II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska

2 Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny v 16 ZDPH a znamenají, že za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Za pořízení zboží plátcem z jiného členského státu se považuje také pořízení do jiného členského státu než do tuzemska a tímto doplněním není dotčeno stanovení místa plnění podle členského státu ukončení přepravy stanovené v 11 ZDPH. Povinnost přiznat daň tak plátci nevzniká v tuzemsku, ale v členském státě ukončení přepravy. Podstatné také je, že podmínkou není změna vlastnictví, ale musí dojít alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z dodavatele, který je registrován v jiném členském státě do tuzemska pořizovateli, kterým je plátce daně. V takových případech vzniká pořizovateli povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 ZDPH, a to za zdaňovací období, ve kterém byl dodavatelem vystaven daňový doklad. Protože dodavatel osvobozuje svoje dodání v systému reverse charge, má pořizovatel povinnost přiznat daň v tuzemsku. Za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno i nakoupené zboží plátcem v jiném členském státě, u kterého prodávající uplatní na výstupu daň svého členského státu a plátce takové zboží následně přepraví do tuzemska. Pořízení zboží od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě není předmětem daně v tuzemsku.

3 Pořízení zboží z jiného členského státu lze rozlišit: 1. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník místem plnění je tuzemsko nebo členský stát, ve kterém je ukončena přeprava podle 11 ZDPH, 2. Pořízení od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě, 3. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele v tuzemsku, 4. Pořízení zboží plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu podle 11 ZDPH, 5. Přemístění zboží z jiného členského státu plátcem daně do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a), a b) ZDPH a přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) ZDPH. 6. Zasílání zboží do tuzemska podle 8 ZDPH, 7. Pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska podle 19 ZDPH, 8. Pořízení zboží s montáží nebo instalací do tuzemska podle 7 odst. 3 ZDPH, 9. Pořízení zboží identifikovanou osobou podle 6g ZDPH, 10. Pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH.

4 1) pořízení od osoby registrované k dani: Pořízení zboží od osoby registrované k dani je předmětem daně v tuzemsku podle 2 odst. 1 písm. c) a 108 ZDPH, jestliže je přeprava ukončena v tuzemsku. Obvykle se jedná o nákup zboží a tedy i o změnu vlastnictví. Za pořízení zboží je považován také nákup zboží, který plátce uskuteční v jiném členském státě a prodávajícím je uplatněna tamní daň na výstupu nebo pořízení zboží plátcem z dalšího členského státu do jiného členského státu a následné přepravení zboží do tuzemska. Jestliže takto nakoupené zboží v jiném členském státě není předmětem uskutečňování ekonomické činnosti plátcem v jiném členském státě, nejedná se přemístění majetku do tuzemska plátcem, ale o pořízení zboží. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podle 25 ZDPH přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce po pořízení nebo ke dni vystavení daňového dokladu, jestliže by vystaven před tímto datem. Pořizovatel doplní daňový doklad o sazbu a vypočtenou daň. Pokud není daňový doklad vystaven, je datem uskutečnění 15. den měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pro přepočet na českou měnu se používá kurz, který používá plátce jako účetní jednotka, a to ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

5 2) pořízení od osoby neregistrované k dani: Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu od osoby, která není registrována k dani v žádném členském státě není podle 16 odst. 1 ZDPH považováno za pořízení zboží z jiného členského státu s povinností přiznat daň. Tato úvaha vyplývá z ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, kdy se pro celou právní úpravu zákona o DPH považuje za pořízení zboží pouze pořízení od osoby registrované k dani. Jestliže je tedy v 2 odst. 1 písm. c) ZDPH a v 108 ZDPH stanoveno, že pořízení zboží z jiného členského státu je v tuzemsku předmětem daně a plátce má povinnost daň v tuzemsku přiznat, musí se aplikovat ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, tedy musí se jednat o pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Jedná se o obdobné plnění, které by nastalo v tuzemsku, kdy plátce daně bude pořizovat zboží od neplátce daně.

6 3) pořízení převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník: K tomu, aby plátci daně vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň stačí, aby bylo převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele. Pro splnění daňové povinnosti tedy nemusí nutně docházet ke změně vlastnictví. Mezi taková plnění patří zejména: a) finanční pronájem věci movité, kdy pronajímatel je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nájemcem je plátce daně. Takové plnění je považováno za pořízení zboží z jiného členského státu, kdy daňová povinnost je splněna dnem pořízení a jednotlivé splátky již nejsou předmětem daně, b) pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a pořizovatel zboží uskladní pro případné další zájemce, kteří budou zboží nakupovat. Podle 16 odst. 4 ZDPH je plátce, na kterého bylo právo převedeno povinen přiznat daň z pořízeného zboží. Následný prodej dalším zájemcům v tuzemsku je již z hlediska plátce zdanitelné plnění. c) Pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a plátce zboží uskladní pro další zájemce, kteří budou zboží nakupovat a tito zájemci jsou již známí v době pořízení zboží. Podle 16 odst. 4 ZDPH jsou tito další a koneční zájemci, plátci, osoby, na které bylo právo nakládat se zbožím jako vlastníci převedeno a jsou povinni přiznat daň z pořízeného zboží. Povinnost přiznat daň tak nemá plátce, který provozuje konsignační sklad. Následný odběr zboží ze skladu již není považován za předmět daně. d) Jestliže vlastník zboží, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nepřevede právo nakládat se zbožím na žádnou osobu v tuzemsku, jedná se o jeho přemístění majetku do tuzemska, a protože jeho následnou činností je prodej zboží v tuzemsku, což je jeho ekonomická činnost v tuzemsku, musí se v tuzemsku registrovat k dani a z pořízeného zboží přiznat daň. Další prodej tohoto zboží je již jeho zdanitelným plněním.

7 4) pořízení plátcem do jiného členského státu: Jestliže je zboží pořízeno plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu a nikoliv do tuzemska, je místem plnění podle 11 odst. 2 ZDPH členský stát ukončení přepravy. Místem plnění tak není tuzemsko, i když plátce sdělil dodavateli své tuzemské DIČ a dodavatel mu na základě tohoto DIČ zboží osvobodil. Pro dodavatele byly splněny podmínky pro uplatnění systému reverse charge. Plátce je podle místa plnění povinen se registrovat k dani v členském státě, kde byla přeprava ukončena a tím, že doloží správci daně v tuzemsku splnění daňové povinnosti v členském státě ukončení přepravy, je oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého přiznal daň a daňová povinnost v tuzemsku je nulová. Přiznání daně v tuzemsku, podle DIČ, znamená nesplnění povinnosti v členském státě, kde byla přeprava ukončena. V tomto členském státě nelze doložit přiznání daně v tuzemsku a snižovat tam základ daně. Plátce musí mít při pořízení zboží stejné povinnosti v členském státě ukončení přepravy jako tamní osoby registrované k dani.

8 5) přemístění zboží plátcem do tuzemska Za pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska je také považováno podle 16 odst. 5 písm. a), b) ZDPH přemístění zboží plátcem a podle písm. c) přemístění majetku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, kdy účelem přemístění je vykonávání ekonomické činnosti plátcem či touto osobou v tuzemsku. Může se jednat o tyto formy přemístění. Podmínkou pro to, aby se jednalo o přemístění je, že plátce pořídil zboží v jiném členském státě v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě: a) zboží bylo plátcem v jiném členském státě vyrobeno, takže tam nebylo pořízeno, ale jako výrobek je vlastnictvím plátce. Výroba zboží, která je uskutečněna v jiném členském státě je ekonomickou činností uskutečňovanou plátcem v jiném členském státě. Ukončením přepravy v tuzemsku má plátce povinnost přiznat daň, b) zboží bylo v jiném členském státě plátcem nakoupeno, což znamená že pro prodávajícího se jednalo o dodání zboží bez přepravy a byla na výstupu uplatněna daň členského státu prodávajícího. Plátce nakoupil toto zboží proto, aby s ním uskutečnil v jiném členském státě ekonomickou činnost. Po ukončení této činnosti přepravuje zboží do tuzemska a ukončením přepravy v tuzemsku vzniká plátci povinnost přiznat daň. S přihlédnutím k definici pořízení zboží z jiného členského státu podle 16 odst. 1 ZDPH se musí jednat o zboží, které bylo plátcem v jiném členském státě nakoupeno od osoby registrované k dani. Jestliže by plátce zboží nakoupil v jiném členském státě s tamní daní a nepoužil by je v jiném členském státě k uskutečňování ekonomické činnosti, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH

9 c) zboží bylo v jiném členském státě plátcem pořízeno z dalšího členského státu a následně je zboží plátcem přepraveno do tuzemska, vzniká mu povinnost přiznat v tuzemsku daň přemístěním do tuzemska, jestliže by toto zboží v členském státě pořízení použil k uskutečňování ekonomických činností v tomto členském státě. Jestliže by plátce zboží pořídil v jiném členském státě z dalšího členského státu a nepoužil by je v členském státě pořízení k uskutečňování ekonomické činnosti v tomto členském státě, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH, d) zboží bylo dovezeno plátcem z třetí země a dovoz byl ukončen propuštěním do režimu volný oběh v jiném členském státě. Následná přeprava zboží do tuzemska znamená pro plátce daňovou povinnost z přemístěného zboží v tuzemsku, bez ohledu na to, zda plátce zboží použil pro uskutečňování ekonomické činnosti v členském státě dovozu, či nikoliv, e) zboží ve vlastnictví osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby je do tuzemska přemístěno z jiného členského státu za účelem uskutečňování ekonomické činnosti a tyto osoba mají povinnost přiznat z přemístěného zboží daň v tuzemsku a tím se registrovat v tuzemsku k dani.

10 Za přemístění z jiného členského státu do tuzemska podle 16 odst. 6 se podle 16 odst. 7 ZDPH nepovažuje: a) dodání zboží s instalací nebo montáží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle 7 odst. 3 ZDPH místo plnění bude vždy v tuzemsku, jestliže je zboží smontováno nebo instalováno v tuzemsku, b) zasílání zboží podle 18 ZDPH osobou registrovanou k dani v jiném členském státě po dosažení limitu v tuzemsku ( ,- Kč) a po registraci k dani dodavatele v tuzemsku, c) dodání zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, pokud je toto plnění v tuzemsku osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, d) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je následně navržen těmito osobami režim vývoz,

11 e) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je tuzemskou osobou poskytnuta na zboží služba opravou, zušlechtěním, úpravou apod., za podmínky, že je zboží vráceno zpět do jiného členského státu, f) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska za účelem poskytnutí služby tímto zbožím, kterou tyto osoby poskytují s místem v tuzemsku tuzemským osobám. Podmínkou je, že k odeslání dochází na dobu přechodného užití a musí tudíž dojít k vrácení vlastního zboží zpět do jiného členského státu ve lhůtě, která je nezbytná pro poskytnutí služby, g) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska na dobu nepřekračující 24 měsíců, přičemž se musí jednat o zboží, které, pokud by bylo dovezeno z třetí země a podle celních předpisů by bylo propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, bylo by také podle 71 ZDPH osvobozeno od daně. Zákonná lhůta předpokládá vrácení majetku těchto osob zpět do jiného členského státu. Tyto výjimky jsou určeny především pro osoby registrované k dani v jiném členském státě, které přemísťují svůj majetek do tuzemska za účelem výše uvedeným. Z uvedeného vyplývá, že pokud přemísťuje svůj majetek do tuzemska osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nejedná se o plnění uvedené v 16 odst. 6 ZDPH, je její přemístění majetku považováno za pořízení zboží s povinností registrace k dani v tuzemsku a přiznání daně.

12 6) zasílání zboží do tuzemska Zasílání zboží je upraveno v 8 ZDPH a upravuje plnění, která se týkají dodání zboží osobami registrovanými k dani v jiných členských státech do tuzemska, přičemž pořizovatelé jsou osoby, pro které není pořízení zboží předmětem daně. Především jsou to veřejnoprávní subjekty, občané. Tyto osoby nejsou osobami povinnými k dani a nemohou být plátci ani osobami identifikovanými k dani. Pro zasílání je dodavatelům podle 108 ZDPH stanoven v tuzemsku limit ,- Kč za kalendářní rok. Překročením tohoto limitu se dodavatelé musí registrovat v tuzemsku k dani a další zásilky již podléhají tuzemské dani na výstupu. Do tohoto limitu se nezapočítává dodané zboží s instalací nebo s montáží a dodání nových dopravních prostředků podle 19 ZDPH.

13 7) pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska V 19 ZDPH je upraveno i pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska. Dopravní prostředky jsou definovány v 4 odst. 3 písm. a) ZDPH a nový dopravní prostředek je definován v odst. b) ZDPH. Zásada při uplatnění daně znamená splnění daňové povinnosti vždy v členském státě, kde bude vozidlo provozováno, v případě bodu 7 to bude tuzemsko. Tato zásada platí pro kteréhokoliv pořizovatele, plátce i neplátce. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani do tuzemska plátci, jedná se podle 19 odst. 3 ZDPH o pořízení zboží plátcem a uplatní se stejný postup jako při pořízení kteréhokoliv jiného zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou neregistrovanou k dani do tuzemska plátci, má plátce povinnost přiznat v tuzemsku daň, protože se podle 19 odst. 4 ZDPH také jedná o pořízení zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani nebo neregistrovanou k dani do tuzemska neplátci, jedná se podle 19 odst. 6 ZDPH o povinnost této osoby přiznat v tuzemsku daň. I tato osoba musí předložit správci daně daňové přiznání.

14 8) Pořízení zboží s instalací nebo montáží do tuzemska: Místem plnění je podle 7 odst. 3 ZDPH místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Není uplatňován systém reverse charge. Mezi dodavatelem a pořizovatelem se musí jednat o závazek zajištění vlastními silami nebo subdodávkou dodat nejen zboží, ale i instalaci nebo montáž. Plnění je podle charakteru závazkového vztahu považováno za poskytnutí služby a nikoliv za dodání zboží. Jestliže je pořizovatel plátce daně, přizná za plnění daň v tuzemsku při dokončení díla. Jestliže je pořizovatel osoba povinná k dani, neregistrovaná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinna přiznat daň v tuzemsku v den dodání zboží, což předpokládá registraci k dani. Jestliže je pořizovatel osobou, která není v tuzemsku povinná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinností osoby registrované k dani v jiném členském státě, která plnění s místem v tuzemsku uskutečňuje, registrovat se v tuzemsku k dani a uplatnit daň na výstupu ke dni uskutečnění plnění.

15 9) pořízení zboží osobou povinnou k dani podle 6g ZDPH: Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě osobou povinnou k dani, tedy podnikatelským subjektem, nepodléhá dani, dokud není překročen limit ,- Kč bez daně v běžném kalendářním roce. Do tohoto limitu se započítává pořízené zboží formou zasílání zboží podle 8 ZDPH a zboží, které bylo osobou povinnou k dani nakoupeno v jiném členském státě od osoby registrované k dani v jiném členském státě a přemístěno do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a) ZDPH. Osoba povinná k dani je povinna se registrovat jako identifikovaná osoba, kdy je překročen stanovený limit a je povinna přiznat daň v tuzemsku z hodnoty, která překročí limit ,- Kč, pokud je zboží zasíláno v jednotlivých zásilkách. Jestliže je zaslána jedna zásilka, která překračuje stanovený limit, je pořizovatel povinen přiznat daň z ceny celé této zásilky. Identifikovaná osoba má pouze povinnost přiznat daň, ale bez nároku na odpočet daně. U dalších plnění pak již má tato osoba znovu postavení neplátce daně. Novela upravila v 6k možnost dobrovolné registrace k identifikaci, což znamená, že pořizovatel se může registrovat jako identifikovaná osoba dříve než pořídí zboží a tím může sdělit své identifikační číslo dodavateli před uskutečněním pořízení a dodavatel již neuplatní daň svého členského státu, protože použije systém reverse charge.

16 10) pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH: Při pořízení zboží z jiného členského státu, které je použitým zbožím, uměleckým dílem, sběratelským předmětem nebo starožitností, je možné, aby plátce použil zvláštní režim, ale musí být obchodníkem podle odst. 1 písm. c) ZDPH, což znamená, že se musí touto činností zabývat jako svou ekonomickou činností. Smyslem této právní úpravy je, že dodavatel z jiného členského státu uplatní daň členského státu ze své obchodním přirážky, plátce daně při pořízení zboží nepřiznává daň na vstupu a na výstupu uplatňuje daň pouze ze své obchodní přirážky. Plátce se může rozhodnout, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby neregistrované k dani, což bude nejčastěji veřejnoprávní subjekt nebo občan. Plátce se nemůže rozhodnout sám, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která je také obchodníkem. V takovém případě může plátce uplatnit zvláštní režim za podmínky, že tento režim uplatnil také dodavatel, obchodník, z jiného členského státu. O takové dohodě by měl existovat důkazní prostředek v listinné podobě, např. smlouva a mělo by to být také vyznačeno na daňových dokladech, protože se nejedná o systém reverse charge ani ze strany dodavatele, ani pořizovatele, jako při jiném dodání a pořízení zboží mezi osobami registrovanými k dani.

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je universální daní ze spotřeby jedná se o daň teoreticky i aplikačně složitou, hlavně po vstupu ČR do EU Mechanizmus fungování daně

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI MBM Trans V Účetním poradci naleznete vždy aktuální a komplexní soubor legislativy a výkladů z oblasti účetnictví a daní, úplná znění všech právních předpisů a metodiku. POUZE V ÚČETNÍM PORADCI www.mbm.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více