Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,"

Transkript

1 Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na druhé straně jsme upozorňovali na to, že v dubnu se i devět počasí sejde, což se nakonec i částečně potvrdilo. Také květen si s námi pěkně zalaškoval, přičemž se ukázalo, že některé pranostiky našich předků jsou na současné výkyvy a změny počasí mnohdy krátké. Přesto nám dovolte, abychom si připomněli některé pranostiky na měsíce červen a červenec. Tak např. se říkalo: chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný, nebo také jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Pro červencové pranostiky platilo např. co červenec neuvaří, srpen nedopeče, nebo také: když dne ubývá, horka přibývá. Rovněž se říkalo: červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Co nám nadcházející měsíce přinesou, zatím nikdo neví. Nakonec i dlouhodobé prognózy počasí berou za své a často je nutné měnit i meteorologické předpovědi platné pouze na několik dnů předem. Nechme však počasí počasím, stejně nás zase překvapí, doufejme, že tentokrát již příjemně. Dovolte, abychom se nyní zaměřili na dění v obci v měsících dubnu a květnu Naši obec potrápily poruchy vodovodu, které bylo nutné urychleně řešit. Jednalo se o poruchy na Malé Straně a u bývalého objektu OEZ Letohrad. Některé úseky trasy vodovodu mají již své roky a vzhledem k tomu, že se podél potrubí tehdy nepokládalo nic, co by umožnilo poruchu rychle lokalizovat, je nutné mnohdy vyčkávat, až se voda objeví na povrchu některého pozemku. Místo poruchy se mnohdy projeví až za několik týdnů, což se samozřejmě následně projeví nedostatkem vody v příslušném vodojemu. Zařízení na trase vodovodu se postupně vyměňuje za nové, je to však záležitost na delší dobu. Zaměstnanci obce absolvovali školení řidičů a plnili úkoly jim zadané obcí: vysazovali mladé stromky na obecních lesních pozemcích, sekali trávu, prováděli úklid obce, malovali a opravovali obecní objekty. V měsíci květnu bylo nutné začít s těžbou polomů v obecních lesích. Tento rok jich je opravdu hodně a bude nutné se na tyto práce více zaměřit, aby se těžba dala zvládnout a nedocházelo ke znehodnocení dřevní hmoty. V lokalitě Zaječín byl nainstalován pracovníky VAK Jablonné nad Orlicí filtr na zachycení pevných částic (kalový filtr), který by měl částečně eliminovat možné poškození odběratelů v důsledku přívalových dešťů a následných erozí půdy, kdy se do povrchových vod v lokalitě Zaječín dostává bahno z přilehlých zemědělských pozemků. Do vodojemu Zaječín bylo také instalováno odradonovací a odkyselovací zařízení. Dne proběhla instruktáž a následně i předání kompostérů na bioodpad (jedná se o odpad biologického původu, tráva, piliny, štěpky, zbytky ovoce a zeleniny apod.). Každá domácnost, která o kompostér požádala, dostala návod, jak kompostéry používat a co je možné do kompostéru ukládat. Doposud obec disponuje ještě 25 volnými kompostéry, proto je možné se ještě přihlásit a kompostér si na obci vyzvednout. Kompostovat biologický odpad je určitě lepší, než trávu a jiný bioodpad pálit, což se již nyní opět děje. Dne se naše obec stala majitelem nového traktoru Zetor. Předávala jej dodavatelská firma Agrico s.r.o. z Týniště nad Orlicí., která zvítězila ve výběrovém řízení nad dalšími oslovenými uchazeči. Traktor již nyní plní úkoly pro obec a věříme, že bude naší obci dobře sloužit. Z akcí, které se v dubnu a květnu konaly, je nutné zmínit Pálení čarodějnic, které proběhlo dne na školním hřišti za vydatné pomoci SDH Výprachtice a s podporou obce Výprachtice. Akce se vydařila, malí i velcí návštěvníci se dobře bavili. Všem patří poděkování, pořadatelům pak zvlášť.

2 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Dne se uskutečnila tradiční pouť v Koburku. Mši svatou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Rozdávaly se koláčky, cukroví i něco ostřejšího na zahřátí. Oběd byl již tradičně výborný a velké koláče se opět rychle rozprodaly, přestože jich letos bylo napečeno více než vloni. Poděkování patří zejména koburským děvčatům, která opět ukázala, že vařit prostě umí. Dne se pak v obci uskutečnila vzpomínková slavnost v souvislosti s již 70. výročím od skončení druhé světové války. Je to již 70 let od doby, kdy nás osvobodila Rudá armáda, na západě naší vlasti pak armáda americká. Važme si toho, že již 70 let žijeme a pracujeme v míru. Děkujeme našim muzikantům, oběma SDH, dětem a všem zúčastněným. Je dobré vzpomenout na ty, kteří za naši svobodu položili své životy. Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne naši obec navštívila náměstkyně ministra vnitra paní Mgr. Jana Vildumetzová /dříve také starostka města/. Setkání se zúčastnili i zástupci obcí z mikroregionu Severo Lanškrounsko. Určitě nás těší, že paní Mgr. Vildumetzová si vybrala právě naši obec. V novinách najdete další podrobnosti o tomto setkání se uskutečnila v naší obci za podpory Pardubického kraje Koloběžkiáda, kterou pořádala Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice společně s Mateřskou školou. Akce se zúčastnilo 70 dětí, což svědčí o pěkné účasti. Pořadatelům akce děkujeme, věříme, že přijdou s dalšími neméně úspěšnými aktivitami. ZŠ Výprachtice v rámci akce nazvané Den rodiny připravila pásmo nejen ke Dni matek. Přišlo značné množství rodičů i příbuzných. Tato setkání mají již svou tradici a dětská vystoupení bývají velice pěkná. Poděkování patří jak paní ředitelce, tak i učitelům naší základní školy, ale zejména účinkujícím žákům a Vám všem, kteří jste je přišli podpořit. Dne proběhlo setkání s hejtmanem Pardubického kraje panem JUDr. Martinem Netolickým PhD. Diskutovalo se o investicích do dopravní infrastruktury, zejména pak o investicích do silnic II. a III. třídy. Silnice jsou mnohdy ve velmi špatném stavu a přidělávají vrásky zejména všem, kteří je využívají. Hovořilo se také o nelegálním skladu munice ve Slatině u Vysokého Mýta. Pan hejtman dále upozornil na spuštění provozu historických vlaků na železniční trati Letohrad Hanušovice. Spot o uvedeném přinesla také i Česká televize. Kraj podpoří tento provoz částkou 1 mil. Kč. Vlak bude jezdit každou sobotu počínaje dnem Na obci proběhla kontrola hospodaření obce Výprachtice. Přezkum hospodaření obce Výprachtice provedly pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje s výsledkem bez závad. Přezkumy hospodaření územně samosprávných celků probíhají každoročně. Výsledek přezkumu pak má vliv především na možnost čerpání dotací apod. Následující letní období nás vybízí nejen k pracovním aktivitám na zahrádkách a k zvelebování našich nemovitostí, ale i k procházkám, sportovním aktivitám a v neposlední řadě i k posezení venku s přáteli či rodinou. Přejme si, aby následující období bylo plné slunce a tepla, ale i klidu, radosti a pohody. S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE, KONANÉHO DNE V HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU. Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Skalický DiS., JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška Omluveni: Ing. J. Falta, L. Merta, P. Skalický, Hosté: J. Lerch, R. Lerch, M. Bašková, Ing. I. Blažková Program: 1/ Zahájení 2/ Schválení programu jednání ZO 3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise 4/ Projednání připomínek k ÚP obce Výprachtice 5/ Schválení Územního plánu obce Výprachtice 6/ Schválení účetní závěrky obce Výprachtice 7/ Rozpočtové změny 8/ Schválení smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu PK na koloběžkiádu a sportovní hry pro ZŠ Výprachtice 9/ Projednání a schválení záměrů prodeje pozemků 10/ Různé 11/ Diskuze 12/ Návrh usnesení 13/ Závěr Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty. Předložený program jednání byl schválen. Volba komisí: Navrhuji, aby komise mandátová pracovala ve složení: M. Jandejsek, P. Tomiška aby návrhová komise pracovala ve složení: H. Katzerová, J. Koubek 28) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce paní Michaely Beranové: Námitka ze dne Požaduje převést parcely č. 1865/2 a 1866 k.ú. Výprachtice v návrhu ÚP vedené jako RI do ploch SV 29) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce pana Davida Skalického: Námitka ze dne Požaduje změnit regulativ uvedený v textové části návrhu ÚP pro plochu Z18 SV, p.p. č. 2899/1 k.ú. Výprachtice o výměře cca 4000m 2 na určení maximálního počtu RD, tj. dvou, místo stanovení budoucí velikosti pozemku tj. strana 2

3 květen - červen 2015 Výprachtické noviny 2000 m 2 na 1 RD. Na vymezené ploše Z18 SV tak budou moci být postaveny max. 2 RD Schváleno: Odůvodnění: Vyhodnocení námitek k návrhu ÚP Výprachtice, opakované veřejné projednání: Michaela Beranová: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, plocha RI (individuální rekreace) může být změněna na SV (smíšená venkovská), umožňující trvalé bydlení. Plocha se nachází v zastavěném území obce, je na ní sice rekreační objekt, ten ale uprostřed obce neumožňuje požadovanou pohodu k individuální rekreaci. Původní vlastník jej z toho důvodu prodal. Vzhledem k prioritám obce stabilizovat demografický vývoj a zajistit trvalé bydlení mladým lidem, kteří chtějí postavit rodinný dům, je žádoucí změnit funkční využití plochy z RI na SV, která v přípustném využití individuální rekreaci také připouští. Úprava byla projednána s dotčeným orgánem, KHS PK, který ji ústně odsouhlasil, a proto její řešení, spočívající ve změně využití zastavěného území, nebylo předloženo k opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatelka spolu s určeným zastupitelem usoudila, že se nejedná o podstatnou úpravu, která by podléhala 53 odst. 2 stavebního zákona. David Skalický: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, vlastník pozemku uvádí, že sám nechce mít rozlohu pozemku 2000m 2 pro 1 RD, stačí mu jen 1000 m 2. Celý pozemek je ve vlastnictví rodiny, která se dohodla na nerovnoměrném dělení pozemku, ale zároveň respektuje požadavek ochrany památkové péče o potřebě udržet rozvolněnou zástavbu v uvedených lokalitách. O této okolnosti byl informován DO, MěÚ Lanškroun, odbor investic a majetku, který z hlediska ochrany památek požadoval uvést v přípustném využití pro plochu Z18 omezení rozlohou pozemku. Požadavek odůvodňoval kvalitním urbanistickým prostorem ve střední části obce Výprachtice, které by se nemělo znehodnocovat přílišným zahušťováním zástavby. Majitel pozemku však nemá zájem vlastnit plochu větší než 1000 m 2, proto bylo dohodnuto, že regulativ pro využití plochy Z18 bude omezovat počet staveb, což splní požadovaný účel rozvolněné zástavby. Druhá část pozemku je ve vlastnictví rodinného příslušníka, který naopak větší rozlohu přivítá. 30) Zastupitelstvo obce Výprachtice po ověření souladu ve smyslu s ust. 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění rozhodlo, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, a vydává ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění opatření obecné povahy č. 1/2015 územního plánu Výprachtice 31) ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni , a to dle výkazů založených k tomuto usnesení. 32) ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1, a to dle návrhu rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást. 33) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu F1: Podpora volnočasových aktivit na akci F1: Materiální vybavení pro sportovní hry na škole J. Pravečka, Výprachtice ve výši Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 34) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu B3: Podpora sportu pro všechny na akci B3: Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko ve výši 5 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 35) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3148/82 a 3148/83 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené z původní ppč. 3148/1 dle GP č /2014 pro k.ú. a obec Výprachtice manželům L. a H. Rožnovským. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. 36) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemků 3148/22 a 260/2 v k. ú. Výprachtice. Prodávané části budou zaměřeny GP. (Cedrová). 37) ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši Kč na činnost Dechové hudby Výprachtice, konkrétně se dotace poskytuje jejímu kapelníkovi Janu Mertovi. 38) ZO schvaluje uzavření smlouvy s obcí Čenkovice na likvidaci čistírenských kalů z ČOV Čenkovice na ČOV Výprachtice. Cena za likvidaci 1 m 3 kalů se stanovuje ve výši 150 Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, s doplněním ustanovení o možnosti sankce v případě, že rozbor vykáže těžké kovy, případně jiné látky v množství překračujícím stanovené limity. Sankce bude nejméně ve výši úhrady nákladů spojených s likvidací kalů. 39) ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 z hospodářské činnosti ve výši Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši Kč a oba tyto výsledky budou převedeny na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. strana 3

4 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Diskuse: 1) Pan J. Lerch konstatoval, že sankce budou příjmem rozpočtu, a vznesl dotaz, zda by náklady spojené s havárií nebyly promítnuty do ceny stočného. Odpověď: Případná sankce by byla příjmem obecního rozpočtu, možné náklady havárie by nebyly promítnuty do ceny stočného. 2) Pan Junek upozornil na chybu v tisku ve Výprachtických novinách č. 2/2015 v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva ve Výprachticích konaného dne hlasování číslo usnesení 26 Odpověď: Došlo k chybě při přepisu zápisu. Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny. Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná. Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil. Zapsala: Hana Katzerová STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE Upozorňujeme stavebníky na oznamovací povinnost vyplývající z 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení jsou stavebníci provádějící zemní práce na území s archeologickými nálezy, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Tato povinnost trvá i v případě, že k dané stavbě není potřeba územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, ohlášení stavebních prací či jiného úkonu stavebního úřadu. Za území s archeologickými nálezy je požadováno katastrální území Výprachtice, Koburk, Valteřice u Výprachtic, Čenkovice, Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách a Rýdrovice. Ing. Ilona Blažková, Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice Myslivecké sdružení Výprachtice pořádá na Myslivecké chalupě ZVĚŘINOVÉ HODY Dne: od hodin Od 18-ti hodin bude hrát živá hudba Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality Na dobré jídlo, pití, příjemné posezení a dobrou zábavu Vás srdečně zvou pořadatelé MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD ročník června 2015 v Letohradě a jeho okolí. So 6. června 2015 Letohrad, Zámecká terasa hod. předávání cen, cena Grand prix, příjezd F. V. Heka hod. začátek koncertu Zahajovací koncert MHF Nezmaři Symfonický orchestr Uničov VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Ne 7. června 2015 v hod. kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad Orlice Jean-Jacques Darriet trubka, Benoît Parayre varhany (Francie) Vstup zdarma Ne 7. června 2015 ve 20 hod. kostel Jablonné nad Orlicí Varhanní koncert Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko) Vstupné: 50,-/30,- Út 9. června 2015 ve 20 hod. - kostel Lukavice Varhanní koncert Fabrice Pitrois (Francie) Vstupné: 50,-/30,- Pá 12. června 2015 v 18 hod. kostel Výprachtice Vaňhalovo kvarteto Haydn - Mozart - Vaňhal - Suk - Baumgartner Vstupné: 60,-/40,- Pá 12. června 2015 ve 21 hod. Letohrad kostel sv. Václava Koncert při svíčkách Nocturno vážně nevážně Miloš Jelínek contrabass (ČR) Henryk Gwardak varhany (Finsko) Vstupné: 60,-/40,- So 13. června 2015 ve 20 hod. Evang. kostel Horní Čermná Varhanní koncert Claus-Erhard Heinrich (SRN) Vstupné: 50,-/30,- Ne 14. června 2015 Letohrad - Tvrz Orlice hod. slavnostní festivalová bohoslužba 17 hod. Závěrečné operní představení Ch. W. Gluck Orfeus Operní studio Konzervatoře Pardubice VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ strana 4

5 květen - červen 2015 Výprachtické noviny ZPRÁVY Z MATEŘINKY Plavání Od 7. dubna jezdí 15 nejstarších dětí z Motýlkové třídy na předplavecký výcvik. Pod odborným vedením plavčic ze ZŠ Dobrovského v Lanškrouně si hravou formou děti rozvíjejí základy plavání. Z obou setkání si děti odnášely nejen zážitky, užitečné informace, ale i dárečky a sladkosti. Čarodějnický rej se v naší školce stal již tradicí. Velké a malé čarodějnice a čarodějové sbírali na zahradě léčivé byliny, ze kterých vařili kouzelný lektvar. Na hřišti pak házeli začarovaným pytlíkem na pavučinu a čarodějnický klobouk. Hezké počasí přispělo k vydařenému dni. Týden s hasiči Ve středu 22. dubna navštívila třída Motýlků hasičskou zbrojnici v Lanškrouně, kde jim profesionální hasiči ukázali moderní vybavení budovy, posilovnu a garáže. Děti měly možnost prohlédnout si auto zevnitř a vyzkoušely si výstroj. Děkujeme panu Doskočilovi za zprostředkování této exkurze. O dva dny později se děti také setkaly s výprachtickými hasiči, kteří pro nás připravili ukázku své činnosti na hřišti. Děkujeme panu Pfeiferovi za přípravu celé akce. Besídka pro maminky Svátek maminek jsme oslavili společně ve školce. Děti přednesly básničky, říkadla, zazpívaly písničky. Hrála se i veršovaná pohádka. Na závěr dostaly maminky od svých dětí dáreček. Kolektiv mateřské školy přeje všem slunečné dny a pohodové prázdiny plné krásných zážitků. strana 5

6 Výprachtické noviny květen - červen 2015 ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE Odpoledne s Andersenem V úterý 14. dubna jsme se společně se žáky prvního stupně zapojili do celostátního projektu Noc s Andersenem. Akci jsme započali v odpoledních hodinách četbou pohádky Ošklivé káčátko, informacemi o autorovi a společným kvízem. Poté děti pracovaly ve skupinách na výtvarném zpracování příběhu a na školní zahradě si užily Kimovu hru. V závěru odpoledne dostaly děti upomínkový předmět. Den Země Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. Právě v tento den se děti z prvního stupně naší školy aktivně zapojily do úklidu. Po trase ke studánkám sbíraly nejrůznější odpadky různého charakteru, a nejen to - přemýšlely také o jejich možné recyklaci. Projevily tak výjimečné ekologické cítění. S nadšením a zápalem pro věc dokázaly pomoci přírodě a udělaly radost tak nejen samy sobě, ale i nám, učitelkám. Za to jim moc děkujeme. Zároveň děkujeme i obecnímu úřadu za odvoz odpadu. Vyučující I. st. ZŠ J. Pravečka Právo pro každého V polovině dubna se na naší škole uskutečnilo školní kolo vědomostní soutěže Právo pro každého pořádané městem Lanškroun. Lektoři, kterými byli kurátorka pro děti a mládež odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun, strážník Městské policie Lanškroun a policista Obvodního oddělení policie ČR Lanškroun seznámili studenty formou přednášek s oblastí trestního, přestupkového, obchodního a občanského práva, s různými životními situacemi a problémy rizikových skupin. V rámci školního kola vědomostní soutěže měla soutěžní smíšená družstva žáků 8. tříd ZŠ za úkol ve vymezeném čase v písemném testu zpracovat odpovědi na otázky z několika oblastí práva. Družstvo, které se ve školním kole umístilo na 1. místě, postoupilo do regionálního kola, které se konalo v Lanškrouně. Regionálního kola se zúčastnilo družstvo ve složení Jan Šponiar, Karel Hejl, Lucie Faitová a Eliška Horáková. V těžké konkurenci se neztratilo a obsadilo krásné 10. místo. Přijímací řízení Letos čekalo žáky 9. tříd přijímací řízení, ve kterém se rozhodlo o budoucí profesní orientaci žáků. Stejně jako loni byli naši žáci při této nelehké zkoušce úspěšní a byli přijati na školy, které si vybraly v prvním kole přijímacího řízení. Letos opouští naši školu 9 žáků a od září nastoupí na tyto školy: Josef Cink SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor nástrojař Radek Hajzler SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor mechanik elektronik Tereza Jandejsková VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Kristýna Langrová Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, obor floristika Kristýna Stejskalová - VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Alexandra Tosto Střední odborná škola cestovního ruchu Pardubice, obor cestovní ruch Antonín Vaníček SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor autotronik Romana Vaníčková SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, obor tvarový a grafický design obalů Jaroslav Chládek SOÚ a SOŠ Králíky, obor opravář zemědělských strojů. Všem přejeme mnoho úspěchů nejen při dalším studiu, ale i v životě. Úspěch našich žáků v krajském kole Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala v rámci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji krajské kolo soutěže ve dvou oblastech: literární práce a soutěž o nejlepší výrobek. Ze školního kola postoupili: V soutěži O nejlepší výrobek Romana Vaníčková s výrobkem Stromeček z korálků, Ondřej Skala s výrobkem ze dřeva Klaun a Bára Šeflová s keramickými čajovými figurkami. V literární soutěži ze školního kola postoupili: Eliška Horáková s prací Vynálezci strojů, Martin Dušek - Výměna kola u automobilu, Daniel Hradílek- Truhlářství. Naši žáci se v těžké konkurenci neztratili a Romana Vaníčková z 9. tř. s výrobkem Stromeček z korálků získala první místo v krajském kole soutěže O nejlepší výrobek. Její vítězství je o to cennější, že v této soutěži uspěla již v loňském roce. strana 6

7 květen - červen 2015 Výprachtické noviny Hravé odpoledne pro žáky a jejich rodiče pořádala naše škola v pondělí 4. května. Akci nám umožnila uskutečnit organizace Rodiče vítáni, jejíž certifikát škola vlastní. Poskytla nám materiální podporu, a to tím, že jsme od ní dostali na dlouhodobou zápůjčku společenské hry značky Albi. Příprava spočívala v tom, že jsme nejprve zjistili zájem o hraní her. Protože byl veliký a rozhodně by zapůjčené hry nestačily, vypomohli jsme si dalšími hrami z vlastních zásob (tj. hrami učitelů a rodičů). a závodníky i diváky hřálo jarní sluníčko. V kategorii koloběžek soutěžilo šestadvacet dětí a na odrážedlech osm. O napínavé chvíle nebyla nouze vybírání zatáček, rychlé sjezdy, sem tam i nějaký ten pád naštěstí se vše odehrálo bez zranění. Akce se konala za finančního přispění Pardubického kraje. Bc. Petr Grossmann Besídka základní školy se letos konala pod názvem Ke dni rodiny. Dobře fungující rodina, která drží pospolu je pro život dítěte i dospělého jistě nejcennější devizou. A tak tedy nejen maminky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové byli obdarováni V den konání vylepili žáci po chodbách šipky, děvčata připravila občerstvení. Díky patří i paní Karvaiové, která napekla vynikající zákusky. Vše se fotilo a natáčelo, protože jednou z podmínek zápůjčky bylo vytvoření reportáže z akce (jejím autorem je David Prokopec z VI. třídy). Celkem se tedy hrálo ve čtyřech třídách s dvaceti společenskými hrami. Účastnilo se na sedmdesát hráčů. Hráči odehráli kolem desítky společenských her. Vítězily často děti, a to i ty malé, které ještě do školy ani nechodí. To ale nebylo to nejdůležitější. Největší výhrou byla dobrá nálada, pohoda a společně strávený čas. Mgr. Hana Chládková vystoupením svých nejmladších. A jak premiéra dopadla? Samozřejmě na výbornou. Plný sál se dobře bavil, tleskal, často se ozýval smích. A děti? Překonaly trému a do svých tanečních, pěveckých a hereckých vystoupení daly vše. Programem prováděli tradičně deváťáci, a nejen to, jejich scénka ze života školy rozhodně nezůstane zapomenuta. Nejen žáci školy, ale i jejich vyučující mohou mít radost z dobře vykonané práce. Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko Druhý ročník koloběžkiády se konal 14. května na dětském hřišti. Tuto akci pořádají společně Mateřská a Základní škola Výprachtice. Akce se zúčastnilo mnohem více dětí než minulý rok, což bylo velmi příjemné. Jistě nám dopomohlo i počasí, které se po poledním lijáku umoudřilo Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě programu, vytvářeli kostýmy či dekorace a zvládli nelehkou organizaci celé akce. Rodičům patří díky za to, že přišli a ocenili snahu všech dětí, nejen těch vlastních. Mgr. H. Chládková strana 7

8 Výprachtické noviny květen - červen 2015 MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO (MSL) DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ Tisková zpráva, Náměstkyně ministra vnitra diskutovala se starosty Mikroregionu Severo-Lanškrounsko o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy O připravovaných změnách v oblasti veřejné správy diskutovala v pondělí se starosty svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Mgr. Jana Vildumetzová. V prostorách Obecního úřadu ve Výprachticích představila sekci ministerstva, kterou řídí, a hovořila se starosty o praktických problémech z oblasti veřejné správy, se kterými se v praxi běžně setkávají. Při návštěvě jednotlivých regionů se snažím seznámit s aktuálními problémy, kterým starostové měst a obcí musí často čelit a diskutovat s nimi o možných řešeních, která by přispěla k rozvoji místní samosprávy a usnadnila život občanům. Sama jsem byla v minulosti 7 let starostkou města s několika tisíci obyvateli i krajskou zastupitelkou. K praxi mám tedy velmi blízko a ráda bych proto starostům podala pomocnou ruku, uvedla náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jana Vildumetzová. Diskuse mezi starosty a paní náměstkyní byla otevřená a věcná. Proběhla k novele zákona o obcích, centrálnímu registru smluv, ale například i k organizaci veřejné správy, především pak výkonu státní správy. Předmětem bohaté diskuse se stalo mnohdy neúnosné přenášení velkého množství povinností ze strany státu na obce, což v praxi činí problémy zejména malým obcím. V rámci setkání byla otevřena i otázka celostátního projektu Meziobecní spolupráce, realizovaného Svazem měst a obcí ČR, ale i meziobecní spolupráce v rámci svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Je zřejmé, že meziobecní spolupráce má velký potenciál a dle mého názoru je to jedna ze zásadních možností, jak šetřit značné finanční prostředky obcí. Příkladem mohou být konkrétní projekty našeho svazku. Návštěvy paní náměstkyně si velice vážíme a určitě ji opět rádi přivítáme. Je důležité, že ji zajímají problémy malých obcí a že chce svoji práci stavět i na našich podnětech, uvedl předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Vážený pane starosto, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za velmi milé přijetí na obecním úřadě ve Výprachticích v rámci mé pracovní návštěvy Pardubického kraje dne 4. května Během našeho setkání jsem měla možnost seznámit se s chodem Vaší radnice a probrat mnoho pro mne přínosných témat z oblasti veřejné správy. Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit i s ostatními starosty mikroregionu Severo-Lanškrounsko a diskutovat s nimi jejich zkušenosti s uplatňováním legislativy v praxi. Všechny podněty ze setkání dále využiji pro vylepšení spolupráce v oblasti veřejné správy s úřadem Ministerstva vnitra. Těším se na další setkání s Vámi a přeji mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě. S úctou s pozdravem Mgr. Jana Vildumetzová MSL - BIOODPADY Obce Mikroregionu Severo-Lanškrounsko předcházejí za pomoci státních a evropských dotací vzniku bioodpadu. Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizoval v letošním roce projekt s názvem Mikroregion Severo- Lanškrounsko nakládání s bioodpady a pro své potřeby i potřeby svých občanů získal celkem 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů. Celkové náklady projektu dosáhly částky Kč. Vzhledem k platné legislativě musely obce svazku řešit problém nakládání s bioodpady. Komunitní kompostování jsme posoudili jako nejefektivnější a nejvýhodnější způsob vyřešení tohoto problému v našem území. Kvalitní kompostéry dodané od spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín obdrželi občané mikroregionu zdarma jako bonus za aktivní zapojení do projektu, uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, a to ve spolupráci se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín a LGD Technika, s.r.o., Pastviny. Žádost o dotaci svazek podal u Státního fondu životního prostředí v loňském roce, realizace proběhla v jarních měsících letošního roku. Dotace na pořízení kompostérů, štěpkovačů a administraci projektu činila 90 % všech způsobilých nákladů. Dofinancování nákladů ve výši 10 % bylo rozděleno mezi zapojené obce. Zpracováním bioodpadu a jeho separací od odpadu komunálního šetří každý z nás hned několikrát. A v případě komunitního kompostování ne jenom svoji peněženku, ale i vyvážené podmínky příznivého životního prostředí našeho okolí. Co může být lepšího, než vrátit přírodě čistou formou to, co si z ní vzali, uvádí místopředseda svazku a starosta obce Horní Heřmanice Tomáš Beran. Bc. Lenka Bártlová, manažerka DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko strana 8

9 květen - červen 2015 Výprachtické noviny LUCIE CINKOVÁ Dnes už studující ve Zlíně, ale ještě před 12 lety jsem sedávala v prostřední řadě v první lavici, na zdejší Základní škole J. Pravečka. Zde mi hodný a příjemný učitelský sbor dal základní vědomosti a zkušenosti, které teď jako když najdu. Paní učitelka Smejkalová mi ukázala, že člověk může být příjemný, ale přitom musí být důrazný, když je potřeba. Na druhém stupni pan učitel Formánek pak to, že pokud nebudu poctivá, daleko nedojdu. V neposlední řadě také učitel tělesné výchovy, pan Grossmann, mi ukázal cestu bojovnosti. Příjemné vystupování, poctivost a bojovnost, tři slova, která mě ale provázejí od doby, kdy jsem úspěšně dostala vysvědčení na konci devátého ročníku, a tedy i zakončila povinnou školní docházku. S těmito třemi slovy mě tedy čekala cesta číslo dvě, střední. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, kam jsem v září roku 2012 nastoupila na obor Kuchař-kuchařka, mi dala vzdělání, které mě už bude do konce života provázet. Příjemné vystupování je slovní spojení, které musím při své profesi mít, abych mohla být úspěšná je to důležitý tzv. první dojem. Poctivost? To je to, co mě dovedlo k úspěšnému dosažení výučního listu a získání brigády ve Zlíně. Na to, abych mohla nějakým způsobem fungovat v úplně cizím kolektivu, s učiteli, které jsem nikdy neviděla, a být v prostředí pro mě zcela neznámém, jsem potřebovala tu třetí vlastnost bojovnost. Tu jsem také potřebovala, abych zvládla soutěže, na které mě mistrové odborného výcviku pečlivě připravovaly, a já si z nich mohla dovést 4 zlaté, 4 stříbrné a více jak 5 bronzových medailí společně se spoustou zkušeností. Teď už je tu rok 2015, kdy mám za sebou polovinu třetí cesty, kterou je střední škola gastronomie a obchodu ve Zlíně, kde pokračuji na nástavbovém studiu hotelového provozu zakončeném maturitním vysvědčením. Mimo jiné zde také sbírám zkušenosti z gastronomických provozoven a hotelů, které navštěvujeme v hodinách učební praxe, a také hlavně brigádou, kterou vykonávám pro získání dalších nových a důležitých zkušeností. Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. Paulo Coelho Touto cestou bych chtěla strašně moc poděkovat učitelskému sboru ze ZŠ J. Pravečka, učitelům SŠ OŘS Žamberk, a také hlavně lidem, kteří při mně stojí a pomáhají mi jít po mojí cestě dál. Lucie Cinková TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá v sobotu od 8.30 hodin 23. ročník TURNAJE MUŽŮ MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA Občerstvení zajištěno strana 9

10 Výprachtické noviny květen - červen 2015 OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY SUDOKU Doplňte do políček názvy všech zvířat. Aby to nebylo tak jednoduché, neprozradíme, které zvíře patří ke kterému číslu. Vyluštěte obrázkovou osmisměrku. Písmenka, která nepoužijete, tvoří tajenku. Omalovánka. Výprachtické noviny Ročník: 19 Číslo: 3 Počet stran: 10 Počet výtisků: 450 ks Vyšlo: červen 2015 Vydavatel: Obec Výprachtice Uzávěrka pro příští číslo je 20. červenec Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková. strana 10

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 13. zasedání

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více