Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,"

Transkript

1 Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na druhé straně jsme upozorňovali na to, že v dubnu se i devět počasí sejde, což se nakonec i částečně potvrdilo. Také květen si s námi pěkně zalaškoval, přičemž se ukázalo, že některé pranostiky našich předků jsou na současné výkyvy a změny počasí mnohdy krátké. Přesto nám dovolte, abychom si připomněli některé pranostiky na měsíce červen a červenec. Tak např. se říkalo: chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný, nebo také jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Pro červencové pranostiky platilo např. co červenec neuvaří, srpen nedopeče, nebo také: když dne ubývá, horka přibývá. Rovněž se říkalo: červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Co nám nadcházející měsíce přinesou, zatím nikdo neví. Nakonec i dlouhodobé prognózy počasí berou za své a často je nutné měnit i meteorologické předpovědi platné pouze na několik dnů předem. Nechme však počasí počasím, stejně nás zase překvapí, doufejme, že tentokrát již příjemně. Dovolte, abychom se nyní zaměřili na dění v obci v měsících dubnu a květnu Naši obec potrápily poruchy vodovodu, které bylo nutné urychleně řešit. Jednalo se o poruchy na Malé Straně a u bývalého objektu OEZ Letohrad. Některé úseky trasy vodovodu mají již své roky a vzhledem k tomu, že se podél potrubí tehdy nepokládalo nic, co by umožnilo poruchu rychle lokalizovat, je nutné mnohdy vyčkávat, až se voda objeví na povrchu některého pozemku. Místo poruchy se mnohdy projeví až za několik týdnů, což se samozřejmě následně projeví nedostatkem vody v příslušném vodojemu. Zařízení na trase vodovodu se postupně vyměňuje za nové, je to však záležitost na delší dobu. Zaměstnanci obce absolvovali školení řidičů a plnili úkoly jim zadané obcí: vysazovali mladé stromky na obecních lesních pozemcích, sekali trávu, prováděli úklid obce, malovali a opravovali obecní objekty. V měsíci květnu bylo nutné začít s těžbou polomů v obecních lesích. Tento rok jich je opravdu hodně a bude nutné se na tyto práce více zaměřit, aby se těžba dala zvládnout a nedocházelo ke znehodnocení dřevní hmoty. V lokalitě Zaječín byl nainstalován pracovníky VAK Jablonné nad Orlicí filtr na zachycení pevných částic (kalový filtr), který by měl částečně eliminovat možné poškození odběratelů v důsledku přívalových dešťů a následných erozí půdy, kdy se do povrchových vod v lokalitě Zaječín dostává bahno z přilehlých zemědělských pozemků. Do vodojemu Zaječín bylo také instalováno odradonovací a odkyselovací zařízení. Dne proběhla instruktáž a následně i předání kompostérů na bioodpad (jedná se o odpad biologického původu, tráva, piliny, štěpky, zbytky ovoce a zeleniny apod.). Každá domácnost, která o kompostér požádala, dostala návod, jak kompostéry používat a co je možné do kompostéru ukládat. Doposud obec disponuje ještě 25 volnými kompostéry, proto je možné se ještě přihlásit a kompostér si na obci vyzvednout. Kompostovat biologický odpad je určitě lepší, než trávu a jiný bioodpad pálit, což se již nyní opět děje. Dne se naše obec stala majitelem nového traktoru Zetor. Předávala jej dodavatelská firma Agrico s.r.o. z Týniště nad Orlicí., která zvítězila ve výběrovém řízení nad dalšími oslovenými uchazeči. Traktor již nyní plní úkoly pro obec a věříme, že bude naší obci dobře sloužit. Z akcí, které se v dubnu a květnu konaly, je nutné zmínit Pálení čarodějnic, které proběhlo dne na školním hřišti za vydatné pomoci SDH Výprachtice a s podporou obce Výprachtice. Akce se vydařila, malí i velcí návštěvníci se dobře bavili. Všem patří poděkování, pořadatelům pak zvlášť.

2 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Dne se uskutečnila tradiční pouť v Koburku. Mši svatou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Rozdávaly se koláčky, cukroví i něco ostřejšího na zahřátí. Oběd byl již tradičně výborný a velké koláče se opět rychle rozprodaly, přestože jich letos bylo napečeno více než vloni. Poděkování patří zejména koburským děvčatům, která opět ukázala, že vařit prostě umí. Dne se pak v obci uskutečnila vzpomínková slavnost v souvislosti s již 70. výročím od skončení druhé světové války. Je to již 70 let od doby, kdy nás osvobodila Rudá armáda, na západě naší vlasti pak armáda americká. Važme si toho, že již 70 let žijeme a pracujeme v míru. Děkujeme našim muzikantům, oběma SDH, dětem a všem zúčastněným. Je dobré vzpomenout na ty, kteří za naši svobodu položili své životy. Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne naši obec navštívila náměstkyně ministra vnitra paní Mgr. Jana Vildumetzová /dříve také starostka města/. Setkání se zúčastnili i zástupci obcí z mikroregionu Severo Lanškrounsko. Určitě nás těší, že paní Mgr. Vildumetzová si vybrala právě naši obec. V novinách najdete další podrobnosti o tomto setkání se uskutečnila v naší obci za podpory Pardubického kraje Koloběžkiáda, kterou pořádala Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice společně s Mateřskou školou. Akce se zúčastnilo 70 dětí, což svědčí o pěkné účasti. Pořadatelům akce děkujeme, věříme, že přijdou s dalšími neméně úspěšnými aktivitami. ZŠ Výprachtice v rámci akce nazvané Den rodiny připravila pásmo nejen ke Dni matek. Přišlo značné množství rodičů i příbuzných. Tato setkání mají již svou tradici a dětská vystoupení bývají velice pěkná. Poděkování patří jak paní ředitelce, tak i učitelům naší základní školy, ale zejména účinkujícím žákům a Vám všem, kteří jste je přišli podpořit. Dne proběhlo setkání s hejtmanem Pardubického kraje panem JUDr. Martinem Netolickým PhD. Diskutovalo se o investicích do dopravní infrastruktury, zejména pak o investicích do silnic II. a III. třídy. Silnice jsou mnohdy ve velmi špatném stavu a přidělávají vrásky zejména všem, kteří je využívají. Hovořilo se také o nelegálním skladu munice ve Slatině u Vysokého Mýta. Pan hejtman dále upozornil na spuštění provozu historických vlaků na železniční trati Letohrad Hanušovice. Spot o uvedeném přinesla také i Česká televize. Kraj podpoří tento provoz částkou 1 mil. Kč. Vlak bude jezdit každou sobotu počínaje dnem Na obci proběhla kontrola hospodaření obce Výprachtice. Přezkum hospodaření obce Výprachtice provedly pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje s výsledkem bez závad. Přezkumy hospodaření územně samosprávných celků probíhají každoročně. Výsledek přezkumu pak má vliv především na možnost čerpání dotací apod. Následující letní období nás vybízí nejen k pracovním aktivitám na zahrádkách a k zvelebování našich nemovitostí, ale i k procházkám, sportovním aktivitám a v neposlední řadě i k posezení venku s přáteli či rodinou. Přejme si, aby následující období bylo plné slunce a tepla, ale i klidu, radosti a pohody. S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE, KONANÉHO DNE V HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU. Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Skalický DiS., JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška Omluveni: Ing. J. Falta, L. Merta, P. Skalický, Hosté: J. Lerch, R. Lerch, M. Bašková, Ing. I. Blažková Program: 1/ Zahájení 2/ Schválení programu jednání ZO 3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise 4/ Projednání připomínek k ÚP obce Výprachtice 5/ Schválení Územního plánu obce Výprachtice 6/ Schválení účetní závěrky obce Výprachtice 7/ Rozpočtové změny 8/ Schválení smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu PK na koloběžkiádu a sportovní hry pro ZŠ Výprachtice 9/ Projednání a schválení záměrů prodeje pozemků 10/ Různé 11/ Diskuze 12/ Návrh usnesení 13/ Závěr Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty. Předložený program jednání byl schválen. Volba komisí: Navrhuji, aby komise mandátová pracovala ve složení: M. Jandejsek, P. Tomiška aby návrhová komise pracovala ve složení: H. Katzerová, J. Koubek 28) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce paní Michaely Beranové: Námitka ze dne Požaduje převést parcely č. 1865/2 a 1866 k.ú. Výprachtice v návrhu ÚP vedené jako RI do ploch SV 29) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce pana Davida Skalického: Námitka ze dne Požaduje změnit regulativ uvedený v textové části návrhu ÚP pro plochu Z18 SV, p.p. č. 2899/1 k.ú. Výprachtice o výměře cca 4000m 2 na určení maximálního počtu RD, tj. dvou, místo stanovení budoucí velikosti pozemku tj. strana 2

3 květen - červen 2015 Výprachtické noviny 2000 m 2 na 1 RD. Na vymezené ploše Z18 SV tak budou moci být postaveny max. 2 RD Schváleno: Odůvodnění: Vyhodnocení námitek k návrhu ÚP Výprachtice, opakované veřejné projednání: Michaela Beranová: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, plocha RI (individuální rekreace) může být změněna na SV (smíšená venkovská), umožňující trvalé bydlení. Plocha se nachází v zastavěném území obce, je na ní sice rekreační objekt, ten ale uprostřed obce neumožňuje požadovanou pohodu k individuální rekreaci. Původní vlastník jej z toho důvodu prodal. Vzhledem k prioritám obce stabilizovat demografický vývoj a zajistit trvalé bydlení mladým lidem, kteří chtějí postavit rodinný dům, je žádoucí změnit funkční využití plochy z RI na SV, která v přípustném využití individuální rekreaci také připouští. Úprava byla projednána s dotčeným orgánem, KHS PK, který ji ústně odsouhlasil, a proto její řešení, spočívající ve změně využití zastavěného území, nebylo předloženo k opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatelka spolu s určeným zastupitelem usoudila, že se nejedná o podstatnou úpravu, která by podléhala 53 odst. 2 stavebního zákona. David Skalický: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, vlastník pozemku uvádí, že sám nechce mít rozlohu pozemku 2000m 2 pro 1 RD, stačí mu jen 1000 m 2. Celý pozemek je ve vlastnictví rodiny, která se dohodla na nerovnoměrném dělení pozemku, ale zároveň respektuje požadavek ochrany památkové péče o potřebě udržet rozvolněnou zástavbu v uvedených lokalitách. O této okolnosti byl informován DO, MěÚ Lanškroun, odbor investic a majetku, který z hlediska ochrany památek požadoval uvést v přípustném využití pro plochu Z18 omezení rozlohou pozemku. Požadavek odůvodňoval kvalitním urbanistickým prostorem ve střední části obce Výprachtice, které by se nemělo znehodnocovat přílišným zahušťováním zástavby. Majitel pozemku však nemá zájem vlastnit plochu větší než 1000 m 2, proto bylo dohodnuto, že regulativ pro využití plochy Z18 bude omezovat počet staveb, což splní požadovaný účel rozvolněné zástavby. Druhá část pozemku je ve vlastnictví rodinného příslušníka, který naopak větší rozlohu přivítá. 30) Zastupitelstvo obce Výprachtice po ověření souladu ve smyslu s ust. 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění rozhodlo, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, a vydává ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění opatření obecné povahy č. 1/2015 územního plánu Výprachtice 31) ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni , a to dle výkazů založených k tomuto usnesení. 32) ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1, a to dle návrhu rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást. 33) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu F1: Podpora volnočasových aktivit na akci F1: Materiální vybavení pro sportovní hry na škole J. Pravečka, Výprachtice ve výši Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 34) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu B3: Podpora sportu pro všechny na akci B3: Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko ve výši 5 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 35) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3148/82 a 3148/83 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené z původní ppč. 3148/1 dle GP č /2014 pro k.ú. a obec Výprachtice manželům L. a H. Rožnovským. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. 36) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemků 3148/22 a 260/2 v k. ú. Výprachtice. Prodávané části budou zaměřeny GP. (Cedrová). 37) ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši Kč na činnost Dechové hudby Výprachtice, konkrétně se dotace poskytuje jejímu kapelníkovi Janu Mertovi. 38) ZO schvaluje uzavření smlouvy s obcí Čenkovice na likvidaci čistírenských kalů z ČOV Čenkovice na ČOV Výprachtice. Cena za likvidaci 1 m 3 kalů se stanovuje ve výši 150 Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, s doplněním ustanovení o možnosti sankce v případě, že rozbor vykáže těžké kovy, případně jiné látky v množství překračujícím stanovené limity. Sankce bude nejméně ve výši úhrady nákladů spojených s likvidací kalů. 39) ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 z hospodářské činnosti ve výši Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši Kč a oba tyto výsledky budou převedeny na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. strana 3

4 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Diskuse: 1) Pan J. Lerch konstatoval, že sankce budou příjmem rozpočtu, a vznesl dotaz, zda by náklady spojené s havárií nebyly promítnuty do ceny stočného. Odpověď: Případná sankce by byla příjmem obecního rozpočtu, možné náklady havárie by nebyly promítnuty do ceny stočného. 2) Pan Junek upozornil na chybu v tisku ve Výprachtických novinách č. 2/2015 v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva ve Výprachticích konaného dne hlasování číslo usnesení 26 Odpověď: Došlo k chybě při přepisu zápisu. Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny. Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná. Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil. Zapsala: Hana Katzerová STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE Upozorňujeme stavebníky na oznamovací povinnost vyplývající z 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení jsou stavebníci provádějící zemní práce na území s archeologickými nálezy, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Tato povinnost trvá i v případě, že k dané stavbě není potřeba územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, ohlášení stavebních prací či jiného úkonu stavebního úřadu. Za území s archeologickými nálezy je požadováno katastrální území Výprachtice, Koburk, Valteřice u Výprachtic, Čenkovice, Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách a Rýdrovice. Ing. Ilona Blažková, Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice Myslivecké sdružení Výprachtice pořádá na Myslivecké chalupě ZVĚŘINOVÉ HODY Dne: od hodin Od 18-ti hodin bude hrát živá hudba Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality Na dobré jídlo, pití, příjemné posezení a dobrou zábavu Vás srdečně zvou pořadatelé MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD ročník června 2015 v Letohradě a jeho okolí. So 6. června 2015 Letohrad, Zámecká terasa hod. předávání cen, cena Grand prix, příjezd F. V. Heka hod. začátek koncertu Zahajovací koncert MHF Nezmaři Symfonický orchestr Uničov VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Ne 7. června 2015 v hod. kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad Orlice Jean-Jacques Darriet trubka, Benoît Parayre varhany (Francie) Vstup zdarma Ne 7. června 2015 ve 20 hod. kostel Jablonné nad Orlicí Varhanní koncert Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko) Vstupné: 50,-/30,- Út 9. června 2015 ve 20 hod. - kostel Lukavice Varhanní koncert Fabrice Pitrois (Francie) Vstupné: 50,-/30,- Pá 12. června 2015 v 18 hod. kostel Výprachtice Vaňhalovo kvarteto Haydn - Mozart - Vaňhal - Suk - Baumgartner Vstupné: 60,-/40,- Pá 12. června 2015 ve 21 hod. Letohrad kostel sv. Václava Koncert při svíčkách Nocturno vážně nevážně Miloš Jelínek contrabass (ČR) Henryk Gwardak varhany (Finsko) Vstupné: 60,-/40,- So 13. června 2015 ve 20 hod. Evang. kostel Horní Čermná Varhanní koncert Claus-Erhard Heinrich (SRN) Vstupné: 50,-/30,- Ne 14. června 2015 Letohrad - Tvrz Orlice hod. slavnostní festivalová bohoslužba 17 hod. Závěrečné operní představení Ch. W. Gluck Orfeus Operní studio Konzervatoře Pardubice VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ strana 4

5 květen - červen 2015 Výprachtické noviny ZPRÁVY Z MATEŘINKY Plavání Od 7. dubna jezdí 15 nejstarších dětí z Motýlkové třídy na předplavecký výcvik. Pod odborným vedením plavčic ze ZŠ Dobrovského v Lanškrouně si hravou formou děti rozvíjejí základy plavání. Z obou setkání si děti odnášely nejen zážitky, užitečné informace, ale i dárečky a sladkosti. Čarodějnický rej se v naší školce stal již tradicí. Velké a malé čarodějnice a čarodějové sbírali na zahradě léčivé byliny, ze kterých vařili kouzelný lektvar. Na hřišti pak házeli začarovaným pytlíkem na pavučinu a čarodějnický klobouk. Hezké počasí přispělo k vydařenému dni. Týden s hasiči Ve středu 22. dubna navštívila třída Motýlků hasičskou zbrojnici v Lanškrouně, kde jim profesionální hasiči ukázali moderní vybavení budovy, posilovnu a garáže. Děti měly možnost prohlédnout si auto zevnitř a vyzkoušely si výstroj. Děkujeme panu Doskočilovi za zprostředkování této exkurze. O dva dny později se děti také setkaly s výprachtickými hasiči, kteří pro nás připravili ukázku své činnosti na hřišti. Děkujeme panu Pfeiferovi za přípravu celé akce. Besídka pro maminky Svátek maminek jsme oslavili společně ve školce. Děti přednesly básničky, říkadla, zazpívaly písničky. Hrála se i veršovaná pohádka. Na závěr dostaly maminky od svých dětí dáreček. Kolektiv mateřské školy přeje všem slunečné dny a pohodové prázdiny plné krásných zážitků. strana 5

6 Výprachtické noviny květen - červen 2015 ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE Odpoledne s Andersenem V úterý 14. dubna jsme se společně se žáky prvního stupně zapojili do celostátního projektu Noc s Andersenem. Akci jsme započali v odpoledních hodinách četbou pohádky Ošklivé káčátko, informacemi o autorovi a společným kvízem. Poté děti pracovaly ve skupinách na výtvarném zpracování příběhu a na školní zahradě si užily Kimovu hru. V závěru odpoledne dostaly děti upomínkový předmět. Den Země Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. Právě v tento den se děti z prvního stupně naší školy aktivně zapojily do úklidu. Po trase ke studánkám sbíraly nejrůznější odpadky různého charakteru, a nejen to - přemýšlely také o jejich možné recyklaci. Projevily tak výjimečné ekologické cítění. S nadšením a zápalem pro věc dokázaly pomoci přírodě a udělaly radost tak nejen samy sobě, ale i nám, učitelkám. Za to jim moc děkujeme. Zároveň děkujeme i obecnímu úřadu za odvoz odpadu. Vyučující I. st. ZŠ J. Pravečka Právo pro každého V polovině dubna se na naší škole uskutečnilo školní kolo vědomostní soutěže Právo pro každého pořádané městem Lanškroun. Lektoři, kterými byli kurátorka pro děti a mládež odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun, strážník Městské policie Lanškroun a policista Obvodního oddělení policie ČR Lanškroun seznámili studenty formou přednášek s oblastí trestního, přestupkového, obchodního a občanského práva, s různými životními situacemi a problémy rizikových skupin. V rámci školního kola vědomostní soutěže měla soutěžní smíšená družstva žáků 8. tříd ZŠ za úkol ve vymezeném čase v písemném testu zpracovat odpovědi na otázky z několika oblastí práva. Družstvo, které se ve školním kole umístilo na 1. místě, postoupilo do regionálního kola, které se konalo v Lanškrouně. Regionálního kola se zúčastnilo družstvo ve složení Jan Šponiar, Karel Hejl, Lucie Faitová a Eliška Horáková. V těžké konkurenci se neztratilo a obsadilo krásné 10. místo. Přijímací řízení Letos čekalo žáky 9. tříd přijímací řízení, ve kterém se rozhodlo o budoucí profesní orientaci žáků. Stejně jako loni byli naši žáci při této nelehké zkoušce úspěšní a byli přijati na školy, které si vybraly v prvním kole přijímacího řízení. Letos opouští naši školu 9 žáků a od září nastoupí na tyto školy: Josef Cink SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor nástrojař Radek Hajzler SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor mechanik elektronik Tereza Jandejsková VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Kristýna Langrová Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, obor floristika Kristýna Stejskalová - VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Alexandra Tosto Střední odborná škola cestovního ruchu Pardubice, obor cestovní ruch Antonín Vaníček SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor autotronik Romana Vaníčková SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, obor tvarový a grafický design obalů Jaroslav Chládek SOÚ a SOŠ Králíky, obor opravář zemědělských strojů. Všem přejeme mnoho úspěchů nejen při dalším studiu, ale i v životě. Úspěch našich žáků v krajském kole Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala v rámci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji krajské kolo soutěže ve dvou oblastech: literární práce a soutěž o nejlepší výrobek. Ze školního kola postoupili: V soutěži O nejlepší výrobek Romana Vaníčková s výrobkem Stromeček z korálků, Ondřej Skala s výrobkem ze dřeva Klaun a Bára Šeflová s keramickými čajovými figurkami. V literární soutěži ze školního kola postoupili: Eliška Horáková s prací Vynálezci strojů, Martin Dušek - Výměna kola u automobilu, Daniel Hradílek- Truhlářství. Naši žáci se v těžké konkurenci neztratili a Romana Vaníčková z 9. tř. s výrobkem Stromeček z korálků získala první místo v krajském kole soutěže O nejlepší výrobek. Její vítězství je o to cennější, že v této soutěži uspěla již v loňském roce. strana 6

7 květen - červen 2015 Výprachtické noviny Hravé odpoledne pro žáky a jejich rodiče pořádala naše škola v pondělí 4. května. Akci nám umožnila uskutečnit organizace Rodiče vítáni, jejíž certifikát škola vlastní. Poskytla nám materiální podporu, a to tím, že jsme od ní dostali na dlouhodobou zápůjčku společenské hry značky Albi. Příprava spočívala v tom, že jsme nejprve zjistili zájem o hraní her. Protože byl veliký a rozhodně by zapůjčené hry nestačily, vypomohli jsme si dalšími hrami z vlastních zásob (tj. hrami učitelů a rodičů). a závodníky i diváky hřálo jarní sluníčko. V kategorii koloběžek soutěžilo šestadvacet dětí a na odrážedlech osm. O napínavé chvíle nebyla nouze vybírání zatáček, rychlé sjezdy, sem tam i nějaký ten pád naštěstí se vše odehrálo bez zranění. Akce se konala za finančního přispění Pardubického kraje. Bc. Petr Grossmann Besídka základní školy se letos konala pod názvem Ke dni rodiny. Dobře fungující rodina, která drží pospolu je pro život dítěte i dospělého jistě nejcennější devizou. A tak tedy nejen maminky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové byli obdarováni V den konání vylepili žáci po chodbách šipky, děvčata připravila občerstvení. Díky patří i paní Karvaiové, která napekla vynikající zákusky. Vše se fotilo a natáčelo, protože jednou z podmínek zápůjčky bylo vytvoření reportáže z akce (jejím autorem je David Prokopec z VI. třídy). Celkem se tedy hrálo ve čtyřech třídách s dvaceti společenskými hrami. Účastnilo se na sedmdesát hráčů. Hráči odehráli kolem desítky společenských her. Vítězily často děti, a to i ty malé, které ještě do školy ani nechodí. To ale nebylo to nejdůležitější. Největší výhrou byla dobrá nálada, pohoda a společně strávený čas. Mgr. Hana Chládková vystoupením svých nejmladších. A jak premiéra dopadla? Samozřejmě na výbornou. Plný sál se dobře bavil, tleskal, často se ozýval smích. A děti? Překonaly trému a do svých tanečních, pěveckých a hereckých vystoupení daly vše. Programem prováděli tradičně deváťáci, a nejen to, jejich scénka ze života školy rozhodně nezůstane zapomenuta. Nejen žáci školy, ale i jejich vyučující mohou mít radost z dobře vykonané práce. Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko Druhý ročník koloběžkiády se konal 14. května na dětském hřišti. Tuto akci pořádají společně Mateřská a Základní škola Výprachtice. Akce se zúčastnilo mnohem více dětí než minulý rok, což bylo velmi příjemné. Jistě nám dopomohlo i počasí, které se po poledním lijáku umoudřilo Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě programu, vytvářeli kostýmy či dekorace a zvládli nelehkou organizaci celé akce. Rodičům patří díky za to, že přišli a ocenili snahu všech dětí, nejen těch vlastních. Mgr. H. Chládková strana 7

8 Výprachtické noviny květen - červen 2015 MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO (MSL) DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ Tisková zpráva, Náměstkyně ministra vnitra diskutovala se starosty Mikroregionu Severo-Lanškrounsko o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy O připravovaných změnách v oblasti veřejné správy diskutovala v pondělí se starosty svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Mgr. Jana Vildumetzová. V prostorách Obecního úřadu ve Výprachticích představila sekci ministerstva, kterou řídí, a hovořila se starosty o praktických problémech z oblasti veřejné správy, se kterými se v praxi běžně setkávají. Při návštěvě jednotlivých regionů se snažím seznámit s aktuálními problémy, kterým starostové měst a obcí musí často čelit a diskutovat s nimi o možných řešeních, která by přispěla k rozvoji místní samosprávy a usnadnila život občanům. Sama jsem byla v minulosti 7 let starostkou města s několika tisíci obyvateli i krajskou zastupitelkou. K praxi mám tedy velmi blízko a ráda bych proto starostům podala pomocnou ruku, uvedla náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jana Vildumetzová. Diskuse mezi starosty a paní náměstkyní byla otevřená a věcná. Proběhla k novele zákona o obcích, centrálnímu registru smluv, ale například i k organizaci veřejné správy, především pak výkonu státní správy. Předmětem bohaté diskuse se stalo mnohdy neúnosné přenášení velkého množství povinností ze strany státu na obce, což v praxi činí problémy zejména malým obcím. V rámci setkání byla otevřena i otázka celostátního projektu Meziobecní spolupráce, realizovaného Svazem měst a obcí ČR, ale i meziobecní spolupráce v rámci svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Je zřejmé, že meziobecní spolupráce má velký potenciál a dle mého názoru je to jedna ze zásadních možností, jak šetřit značné finanční prostředky obcí. Příkladem mohou být konkrétní projekty našeho svazku. Návštěvy paní náměstkyně si velice vážíme a určitě ji opět rádi přivítáme. Je důležité, že ji zajímají problémy malých obcí a že chce svoji práci stavět i na našich podnětech, uvedl předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Vážený pane starosto, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za velmi milé přijetí na obecním úřadě ve Výprachticích v rámci mé pracovní návštěvy Pardubického kraje dne 4. května Během našeho setkání jsem měla možnost seznámit se s chodem Vaší radnice a probrat mnoho pro mne přínosných témat z oblasti veřejné správy. Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit i s ostatními starosty mikroregionu Severo-Lanškrounsko a diskutovat s nimi jejich zkušenosti s uplatňováním legislativy v praxi. Všechny podněty ze setkání dále využiji pro vylepšení spolupráce v oblasti veřejné správy s úřadem Ministerstva vnitra. Těším se na další setkání s Vámi a přeji mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě. S úctou s pozdravem Mgr. Jana Vildumetzová MSL - BIOODPADY Obce Mikroregionu Severo-Lanškrounsko předcházejí za pomoci státních a evropských dotací vzniku bioodpadu. Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizoval v letošním roce projekt s názvem Mikroregion Severo- Lanškrounsko nakládání s bioodpady a pro své potřeby i potřeby svých občanů získal celkem 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů. Celkové náklady projektu dosáhly částky Kč. Vzhledem k platné legislativě musely obce svazku řešit problém nakládání s bioodpady. Komunitní kompostování jsme posoudili jako nejefektivnější a nejvýhodnější způsob vyřešení tohoto problému v našem území. Kvalitní kompostéry dodané od spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín obdrželi občané mikroregionu zdarma jako bonus za aktivní zapojení do projektu, uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, a to ve spolupráci se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín a LGD Technika, s.r.o., Pastviny. Žádost o dotaci svazek podal u Státního fondu životního prostředí v loňském roce, realizace proběhla v jarních měsících letošního roku. Dotace na pořízení kompostérů, štěpkovačů a administraci projektu činila 90 % všech způsobilých nákladů. Dofinancování nákladů ve výši 10 % bylo rozděleno mezi zapojené obce. Zpracováním bioodpadu a jeho separací od odpadu komunálního šetří každý z nás hned několikrát. A v případě komunitního kompostování ne jenom svoji peněženku, ale i vyvážené podmínky příznivého životního prostředí našeho okolí. Co může být lepšího, než vrátit přírodě čistou formou to, co si z ní vzali, uvádí místopředseda svazku a starosta obce Horní Heřmanice Tomáš Beran. Bc. Lenka Bártlová, manažerka DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko strana 8

9 květen - červen 2015 Výprachtické noviny LUCIE CINKOVÁ Dnes už studující ve Zlíně, ale ještě před 12 lety jsem sedávala v prostřední řadě v první lavici, na zdejší Základní škole J. Pravečka. Zde mi hodný a příjemný učitelský sbor dal základní vědomosti a zkušenosti, které teď jako když najdu. Paní učitelka Smejkalová mi ukázala, že člověk může být příjemný, ale přitom musí být důrazný, když je potřeba. Na druhém stupni pan učitel Formánek pak to, že pokud nebudu poctivá, daleko nedojdu. V neposlední řadě také učitel tělesné výchovy, pan Grossmann, mi ukázal cestu bojovnosti. Příjemné vystupování, poctivost a bojovnost, tři slova, která mě ale provázejí od doby, kdy jsem úspěšně dostala vysvědčení na konci devátého ročníku, a tedy i zakončila povinnou školní docházku. S těmito třemi slovy mě tedy čekala cesta číslo dvě, střední. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, kam jsem v září roku 2012 nastoupila na obor Kuchař-kuchařka, mi dala vzdělání, které mě už bude do konce života provázet. Příjemné vystupování je slovní spojení, které musím při své profesi mít, abych mohla být úspěšná je to důležitý tzv. první dojem. Poctivost? To je to, co mě dovedlo k úspěšnému dosažení výučního listu a získání brigády ve Zlíně. Na to, abych mohla nějakým způsobem fungovat v úplně cizím kolektivu, s učiteli, které jsem nikdy neviděla, a být v prostředí pro mě zcela neznámém, jsem potřebovala tu třetí vlastnost bojovnost. Tu jsem také potřebovala, abych zvládla soutěže, na které mě mistrové odborného výcviku pečlivě připravovaly, a já si z nich mohla dovést 4 zlaté, 4 stříbrné a více jak 5 bronzových medailí společně se spoustou zkušeností. Teď už je tu rok 2015, kdy mám za sebou polovinu třetí cesty, kterou je střední škola gastronomie a obchodu ve Zlíně, kde pokračuji na nástavbovém studiu hotelového provozu zakončeném maturitním vysvědčením. Mimo jiné zde také sbírám zkušenosti z gastronomických provozoven a hotelů, které navštěvujeme v hodinách učební praxe, a také hlavně brigádou, kterou vykonávám pro získání dalších nových a důležitých zkušeností. Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. Paulo Coelho Touto cestou bych chtěla strašně moc poděkovat učitelskému sboru ze ZŠ J. Pravečka, učitelům SŠ OŘS Žamberk, a také hlavně lidem, kteří při mně stojí a pomáhají mi jít po mojí cestě dál. Lucie Cinková TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá v sobotu od 8.30 hodin 23. ročník TURNAJE MUŽŮ MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA Občerstvení zajištěno strana 9

10 Výprachtické noviny květen - červen 2015 OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY SUDOKU Doplňte do políček názvy všech zvířat. Aby to nebylo tak jednoduché, neprozradíme, které zvíře patří ke kterému číslu. Vyluštěte obrázkovou osmisměrku. Písmenka, která nepoužijete, tvoří tajenku. Omalovánka. Výprachtické noviny Ročník: 19 Číslo: 3 Počet stran: 10 Počet výtisků: 450 ks Vyšlo: červen 2015 Vydavatel: Obec Výprachtice Uzávěrka pro příští číslo je 20. červenec Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková. strana 10

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách Čas konání: 22. září 2015 od 11.00

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více