Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,"

Transkript

1 Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na druhé straně jsme upozorňovali na to, že v dubnu se i devět počasí sejde, což se nakonec i částečně potvrdilo. Také květen si s námi pěkně zalaškoval, přičemž se ukázalo, že některé pranostiky našich předků jsou na současné výkyvy a změny počasí mnohdy krátké. Přesto nám dovolte, abychom si připomněli některé pranostiky na měsíce červen a červenec. Tak např. se říkalo: chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný, nebo také jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Pro červencové pranostiky platilo např. co červenec neuvaří, srpen nedopeče, nebo také: když dne ubývá, horka přibývá. Rovněž se říkalo: červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Co nám nadcházející měsíce přinesou, zatím nikdo neví. Nakonec i dlouhodobé prognózy počasí berou za své a často je nutné měnit i meteorologické předpovědi platné pouze na několik dnů předem. Nechme však počasí počasím, stejně nás zase překvapí, doufejme, že tentokrát již příjemně. Dovolte, abychom se nyní zaměřili na dění v obci v měsících dubnu a květnu Naši obec potrápily poruchy vodovodu, které bylo nutné urychleně řešit. Jednalo se o poruchy na Malé Straně a u bývalého objektu OEZ Letohrad. Některé úseky trasy vodovodu mají již své roky a vzhledem k tomu, že se podél potrubí tehdy nepokládalo nic, co by umožnilo poruchu rychle lokalizovat, je nutné mnohdy vyčkávat, až se voda objeví na povrchu některého pozemku. Místo poruchy se mnohdy projeví až za několik týdnů, což se samozřejmě následně projeví nedostatkem vody v příslušném vodojemu. Zařízení na trase vodovodu se postupně vyměňuje za nové, je to však záležitost na delší dobu. Zaměstnanci obce absolvovali školení řidičů a plnili úkoly jim zadané obcí: vysazovali mladé stromky na obecních lesních pozemcích, sekali trávu, prováděli úklid obce, malovali a opravovali obecní objekty. V měsíci květnu bylo nutné začít s těžbou polomů v obecních lesích. Tento rok jich je opravdu hodně a bude nutné se na tyto práce více zaměřit, aby se těžba dala zvládnout a nedocházelo ke znehodnocení dřevní hmoty. V lokalitě Zaječín byl nainstalován pracovníky VAK Jablonné nad Orlicí filtr na zachycení pevných částic (kalový filtr), který by měl částečně eliminovat možné poškození odběratelů v důsledku přívalových dešťů a následných erozí půdy, kdy se do povrchových vod v lokalitě Zaječín dostává bahno z přilehlých zemědělských pozemků. Do vodojemu Zaječín bylo také instalováno odradonovací a odkyselovací zařízení. Dne proběhla instruktáž a následně i předání kompostérů na bioodpad (jedná se o odpad biologického původu, tráva, piliny, štěpky, zbytky ovoce a zeleniny apod.). Každá domácnost, která o kompostér požádala, dostala návod, jak kompostéry používat a co je možné do kompostéru ukládat. Doposud obec disponuje ještě 25 volnými kompostéry, proto je možné se ještě přihlásit a kompostér si na obci vyzvednout. Kompostovat biologický odpad je určitě lepší, než trávu a jiný bioodpad pálit, což se již nyní opět děje. Dne se naše obec stala majitelem nového traktoru Zetor. Předávala jej dodavatelská firma Agrico s.r.o. z Týniště nad Orlicí., která zvítězila ve výběrovém řízení nad dalšími oslovenými uchazeči. Traktor již nyní plní úkoly pro obec a věříme, že bude naší obci dobře sloužit. Z akcí, které se v dubnu a květnu konaly, je nutné zmínit Pálení čarodějnic, které proběhlo dne na školním hřišti za vydatné pomoci SDH Výprachtice a s podporou obce Výprachtice. Akce se vydařila, malí i velcí návštěvníci se dobře bavili. Všem patří poděkování, pořadatelům pak zvlášť.

2 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Dne se uskutečnila tradiční pouť v Koburku. Mši svatou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Rozdávaly se koláčky, cukroví i něco ostřejšího na zahřátí. Oběd byl již tradičně výborný a velké koláče se opět rychle rozprodaly, přestože jich letos bylo napečeno více než vloni. Poděkování patří zejména koburským děvčatům, která opět ukázala, že vařit prostě umí. Dne se pak v obci uskutečnila vzpomínková slavnost v souvislosti s již 70. výročím od skončení druhé světové války. Je to již 70 let od doby, kdy nás osvobodila Rudá armáda, na západě naší vlasti pak armáda americká. Važme si toho, že již 70 let žijeme a pracujeme v míru. Děkujeme našim muzikantům, oběma SDH, dětem a všem zúčastněným. Je dobré vzpomenout na ty, kteří za naši svobodu položili své životy. Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne naši obec navštívila náměstkyně ministra vnitra paní Mgr. Jana Vildumetzová /dříve také starostka města/. Setkání se zúčastnili i zástupci obcí z mikroregionu Severo Lanškrounsko. Určitě nás těší, že paní Mgr. Vildumetzová si vybrala právě naši obec. V novinách najdete další podrobnosti o tomto setkání se uskutečnila v naší obci za podpory Pardubického kraje Koloběžkiáda, kterou pořádala Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice společně s Mateřskou školou. Akce se zúčastnilo 70 dětí, což svědčí o pěkné účasti. Pořadatelům akce děkujeme, věříme, že přijdou s dalšími neméně úspěšnými aktivitami. ZŠ Výprachtice v rámci akce nazvané Den rodiny připravila pásmo nejen ke Dni matek. Přišlo značné množství rodičů i příbuzných. Tato setkání mají již svou tradici a dětská vystoupení bývají velice pěkná. Poděkování patří jak paní ředitelce, tak i učitelům naší základní školy, ale zejména účinkujícím žákům a Vám všem, kteří jste je přišli podpořit. Dne proběhlo setkání s hejtmanem Pardubického kraje panem JUDr. Martinem Netolickým PhD. Diskutovalo se o investicích do dopravní infrastruktury, zejména pak o investicích do silnic II. a III. třídy. Silnice jsou mnohdy ve velmi špatném stavu a přidělávají vrásky zejména všem, kteří je využívají. Hovořilo se také o nelegálním skladu munice ve Slatině u Vysokého Mýta. Pan hejtman dále upozornil na spuštění provozu historických vlaků na železniční trati Letohrad Hanušovice. Spot o uvedeném přinesla také i Česká televize. Kraj podpoří tento provoz částkou 1 mil. Kč. Vlak bude jezdit každou sobotu počínaje dnem Na obci proběhla kontrola hospodaření obce Výprachtice. Přezkum hospodaření obce Výprachtice provedly pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje s výsledkem bez závad. Přezkumy hospodaření územně samosprávných celků probíhají každoročně. Výsledek přezkumu pak má vliv především na možnost čerpání dotací apod. Následující letní období nás vybízí nejen k pracovním aktivitám na zahrádkách a k zvelebování našich nemovitostí, ale i k procházkám, sportovním aktivitám a v neposlední řadě i k posezení venku s přáteli či rodinou. Přejme si, aby následující období bylo plné slunce a tepla, ale i klidu, radosti a pohody. S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE, KONANÉHO DNE V HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU. Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Skalický DiS., JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška Omluveni: Ing. J. Falta, L. Merta, P. Skalický, Hosté: J. Lerch, R. Lerch, M. Bašková, Ing. I. Blažková Program: 1/ Zahájení 2/ Schválení programu jednání ZO 3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise 4/ Projednání připomínek k ÚP obce Výprachtice 5/ Schválení Územního plánu obce Výprachtice 6/ Schválení účetní závěrky obce Výprachtice 7/ Rozpočtové změny 8/ Schválení smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu PK na koloběžkiádu a sportovní hry pro ZŠ Výprachtice 9/ Projednání a schválení záměrů prodeje pozemků 10/ Různé 11/ Diskuze 12/ Návrh usnesení 13/ Závěr Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty. Předložený program jednání byl schválen. Volba komisí: Navrhuji, aby komise mandátová pracovala ve složení: M. Jandejsek, P. Tomiška aby návrhová komise pracovala ve složení: H. Katzerová, J. Koubek 28) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce paní Michaely Beranové: Námitka ze dne Požaduje převést parcely č. 1865/2 a 1866 k.ú. Výprachtice v návrhu ÚP vedené jako RI do ploch SV 29) Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhovuje námitce pana Davida Skalického: Námitka ze dne Požaduje změnit regulativ uvedený v textové části návrhu ÚP pro plochu Z18 SV, p.p. č. 2899/1 k.ú. Výprachtice o výměře cca 4000m 2 na určení maximálního počtu RD, tj. dvou, místo stanovení budoucí velikosti pozemku tj. strana 2

3 květen - červen 2015 Výprachtické noviny 2000 m 2 na 1 RD. Na vymezené ploše Z18 SV tak budou moci být postaveny max. 2 RD Schváleno: Odůvodnění: Vyhodnocení námitek k návrhu ÚP Výprachtice, opakované veřejné projednání: Michaela Beranová: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, plocha RI (individuální rekreace) může být změněna na SV (smíšená venkovská), umožňující trvalé bydlení. Plocha se nachází v zastavěném území obce, je na ní sice rekreační objekt, ten ale uprostřed obce neumožňuje požadovanou pohodu k individuální rekreaci. Původní vlastník jej z toho důvodu prodal. Vzhledem k prioritám obce stabilizovat demografický vývoj a zajistit trvalé bydlení mladým lidem, kteří chtějí postavit rodinný dům, je žádoucí změnit funkční využití plochy z RI na SV, která v přípustném využití individuální rekreaci také připouští. Úprava byla projednána s dotčeným orgánem, KHS PK, který ji ústně odsouhlasil, a proto její řešení, spočívající ve změně využití zastavěného území, nebylo předloženo k opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatelka spolu s určeným zastupitelem usoudila, že se nejedná o podstatnou úpravu, která by podléhala 53 odst. 2 stavebního zákona. David Skalický: Námitka ze dne Vyhodnocení: námitce lze vyhovět, vlastník pozemku uvádí, že sám nechce mít rozlohu pozemku 2000m 2 pro 1 RD, stačí mu jen 1000 m 2. Celý pozemek je ve vlastnictví rodiny, která se dohodla na nerovnoměrném dělení pozemku, ale zároveň respektuje požadavek ochrany památkové péče o potřebě udržet rozvolněnou zástavbu v uvedených lokalitách. O této okolnosti byl informován DO, MěÚ Lanškroun, odbor investic a majetku, který z hlediska ochrany památek požadoval uvést v přípustném využití pro plochu Z18 omezení rozlohou pozemku. Požadavek odůvodňoval kvalitním urbanistickým prostorem ve střední části obce Výprachtice, které by se nemělo znehodnocovat přílišným zahušťováním zástavby. Majitel pozemku však nemá zájem vlastnit plochu větší než 1000 m 2, proto bylo dohodnuto, že regulativ pro využití plochy Z18 bude omezovat počet staveb, což splní požadovaný účel rozvolněné zástavby. Druhá část pozemku je ve vlastnictví rodinného příslušníka, který naopak větší rozlohu přivítá. 30) Zastupitelstvo obce Výprachtice po ověření souladu ve smyslu s ust. 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění rozhodlo, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, a vydává ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění opatření obecné povahy č. 1/2015 územního plánu Výprachtice 31) ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni , a to dle výkazů založených k tomuto usnesení. 32) ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1, a to dle návrhu rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást. 33) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu F1: Podpora volnočasových aktivit na akci F1: Materiální vybavení pro sportovní hry na škole J. Pravečka, Výprachtice ve výši Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 34) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, a to Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu B3: Podpora sportu pro všechny na akci B3: Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko ve výši 5 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy. 35) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3148/82 a 3148/83 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené z původní ppč. 3148/1 dle GP č /2014 pro k.ú. a obec Výprachtice manželům L. a H. Rožnovským. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. 36) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemků 3148/22 a 260/2 v k. ú. Výprachtice. Prodávané části budou zaměřeny GP. (Cedrová). 37) ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši Kč na činnost Dechové hudby Výprachtice, konkrétně se dotace poskytuje jejímu kapelníkovi Janu Mertovi. 38) ZO schvaluje uzavření smlouvy s obcí Čenkovice na likvidaci čistírenských kalů z ČOV Čenkovice na ČOV Výprachtice. Cena za likvidaci 1 m 3 kalů se stanovuje ve výši 150 Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, s doplněním ustanovení o možnosti sankce v případě, že rozbor vykáže těžké kovy, případně jiné látky v množství překračujícím stanovené limity. Sankce bude nejméně ve výši úhrady nákladů spojených s likvidací kalů. 39) ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 z hospodářské činnosti ve výši Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši Kč a oba tyto výsledky budou převedeny na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. strana 3

4 Výprachtické noviny květen - červen 2015 Diskuse: 1) Pan J. Lerch konstatoval, že sankce budou příjmem rozpočtu, a vznesl dotaz, zda by náklady spojené s havárií nebyly promítnuty do ceny stočného. Odpověď: Případná sankce by byla příjmem obecního rozpočtu, možné náklady havárie by nebyly promítnuty do ceny stočného. 2) Pan Junek upozornil na chybu v tisku ve Výprachtických novinách č. 2/2015 v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva ve Výprachticích konaného dne hlasování číslo usnesení 26 Odpověď: Došlo k chybě při přepisu zápisu. Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly projednány a jednotlivě schváleny. Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná. Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil. Zapsala: Hana Katzerová STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE Upozorňujeme stavebníky na oznamovací povinnost vyplývající z 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení jsou stavebníci provádějící zemní práce na území s archeologickými nálezy, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Tato povinnost trvá i v případě, že k dané stavbě není potřeba územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, ohlášení stavebních prací či jiného úkonu stavebního úřadu. Za území s archeologickými nálezy je požadováno katastrální území Výprachtice, Koburk, Valteřice u Výprachtic, Čenkovice, Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách a Rýdrovice. Ing. Ilona Blažková, Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice Myslivecké sdružení Výprachtice pořádá na Myslivecké chalupě ZVĚŘINOVÉ HODY Dne: od hodin Od 18-ti hodin bude hrát živá hudba Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality Na dobré jídlo, pití, příjemné posezení a dobrou zábavu Vás srdečně zvou pořadatelé MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD ročník června 2015 v Letohradě a jeho okolí. So 6. června 2015 Letohrad, Zámecká terasa hod. předávání cen, cena Grand prix, příjezd F. V. Heka hod. začátek koncertu Zahajovací koncert MHF Nezmaři Symfonický orchestr Uničov VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Ne 7. června 2015 v hod. kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad Orlice Jean-Jacques Darriet trubka, Benoît Parayre varhany (Francie) Vstup zdarma Ne 7. června 2015 ve 20 hod. kostel Jablonné nad Orlicí Varhanní koncert Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko) Vstupné: 50,-/30,- Út 9. června 2015 ve 20 hod. - kostel Lukavice Varhanní koncert Fabrice Pitrois (Francie) Vstupné: 50,-/30,- Pá 12. června 2015 v 18 hod. kostel Výprachtice Vaňhalovo kvarteto Haydn - Mozart - Vaňhal - Suk - Baumgartner Vstupné: 60,-/40,- Pá 12. června 2015 ve 21 hod. Letohrad kostel sv. Václava Koncert při svíčkách Nocturno vážně nevážně Miloš Jelínek contrabass (ČR) Henryk Gwardak varhany (Finsko) Vstupné: 60,-/40,- So 13. června 2015 ve 20 hod. Evang. kostel Horní Čermná Varhanní koncert Claus-Erhard Heinrich (SRN) Vstupné: 50,-/30,- Ne 14. června 2015 Letohrad - Tvrz Orlice hod. slavnostní festivalová bohoslužba 17 hod. Závěrečné operní představení Ch. W. Gluck Orfeus Operní studio Konzervatoře Pardubice VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ strana 4

5 květen - červen 2015 Výprachtické noviny ZPRÁVY Z MATEŘINKY Plavání Od 7. dubna jezdí 15 nejstarších dětí z Motýlkové třídy na předplavecký výcvik. Pod odborným vedením plavčic ze ZŠ Dobrovského v Lanškrouně si hravou formou děti rozvíjejí základy plavání. Z obou setkání si děti odnášely nejen zážitky, užitečné informace, ale i dárečky a sladkosti. Čarodějnický rej se v naší školce stal již tradicí. Velké a malé čarodějnice a čarodějové sbírali na zahradě léčivé byliny, ze kterých vařili kouzelný lektvar. Na hřišti pak házeli začarovaným pytlíkem na pavučinu a čarodějnický klobouk. Hezké počasí přispělo k vydařenému dni. Týden s hasiči Ve středu 22. dubna navštívila třída Motýlků hasičskou zbrojnici v Lanškrouně, kde jim profesionální hasiči ukázali moderní vybavení budovy, posilovnu a garáže. Děti měly možnost prohlédnout si auto zevnitř a vyzkoušely si výstroj. Děkujeme panu Doskočilovi za zprostředkování této exkurze. O dva dny později se děti také setkaly s výprachtickými hasiči, kteří pro nás připravili ukázku své činnosti na hřišti. Děkujeme panu Pfeiferovi za přípravu celé akce. Besídka pro maminky Svátek maminek jsme oslavili společně ve školce. Děti přednesly básničky, říkadla, zazpívaly písničky. Hrála se i veršovaná pohádka. Na závěr dostaly maminky od svých dětí dáreček. Kolektiv mateřské školy přeje všem slunečné dny a pohodové prázdiny plné krásných zážitků. strana 5

6 Výprachtické noviny květen - červen 2015 ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE Odpoledne s Andersenem V úterý 14. dubna jsme se společně se žáky prvního stupně zapojili do celostátního projektu Noc s Andersenem. Akci jsme započali v odpoledních hodinách četbou pohádky Ošklivé káčátko, informacemi o autorovi a společným kvízem. Poté děti pracovaly ve skupinách na výtvarném zpracování příběhu a na školní zahradě si užily Kimovu hru. V závěru odpoledne dostaly děti upomínkový předmět. Den Země Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. Právě v tento den se děti z prvního stupně naší školy aktivně zapojily do úklidu. Po trase ke studánkám sbíraly nejrůznější odpadky různého charakteru, a nejen to - přemýšlely také o jejich možné recyklaci. Projevily tak výjimečné ekologické cítění. S nadšením a zápalem pro věc dokázaly pomoci přírodě a udělaly radost tak nejen samy sobě, ale i nám, učitelkám. Za to jim moc děkujeme. Zároveň děkujeme i obecnímu úřadu za odvoz odpadu. Vyučující I. st. ZŠ J. Pravečka Právo pro každého V polovině dubna se na naší škole uskutečnilo školní kolo vědomostní soutěže Právo pro každého pořádané městem Lanškroun. Lektoři, kterými byli kurátorka pro děti a mládež odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun, strážník Městské policie Lanškroun a policista Obvodního oddělení policie ČR Lanškroun seznámili studenty formou přednášek s oblastí trestního, přestupkového, obchodního a občanského práva, s různými životními situacemi a problémy rizikových skupin. V rámci školního kola vědomostní soutěže měla soutěžní smíšená družstva žáků 8. tříd ZŠ za úkol ve vymezeném čase v písemném testu zpracovat odpovědi na otázky z několika oblastí práva. Družstvo, které se ve školním kole umístilo na 1. místě, postoupilo do regionálního kola, které se konalo v Lanškrouně. Regionálního kola se zúčastnilo družstvo ve složení Jan Šponiar, Karel Hejl, Lucie Faitová a Eliška Horáková. V těžké konkurenci se neztratilo a obsadilo krásné 10. místo. Přijímací řízení Letos čekalo žáky 9. tříd přijímací řízení, ve kterém se rozhodlo o budoucí profesní orientaci žáků. Stejně jako loni byli naši žáci při této nelehké zkoušce úspěšní a byli přijati na školy, které si vybraly v prvním kole přijímacího řízení. Letos opouští naši školu 9 žáků a od září nastoupí na tyto školy: Josef Cink SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor nástrojař Radek Hajzler SOŠ a SOÚ Lanškroun, obor mechanik elektronik Tereza Jandejsková VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Kristýna Langrová Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, obor floristika Kristýna Stejskalová - VOŠ a SPgŠ Litomyšl Pedagogické lyceum Alexandra Tosto Střední odborná škola cestovního ruchu Pardubice, obor cestovní ruch Antonín Vaníček SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor autotronik Romana Vaníčková SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, obor tvarový a grafický design obalů Jaroslav Chládek SOÚ a SOŠ Králíky, obor opravář zemědělských strojů. Všem přejeme mnoho úspěchů nejen při dalším studiu, ale i v životě. Úspěch našich žáků v krajském kole Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala v rámci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji krajské kolo soutěže ve dvou oblastech: literární práce a soutěž o nejlepší výrobek. Ze školního kola postoupili: V soutěži O nejlepší výrobek Romana Vaníčková s výrobkem Stromeček z korálků, Ondřej Skala s výrobkem ze dřeva Klaun a Bára Šeflová s keramickými čajovými figurkami. V literární soutěži ze školního kola postoupili: Eliška Horáková s prací Vynálezci strojů, Martin Dušek - Výměna kola u automobilu, Daniel Hradílek- Truhlářství. Naši žáci se v těžké konkurenci neztratili a Romana Vaníčková z 9. tř. s výrobkem Stromeček z korálků získala první místo v krajském kole soutěže O nejlepší výrobek. Její vítězství je o to cennější, že v této soutěži uspěla již v loňském roce. strana 6

7 květen - červen 2015 Výprachtické noviny Hravé odpoledne pro žáky a jejich rodiče pořádala naše škola v pondělí 4. května. Akci nám umožnila uskutečnit organizace Rodiče vítáni, jejíž certifikát škola vlastní. Poskytla nám materiální podporu, a to tím, že jsme od ní dostali na dlouhodobou zápůjčku společenské hry značky Albi. Příprava spočívala v tom, že jsme nejprve zjistili zájem o hraní her. Protože byl veliký a rozhodně by zapůjčené hry nestačily, vypomohli jsme si dalšími hrami z vlastních zásob (tj. hrami učitelů a rodičů). a závodníky i diváky hřálo jarní sluníčko. V kategorii koloběžek soutěžilo šestadvacet dětí a na odrážedlech osm. O napínavé chvíle nebyla nouze vybírání zatáček, rychlé sjezdy, sem tam i nějaký ten pád naštěstí se vše odehrálo bez zranění. Akce se konala za finančního přispění Pardubického kraje. Bc. Petr Grossmann Besídka základní školy se letos konala pod názvem Ke dni rodiny. Dobře fungující rodina, která drží pospolu je pro život dítěte i dospělého jistě nejcennější devizou. A tak tedy nejen maminky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové byli obdarováni V den konání vylepili žáci po chodbách šipky, děvčata připravila občerstvení. Díky patří i paní Karvaiové, která napekla vynikající zákusky. Vše se fotilo a natáčelo, protože jednou z podmínek zápůjčky bylo vytvoření reportáže z akce (jejím autorem je David Prokopec z VI. třídy). Celkem se tedy hrálo ve čtyřech třídách s dvaceti společenskými hrami. Účastnilo se na sedmdesát hráčů. Hráči odehráli kolem desítky společenských her. Vítězily často děti, a to i ty malé, které ještě do školy ani nechodí. To ale nebylo to nejdůležitější. Největší výhrou byla dobrá nálada, pohoda a společně strávený čas. Mgr. Hana Chládková vystoupením svých nejmladších. A jak premiéra dopadla? Samozřejmě na výbornou. Plný sál se dobře bavil, tleskal, často se ozýval smích. A děti? Překonaly trému a do svých tanečních, pěveckých a hereckých vystoupení daly vše. Programem prováděli tradičně deváťáci, a nejen to, jejich scénka ze života školy rozhodně nezůstane zapomenuta. Nejen žáci školy, ale i jejich vyučující mohou mít radost z dobře vykonané práce. Koloběžkiáda aneb Výprachtické kolečko Druhý ročník koloběžkiády se konal 14. května na dětském hřišti. Tuto akci pořádají společně Mateřská a Základní škola Výprachtice. Akce se zúčastnilo mnohem více dětí než minulý rok, což bylo velmi příjemné. Jistě nám dopomohlo i počasí, které se po poledním lijáku umoudřilo Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě programu, vytvářeli kostýmy či dekorace a zvládli nelehkou organizaci celé akce. Rodičům patří díky za to, že přišli a ocenili snahu všech dětí, nejen těch vlastních. Mgr. H. Chládková strana 7

8 Výprachtické noviny květen - červen 2015 MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO (MSL) DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ Tisková zpráva, Náměstkyně ministra vnitra diskutovala se starosty Mikroregionu Severo-Lanškrounsko o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy O připravovaných změnách v oblasti veřejné správy diskutovala v pondělí se starosty svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Mgr. Jana Vildumetzová. V prostorách Obecního úřadu ve Výprachticích představila sekci ministerstva, kterou řídí, a hovořila se starosty o praktických problémech z oblasti veřejné správy, se kterými se v praxi běžně setkávají. Při návštěvě jednotlivých regionů se snažím seznámit s aktuálními problémy, kterým starostové měst a obcí musí často čelit a diskutovat s nimi o možných řešeních, která by přispěla k rozvoji místní samosprávy a usnadnila život občanům. Sama jsem byla v minulosti 7 let starostkou města s několika tisíci obyvateli i krajskou zastupitelkou. K praxi mám tedy velmi blízko a ráda bych proto starostům podala pomocnou ruku, uvedla náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jana Vildumetzová. Diskuse mezi starosty a paní náměstkyní byla otevřená a věcná. Proběhla k novele zákona o obcích, centrálnímu registru smluv, ale například i k organizaci veřejné správy, především pak výkonu státní správy. Předmětem bohaté diskuse se stalo mnohdy neúnosné přenášení velkého množství povinností ze strany státu na obce, což v praxi činí problémy zejména malým obcím. V rámci setkání byla otevřena i otázka celostátního projektu Meziobecní spolupráce, realizovaného Svazem měst a obcí ČR, ale i meziobecní spolupráce v rámci svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Je zřejmé, že meziobecní spolupráce má velký potenciál a dle mého názoru je to jedna ze zásadních možností, jak šetřit značné finanční prostředky obcí. Příkladem mohou být konkrétní projekty našeho svazku. Návštěvy paní náměstkyně si velice vážíme a určitě ji opět rádi přivítáme. Je důležité, že ji zajímají problémy malých obcí a že chce svoji práci stavět i na našich podnětech, uvedl předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Vážený pane starosto, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za velmi milé přijetí na obecním úřadě ve Výprachticích v rámci mé pracovní návštěvy Pardubického kraje dne 4. května Během našeho setkání jsem měla možnost seznámit se s chodem Vaší radnice a probrat mnoho pro mne přínosných témat z oblasti veřejné správy. Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit i s ostatními starosty mikroregionu Severo-Lanškrounsko a diskutovat s nimi jejich zkušenosti s uplatňováním legislativy v praxi. Všechny podněty ze setkání dále využiji pro vylepšení spolupráce v oblasti veřejné správy s úřadem Ministerstva vnitra. Těším se na další setkání s Vámi a přeji mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě. S úctou s pozdravem Mgr. Jana Vildumetzová MSL - BIOODPADY Obce Mikroregionu Severo-Lanškrounsko předcházejí za pomoci státních a evropských dotací vzniku bioodpadu. Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizoval v letošním roce projekt s názvem Mikroregion Severo- Lanškrounsko nakládání s bioodpady a pro své potřeby i potřeby svých občanů získal celkem 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů. Celkové náklady projektu dosáhly částky Kč. Vzhledem k platné legislativě musely obce svazku řešit problém nakládání s bioodpady. Komunitní kompostování jsme posoudili jako nejefektivnější a nejvýhodnější způsob vyřešení tohoto problému v našem území. Kvalitní kompostéry dodané od spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín obdrželi občané mikroregionu zdarma jako bonus za aktivní zapojení do projektu, uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, a to ve spolupráci se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín a LGD Technika, s.r.o., Pastviny. Žádost o dotaci svazek podal u Státního fondu životního prostředí v loňském roce, realizace proběhla v jarních měsících letošního roku. Dotace na pořízení kompostérů, štěpkovačů a administraci projektu činila 90 % všech způsobilých nákladů. Dofinancování nákladů ve výši 10 % bylo rozděleno mezi zapojené obce. Zpracováním bioodpadu a jeho separací od odpadu komunálního šetří každý z nás hned několikrát. A v případě komunitního kompostování ne jenom svoji peněženku, ale i vyvážené podmínky příznivého životního prostředí našeho okolí. Co může být lepšího, než vrátit přírodě čistou formou to, co si z ní vzali, uvádí místopředseda svazku a starosta obce Horní Heřmanice Tomáš Beran. Bc. Lenka Bártlová, manažerka DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko strana 8

9 květen - červen 2015 Výprachtické noviny LUCIE CINKOVÁ Dnes už studující ve Zlíně, ale ještě před 12 lety jsem sedávala v prostřední řadě v první lavici, na zdejší Základní škole J. Pravečka. Zde mi hodný a příjemný učitelský sbor dal základní vědomosti a zkušenosti, které teď jako když najdu. Paní učitelka Smejkalová mi ukázala, že člověk může být příjemný, ale přitom musí být důrazný, když je potřeba. Na druhém stupni pan učitel Formánek pak to, že pokud nebudu poctivá, daleko nedojdu. V neposlední řadě také učitel tělesné výchovy, pan Grossmann, mi ukázal cestu bojovnosti. Příjemné vystupování, poctivost a bojovnost, tři slova, která mě ale provázejí od doby, kdy jsem úspěšně dostala vysvědčení na konci devátého ročníku, a tedy i zakončila povinnou školní docházku. S těmito třemi slovy mě tedy čekala cesta číslo dvě, střední. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, kam jsem v září roku 2012 nastoupila na obor Kuchař-kuchařka, mi dala vzdělání, které mě už bude do konce života provázet. Příjemné vystupování je slovní spojení, které musím při své profesi mít, abych mohla být úspěšná je to důležitý tzv. první dojem. Poctivost? To je to, co mě dovedlo k úspěšnému dosažení výučního listu a získání brigády ve Zlíně. Na to, abych mohla nějakým způsobem fungovat v úplně cizím kolektivu, s učiteli, které jsem nikdy neviděla, a být v prostředí pro mě zcela neznámém, jsem potřebovala tu třetí vlastnost bojovnost. Tu jsem také potřebovala, abych zvládla soutěže, na které mě mistrové odborného výcviku pečlivě připravovaly, a já si z nich mohla dovést 4 zlaté, 4 stříbrné a více jak 5 bronzových medailí společně se spoustou zkušeností. Teď už je tu rok 2015, kdy mám za sebou polovinu třetí cesty, kterou je střední škola gastronomie a obchodu ve Zlíně, kde pokračuji na nástavbovém studiu hotelového provozu zakončeném maturitním vysvědčením. Mimo jiné zde také sbírám zkušenosti z gastronomických provozoven a hotelů, které navštěvujeme v hodinách učební praxe, a také hlavně brigádou, kterou vykonávám pro získání dalších nových a důležitých zkušeností. Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. Paulo Coelho Touto cestou bych chtěla strašně moc poděkovat učitelskému sboru ze ZŠ J. Pravečka, učitelům SŠ OŘS Žamberk, a také hlavně lidem, kteří při mně stojí a pomáhají mi jít po mojí cestě dál. Lucie Cinková TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá v sobotu od 8.30 hodin 23. ročník TURNAJE MUŽŮ MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA Občerstvení zajištěno strana 9

10 Výprachtické noviny květen - červen 2015 OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY SUDOKU Doplňte do políček názvy všech zvířat. Aby to nebylo tak jednoduché, neprozradíme, které zvíře patří ke kterému číslu. Vyluštěte obrázkovou osmisměrku. Písmenka, která nepoužijete, tvoří tajenku. Omalovánka. Výprachtické noviny Ročník: 19 Číslo: 3 Počet stran: 10 Počet výtisků: 450 ks Vyšlo: červen 2015 Vydavatel: Obec Výprachtice Uzávěrka pro příští číslo je 20. červenec Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková. strana 10

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více