Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR)"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Název práce: Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR) Autor: Kateřina Vašková Počet znaků včetně mezer:

2 Abstrakt Práce je věnována otázce, zda má fiskální politika vliv na vývoj devizového kurzu. Cílem je uvést teoretické modely, které studují vztah fiskální politiky a devizového kurzu, a upozornit na jejich vzájemné odlišnosti. Devizový kurz je dlouhodobě stabilní na své tržně stanovené hodnotě, je určen na mezinárodním trhu, zásahy představitelů fiskální politiky jeho vývoj pozitivně neovlivní. Jedním z cílů práce je popsat možnost negativního vlivu fiskální politiky na kurz. Dochází k popisu a analýze situace, kdy je možné prostřednictvím vysoké zadluženosti a tedy finanční nezodpovědnosti představitelů státu ovlivnit vývoj kurzu. Práce analyzuje vliv zadlužení vlády země na vývoj kurzu především na příkladu České republiky, Velké Británie. V práci jsou poskytnuty konkrétní makroekonomické údaje za výše zmíněné země. Závěrečná část práce poskytuje konkrétní analýzy zadlužení na devizové kurzy (korelační analýzy, grafické porovnání). Abstract The essay deals with problem whether fiscal policy has an impact on development of currency exchange rate. The first aim of the essay is to describe some theoretical models which consider possibilities of relationship between fiscal policy and currency exchange rate and to give a notice where can be differences. Currency exchange rate is stable on its market defined value in the long term. I suppose that interventions of leaders of fiscal policy can not influence currency exchange rate positively. On the other hand, there could be a negative impact on currency exchange rate by leaders of fiscal policy. The second aim of the essay is to analyze an impact of government debt on development of currency exchange rate, mainly are analyzed the Czech republic, Great Britain and some other selected countries of the European union. In the essay are provided macroeconomic data of mentioned countries. Final part of the essay provides an analysis of an impact of debt on currency exchange rate (correlation analysis, graphical comparing). Klíčová slova Vládní dluh, rozpočtový deficit, fiskální politika, veřejné finance, devizový kurz, měnový trh. Keywords Government debt, budget deficit, fiscal policy, public finance, currency exchange rate, exchange market. JEL klasifikace (JEL classification) E620, E690, E440, E580, F310, O240.

3 Úvod V současnosti prochází většina zemí složitou situací, nárůst vnitřního dluhu ekonomiky dusí. Příčinou zadlužování je příliš expanzivní fiskální politika, která představuje v různých zemích různé cíle. Většinou se jedná o snahu podpořit ekonomický růst země nebo navýšit sociální výdaje v rámci podpor obyvatelstvu. Mimo jiné existuje snaha prostřednictvím fiskální politiky ovlivnit devizový kurz. Tato problematika je v práci blíže analyzována. Cílem práce je uvést teoretické základy pro vztah fiskální politiky a devizového kurzu, upozornit na vzájemné odlišnosti a uvést možnosti jejich použití v krátkém a dlouhém období. Na vývoj devizového kurzu působí široká škála faktorů, ať ekonomických či politických. Práce je zaměřena konkrétně na růst zadlužování analyzovaných zemí, tedy ekonomický faktor, který je často silně ovlivněn politickými představiteli, což pojímá úroveň makroekonomického hlediska na vliv kurzu. V potaz práce bere také neméně důležitý mikroekonomický faktor, rozhodování investorů na měnových trzích. Předpoklad práce je skutečnost, že investoři jsou rizikově averzní. Analytická část práce zkoumá ekonomický vývoj vybraných zemí a vliv fiskální politiky na devizový kurz. Existují v zásadě dva hlavní kanály, kterými expanzivní fiskální politika působí na hodnotu měny, prostřednictvím vyšší úrokové míry měnu zhodnocuje a naopak prostřednictvím poptávané rizikové přirážky investory, například odvozené od výše zadlužení, znehodnocuje. Prostřednictvím zvýšení úrokových sazeb dochází k přílivu kapitálu ze zahraničí a vytváří se tak tlak na posílení měny. Není však zcela jednoznačné, kdy působí riziková přirážka na vývoj hodnoty měny. V práci předpokládám, že zvyšující zadlužení země působí na investory negativně a existuje zde potenciální možnost, že investoři poptávají rizikovou prémii ke své výnosnosti. Pokud by jim nebyla poskytnuta kompenzace vyšší rizikovosti, která vznikla s narůstajícím dluhem země, raději by investovali do aktiv finančně stabilnější ekonomiky. Riziková prémie může být promítnuta prostřednictvím vyšší úrokové sazby nebo nižší hodnotou měny. Práce analyzuje vliv zadlužení na hodnotu měny, konkrétně zda se zvyšujícím se zadlužením dochází k znehodnocování měny a naopak. Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím korelačních analýz a grafických znázornění.

4 Teoretická východiska Fiskální politika V dřívějších dobách bývalo zvykem udržovat veřejné finance vyrovnané, deficitní financování bylo využíváno především ve válečných obdobích. Fiskální politika byla automaticky vedena v souladu s nepsaným pravidlem vyrovnaných veřejných rozpočtů, jednalo se spíše o mravní zásadu. Avšak učení J. M. Keynese a jeho nástupců přispělo svými doporučeními v souvislosti s podporováním agregátní poptávky ke zvyku financovat politické záměry nehledě na vyrovnanost rozpočtů. Deficitní financování bylo doporučováno v dobách recese, naopak v případě ekonomického růstu země by mělo docházet ke splácení těchto dluhů. 1 Zda je doporučované pravidlo skutečně dodržováno můžeme pozorovat na vývoji finanční stability většiny států v dnešní době. Jakým způsobem bychom se k dluhově financované expanzivní fiskální politice měli stavět, popisoval ve svých příspěvcích známý ekonom James M. Buchanan, který se řadí mezi představitele školy teorie veřejné volby. James M. Buchanan v jednom ze svých příspěvků 2 uvádí postoj k dluhovému financování a zdůrazňuje otázku, kterou je třeba si položit při rozhodnutí financovat veřejné výdaje dluhem Kdo a kdy zaplatí veřejné výdaje na dluh, které jsou financovány daňovými příjmy? Dále připomíná, že daně jsou pro poplatníky zátěží a že prostřednictvím povinné daňové platby dochází k realokaci zdrojů. Daň je vždy cenou jednotlivců, kterou platí za poskytování veřejných služeb mířených kolektivně, nikoli cíleně. Vliv zdanění příjmů jednotlivců má dopad na jejich rozhodování ve volbě mezi prací a volným časem a na podnikatelské subjekty má výše daně vliv na efektivitu jejich řízení. V mnoha evropských zemích je řešení nadměrného zadlužení spojeno se závazky státu vůči obyvatelstvu ve formě tzv. mandatorních výdajů, jež rušit je politicky těžko průchodné a velmi nepopulární. Důkazem jsou poslední události v Řecku, jehož obyvatelé dostávali štědrou finanční podporu státu. Vysoká míra přerozdělování prostřednictvím veřejných financí a malý důraz na odpovědnost jednotlivce dostává některé vládní představitele do složitých politických situací. 1 PRUŠVIC, David. Pravidla fiskální politiky. Praha, s. Dizertační práce. Vysoká škola ekonomická. 2 BUCHANAN, James M. The Icons of Public Debt. The Journal of Finance [online]. Sep. 1966, Vol. 21, No. 3, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/ >.

5 Zadlužení domácností je intuitivně chápáno negativně a jako dlouhodobě nepřijatelné. Stejným způsobem by mělo být nahlíženo také na zadlužení veřejné. V případě vládního dluhového financování veřejných služeb či statků jde jen o přesun daňové zátěže na budoucí generace. Hnací silou ekonomiky není nehospodárné zacházení s rozpočtem. Devizový kurz Měnový kurz je cenou deviz. Výše této ceny je ovlivněna vývojem na devizovém trhu, chováním jednotlivých účastníků (kupujících a prodávajících). Mezi základní faktory, které působí na vývoj devizového kurzu, však řadíme také makroekonomické veličiny, mezi něž patří především inflační a úrokový diferenciál, rovnováha platební bilance či tempo růstu národního důchodu. Měnový trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem. V současné době je průměrný objem obchodu denně zhruba čtyři bilióny dolarů. Měnový trh je decentralizovaný, prostřednictvím internetu, telefonu či faxu je dostupný jakémukoliv uživateli. Mezi největší hráče na trhu patří banky, přičemž přes 90 % operací připadá na spekulace 3, tudíž by nemohl existovat v současné podobě bez obchodních aktivit spekulantů. Již z krátkého popisu fungování měnového trhu je zřejmé, že intervence ze strany státních představitelů mohou mít jen krátkodobý charakter. Vzhledem k velikosti a decentralizaci trhu je dlouhodobě nemožné udržet kurz v požadované výši. Kurz je určen tržními silami nabídky a poptávky zúčastněných investorů. Pro spekulace na měnovém trhu je důležité očekávání vývoje úrokových sazeb. Čím vyšší úrokové sazby, tedy vyšší možnost zhodnocení svých aktiv, tím atraktivnější měna pro investory. V každé finanční transakci je obsaženo riziko, které s sebou přináší určitou pravděpodobnost zisku či ztráty. Ani měnové trhy neunikají této zákonitosti v oblasti investování. Abychom investovali bez rizika, museli bychom najít takové aktivum, o kterém dokážeme s jistotou říci, jakou výnosnost nám v budoucnosti přinese. Je-li aktivum bezrizikové, jeho pořizovací cena je vyšší než v případě, nese-li v sobě aktivum určitou míru rizika. Z pohledu očekávané výnosnosti lze konstatovat, že u bezrizikových aktiv existuje jistá výnosnost nižší než v případě rizikových aktiv, jejichž možná očekávaná výnosnost musí pokrýt nejistotu (riziko) zisku (ztráty). Očekávanou výnosnost rizikové investice lze vyjádřit jednoduchou rovnicí: 3 Patria Finance, dostupné online: nebo také https://www.patria-forex.cz/vzdelavani.html

6 Kde ukazatel r f představuje bezrizikovou míru výnosnosti a ukazatel r p rizikovou prémii, která odpovídá míře rizika daného aktiva. Pro naše potřeby využijeme rizikovou prémii v souvislosti s devizovým kurzem. Logika zůstává stejná. V případě, kdy se nám jeví investice rizikovější, požadujeme vyšší výnosnost. Tedy k dané výnosnosti připočítáváme rizikovou prémii. Pokud investoři preferují aktiva v měně jedné země na úkor druhé i v případě, kdy výnosnost aktiv je v obou zemích stejná, komponují do svých požadavků zvýšené riziko druhé země. Zvýšené riziko pro investora může pramenit například z vysoké zadluženosti země, její fiskální nestability. Interakce fiskální politiky a devizového kurzu Teoretické modely v tomto ohledu nejsou zcela sjednocené. V krátkém období lze prostřednictvím vládních výdajů zvyšovat úrokovou sazbu, tím přilákat investory a posílit měnu. Z dlouhodobého hlediska však může dojít ke zvyšování zadlužení země, poté dochází k vnímání státu investory jako fiskálně nestabilním. Investoři začínají započítávat do své výnosnosti také rizikovou prémii. Zadlužení země zvyšuje pro investora riziko při držení státních dluhopisů či jiných aktiv země, tudíž poptává vyšší výnosnost, než by tomu bylo u identických aktiv země s fiskální stabilitou. Vyšší výnosnost lze promítnout dvěma způsoby, buď vyšší úrokovou sazbou, nebo nižší hodnotou měny. 1. Mundell-Fleming model (MF model) Jako první příklad teoretického uchopení možného vlivu fiskální politiky na měnový kurz je MF model. Ráda bych v této části práce nastínila možné nedostatky analyzovaného modelu. MF model je realistickým pouze v krátkém období, neboť vůbec neuvažuje možnost negativního dopadu nestabilních rozpočtů země. Vzhledem k tomuto předpokladu neexistuje vliv zadlužení na vývoj měnového kurzu, protože nejsou brány v úvahu možné rozpočtové problémy. Model nezvažuje situaci investora averzního k riziku, který v souvislosti s růstem zadlužení dané země upřednostní raději investici v měně země rozpočtově stabilnější. Investoři nejsou ochotni držet ve svém portfoliu rizikovější aktiva v případě, že toto riziko není kompenzováno, ať se jedná o akcie zadluženého podniku nebo o aktiva zadluženého státu. MF model tedy vede k závěru, že expanzivní fiskální politika může donekonečna stimulovat zhodnocení měny příslušné země. Domnívám se však, že to není realistický předpoklad a uvádím dále alternativní teoretické uchopení problematiky.

7 1. The Real Interest Rate Differential Model (RID) RID pracuje stejně jako MF model s předpokladem, že expanzivní fiskální politika vede k růstu úrokových sazeb, což způsobuje příliv zahraničního kapitálu a tudíž apreciaci domácí měny. Oproti MF modelu však dodává, že v dlouhém období se úroveň hodnoty měny vrací na svou rovnovážnou hodnotu 4. RID je hlubší analýzou vztahu fiskální politiky na vývoj měnového kurzu než je tomu v případě MF modelu, neboť správně podotýká, že dlouhodobě je měna dána jinými determinanty, mezi které nelze řadit krátkodobé fiskální stimuly. Přidanou hodnotou je kalkulace s rizikovou prémií, jak naznačuje následující základní formule modelu RID. Ukazatel q představuje úroveň měnového kurzu, který je součtem měnového kurzu ve své dlouhodobé rovnováze q-, dlouhodobého úrokového diferenciálu mezi výnosností zahraničních a domácích úrokových sazeb r* - r a úrovní rizikové prémie Ø, která je determinována zahraničním zadlužením, v čase n. Z uvedeného vztahu vyplývá, že k růstu hodnoty měnového kurzu (znehodnocení) dojde v případě, když vzroste dlouhodobá rovnováha měnového kurzu. Další možností, jak docílit růstu hodnoty měny je růst úrokového diferenciálu, tedy růst domácích úrokových sazeb (r), případně pokles zahraničních. A konečně lze dosáhnout růstu měnového kurzu v případě růstu rizikové prémie, což může být způsobené například růstem zadlužení. Jakým způsobem ovlivňuje zadlužení země rizikovou prémii? V případě, že není riziková prémie poptávána investory, má fiskální politika možnost ovlivnit vývoj hodnoty měny v krátkém období prostřednictvím zvýšení úrokových sazeb, které vedou k tlaku na apreciaci měny. Existuje však možnost, že expanzivní fiskální politika bude mít negativní dopad na vývoj měnového kurzu. Vysoké zadlužení země evokuje finanční nestabilitu, což vede ke zvýšené rizikovosti příslušné země. Investoři averzní k riziku budou ochotni držet aktiva v měně zadluženého státu jen v případě vyšší výnosnosti svých vložených prostředků, která bude kompenzovat vyšší rizikovost. Vyšší výnosnost lze promítnout buď prostřednictvím vyšší úrokové míry, nebo snížením hodnoty měny, jak bude prezentováno níže pomocí 5 4 Platební bilance je v rovnováze. 5 ROSENBERG, Michael R. Currency Forecasting : A Guide To Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Determination. United States of America : IRWIN Professional Publishing, Fiscal Policy and the Determination of Exchange Rates, 388 s.

8 modelu uváděného Bransonem. A právě riziková prémie, která roste s narůstajícím dluhem země, může způsobovat znehodnocení měny či růst úrokových sazeb v dlouhém období. 2. Branson Model (BM) Branson (1988) uvedl model, který ukazuje, že v krátkém období může expanzivní fiskální politika ovlivnit prostřednictvím růstu úrokových sazeb zhodnocení měny příslušné země. V dlouhém období však dochází vlivem případné vysoké dynamiky růstu dluhu k znehodnocení měny, přičemž ve finále zůstanou vyšší úrokové sazby, než jaké byly před provedením expanzivní fiskální politiky. Model je znázorněn následujícím grafem: Graf 1: Krátkodobé a dlouhodobé efekty expanzivní fiskální politiky na úrokové sazby a hodnotu měny Zdroj: ROSENBERG, Michael R. Currency Forecasting: A Guide To Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Determination, str Jednoduchým grafickým modelem je zobrazena situace, kde měnový kurz a úrokové sazby jsou současně determinovány situací na trhu zboží a služeb a na trhu peněz. Celá křivka IX znázorňuje rovnováhu na trhu zboží a služeb a celá křivka FM naproti tomu rovnováhu na trhu peněz. Celkové rovnováhy obou trhů je dosaženo v průniku popsaných křivek. Expanzivní fiskální politika dané země posune křivku IX vpravo a vznikne křivka IX. Posunutí křivky vpravo má za následek vyvinutý tlak na růst úrokových sazeb v zemi a na zhodnocení reálného měnového kurzu. Do této doby odpovídá BM modelu FM za podmínky vysoké mobility kapitálu, kde jsou úrovně úrokových sazeb a hodnoty měny vyšší po provedení expanzivní fiskální politiky, přičemž bod B je pro MF model dlouhodobou rovnovážnou situací. BM však nepředpokládá neustále narůstající deficit běžného účtu platební bilance a možnost nekonečného zadlužování příslušné země. V bodě B tedy nemůže existovat dlouhodobá rovnovážná situace. Nárůst dluhu země s sebou přináší dluhovou službu ve formě nákladových úroků a značí finanční nestabilitu země, což vnímají investoři negativně.

9 Aby nedocházelo k odlivu finančních prostředků investorů, podstoupené riziko je třeba investorům kompenzovat rizikovou prémií. Růst rizikové prémie je na grafu zachycený posunem křivky FM vlevo nahoru. Posun křivky způsobí růst úrokových sazeb a znehodnocení hodnoty měny příslušné země. V bodě C jsou vyšší úrokové sazby, než byly před provedením expanzivní fiskální politiky. Platební bilance je v nerovnováze. Představitelé fiskální politiky příslušné země dosahují rozpočtových deficitů, které jsou v popisované situaci financovány zvýšenými soukromými úsporami (došlo k růstu úrokové míry, což podněcuje soukromé subjekty ke zvýšení svých úspor). Bod D poté znázorňuje konečnou situaci, novou dlouhodobou rovnovážnou úroveň, a to v průsečíku FM a IX. Fiskální stimul vyprchal a křivka IX se vrátila na svou původní úroveň IX. Pokud bude docházet k pokračujícímu zadlužování, křivka IX se neustále bude vracet na svou původní úroveň, zatímco křivka FM se bude pořád posunovat vlevo nahoru. Poroste riziková prémie, což se bude zobrazovat ve vyšších úrokových sazbách či nižší hodnotě měny, případně kombinací. 6 Byť není model na teoretické úrovni často uváděn, zdá se mi pro praktickou aplikaci použitelný. Analýza V rámci analytické části práce dojde k analýze makroekonomických situací vybraných zemí za poslední desetiletí. V rámci posledních let byly ekonomiky zemí po celém světě silně ovlivněny finanční krizí. V médiích jsem se častokrát setkala s názory, že lidé byli příliš chamtiví a toužili po stále větším vlastním majetku, byť prostřednictvím zadlužování. Pokud tržní subjekty cítí možnost výhodné půjčky, banky nabízejí nízké úrokové sazby, není to vina chamtivosti, ale systému. Systému, který je centrálně řízen a kontrolován. V případě Spojených států amerických je kontrola prováděna institucí jménem Fed (Federal Reserv Systém). Jakým způsobem byla ekonomika centrálně ovlivňována lze vypozorovat z vývoje úrokových sazeb, viz graf níže. 6 ROSENBERG, Michael R. Currency Forecasting : A Guide To Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Determination. United States of America : IRWIN Professional Publishing, Fiscal Policy and the Determination of Exchange Rates.

10 Graf 2: Vývoj základní úrokové sazby ve Spojených státech amerických Zdroj: Economic Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, dostupné online: Z vývoje úrokové sazby je patrné, jakým způsobem se snažil Fed stimulovat ekonomiku USA snížením úrokových sazeb. Nízké úrokové sazby zlevnily peníze, čehož subjekty na trhu samozřejmě využily. Uměle nastavené nízké úrokové sazby způsobily neefektivní vynakládání finančních prostředků, neboť plně neodráželi skutečnou hodnotu peněz. Levné úvěry byly pro domácnosti možností pořídit si na dluh téměř cokoliv. Nákup na dluh se stal běžnou součástí života. 7 Velmi nízké úrokové sazby zhruba od roku 2001 byly příčinou hypotéční krize v USA, která se posléze rozrostla do celého světa. Z pohledu ekonomie Rakouské školy je již více jak staletí zřejmé, že umělé nastavování úrokových sazeb nevěstí pro ekonomiku jako celek i zúčastněné subjekty nic dobrého. Možnost získání levných finančních prostředků vede k realizaci projektů, které by za normálních okolností nevznikly. Například ke koupi vlastního bydlení rodinou, která nemá pro tento krok dostatečný příjem, či k rozhodnutí podnikatele rozšířit své působení na trhu, aniž by k tomu měl reálné dispozice. Dochází k neefektivní alokaci zdrojů. Z dlouhodobého hlediska není možné, aby byla tato situace udržena, neuvážené investice narazí na nedostatek skutečných úspor a dojde k jejich zastavení. Finanční krize nebyla způsobena selháním trhu ani přehnanou chamtivostí lidí, nýbrž nepatřičnými zásahy do tržního mechanismu a to především ze strany představitelů monetární politiky. 7 ZEMÁNEK, Josef. Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky (1. díl). Ekonomický portál [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky>.

11 Makroekonomická situace České republiky Česká ekonomika vstoupila koncem roku 2008 do recese, přičemž první známky o stabilizaci přicházely v 2. čtvrtletí Vývoj HDP ve stálých cenách zobrazuje následující graf. Graf 3: Vývoj HDP ve stálých cenách Zdroj: ČSÚ Jak již bylo uvedeno, na hodnotu devizového kurzu mají vliv také úrokové sazby v zemi. Následující graf zobrazuje vývoje zmíněných úrokových sazeb během let Graf 4: Vývoj základních měnových sazeb ČNB Zdroj: ČNB V závěru sledovaného období lze pozorovat výraznější pokles všech základních sazeb. V souvislosti se světovou ekonomickou krizí docházelo v zahraničí k poklesu úrokových sazeb, propadu cen komodit, energetických surovin i potravin. ČNB zhodnotila tyto skutečnosti jako protiinflační tlaky a reagovala snižováním úrokových sazeb. Následující graf zobrazuje vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru. Pro závěrečnou analýzu jsem však zvolila pouze vyjádření koruny vůči dolaru, jako referenční měně. Graf 5: Vývoj devizového kurzu, roční průměr Zdroj: ČSÚ, Eurostat

12 Z grafu je patrné dlouhodobé posilování koruny vůči euru i dolaru. Rok 2008 představuje zlomový okamžik, kde se trend snažili odvrátit představitelé ČNB. V srpnu 2008 lámala koruna jeden rekord za druhým a neustále posilovala. ČNB se rozhodla pro zvrácení trendu snížit úrokové sazby. Česká republika dosáhla v té době nejnižších úrokových sazeb v EU. Vývoj koruny z dlouhodobého hlediska naznačuje jednoznačný trend apreciace vůči sledovaným měnám. Ekonomické prostředí v České republice se v posledních deseti letech zlepšilo, což mělo mimo jiné také vliv na průběžné zhodnocovaní české koruny. Z níže uvedených dat je patrné, že běžný účet platební bilance v České republice dosahuje za celé sledované období záporných hodnot. Ukazatel je ovlivněn charakterem země ve vztahu k zahraničí, Česká republika je vývozní ekonomikou. Schodek běžného účtu je vyrovnáván přebytkem finančního účtu platební bilance. Graf 6: Vývoj základních účtů platební bilance (mil. Kč) Zdroj: ČNB V roce 2002 dosáhl finanční účet platební bilance rekordní výšky. Jeho výrazný růst byl způsoben přílivem přímých zahraničních investic v souvislosti s účastí zahraničních investorů na privatizaci státních majetkových podílů. V České republice není situace veřejných financí v posledních letech příliš příznivá, neboť výdaje ze státního rozpočtu přesahují jeho příjmy. Rozpočtově náročný sociální systém a fiskální politika využívána jako poptávkový stimul dlouhodobě zatěžují státní rozpočet. Hospodářská krize se promítla také do výsledků veřejných financí v ČR počínaje rokem Došlo k výraznému snížení vládních příjmů a zároveň k zvýšení vládních výdajů, což způsobilo růst rozpočtového deficitu až téměř k 6 % HDP, více následující graf.

13 Graf 7: Vývoj rozpočtového salda v poměru k HDP Zdroj: MFČR, ČSÚ Dluh vládních institucí se v České republice nachází pod hranicí Maastrichtského kritéria (60 % HDP), přibližně na úrovni 35 % HDP v roce Nicméně, poslední roky přinesly vlivem hospodářské krize výraznější zhoršení ukazatele. Makroekonomická situace Evropské unie Dluhové pasti některých částí Evropské unie jsou řešeny půjčkami finančních institucí. Je však jednoznačné, že to problematiku zadlužení zemí jako je Řecko rozhodně nevyřeší, jen dojde k odsunu splatnosti do budoucnosti. Problémy se zadlužením nemají jen menší ekonomiky EU. V další části práce budu popisovat ekonomický vývoj Velké Británie. Byť je problematika dluhu této země téměř mediálně neřešena, dovoluji si poznamenat již nyní, že vládní dluh Velké Británie vzrostl mezi lety 2008 až 2009 o téměř 57 % v procentuálním vyjádření k HDP. Srovnání vývoje hrubého domácího produktu EU s Japonskem a USA zobrazuje následující graf. Graf 8: Vývoj tempa růst reálného HDP (%) Zdroj: Eurostat Výše uvedené srovnání tempa růstu reálného hrubého domácí produktů zemí EU s Japonskem a USA nám nabízí zajímavý poznatek, tempo růstu zemí, které přijaly euro, je po sledované období vždy nepatrně nižší než tempo růstu EU jako celku.

14 Vývoj úrokové míry v EU jako celku lze nejlépe charakterizovat prostřednictvím vývoje sazby EONIA, blíže následující graf. Graf 9: Vývoj sazby EONIA (měsíčně) Zdroj: ECB Jak již bylo několikrát zmíněno, snaha představitelů monetární politiky vedla v reakci na finanční krizi směrem ke stimulaci ekonomického růstu prostřednictvím snižování úrokových sazeb. Evropská unie nebyla výjimkou, jak je patrné z výše uvedeného grafu. V rámci konceptu EU je zúčastněným zemím doporučeno dodržovat tzv. Maastrichtská kritéria. V současné době se jejich dodržování zejména v souvislosti se zadlužováním většině zemí EU nedaří. Tabulka 1: Vývoj deficitu veřejných rozpočtů a vládního dluhu Deficit (% HDP) Dluh (% HDP) EU-27-3,1-1,4-0,8-2,3 61,8 61,3 58,7 61,5 Česká republika -6,6-2,6-0,7-2,1 30,1 29,4 29,0 30,0 Irsko 0,4 3,0 0,3-7,2 31,1 25,0 25,1 44,1 Maďarsko -7,2-9,3-5,0-3,8 58,1 65,6 65,9 72,9 Německo -4,0-1,6 0,2 0,0 60,3 63,8 67,6 65,0 Portugalsko -2,9-3,9-2,6-2,7 56,9 64,7 63,6 66,3 Řecko -5,7-2,9-3,7-7,7 98,0 97,1 95,6 99,2 Velká Británie -3,3-2,7-2,7-5,0 38,7 43,2 44,2 52,0 Zdroj: ECB Německo má problém s dodržením doporučení udržet vládní dluh pod hranicí 60 % hrubého domácího produktu již od roku Rok 2009 s sebou přinesl výrazné zhoršení vlivem následků globální krize. Na základě dat z databáze ECB vzrostl poměr zadlužení Velké Británie poměrně k HDP v roce 2009 přibližně na 68 % a v roce 2010 na 77 %. V Irsku dosáhl nárůst deficitu úrovně -14,4 % HDP v roce Na základě špatných zpráv nejen z řecké ekonomiky se rozhodli představitelé EU pro vytvoření tzv. záchranného fondu. Pomohou však peníze dluhem postiženým ekonomikám? Růst HDP v posledních měsících tomu možná nasvědčuje. Jsou však jiné indikátory, kterých se zlepšení příliš netýká. Všimněme si například rozdílu výnosnosti vládních dluhopisů

15 některých zemí. Následující graf zobrazuje výnosnost desetiletých vládních dluhopisů vybraných zemí. Jak je patrné, výnosnost vládních dluhopisů úzce souvisí se zadlužeností země a s tím spojeným vnímáním investorů. Jak již bylo zmíněno, v případě rizikově averzních investorů dochází ke kompenzaci rizika prostřednictvím vyšší potenciální výnosnosti. Graf 10: Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů (%) Zdroj: Patria Finance Makroekonomická situace Velké Británie Velká Británie patří mezi nejvýznamnější ekonomiky na světě. Její vývoj, s přihlédnutím k dnešní globalizaci, je úzce spjat s vývojem ve světovém hospodářství, přičemž svou velikostí sama vývoj ostatních ekonomik ovlivňuje. Vývoj hrubého domácího produktu v běžných cenách Velké Británie znázorňuje následující graf. Graf 11: Vývoj HDP Velké Británie (mld. euro) Zdroj: ECB Na vývoji HDP se ve velké míře podílí finanční sektor, jehož vliv ke konci sledovaného období narostl, což mělo negativní vliv na finální vývoj ukazatele. Obecně je ekonomika Velké Británie závislá na vývoji ve službách. Finanční krize, která má své základy v USA, byla ve Velké Británii zaznamenána ve velmi krátkém období. Důvodem byla vysoká propojenost finančních trhů a vzrůstající podíl finančních služeb ve Velké Británii. Následující graf zobrazuje vývoj referenčních sazeb LIBOR a LIBID.

16 Graf 12: Annual average Sterling interbank lending rate, 3 month, mean LIBID/LIBOR Zdroj: Bank of England Pokud srovnáme vývoj dosud v práci analyzovaných referenčních sazeb, lze pozorovat, že vrcholu dosáhly sazby v roce 2007 ve Velké Británii. Naproti tomu v ČR se referenční sazba dostala na svůj vrchol až v roce 2008, což svědčí o mírném časovém zpoždění vlivu finanční krize. Níže uvedený graf znázorňuje vývoj denního měnového kurzu libry k dolaru. Graf 13: Denní měnový kurz GBP/USD Zdroj: Bank of England Jak je z grafu patrné, od počátku roku 2001 libra vůči dolaru dlouhodobě posiluje, změnu opět zapříčinila hospodářská krize, od počátku roku 2008 libra začala výrazně oslabovat, přičemž koncem roku 2009 však mírně posílila a dostala se přibližně na úroveň roku Finanční stabilita VB je v posledních letech stále horší, viz následující tabulka. Tabulka 2: Vývoj veřejných financí Velké Británie (mld. euro) Vládní dluh 641,9 633,5 619,4 625,9 692,0 772,5 853,8 843,2 790,5 1065,2 Dluh/HDP (%) 40,06 38,56 36,21 38,00 39,04 42,12 43,90 41,25 43,46 67,99 Vládní deficit (přebytek) 57,3 8,7-33,7-55,1-60,0-61,7-51,8-55,0-90,9-187,9 Deficit/HDP (%) 3,58 0,53-1,97-3,35-3,39-3,36-2,66-2,69-5,00-11,99 Zdroj: ECB K výraznému růstu deficitu veřejných rozpočtů a následně kumulativního dluhu země došlo především mezi lety 2008 a 2009.

17 Vývoj měnového kurzu a zadlužení země ČR Následující graf přibližuje možné souvislosti mezi vývojem měnového kurzu a zadlužení ČR. Graf 14: Porovnání vývoje měnového kurzu CZK/USD a zadlužení země Zdroj: ČSÚ, ČNB, vlastní výpočty Graf naznačuje, že i přes narůstající dluh v poměru k HDP česká koruna vůči dolaru dlouhodobě posilovala. Oslabení je znatelné až s výrazným nárůstem dluhu v roce Oslabení koruny v závěru sledovaného období bylo mimo jiné zapříčiněno snahou představitelů monetární politiky odvrátit dlouhodobé posilování koruny. Na základě uvedených informací nelze dojít k závěru, že růst zadlužení by mělo vliv na oslabení měny. Dle mého názoru to však nevyvrací výše uvedené pravidlo, které bylo jedním ze závěrů teoretické části práce. Zadlužení ČR nedosahuje vysokých hodnot. Domnívám se tedy, že zadlužení není dostatečně vysoké, aby zemi tržní subjekty vnímali příliš rizikovou a poptávali tedy rizikovou prémii. Výpočet korelace dosáhl záporné hodnoty -0,826, což vypovídá o záporné korelaci, tedy zcela vyvrací domněnku, že při růstu ukazatele zadlužení roste také devizový kurz (znehodnocuje měna). Následující graf porovnává vývoj volatility kurzu a zadlužení ČR. Graf 15: Porovnání vývoje volatility kurzu CZK/USD a zadlužení země Zdroj: ČSÚ, ČNB, vlastní výpočty

18 Z grafu je patrná mírná souvislost mezi vývojem zadlužení a volatilitou měnového kurzu. Zvláště ke konci sledovaného období, při poklesu dluhu volatilita kurzu klesala a při růstu výrazně vzrostla. Větší nárůst volatility na konci sledovaného období (2008 a 2009) byl způsoben z velké části celkovou nedůvěrou na trzích vlivem hospodářské krize. Pokud bychom neuvažovali poslední sledované roky, jednoznačně ovlivněné hospodářskou krizí, nelze říci, že by narůstající zadlužení mělo vliv na průběh volatility devizového kurzu, tedy zvyšovalo rizikovost na měnovém trhu. Výpočet korelace dosáhl hodnoty 0,180. Vývoj měnového kurzu a zadlužení země Velká Británie Následující graf přibližuje možné souvislosti mezi vývojem měnového kurzu a zadlužení Velké Británie. Graf 16: Porovnání vývoje měnového kurzu GBP/USD a zadlužení země Zdroj: Bank of England, vlastní výpočty Od roku 2001 dochází k posilování libry vůči dolaru (s mírnými odchylkami) a zároveň dochází k nárůstu zadlužení země (kromě roku 2007). Uvedený popis odporuje dlouhodobým závěrům výše prezentovaných teoretických modelům. Domnívám se, že růst zadlužení, stejně jak tomu bylo v případě ČR, nedosahoval nadměrných hodnot a nedošlo k poptávání rizikové prémie tržními subjekty. Byť je vybraný ukazatel zadlužení VB vyšší než u ČR, nedosahuje rizikových hodnot. Určitá korelace analyzovaných ukazatelů je však pozorována kolem roku 2005, kdy zadlužení nabralo vyšší dynamiku, než tomu bylo v předcházejícím období, a měna mírně oslabila. A dále pokles dluhu v roce 2007 vedl k opětovnému posílení měny. Po mírném posílení došlo od roku 2007 k postupnému a od roku 2008 k prudkému znehodnocování libry vůči dolaru. Znehodnocování libry bylo způsobeno značným snížením úrokových sazeb v zemi a úpadkem hospodářství jako celku. V závěru sledovaného období lze tedy opětovnou jistou korelaci mezi prudkým růstem zadlužení a znehodnocením měny najít. Při analýze dat za celé

19 sledované období vyšla korelace 0,039 a z dat po roce 2005 dosáhla hodnoty 0,940, tedy vysoce kladná korelace. Z výsledku je patrné, že v rámci celého sledovaného období nelze potvrdit existenci závislosti vývoje devizového kurzu na vývoji ukazatele zadlužení, od roku 2005 tento jev však pozorován je. Nutno poznamenat, že konec sledovaného období je ovlivněn vyšší nejistotou na finančních trzích. Následující graf porovnává vývoj volatility kurzu a zadlužení VB. Graf 17: Porovnání vývoje volatility kurzu GBP/USD a zadlužení země Zdroj: Bank of England, vlastní výpočty Výše uvedený graf naznačuje možnou souvislost vývoje zadlužení a volatility měnového kurzu. Mezi lety 2001 a 2003 je patrná korelace ukazatelů. Při poklesu poměru dluhu k HDP volatilita měnového kurzu klesla. V nadcházejících letech, kdy poměr dluhu k hrubému domácímu produktu rostl, rostla také volatilita měnového kurzu. Od roku 2007, kdy docházelo k růstu zadlužení země, výrazně vzrostla také volatilita kurzu. Výrazný nárůst volatility byl také způsoben zvýšenou nejistotou subjektů na měnovém trhu v souvislosti s globální ekonomickou krizí. Výpočet korelace došel k hodnotě 0,740 za celé sledované období. Lze tedy konstatovat, že průběh zadlužení ve srovnání s vývojem volatility devizového kurzu dosahuje ve sledovaném období korelace. Závěr Cílem práce bylo nalezení možné působnosti fiskální politiky na vývoj devizového kurzu. V případě České republiky nebyla dokázána jednoznačná korelace mezi vývojem zadlužování a vývojem měnového kurzu. Velká Británie v analýze částečně negativní vliv zadlužování země na vývoj své měny prokázala. Především od roku 2005 bylo pozorováno zhodnocení měny vůči dolaru při splátkách dluhu a znehodnocování měny při opětovném zadlužování se. Korelace byla potvrzena také porovnáním ukazatele zadlužení a volatility devizového trhu.

20 Ukazatel zadlužení se v ČR v rámci sledovaného období pohyboval v rozmezí přibližně 19 % až 37 %, naproti tomu ukazatel ve Velké Británii dosahoval hodnot v intervalu 36 % až 68 %. Rozdíly v závěrech výsledků zemí mohou být dány odlišností ve výši ukazatele zadlužení. Použité zdroje ROSENBERG, Michael R. Currency Forecasting : A Guide To Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Determination. United States of America : IRWIN Professional Publishing, Fiscal Policy and the Determination of Exchange Rates. DURČÁKOVÁ, Jaroslava; MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. Praha : Management Press, s. r. o., Teorie parity úrokové míry a úrokový diferenciál. BUCHANAN, James M., Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press, ŢAMBERSKÝ, Pavel. Ekonomie měnového kurzu I. Praha: Oeconomica, IZÁK, V. Fiskální politika. 2. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze Oceconomica, PRUŠVIC, David. Pravidla fiskální politiky. Praha, s. Dizertační práce. Vysoká škola ekonomická. BUCHANAN, James M. The Icons of Public Debt. The Journal of Finance [online]. Sep. 1966, Vol. 21, No. 3. ZEMÁNEK, Josef. Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky (1. díl). Ekonomický portál [online] ŠMAHLÍKOVÁ, E. Dopad současné krize na ekonomiku Velké Británie. Praha, stran. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Data z ČSÚ, ČNB, Patria Finance, Bank of England, ECB, Eurostatu, MFČR a Federal Reserve Bank of St. Louis

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny v prosinci vykázaly nárůst o 0,4 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více