Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/ BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/082011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ"

Transkript

1 Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 31/ BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ CS CS

2

3 Předloha změn 7025 === INTA/7025 === předkládá Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, Keith Taylor, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Zahraničněobchodní vztahy, včetně přístupu na trhy třetích zemí Poznámky: Tyto prostředky jsou určeny na podporu následujících akcí: Činnosti na podporu vedení probíhajících a nových mnohostranných a dvoustranných obchodních jednání Akce jsou zaměřeny na posílení vyjednávací pozice Unie v rámci probíhajících mnohostranných obchodních jednání (v souvislosti s rozvojovou agendou z Dohá) i v rámci probíhajících a nových dvoustranných a regionálních obchodních jednání s cílem zajistit, aby politická koncepce Unie vycházela z komplexních a aktuálních odborných informací, a s cílem vytvořit koalice pro jejich úspěšné dokončení, zejména: odborné studie a semináře v souvislosti s přípravou politiky a pozic jednání a s vedením probíhajících/nových obchodních jednání, rozvoj a provádění konzistentní a komplexní komunikační a informační strategie, která podporuje obchodní politiku Unie a zvyšuje informovanost o detailech a cílech obchodní politiky Unie a postojích v rámci probíhajících jednání, a to jak uvnitř Unie, tak mimo ni. Studie, hodnocení a posouzení dopadů ve vztahu k obchodním dohodám a politikám Akce, jež mají zajistit, aby obchodní politika Unie spočívala na výsledcích hodnocení ex ante a ex post a aby je náležitě zohledňovala, zejména: posouzení dopadů prováděná vzhledem k možným novým legislativním návrhům a posouzení dopadů na udržitelný rozvoj prováděná na podporu probíhajících jednání s cílem posoudit dopad obchodních jednání na udržitelný rozvoj a v případě potřeby navrhnout doprovodná opatření pro vypořádání se s jakýmikoli negativními výsledky pro konkrétní země nebo odvětví, hodnocení politik a postupů GŘ pro obchod, které má být provedeno v návaznosti na víceletý plán hodnocení tohoto generálního ředitelství. Technická pomoc týkající se oblasti obchodu, odborná příprava a jiná opatření související s budováním kapacit zaměřená na rozvojové země Akce zaměřené na posílení možností rozvojových zemí účastnit se mezinárodních, dvoustranných nebo biregionálních obchodních jednání, uplatňovat mezinárodní obchodní dohody a zapojit se do systému světového obchodu, zejména: projekty zahrnující akce týkající se odborné přípravy a budování kapacit, které jsou zaměřené na úředníky a operátory v rozvojových zemích, zejména v oblasti hygienických a rostlinolékařských opatření, výdaje vzniklé činností odborníků z členských států, kteří fungují jako poradci úředníků a operátorů v 3

4 rozvojových zemích v otázkách dodržování hygienických a rostlinolékařských opatření a jiných opatření týkajících se trhu, úhrada výloh účastníků fór a konferencí, které mají zvyšovat informovanost a znalost obchodních záležitostí v rozvojových zemích, řízení, další rozvoj a podpora asistenční služby týkající se problematiky vývozu, která poskytuje průmyslovým subjektům v rozvojových zemích informace o přístupu na trhy Unie a umožňuje jim využívat možností přístupu na trh, které nabízí systém mezinárodního obchodu, programy technické pomoci týkající se obchodu, které byly dohodnuty na fóru Světové obchodní organizace (WTO) a dalších mnohostranných organizací, zejména svěřeneckých fondů WTO, informační a propagační aktivity a semináře v rozvojových zemích pro státní a nestátní subjekty (včetně občanské společnosti a podnikatelských subjektů) za účelem objasnění aktuálního stavu probíhajících jednání nebo provádění stávajících dohod, výzkum dopadů systémů záruk udržitelnosti v oblasti obchodu na výrobce a pracovníky v rozvojových zemích (včetně srovnávací analýzy nákladů a přínosů certifikačních systémů) a jejich vnímání ze strany spotřebitelů, sdílení osvědčených postupů a provádění analýz dodavatelských řetězců, dohledatelnost a hodnocení odpovědnosti, podporu systémů pro stanovování kritérií a monitorování v rámci Fair Trade sloužících k získávání důvěry spotřebitelů v tyto systémy a studií zkoumajících zájem rozšířit systém Fair Trade o nové druhy výrobků, poskytování technické pomoci a budování kapacit pro výrobce a sdružení výrobců nebo družstev v zájmu rozšířeného přístupu na trh (například v souvislosti s dodržováním norem a předpisů), podpora činností, jejichž cílem je snížení zátěže v podobě mnoha osvědčení, jež musí výrobci předkládat, a zajištění toho, že certifikace bude pro výrobce přínosem, rozvoj a posilování sdružení a družstev v rozvojových zemích, aby mohly budovat institucionální a výrobní kapacity schopné vyvíjet produkty s přidanou hodnotou a zvyšovat jejich výrobu, poskytování podpory opomíjeným výrobcům v rozvojových zemích s cílem zajistit jim přístup k předběžnému financování, které napomůže financování vstupů a grantů zaměřených na dodržování norem a předpisů, poradenství politickým činitelům, pokud jde o to, jak zohlednit specifické zájmy malých výrobců a pracovníků v rozvojových zemích ve všech politických oblastech a podporovat příznivé prostředí pro přístup výrobců k systémům záruk udržitelnosti v oblasti obchodu, podpora zaměřená na zvyšování úlohy vlád rozvojových zemí při zajišťování prostředí příznivého pro výrobce zapojené do systému Fair Trade. Činnosti zaměřené na zajištění přístupu na trh podporující provádění strategie Unie pro přístup na trh Akce na podporu strategie Unie pro přístup na trh, jejichž cílem je odstranění nebo zmenšení překážek obchodu, zjištění obchodních omezení ve třetích zemích a popřípadě odstranění překážek obchodu. Tyto akce mohou zahrnovat: údržbu a další vývoj databáze o přístupu na trh, dostupné pro hospodářské subjekty na internetu, sestavení seznamu překážek obchodu a dalších informací, které mají vliv na vývoz z Unie a vývozce v Unii; nákup potřebných informací, údajů a dokumentace pro tuto databázi, přesné analýzy různých obchodních překážek na klíčových trzích, včetně analýzy toho, jak třetí země plní závazky vyplývající z dohod o mezinárodním obchodu v souvislosti s přípravou jednání, konference, semináře a další informační aktivity (např. vypracovávání a šíření studií, výroba a distribuce informačních balíčků, publikací a propagačních materiálů) s cílem informovat podnikatelské subjekty, úředníky členských států a další subjekty o překážkách obchodu a nástrojích obchodní politiky zaměřených na ochranu Unie před nekalými obchodními praktikami, jako je dumping nebo vývozní subvence, podporu evropského průmyslu při organizování aktivit, které jsou zvláště zaměřeny na problematiku přístupu na trh, 4

5 výzkum zaměřený na shromažďování údajů o úspěšnosti systému Fair Trade, pokud jde o opomíjené výrobce a pracovníky na Jihu, sdílení osvědčených postupů a provádění analýz dodavatelského řetězce, posuzování vysledovatelnosti a odpovědnosti, podporu systémů pro stanovování kritérií a monitorování v rámci Fair Trade sloužících k získávání důvěry spotřebitelů v tyto systémy a studií zkoumajících zájem rozšířit systém Fair Trade o nové druhy výrobků, podporu činností, jejichž cílem je snížení zátěže v podobě mnoha osvědčení, jež musí výrobci předkládat, a zajištění toho, že certifikace bude pro výrobce přínosem, Činnosti týkající se správy systému SIGL (Système Intégré de Gestion de Licences integrovaný systém pro správu licencí na dovoz textilií, oděvů, obuvi a oceli do Unie) Tyto akce se vztahují na provádění akčních programů pro správu kvantitativních omezení a kontrolních opatření, a zejména financování opatření pro sledování systémů správy licencí a koordinovaného rozvoje využívání digitalizovaných postupů (systém SIGL). Tato podpora bude mít podobu financování výdajů na provádění a provoz společných systémů a stanovení společných pokynů pro odborné vzdělávání a technickou pomoc při provádění. Provozní výdaje zahrnují také příspěvky na fungování systémů (technické a programové vybavení, údržba), financování informačních a vzdělávacích opatření pro uživatele systémů a financování technické pomoci a také na poskytování asistenčních služeb, jež jsou využívány především ze strany členských států. Činnosti na podporu provádění stávajících pravidel a sledování obchodních závazků Akce na podporu provádění stávajících obchodních dohod a prosazování souvisejících systémů, jež umožňují účinné provádění těchto dohod, stejně jako provádění šetření a inspekčních návštěv s cílem zajistit, aby třetí země dodržovaly tato pravidla, zejména: výměna informací, odborné vzdělávání, semináře a komunikační aktivity na podporu provádění stávajících právních předpisů Unie v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití, a zejména v oblasti nových pravidel zavedených nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (nařízení o dvojím užití) (Úř. věst. L 134, , s. 1), činnosti pro usnadnění šetření prováděných v souvislosti se šetřeními na ochranu obchodu s cílem chránit výrobce v Unii před nekalými obchodními praktikami ze strany třetích zemí (antidumpingové, antisubvenční a ochranné nástroje), které mohou být škodlivé pro hospodářství Unie. Činnosti budou zaměřeny zejména na vývoj, údržbu a bezpečnost informačních systémů podporujících činnosti na ochranu obchodu, dále na výrobu komunikačních nástrojů, prodej právních služeb ve třetích zemích a provádění odborných studií. Činnosti zaměřené na podporu politiky Unie v oblasti zahraničního obchodu pomocí procesu strukturovaného dialogu s klíčovými subjekty, které mají vliv na veřejné mínění, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami (včetně malých a středních podniků) Akce na podporu obchodní politiky Unie v podobě pořádání zvláštních fór a setkání s cílem podpořit dialog s klíčovými subjekty, které mají vliv na veřejné mínění, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami (včetně malých a středních podniků) o otázkách zahraničního obchodu, zejména. Podpora těchto opatření ze strany Komise může zahrnovat služby týkající se pořádání konferencí či akcí a rovněž náhradu cestovních výdajů, které vznikly osobám účastnícím se těchto akcí, zejména v souvislosti s dialogem s občanskou společností generálního ředitelství pro obchod a také se semináři a schůzkami se zúčastněnými stranami z členských států, ze třetích zemí, z řad malých a středních podniků a podnikatelů za účelem výměny názorů na obchodní politiku, zejména v oblasti politiky ochrany obchodu. Právní a jiná odborná pomoc potřebná při provádění stávajících obchodních dohod Akce, které zajistí, aby obchodní partneři Unie efektivně dodržovali a splňovali veškeré závazky vznikající v rámci Světové obchodní organizace (WTO), další multilaterální a bilaterální dohody, zejména: odborné studie, včetně inspekčních návštěv, zvláštní šetření a semináře o provádění závazků vyplývajících z mezinárodních obchodních smluv se třetími zeměmi, 5

6 právní posudky, zejména v otázkách zahraničního práva, nezbytné pro snazší obhajobu pozice Unie v případech urovnávání sporů ve WTO, ostatní odborné studie nezbytné pro přípravu, řízení případů urovnávání sporů ve WTO a následná opatření. Právní základ: Rozhodnutí Rady 98/552/ES ze dne 24. září 1998 o provádění činností týkajících se strategie Společenství pro přístup na trh Komisí (Úř. věst. L 265, , s. 31). Úkoly vyplývající z privilegií Komise na institucionální úrovni, která jsou stanovena v čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Tento návrh doplňuje poznámky Komise týkající se systémů záruk udržitelnosti v oblasti obchodu. Nově přidaný text zdůrazňuje a doplňuje některé aspekty na podporu spravedlivého obchodu, čímž podporuje koherenci politik v zájmu rozvojové spolupráce ve významné oblasti obchodní politiky. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7026 === INTA/7026 === předkládá Tokia Saïfi SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Èlánek Pilotní projekt (nový) Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu (PP) Poznámky: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. Budování kapacit Budou prováděna školení v oblasti internacionalizace MSP s cílem pomoci více než 150 podnikatelům a 500 inkubačním, investičním a podnikatelským sítím, na což navážou online konference ( webináře ) a technická podpora. Budou vytvořeny dvě specifické sítě poskytující poradenství a vedení (za účelem zapojení úspěšných podnikatelů na pomoc ostatním podnikatelům): jeden takový program pro ženy, které podnikají, a jeden program, do něhož budou zapojeni podnikatelé ze středomořské komunity v Evropě;. Rozvoj podniků Tři klíčová odvětví: IT/média, energetika-životní prostředí, zemědělství-potravinářský průmysl V průběhu obchodních akcí se uskuteční setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními klienty a investory. Na velkých mezinárodních veletrzích budou probíhat investiční workshopy, které nejen umožní novým podniků a inovačním klastrům navázat kontakty s nejvýznamnějšími zákazníky, ale také podporovat integrovanou evropsko-středomořskou nabídku inovací a rozvíjet mezinárodní síť ambasadorů s 6

7 podporou středomořských diaspor. Budou provýděny činnosti týkající se přístupu k financování, které zlepší dopad a účinnost financování z evropských prostředků vůči středomořským MSP. Budou se uskutečňovat setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními investory. Budou se vyvíjet nástroje k identifikaci rizik a příležitostí pro evropské investory ve středomořském regionu. Budou se pořádat investiční workshopy za účasti podnikatelů, investorů a poradenských sítí (inkubátorů, úspěšných podnikatelů) z EU a ze středomořských zemí, čímž se sníží náklady a zvýší celková účinnost náležité péče (due diligence) evropských investorů ve Středomoří. Právní základ: Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7027 === INTA/7027 === předkládá Peter Šťastný, Výbor pro mezinárodní obchod SECTION III COMMISSION Článek Jiná opatření spolupráce než oficiální rozvojová pomoc v Asii, Střední Asii, Iráku, Íránu a Jemenu částky a poznámky se mění takto: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Rezerva Celkem Poznámky: Před odstavcem: Prostředky v této rozpočtové položce by měly být předmětem... 1), zejména v článcích 21, 22, 23 a 27 této dohody. Text se mění takto: Tyto prostředky jsou určeny na podporu činností, které nad rámec rozvojové spolupráce usilují o užší zapojení partnerů na bilaterální, regionální nebo multilaterální bázi. Má z nich být financována činnost Koordinační platformy pro internacionalizaci podniků EU.Těmito prostředky mají být podporovány činnosti přesahující rámec rozvojové spolupráce, zaměřené na pokračování jednání s partnery na regionální a vícestranné úrovni. Odůvodnění: Cílem této platformy je zlepšit přístup a rozšířit zapojení evropských MSP a jiných podniků v rychle rostoucích zemích a regionech. Platforma bude rozvíjet inteligenci a působit jako referenční bod, bude zohledňovat potřeby MSP, potenciál třetích zemí a stávající služby a bude přispívat k tomu, aby strategie EU byla koherentnější. Bude rovněž přispívat k provádění iniciativ na úrovni EU. To zahrnuje mj. podporu 7

8 stěžejních iniciativ EU a programy EU v oblasti internacionalizace. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7028 === INTA/7028 === předkládá Franck Proust, Výbor pro mezinárodní obchod SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Èlánek Pilotní projekt (nový) Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu (PP) Poznámky: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. Budování kapacit Budou prováděna školení v oblasti internacionalizace MSP s cílem pomoci více než 150 podnikatelům a 500 inkubačním, investičním a podnikatelským sítím, na což navážou online konference ( webináře ) a technická podpora. Budou vytvořeny dvě specifické sítě poskytující poradenství a vedení (za účelem zapojení úspěšných podnikatelů na pomoc ostatním podnikatelům) jeden takový program pro ženy, které podnikají, a jeden program, do něhož budou zapojeni podnikatelé ze středomořské komunity v Evropě. Rozvoj podniků Tři klíčová odvětví: IT/média, energetika-životní prostředí, zemědělství-potravinářský průmysl V průběhu obchodních akcí se uskuteční setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními klienty a investory. Na velkých mezinárodních veletrzích budou probíhat investiční workshopy, které nejen umožní novým podnikům a inovačním klastrům navázat kontakty s nejvýznamnějšími zákazníky, ale také podporovat integrovanou evropsko-středomořskou nabídku inovací a rozvíjet mezinárodní síť ambasadorů s podporou středomořských diaspor. Budou prováděny činnosti týkající se přístupu k financování, které zlepší dopad a účinnost financování z evropských prostředků vůči středomořským MSP. Budou se uskutečňovat setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními investory. Budou se vyvíjet nástroje k identifikaci rizik a příležitostí pro evropské investory ve středomořském regionu. Budou se pořádat investiční workshopy za účasti podnikatelů, investorů a poradenských sítí (inkubátorů, úspěšných podnikatelů) z EU a ze středomořských zemí, čímž se sníží náklady a zvýší celková účinnost náležité péče (due diligence) evropských investorů ve Středomoří. Právní základ: Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 8

9 kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. 9

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 1 EIOPA12/237 Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Regulační úkoly... 3 3. Úkoly v oblasti dohledu... 5 4. Ochrana spotřebitelů a finanční inovace... 6 5. Společná kultura

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více