u.cz Adobe InDesign cs, Adobe Photoshop cs, Adobe Illustrator CS, CorelDRAW! v. 11, PDF, TIFF, Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení: U všech výše uvedených programů jsme schopni použít data uložená ve stejné nebo nižší verzi.. Je-li text převeden do křivek, není nutné připojovat fonty. Všechny barvy musí být ve CMYKu, popřípadě specifikovány podle škály PANTONE či složení CMYK. Požadavky na data: Velkoformátové digitální stroje: dokumenty v jakémkoli měřítku (1:6, 1:10, 1:20, ) Objem rastrových dat: do plochy cca 5 m²: 20 MB/m² (60 dpi / 1:1, 120 dpi / 1:2, 360 dpi / 1:6) do plochy cca 30 m²: 5 MB/m 2 (30 dpi / 1:1, 60 dpi / 1:2, 180 dpi / 1:6) nad plochu 30 m²: 3 MB/m 2 (20 dpi / 1:1, 40 dpi / 1:2, 120 dpi / 1:6) Ploché UV digitální stroje a inkoustové plottery: dokumenty v jakémkoli měřítku (1:1, 1:2, 1:10, ) Objem rastrových dat: do formátu A0: cca 100 MB/m² ( dpi / 1:1, dpi / 1:2) nad formát A0: cca 50 MB/m² (50 75 dpi / 1:1, dpi / 1:2) Ofset: Ofsetový tisk zajišťujeme v kooperaci s našimi partnery. VELKOPLOŠNÝ TISK 39 VELKOPLOŠNÝ TISK

40 Backlite interiér VELKOPLOŠNÝ TISK Backlite plachta pro prosvětlení EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 40

41 KAPA deska MESH Exteriér VELKOPLOŠNÝ TISK 41 VELKOPLOŠNÝ TISK

42 MESH interiér VELKOPLOŠNÝ TISK CLV plakát EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 42

43 Samolepící fólie exteriér Samolepící fólie interiér VELKOPLOŠNÝ TISK 43 VELKOPLOŠNÝ TISK

44 Podlahová grafika VELKOPLOŠNÝ TISK Tisk na plexisklo s bílou barvou EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 44

45 Tvarový ořez FOREX VELKOPLOŠNÝ TISK 45 VELKOPLOŠNÝ TISK

46 PVC plachta VELKOPLOŠNÝ TISK Dlaždička EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 46

47 Reference Obchodní dům Debenhams

48 EURONOVA GROUP Pražská 29, Plzeň Tel./fax: , Mobil: Tvoříme svět kolem vás

Proč je dobré tisknout na textil

Proč je dobré tisknout na textil inzerce Green 143x173_- 30.4.2015 10:48 Page 2 Green Star System - známka ekologické kvality Abyste mohli snadno identifikovat eko-odpovědné produkty, vytvořil Antalis Green Star System, který každému

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

O NÁS WEBDESIGN PORADENSTVÍ

O NÁS WEBDESIGN PORADENSTVÍ PRODUKTY A SLUŽBY O NÁS ARTEMIS WEBDESIGN působí na trhu WEB řešení již od roku 2001. Nabízí komplexní služby z oblasti WEB prezentací a aplikací, provádí konzultace v oblasti webdesignu, aplikační architektury

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812 ... to je jiné kafe www.marionetti.cz Profil Marionetti působí na evropském trhu od roku 2007. Díky spolupráci s předními grafiky a fotografy poskytujeme svým klientům profesionální přístup v oblasti grafického

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

zpravodaj pro oblast signmakingu

zpravodaj pro oblast signmakingu zpravodaj pro oblast signmakingu 1 únor 1999 Prvý deň signmakingu na Slovensku Prodejna HSW publicity otevřela 4. února V čísle PiezoPrint a Arizona. Zařízení pro velkoplošný digitální tisk britské firmy

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Přivedeme vaši firmu k prosperitě. Internet a design Marketingová podpora Časopis

Přivedeme vaši firmu k prosperitě. Internet a design Marketingová podpora Časopis Přivedeme vaši firmu k prosperitě. 1 Internet a design Marketingová podpora Časopis Na počátku je vize jak dovést vaši firmu k prosperitě. 2 O společnosti Internet a design Prosperita Internet a design

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Rudolfovská 45 37001 České Budějovice tel. 387 423 280 gsm 608 132 640 info@1kdesign.cz www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Co nabízíme společnost, která splní

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více