Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wienerberger cihlářský průmysl, a. s."

Transkript

1 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Státním fondem rozvoje bydlení a mediálními partnery Business Media CZ a JAGA Media vyhlašuje v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2009 v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne v platném znění, novela ze dne 19. dubna ročník veřejné anonymní architektonické soutěže na téma: Rodinný dům budoucnosti V Českých Budějovicích, 11. března 2009.

2 1. Účel, poslání a předmět soutěže 1.1. Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je vytvoření návrhů rodinných domů, které, při respektování současných, avšak především budoucích, dnes předvídatelných energetických, ekonomických i ekologických aspektů, charakterizuje vysoká architektonická úroveň, materiálová i technická vyspělost a cenová přijatelnost jak z hlediska výstavby, tak i užívání a které poskytnou každému členu rodiny maximální pohodu bydlení a vytvoří prostorové předpoklady pro harmonické soužití rodiny Předmět soutěže Předmětem soutěže jsou návrhy rodinných domů, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod. Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce Podklad pro navrhování Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání září Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže, v sekretariátu soutěže, k dispozici je na 2. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel 2.1. Vyhlašovatel Jméno: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Zastoupen: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice Tel. / fax: tel.: ; fax: Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže, sekretariát soutěže Jméno: PhDr. Václav Chaloupecký KOMUNIKACE & PROFIT Zastoupen: PhDr. Václav Chaloupecký Sídlo: Pražská 16, Praha 10 Tel. / fax: tel.: ; ; fax: Přezkušovatel soutěžní dokumentace Jméno: Ing. arch. Jan Cach Sídlo: Vršovická 8, Praha10, Tel. / fax: tel.: ; mobil: e mail: 3. Druh soutěže 3.1. Podle záměru řešení Soutěž se vyhlašuje jako projektová Podle předmětu řešení Soutěž se vyhlašuje jako architektonická a konstrukční Podle druhu účastníků Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová.

3 4. Účastníci soutěže 4.1. Účast v soutěži Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách Osoby vyloučené ze soutěže jsou ty osoby, které: se podílely na vypracování soutěžních podmínek a na vypsání soutěže, jsou členy poroty, jsou manžely, příbuznými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob Důvody pro vyloučení přihlášených soutěžních návrhů ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: Nesplňují obsahové požadavky vypsání soutěže (viz bod 1.) Neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek Nebyly doručeny ve stanoveném termínu Vykazují porušení anonymity. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna dle 10, odst. 6, Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy nemohou být v soutěži oceněny. Mohou být posuzovány a odměněny pouze mimo soutěž. 5. Vyhlášení soutěže Soutěž bude vyhlášena v Hospodářských novinách, informace o vyhlášení budou zveřejněny rovněž na internetových adresách: České komory architektů vyhlašovatele mediálních partnerů soutěže, Vydavatelství Business Media CZ a Vydavatelství JAGA Media sekretariátu soutěže a na časopisu Stavebnictví, vydavatelství VEGA; Soutěžní podmínky 6.1. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně Soutěžní podmínky lze získat: u vyhlašovatele na adrese: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, České Budějovice, zákaznické centrum , fax: ; ; v sekretariátu soutěže na adrese: PhDr. Václav Chaloupecký KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, Praha 10, tel.: ; fax: ; mobil ;

4 7. Soutěžní návrh, požadované přílohy a jejich obsah Soutěžní návrh, vč. všech příloh, se odevzdává v neporušeném, neprůhledném, zalepeném obalu Podmínky anonymity soutěžního návrhu Soutěžní návrhy jsou pro hodnocení porotou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí být označena logem, popisem, podpisem, heslem ani jinou grafickou značkou, která by mohla vést k porušení anonymity. Za porušení anonymity bude považováno i uvedení polohy objektu (s výjimkou orientace ke světovým stranám), který je předmětem soutěžního návrhu, dále pak uvedení názvu ulice, místa, teritoria okolí stavby, vč. např. názvu řeky, lesa, kopce apod. anebo adresy lokality, a to i pokud jde o názvy či adresy smyšlené Závazný způsob označení soutěžních návrhů Všechny součásti soutěžního návrhu, t.j. obal, panel, obálky Autor a Zpáteční adresa, průvodní textová zpráva, podklady pro propagaci soutěže budou označeny nápisem: Soutěž POROTHERM DŮM Grafická část soutěžního návrhu Výkresová dokumentace: situace v měř. 1:500 nebo 1:200 půdorysy všech podlaží v měř. 1:100 nebo 1:50 minimálně dva řezy v měř. 1:100 nebo 1:50 všechny pohledy v měřítku min. 1:100 nebo 1:50 perspektivy (nejméně 2 ks), ev. axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností Ponechává se na uvážení soutěžících, zda předloží další grafické přílohy. Soutěžní návrh musí být umístěn na jednom panelu. Panel musí mít velikost 700 x 1000 mm (orientace na výšku). Jako materiál panelu se stanovuje lehký materiál pro výstavní účely Kapaplast nebo Forex tloušťky 5 mm. Vymezení pro označení identifikace na panelech: vpravo dole v rohu - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo návrhu, uprostřed dole rámeček 200 x 50 mm pro umístění štítku se jménem autora vlevo dole rámeček 200 x 50 mm pro název soutěže Průvodní textová zpráva Požaduje se ve dvou výtiscích formátu A4. Průvodní textová zpráva musí obsahovat: stručné objasnění principů, které předložený soutěžní návrh charakterizují základní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení. číselné údaje o stavbě: zastavěná plocha, velikosti místností, užitková plocha (viz ČSN , obestavěný prostor (viz ČSN ). Rozsah textu nesmí přesáhnout 2 strany formátu A4.

5 7.5. Podklady pro propagaci soutěže: Požadují se v digitální podobě na CD nebo DVD v těchto formátech: Vektorové podklady: *.DWG, *.DXF, *.DGN, *.CDR, *.PDF, *.AI, *.EPS Rastrové podklady: *.TIFF, *.JPEG, (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI, tzn x 1800 bodů. Průvodní textová zpráva: *.DOC, *.RTF Předávají se v zalepené obálce s označením Podklady pro propagaci soutěže Další přílohy Obálka s označením Zpáteční adresa Obálka nadepsaná Zpáteční adresa bude obsahovat jméno a adresu, na kterou je možné zaslat Protokol o průběhu soutěže a pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Obálka dále může obsahovat případný nesouhlas autorů s otevřením obálky Autor, pokud návrh nebude oceněn Obálka s označením Autor. Obálka nadepsaná Autor bude obsahovat jméno(a), adresu(y) s podpisy autora(ů), spoluautora(ů), dohodnutý procentuální podíl na případně získané ceně, údaje o bankovním spojení, telefonní a faxová čísla, ové adresy, kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže a štítek s označením předkladatele - autora. Rozměr štítku: 200 x 50 mm. Štítek bude, po otevření obálky autor, nalepen sekretariátem soutěže do rámečku 200 x 50 mm viz bod uprostřed dole na autorském panelu, který je pro umístění štítku se jménem autora určen. Obálky s označením Zpáteční adresa a Autor musí být neprůhledné a zalepené. 8. Kritéria hodnocení Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují (bez hierarchického rozlišení) následovně: Celkové architektonické a dispoziční uspořádání, funkčnost a originalita řešeni s přihlédnutím k vyřešení problému soužití generací běžné rodiny. Řešení budoucích, dnes již předvídatelných aspektů ekonomických, energetických i ekologických, a to především z hlediska provozních nákladů, při poskytnutí maximálního pohodlí a standardního komfortu.. Efektivnost využití kompletního cihlového systému POROTHERM. 9. Porota soutěže 9.1. Členové poroty Porota má devět řádných členů a dva členy - náhradníky. Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení: řádní členové poroty závislí: Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s řádní členové poroty nezávislí: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

6 Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty) Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr členové - náhradníci poroty nezávislí: Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt 10. Ceny POROTHERM DŮM 2009 a ceny partnerů soutěže Ceny společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Hlavní cena POROTHERM DŮM 2009 stanovuje se ve výši (slovy: dvěstětisíckorunčeských) Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. stanovuje se ve výši (slovy: stotisíckorunčeských) ,- Kč ,- Kč Ceny partnerů soutěže: Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských) Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských) Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Termín vyplacení cen Ceny společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ceny partnerů soutěže budou vyhlašovatelem a partnery soutěže vyplaceny do 50 dnů od konečného rozhodnutí poroty Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám budou podle 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle 79 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

7 11. Základní termíny soutěže Ustavující zasedání poroty Ustavující zasedání poroty soutěže se uskutečnilo dne 4. února Vyhlášení soutěže Vyhlášení soutěže se stanovuje na 11. března Termín pro podání a zodpovězení dotazů soutěžících Termín pro podání dotazů do sekretariátu soutěže, v písemné (vč. a fax) formě, (na jiné formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje na 17. dubna Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum přijetí zprávy . Termín pro zodpovězení dotazů je 11. května Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum odeslání zprávy . Odpovědi budou všem zájemcům o účast v soutěži přístupné na internetových adresách (viz bod 5.) od 14. května Datum odevzdání návrhů soutěžícími Odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na 27. července Datum hodnotícího zasedání poroty Datum hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 1. a 2. září Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty. Závěrečné zasedání poroty se stanovuje na nejpozději 18. září Lhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícím Lhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícím se stanovuje na dobu pěti pracovních dnů po rozhodnutí poroty, resp. pěti pracovních dnů po schválení protokolu předsedou poroty a podepsání protokolu členy poroty Oficiální vyhlášení výsledků soutěže Záměrem vyhlašovatelů je oficiálně slavnostně vyhlásit výsledky 12. listopadu Lhůta k proplacení cen a zvláštních cen Lhůty k vyplacení cen a zvláštních cen se stanovují na dobu do 50 dnů ode dne vyhlášení výsledků. 12. Způsob předání a termín odevzdávání soutěžních návrhů Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy je nutné odevzdat v neporušeném, neprůhledném, zalepeném obalu osobně nebo kurýrem do sekretariátu soutěže na adrese PhDr. Václav Chaloupecký KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, Praha Termín odevzdávání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy mohou být sekretariátu soutěže PhDr. Václav Chaloupecký KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, Praha 10, předávány v pracovní dny od 20. do 24. července 2009, v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. 13. Odvolání soutěže Soutěž smí vyhlašovatel odvolat jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání soutěže se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před odvoláním soutěžní podmínky převážně nebo zčásti splnili.

8 14. Řešení rozporů Případné rozpory budou řešeny dle 13 Soutěžního řádu České komory architektů. 15. Akceptování soutěžních podmínek Souhlas vyhlašovatele, porotců, přezkušovatele soutěžních návrhů a sekretáře soutěže s podmínkami soutěže Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, porotci, přezkušovatel soutěžních návrhů a sekretář soutěže, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže. 16. Autorská práva soutěžících Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě Svolení k užití autorského díla Autoři všech soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely popularizace soutěže, pro vydání katalogu soutěžních návrhů, event. kalendáře o soutěži či jiných obdobných marketingových či PR produktů v souvislosti se soutěží. Autoři oceněných návrhů dále postupují vyhlašovateli a partnerům soutěže právo užívat při prezentaci soutěžních prací, popularizaci soutěže a v referencích k oceněným návrhům označení Hlavní cena POROTHERM DŮM 2009, Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení a Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ. Užití autorského díla pro jiné účely, než je uvedeno v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné další svolení autorů a na dohodu s nimi Souhlas soutěžících s vystavením návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas i s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejich výsledků. 17. Zveřejnění výsledků soutěže Vyhlašovatel zveřejní výsledek soutěže oficiálně dne 12. listopadu 2009 a následně prostřednictvím vybraných periodik. 18. Dokumentace soutěžních návrhů Dokumentace oceněných návrhů Dokumentace oceněných návrhů se stává majetkem vyhlašovatele soutěže Dokumentace neoceněných návrhů Dokumentace neoceněných návrhů zůstává do skončení soutěže, tj. do oficiálního slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, v archivu sekretariátu soutěže. Soutěžní panely neoceněných návrhů mohou být, po ukončení soutěže, na vyžádání vráceny autorům. Vrácení je nutno písemně (vč. nebo faxu) vyžádat u vyhlašovatele nebo v sekretariátu soutěže do 31. prosince Po uplynutí této doby budou nevyžádané neoceněné návrhy skartovány.

9 19. Protokol o průběhu a výsledcích soutěže Vypracování protokolu Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže, vypracuje po konečném rozhodnutí poroty sekretariát soutěže Protokol o průběhu a výsledcích soutěže. Protokol schvaluje předseda poroty, spolupodepisují členové poroty Obsah protokolu Protokol o průběhu a výsledcích soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně údajů o hlasování poroty, zprávu přezkušovatele soutěžní dokumentace, rozhodnutí o vyloučení soutěžních návrhů, které nesplnily soutěžní podmínky ze soutěže, rozhodnutí o udělení cen a zvláštních cen, seznam soutěžních návrhů s uvedením autorů, prezenční listiny jednotlivých zasedání poroty a další, pro charakteristiku průběhu soutěže důležité informace. Do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže se zaznamenávají i odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají Distribuce protokolu Kopii Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže zašle sekretariát soutěže, poté, co je protokol předsedou poroty schválen a členy poroty podepsán, účastníkům soutěže, vyhlašovateli, České komoře architektů a partnerům soutěže. 20. Rozhodnutí poroty Rozhodnutí poroty v této soutěži je konečné a nelze proti němu podat protest. 21. Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění. 22. Schválení soutěžních podmínek Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané dne 4. února Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 27. února Tyto soutěžní podmínky byly Českou komorou architektů prohlášeny za regulérní dopisem č.j.: /Tu/Ce ze dne 9. března 2009.

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadání projektu ETIKA. www.skanska.cz/4etika

Zadání projektu ETIKA. www.skanska.cz/4etika Zadání projektu 4 ETIKA www.skanska.cz/4etika Zamyšlení: Je férové chování a podnikání v České republice opravdu již jen sci-fi pojmem? Jak daleko mohou zajít absurdní korupční kauzy z oblasti politiky,

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Zadání projektu 2014/2015 ETIKA. www.skanska.cz/4etika

Zadání projektu 2014/2015 ETIKA. www.skanska.cz/4etika Zadání projektu 2014/2015 4 ETIKA www.skanska.cz/4etika Zamyšlení: Je férové chování a podnikání v České republice opravdu jen sci-fi pojmem? Jak daleko mohou zajít absurdní korupční kauzy z oblasti politiky,

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015 Propozice soutěže Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více