LIX ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIX -1998 ISSN 0037-7031"

Transkript

1 4 LIX ISSN

2 H a u sen bla s, Ján Hor e c k ý, Petr K a r I í k, Alena Ma cu S g a ll, Ludmila U h I í ř o v á Výkonná redaktorka: Anna Ji r s o v á Příspěvky a recenznf výtisky zasílejte na adresu redakce (J Praha 1 OBSAH Čang Chan-liang: Odkaz Josefa Vachka pro studium čínského The legacy of Josef Vachek and its imp1ications for the stu script Robert Adam: Jazyk Rakovnické hry vánoční II The language of The Rakovník Christmas Play Rozhledy Jarmila Doubravová: Skryté předpoklady komunikace Milan Harvalík: K problému klasifikace exonym Klára Osolsobě - Karel Pala - Pavel Rychlý: Frekvence vzorů Petra Kljjtzerová: Hranice frazeolo~;~ se posouvají... Petr Sgall: Český pohled na dějiny lingvistiky... Josef Filipec: Český jazyfový atlas Milan Jelínek: Zdařilý slovník stylistických pojmů Recenze Steffen Hohne - Marek Nekula (Hrsg.): Sprache, Wirtschaft, K und Tschechen in Interaktion (Jana Hoffmannová) Sociolinguistica Slovaca (Jiří Zeman)

3 ČASOPIS PRO OTAZKY TEORIE A KULTU Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR ROČNíK LIX 1998

4 Brazilian Portuguese: dialects and standard of big cities Červenka Miroslav: Z ruské teorie verše From the Russian theory of verse Doubravová Jarmila: Skryté předpoklady komunikace Hidden preconditions of communication Filipec Josef Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti Lexem-semem, the area of its usage, and the types of vagueness Filipec Josef Český jazykový atlas Czech Language Atlas Friš Martin: Mandelbrotův zákon a sémantické třídy Mandelbroťs Law and semantic classes Hajič Jan - Hajičová Eva - Panevová Jarmila - Sgall Petr: Syntax kém národním korpusu Syntax in the Czech National Corpus Harvalík Milan: K problému klasifikace exonym On the problem of classification of exonyms Hausenblas Ondřej: Sdělnost textu jako výsledek slohové průpravy Communicability of a text as a result of stylistic training Hoffmannová Jana: Co nového v komunikaci a jejím výzkumu News in present-day communication and its investigation Factors influencing the usage of the prepositions do and na in prese Hrdlička Milan: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předlo a na v současné češtině Czech Jelínek Milan: Zdařilý slovník stylistických pojmů A succesfu1 dictionary of stylistic concepts Karlík Petr - Niibler Norbert: Poznámky k nominalizaci v češtině Notes on nominalization in Czech KlOtzerová Petra: Hranice frazeologie se posouvají. The schifts of the boundaries of phraseology

5 Emergence of dialogical networks and political identity i The case of Democratic Party of Sudets ("Sudetenland") Osolsobě Klára - Pala Karel- Rychlý Pavel: Frekvence vzoru Frequency of paradigms of Czech verbs Panevová Jannila: Ještě k teorii valence Once more to the theory of valency Sgall Petr: Teorie valence a její formální zpracování... Theory of valency and its forma1izatioll Sgall Petr: Český pohled na dějiny lingvistiky... A Czech view on the history of linguistics RECENZE - REVIEW ARTlCL Arends Jacques - Muysken Pieter - Smith Narval (ed.): Pidgi (Jiří Zeman) Čermák Frantíšek - Hrnčířová Zdenka: Nizozemsko-český s Vachková) Fairclough Norman: Discourse and Social Change (Kamila K Filipec Josef: Studia Lexikologica (Albena Rangelova) Haraldsson Helgi: Rusko-islandský slovník (František Čen Kadečková) Hohne Steffen - Nekula Marek (Hrsg.): Sprache, Wirts Deutsche und Tschechen in Interaktion (Jana Hoffmannová Hřebíček Luděk: Lectures on Text Theory (Ludmila Uhlířová) Kommunikation in der Stadt (Jiří Nekvapil) Krátký slovník slovenského jazyka (František Čemlák) Murray Stephen S.: Theory Groups and the Study of Lang America (Jiří Nekvapil) 4

6

7

8 a pokud by se správně aplikovaly při studiu znakového písma, jaké má n bdou beze sporu metodologicky a teoreticky přínosné. Připomenu ~cdněty k zamyšlení: 1) leze o autonomii či spíše komplementaritěmluveného a psaného p 3. ~ísma: ::: úvahy o grafickém inventáři, zvláště pak o redundantních graféme t:ck::ch jevech jako interpunkce, rozlišování velkého a malého písmen io.2.:-:í a neoddělování slov; 3'1 nizory na vývoj jazyka, včetně příbuzné teorie o systémových mu tismu. :\'emohu podrobně hovořit o všech těchto myšlenkách. Zaměřím se z nich. a to jen nakolik jsou relevantní pro studium čínského písma. 2. Rád bych shrnul Vachkův funkcionalistický přístup k písmu. Slov :Ieny Kroužku používáno velmi rozmanitě, o úzu mimo Kroužek ani jednoduchá definice by proto nemohla vyjádřit můj záměr 3 Sám Vac k dánskému glosematickému "používání funkce ve fonnálním smyslu dření vztahu mezi výrazem a obsahem (1989, s. 57). Podle něho, stejn učitele Viléma Mathesia (1929), funkce předchází fonně a souvisí aspekty jazyka, totiž s výrazovými a komunikačními potřebami. 4 Právě z pragmatického hlediska Vachek vymezuje jednotlivé funkce mluvené jazyka. Jejich funkční rozlišení je povýtce empirické: Funkcí mluveného projevu je určitým okamžitým způsobem reagovat na danou s od psaného projevu. kterým je možné reagovat na tutéž skutečnost způsobem udržit lým (1939/1989, s. 107). Vachek zdůrazňuje vzájemnou nezávislost obou těchto norem a zárov komplementaritu: v synchronní rovině se uplatňují obě. Má zajisté prav I Předneseno v Pražském lingvistickém kroužku 4. listopadu Své základní pojednání.2um Problem der geschriebenen Sprache" z r (TeLP, později několikrát revidoval. Poslední revizi. datovanou 1987, otiskuje Luelsdorff (Vache 3 Mám citovat Vachkova vydavatele?..kolem roku 1979 jsme měli nepřímý, ale jasný zahodit" (Luelsdorff, in Vachek. 1983, s. xii). 4 V. Mathesius (1929) definuje funkční princip takto:... nová lingvistika. opírajíc s jazykem dnesním. vychází z potřeb vyjadřovacích a ptá se, jakými prostředky se těmto bám vyhovuje. Postupuje tedy od funkce k formě", a dodává: "A hloubka funkčního poj nejlépe ukazuje v tom. že opravdu vede také k důsledkům praktickým." Slovo a slovesnost, 59, 1998

9 začaly koexistovat, plnilo písmo pouze funkci zaznamenává Rozhodně nelze popřít, že první psané výpovědi, které se objev vycházely z výpovědí mluvených a že první pokus o psanou výpov grafická transpozice mluvených modelů (1989, s. 111). Dalo by se tedy říci, že psané výpovědi utvářejí druhotn každá složka plní roli "znaku jiného znaku". Tento systém "primárnímu systému znaků" (tzn. systému mluvené normy vztah k vnější skutečnosti. Zde Vachek souhlasí se svým uč Kroužku Agenorem Artymovyčem ( ), a dokonc abstraktní model langue kritizuje. Nicméně Vachek jde o kro že písmo, poté co se prosadilo, se postupně stavá na řeči ne výše uvedenou hierarchii, která drží písmo ve služebném po Psaný jazyk přestává být výlutně sekundárním systémem znak.'ů a p ního sémiotického systému, tím jak jeho složky směrují k lomu, aby ne znaky mimojazykové skutetnosti (ibid.). Toto hierarchické přesunutí jsem se pokusil znázornit tab dolů znamenají "vyjádřeno čím". Pro ujasnění problému rozdělil na tři. Tabulka 1 Stadium 1-7 Stadium 2-7 vnější skutetnost vnější skutetnost J. J. systém akustických znaků systém akustických znaků J. systém optických (grafických) znaků 3. Vachkův názor, že v kulturně rozvinutém společenství si u psaného jazyka narůstá díky jeho stabilitě, trvanlivosti spisovnému jazyku nezávislost na jazyku mluveném, je nep rického hlediska pravdivý.5 Nicméně stále lze zdokonalova 5 Obdobně též B. Havránek (1932) tvrdí: "Spisovnému jazyku... připad ústních projevů veřejných a projevy písemné," 242

10 přelomu dvacátých a třicátých let po saussurovském ob ;:,oklad. že skutečnost dává vzniknout řeči a řeč písmu, s;j:še ne sémiotickou. V jiných dobách a na jiných míste ~et slovy skutečnost", jiným způsobem. Teoreticky vzato, není důvod, proč by nemohla ex " :-.:ž by se písmo a řeč vyvinuly nezávisle na sobě, př é:"'cdů spojily. V takové společnosti by písmo i řeč by k::m systémem prvního řádu. Netvrdím, že se gramo tizjiní představa by byla pro homo Loquens nemyslit :: s:jisovatelé rozvíjeli. Stačí však poukázat na dva jevy ;;né: exístuje mnoho důkazů, že písmo v počátečním s ale čistě grafickými znaky, které přímo zobrazovaly sku :";a věšteckých kostech a bronzových nádobách se na zobrazení člověka, které mají sémantickou hodnotu, a byly provedeny určité laboratorní výzkumy na poli kogn že při čtení čínského písma lze fonologickou složku obe gie a grafémiky došlo až v pozdějším vývoji čínské mohutný nárůst homofonních výpůjček. Ze strukturál k jazykovému zvratu, při němž se písmo změnilo ze sém na systém druhého řádu, a to pod tlakem fonologie. P sémiotického vývoje písma. Která je však ta správná? Snadno lze vidět rozdíl mezi oběma verzemi. Kdykol ce, já hovořím o písmu, což není totéž. Nepochybně je v jazyk" místo pouhého a obecného "písmo". Pro začátek by písmo modeloval, heuristický postup, který by je adekvátnější systém než jazyk, který je, jak řekl Émile interpretujícím i ínterpretovaným. Stejně je tomu s m tvrzeni můžeme doplnit jasným faktem, že písmo slouž vání řeči, přičemž se v posledním případě často používá tických prostředků", jako jsou opis a popis (Vachek, 1 jazykověda je nejpřirozenějšíma nejdostupnějším mode Vede to k několika důsledkům. Jednak je nutné zav a řečí. Ačkoliv Vachek odmítá existenci langue jakožto u o čtyřech pojmech: mluvená norma, psaná norma, mluv úměra - nikoliv korespondence - nutí Vachka, aby př Slovo a slovesnost

11 vydané za působení na uni verzi tě státu Indiana Vache průkopnickou práci ukrajinského filologa Artymovy a přiznává, jak je mu zavázán za jeho výzkum grafémi Vachek, 1989, s. 93,103). Stejně jako jeho učitel ani Va a písmem na nejnižší fonémické a graférnické úrovni. I vala, byla by ovlivněna zásahem na vyšší, řekněme morf stejně vedlo k autonomii písma (ibid., s. 103). Aby mohl oddělit oba druhy jazykového vyjádření a z vislé struktury, neměl Vachek v počátečním období sv přizpůsobit fonologický model řeči potřebám písma. Všeobecně se připouští, že mluvený jazyk je založen na syst schopny v daném společenstvírozlišit významy. Je známo, že takov jednotkami jsou fonémy. Analogicky musí být psaný jazyk založen jsou schopny v daném společenství rozlišit významy. To je systém který nazýváme písmo. Jednotky tohoto systému mohou být nazván V tomto prvotním pozorování z roku 1945, které vyšlo 1949, již Vachek rozlišuje mezi oběma systémy. Aby m jazyk, musí předpokládat na nejnižší grafémické úrov podobá fonérnickým párům. Teoreticky by mohly existo a prakticky by existovat měly, avšak na rozdíl od foné binárních opozic, leda bychom odkazovali k přepisovaný J. Vachek sije plně vědom této námitky a pokouší se na z roku Kritika - a to i Jakobsonova - se soustřeďuje lelismu mezi fonémy a grafémy, přičemž vychází z faktu, distinktivní rysy, které by odpovídaly fonickým distinktivn Vachek zcela neočekávaně obrací Jakobsonovu kritiku pro nevěří ve shodu a vyčítá svým kritikům, že neústupným pokoušejí snížit písmo na úroveň pouhého fonologického korespondence je proti historickým faktům: "...takové sy dosaženo v žádném jazykovém společenství, kde se p psaná norma", má-ii kdy vzniknout, museli by "teoretičt normu jazyku, který dosud nebyl písmem zaznamenává souhlasit. Jádrem celého problému není, zda existuje ne mezi fonémy a grafémy - ve skutečnosti neexistuje -, a grafémů, aniž musíme hledat či vymýšlet binární distinkt 244

12

13 V duchu Vachkova přístupu budu chápat grafémy ja funkci v čínštině zastávají tahy <2>. Samy o sobě jsou kenémické, ale mohou být v jistých případech motivov písma, třeba dračí <7>. V literatuře a umění nejsou n a ikonizace (na Západě by jim odpovídaly třeba kaligrafi Z této nejnižší grafémické roviny se odvozují grafémi známé jako radikály <3>, z nichž se během vývoje vytv známé jako znaky [wen] <8> nebo rzi] <4>. Jejich kom [ci] <5>, a ty vedou k unikátní "grafosyntaxi". Připom grafémy a grafy není lineárně jednosměrný jako v řeč Stejně jako může být grafém vyzdvižen na vyšší, morf kou úroveň, může být graf snížen na pouhý morfog podobná degradace vede až k "desyntaxizaci" řetězce z Obousměrný vztah mezi morfografémickou a grafickou dvoustrannou šipkou, oproti šipce jednostranné, která z 6. Řeč se přirozeným způsobem segmentuje. Z této seg artikulačními a akustickými celky, vyznačujícími se se fonémickou, morfofonémickou, lexikální i syntaktickou v písmu, dokud se neharmonizuje v řeči. Proto slavný bičnou povahu čínštiny nemá v rozboru čínského pís kódování se grafémicky kóduje celý psaný text. Hlavní rozdíl mezi řečí a písmem vychází z toho, ž nemůžeme vyslovovat, jak jsme si ukázali na příkladu V řeči je plérémická pouze lexikální rovina, ale v čínsk všechny, pokud jsou realizovány slovem jakožto grafi případů, kdy grafický znak (znak-slovo) sestává zjediné že morfofonémícká rovina do určitého stupně též n v mluvené čínštíně nelze rozlišit mezi touto rovinou a r Nakonec i syntaktická jedinečnost písma je ovlivně kých morfémů, jako jsou např. označení pro časy a vidy, označení pádů, pomocná slovesa, mezivětné spojky a d grafickému" stylu nutno rozumět z perspektivy grafém Jak ukazuje Nina Catachová (1986), čínské písmo d gických možností", protože jeho v zásadě "plérémický ztělesňuje to, co je na písmu zvláštní, totiž nezávislo 246

14

15 3. 6.1:1] 9. fr LITERATURA CATACH, N.: Tne grapheme: Hs position and its degree of autonomy w language. In: G. Augst (ed.), New Trends in Graphemics and Orrhogr - New York 1986, s HAVRÁNEK, B.: Okoly spisovného jazyka ajeho kultura. In: Spisovná {ešrina MATIlESIUS, v.: Funkční lingvistika. In: Jazyk, kuliura a slovesnost. Prah VACHEK, J.: The Linguisric School oj Prague: An Jntroduction 10 Jrs University Press, Bloomington VACHEK, J.: WriIlen Language Revisited. Ed. P. A. Luelsdorff. Jo Philadelphia VACHEK, J. (ed.): Praguiana: Some Basic and LeM Known Aspecls oj Academia, Praha - John Benjamins, Amsterdam RÉSUMÉ The legacy or Josef Vachek and its implications for the stu The author summarizes ur Josef Vachek's thoughts on autonomy and c WTÍtten language and confronts them with what is known about historical ions of Chinese script. (i) Vachek presupposes that written language. w reproduction of speech, was subsequently getting more and more indepen finally turned out a plenipotentiary semiotic system with its own funct Chinese script was at its beginning a flrst-order semiotic system quite ind secondarily started to reproduce some features of the phonemic struc (ii) The c1assical structuralist puzzle about what should correspond, in grap res of phonemes does not exist in Chinese, where the most important sc (this level is already pleremic in Hjelmslev's terminology, whije morph semi-cenemic). (iii) Unchanged for about 2000 years, Chmese script br (both People's Republic and Democratic Republic), spoken "dialects" w uncomprehensible languages: every speaker reads the same script in his?aper read in the Prague Linguistic Circle on the 4 th af November 1996 b transcription Cang Chan-liang), professor at the Nationa! Taiwan University, 248

16

17 Circle, is inevitably at the mercy ofirnperfect trans!atio himself In my case, the trans!ation is English. I The appropriate to assess my reading in that larger historic reception ofprague functionalism in genera!, and Vach This language barrier, I assume, is a great loss indeed. where literary fortune is concerned, Professor Vachek speaking world than the other members ofthe Circle - exception ofroman Jakobson -- because like the!atte published extensively in English, and has taught and le including America. For positivistic security, it seems that I stili need j Vachek to Chínese writing. I have searched in his En very carefully, and have found only one iso!ated refere h.im. in a 'culturallinguistic community\ members are their competence in both spoken language and \vritten kind ofcorrespondence between the two language nor rnanifested on the sententialleve!, and 'somewhat less regu1arly' on the lexica!level C'between spoken and \\'T Vachek observes: 'Chinese seems to be one ofthe exc emphasis.). The Jack oflexica! correspondence in Ch not be what it seems. I shall return to this when disc and writing -- on the lexicallevel-- in the multi-diaieet now, I would like to concentrate on theoretica! issues. In his productive career over more than balfa cen extensively with many linguistic issues, like the other m

18

19 speech and the optica! sign ofwriting. 1t is then when become aware that they are actual1y having 'two lánds o the same extralingua! reality' and they begin 'to difieren transient as opposed to permanenť because oftheir resp 110). From a functiona! point ofview, Vachek asserts th second stage where both systems coexist, writing's func 'lt certainly cannot be denied that the &st written uttera community were based on spoken utterances and that th utterances were hardly more than (primitive) graphica! t models.' (111) One could say written utterances cons signs, with each of its component playing the role of 'a system does not reflect reality but 'the primary system o norm) which a!one hafs] direct links with extema! realit with his mentor, the Ukrainian member ofthe Circ1e, Ag and even with Saussure whose abstract model oflangue Vachek goes one step further than Artymovyc when he taken root, writing becomes gradual1y independent of sp hierarchy which reduces writing to a subservient status language ceases to be an exc1usively secondary system o acquires the status ofa primary semiotic system, inasmu component elements very strongly tend to constitute no signs ofextralingual reality.' (Ibid.) 1be hierarchical shi:ft can be diagrammed as in figu pointing arrow stands for 'giving rise to' or 'being repre

20

21

22 onomatology.6 Let me take a cue from Vachek's discussion of graphemic/phonemic and examine in greater details what can be developed from it. This happe what puzzles linguists most. Roman Jakobson, for one, dismisses the issu graphemic distinctive features can be made available for description. In h English volume published by Indiana University where he has taught as a v Linguistic School ojprague: An lntroduction to lts Theory and Practice (B Indiana UP, 1966), Vachek briefly alludes to the pioneering work ofthe af mentioned Ukrainian philologist Artymovyc who then was workllg in Prag acknowledges his indebtedness to the latter's research in graphemic invent more details, cf. 1989,93, 103ft). Like his mentor, Vachek does not beli correspondence between speech and writing on the lowest phonemic and g levels. According to him, even ifthere were any correspondence, it woul undermined by the interference on a higher, say, morphemic level, thus res writing's autonomy (103). However, in order to separate the two different kinds oflanguage exp to stress the fact that each has its own structure, the early Vachek seems to other choice than appropriating the phonologisťs model for speech to repr writing. It has been generally admitted that spoken 1anguage is based on phonic opposrtions capable of differentiating meanings in the giv communřty. As is well known, the system is called the phonem and rts units are known as phonemes. Analogously, written lan be based on a system ofgraphic oppositions capable ofdi:fferent meanings in the given community. And rt is this system. formin

23 the transcription ofphonemes. Professor Vachek is fu criticism and in fact tries to respond to it in a 1987 essa ofjakobson, has been raised mainly against the assump phoneme and grapheme on the ground that there are no the grapheme which would correspond to the phonic d phoneme (1989, 96). Curiously, Vachek turns Jakobson's critique again not believe in the correspondence either and refutes his insistence on such correspondence is an attempt to redu phonological transcription. Vachek asserts that such historical facts: '[S)uch a systematic correspondence h language community which had developed its written n should ever ex.ist, it can ouly take place when 'theoretic artificial written norm on a language until then not reco ouly agree with Vachek. But the heart oftbe matter i systematic correspondence between phoneme and grap how one can adequately descn"be the strncture ofgrapb procedure, not even the fictitious binarism ofphonemic interesting that neither Vachek nor his critics believe in correspondence, but they use this shared observation fo his critics refuse to grant writing autonomy, Vachek th from speech. How can that be possible? His answer Vachek wisely stops dwelling on the thomy problem o correspondence but switches to tbe higher level ofmorp level that phonemic differences can be by-passed. Va

24 words are dismissed. (1989, 97) Here we rnay be able to see the contrast between the non-alphabetica say, the more 'alphabetical' English -- because I am aware there is an obje calling English alphabetical. First ofa.l4 I will adopt Professor Vachek's between spoken language and written language and apply it to Chinese, a shortly see in figure 2. I believe Professor Vachek would have a better t Chinese than with the Indo-European languages, including his mother scri problerns which puzzle him would cease to be problerns. First of a.l4 he bothered by the dubious graphemic-phonemic correspondence because th Second, morphemes or morphographemes play a more important role tha leve!. Third, almost al1 the levels ofthe script have semantic values so th virtually independent from speech. He would no doubt see other probler complicate the issue. Before I get back to serious discussion, let rne take a comic relief by interesting example Professor Vachek gives when discussing the occasion complete accurate transposition between speech and writing. It happens someone asks you how to spell a word. Then you need to name al1letters Vachek's words, 'to express al1 graphic elements ofa written utterance in (1983,203). This won't work in Chinese because there is no way ofask Chinese: 'How do you spell <ff>!hau/ [good]?' in the same way of ask.in English 'How do you spell /raitl? <right>, <rite>, or <write>?' which actu means 'How do you write /rait/?' for the written sign's graphemic elemen can never be pronounced. We do ask, though: 'How do you write!hau 3 / a /ni3-2!hau 3 / lbuai 4 /. The answer would be either you descnbe the two morphographemes which compose the word; or, more interestingly for ou

25 Chinese (fig. 2). And the diagram of spqken Chinese is for comparison. Figure 2 a) s:pqken Chinese phoneme -7 rnorphophoneme -7 word - (initial, end) + suprasegrnent.a! tone (cenernic) (semi-pleremic) (plerer b) }Yritten Chjnese grapherne -7 morphographeme~-7 graph (graphemic compotuld) stroke *i1j -7 radical lm ' (cenemic or pleremic) (pleremic) ~-7 charac Cf: (plerem As you can see, I have borrowed Louis Hjelmslev's two types of script: the cenernic and the pleremic (ie., s semantically full) to interpret the diagram. It is interest Chinese, as in EnglislJ. otily the lexicallevel is pleremic - talk about, indeed we don't say aloud, morpheme, becau talking about or saying aloud lexia, both being monosyll band, not only the rnorphographemic level is plerernic, b level can be semantically invested ifnot valued in the firs graphemes are combined with other graphemes, not for lnspired by Professor Vachek, I take graphemes to whose function in Chínese is performed by strokes ~11J are cenemic except a few instances, but oftentimes can b production ofspecia1 types ofwriting like the dragon sc

26 But it is important to note that the relation between morphographemes not invariably linearly uni-directiona!, as in speech, but reciprocal. Jus can be elevated to the higher morphographemic and sometimes graphic can be 'degenerated', so to speak, into morphographeme. It is not sur degradation sometimes even involves the desyntaxising condensation of action in one graphic unit. The reciprocal re1ation between morphograph graphic levels is indicated in Figure 2 by a double-headed arrow, in con directional arrow used in speech. The segrnentalisation nature ofspeech gives rise to syllables, which articu1atory and acoustic integers noted for their sequential continuity th phonemic, morphophonemic, lexical, and syntactica!levels. But syllab apply to writing before it is tampered with speech. Hence the celebrat ofmonosyllabicity/polysyllabicity ofchinese speech does not make muc discussion ofchinese writing. Instead ofphonologica! encoding, the w scriptoria1 text is graphemically encoded. Furthermore, a major difference between speech and writing is!ha phonemes, graphemes per se are not pronounceable, as we have already funny example ofwriting in air. As to semantics, in speech only the le pleremic; but in written Chinese aiilevels are pleremic as long as they ar in the graphic unit of a word, including the extrerne case where a graphi word-sign) contains only one grapheme. You may argue with rne!hat morphophonemic level carries sernantic va!ue to certain degree, but in s one can't tell the difference between this level and the higher lexica1leve Finally, the syntaetic uniqueness ofwriting has to do with its scarci grannnatica! morphemes, such as tense and aspect markers, articles or d

27 speech. Once free, řt will no longer be necessary to talk abou written utterances. Maybe Professor Vachek would love to see Unless the analogy between the two language norms can l!evels ofsentential and discursive analyses, řt has re1atively limi elsewhere in an analysis ofcontemporary Taiwanese fiction. lex.icallevel, and řt is in this area that Professor Vachek has mad I arn referring to his rnarvellous studies of graphemic redundan breadth and depth ofhis philological knowledge and the rigour also referring to his perceptive observation ofthe role which ar -- two peripherallex.ical elements -- p1ay in language developm has made me to retlect deeply on the differences in lex.ical sema language system on Mainland Chína and in Taiwan, as a result between system-specific and non-system-specific fuctors, the 1 policy and economy growth. Finally, the lecture would not be complete without respon Vachek's only comment on the Chínese language, which I prom beginning ofmy taik. And I hope my response will also have general theme ofthe Circle's lecture series this year, namely, 'L you will have recalled, Professor Vachek points out that Chíne exceptionallanguages in which there is no correspondence betw on the lex.icallevel I have been thinking it over and have arri there is visib1e or audib1e discrepancy between the way words a the way they are pronounced. Now this is already a truism be between the two norms in the first p1ace. But ifwe situate the multi-lingual map ofchína, the question would be made much

28 1anguages); or, more precisely, it serves as a mediator among the dialect some are remoter from one another than the distance between French an The fact is that people speaking different dialects pronounce the same sc that is, in their own dialects. Therefore, some mutually incomprehensib be made intelligible via the identical legible script. This of course is not this kind of phonetic remapping ofthe script will not affect the system o Sometirnes, new written signs have to be loaned or coined to accommod (eg, the sign <~> has been created, in fact an archaic sign reintroduced Shantungnese, which I happen to speak -- to represent the vocative case contraction lniel instead ofthe 'bisyiiabic', ie, two separate graphic signs 5ť.> ler!). Therefore, the Iack of correspondence between phonemics a on the lexicallevei, as Professor Vachek observes, is actually a different consisting of a set ofnarrative transforrnations. First, the standardised are introduced to the users ofa dialect. Second, the users manage to pro script in their dialect, ie, to remap the written signs in their own system o Third, in the course oftheir remapping, some new written signs are crea members ofone dialectal community are able to communicate with mem community through the basically identical writing system. What then a coinages, or, in Jakobson and Vachek's phraseology, neologisms and arc Their number is often so small and their position SO invisible even in the they cannot affect the system, let alone effect a system-mutation, by disp centre/periphery reiation unless some overpowering and violent extra-sy are in force. I hope I have been able to answer Professor Vachek's question in a

29

30 explicit, injunction to throw the notion "function" overboard.' (Luelsdorf 4 Vilem Mathesius ([ 1929] in Vachek 1983, ) defines function follows: '... the new linguistics, relying on its experience with present-d starts from the needs ofexpression and inquires what means serve to sati coll1munication needs in the language being studied. It thus proceeds fr form' (123). Anq he belíeves 'the profundity ofthe functional conception is... best shown by the fact that it really leads to practical consequences 5 See Bohuslav Havranek's discussion ofthe Standard Language in where the author observes 'the standard language... is usual1y made to various kinds ofpublíc utterances and written communication' (145). 6 1n their 1929 theses, members ofthe Circle stress the importance o word, or linguistic onomatology: 'Linguistic research analysing speech as objectivized mechanical fact has often denied the existence ofthe word a Still, from the functional viewpoint the independent existence ofthe word evident, although it is manifested in different languages with different inte constitutes onjy a potential fact.' (Vachek 1983,83-84)

31 Za Danou Davidovou (Irena Bogoczová) Dovětek k příspěvku T. Hoskovce Sedm let od obnovení či Čechová) POKYNY PRO AUTORY Redakce Slova a slovesnosti žádá autory, aby své příspěvky odevzdáv ho procesoru TEXT 602 nebo WP 5.1. Zároveň s disketou, kterou re vrátí, je třeba odevzdat příspěvek v jednom vyhotovení vytištěný - v vě (na stranu 30 řádek, na řádce 60 úhozů, meziřádková mezera 2). Při úpravě příspěvku dodržujte následující pravidla: - text, který má být vysazen kurzivou, musí být v kurzivě zapsán, - pro zdůraznění se užívá proložení, které se vyznačuje jen ve vyti disketě, - na literaturu se v textu odkazuje příjmením autora, rokem vydán v závorkách (Kopečný, 1980, s. 34); seznam literatury je uveden na deno více položek téhož autora, řadí se chronologicky; v Kronice s mo v textu (do závorky); prosíme autory, aby při úpravě bíbliograf běžný v našem časopise, - text poznámek se uvádí na závěr příspěvku (nikoli tzv. poznámky p Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s tiskárnou Planti Redakce: Letenská 4, Praha I, Malá Strana, tel Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce Slova S.LO., P.O. Box 2, Praha 4, tel Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný dne Sole agents for ah foreign countries: Kubon & Sagner, P.O. Box, 803 G.F.R. (or any other subscription agency in the G.F.R.). Vycházl čtyřikrát do roka. Prodejní cena jednoho čísla 45 Kč. Cena př Totočlsl0 je v prodeji v knihkupectví Fišer v budově FF UK, nám tel , a v prodejně Academia, Národnl tf. 7,11000 Praha 1, t Toto číslo vyšlo v prosinci 1998 Ústav pro jazyk český AV ČR

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Anna Smolková aj9-jes-sml-cte-02 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : When and where do children start school? The age at which

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více