VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ , IČ: (dále jen Společnost ). Společnost je pod dohledem České národní banky jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice (dále jen ČNB). Společnost je na základě povolení k činnosti platební instituce, uděleného v souladu s ustanovením zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen ZPS ) ČNB, oprávněná poskytovat platební služby vymezené v ustanovení 3 odst. 1 písm. a), c), d) a f) ZPS. Společnost je vedená v registru ČNB pod číslem 2009/621/ od Tyto VOP stanovují pravidla, která se uplatní spolu s dalšími ustanoveními Rámcové smlouvy (dále jen Smlouva ) pro veškeré právní vztahy vznikající mezi Společností a Klientem na základě Smlouvy. 1

2 1. Vymezení pojmů Pro účely Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: Ceník Společností uveřejňovaný aktuální ceník služeb, přístupný na webových stránkách Společnosti; ČNB se rozumí Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ , která je příslušným orgánem dohledu nad činností Společnosti v oblasti platebních služeb; Den vypořádání pracovní den, kdy dojde k odepsání částky z platebního účtu Společnosti dle Pokynů Klienta; Identifikace Klienta se rozumí identifikace ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; Forexový trh devizový trh, jehož středové kurzy se považují za oficiální světové kurzy; Klient fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu, na základě které jí budou poskytovány devizové služby; Konfirmace potvrzení o zadání Platby v elektronické podobě vystavené bankou; Obchod spotový obchod provedený na základě Smlouvy uzavřený mezi Společností a Klientem; Obchodní tajemství veškeré obchodní či technické informace, související s kteroukoliv ze stran, které mají skutečnou nebo potencionální, materiální nebo nemateriální hodnotu; Objednávka doklad vyhotovený Společností, který podepisují obě Smluvní strany pro odsouhlasení všech údajů již provedeného Obchodu; Odložená splatnost provedení platební transakce Společností je možné až v okamžiku, kdy obdrží protihodnotu na zvoleném bankovním účtu. Pokud se tak nestane, splatnost na Pokynu se odkládá; 2

3 Osoba Klientem oprávněná osoba, kterou Klient uvede v dodatku Smlouvy jako osobu, která má právo zadat Pokyny k Obchodu a disponovat platebními prostředky potřebné k provedení Obchodu; Platební příkaz pokyny pro provedení Obchodu; Potvrzení doklad vyhotovený Společností, který Společnost posílá Klientovi; Pracovní den den, ve kterém je možné odesílat platby z bankovního účtu; Promptní platba platba, která je realizována v jeden pracovní den, tzn. Společnost obdrží platební prostředky Klienta na vázaný platební účet a ještě v ten samý pracovní den posílá protihodnotu na účet Klienta nebo jako platbu třetí osobě; Provozní doba část pracovního dne, a to od 8 hod. do 17 hod.; Okamžik blízko konce pracovního dne okamžik, kdy Klient pošle Platební příkaz minimálně 1 hod před koncem pracovní doby, tj. 17hod, nebo 15 minut před ukončením možnosti poslání peněz do zahraničí, tj. 15hod.; Okamžik přijetí Platebního příkazu okamžik, kdy Společnost obdrží Platební příkaz od Klienta v rámci provozní doby Společnosti. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Společnosti, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku pracovní doby následujícího pracovního dne Společnosti; Směnný kurz kurz, za který je provedena směna jedné měny na druhou, a odvozuje se od aktuální situace na Forex trhu a obsahuje odměnu Společnosti; Smlouva rozumí se Rámcová smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem; Smluvní strany jsou Společnosti a Klient, který uzavřel Smlouvu; Spotový obchod bezhotovostní obchod s cizími měnami, tj. nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně,který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků za sjednaný kurz v okamžiku uzavření platební transakce; Účet Klienta účet vedený Společností pro Klienta, který slouží k evidenci peněžních prostředků Klienta svěřených Společnosti k provádění Obchodů; Variabilní symbol osmimístné číslo, které slouží k identifikaci Klienta 3

4 Všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky Společnosti, které jsou přílohou Smlouvy; ZPS zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. 2. Obecná ustanovení 1. V případě, že některé ustanovení Smlouvy by bylo v rozporu s VOP, má přednost Smlouva. 2. Společnost provede jen takové Platební příkazy, které jsou úplné, správné, srozumitelné a učiněné v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou. 3. Klient je povinen reklamovat údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech přijatých od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že Klient se všemi údaji uvedenými v daných dokumentech souhlasí. 4. V případě, že nastane jakákoliv porucha, kterou Společnosti nemůže ovlivnit, jsou Smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víře buď u ukončení Obchodu, nebo se dohodnout na pokračování takového Obchodu za dříve sjednaných či jiných podmínek. 5. Sjednávání a provádění Obchodů lze výlučně v pracovní dny a v provozní dobu. 3. Založení a vedení Účtu Klienta 1. Společnost zřídí Klientovi Účet Klienta při uzavření Smlouvy. Účet Klienta slouží k evidenci peněžních prostředků svěřených Společnosti v souvislosti s prováděním Obchodů a k evidenci veškerých platebních transakcí provedených Společností pro Klienta na základě Smlouvy. 2. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a zároveň lepší kontrolu evidence Klientů přidělí Společnost Klientovi variabilní symbol při podpisu Smlouvy. 4

5 3. Tento variabilní symbol uvede Klient do každé platební transakce, kterou provede ve prospěch vázaného platebního účtu Společnosti, čímž se tato platba připíše na jeho Účet Klienta. Tento variabilní symbol je oprávněn požadovat pověřený zaměstnanec Společnosti při přijetí Platebního příkazu od Klienta. 4. Klient obdrží na začátku nového měsíce prostřednictvím u zůstatkový stav k poslednímu dni předchozího měsíce na svém Účtu Klienta. 5. Účet Klienta lze využívat zejména k následujícímu: a) přijímání peněžních prostředků; b) odesílání peněžních prostředků; c) nákup peněžních prostředků v jiné měně; d) prodej peněžních prostředků v jiné měně; 4. Veškeré operace s peněžními prostředky Klienta, vloženými na Účet Klienta, je oprávněn provádět pouze Klient. Společnost je oprávněna inkasovat z Účtu Klienta peněžní prostředky pro zajištění Obchodů, smluvní pokuty, poplatky dle aktuálního Ceníku uvedeného na internetových stránkách Společnosti, náhradu škody nebo jakýchkoliv jiných pohledávek, které souvisejí s poskytováním služeb Klientovi. 5. Aktuální výši zůstatku na Účtu Klienta sdělí Společnost Klientovi kdykoliv po ověření variabilního symbolu. 6. Společnosti nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnými Platebními příkazy Klienta nebo za škodu způsobenou vyzrazením variabilního symbolu ze strany Klienta dalším osobám. 4. Platební služby 1. Při poskytování platebních služeb postupuje Společnost v souladu s platnými právními předpisy. 5

6 2. Společnost je oprávněna od Klienta vyžadovat uvedení dalších údajů nebo předložení dalších dokumentů, pokud je to nutné pro řádné provedení platební transakce nebo pokud je k tomu povinna podle platných právních předpisů. 3. Společnost neomezuje Klienta stanovením minimální částky pro jednotlivou platební transakci Přijetí platby 1. Při podpisu Smlouvy obdrží Klient čísla bankovních účtů Společnosti, na které bude v rámci Obchodu CZK či devize posílat. 2. V případě, že po připsání peněžních prostředků z příchozí platební transakce na vázaný platební účet Společnosti nebude Společnost schopna danou platební transakci řádně identifikovat, např. z důvodu jejího nedostatečného označení příkazcem, vyzve Společnost Klienta k její dodatečné identifikaci. V případě, že platební transakci nebude možné dostatečně identifikovat ani poté, je Společnost oprávněna ve lhůtě do 15 dnů od přijetí peněžních prostředků z dané platební transakce odeslat příslušné peněžní prostředky příkazci zpět. 3. Poplatek za tyto služby Společnosti bude Klientovi navýšen o bankovní poplatky účtované případně bankou příkazce a o bankovní poplatky spojené s příchozí platební transakcí na vázaný platební účet Společnosti a dále o případné poplatky spojené s poukázáním připsané částky na Účet Klienta Provedení platební transakce 1. Podpisem Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Společnost na žádost Klienta zajistí pro Klienta provedení platební transakce spočívající v převodu peněžních prostředků na bankovní účet Klienta, nebo na účet třetí osoby, a to na základě Platebního příkazu. 2. Platební příkazu musí obsahovat tyto náležitosti: a) název obchodní firmy, sídlo a IČO, nebo jméno, příjmení a adresu Klienta b) název a adresu příjemce c) název, sídlo a stát banky příjemce 6

7 d) číslo účtu příjemce e) SWIFT kód f) částku a měnu g) způsob platby poplatku ( OUR/SHA) h) datum splatnosti i) platební titul j) podpis Klienta 3. Podmínkou pro provedení Platebního příkazu k platební transakci je připsání příslušných peněžních prostředků na vázaný účet Společnosti včetně případných poplatků. 4. Společnost nenese žádnou odpovědnost, jak vůči Klientovi, tak vůči třetím osobám, za škodu vzniklou neprovedením Platebního příkazu, pokud nebyly splněny podmínky stanovené právními předpisy, Smlouvou a VOP. 5. Závazek Společnosti k provedení platební transakce je splněn odepsáním příslušné částky peněžních prostředků v požadované měně z vázaného platebního účtu Společnosti. Společnost je povinna odeslat peněžní prostředky dle Platebního příkazu k provedení platební transakce. 6. Společnost vůči Klientovi nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé neuskutečněním požadované platební transakce řádně a včas za předpokladu, že Klient předá Společnosti nesprávné, zavádějící nebo neúplné údaje nutné k řádnému provedení platební transakce. 7. V případě předání nesprávných, zavádějících nebo neúplných údajů je Společnost oprávněna provedení Platebního příkazu odmítnout. 7

8 4.3. Uzavírání Obchodu 1. Uzavírání Obchodu probíhá prostřednictvím telefonních linek určených Společností. Společnost je v souladu se Smlouvou oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů s Klientem, tj. zaznamenávat hovory o vyjednávání a uzavírání Obchodů, a tyto dále zpracovávat a archivovat, k čemuž dává Klient podpisem Smlouvy svůj výslovný souhlas. 2. Během jednoho telefonního hovoru mezi Společností a Klientem může být uzavřen jeden nebo více Obchodů. 3. Standardní postup při sjednání Obchodu je následující: a) Klient zavolá na určenou telefonní linku Společnosti a sdělí pověřenému zaměstnanci Společnosti parametry požadovaného Obchodu. b) Pověřený zaměstnanec Společnosti nabídne Klientovi aktuální směnný kurz, za který by Obchod měl být proveden. Společnost si vyhrazuje právo do okamžiku závazného odsouhlasení kurzu Klientem, nabídnutý směnný kurz v souvislosti se změnou na trhu měnit. c) Klient nabízený kurz buď závazně příjme, nebo odmítne, a to výslovně, zřetelně a nezpochybnitelným způsobem. d) Pověřený zaměstnanec Společnosti zopakuje parametry Obchodu a výši kurzu. Následným odsouhlasením Klienta ve všech bodech je Obchod uzavřený. e) Klient poté pošle Společnosti vyplněný Platební příkaz prostřednictvím u nebo faxu. 4. Společnost není odpovědná za případy, kdy nelze výše uvedený způsob uzavírání Obchodu využít z důvodu, které jsou mimo její kontrolu. 8

9 4.4. Průběh Obchodu 1. Obchod bude vypořádán bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených k provedení Obchodu od Klienta na vázaný platební účet Společnosti a Platebního příkazu. Klient se zavazuje k úhradě celého svého závazku nejpozději pracovní den po uzavření Obchodu. Nesplněním tohoto závazku Klientem vzniká právo Společnosti odstoupit od uzavřeného Obchodu a uplatnit sankce, případně vyúčtovat vzniklou škodu. 2. Společnost není povinna splnit své závazky vůči Klientovi, dokud Klient nepřevede peněžní prostředky k finančnímu krytí požadovaného Obchodu na vázaný platební účet Společnosti. 3. Po vypořádání Obchodu Společnost vystaví doklady o vypořádání realizované platební transakce, tzv. Potvrzení a Objednávku, které odešle Klientovi poštou nebo em. Potvrzení slouží jako doklad pro Klienta, podepsanou Objednávku pošle Klient zpět prostřednictvím pošty nebo u Společnosti jako potvrzený doklad o správnosti všech údajů provedeného Obchodu. 5. Identifikace a ochrana osobních údajů 1. Společnost je povinna provést identifikaci Klienta. Klient je povinen poskytnout Společnosti při provádění identifikace potřebnou součinnost, zejména je povinen předložit příslušné požadované doklady. a) Identifikace se provádí u fyzické osoby za její přítomnosti předložením průkazu totožnosti a ověřením jeho základních údajů dle zákona včetně ověření shody podoby Klienta s vyobrazením v předloženém průkazu totožnosti. b) U identifikace právnické osoby je třeba předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku a identifikaci fyzické osoby jednající za tuto právnickou osobu. 2. Identifikaci provádí pověřený zaměstnanec Společnosti. 9

10 3. Klient podpisem Smlouvy uděluje Společnosti svůj souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby Společnosti, a to za účelem naplnění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a zkvalitnění poskytovaných služeb Společnosti, vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 4. Osobní údaje Klienta budou zpracovávány pouze pro účely této Smlouvy a zpřístupněny pověřeným zaměstnancům Společnosti či kontrolním orgánům, pro něž je právo přístupu stanoveno zákonem. Společnosti je povinna zpracovávat osobní údaje Klienta v požadovaném rozsahu zejména dle požadavku zákona č. 253/08 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Pokud by Klient odmítl poskytnout zákonem požadované osobní údaje, není Společnost oprávněna požadovanou službu Klientovi poskytnout. 5. Pokud by došlo při zpracování osobních údajů Klienta ke vzniku nemajetkové újmy, je Klient oprávněn domáhat se svých nároků dle obecné zákonné úpravy ( 13 Občanského zákoníku). Za porušení povinností odpovídá zpracovatel osobních údajů Společnosti. 6. V případě eventuelního odvolání souhlasu s uchováváním a zpracováním osobních údajů Klienta je Společnost oprávněna s okamžitou platností ukončit poskytování všech služeb Klientovi, a to bez ohledu na to, zda z takového ukončení poskytování služeb může Klientovi vzniknout škoda. Společnost si v souvislosti s výše uvedeným vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy. 7. Klient souhlasí se zveřejňováním názvu své obchodní firmy v souvislosti s prezentační činností Společnosti. 6. Informace poskytované Klientovi 1. Společnost je povinna během trvání Smlouvy poskytnout Klientovi následující informace: a) sídlo Společnosti, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci Klienta se Společností; 10

11 b) údaj o tom, zda je Společnost zapsána v seznamu nebo registru platebních institucí, její registrační číslo nebo jiný údaj umožňující její identifikaci v takovém seznamu nebo registru; c) název a sídlo orgánu nad činností Společnosti jakožto poskytovatele v oblasti poskytování platebních služeb; d) informace o poskytované platební službě, tj. popis platební služby; údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení Platebního příkazu, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takvého souhlasu podle ustanovení 106 ZPS (neodvolatelnost platebního příkazu); e) údaj o okamžiku přijetí Platebního příkazu a o okamžiku blízko konce pracovní doby; f) maximální lhůta pro provedení požadované platební služby; g) údaj o omezení celkové částka platebních transakcí; h) údaj o částce, kterou je Klient povinen Společnosti zaplatit, a je-li částka za poskytnuté služby složena z více samostatných položek, tak i rozpis těchto jednotlivých položek; i) údaj o prostředcích komunikace mezi Smluvními stranami a o technických požadavcích na vybavení Klienta k této komunikaci; j) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací; k) údaj o jazyce, v němž má být Smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi Společností a Klientem; l) údaj o době trvání Smlouvy; m) informace o právu Klienta vypovědět Smlouvu a o podmínkách a následcích její výpovědi; n) informace o právním řádu, kterým se Smlouva řídí, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů; 11

12 o) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi Společností a Klientem a o možnosti Klienta podat stížnost ČNB jakožto příslušného orgánu dohledu; p) informace o tom, u které banky je veden účet, na který Společnost převádí nebo vkládá peněžní prostředky, které ji byly svěřeny k provedení platební transakce; q) informace o částce, za nichž nese Společnost ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce; r) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce Společnosti; s) informace o odpovědnosti Společnosti za nesprávné provedení platební transakce; t) informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce. 2. Další informační povinnosti při provádění platebních transakcí jsou vymezeny v ustanovení 92 ZPS. 7. Povinnost mlčenlivosti 1. Smluvní strany se zavazují používat veškeré informace chráněné obchodním tajemstvím i chráněné informace druhé smluvní strany, které se dozvěděly v souvislosti v plněním Smlouvy, pouze pro účely uvedené ve Smlouvě anebo těchto VOP a v souladu s nimi. 2. Smluvní strany se zavazují: a) zajistit utajení získaných chráněných informací a informací, které jsou předmětem obchodního tajemství, způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Smluvní strany jsou zejména povinny zabezpečovat, aby z předaných dokumentů a záznamů nebyly zhotovovány neevidované kopie; 12

13 b) zabezpečovat, aby všichni jejich zaměstnanci, zástupci i všechny osoby, kterým byly informace podléhající obchodnímu tajemství nebo chráněné informace zpřístupněny v souladu se Smlouvou anebo těmito VOP, o nich zachovávaly mlčenlivost a aby tyto osoby zajistily utajení všech získaných chráněných informací. 3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna předat a nebo jakkoliv jinak zpřístupnit chráněné informace nebo informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, jakékoliv třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty, ledaže tak učiní a) s předchozím písemných souhlasem druhé Smluvní strany; b) na základě povinnosti uložené obecně závazným právním předpisem; c) pokud to Smlouva nebo tyto VOP výslovně neumožní. 4. Ustanovení Smlouvy anebo těchto VOP, týkající se ochrany obchodního tajemství a chráněných informací, trvají i po ukončení Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny utajovat veškeré chráněné informace a informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, i po ukončení Smlouvy. 8. Reklamace 1. Reklamaci může podat každý Klient, který má smluvní vztah se Společností. Reklamaci může uplatnit písemně na adrese: Tourist Centrum s.r.o., Švédská 10, Olomouc, případně zaslat faxem na číslo nebo em na adresu: 2. Reklamační řízení se zahajuje na návrh, který obsahuje: identifikaci Klienta(jméno a příjmení, příp. název obch.společnosti a IČO); kontaktní údaje Klienta (tel. číslo, fax. číslo, ); identifikace Platebního příkazu, ke kterému se daná reklamace vztahuje; úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností; 13

14 důkazní prostředky nebo označení důkazů; další skutečnosti, které mohou mít vliv na posuzování oprávněnosti reklamace, datum a podpis Klienta. 3. Klient je povinen vyhotovit návrh na reklamaci poskytnuté služby a odeslat jej bez zbytečného odkladu poté, co má za to, že došlo k porušení podmínek Smlouvy, VOP nebo platných právních předpisů. 4. V případě, že návrh na reklamaci neobsahuje informace nezbytné pro řádné posouzení reklamace, Společnost Klienta neprodleně vyzve k doplnění informací a přesně specifikuje jaké informace požaduje doplnit. 5. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů, přičemž se započítává teprve ode dne, kdy Společnost obdržela všechny potřebné informace a dokumenty. 6. O výsledku reklamačního řízení Společnost Klienta informuje, a to formou zaslání písemného vyhotovení rozhodnutí o reklamaci. 9. Smluvní pokuta 1. Bude-li Klient v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 2. Bude-li Společnost v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinna zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 3. Smluvní strana, která je povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu dle tohoto článku VOP, je povinna uhradit druhé Smluvní straně předmětnou smluvní pokutu ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyúčtování o pokutě. 4. Vyúčtování smluvní pokuty musí obsahovat údaje umožňující přezkoumání vyúčtované smluvní pokuty. 14

15 10. Řešení sporů 1. Veškeré spory mezi Společností a Klientem, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně otázek její platnosti, budou nejprve řešeny smírnou cestou. 2. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří vyřešit výše uvedené spory do 30 dnů ode dne, kdy byly jedné Smluvní straně doručena výzva druhé Smluvní strany k zahájení jednání o řešení vzniklého sporu či sporů, bude vzniklý spor či spory rozhodnut obecnými soudy České republiky, přičemž místní příslušnosti soudu bude určena dle sídla Společnosti, tj. v Olomouci. 11. Doručování 1. Společnost i Klient doručují své zásilky adresované druhé Smluvní straně na adresu či faxové číslo či určený druhou Smluvní stranou. 2. Zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy ji druhá Smluvní strana převzala. 3. Zásilky doručované faxem se považují za doručené okamžikem, kdy faxový přístroj odesilatele vygeneruje zprávu o úspěšném odeslání zásilky. 4. Zásilky doručované prostřednictvím u se považují za doručené dnem odeslání zprávy příjemci. 12. Závěrečná ustanovení 1. Podpisem Smlouvy Klient bere na vědomí obsah těchto VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a souhlasí s jejich ujednáním. 2. Společnost v případě změny VOP zašle všem stávajícím Klientům oznámení o těchto změnách alespoň dva měsíce před účinností změn; a dále je zpřístupní na svých internetových stránkách 15

16 3. Pokud Klient písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději 5 dní před účinností navrhované změny, potom platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta závazné ode dne nabytí jejich platnosti. 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. října

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více