II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska

2 Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny v 16 ZDPH a znamenají, že za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Za pořízení zboží plátcem z jiného členského státu se považuje také pořízení do jiného členského státu než do tuzemska a tímto doplněním není dotčeno stanovení místa plnění podle členského státu ukončení přepravy stanovené v 11 ZDPH. Povinnost přiznat daň tak plátci nevzniká v tuzemsku, ale v členském státě ukončení přepravy. Podstatné také je, že podmínkou není změna vlastnictví, ale musí dojít alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z dodavatele, který je registrován v jiném členském státě do tuzemska pořizovateli, kterým je plátce daně. V takových případech vzniká pořizovateli povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 ZDPH, a to za zdaňovací období, ve kterém byl dodavatelem vystaven daňový doklad. Protože dodavatel osvobozuje svoje dodání v systému reverse charge, má pořizovatel povinnost přiznat daň v tuzemsku. Za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno i nakoupené zboží plátcem v jiném členském státě, u kterého prodávající uplatní na výstupu daň svého členského státu a plátce takové zboží následně přepraví do tuzemska. Pořízení zboží od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě není předmětem daně v tuzemsku.

3 Pořízení zboží z jiného členského státu lze rozlišit: 1. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník místem plnění je tuzemsko nebo členský stát, ve kterém je ukončena přeprava podle 11 ZDPH, 2. Pořízení od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě, 3. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele v tuzemsku, 4. Pořízení zboží plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu podle 11 ZDPH, 5. Přemístění zboží z jiného členského státu plátcem daně do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a), a b) ZDPH a přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) ZDPH. 6. Zasílání zboží do tuzemska podle 8 ZDPH, 7. Pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska podle 19 ZDPH, 8. Pořízení zboží s montáží nebo instalací do tuzemska podle 7 odst. 3 ZDPH, 9. Pořízení zboží identifikovanou osobou podle 6g ZDPH, 10. Pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH.

4 1) pořízení od osoby registrované k dani: Pořízení zboží od osoby registrované k dani je předmětem daně v tuzemsku podle 2 odst. 1 písm. c) a 108 ZDPH, jestliže je přeprava ukončena v tuzemsku. Obvykle se jedná o nákup zboží a tedy i o změnu vlastnictví. Za pořízení zboží je považován také nákup zboží, který plátce uskuteční v jiném členském státě a prodávajícím je uplatněna tamní daň na výstupu nebo pořízení zboží plátcem z dalšího členského státu do jiného členského státu a následné přepravení zboží do tuzemska. Jestliže takto nakoupené zboží v jiném členském státě není předmětem uskutečňování ekonomické činnosti plátcem v jiném členském státě, nejedná se přemístění majetku do tuzemska plátcem, ale o pořízení zboží. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podle 25 ZDPH přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce po pořízení nebo ke dni vystavení daňového dokladu, jestliže by vystaven před tímto datem. Pořizovatel doplní daňový doklad o sazbu a vypočtenou daň. Pokud není daňový doklad vystaven, je datem uskutečnění 15. den měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pro přepočet na českou měnu se používá kurz, který používá plátce jako účetní jednotka, a to ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

5 2) pořízení od osoby neregistrované k dani: Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu od osoby, která není registrována k dani v žádném členském státě není podle 16 odst. 1 ZDPH považováno za pořízení zboží z jiného členského státu s povinností přiznat daň. Tato úvaha vyplývá z ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, kdy se pro celou právní úpravu zákona o DPH považuje za pořízení zboží pouze pořízení od osoby registrované k dani. Jestliže je tedy v 2 odst. 1 písm. c) ZDPH a v 108 ZDPH stanoveno, že pořízení zboží z jiného členského státu je v tuzemsku předmětem daně a plátce má povinnost daň v tuzemsku přiznat, musí se aplikovat ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, tedy musí se jednat o pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Jedná se o obdobné plnění, které by nastalo v tuzemsku, kdy plátce daně bude pořizovat zboží od neplátce daně.

6 3) pořízení převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník: K tomu, aby plátci daně vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň stačí, aby bylo převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele. Pro splnění daňové povinnosti tedy nemusí nutně docházet ke změně vlastnictví. Mezi taková plnění patří zejména: a) finanční pronájem věci movité, kdy pronajímatel je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nájemcem je plátce daně. Takové plnění je považováno za pořízení zboží z jiného členského státu, kdy daňová povinnost je splněna dnem pořízení a jednotlivé splátky již nejsou předmětem daně, b) pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a pořizovatel zboží uskladní pro případné další zájemce, kteří budou zboží nakupovat. Podle 16 odst. 4 ZDPH je plátce, na kterého bylo právo převedeno povinen přiznat daň z pořízeného zboží. Následný prodej dalším zájemcům v tuzemsku je již z hlediska plátce zdanitelné plnění. c) Pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a plátce zboží uskladní pro další zájemce, kteří budou zboží nakupovat a tito zájemci jsou již známí v době pořízení zboží. Podle 16 odst. 4 ZDPH jsou tito další a koneční zájemci, plátci, osoby, na které bylo právo nakládat se zbožím jako vlastníci převedeno a jsou povinni přiznat daň z pořízeného zboží. Povinnost přiznat daň tak nemá plátce, který provozuje konsignační sklad. Následný odběr zboží ze skladu již není považován za předmět daně. d) Jestliže vlastník zboží, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nepřevede právo nakládat se zbožím na žádnou osobu v tuzemsku, jedná se o jeho přemístění majetku do tuzemska, a protože jeho následnou činností je prodej zboží v tuzemsku, což je jeho ekonomická činnost v tuzemsku, musí se v tuzemsku registrovat k dani a z pořízeného zboží přiznat daň. Další prodej tohoto zboží je již jeho zdanitelným plněním.

7 4) pořízení plátcem do jiného členského státu: Jestliže je zboží pořízeno plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu a nikoliv do tuzemska, je místem plnění podle 11 odst. 2 ZDPH členský stát ukončení přepravy. Místem plnění tak není tuzemsko, i když plátce sdělil dodavateli své tuzemské DIČ a dodavatel mu na základě tohoto DIČ zboží osvobodil. Pro dodavatele byly splněny podmínky pro uplatnění systému reverse charge. Plátce je podle místa plnění povinen se registrovat k dani v členském státě, kde byla přeprava ukončena a tím, že doloží správci daně v tuzemsku splnění daňové povinnosti v členském státě ukončení přepravy, je oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého přiznal daň a daňová povinnost v tuzemsku je nulová. Přiznání daně v tuzemsku, podle DIČ, znamená nesplnění povinnosti v členském státě, kde byla přeprava ukončena. V tomto členském státě nelze doložit přiznání daně v tuzemsku a snižovat tam základ daně. Plátce musí mít při pořízení zboží stejné povinnosti v členském státě ukončení přepravy jako tamní osoby registrované k dani.

8 5) přemístění zboží plátcem do tuzemska Za pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska je také považováno podle 16 odst. 5 písm. a), b) ZDPH přemístění zboží plátcem a podle písm. c) přemístění majetku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, kdy účelem přemístění je vykonávání ekonomické činnosti plátcem či touto osobou v tuzemsku. Může se jednat o tyto formy přemístění. Podmínkou pro to, aby se jednalo o přemístění je, že plátce pořídil zboží v jiném členském státě v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě: a) zboží bylo plátcem v jiném členském státě vyrobeno, takže tam nebylo pořízeno, ale jako výrobek je vlastnictvím plátce. Výroba zboží, která je uskutečněna v jiném členském státě je ekonomickou činností uskutečňovanou plátcem v jiném členském státě. Ukončením přepravy v tuzemsku má plátce povinnost přiznat daň, b) zboží bylo v jiném členském státě plátcem nakoupeno, což znamená že pro prodávajícího se jednalo o dodání zboží bez přepravy a byla na výstupu uplatněna daň členského státu prodávajícího. Plátce nakoupil toto zboží proto, aby s ním uskutečnil v jiném členském státě ekonomickou činnost. Po ukončení této činnosti přepravuje zboží do tuzemska a ukončením přepravy v tuzemsku vzniká plátci povinnost přiznat daň. S přihlédnutím k definici pořízení zboží z jiného členského státu podle 16 odst. 1 ZDPH se musí jednat o zboží, které bylo plátcem v jiném členském státě nakoupeno od osoby registrované k dani. Jestliže by plátce zboží nakoupil v jiném členském státě s tamní daní a nepoužil by je v jiném členském státě k uskutečňování ekonomické činnosti, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH

9 c) zboží bylo v jiném členském státě plátcem pořízeno z dalšího členského státu a následně je zboží plátcem přepraveno do tuzemska, vzniká mu povinnost přiznat v tuzemsku daň přemístěním do tuzemska, jestliže by toto zboží v členském státě pořízení použil k uskutečňování ekonomických činností v tomto členském státě. Jestliže by plátce zboží pořídil v jiném členském státě z dalšího členského státu a nepoužil by je v členském státě pořízení k uskutečňování ekonomické činnosti v tomto členském státě, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH, d) zboží bylo dovezeno plátcem z třetí země a dovoz byl ukončen propuštěním do režimu volný oběh v jiném členském státě. Následná přeprava zboží do tuzemska znamená pro plátce daňovou povinnost z přemístěného zboží v tuzemsku, bez ohledu na to, zda plátce zboží použil pro uskutečňování ekonomické činnosti v členském státě dovozu, či nikoliv, e) zboží ve vlastnictví osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby je do tuzemska přemístěno z jiného členského státu za účelem uskutečňování ekonomické činnosti a tyto osoba mají povinnost přiznat z přemístěného zboží daň v tuzemsku a tím se registrovat v tuzemsku k dani.

10 Za přemístění z jiného členského státu do tuzemska podle 16 odst. 6 se podle 16 odst. 7 ZDPH nepovažuje: a) dodání zboží s instalací nebo montáží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle 7 odst. 3 ZDPH místo plnění bude vždy v tuzemsku, jestliže je zboží smontováno nebo instalováno v tuzemsku, b) zasílání zboží podle 18 ZDPH osobou registrovanou k dani v jiném členském státě po dosažení limitu v tuzemsku ( ,- Kč) a po registraci k dani dodavatele v tuzemsku, c) dodání zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, pokud je toto plnění v tuzemsku osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, d) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je následně navržen těmito osobami režim vývoz,

11 e) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je tuzemskou osobou poskytnuta na zboží služba opravou, zušlechtěním, úpravou apod., za podmínky, že je zboží vráceno zpět do jiného členského státu, f) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska za účelem poskytnutí služby tímto zbožím, kterou tyto osoby poskytují s místem v tuzemsku tuzemským osobám. Podmínkou je, že k odeslání dochází na dobu přechodného užití a musí tudíž dojít k vrácení vlastního zboží zpět do jiného členského státu ve lhůtě, která je nezbytná pro poskytnutí služby, g) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska na dobu nepřekračující 24 měsíců, přičemž se musí jednat o zboží, které, pokud by bylo dovezeno z třetí země a podle celních předpisů by bylo propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, bylo by také podle 71 ZDPH osvobozeno od daně. Zákonná lhůta předpokládá vrácení majetku těchto osob zpět do jiného členského státu. Tyto výjimky jsou určeny především pro osoby registrované k dani v jiném členském státě, které přemísťují svůj majetek do tuzemska za účelem výše uvedeným. Z uvedeného vyplývá, že pokud přemísťuje svůj majetek do tuzemska osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nejedná se o plnění uvedené v 16 odst. 6 ZDPH, je její přemístění majetku považováno za pořízení zboží s povinností registrace k dani v tuzemsku a přiznání daně.

12 6) zasílání zboží do tuzemska Zasílání zboží je upraveno v 8 ZDPH a upravuje plnění, která se týkají dodání zboží osobami registrovanými k dani v jiných členských státech do tuzemska, přičemž pořizovatelé jsou osoby, pro které není pořízení zboží předmětem daně. Především jsou to veřejnoprávní subjekty, občané. Tyto osoby nejsou osobami povinnými k dani a nemohou být plátci ani osobami identifikovanými k dani. Pro zasílání je dodavatelům podle 108 ZDPH stanoven v tuzemsku limit ,- Kč za kalendářní rok. Překročením tohoto limitu se dodavatelé musí registrovat v tuzemsku k dani a další zásilky již podléhají tuzemské dani na výstupu. Do tohoto limitu se nezapočítává dodané zboží s instalací nebo s montáží a dodání nových dopravních prostředků podle 19 ZDPH.

13 7) pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska V 19 ZDPH je upraveno i pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska. Dopravní prostředky jsou definovány v 4 odst. 3 písm. a) ZDPH a nový dopravní prostředek je definován v odst. b) ZDPH. Zásada při uplatnění daně znamená splnění daňové povinnosti vždy v členském státě, kde bude vozidlo provozováno, v případě bodu 7 to bude tuzemsko. Tato zásada platí pro kteréhokoliv pořizovatele, plátce i neplátce. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani do tuzemska plátci, jedná se podle 19 odst. 3 ZDPH o pořízení zboží plátcem a uplatní se stejný postup jako při pořízení kteréhokoliv jiného zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou neregistrovanou k dani do tuzemska plátci, má plátce povinnost přiznat v tuzemsku daň, protože se podle 19 odst. 4 ZDPH také jedná o pořízení zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani nebo neregistrovanou k dani do tuzemska neplátci, jedná se podle 19 odst. 6 ZDPH o povinnost této osoby přiznat v tuzemsku daň. I tato osoba musí předložit správci daně daňové přiznání.

14 8) Pořízení zboží s instalací nebo montáží do tuzemska: Místem plnění je podle 7 odst. 3 ZDPH místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Není uplatňován systém reverse charge. Mezi dodavatelem a pořizovatelem se musí jednat o závazek zajištění vlastními silami nebo subdodávkou dodat nejen zboží, ale i instalaci nebo montáž. Plnění je podle charakteru závazkového vztahu považováno za poskytnutí služby a nikoliv za dodání zboží. Jestliže je pořizovatel plátce daně, přizná za plnění daň v tuzemsku při dokončení díla. Jestliže je pořizovatel osoba povinná k dani, neregistrovaná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinna přiznat daň v tuzemsku v den dodání zboží, což předpokládá registraci k dani. Jestliže je pořizovatel osobou, která není v tuzemsku povinná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinností osoby registrované k dani v jiném členském státě, která plnění s místem v tuzemsku uskutečňuje, registrovat se v tuzemsku k dani a uplatnit daň na výstupu ke dni uskutečnění plnění.

15 9) pořízení zboží osobou povinnou k dani podle 6g ZDPH: Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě osobou povinnou k dani, tedy podnikatelským subjektem, nepodléhá dani, dokud není překročen limit ,- Kč bez daně v běžném kalendářním roce. Do tohoto limitu se započítává pořízené zboží formou zasílání zboží podle 8 ZDPH a zboží, které bylo osobou povinnou k dani nakoupeno v jiném členském státě od osoby registrované k dani v jiném členském státě a přemístěno do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a) ZDPH. Osoba povinná k dani je povinna se registrovat jako identifikovaná osoba, kdy je překročen stanovený limit a je povinna přiznat daň v tuzemsku z hodnoty, která překročí limit ,- Kč, pokud je zboží zasíláno v jednotlivých zásilkách. Jestliže je zaslána jedna zásilka, která překračuje stanovený limit, je pořizovatel povinen přiznat daň z ceny celé této zásilky. Identifikovaná osoba má pouze povinnost přiznat daň, ale bez nároku na odpočet daně. U dalších plnění pak již má tato osoba znovu postavení neplátce daně. Novela upravila v 6k možnost dobrovolné registrace k identifikaci, což znamená, že pořizovatel se může registrovat jako identifikovaná osoba dříve než pořídí zboží a tím může sdělit své identifikační číslo dodavateli před uskutečněním pořízení a dodavatel již neuplatní daň svého členského státu, protože použije systém reverse charge.

16 10) pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH: Při pořízení zboží z jiného členského státu, které je použitým zbožím, uměleckým dílem, sběratelským předmětem nebo starožitností, je možné, aby plátce použil zvláštní režim, ale musí být obchodníkem podle odst. 1 písm. c) ZDPH, což znamená, že se musí touto činností zabývat jako svou ekonomickou činností. Smyslem této právní úpravy je, že dodavatel z jiného členského státu uplatní daň členského státu ze své obchodním přirážky, plátce daně při pořízení zboží nepřiznává daň na vstupu a na výstupu uplatňuje daň pouze ze své obchodní přirážky. Plátce se může rozhodnout, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby neregistrované k dani, což bude nejčastěji veřejnoprávní subjekt nebo občan. Plátce se nemůže rozhodnout sám, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která je také obchodníkem. V takovém případě může plátce uplatnit zvláštní režim za podmínky, že tento režim uplatnil také dodavatel, obchodník, z jiného členského státu. O takové dohodě by měl existovat důkazní prostředek v listinné podobě, např. smlouva a mělo by to být také vyznačeno na daňových dokladech, protože se nejedná o systém reverse charge ani ze strany dodavatele, ani pořizovatele, jako při jiném dodání a pořízení zboží mezi osobami registrovanými k dani.

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 496 Vládní návrh zákon ze dne...2003, o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Ing. Dita Malíková daňový poradce Uplatňování DPH při intrakomunitárním plnění včetně služeb (praktické příklady) Seminář Francouzsko-české obchodní komory

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 109/2006 Sb. (část) Změna: 230/2006

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

DPH 2011 výklad s příklady. JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert. Edice Účetnictví a daně

DPH 2011 výklad s příklady. JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert DPH 2011 výklad s příklady JUDr. Svatopluk Galočík připravil výklad k 1 2, 7 12, 13 odst. 1 3 a 6, 7 a 15 20, 23 24a, 30 35, 38 41, 63

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2012 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2012 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2012 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2012 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. ledna 2012 změny v náležitostech

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z přidané hodnoty (DPH) Fungování DPH v řetězci plátců DPH výrobce pšenice (plátce DPH) výrobce chleba (plátce DPH) obchodník (plátce DPH) konečný spotřebitel VSTUP VÝSTUP VSTUP VÝSTUP VSTUP VÝSTUP

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 12. 09. 2016 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 733/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 36. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Intrakomunitární plnění a DPH

Intrakomunitární plnění a DPH Terminologie Intrakomunitární plnění a DPH dodání do JČS zasílání do JČS poskytnutí služby osobě z JČS Česká republika ostatní území ES (JČS) pořízení z JČS zasílání do tuzemska poskytnutí služby osobou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Nakladatelství FORUM, s. r. o.

Nakladatelství FORUM, s. r. o. Nakladatelství FORUM, s. r. o. e-seminář Sazby DPH v roce 2015 jak je správně vyhodnotit 1. lekce: Sazby daně z přidané hodnoty platné v roce 2015 Ing. Dagmar Fitříková e-seminář 2 Autorka: Ing. Dagmar

Více