Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí. Ámosovy listy. Vydáno dne Vánoční vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí. Ámosovy listy. Vydáno dne 21.12.2010 Vánoční vydání"

Transkript

1 Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí Ámosovy listy Vydáno dne Vánoční vydání

2 Vánoce, Vánoce přicházejí Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 1. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na vánoce vánočku, nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó! R: Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 2. Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlaţoval byt. Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vţdy, kdyţ chvátá na pohotovost. R: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny", čímţ prakticky zničí vţdycky večer rodinný. R: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 4. A kdyţ sní se, co je v míse, televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne v blaţenosti své. Mně se taky klíţí zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas aţ do Vánoc. R : Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Advent Slovo advent pochází z latinského "adventus", které znamená "příchod" - očekávání příchodu Spasitele na svět. Adventní doba trvá čtyři týdny před Štědrým dnem a je to vlastně taková příprava na Vánoce. V dřívějších dobách se v době adventu drţel půst a lidé se věnovali modlitbám. Podle adventu je pojmenován adventní kalendář, který je oblíbený zejména u dětí. V adventním kalendáři jsou vyznačeny jednotlivé dny, které zbývají do Štědrého večera (celkem 24) a na kaţdý z těchto dní je připravena malá sladkost. Jednotlivé adventní neděle mají svoje zaţité lidové označení: ţelezná, bronzová, stříbrná a zlatá.

3 Vánoce Tradice- 1) zlaté prasátko - Kdo by neznal pověru o zlatém prasátku, jeţ se těm, kdo se postí, zjeví ještě před štědrovečerní večeří. Jde o velmi starou tradici obestřenou dodnes tajemstvím. Zjeví se tomu, kdo se od ranního kuropění do východu první hvězdy na Štědrý den postí. Půst brali lidé velmi váţně. Děti hlídalo zlaté prasátko a nepříliš laskavé vánoční bytosti, např. svatý Šprech, jeţ by nezbedníkovi provrtal bříško, aby se přesvědčil, ţe je 2) Půst- Na Štědrý den se zachovává aţ do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, ţe vydrţí-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, kdyţ vyjde první hvězda. A to je konec půstu. Zde se však nejedná o klasický půst, ale o opravdové hladovění. Půst jako takový je období, kdy se mohou poţívat jen postní jídla, na Štědrý den se nesmí jíst vůbec nic. 3) Cukroví -Původ cukroví sahá pravděpodobně aţ do dob pohanství, kdy se připravovalo obřadní pečivo o zimním slunovratu. Původními tvary jsou měsíčky a kolečka s medem připomínaly bohyni Měsíc (Luna) a boha Slunce. Dnes se peče mnoho druhů cukroví a hospodyňky se předhánějí v jejich počtech i zdobení to se ale s původní symbolikou neslučuje. Podle tradice nesmí chybět jidáše, betlémské hvězdičky, milostě, minoritský perník nebo biskupský chlebíček a i dnes tradiční vánočky a záviny. V dnešní době se u nás usídluje i německé pečivo nahrazující naši vánočku cukrová štola. 4) Vánoční čaj-jako vánoční čaj se vařil vývar z mladých borovicových ratolestí. Byl to velký zdroj vitamínu C. Vánoce Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Jeţíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Jiţ ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V Česku je však za vrchol Vánoc povaţován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimţ se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Jeţíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí jiţ z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny téţ připadá. V současné době se však původní, náboţenský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se povaţují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Co jsou vlastně Vánoce? 25. prosince se slaví narození Jeţíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. "Kdyţ tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a poloţila jej do jeslí, protoţe v zájezdním útulku nebylo pro ně místo..." (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boţí syn, jehoţ jedním z jmen je "Emmanuel" = "Bůh s námi". Vánoce znamenají, ţe Bůh k nám přišel v Jeţíši Kristu, aby se s

4 námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby kaţdému z nás nabídl cestu k Bohu. Původ Vánoc Ačkoli se kořeny Vánoc hledají v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě), tato hypotéza pochází teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu prokazují, ţe křesťané spojovali datum narození Krista mnohem dříve, neţ císař Aurelianus ( ) ustanovil na tento den svátek zrození nepřemoţitelného slunce (natalis solis invicti). Tato teorie se zakládá na propojení názvu svátku s raně křesťanskou christologickou exegezí verše proroka Malachiáše, který obsahuje proroctví o Mesiáši, v němţ vzejde slunce spravedlnosti. Teorie však opomíná skutečnost, ţe mezi pojmy slunce spravedlnosti" a nepřemoţitelné slunce" neexistuje shoda. Krom toho máme dosvědčen tento titul přiřčený Kristu ve spisku De Pascha computus, který se dochoval mezi díly kartáginského biskupa Cypriána z roku 243. Jiţ jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození středu 25. prosince". Totéţ datum uvádí ve svém díle Chronografiai z roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus a jiţ zmiňovaný spis De Pascha computus. Z dalších indicií lze usuzovat, ţe v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo narození jiţ před Konstantinem: slaví-li společně Vánoce donatisté i katolíci v severní Africe, lze se domnívat, ţe se zde Kristovo narození slavilo jiţ před schismatem obou stran, k němuţ došlo po roce 311. Datum 25. prosince coby den narození Krista má zřejmě svůj původ v oslavě Velikonoc, a to prostým výpočtem. Například spis De solsticiis et aequinocibus z poloviny 4. století klade datum Velikonoc k 25. březnu, a toto datum ztotoţňuje s datem Kristova vtělení, tedy početí. Prostým připočítáním devíti měsíců se pak dostáváme k datu 25. prosince. Této teorii vzniku odpovídá i analogické vysvětlení, běţnější na křesťanském Východě, které takto váţe 6. duben a 6. leden, kdy křesťané slaví svátek Epifanie čili Zjevení Páně. Prvním dokumentem, který pak dosvědčuje přímo slavení Vánoc je slavný Filokalův Chronograf z roku 354, kdyţ uvádí narození Krista mezi oslavami mučedníků římské církve v tzv. Depositio martyrum. Kvůli jisté nepravidelnosti v seznamu úmrtí papeţů v témţe kalendáři pak můţeme datovat toto svědectví do roku 336. Tento údaj znamená, ţe křesťané Vánoce coby narození Krista slavili v Římě nejpozději tohoto roku, pravděpodobně však jiţ dříve. Jedna z posledních hypotéz tvrdí, ţe datum oslavy Vánoc můţe odpovídat skutečnému datu Jeţíšova narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské knihovny v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhoţ archanděl Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během sluţby Abiovy kněţské třídy, do níţ náleţel, oznamuje, ţe se mu narodí syn. Podle kalendáře sluţeb jednotlivých tříd, který se podařilo zrekonstruovat na základě kumránských svitků, Abiova třída v chrámu slouţila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním záříjovém týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Jan Křtitel by tak mohl narodit na konci června (konec září + 9 měsíců Alţbětina těhotenství). Jeţíš se pak narodil podle Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy moţné, ţe se tak událo na konci prosince. Moţnost, ţe datum 25. prosince jako oslavy Jeţíšova narození můţe pocházet i z nějaké starobylé tradice, která měla historické jádro, tak zůstává otevřená.

5 Salzburg Salzburg je hlavním městem spolkové republiky Salcbursko ležící nedaleko rakouskoněmeckých hranic. Je to město, ve kterém se narodil jeden z nejvýznamnějších evropských hudebních skladatelů, všem známý Wolfgang Amadeus Mozart. Návštěvníky láká nejen jako hudební perla Evropy, ale také jako místo s nespočtem historických klenotů. V roce 1997 se historické jádro Salzburgu zapsalo na seznam památek UNESCO. V jeho křivolakých uličkách jsou zastoupeny snad všechny architektonické slohy od gotických středověkých staveb po měšťanské domy v klasicistním stylu. Nad Salzburgem se jako třešnička na dortu tyčí největší zachovalý hrad střední Evropy Hohensalzburg. Mozartovo město je proslulé nejenom svou historií, ale také hudebním festivalem, jehož dějiny se píší od 22. srpna roku Během posledních červencových dnů a po celý srpen se tak Salzburg stává dějištěm nespočtu koncertů, divadelních představení, oper a dalších doprovodných programů. Adventní trhy poslové Vánoc V tichém a rozjímavém předvánočním období okouzlí Salcburk své návštěvníky svými romantickými vánočními trhy, zejména pak svým slavným Jeţíškovým trhem v srdci Starého města, který se rozkládá na náměstí před Salcburským chrámem a na Rezidenčním náměstí. Tento trh se pořádá jiţ od 15. století a v roce 2007 byl na základě průzkumu evropských adventních trhů vyhlášen za jeden z nejkrásnějších v Evropě společně s vánočními trhy ve Vídni, Paříţi, Amsterdamu a Norimberku. Skutečný klenot mezi adventními trhy v Salcburku je tak zvané Hellbrunnské adventní okouzlení, romantický trh, který se koná na nádvoří Hellbrunnského zámku. Bývá rozverný, nápaditý a také staromódně nostalgický. Cesta na trh je lemována hořícími pochodněmi a návštěvníci mohou obdivovat obrovský adventní kalendář, pochutnávat si na vánočních dobrotách a nechat se inspirovat nápaditými vánočními dárky. Děti se mohou těšit na projíţďku v saních taţených sobím spřeţením. Také tento trh byl ve studii odborné vysoké školy jiţního Vestfálska v Hagenu vyhodnocen, jako jeden z nejlepších v zemích, kde se hovoří německy. Jste-li jiţ jednou v tomto čase v Salcburku, neopomeňte si prohlédnout i další malé, ale milé trhy na Mirabellském náměstí, v Hvězdé zahradě, v klášterním komplexu Sv. Petra, v Maxglanu nebo vysoko nad střechami domů na pevnosti Hohensalzburg. Hodiny plné romantiky Procházka přes městské kopce poskytne překrásný pohled na střechy domů a kostelů, na věţe

6 a kupole pod vysokou pokrývkou sněhu. Vše je jaksi ztlumenější, bělejší a tišší, dokonce i vyzvánění zvonů má měkčí tón. A aţ sejdete zpátky do města, přivítá vás veselé hemţení na Jeţíškově trhu a vůně Vánoc, které se linou ze stánků s pečenými kaštany, praţenými mandlemi, horkým punčem a svařeným vínem. Linou se ze všech stran přímo do vašich nosů a rozhodně jim neuniknete, neboť je jimi prosycen celý trh. Lidové obyčeje a ostatní kulturní pořady Četné lidové obyčeje krátí čas čekání na Jeţíška. V předvánočním období, kolem svátku sv. Mikuláše, ovládají dění v ulicích salcburského Starého města hordy hrůzu nahánějících čertů a perchtů v koţiších, opásaných řetězi s kravskými zvonci a s umně vyřezávanými, leč děsivými maskami na hlavách. Leckdy pocítí nejen děti, ale i neposlušní turisté, jak zabolí takové šlehnutí čertovskou metlou. Nutno však dodat, ţe tím kvalita zábavy ani stupeň všeobecného veselí nikterak neutrpí. Ţe je Salcburk místem, kde zaznívají vánoční písně bez zesilovačů a jiných přídavných zařízení, dokazují nesčetné adventní hudební pořady, při nichţ je moţné si poslechnout alpské lidové písně a vyprávění z dávno zašlých časů. Nabídnout vám můţeme slavné Adventní zpěvy, adventní senerády, duchovní hudbu, koncerty, literární pásma s vánoční tématikou, při nichţ budete zasvěceni do tajemného kouzla lidových alpských vánočních obyčejů. A samozřejmě je také moţné se vydat se po stopách nejznámější vánoční písně na světě. Tichá noc, Svatá noc!, která poprvé zazněla na Štědrý den roku 1818 na vánoční mši v kostelíku v Oberndorfu nedaleko Salcburku. Kdo je to vlastně ten Mikuláš? Tuhle otázku jsem jako malá neustále pokládala počátkem prosince mamince. Většina malých dětí v určité chvíli začíná pochybovat o jeho existenci. Rozhodla jsem se vám prostřednictvím Alíka tajuplného muţe s šedivými vousy a zlatou berlou trochu priblíţit. Mikuláš (Nicolaos) byl katolický biskup, který ţil ve 3. a 4. století. Proslavil se především svou štědrostí a chráněním nespravedlivě odsouzených a křesťanů, kteří byli v jeho době pronásledováni císařem Galeriem. I on sám byl na čas ve vězení, kde si vytrpěl svoje. Jeho rodina se podle pověsti ţivila lovem ryb a i svatý Mikuláš v tomhle řemeslu pokračoval. Přesný rok jeho úmrtí známý není, ale den ano: 5. prosince. Právě v předvečer tohoto dne navštěvuje děti známá trojice: Mikuláš, čert a anděl. Chodí po domech a rozdávají hodným dětem sladkosti. Tento vyk se rozšířil z Německa, kde vznikl uţ v 10. století. Asi kaţdému malému dítěti proběhne mráz po zádech při spatření ušmudlaného a zlobivého čerta, ale není se čeho bát. Od toho je tu přece Mikuláš s andělem, aby rozdávali radost a chránili nás před zlem, jako je občas čert. Tradice se krajově i národostně liší, ale jsou velmi pestré. Součástí většiny je rozdávání dárků dětem. Například v Americe se z Mikuláše odvodil Santa Claus.

7 Orion Florbal Cup 2010/2011 V Ý S L E D K Y Soutěžní kolo: okresní Kategorie: IV. Chlapci Pořadí Název školy, ulice Město Okres Kraj 1. ZŠ CHOCEŇ, SV. ČECHA CHOCEŇ Ústí nad Orlicí Pardubický 2. ZŠ ÚSTÍ NAD, BŘÍ ČAPKŮ ÚSTÍ NAD Ústí nad Orlicí Pardubický 3. ZŠ LETOHRAD, U DVORA LETOHRAD Ústí nad Orlicí Pardubický 4. ZŠ JAK BRANDÝS NAD 5. ZŠ JABLONNÉ NAD BRANDÝS NAD JABLONNÉ NAD Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Pardubický Pardubický 6. ZŠ HORNÍ ČERMNÁ HORNÍ ČERMNÁ Ústí nad Orlicí Pardubický Kategorie: IV. Dívky Pořadí Název školy, ulice Město Okres Kraj 1. ZŠ DOLNÍ ČERMNÁ DOLNÍ ČERMNÁ Ústí nad Orlicí Pardubický 2. ZŠ DOLNÍ DOBROUČ DOLNÍ DOBROUČ Ústí nad Orlicí Pardubický 3. ZŠ VÝPRACHTICE VÝPRACHTICE Ústí nad Orlicí Pardubický ZŠ JAK BRANDÝS NAD ZŠ CHOCEŇ, CHOCEŇSKÉHO BRANDÝS NAD Ústí nad Orlicí Pardubický CHOCEŇ Ústí nad Orlicí Pardubický Kategorie: III. Chlapci Pořadí Název školy, ulice Město Okres Kraj 1. ZŠ LANŠKROUN,DOBROVSKÉHO LANŠKROUN Ústí nad Orlicí Pardubický 2. G ČESKÁ TŘEBOVÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ Ústí nad Orlicí Pardubický 3. ZŠ LETOHRAD, U DVORA LETOHRAD Ústí nad Orlicí Pardubický 4. ZŠ JABLONNÉ NAD JABLONNÉ NAD Ústí nad Orlicí Pardubický 5. ZŠ LETOHRAD, KOMENSKÉHO LETOHRAD Ústí nad Orlicí Pardubický 6. ZŠ J.A.K. BRANDÝS NAD BRANDÝS NAD Ústí nad Orlicí Pardubický

8 Kategorie: III. Dívky Pořadí Název školy, ulice Město Okres Kraj 1. ZŠ CHOCEŇ, CHOCEŇSKÉHO 2. ZŠ JABLONNÉ NAD CHOCEŇ Ústí nad Orlicí Pardubický JABLONNÉ NAD Ústí nad Orlicí Pardubický 3. ZŠ DOLNÍ DOBROUČ DOLNÍ DOBROUČ Ústí nad Orlicí Pardubický 4. G ČESKÁ TŘEBOVÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ Ústí nad Orlicí Pardubický 5. ZŠ J.A.K. BRANDÝS NAD BRANDÝS NAD Ústí nad Orlicí Pardubický TRADIČNÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ Vánoční rohlíčky: Suroviny: 10 dkg margarínu,5 dkg cukru,15 dkg hladké mouky,5 dkg umletých opražených ovesných vloček,vanilkový cukr Postup přípravy jídla: VANILKOVÉ ROHLÍČKY Zpracujeme všechny přísady, těsto necháme v chladnu odpočívat. Rohlíčky pečeme pomalu v troubě. Ještě horké obalujeme v cukru moučce s vanilkovým cukrem. Perníčky: Suroviny pro přípravu pokrmu : 500g hl. mouky, 3 lţičky skořice, 1 lţ zázvoru, 1 lţ tlučeného hřebíčku, 2 lţičky sody, 200g tuku (flora light, jiný margarín), 200g cukru, 5 lţic medu a 125 ml vody - pozor, přidávat postupně, margarín obsahuje vody dost, ať to není řídké Postup přípravy jídla: vše smícháme, vodu nakonec - podle hustoty těsta je možno vodu zcela vynechat, nechat přes noc v lednici, vyválet plát, vykrajovat perníčky a péct. Některé koření je možno vynechat dle potřeby.

9 :59:02: :12:40 Texty koled NARODIL SE KRISTUS PÁN 1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se. 2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se. Z života Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života Boží Syn se vtělil, veselme se, aby hříšné spasil, radujme se. Z života Z nebe na zem sstoupil, veselme se, aby nás vykoupil, radujme se. Z života Chudý s námi bydlel, veselme se, zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života Ponížení přijal, veselme se, by nám nebe získal, radujme se. Z života Pánem jsa všech pánů, veselme se, snášel pro nás hanu, radujme se. Z života Syn jsa Boha Otce, veselme se, dán jest zemské Matce, radujme se. Z života... TICHÁ NOC 1. Tichá noc, přesvaté noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, jen Boží láska ta bdí, jen Boží láska ta bdí /:zdřímli dávno i pastýři stád. :/ 2. Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, /: z lásky se člověkem stal. :/ 3. Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s důvěrou smí /: u svaté rodiny hřát. :/

10 VANOČNÍ ZVYKY Svobodu kaprům! Hlavní roli hraje o Vánocích především kapr. Mnozí nemohou kapra ani cítit, jiní si bez něj Vánoce nedokáží představit. A jak vlastně kapr k Vánocům přišel? Jíst na Štědrý večer rybu je v Evropě spíše rarita než tradice. Ani v Čechách ale nemá kapr dlouhou historii. Například naše prababičky se musely spokojit s mnohem chudší stravou, rybu měli jen v rybníkářských krajích a opravdovou tradicí se pojídání kapra stalo až v 19. století. Dnes je ale kaprů dost a aby jich po Vánocích nějak výrazně neubylo, oblíbili si lidé jejich vypouštění zpět do řeky. Mnozí odborníci nad tím kroutí hlavou a varují, že kapr nepřežije. Buď prý zemře hlady, nebo nepřežije tepelný šok. Tak či onak, kapři stále před Vánocemi plavou doma ve vaně a spousta lidí je radši pustí zpět do vody, než aby je vlastnoručně zabila. Krájení jablka Asi nejběţnějším zvykem, který se dodrţuje v mnoha rodinách, je prosté krájení jablka na dvě půlky. Tento zvyk je spojován s věštěním zdraví jednotlivých členů rodiny. Kaţdý si vybere jablko a rozkrojí ho na podélně na dvě poloviny. Jestliţe se ve středu jablka objeví pěticípá hvězda, bude následující rok ve znamení zdraví pro toho, kdo jablko rozkrojil. Jestliţe se ale uprostřed jablka objeví kříţ, znamená to nemoc nebo dokonce smrt. Lití olova Dalším zvykem, který se dodrţuje uţ po velmi dlouhou dobu je lití olova. Podstatou zvyku je roztavení kousku olova nad plamenem a jeho lití do studené vody, kde ztvrdne a vytvoří tak nejrůznější abstraktní tvary. Všichni pak mají za úkol hádat, čemu nebo komu se odlitek podobá a podle toho hádat budoucnost osoby, která odlitek vytvořila. V dnešní době se nezřídka nahrazuje olovo obyčejným voskem ze svíčky, který také dokáţe vytvořit podivuhodné tvary, kdyţ se za horka nalije do vody. Pouštění lodiček Velmi oblíbenou tradicí je i pouštění lodiček. Spočívá ve vyrobení lodiček z ořechových skořápek a svíčky a jejich pouštění po vodní hladině například v napuštěném lavoru. Do rozpůlené ořechové skořápky se voskem připevní malá, kolem dvou centimetrů vysoká svíčka a takto vyrobené lodičky kaţdý člen rodiny pustí v lavoru. Lodička, která vydrţí nejdéle na hladině, značí dlouhý a šťastný ţivot pro jejího majitele. Kdyţ lodička pluje do středu nádoby s vodou, její majitel

11 bude hodně cestovat a poznávat svět, jestliţe se drţí při kraji nádoby, bude se její majitel drţet doma. Šupiny z kapra Kapr jako tradiční štědrovečerní večeře se pojí s jiným zvykem. Při přípravě vánočního kapra se schovávají jeho šupiny a dávají se do peněţenky nebo pod talíře u štědrovečerní večeře, aby se po celý rok drţely členů domácnosti peníze a neopouštěly je. zadány dne: Příjemné proţití vánočních svátků,14:12:36 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchu v roce 2011 přeje redakce školního časopisu. Výsledky zadány dne: :25:49 P

12 kpptttptpp

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

SMOLÍČEK. T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita.

SMOLÍČEK. T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita. T E R É N N Í S L U Ž B A R O D I N Á M S D Ě T M I Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.:737 331 954 e-mail: tsr@otrokovice.charita.cz SMOLÍČEK ČASOPIS TERÉNNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI Listopad, prosinec

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 5 3 MUŽI ŽENY... 10 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE... 12 5 NÁBOŽENSTVÍ... 20

1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 5 3 MUŽI ŽENY... 10 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE... 12 5 NÁBOŽENSTVÍ... 20 e Bo o kp r o r u s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 OBSAH Str. 1 OSLOVENÍ/KULTURNÍ FAUX-PAUX... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 5 3 MUŽI ŽENY... 10 4 RUSKÉ ZVYKY A OBYČEJE... 12 5 NÁBOŽENSTVÍ...

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Všem je nám známo, že bez finančních

Všem je nám známo, že bez finančních SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním i prostor pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem. Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce

Více

Peklo, peklo, peklíčko

Peklo, peklo, peklíčko W W W. T R I V I U M. C Z Č ASOPIS TRIVIUM REVUE VYDÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. DOBŘ ANY VÝBĚ R Z OBSAHU Trivium revue Peklo, peklo, peklíčko Mikuláš Antre Projektové dny O D Ž Á K Ů Z Š D O

Více

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v ROČNÍK IV ČERVENEC-SRPEN 2000 VELKÝ DEN Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v tomto Jubilejním

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Pavel Marčík Satja Sáí Bábá a jeho pražské centrum Vedoucí: Doc. ThDr. Ivan O. Štampach 2010 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Mnoho štěstí v novém roce

Mnoho štěstí v novém roce Dlouhá noc Vánoční povídka novináře a spisovatele Richarda Sobotky. STRANA 3 Malíř hor a dálek V prosinci si připomínáme 110. výročí narození akademického malíře Aloise Juříčka. STRANA 4 Vánoční pozvánky

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více