VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ , IČ: (dále jen Společnost ). Společnost je pod dohledem České národní banky jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice (dále jen ČNB). Společnost je na základě povolení k činnosti platební instituce, uděleného v souladu s ustanovením zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen ZPS ) ČNB, oprávněná poskytovat platební služby vymezené v ustanovení 3 odst. 1 písm. a), c), d) a f) ZPS. Společnost je vedená v registru ČNB pod číslem 2009/621/ od Tyto VOP stanovují pravidla, která se uplatní spolu s dalšími ustanoveními Rámcové smlouvy (dále jen Smlouva ) pro veškeré právní vztahy vznikající mezi Společností a Klientem na základě Smlouvy. 1

2 1. Vymezení pojmů Pro účely Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: Ceník Společností uveřejňovaný aktuální ceník služeb, přístupný na webových stránkách Společnosti; ČNB se rozumí Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ , která je příslušným orgánem dohledu nad činností Společnosti v oblasti platebních služeb; Den vypořádání pracovní den, kdy dojde k odepsání částky z platebního účtu Společnosti dle Pokynů Klienta; Identifikace Klienta se rozumí identifikace ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; Forexový trh devizový trh, jehož středové kurzy se považují za oficiální světové kurzy; Klient fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu, na základě které jí budou poskytovány devizové služby; Konfirmace potvrzení o zadání Platby v elektronické podobě vystavené bankou; Obchod spotový obchod provedený na základě Smlouvy uzavřený mezi Společností a Klientem; Obchodní tajemství veškeré obchodní či technické informace, související s kteroukoliv ze stran, které mají skutečnou nebo potencionální, materiální nebo nemateriální hodnotu; Objednávka doklad vyhotovený Společností, který podepisují obě Smluvní strany pro odsouhlasení všech údajů již provedeného Obchodu; Odložená splatnost provedení platební transakce Společností je možné až v okamžiku, kdy obdrží protihodnotu na zvoleném bankovním účtu. Pokud se tak nestane, splatnost na Pokynu se odkládá; 2

3 Osoba Klientem oprávněná osoba, kterou Klient uvede v dodatku Smlouvy jako osobu, která má právo zadat Pokyny k Obchodu a disponovat platebními prostředky potřebné k provedení Obchodu; Platební příkaz pokyny pro provedení Obchodu; Potvrzení doklad vyhotovený Společností, který Společnost posílá Klientovi; Pracovní den den, ve kterém je možné odesílat platby z bankovního účtu; Promptní platba platba, která je realizována v jeden pracovní den, tzn. Společnost obdrží platební prostředky Klienta na vázaný platební účet a ještě v ten samý pracovní den posílá protihodnotu na účet Klienta nebo jako platbu třetí osobě; Provozní doba část pracovního dne, a to od 8 hod. do 17 hod.; Okamžik blízko konce pracovního dne okamžik, kdy Klient pošle Platební příkaz minimálně 1 hod před koncem pracovní doby, tj. 17hod, nebo 15 minut před ukončením možnosti poslání peněz do zahraničí, tj. 15hod.; Okamžik přijetí Platebního příkazu okamžik, kdy Společnost obdrží Platební příkaz od Klienta v rámci provozní doby Společnosti. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Společnosti, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku pracovní doby následujícího pracovního dne Společnosti; Směnný kurz kurz, za který je provedena směna jedné měny na druhou, a odvozuje se od aktuální situace na Forex trhu a obsahuje odměnu Společnosti; Smlouva rozumí se Rámcová smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem; Smluvní strany jsou Společnosti a Klient, který uzavřel Smlouvu; Spotový obchod bezhotovostní obchod s cizími měnami, tj. nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně,který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků za sjednaný kurz v okamžiku uzavření platební transakce; Účet Klienta účet vedený Společností pro Klienta, který slouží k evidenci peněžních prostředků Klienta svěřených Společnosti k provádění Obchodů; Variabilní symbol osmimístné číslo, které slouží k identifikaci Klienta 3

4 Všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky Společnosti, které jsou přílohou Smlouvy; ZPS zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. 2. Obecná ustanovení 1. V případě, že některé ustanovení Smlouvy by bylo v rozporu s VOP, má přednost Smlouva. 2. Společnost provede jen takové Platební příkazy, které jsou úplné, správné, srozumitelné a učiněné v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou. 3. Klient je povinen reklamovat údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech přijatých od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že Klient se všemi údaji uvedenými v daných dokumentech souhlasí. 4. V případě, že nastane jakákoliv porucha, kterou Společnosti nemůže ovlivnit, jsou Smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víře buď u ukončení Obchodu, nebo se dohodnout na pokračování takového Obchodu za dříve sjednaných či jiných podmínek. 5. Sjednávání a provádění Obchodů lze výlučně v pracovní dny a v provozní dobu. 3. Založení a vedení Účtu Klienta 1. Společnost zřídí Klientovi Účet Klienta při uzavření Smlouvy. Účet Klienta slouží k evidenci peněžních prostředků svěřených Společnosti v souvislosti s prováděním Obchodů a k evidenci veškerých platebních transakcí provedených Společností pro Klienta na základě Smlouvy. 2. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a zároveň lepší kontrolu evidence Klientů přidělí Společnost Klientovi variabilní symbol při podpisu Smlouvy. 4

5 3. Tento variabilní symbol uvede Klient do každé platební transakce, kterou provede ve prospěch vázaného platebního účtu Společnosti, čímž se tato platba připíše na jeho Účet Klienta. Tento variabilní symbol je oprávněn požadovat pověřený zaměstnanec Společnosti při přijetí Platebního příkazu od Klienta. 4. Klient obdrží na začátku nového měsíce prostřednictvím u zůstatkový stav k poslednímu dni předchozího měsíce na svém Účtu Klienta. 5. Účet Klienta lze využívat zejména k následujícímu: a) přijímání peněžních prostředků; b) odesílání peněžních prostředků; c) nákup peněžních prostředků v jiné měně; d) prodej peněžních prostředků v jiné měně; 4. Veškeré operace s peněžními prostředky Klienta, vloženými na Účet Klienta, je oprávněn provádět pouze Klient. Společnost je oprávněna inkasovat z Účtu Klienta peněžní prostředky pro zajištění Obchodů, smluvní pokuty, poplatky dle aktuálního Ceníku uvedeného na internetových stránkách Společnosti, náhradu škody nebo jakýchkoliv jiných pohledávek, které souvisejí s poskytováním služeb Klientovi. 5. Aktuální výši zůstatku na Účtu Klienta sdělí Společnost Klientovi kdykoliv po ověření variabilního symbolu. 6. Společnosti nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnými Platebními příkazy Klienta nebo za škodu způsobenou vyzrazením variabilního symbolu ze strany Klienta dalším osobám. 4. Platební služby 1. Při poskytování platebních služeb postupuje Společnost v souladu s platnými právními předpisy. 5

6 2. Společnost je oprávněna od Klienta vyžadovat uvedení dalších údajů nebo předložení dalších dokumentů, pokud je to nutné pro řádné provedení platební transakce nebo pokud je k tomu povinna podle platných právních předpisů. 3. Společnost neomezuje Klienta stanovením minimální částky pro jednotlivou platební transakci Přijetí platby 1. Při podpisu Smlouvy obdrží Klient čísla bankovních účtů Společnosti, na které bude v rámci Obchodu CZK či devize posílat. 2. V případě, že po připsání peněžních prostředků z příchozí platební transakce na vázaný platební účet Společnosti nebude Společnost schopna danou platební transakci řádně identifikovat, např. z důvodu jejího nedostatečného označení příkazcem, vyzve Společnost Klienta k její dodatečné identifikaci. V případě, že platební transakci nebude možné dostatečně identifikovat ani poté, je Společnost oprávněna ve lhůtě do 15 dnů od přijetí peněžních prostředků z dané platební transakce odeslat příslušné peněžní prostředky příkazci zpět. 3. Poplatek za tyto služby Společnosti bude Klientovi navýšen o bankovní poplatky účtované případně bankou příkazce a o bankovní poplatky spojené s příchozí platební transakcí na vázaný platební účet Společnosti a dále o případné poplatky spojené s poukázáním připsané částky na Účet Klienta Provedení platební transakce 1. Podpisem Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Společnost na žádost Klienta zajistí pro Klienta provedení platební transakce spočívající v převodu peněžních prostředků na bankovní účet Klienta, nebo na účet třetí osoby, a to na základě Platebního příkazu. 2. Platební příkazu musí obsahovat tyto náležitosti: a) název obchodní firmy, sídlo a IČO, nebo jméno, příjmení a adresu Klienta b) název a adresu příjemce c) název, sídlo a stát banky příjemce 6

7 d) číslo účtu příjemce e) SWIFT kód f) částku a měnu g) způsob platby poplatku ( OUR/SHA) h) datum splatnosti i) platební titul j) podpis Klienta 3. Podmínkou pro provedení Platebního příkazu k platební transakci je připsání příslušných peněžních prostředků na vázaný účet Společnosti včetně případných poplatků. 4. Společnost nenese žádnou odpovědnost, jak vůči Klientovi, tak vůči třetím osobám, za škodu vzniklou neprovedením Platebního příkazu, pokud nebyly splněny podmínky stanovené právními předpisy, Smlouvou a VOP. 5. Závazek Společnosti k provedení platební transakce je splněn odepsáním příslušné částky peněžních prostředků v požadované měně z vázaného platebního účtu Společnosti. Společnost je povinna odeslat peněžní prostředky dle Platebního příkazu k provedení platební transakce. 6. Společnost vůči Klientovi nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé neuskutečněním požadované platební transakce řádně a včas za předpokladu, že Klient předá Společnosti nesprávné, zavádějící nebo neúplné údaje nutné k řádnému provedení platební transakce. 7. V případě předání nesprávných, zavádějících nebo neúplných údajů je Společnost oprávněna provedení Platebního příkazu odmítnout. 7

8 4.3. Uzavírání Obchodu 1. Uzavírání Obchodu probíhá prostřednictvím telefonních linek určených Společností. Společnost je v souladu se Smlouvou oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů s Klientem, tj. zaznamenávat hovory o vyjednávání a uzavírání Obchodů, a tyto dále zpracovávat a archivovat, k čemuž dává Klient podpisem Smlouvy svůj výslovný souhlas. 2. Během jednoho telefonního hovoru mezi Společností a Klientem může být uzavřen jeden nebo více Obchodů. 3. Standardní postup při sjednání Obchodu je následující: a) Klient zavolá na určenou telefonní linku Společnosti a sdělí pověřenému zaměstnanci Společnosti parametry požadovaného Obchodu. b) Pověřený zaměstnanec Společnosti nabídne Klientovi aktuální směnný kurz, za který by Obchod měl být proveden. Společnost si vyhrazuje právo do okamžiku závazného odsouhlasení kurzu Klientem, nabídnutý směnný kurz v souvislosti se změnou na trhu měnit. c) Klient nabízený kurz buď závazně příjme, nebo odmítne, a to výslovně, zřetelně a nezpochybnitelným způsobem. d) Pověřený zaměstnanec Společnosti zopakuje parametry Obchodu a výši kurzu. Následným odsouhlasením Klienta ve všech bodech je Obchod uzavřený. e) Klient poté pošle Společnosti vyplněný Platební příkaz prostřednictvím u nebo faxu. 4. Společnost není odpovědná za případy, kdy nelze výše uvedený způsob uzavírání Obchodu využít z důvodu, které jsou mimo její kontrolu. 8

9 4.4. Průběh Obchodu 1. Obchod bude vypořádán bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených k provedení Obchodu od Klienta na vázaný platební účet Společnosti a Platebního příkazu. Klient se zavazuje k úhradě celého svého závazku nejpozději pracovní den po uzavření Obchodu. Nesplněním tohoto závazku Klientem vzniká právo Společnosti odstoupit od uzavřeného Obchodu a uplatnit sankce, případně vyúčtovat vzniklou škodu. 2. Společnost není povinna splnit své závazky vůči Klientovi, dokud Klient nepřevede peněžní prostředky k finančnímu krytí požadovaného Obchodu na vázaný platební účet Společnosti. 3. Po vypořádání Obchodu Společnost vystaví doklady o vypořádání realizované platební transakce, tzv. Potvrzení a Objednávku, které odešle Klientovi poštou nebo em. Potvrzení slouží jako doklad pro Klienta, podepsanou Objednávku pošle Klient zpět prostřednictvím pošty nebo u Společnosti jako potvrzený doklad o správnosti všech údajů provedeného Obchodu. 5. Identifikace a ochrana osobních údajů 1. Společnost je povinna provést identifikaci Klienta. Klient je povinen poskytnout Společnosti při provádění identifikace potřebnou součinnost, zejména je povinen předložit příslušné požadované doklady. a) Identifikace se provádí u fyzické osoby za její přítomnosti předložením průkazu totožnosti a ověřením jeho základních údajů dle zákona včetně ověření shody podoby Klienta s vyobrazením v předloženém průkazu totožnosti. b) U identifikace právnické osoby je třeba předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku a identifikaci fyzické osoby jednající za tuto právnickou osobu. 2. Identifikaci provádí pověřený zaměstnanec Společnosti. 9

10 3. Klient podpisem Smlouvy uděluje Společnosti svůj souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby Společnosti, a to za účelem naplnění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a zkvalitnění poskytovaných služeb Společnosti, vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 4. Osobní údaje Klienta budou zpracovávány pouze pro účely této Smlouvy a zpřístupněny pověřeným zaměstnancům Společnosti či kontrolním orgánům, pro něž je právo přístupu stanoveno zákonem. Společnosti je povinna zpracovávat osobní údaje Klienta v požadovaném rozsahu zejména dle požadavku zákona č. 253/08 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Pokud by Klient odmítl poskytnout zákonem požadované osobní údaje, není Společnost oprávněna požadovanou službu Klientovi poskytnout. 5. Pokud by došlo při zpracování osobních údajů Klienta ke vzniku nemajetkové újmy, je Klient oprávněn domáhat se svých nároků dle obecné zákonné úpravy ( 13 Občanského zákoníku). Za porušení povinností odpovídá zpracovatel osobních údajů Společnosti. 6. V případě eventuelního odvolání souhlasu s uchováváním a zpracováním osobních údajů Klienta je Společnost oprávněna s okamžitou platností ukončit poskytování všech služeb Klientovi, a to bez ohledu na to, zda z takového ukončení poskytování služeb může Klientovi vzniknout škoda. Společnost si v souvislosti s výše uvedeným vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy. 7. Klient souhlasí se zveřejňováním názvu své obchodní firmy v souvislosti s prezentační činností Společnosti. 6. Informace poskytované Klientovi 1. Společnost je povinna během trvání Smlouvy poskytnout Klientovi následující informace: a) sídlo Společnosti, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci Klienta se Společností; 10

11 b) údaj o tom, zda je Společnost zapsána v seznamu nebo registru platebních institucí, její registrační číslo nebo jiný údaj umožňující její identifikaci v takovém seznamu nebo registru; c) název a sídlo orgánu nad činností Společnosti jakožto poskytovatele v oblasti poskytování platebních služeb; d) informace o poskytované platební službě, tj. popis platební služby; údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení Platebního příkazu, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takvého souhlasu podle ustanovení 106 ZPS (neodvolatelnost platebního příkazu); e) údaj o okamžiku přijetí Platebního příkazu a o okamžiku blízko konce pracovní doby; f) maximální lhůta pro provedení požadované platební služby; g) údaj o omezení celkové částka platebních transakcí; h) údaj o částce, kterou je Klient povinen Společnosti zaplatit, a je-li částka za poskytnuté služby složena z více samostatných položek, tak i rozpis těchto jednotlivých položek; i) údaj o prostředcích komunikace mezi Smluvními stranami a o technických požadavcích na vybavení Klienta k této komunikaci; j) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací; k) údaj o jazyce, v němž má být Smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi Společností a Klientem; l) údaj o době trvání Smlouvy; m) informace o právu Klienta vypovědět Smlouvu a o podmínkách a následcích její výpovědi; n) informace o právním řádu, kterým se Smlouva řídí, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů; 11

12 o) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi Společností a Klientem a o možnosti Klienta podat stížnost ČNB jakožto příslušného orgánu dohledu; p) informace o tom, u které banky je veden účet, na který Společnost převádí nebo vkládá peněžní prostředky, které ji byly svěřeny k provedení platební transakce; q) informace o částce, za nichž nese Společnost ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce; r) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce Společnosti; s) informace o odpovědnosti Společnosti za nesprávné provedení platební transakce; t) informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce. 2. Další informační povinnosti při provádění platebních transakcí jsou vymezeny v ustanovení 92 ZPS. 7. Povinnost mlčenlivosti 1. Smluvní strany se zavazují používat veškeré informace chráněné obchodním tajemstvím i chráněné informace druhé smluvní strany, které se dozvěděly v souvislosti v plněním Smlouvy, pouze pro účely uvedené ve Smlouvě anebo těchto VOP a v souladu s nimi. 2. Smluvní strany se zavazují: a) zajistit utajení získaných chráněných informací a informací, které jsou předmětem obchodního tajemství, způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Smluvní strany jsou zejména povinny zabezpečovat, aby z předaných dokumentů a záznamů nebyly zhotovovány neevidované kopie; 12

13 b) zabezpečovat, aby všichni jejich zaměstnanci, zástupci i všechny osoby, kterým byly informace podléhající obchodnímu tajemství nebo chráněné informace zpřístupněny v souladu se Smlouvou anebo těmito VOP, o nich zachovávaly mlčenlivost a aby tyto osoby zajistily utajení všech získaných chráněných informací. 3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna předat a nebo jakkoliv jinak zpřístupnit chráněné informace nebo informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, jakékoliv třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty, ledaže tak učiní a) s předchozím písemných souhlasem druhé Smluvní strany; b) na základě povinnosti uložené obecně závazným právním předpisem; c) pokud to Smlouva nebo tyto VOP výslovně neumožní. 4. Ustanovení Smlouvy anebo těchto VOP, týkající se ochrany obchodního tajemství a chráněných informací, trvají i po ukončení Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny utajovat veškeré chráněné informace a informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, i po ukončení Smlouvy. 8. Reklamace 1. Reklamaci může podat každý Klient, který má smluvní vztah se Společností. Reklamaci může uplatnit písemně na adrese: Tourist Centrum s.r.o., Švédská 10, Olomouc, případně zaslat faxem na číslo nebo em na adresu: 2. Reklamační řízení se zahajuje na návrh, který obsahuje: identifikaci Klienta(jméno a příjmení, příp. název obch.společnosti a IČO); kontaktní údaje Klienta (tel. číslo, fax. číslo, ); identifikace Platebního příkazu, ke kterému se daná reklamace vztahuje; úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností; 13

14 důkazní prostředky nebo označení důkazů; další skutečnosti, které mohou mít vliv na posuzování oprávněnosti reklamace, datum a podpis Klienta. 3. Klient je povinen vyhotovit návrh na reklamaci poskytnuté služby a odeslat jej bez zbytečného odkladu poté, co má za to, že došlo k porušení podmínek Smlouvy, VOP nebo platných právních předpisů. 4. V případě, že návrh na reklamaci neobsahuje informace nezbytné pro řádné posouzení reklamace, Společnost Klienta neprodleně vyzve k doplnění informací a přesně specifikuje jaké informace požaduje doplnit. 5. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů, přičemž se započítává teprve ode dne, kdy Společnost obdržela všechny potřebné informace a dokumenty. 6. O výsledku reklamačního řízení Společnost Klienta informuje, a to formou zaslání písemného vyhotovení rozhodnutí o reklamaci. 9. Smluvní pokuta 1. Bude-li Klient v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 2. Bude-li Společnost v prodlení se splněním závazku z Obchodu, je povinna zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty Obchodu za každý den prodlení. 3. Smluvní strana, která je povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu dle tohoto článku VOP, je povinna uhradit druhé Smluvní straně předmětnou smluvní pokutu ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyúčtování o pokutě. 4. Vyúčtování smluvní pokuty musí obsahovat údaje umožňující přezkoumání vyúčtované smluvní pokuty. 14

15 10. Řešení sporů 1. Veškeré spory mezi Společností a Klientem, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně otázek její platnosti, budou nejprve řešeny smírnou cestou. 2. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří vyřešit výše uvedené spory do 30 dnů ode dne, kdy byly jedné Smluvní straně doručena výzva druhé Smluvní strany k zahájení jednání o řešení vzniklého sporu či sporů, bude vzniklý spor či spory rozhodnut obecnými soudy České republiky, přičemž místní příslušnosti soudu bude určena dle sídla Společnosti, tj. v Olomouci. 11. Doručování 1. Společnost i Klient doručují své zásilky adresované druhé Smluvní straně na adresu či faxové číslo či určený druhou Smluvní stranou. 2. Zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy ji druhá Smluvní strana převzala. 3. Zásilky doručované faxem se považují za doručené okamžikem, kdy faxový přístroj odesilatele vygeneruje zprávu o úspěšném odeslání zásilky. 4. Zásilky doručované prostřednictvím u se považují za doručené dnem odeslání zprávy příjemci. 12. Závěrečná ustanovení 1. Podpisem Smlouvy Klient bere na vědomí obsah těchto VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a souhlasí s jejich ujednáním. 2. Společnost v případě změny VOP zašle všem stávajícím Klientům oznámení o těchto změnách alespoň dva měsíce před účinností změn; a dále je zpřístupní na svých internetových stránkách 15

16 3. Pokud Klient písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději 5 dní před účinností navrhované změny, potom platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta závazné ode dne nabytí jejich platnosti. 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. října

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více