Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/ BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/082011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ"

Transkript

1 Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 31/ BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ CS CS

2

3 Předloha změn 7025 === INTA/7025 === předkládá Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, Keith Taylor, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Zahraničněobchodní vztahy, včetně přístupu na trhy třetích zemí Poznámky: Tyto prostředky jsou určeny na podporu následujících akcí: Činnosti na podporu vedení probíhajících a nových mnohostranných a dvoustranných obchodních jednání Akce jsou zaměřeny na posílení vyjednávací pozice Unie v rámci probíhajících mnohostranných obchodních jednání (v souvislosti s rozvojovou agendou z Dohá) i v rámci probíhajících a nových dvoustranných a regionálních obchodních jednání s cílem zajistit, aby politická koncepce Unie vycházela z komplexních a aktuálních odborných informací, a s cílem vytvořit koalice pro jejich úspěšné dokončení, zejména: odborné studie a semináře v souvislosti s přípravou politiky a pozic jednání a s vedením probíhajících/nových obchodních jednání, rozvoj a provádění konzistentní a komplexní komunikační a informační strategie, která podporuje obchodní politiku Unie a zvyšuje informovanost o detailech a cílech obchodní politiky Unie a postojích v rámci probíhajících jednání, a to jak uvnitř Unie, tak mimo ni. Studie, hodnocení a posouzení dopadů ve vztahu k obchodním dohodám a politikám Akce, jež mají zajistit, aby obchodní politika Unie spočívala na výsledcích hodnocení ex ante a ex post a aby je náležitě zohledňovala, zejména: posouzení dopadů prováděná vzhledem k možným novým legislativním návrhům a posouzení dopadů na udržitelný rozvoj prováděná na podporu probíhajících jednání s cílem posoudit dopad obchodních jednání na udržitelný rozvoj a v případě potřeby navrhnout doprovodná opatření pro vypořádání se s jakýmikoli negativními výsledky pro konkrétní země nebo odvětví, hodnocení politik a postupů GŘ pro obchod, které má být provedeno v návaznosti na víceletý plán hodnocení tohoto generálního ředitelství. Technická pomoc týkající se oblasti obchodu, odborná příprava a jiná opatření související s budováním kapacit zaměřená na rozvojové země Akce zaměřené na posílení možností rozvojových zemí účastnit se mezinárodních, dvoustranných nebo biregionálních obchodních jednání, uplatňovat mezinárodní obchodní dohody a zapojit se do systému světového obchodu, zejména: projekty zahrnující akce týkající se odborné přípravy a budování kapacit, které jsou zaměřené na úředníky a operátory v rozvojových zemích, zejména v oblasti hygienických a rostlinolékařských opatření, výdaje vzniklé činností odborníků z členských států, kteří fungují jako poradci úředníků a operátorů v 3

4 rozvojových zemích v otázkách dodržování hygienických a rostlinolékařských opatření a jiných opatření týkajících se trhu, úhrada výloh účastníků fór a konferencí, které mají zvyšovat informovanost a znalost obchodních záležitostí v rozvojových zemích, řízení, další rozvoj a podpora asistenční služby týkající se problematiky vývozu, která poskytuje průmyslovým subjektům v rozvojových zemích informace o přístupu na trhy Unie a umožňuje jim využívat možností přístupu na trh, které nabízí systém mezinárodního obchodu, programy technické pomoci týkající se obchodu, které byly dohodnuty na fóru Světové obchodní organizace (WTO) a dalších mnohostranných organizací, zejména svěřeneckých fondů WTO, informační a propagační aktivity a semináře v rozvojových zemích pro státní a nestátní subjekty (včetně občanské společnosti a podnikatelských subjektů) za účelem objasnění aktuálního stavu probíhajících jednání nebo provádění stávajících dohod, výzkum dopadů systémů záruk udržitelnosti v oblasti obchodu na výrobce a pracovníky v rozvojových zemích (včetně srovnávací analýzy nákladů a přínosů certifikačních systémů) a jejich vnímání ze strany spotřebitelů, sdílení osvědčených postupů a provádění analýz dodavatelských řetězců, dohledatelnost a hodnocení odpovědnosti, podporu systémů pro stanovování kritérií a monitorování v rámci Fair Trade sloužících k získávání důvěry spotřebitelů v tyto systémy a studií zkoumajících zájem rozšířit systém Fair Trade o nové druhy výrobků, poskytování technické pomoci a budování kapacit pro výrobce a sdružení výrobců nebo družstev v zájmu rozšířeného přístupu na trh (například v souvislosti s dodržováním norem a předpisů), podpora činností, jejichž cílem je snížení zátěže v podobě mnoha osvědčení, jež musí výrobci předkládat, a zajištění toho, že certifikace bude pro výrobce přínosem, rozvoj a posilování sdružení a družstev v rozvojových zemích, aby mohly budovat institucionální a výrobní kapacity schopné vyvíjet produkty s přidanou hodnotou a zvyšovat jejich výrobu, poskytování podpory opomíjeným výrobcům v rozvojových zemích s cílem zajistit jim přístup k předběžnému financování, které napomůže financování vstupů a grantů zaměřených na dodržování norem a předpisů, poradenství politickým činitelům, pokud jde o to, jak zohlednit specifické zájmy malých výrobců a pracovníků v rozvojových zemích ve všech politických oblastech a podporovat příznivé prostředí pro přístup výrobců k systémům záruk udržitelnosti v oblasti obchodu, podpora zaměřená na zvyšování úlohy vlád rozvojových zemí při zajišťování prostředí příznivého pro výrobce zapojené do systému Fair Trade. Činnosti zaměřené na zajištění přístupu na trh podporující provádění strategie Unie pro přístup na trh Akce na podporu strategie Unie pro přístup na trh, jejichž cílem je odstranění nebo zmenšení překážek obchodu, zjištění obchodních omezení ve třetích zemích a popřípadě odstranění překážek obchodu. Tyto akce mohou zahrnovat: údržbu a další vývoj databáze o přístupu na trh, dostupné pro hospodářské subjekty na internetu, sestavení seznamu překážek obchodu a dalších informací, které mají vliv na vývoz z Unie a vývozce v Unii; nákup potřebných informací, údajů a dokumentace pro tuto databázi, přesné analýzy různých obchodních překážek na klíčových trzích, včetně analýzy toho, jak třetí země plní závazky vyplývající z dohod o mezinárodním obchodu v souvislosti s přípravou jednání, konference, semináře a další informační aktivity (např. vypracovávání a šíření studií, výroba a distribuce informačních balíčků, publikací a propagačních materiálů) s cílem informovat podnikatelské subjekty, úředníky členských států a další subjekty o překážkách obchodu a nástrojích obchodní politiky zaměřených na ochranu Unie před nekalými obchodními praktikami, jako je dumping nebo vývozní subvence, podporu evropského průmyslu při organizování aktivit, které jsou zvláště zaměřeny na problematiku přístupu na trh, 4

5 výzkum zaměřený na shromažďování údajů o úspěšnosti systému Fair Trade, pokud jde o opomíjené výrobce a pracovníky na Jihu, sdílení osvědčených postupů a provádění analýz dodavatelského řetězce, posuzování vysledovatelnosti a odpovědnosti, podporu systémů pro stanovování kritérií a monitorování v rámci Fair Trade sloužících k získávání důvěry spotřebitelů v tyto systémy a studií zkoumajících zájem rozšířit systém Fair Trade o nové druhy výrobků, podporu činností, jejichž cílem je snížení zátěže v podobě mnoha osvědčení, jež musí výrobci předkládat, a zajištění toho, že certifikace bude pro výrobce přínosem, Činnosti týkající se správy systému SIGL (Système Intégré de Gestion de Licences integrovaný systém pro správu licencí na dovoz textilií, oděvů, obuvi a oceli do Unie) Tyto akce se vztahují na provádění akčních programů pro správu kvantitativních omezení a kontrolních opatření, a zejména financování opatření pro sledování systémů správy licencí a koordinovaného rozvoje využívání digitalizovaných postupů (systém SIGL). Tato podpora bude mít podobu financování výdajů na provádění a provoz společných systémů a stanovení společných pokynů pro odborné vzdělávání a technickou pomoc při provádění. Provozní výdaje zahrnují také příspěvky na fungování systémů (technické a programové vybavení, údržba), financování informačních a vzdělávacích opatření pro uživatele systémů a financování technické pomoci a také na poskytování asistenčních služeb, jež jsou využívány především ze strany členských států. Činnosti na podporu provádění stávajících pravidel a sledování obchodních závazků Akce na podporu provádění stávajících obchodních dohod a prosazování souvisejících systémů, jež umožňují účinné provádění těchto dohod, stejně jako provádění šetření a inspekčních návštěv s cílem zajistit, aby třetí země dodržovaly tato pravidla, zejména: výměna informací, odborné vzdělávání, semináře a komunikační aktivity na podporu provádění stávajících právních předpisů Unie v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití, a zejména v oblasti nových pravidel zavedených nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (nařízení o dvojím užití) (Úř. věst. L 134, , s. 1), činnosti pro usnadnění šetření prováděných v souvislosti se šetřeními na ochranu obchodu s cílem chránit výrobce v Unii před nekalými obchodními praktikami ze strany třetích zemí (antidumpingové, antisubvenční a ochranné nástroje), které mohou být škodlivé pro hospodářství Unie. Činnosti budou zaměřeny zejména na vývoj, údržbu a bezpečnost informačních systémů podporujících činnosti na ochranu obchodu, dále na výrobu komunikačních nástrojů, prodej právních služeb ve třetích zemích a provádění odborných studií. Činnosti zaměřené na podporu politiky Unie v oblasti zahraničního obchodu pomocí procesu strukturovaného dialogu s klíčovými subjekty, které mají vliv na veřejné mínění, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami (včetně malých a středních podniků) Akce na podporu obchodní politiky Unie v podobě pořádání zvláštních fór a setkání s cílem podpořit dialog s klíčovými subjekty, které mají vliv na veřejné mínění, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami (včetně malých a středních podniků) o otázkách zahraničního obchodu, zejména. Podpora těchto opatření ze strany Komise může zahrnovat služby týkající se pořádání konferencí či akcí a rovněž náhradu cestovních výdajů, které vznikly osobám účastnícím se těchto akcí, zejména v souvislosti s dialogem s občanskou společností generálního ředitelství pro obchod a také se semináři a schůzkami se zúčastněnými stranami z členských států, ze třetích zemí, z řad malých a středních podniků a podnikatelů za účelem výměny názorů na obchodní politiku, zejména v oblasti politiky ochrany obchodu. Právní a jiná odborná pomoc potřebná při provádění stávajících obchodních dohod Akce, které zajistí, aby obchodní partneři Unie efektivně dodržovali a splňovali veškeré závazky vznikající v rámci Světové obchodní organizace (WTO), další multilaterální a bilaterální dohody, zejména: odborné studie, včetně inspekčních návštěv, zvláštní šetření a semináře o provádění závazků vyplývajících z mezinárodních obchodních smluv se třetími zeměmi, 5

6 právní posudky, zejména v otázkách zahraničního práva, nezbytné pro snazší obhajobu pozice Unie v případech urovnávání sporů ve WTO, ostatní odborné studie nezbytné pro přípravu, řízení případů urovnávání sporů ve WTO a následná opatření. Právní základ: Rozhodnutí Rady 98/552/ES ze dne 24. září 1998 o provádění činností týkajících se strategie Společenství pro přístup na trh Komisí (Úř. věst. L 265, , s. 31). Úkoly vyplývající z privilegií Komise na institucionální úrovni, která jsou stanovena v čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Tento návrh doplňuje poznámky Komise týkající se systémů záruk udržitelnosti v oblasti obchodu. Nově přidaný text zdůrazňuje a doplňuje některé aspekty na podporu spravedlivého obchodu, čímž podporuje koherenci politik v zájmu rozvojové spolupráce ve významné oblasti obchodní politiky. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7026 === INTA/7026 === předkládá Tokia Saïfi SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Èlánek Pilotní projekt (nový) Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu (PP) Poznámky: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. Budování kapacit Budou prováděna školení v oblasti internacionalizace MSP s cílem pomoci více než 150 podnikatelům a 500 inkubačním, investičním a podnikatelským sítím, na což navážou online konference ( webináře ) a technická podpora. Budou vytvořeny dvě specifické sítě poskytující poradenství a vedení (za účelem zapojení úspěšných podnikatelů na pomoc ostatním podnikatelům): jeden takový program pro ženy, které podnikají, a jeden program, do něhož budou zapojeni podnikatelé ze středomořské komunity v Evropě;. Rozvoj podniků Tři klíčová odvětví: IT/média, energetika-životní prostředí, zemědělství-potravinářský průmysl V průběhu obchodních akcí se uskuteční setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními klienty a investory. Na velkých mezinárodních veletrzích budou probíhat investiční workshopy, které nejen umožní novým podniků a inovačním klastrům navázat kontakty s nejvýznamnějšími zákazníky, ale také podporovat integrovanou evropsko-středomořskou nabídku inovací a rozvíjet mezinárodní síť ambasadorů s 6

7 podporou středomořských diaspor. Budou provýděny činnosti týkající se přístupu k financování, které zlepší dopad a účinnost financování z evropských prostředků vůči středomořským MSP. Budou se uskutečňovat setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními investory. Budou se vyvíjet nástroje k identifikaci rizik a příležitostí pro evropské investory ve středomořském regionu. Budou se pořádat investiční workshopy za účasti podnikatelů, investorů a poradenských sítí (inkubátorů, úspěšných podnikatelů) z EU a ze středomořských zemí, čímž se sníží náklady a zvýší celková účinnost náležité péče (due diligence) evropských investorů ve Středomoří. Právní základ: Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7027 === INTA/7027 === předkládá Peter Šťastný, Výbor pro mezinárodní obchod SECTION III COMMISSION Článek Jiná opatření spolupráce než oficiální rozvojová pomoc v Asii, Střední Asii, Iráku, Íránu a Jemenu částky a poznámky se mění takto: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Rezerva Celkem Poznámky: Před odstavcem: Prostředky v této rozpočtové položce by měly být předmětem... 1), zejména v článcích 21, 22, 23 a 27 této dohody. Text se mění takto: Tyto prostředky jsou určeny na podporu činností, které nad rámec rozvojové spolupráce usilují o užší zapojení partnerů na bilaterální, regionální nebo multilaterální bázi. Má z nich být financována činnost Koordinační platformy pro internacionalizaci podniků EU.Těmito prostředky mají být podporovány činnosti přesahující rámec rozvojové spolupráce, zaměřené na pokračování jednání s partnery na regionální a vícestranné úrovni. Odůvodnění: Cílem této platformy je zlepšit přístup a rozšířit zapojení evropských MSP a jiných podniků v rychle rostoucích zemích a regionech. Platforma bude rozvíjet inteligenci a působit jako referenční bod, bude zohledňovat potřeby MSP, potenciál třetích zemí a stávající služby a bude přispívat k tomu, aby strategie EU byla koherentnější. Bude rovněž přispívat k provádění iniciativ na úrovni EU. To zahrnuje mj. podporu 7

8 stěžejních iniciativ EU a programy EU v oblasti internacionalizace. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Předloha změn 7028 === INTA/7028 === předkládá Franck Proust, Výbor pro mezinárodní obchod SECTION III COMMISSION Doplňuje se: Rozpočet 2011 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Rozdíl Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Rezerva Celkem Název: Èlánek Pilotní projekt (nový) Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu (PP) Poznámky: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. Budování kapacit Budou prováděna školení v oblasti internacionalizace MSP s cílem pomoci více než 150 podnikatelům a 500 inkubačním, investičním a podnikatelským sítím, na což navážou online konference ( webináře ) a technická podpora. Budou vytvořeny dvě specifické sítě poskytující poradenství a vedení (za účelem zapojení úspěšných podnikatelů na pomoc ostatním podnikatelům) jeden takový program pro ženy, které podnikají, a jeden program, do něhož budou zapojeni podnikatelé ze středomořské komunity v Evropě. Rozvoj podniků Tři klíčová odvětví: IT/média, energetika-životní prostředí, zemědělství-potravinářský průmysl V průběhu obchodních akcí se uskuteční setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními klienty a investory. Na velkých mezinárodních veletrzích budou probíhat investiční workshopy, které nejen umožní novým podnikům a inovačním klastrům navázat kontakty s nejvýznamnějšími zákazníky, ale také podporovat integrovanou evropsko-středomořskou nabídku inovací a rozvíjet mezinárodní síť ambasadorů s podporou středomořských diaspor. Budou prováděny činnosti týkající se přístupu k financování, které zlepší dopad a účinnost financování z evropských prostředků vůči středomořským MSP. Budou se uskutečňovat setkání mezi podniky (B2B), které umožní nejlepším nově založeným podnikům navázat kontakty s potenciálními investory. Budou se vyvíjet nástroje k identifikaci rizik a příležitostí pro evropské investory ve středomořském regionu. Budou se pořádat investiční workshopy za účasti podnikatelů, investorů a poradenských sítí (inkubátorů, úspěšných podnikatelů) z EU a ze středomořských zemí, čímž se sníží náklady a zvýší celková účinnost náležité péče (due diligence) evropských investorů ve Středomoří. Právní základ: Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 8

9 kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Odůvodnění: Cílem pilotního projekt je podpořit růst a konkurenceschopnost mladých podnikatelů, investiční a inovační sítě z Evropy a čtyř přidružených středomořských zemí (Egypt, Libanon, Tunisko, Maroko) a rozvíjet vůdčí podniky na trzích s vysokým potenciálem. 9

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA II Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 Číslo (vyplní Komise) Členský stát

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví Řešením spolupráce v destinaci jsou klastry (! nebo?) 9.6.2009, Praha Mgr. Eva Torčíková Co je to klastr? Cluster = přeloženo do češtiny: shluk, chomáč,hrozen Clustering = klastrování => seskupování podniků

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více