BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013"

Transkript

1 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5

2 Definitions Definice 1. TeleTrade : TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, a limited liability Company registered as a Cyprus Investment Firm under registration number HE and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission under license number 158/ TeleTrade : TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je společnost s ručením omezeným registrovaná jako kyperská investiční společnost pod registračním číslem HE a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry číslo 158/ Client : A person who has entered into an agreement with TeleTrade, for investment and/or ancillary services which are authorized under TeleTrade s license number 158/11 issued by CySEC, in accordance with the Legal documentation forming the Operative Agreement between the client and TeleTrade found at 2. Klient : Osoba, která uzavřela se společností TeleTrade smluvní vztah týkající se investičních anebo doplňkových služeb, jenž je společnost TeleTrade oprávněna poskytovat podle licence č. 158/11 vystavené CySEC, podle právních listin představujících Operativní smlouvu mezi klientem a společností TeleTrade, které naleznete na stránce 3. All terms contained herein shall bear the definition/ meaning given to them by the legal documentation forming the Operative Agreement between the client and TeleTrade found at 3. Všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu se řídí definicí nebo významem, který jim přisoudily právní listiny představující Operativní smlouvu mezi klientem a společností TeleTrade, kterou naleznete na stránce Eligibility & Payment of Bonus Oprávnění a výplata odměny 4. To receive a Bonus a new client must open a trading account with TeleTrade and make a deposit in the trading account via the Personal Page at the website: https://my.teletrade.eu/. 4. Aby nový klient mohl získat odměnu, musí si otevřít obchodní účet u společnosti TeleTrade a vložit na tento obchodní účet vklad prostřednictvím Osobní stránky na webové stránce: https://my.teletrade.eu/. 5. A Bonus may also be payable to all existing TeleTrade clients when they make a deposit of new funds, but is not payable on the client s existing funds, unless it is a 24% Promo Bonus which is being paid to the client for achieving a specified traded volume of lots per month. 5. Odměnu lze rovněž vyplatit všem stávajícím klientům společnosti TeleTrade, jestliže na svůj účet vloží nové prostředky; nelze ji však vyplatit na již existující prostředky klienta, pokud se ovšem nejedná o odměnu 24 % Promo Bonus, která se vyplácí klientovi za dosažení určeného zobchodovaného objemu lotů za jeden měsíc. 6. All applications for new clients to open a trading account will be evaluated by the Compliance Department once the client has provided all the required documentation properly and fully completed, and only once he/she is approved will the 6. Všechny žádosti nových klientů o otevření obchodního účtu posoudí Kontrolní oddělení, jakmile klient řádně poskytne všechny kompletně vyplněné požadované dokumenty, a pouze v případě, že bude klient schválen, získává nárok na vyplacení TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2/5

3 client be eligible to receive the Bonus. odměny. 7. TeleTrade bonus schemes may vary from country to country so for exact details of applicable bonus schemes and promotions in your country please refer to your country s TeleTrade website. 7. Programy TeleTrade bonusů se mohou v různých státech lišit, tudíž přesné detaily bonusových programů a akcí ve vaší zemi naleznete na internetových stránkách TeleTrade náležících vašemu státu. Withdrawal & use of Bonus Výběr odměny a nakládání s odměnou 8. The Bonus may be used for trading without any restrictions, unless and in case any additional special conditions apply for specific types of Bonuses offered which can be found in the client s Personal Page at the website: https://my.teletrade.eu/ and/ or at the website: 8. Odměnu lze bez jakýchkoliv omezení použít k obchodování, jestliže se na ni nevztahují žádné další zvláštní podmínky pro konkrétní typy nabízených odměn, které naleznete na Osobní stránce klient na webové stránce: https://my.teletrade.eu/ a nebo na webové stránce: 9. Any profit earned by the client as a result of trading transactions involving the bonus may be withdrawn from the account without any restrictions, or may be used for trading. 9. Veškerý zisk, kterého klient dosáhne z obchodních operací s odměnou, může bez jakýchkoliv omezení vybrat z účtu, nebo jej může použít k obchodování. 10. When the volume of the available funds (equity) on the trading account becomes less than the bonus amount TeleTrade has the right, without notification, to close open account positions, and also to cancel the bonus, if the requirements to the quantity of the closed lots have not been achieved. This is the general practice however may be excluded in some bonus offers/ promotions. For specific information please refer to applicable special conditions for such offers/ promotions. 10. Jestliže objem dostupných prostředků (kapitálu) na obchodním účtu klesne pod výši odměny, má společnost TeleTrade právo uzavřít, bez předchozího upozornění, otevřené pozice na účtu a rovněž anulovat odměnu, jestliže nebyly splněny požadavky na množství uzavřených lotů. Jedná se o všeobecnou praxi, která se však nemusí uplatnit v případě některých nabídek/propagačních akcí na získání odměny. Podrobné informace získáte v platných samostatných podmínkách pro takové nabídky/propagační akce. Restrictions/ Limitations Omezení 11. Any Internal transfer of funds between the client s own accounts is not and will not be considered a deposit of new funds for the purposes of this Bonus offer and therefore the client will not be entitled to receive a Bonus under these circumstances. 11. Všechny interní převody prostředků mezi vlastními účty klienta se pro účely této nabídky Odměny nepovažují a nebudou se považovat za vklad nových prostředků, takže na základě těchto podmínek klient nebude oprávněn k vyplacení Odměny TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 3/5

4 12. Unless the provisions of clause 13 below have been fulfilled, if a withdrawal or internal transfer request is submitted to the trading account, the Bonus amount shall be cancelled and removed from the client s trading account. 12. Jestliže nedošlo k naplnění ustanovení článku 13 níže a jestliže se na obchodním účtu podá žádost o výběr prostředků nebo interní převod, Odměna se zruší a stáhne se z obchodního účtu klienta. 13. In order to withdraw the Bonus amount (not the equity) a client must provide the required amount of traded lots after receiving the Bonus in the trading account. The required amount of traded lots for each Bonus can be found in the Account History in the trading terminal MetaTrader and/or in the client s Personal Page at the website: https://my.teletrade.eu/ and/or at the website: 13. Aby klient mohl vybrat z účtu Odměnu (nikoliv svůj kapitál), musí dosáhnout požadovaného počtu zobchodovaných lotů poté, co na svůj obchodní účet obdrží Odměnu. Požadovaných počet zobchodovaných lotů pro každou Odměnu naleznete v Historii účtu v obchodním terminálu MetaTrader anebo na Osobní stránce klienta na webové stránce: https://my.teletrade.eu a/nebo na webové stránce: 14. Eligible financial instruments for trading to provide required amount of traded lots include only Forex and CFD on Metals. TeleTrade reserves the right to add or exclude other financial instruments at any moment at its own discretion. 14. Způsobilé finanční nástroje k obchodování poskytující požadované množství obchodovaných lotů zahrnují pouze Forex a CFD na kovy. TeleTrade si vyhrazuje právo na přidání nebo vyloučení jiných finančních nástrojů kdykoliv podle vlastního uvážení. 15. The whole amount of required traded lots must always be achieved in order to withdraw the Bonus amount, which means there can be no partial completion/ redemption/ payment of the Bonus amount under any circumstances. 15. Pro výběr částky Odměny z účtu je nutné vždy dosáhnout celého počtu požadovaných zobchodovaných lotů, což znamená, že za žádných okolností nemůže dojít k částečnému splnění, částečnému splacení nebo částečné výplatě částky Odměny. 16. In the case of a 24% Promo Bonus payable for traded volume of lots then the above clause 13 shall not apply but instead the bonus shall be paid after the required amount of traded volume of lots per month is achieved. The required amount of monthly traded volume of lots can be found in the client s Personal Page at the website: https://my.teletrade.eu/ and/ or at the website: 16. V případě odměny 24 % Promo Bonus, která se vyplácí na základě zobchodovaného objemu lotů, se výše uvedený odstavec 13 nepoužije a odměna se namísto toho vyplatí poté, co bude dosaženo požadované výše zobchodovaného objemu lotů za jeden měsíc. Požadovaná výše měsíčního zobchodovaného objemu lotů naleznete na Osobní stránce klienta na webové stránce: https://www.teletrade.eu/ a nebo na webové stránce: 17. The Bonus is not transferable. 17. Odměna není převoditelná. Reservations Vyhrazení práv 18. TeleTrade reserves all rights to modify and/or alter and/or 18. Společnost TeleTrade si vyhrazuje všechna práva kdykoliv TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 4/5

5 replace and/or cancel and/ or remove and/or discontinue and/or terminate this Bonus offer and each and any one or all of the present Terms & Conditions at any time and at its absolute discretion without prior notice. a na základě svého vlastního rozhodnutí bez předchozího upozornění upravit, změnit, nahradit, zrušit, stáhnout, nepokračovat anebo ukončit tuto nabídku na vyplacení Odměny a každou jednotlivou předloženou smluvní podmínku nebo všechny předložené Smluvní podmínky. 19. TeleTrade reserves the right at its absolute discretion to withhold any Bonus in case any of the present Terms and Conditions have not been fulfilled by the client or where the client has attempted to abuse the Bonus or has acted fraudulently with a lack of good faith towards TeleTrade. 19. Společnost TeleTrade si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí odepřít vyplacení Odměny v případě, že klient nedostál jakékoliv z těchto Smluvních podmínek, pokusil se zneužít Odměnu nebo se vůči společnosti TeleTrade dopustil podvodného jednání s absencí dobré vůle. Acknowledgment/ Acceptance Potvrzení / Souhlas 20. All of the present Bonus Terms and Conditions are essential and binding and by depositing funds in the trading account under this offer the client acknowledges that he/she has read, understood and unconditionally accepted and agreed to be bound by the present Bonus Terms and Conditions and/or any additional special conditions relating to a specific Bonus as the case may be, to be found on the TeleTrade website at 20. Všechny předložené Smluvní podmínky pro vyplácení odměn jsou zásadní a závazné a vložením prostředků na obchodní účet podle této nabídky klient potvrzuje, že četl, rozuměl a bezpodmínečně přijal a souhlasí s tím, že se bude řídit předloženými Smluvními podmínkami pro vyplacení Odměny anebo jakýmikoliv dodatečnými zvláštními podmínkami, které se týkají konkrétní Odměny, jenž naleznete na webové stránce společnosti TeleTrade Jurisdiction Jurisdikce 21. All present Bonus Terms and Conditions are governed by the Laws of the Republic of Cyprus and in case of a dispute which cannot be resolved by mutual agreement are subject to the exclusive jurisdiction of the District Courts of the Republic of Cyprus. 21. Všechny předložené Smluvní podmínky pro vyplácení odměn se řídí zákony Kyperské republiky a v případě sporu, který nebude možné vyřešit vzájemnou dohodou, je výhradní jurisdikcí příslušný Okresní soud Kyperské republiky. Miscellaneous In the event of any conflict or inconsistency between the English and the Czech versions, the English original shall prevail. Poznámka V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi anglickou a českou verzí, bude anglický originál upřednostněn TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 5/5

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta Seychelles, British Virgin Islands, Panama, Belize, Nevis, Marshall Islands Please complete and return to

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více