VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ , IČ: (dále jen Společnost ). Společnost je pod dohledem České národní banky jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice (dále jen ČNB). Společnost je na základě povolení k činnosti platební instituce, uděleného v souladu s ustanovením zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen ZPS ) ČNB, oprávněná poskytovat platební služby vymezené v ustanovení 3 odst. 1 písm. a), c), d) a f) ZPS. Společnost je vedená v registru ČNB pod číslem 2009/621/ od Tyto VOP stanovují pravidla, která se uplatní spolu s dalšími ustanoveními Rámcové smlouvy (dále jen Smlouva ) pro veškeré právní vztahy vznikající mezi Společností a Klientem na základě Smlouvy. 1

2 1. Vymezení pojmů Pro účely Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: Ceník Společností uveřejňovaný aktuální ceník služeb, přístupný na webových stránkách Společnosti; ČNB se rozumí Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ , která je příslušným orgánem dohledu nad činností Společnosti v oblasti platebních služeb; Den vypořádání pracovní den, kdy dojde k odepsání částky z platebního účtu Společnosti dle Pokynů Klienta; Identifikace Klienta se rozumí identifikace ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; Forexový trh devizový trh, jehož středové kurzy se považují za oficiální světové kurzy; Klient fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu, na základě které jí budou poskytovány devizové služby; Konfirmace potvrzení o zadání Platby v elektronické podobě vystavené bankou; Obchod spotový obchod provedený na základě Smlouvy uzavřený mezi Společností a Klientem; Obchodní tajemství veškeré obchodní či technické informace, související s kteroukoliv ze stran, které mají skutečnou nebo potencionální, materiální nebo nemateriální hodnotu; Objednávka doklad vyhotovený Společností, který podepisují obě Smluvní strany pro odsouhlasení všech údajů již provedeného Obchodu; Odložená splatnost provedení platební transakce Společností je možné až v okamžiku, kdy obdrží protihodnotu na zvoleném bankovním účtu. Pokud se tak nestane, splatnost na Pokynu se odkládá; 2

3 Osoba Klientem oprávněná osoba, kterou Klient uvede v dodatku Smlouvy jako osobu, která má právo zadat Pokyny k Obchodu a disponovat platebními prostředky potřebné k provedení Obchodu; Platební příkaz pokyny pro provedení Obchodu; Potvrzení doklad vyhotovený Společností, který Společnost posílá Klientovi; Pracovní den den, ve kterém je možné odesílat platby z bankovního účtu; Promptní platba platba, která je realizována v jeden pracovní den, tzn. Společnost obdrží platební prostředky Klienta na vázaný platební účet a ještě v ten samý pracovní den posílá protihodnotu na účet Klienta nebo jako platbu třetí osobě; Provozní doba část pracovního dne, a to od 8 hod. do 17 hod.; Okamžik blízko konce pracovního dne okamžik, kdy Klient pošle Platební příkaz minimálně 1 hod před koncem pracovní doby, tj. 17hod, nebo 15 minut před ukončením možnosti poslání peněz do zahraničí, tj. 15hod.; Okamžik přijetí Platebního příkazu okamžik, kdy Společnost obdrží Platební příkaz od Klienta v rámci provozní doby Společnosti. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Společnosti, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku pracovní doby následujícího pracovního dne Společnosti; Směnný kurz kurz, za který je provedena směna jedné měny na druhou, a odvozuje se od aktuální situace na Forex trhu a obsahuje odměnu Společnosti; Smlouva rozumí se Rámcová smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem; Smluvní strany jsou Společnosti a Klient, který uzavřel Smlouvu; Spotový obchod bezhotovostní obchod s cizími měnami, tj. nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně,který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků za sjednaný kurz v okamžiku uzavření platební transakce; Účet Klienta účet vedený Společností pro Klienta, který slouží k evidenci peněžních prostředků Klienta svěřených Společnosti k provádění Obchodů; Variabilní symbol osmimístné číslo, které slouží k identifikaci Klienta 3

4 Všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky Společnosti, které jsou přílohou Smlouvy; ZPS zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. 2. Obecná ustanovení 1. V případě, že některé ustanovení Smlouvy by bylo v rozporu s VOP, má přednost Smlouva. 2. Společnost provede jen takové Platební příkazy, které jsou úplné, správné, srozumitelné a učiněné v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou. 3. Klient je povinen reklamovat údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech přijatých od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že Klient se všemi údaji uvedenými v daných dokumentech souhlasí. 4. V případě, že nastane jakákoliv porucha, kterou Společnosti nemůže ovlivnit, jsou Smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víře buď u ukončení Obchodu, nebo se dohodnout na pokračování takového Obchodu za dříve sjednaných či jiných podmínek. 5. Sjednávání a provádění Obchodů lze výlučně v pracovní dny a v provozní dobu. 3. Založení a vedení Účtu Klienta 1. Společnost zřídí Klientovi Účet Klienta při uzavření Smlouvy. Účet Klienta slouží k evidenci peněžních prostředků svěřených Společnosti v souvislosti s prováděním Obchodů a k evidenci veškerých platebních transakcí provedených Společností pro Klienta na základě Smlouvy. 2. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a zároveň lepší kontrolu evidence Klientů přidělí Společnost Klientovi variabilní symbol při podpisu Smlouvy. 4

5 3. Tento variabilní symbol uvede Klient do každé platební transakce, kterou provede ve prospěch vázaného platebního účtu Společnosti, čímž se tato platba připíše na jeho Účet Klienta. Tento variabilní symbol je oprávněn požadovat pověřený zaměstnanec Společnosti při přijetí Platebního příkazu od Klienta. 4. Klient obdrží na začátku nového měsíce prostřednictvím u zůstatkový stav k poslednímu dni předchozího měsíce na svém Účtu Klienta. 5. Účet Klienta lze využívat zejména k následujícímu: a) přijímání peněžních prostředků; b) odesílání peněžních prostředků; c) nákup peněžních prostředků v jiné měně; d) prodej peněžních prostředků v jiné měně; 4. Veškeré operace s peněžními prostředky Klienta, vloženými na Účet Klienta, je oprávněn provádět pouze Klient. Společnost je oprávněna inkasovat z Účtu Klienta peněžní prostředky pro zajištění Obchodů, smluvní pokuty, poplatky dle aktuálního Ceníku uvedeného na internetových stránkách Společnosti, náhradu škody nebo jakýchkoliv jiných pohledávek, které souvisejí s poskytováním služeb Klientovi. 5. Aktuální výši zůstatku na Účtu Klienta sdělí Společnost Klientovi kdykoliv po ověření variabilního symbolu. 6. Společnosti nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnými Platebními příkazy Klienta nebo za škodu způsobenou vyzrazením variabilního symbolu ze strany Klienta dalším osobám. 4. Platební služby 1. Při poskytování platebních služeb postupuje Společnost v souladu s platnými právními předpisy. 5

6 2. Společnost je oprávněna od Klienta vyžadovat uvedení dalších údajů nebo předložení dalších dokumentů, pokud je to nutné pro řádné provedení platební transakce nebo pokud je k tomu povinna podle platných právních předpisů. 3. Společnost neomezuje Klienta stanovením minimální částky pro jednotlivou platební transakci Přijetí platby 1. Při podpisu Smlouvy obdrží Klient čísla bankovních účtů Společnosti, na které bude v rámci Obchodu CZK či devize posílat. 2. V případě, že po připsání peněžních prostředků z příchozí platební transakce na vázaný platební účet Společnosti nebude Společnost schopna danou platební transakci řádně identifikovat, např. z důvodu jejího nedostatečného označení příkazcem, vyzve Společnost Klienta k její dodatečné identifikaci. V případě, že platební transakci nebude možné dostatečně identifikovat ani poté, je Společnost oprávněna ve lhůtě do 15 dnů od přijetí peněžních prostředků z dané platební transakce odeslat příslušné peněžní prostředky příkazci zpět. 3. Poplatek za tyto služby Společnosti bude Klientovi navýšen o bankovní poplatky účtované případně bankou příkazce a o bankovní poplatky spojené s příchozí platební transakcí na vázaný platební účet Společnosti a dále o případné poplatky spojené s poukázáním připsané částky na Účet Klienta Provedení platební transakce 1. Podpisem Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Společnost na žádost Klienta zajistí pro Klienta provedení platební transakce spočívající v převodu peněžních prostředků na bankovní účet Klienta, nebo na účet třetí osoby, a to na základě Platebního příkazu. 2. Platební příkazu musí obsahovat tyto náležitosti: a) název obchodní firmy, sídlo a IČO, nebo jméno, příjmení a adresu Klienta b) název a adresu příjemce c) název, sídlo a stát banky příjemce 6

7 d) číslo účtu příjemce e) SWIFT kód f) částku a měnu g) způsob platby poplatku ( OUR/SHA) h) datum splatnosti i) platební titul j) podpis Klienta 3. Podmínkou pro provedení Platebního příkazu k platební transakci je připsání příslušných peněžních prostředků na vázaný účet Společnosti včetně případných poplatků. 4. Společnost nenese žádnou odpovědnost, jak vůči Klientovi, tak vůči třetím osobám, za škodu vzniklou neprovedením Platebního příkazu, pokud nebyly splněny podmínky stanovené právními předpisy, Smlouvou a VOP. 5. Závazek Společnosti k provedení platební transakce je splněn odepsáním příslušné částky peněžních prostředků v požadované měně z vázaného platebního účtu Společnosti. Společnost je povinna odeslat peněžní prostředky dle Platebního příkazu k provedení platební transakce. 6. Společnost vůči Klientovi nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé neuskutečněním požadované platební transakce řádně a včas za předpokladu, že Klient předá Společnosti nesprávné, zavádějící nebo neúplné údaje nutné k řádnému provedení platební transakce. 7. V případě předání nesprávných, zavádějících nebo neúplných údajů je Společnost oprávněna provedení Platebního příkazu odmítnout. 7

8 4.3. Uzavírání Obchodu 1. Uzavírání Obchodu probíhá prostřednictvím telefonních linek určených Společností. Společnost je v souladu se Smlouvou oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů s Klientem, tj. zaznamenávat hovory o vyjednávání a uzavírání Obchodů, a tyto dále zpracovávat a archivovat, k čemuž dává Klient podpisem Smlouvy svůj výslovný souhlas. 2. Během jednoho telefonního hovoru mezi Společností a Klientem může být uzavřen jeden nebo více Obchodů. 3. Standardní postup při sjednání Obchodu je následující: a) Klient zavolá na určenou telefonní linku Společnosti a sdělí pověřenému zaměstnanci Společnosti parametry požadovaného Obchodu. b) Pověřený zaměstnanec Společnosti nabídne Klientovi aktuální směnný kurz, za který by Obchod měl být proveden. Společnost si vyhrazuje právo do okamžiku závazného odsouhlasení kurzu Klientem, nabídnutý směnný kurz v souvislosti se změnou na trhu měnit. c) Klient nabízený kurz buď závazně příjme, nebo odmítne, a to výslovně, zřetelně a nezpochybnitelným způsobem. d) Pověřený zaměstnanec Společnosti zopakuje parametry Obchodu a výši kurzu. Následným odsouhlasením Klienta ve všech bodech je Obchod uzavřený. e) Klient poté pošle Společnosti vyplněný Platební příkaz prostřednictvím u nebo faxu. 4. Společnost není odpovědná za případy, kdy nelze výše uvedený způsob uzavírání Obchodu využít z důvodu, které jsou mimo její kontrolu. 8

9 4.4. Průběh Obchodu 1. Obchod bude vypořádán bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených k provedení Obchodu od Klienta na vázaný platební účet Společnosti a Platebního příkazu. Klient se zavazuje k úhradě celého svého závazku nejpozději pracovní den po uzavření Obchodu. Nesplněním tohoto závazku Klientem vzniká právo Společnosti odstoupit od uzavřeného Obchodu a uplatnit sankce, případně vyúčtovat vzniklou škodu. 2. Společnost není povinna splnit své závazky vůči Klientovi, dokud Klient nepřevede peněžní prostředky k finančnímu krytí požadovaného Obchodu na vázaný platební účet Společnosti. 3. Po vypořádání Obchodu Společnost vystaví doklady o vypořádání realizované platební transakce, tzv. Potvrzení a Objednávku, které odešle Klientovi poštou nebo em. Potvrzení slouží jako doklad pro Klienta, podepsanou Objednávku pošle Klient zpět prostřednictvím pošty nebo u Společnosti jako potvrzený doklad o správnosti všech údajů provedeného Obchodu. 5. Identifikace a ochrana osobních údajů 1. Společnost je povinna provést identifikaci Klienta. Klient je povinen poskytnout Společnosti při provádění identifikace potřebnou součinnost, zejména je povinen předložit příslušné požadované doklady. a) Identifikace se provádí u fyzické osoby za její přítomnosti předložením průkazu totožnosti a ověřením jeho základních údajů dle zákona včetně ověření shody podoby Klienta s vyobrazením v předloženém průkazu totožnosti. b) U identifikace právnické osoby je třeba předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku a identifikaci fyzické osoby jednající za tuto právnickou osobu. 2. Identifikaci provádí pověřený zaměstnanec Společnosti. 9

10 3. Klient podpisem Smlouvy uděluje Společnosti svůj souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby Společnosti, a to za účelem naplnění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a zkvalitnění poskytovaných služeb Společnosti, vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 4. Osobní údaje Klienta budou zpracovávány pouze pro účely této Smlouvy a zpřístupněny pověřeným zaměstnancům Společnosti či kontrolním orgánům, pro něž je právo přístupu stanoveno zákonem. Společnosti je povinna zpracovávat osobní údaje Klienta v požadovaném rozsahu zejména dle požadavku zákona č. 253/08 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Pokud by Klient odmítl poskytnout zákonem požadované osobní údaje, není Společnost oprávněna požadovanou službu Klientovi poskytnout. 5. Pokud by došlo při zpracování osobních údajů Klienta ke vzniku nemajetkové újmy, je Klient oprávněn domáhat se svých nároků dle obecné zákonné úpravy ( 13 Občanského zákoníku). Za porušení povinností odpovídá zpracovatel osobních údajů Společnosti. 6. V případě eventuelního odvolání souhlasu s uchováváním a zpracováním osobních údajů Klienta je Společnost oprávněna s okamžitou platností ukončit poskytování všech služeb Klientovi, a to bez ohledu na to, zda z takového ukončení poskytování služeb může Klientovi vzniknout škoda. Společnost si v souvislosti s výše uvedeným vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy. 7. Klient souhlasí se zveřejňováním názvu své obchodní firmy v souvislosti s prezentační činností Společnosti. 6. Informace poskytované Klientovi 1. Společnost je povinna během trvání Smlouvy poskytnout Klientovi následující informace: a) sídlo Společnosti, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci Klienta se Společností; 10

11 b) údaj o tom, zda je Společnost zapsána v seznamu nebo registru platebních institucí, její registrační číslo nebo jiný údaj umožňující její identifikaci v takovém seznamu nebo registru; c) název a sídlo orgánu nad činností Společnosti jakožto poskytovatele v oblasti poskytování platebních služeb; d) informace o poskytované platební službě, tj. popis platební služby; údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení Platebního příkazu, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takvého souhlasu podle ustanovení 106 ZPS (neodvolatelnost platebního příkazu); e) údaj o okamžiku přijetí Platebního příkazu a o okamžiku blízko konce pracovní doby; f) maximální lhůta pro provedení požadované platební služby; g) údaj o omezení celkové částka platebních transakcí; h) údaj o částce, kterou je Klient povinen Společnosti zaplatit, a je-li částka za poskytnuté služby složena z více samostatných položek, tak i rozpis těchto jednotlivých položek; i) údaj o prostředcích komunikace mezi Smluvními stranami a o technických požadavcích na vybavení Klienta k této komunikaci; j) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací; k) údaj o jazyce, v němž má být Smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi Společností a Klientem; l) údaj o době trvání Smlouvy; m) informace o právu Klienta vypovědět Smlouvu a o podmínkách a následcích její výpovědi; n) informace o právním řádu, kterým se Smlouva řídí, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů; 11

12 o) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi Společností a Klientem a o možnosti Klienta podat stížnost ČNB jakožto příslušného orgánu dohledu; p) informace o tom, u které banky je veden účet, na který Společnost převádí nebo vkládá peněžní prostředky, které ji byly svěřeny k provedení platební transakce; q) informace o částce, za nichž nese Společnost ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce; r) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce Společnosti; s) informace o odpovědnosti Společnosti za nesprávné provedení platební transakce; t) informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce. 2. Další informační povinnosti při provádění platebních transakcí jsou vymezeny v ustanovení 92 ZPS. 7. Povinnost mlčenlivosti 1. Smluvní strany se zavazují používat veškeré informace chráněné obchodním tajemstvím i chráněné informace druhé smluvní strany, které se dozvěděly v souvislosti v plněním Smlouvy, pouze pro účely uvedené ve Smlouvě anebo těchto VOP a v souladu s nimi. 2. Smluvní strany se zavazují: a) zajistit utajení získaných chráněných informací a informací, které jsou předmětem obchodního tajemství, způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Smluvní strany jsou zejména povinny zabezpečovat, aby z předaných dokumentů a záznamů nebyly zhotovovány neevidované kopie; 12

13 b) zabezpečovat, aby všichni jejich zaměstnanci, zástupci i všechny osoby, kterým byly informace podléhající obchodnímu tajemství nebo chráněné informace zpřístupněny v souladu se Smlouvou anebo těmito VOP, o nich zachovávaly mlčenlivost a aby tyto osoby zajistily utajení všech získaných chráněných informací. 3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna předat a nebo jakkoliv jinak zpřístupnit chráněné informace nebo informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, jakékoliv třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty, ledaže tak učiní a) s předchozím písemných souhlasem druhé Smluvní strany; b) na základě povinnosti uložené obecně závazným právním předpisem; c) pokud to Smlouva nebo tyto VOP výslovně neumožní. 4. Ustanovení Smlouvy anebo těchto VOP, týkající se ochrany obchodního tajemství a chráněných informací, trvají i po ukončení Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny utajovat veškeré chráněné informace a informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, i po ukončení Smlouvy. 8. Reklamace 1. Reklamaci může podat každý Klient, který má smluvní vztah se Společností. Reklamaci může uplatnit písemně na adrese: Tourist Centrum s.r.o., Švédská 10, Olomouc, případně zaslat faxem na číslo nebo em na adresu: 2. Reklamační řízení se zahajuje na návrh, který obsahuje: identifikaci Klienta(jméno a příjmení, příp. název obch.společnosti a IČO); kontaktní údaje Klienta (tel. číslo, fax. číslo, ); identifikace Platebního příkazu, ke kterému se daná reklamace vztahuje; úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností; 13

14 důkazní prostředky nebo označení důkazů; další skutečnosti, které mohou mít vliv na posuzování oprávněnosti reklamace, datum a podpis Klienta. 3. Klient je povinen vyhotovit návrh na reklamaci poskytnuté služby a odeslat jej bez zbytečného odkladu poté, co má za to, že došlo k porušení podmínek Smlouvy, VOP nebo platných právních předpisů. 4. V případě, že návrh na reklamaci neobsahuje informace nezbytné pro řádné posouzení reklamace, Společnost Klienta neprodleně vyzve k doplnění informací a přesně specifikuje jaké informace požaduje doplnit. 5. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů, přičemž se započítává teprve ode dne, kdy Společnost obdržela všechny potřebné informace a dokumenty. 6. O výsledku reklamačního řízení Společnost Klienta informuje, a to formou zaslání písemného vyhotovení rozhodnutí o reklamaci. 9. Smluvní pokuta 1. Bude-li Klient v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 2. Bude-li Společnost v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinna zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 3. Smluvní strana, která je povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu dle tohoto článku VOP, je povinna uhradit druhé Smluvní straně předmětnou smluvní pokutu ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyúčtování o pokutě. 4. Vyúčtování smluvní pokuty musí obsahovat údaje umožňující přezkoumání vyúčtované smluvní pokuty. 14

15 10. Řešení sporů 1. Veškeré spory mezi Společností a Klientem, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně otázek její platnosti, budou nejprve řešeny smírnou cestou. 2. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří vyřešit výše uvedené spory do 30 dnů ode dne, kdy byly jedné Smluvní straně doručena výzva druhé Smluvní strany k zahájení jednání o řešení vzniklého sporu či sporů, bude vzniklý spor či spory rozhodnut obecnými soudy České republiky, přičemž místní příslušnosti soudu bude určena dle sídla Společnosti, tj. v Olomouci. 11. Doručování 1. Společnost i Klient doručují své zásilky adresované druhé Smluvní straně na adresu či faxové číslo či určený druhou Smluvní stranou. 2. Zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy ji druhá Smluvní strana převzala. 3. Zásilky doručované faxem se považují za doručené okamžikem, kdy faxový přístroj odesilatele vygeneruje zprávu o úspěšném odeslání zásilky. 4. Zásilky doručované prostřednictvím u se považují za doručené dnem odeslání zprávy příjemci. 12. Závěrečná ustanovení 1. Podpisem Smlouvy Klient bere na vědomí obsah těchto VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a souhlasí s jejich ujednáním. 2. Společnost v případě změny VOP zašle všem stávajícím Klientům oznámení o těchto změnách alespoň dva měsíce před účinností změn; a dále je zpřístupní na svých internetových stránkách 15

16 3. Pokud Klient písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději 5 dní před účinností navrhované změny, potom platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta závazné ode dne nabytí jejich platnosti. 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. října

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA Smluvní strany: UNNI Trading, s. r. o se sídlem Olomouc, Na Letné 476/57, 772 00 IČ: 27802221 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30105 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více