NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015"

Transkript

1

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 Logatec, januar 2015 Predlagatelj: Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2015 v javno razpravo. Predlog proračuna Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 8 pisnih predlogov sprememb. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev teh v Predlog proračuna Občine Logatec za leto PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun: EUR, zmanjšuje, in sicer za EUR in ti tako znašajo EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Zmanjšujejo se prihodki iz naslova dohodnine, in sicer za EUR. Do priprave gradiva, Ministrstvo za finance še ni pripravilo novih izračunov za leto Pogajanja o tem pa še potekajo. Občina je prejela prvo dohodnino v letu 2015, v višini EUR, kar pomeni, da naj bi občina, v letu 2015, prejela skupno EUR. To pomeni EUR manj, glede na leto V letu 2015 bo potrebno, že zaradi uskladitve višini dohodnine, pripraviti rebalans proračuna. Povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Rovtah. Z Ministrstva za šolstvo smo prejeli obvestilo, da bodo v letu 2015 v celoti sofinancirali svoj delež sredstev, in sicer v višini EUR, kar pomeni, da gre za povečanje prihodkov v višini EUR. Energetska sanacija Vrtca Kurirček in Osnovne šole 8 talcev Logatec je v I. fazi zaključena. Občina Logatec bi morala, v letu 2015, prejeti, na podlagi sofinancerske pogodbe, EUR. Vendar je bila vrednost izvedene investicije manjša, kot je bila njena ocenjena vrednost, prijavljena za sofinanciranje. Sorazmerno s tem se tako znižujejo sofinancerska sredstva. V letu 2015 bo Občina Logatec prejela EUR, kar pomeni EUR manj sredstev oz. vsa sredstva, ki ji na podlagi izvedenih del tudi pripadajo. Stran 2 od 21

4 ODHODKI Odhodki se v predlaganem proračunu povečujejo za EUR, in znašajo EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov, ter na podlagi realizacije v letu 2014, ob predpostavki, da sredstev za uresničitev vseh predlogov ni dovolj, saj imajo prednost investicije, ki so že bile pričete v preteklem letu: Proračunski uporabnik: 1000 OBČINSKI SVET, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za financiranje svetniški list: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za izvedbo referenduma - zapori: EUR. Proračunski uporabnik: 3000 ŽUPAN, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -25 EUR. Zmanjšujejo se sredstva za podžupana (predvidenih je EUR za nepoklicno opravljanje funkcije): EUR. Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za zaposlene (uskladitev na podlagi novih izračunov): EUR. Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za direktorja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -41 EUR. Zmanjšujejo se materialni stroški občinske uprave (sredstva za izvedbo notranje revizije: EUR), za druge splošne storitve: EUR, stroški konferenc in seminarjev za zaposlene: EUR), vse skupaj: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za vzdrževanje računalniške opreme: EUR. Zmanjšujejo se obratovalni stroški Upravnega centra ogrevanje: EUR. Proračunski uporabnik: 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO, povečanje EUR Zmanjšujejo se sredstva za oskrbo zapuščenih živali: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo - modernizacijo občinske ceste JP Godobol - Hudi konec - Židovnik od km 1,315 do km 1,560 (L=245 m). Dela so se pričela v letu 2014, plačilo bo izvršeno v letu 2015, pojavila pa so se še dodatna dela, kar investicijo povečuje za: EUR. Povečujejo se sredstva za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu na skupno vrednost EUR: EUR. Povečujejo se sredstva za subvencioniranje k ceni komunalnih storitev: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za odkup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo vzdrževanje Knjižnice (na predlog Knjižnice se sredstva namenjajo za najbolj nujna popravila): EUR. Stran 3 od 21

5 Povečujejo se sredstva za dokončanje energetske sanacije OŠ 8 talcev in sicer za popravilo oziroma obnovo nadstreškov, nakup zaščitnih mrež v šolski telovadnici: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za energetsko sanacijo Vrtca Kurirček in OŠ 8 talcev Logatec (potrebno je plačati še končno situacijo in nadzor, kar znaša EUR: EUR. Proračunski uporabnik: 4300 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, zmanjšanje: EUR Zmanjšanje sredstev za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta: EUR. Zmanjšanje sredstev za izdelavo prostorskega načrta (strategija): EUR. Proračunski uporabnik: 4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, zmanjšanje: EUR Povečanje sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov: EUR. Dodelijo se sredstva za delovanje Zveze kulturnih društev (poštnina, pisarniški material, stroški telefona): +500 EUR. Povečanje sredstev za nakup računalnikov v Knjižnici Logatec: EUR. Zmanjšanje sredstev za obratovanje Športne dvorane Logatec (elektrika: EUR in ogrevanje: EUR): EUR. Zmanjšanje sredstev za Sekirico (električna energije): EUR. Povečanje sredstev za delovanje športnih društev in zvez: EUR. Zmanjšanje sredstev za vzdrževanje zunanjih športnih površin: EUR. Zmanjšanje sredstev za stroške obratovanja bazena (električna energija: EUR, ogrevanje: EUR, voda in komunalne storitve: EUR), skupaj: EUR. Povečanje sredstev za nakup opreme za Miklavžev vrtec: EUR. Obrazložitev postavke: na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi v vrtce s koncesijo, se Miklavževemu vrtcu, ki ima koncesijo in izvaja predpisani kurikulum za vrtce ter katerega obiskuje preko 70 otrok logaške občine, dodeli sredstva za nakup najbolj nujne opreme in za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja. Dodana je nova postavka: Sofinanciranje deleža sredstev za šolanje logaških otrok v OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki: EUR. Obrazložitev postavke: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 ZOFVI - UPB5 s spremembami in dopolnitvami) v 11. členu določa, da mora javna mreža osnovnih šol zagotavljati vsem otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja, v 16. členu pa, da izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo. Občina Logatec in Občina Vrhnika sta se, na podlagi prvega odstavka 16. člena ZOFVI dogovorili, da OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s prilagojenim programom tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Logatec. Pri tem je Občina Logatec, na podlagi 82. in 82. a člena ZOFVI dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme osnovne šole. Naselja Ograje, Občine Logatec se, na podlagi 9. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol za otroke, vključi v šolski okoliš OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika. Tako OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami iz občine Logatec Stran 4 od 21

6 v podružnici za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami Lošca 1 in Tržaška 2, Vrhnika. Občini s posebnim dogovorom uredita medsebojne pravice in obveznosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja finančnih sredstev za otroke s stalnim bivališčem v občini Logatec, ki so vključeni v splošno osnovnošolsko izobraževanje ter programe za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Občina Logatec se zavezuje, da bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavljala finančna sredstva za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Logatec in so vključeni v programe OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Osnova za izračun obveznosti je število dejansko vključenih otrok v OŠ IC ter stroški, ki jih za izvajanje osnovnošolskega programa zagotavljajo lokalne skupnosti. PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO A: 1. MIKLAVŽEV VRTEC ŽUPNIJSKI VRTEC LOGATEC Predlaga preureditev peskovnika, ureditev terase vrtca (prešana guma), beljenje sten s plastično oblogo, dokup opreme in didaktike ter pripomočkov za večjo kvaliteto izobraževalnega dela. Predlagajo povečanje postavke v višini EUR 2. KRAJEVNA SKUPNOST TABOR S predlaganim proračunom se strinjajo, želijo pa, da se, kot prioriteta investicij, uredi most pri Kobalu. 3. KNJIŽNICA LOGATEC Predlaga odobritev sredstev v višini EUR za obnovo barvanje zunanjih okenskih okvirov, popravilo vhodnih službenih vrat, namestitev napušča nad vhodom službenih vrat, popravilo zunanje fasade in popravilo zračnikov skozi katere udira meteorna voda. Prav tako predlagajo zamenjavo starih računalnikov z novimi. Sredstva za zamenjavo računalnikov predlagajo v višini EUR. 4. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA Predlaga: - izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za Hotedršico, - ureditev komunalne infrastrukture Spodnjega Loga jugozahodni del in Srednji del, - prostorsko ureditev centra vasi, z možnostjo za izgradnjo manjše poslovne stavbe s trgovino in parkiriščem, - izgradnjo vodovoda od Hotedršice do zaselka Gornji Novi Svet, - izgradnjo večnamenske dvorane pri POŠ Hotedršica. 5. KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO Predlaga: - zamenjavo lastništva poslovilne vežice v Dolnjem Logatcu z dodelitvijo projekta ureditve Zaledja Soške fronte - prenos sredstev na KS Naklo, - povečanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Logatec za EUR, - povečanje sredstev za pomoč družinam na domu, za EUR, Stran 5 od 21

7 - povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, - povečanje sredstev za vzdrževanje poljskih poti, - zagotovitev sredstev za izgradnjo povezovalne ceste med obrtnima conama IOC. 6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjšajo prihodki iz naslova prodaje zemljišč za EUR, ter da se pridobi dodatna sredstva za povečevanje odhodkov na družbenih dejavnostih. Na odhodkovni strani predlagajo povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, povečanje subvencije k cenam za subvencioniranje komunalnih storitev ter zmanjšanje sredstev za šport, saj so se le ta povečala, v primerjavi z letom 2014 (nakup bazena). 7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Odbor predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjša prihodek iz naslova prodaje zemljišč, in sicer za EUR. Na odhodkovni strani pa predlaga zmanjšanje naslednjih postavk: Financiranje političnih strank: EUR Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije občinski svetniki: EUR Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij odbori in komisije: EUR (zmanjšanje sejnin za 10%) Stroški izobraževanja članov občinskega sveta: EUR Financiranje list: EUR Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: EUR Stroški reprezentance: EUR Pokroviteljstvo župana: EUR Pokroviteljstvo župana za dijake in študente: EUR Stroški sodnih postopkov: EUR Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi: EUR Materialni stroški za delovanje občinske uprave: EUR Javna dela: EUR Javna dela ostali stroški: EUR Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: EUR Občinske pomoči v kmetijstvu: EUR Oprema za zaščito in reševanje: EUR Nakup opreme za gasilska društva: EUR Varstvo naravne in kulturne dediščine: EUR Sofinanciranje projektov, ki so v interesu občine: EUR Obratovalni stroški vlečnica Sekirica: EUR Vzdrževanje zunanjih športnih igrišč v občini: EUR Sofinanciranje stroškov prevoza v kraj izobraževanja: EUR Sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Logatec: EUR. Tako, v zgoraj navedenih postavkah, OO SLS predlaga zmanjšanje odhodkov za EUR. Stran 6 od 21

8 8. STRANKA SD, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se iz proračuna črta nakup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec in predlaga zmanjšanje sredstev, namenjenih političnim strankam ter predlaga izvedbo proslave v spomin 70 obletnice osvoboditve izpod nacizma. SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani proračun za leto 2015 izkazuje prihodke, v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj, v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, odplačilo dolga v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na računu, v višini EUR, ki se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta 2014, v enaki višini EUR. Predlog 2015 Sprememba predloga 2015 Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Stran 7 od 21

9 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr. in 101/13) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O U OBČINE LOGATEC ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).s tem proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA A IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA A 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Stran 8 od 21

10 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. SKI PRESEŽEK (I. - II.) (SKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 9 od 21

11 C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA A 3. člen (izvrševanje proračuna) 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB-1, 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU, f) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, g) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, h) turistična taksa, i) komunalni prispevek, j) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, k) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, l) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Stran 10 od 21

12 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar - junij 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2015 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proračunskem letu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu 2015: 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: a) račun proračunske rezerve, b) račun stanovanjskega sklada, c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini ,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine ,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad ,00 EUR odloča občinski svet na predlog župana. Stran 11 od 21

13 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine ,00 EUR vseh dolgov v posameznem letu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2016) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Številka: / Kraj, datum: Logatec, OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 12 od 21

14 I. SPLOŠNI DEL Stran 13 od 21

15 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,55 98,7 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,00 96,4 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,00 95,2 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 94, Dohodnina , , ,00 94,2 703 Davki na premoženje , , ,00 100, Davki na nepremičnine , , ,00 100, Davki na premičnine 1.041, , ,00 100, Davki na dediščine in darila , , ,00 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,00 100,0 704 Domači davki na blago in storitve , , ,00 100, Davki na posebne storitve 3.904, , ,00 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,00 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,00 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,00 100, Prihodki od obresti 1.633, , ,00 100, Prihodki od premoženja , , ,00 100,0 711 Takse in pristojbine 7.988, , ,00 100, Upravne takse in pristojbine 7.988, , ,00 100,0 712 Globe in druge denarne kazni , , ,00 100, Globe in druge denarne kazni , , ,00 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100, Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,00 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , ,00 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,00 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,55 104,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,58 157, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,58 157, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 395,99 0, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , ,97 91, , , ,97 91,2 Stran 1 od 6

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,55 101,3 40 TEKOČI ODHODKI , , ,13 96,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.605, , ,00 92, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,00 98, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 493,83 500,00 500,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 684,57 773,00 773,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.236, , ,00 56,1 402 Izdatki za blago in storitve , , ,00 94, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 92, Posebni material in storitve , , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 86, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 964, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 104, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,00 98, Kazni in odškodnine 7.600,00 0, Drugi operativni odhodki , , ,00 92,3 403 Plačila domačih obresti 0, , ,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 409 Rezerve , , ,00 100, Splošna proračunska rezervacija 0, , ,00 100, Proračunska rezerva , , ,00 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,42 104,6 410 Subvencije , , ,00 147, Subvencije javnim podjetjem , , ,00 166, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,00 100, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 100,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,9 Stran 2 od 6

17 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,42 110, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,00 100, Tekoči transferi v javne sklade , , ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,42 102, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,00 117,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,00 100,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,00 100, Nakup zgradb in prostorov , , ,00 43, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Nakup opreme , , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,12 104, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 99, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,88 98,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,00 102,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , , ,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , , ,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,00 106, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 106,2 Stran 3 od 6

18 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. SKI PRESEŽEK (SKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 145, , , ,00 147,0 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,45 83,2 Stran 4 od 6

19 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 Stran 5 od 6

20 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,00 0,00 50 ZADOLŽEVANJE ,00 0, Domače zadolževanje ,00 0, Najeti krediti pri poslovnih bankah ,00 0,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) 0, , ,00 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 0, , ,00 100,0 550 Odplačila domačega dolga 0, , ,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , ,00 133,3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,00 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,00 145,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,00 Stran 6 od 6

21 II. POSEBNI DEL Stran 14 od 21

22 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1000 OBČINSKI SVET , , ,00 75,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 75, Politični sistem , , ,00 75, Dejavnost občinskega sveta , , ,00 97, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , ,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 100, Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 7.342, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 7.342, , ,00 100, Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 0, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 240,00 240,00 100, Izdatki za službena potovanja 0,00 120,00 120,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 460,00 460,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100, Financiranje svetniških klubov 3.020,30 0, Pisarniški in splošni material in storitve 70,06 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 145,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 2.805,24 0, Predvajanje občinskih sej širši javnosti 925, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 925, , ,00 100, Financiranje list - lokalne volitve 0, , ,00 70, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 70, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , , ,00 20, Izvedba občinskih volitev , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 5.429, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.968,88 0, Poslovne najemnine in zakupnine 60,00 0, Drugi operativni odhodki ,84 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 100, Izvedba referenduma - zapori 0, ,00 0,00 0, Sredstva za nadurno delo 0,00 500,00 0,00 0, Pisarniški in splošni material in storitve 0, ,00 0,00 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, ,00 0,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 250,00 0,00 0, Drugi operativni odhodki 0, ,00 0,00 0,0 Stran 1 od 35

23 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2000 NADZORNI ODBOR 4.674, , ,00 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.674, , ,00 100, Fiskalni nadzor 4.674, , ,00 100, Dejavnost nadzornega odbora 4.674, , ,00 100, Materialni stroški nadzornega odbora 0,00 450,00 450,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 450,00 450,00 100, Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcijenadzorni odbor 4.674, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.674, , ,00 100,0 Stran 2 od 35

24 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 3000 ŽUPAN , , ,00 78,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 78, Politični sistem , , ,00 78, Dejavnost župana in podžupanov , , ,00 78, Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Povračila in nadomestila 827,20 850,00 850,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.108, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.929, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 24,82 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 41,28 48,00 48,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 85,71 75,00 50,00 66,7 podlagi ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 172,64 350,00 350,00 100, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan , , ,00 32, Drugi operativni odhodki , , ,00 32, Stroški reprezentance , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Pokroviteljstva župana in podžupana 8.333, , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.333, , ,00 100, Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente 3.733, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.733, , ,00 100,0 Stran 3 od 35

25 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA , , ,13 97,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0, , ,00 100, Informatizacija uprave 0, , ,00 100, Informacijska infrastruktura 0, , ,00 100, Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi) 0, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 0, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0, , ,00 100, Stroški sodnih postopkov 0, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,13 97, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.761, , ,00 100, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.761, , ,00 100, Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.761, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.761, , ,00 100, Dejavnost občinske uprave , , ,13 97, Administracija občinske uprave , , ,13 97, Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.339, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 407,88 400,00 400,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 541,04 630,00 630,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.940, , ,00 55, Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju , , ,00 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 100,00 100,00 100,00 100, Povračila in nadomestila 3.700, , ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.255, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 22,10 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 36,80 45,00 45,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 140,52 120,00 79,00 65,8 Stran 4 od 35

26 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Materialni stroški delovanja občinske uprave , , ,00 83, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 67, Posebni material in storitve 2.012, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve 0, , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 791, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 588, , ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 166,29 340,00 340,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 93, Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 4.187, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.187, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme , , ,00 96,4 384, , ,00 100, Nakup opreme 384, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr , , ,00 100, Nakup opreme , , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 375,98 500,00 500,00 100, Nakup opreme 375,98 500,00 500,00 100, Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.260, , ,00 100, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 416,88 800,00 800,00 100, Tekoče vzdrževanje 416,88 800,00 800,00 100, Vzdrževanje občinske spletne strani 3.133, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 3.133, , ,00 100, Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC , , ,00 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Posebni material in storitve 610, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 92, Tekoče vzdrževanje 4.358, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 700,00 700,00 100,0 Stran 5 od 35

27 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100, Nakup poslovnih prostorov ,00 0, Nakup zgradb in prostorov ,00 0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,00 100, Aktivna politika zaposlovanja , , ,00 100, Povečanje zaposljivosti , , ,00 100, Javna dela - storški plač delavcev , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 3.633, , ,00 100, Povračila in nadomestila 4.788, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 0,00 650,00 650,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.152, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.304, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 28,11 40,00 40,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 47,25 50,00 50,00 100, Ostali stroški pri izvajanju javnih del 1.930, , ,00 100, Posebni material in storitve 833, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 1.097, , ,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100,0 Stran 6 od 35

28 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 103, , , ,00 100, Druge skupne administrativne službe , , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 100, Obratovalni stroški poslovnih prostorov , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.473, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.635, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška ,05 0, Tekoče vzdrževanje 1.010,05 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi) 717,69 0, Tekoče vzdrževanje 717,69 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,00 97, Program reforme kmetijstva in živilstva , , ,00 100, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , , ,00 100, Občinske pomoči v kmetijstvu , , ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100, LEADER projekt Ureditev spodbudnega okolja za mlade pridelovalce in izdelovalce domače obrti 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, LEADER projekt INFO točka za kmete in lokalne ponudnike - dopolnilna dejavnost in trženje pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, Splošne storitve v kmetijstvu , , ,00 86, Delovanje služb in javnih zavodov 4.891, , ,00 100, Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna 4.891, , ,00 100,0 služba Logatec 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.891, , ,00 100, Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.662, , ,00 80, Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 7.662, , ,00 80, Drugi operativni odhodki 7.662, , ,00 80, Gozdarstvo , , ,00 100, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , ,00 100, Vzdrževanje gozdnih cest , , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 100,0 Stran 7 od 35

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni:

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni: Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých

Více

BA 611 Dexaplan. Obsah. Úvod Použití ke stanovenému účelu... Strana 4 Rozsah dodávky... Strana 4 Vybavení... Strana 4 Technické údaje...

BA 611 Dexaplan. Obsah. Úvod Použití ke stanovenému účelu... Strana 4 Rozsah dodávky... Strana 4 Vybavení... Strana 4 Technické údaje... Obsah Poplašné zařízení a volicí zařízení v nouzovém případě Poplašný a núdzový voliaci prístroj Naprava za klicanje v primeru alarma in klic v sili Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre

Více

kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce

kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce Meziregionální odborové rady (MEROR) kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce Evropská odborová konfederace (EOK) meziregionální odborové rady (MEROR) kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce

Více

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Více

njihovega vključevanja v skupščinski sistem. Glede na poseben pomen razvoja krajevne

njihovega vključevanja v skupščinski sistem. Glede na poseben pomen razvoja krajevne LETO XXIX, ŠT. 37 Ptuj, 16. septembra 1976 CENA 2 DIN ZAČENJA SE RAZPRAVA O DELOVNEM GRADIVU ZA PROGRAME DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETOŠNJEGA SEPTEMBRA DO JULIJA 1977. DO KONCA OKTOBRA

Více

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ... 7 5. TIPY

Více

Odborné vzdělávání ve Slovinsku

Odborné vzdělávání ve Slovinsku Odborné vzdělávání ve Slovinsku Příloha je zpracována na základě publikace, kterou vydal Cedefop v roce 2008, kdy Slovinsko předsedalo EU, a je doplněna o informace získané z jiných zdrojů. Stručný zeměpis

Více

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU František Čermák Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi Inštitut za češki nacionalni korpus UDK 811.162.3 374.81 LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU V prispevku skušamo izpostaviti nekatere

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Slovinský jazyk a literatura. Pisanje velike in male začetnice v češčini in slovenščini

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky. Slovinský jazyk a literatura. Pisanje velike in male začetnice v češčini in slovenščini Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Slovinský jazyk a literatura Zuzana Vaštíková Pisanje velike in male začetnice v češčini in slovenščini Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna Národní knihovna ČR Slovanská knihovna ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století Sestavily Doc. Dr. Jasna Honzak Jahič Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Praha 2008 KATALOGIZACE

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA Karel Rýdl, Lenka Šilhánková Úvod Tento text představuje problematiku (auto)evaluace ve slovinském vzdělávacím

Více

ČESKÁ VERZE. 1. Systém domácího videovrátného

ČESKÁ VERZE. 1. Systém domácího videovrátného ČESKÁ VERZE Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Schéma zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Údržba zařízení...

Více

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Address: ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Czech Republic, www.cbeng.cz Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Quality Management System Environmental

Více

T105VF. T105-manual - 1 BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT WIRELESS THERMOSTAT TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSZTÁT VEZETÉK NELKÜLI

T105VF. T105-manual - 1 BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT WIRELESS THERMOSTAT TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSZTÁT VEZETÉK NELKÜLI T105-manual - 1 Zamenjava baterij Zamenjavo baterij priporočamo pri ponazoritvi ikone baterije. Pri zamenjavi baterij: 1. Izklopite dovod toka v sprejemno enoto. 2. Odstranite zadnji pokrov oddajne enote.

Více

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor *NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor Dne: 01.10.2015 Naše značka: Vyřizuje/tel.: Kahuda / 974 847 396 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň (Slovinsko) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ÚČEL CESTY:

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 9. 15.10.2005 Účel cesty: Výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Logatherm WPL 8 AR E 7739605278 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw 2015 811/2013

Logatherm WPL 8 AR E 7739605278 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw 2015 811/2013 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A ++ A ++ 6 6 6 7 7 9 db kw kw 56 db 2015 811/2013 A ++ A +++ A ++ A ++ + + + + A + A B C D E F G 2015 811/2013 Produktdatenblatt zum Energieverbrauch Die folgenden Produktdaten

Více

W164-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. SLO. Funkcije posameznih tipk. www.emos.cz

W164-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. SLO. Funkcije posameznih tipk. www.emos.cz Funkcije posameznih tipk Opozorilo: Prednastavitev budilke: Budilka se lahko aktivira za 15, 30, 45 ali 60 minut prej, kot je nastavljen čas v primeru, da zunanja temperatura pade pod 3 C. Ta izbor se

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Perspektivní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ČÁST A. Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ČÁST A. Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle ustanovení 129 odst. 2 a 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Pomocný analytický přehledp. Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz. Tomáš Sluka MFČR, odbor 54

Pomocný analytický přehledp. Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz. Tomáš Sluka MFČR, odbor 54 Pomocný analytický přehledp Seminář k PAP Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz 2014 Tomáš Sluka MFČR, odbor 54 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLEDP aktuální vzor Přílohy č. 2a vyhl. 383/2009 Sb. vyhláška č.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

WS410L + WT450H. Bezdrátový teploměr Bezdrôtový teplomer Wireless Thermo-Station with transmitter Termometr bezprzewodowy Brezžični termometer

WS410L + WT450H. Bezdrátový teploměr Bezdrôtový teplomer Wireless Thermo-Station with transmitter Termometr bezprzewodowy Brezžični termometer WS410-navod - 1 CZ SK GB PL SLO Bezdrátový teploměr Bezdrôtový teplomer Wireless Thermo-Station with transmitter Termometr bezprzewodowy Brezžični termometer WS410-navod - 2 CZ Bezdrátový teploměr Návod

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 1 CZ SK HU SI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám

Více

ž ó ř š ť é ž é ů ť ň ť ř ť ž č é ú ž ř ě ú ě ď ř ů ě ěž ů ě ř š Č ď č ř ě č řš č ř ř ě ě ě Ť ť ě ť ó ú ě óó ů Ř ň ň ó ě ď ě č é ů ř Ž ž č č é č ž ž ú ž ž ž ž ž ž ž ř ťž ž ž ť č ž ů š č š č š č š č š ě

Více

pujcka na sim na ruku. Auto jsem si nechal opravit a peníze poté včas vrátil. Tento druh

pujcka na sim na ruku. Auto jsem si nechal opravit a peníze poté včas vrátil. Tento druh pujcka na sim na ruku. Auto jsem si nechal opravit a peníze poté včas vrátil. Tento druh půjčky je ideálním způsobem finančního přilepšení před výplatou. Celou půjčku přitom vyřídíte během chvilky pujcka

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

IAN 93478. Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2. Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual

IAN 93478. Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2. Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2 Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual Ponorné čerpadlo Překlad originálního provozního návodu Potopna črpalka za umazano vodo Prevod

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

IAN 79247. Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1. Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual

IAN 79247. Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1. Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1 Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual Akumulátorové nůžky na trávu a keře Překlad originálního provozního návodu Akumulatorske škarje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Pravidla ČSP pro rok 2013

Pravidla ČSP pro rok 2013 Pravidla ČSP pro rok 2013 Je společným projektem ČJF a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany )

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany ) č.j.: č.ev.: výtisk č... Dodatek č.1 Ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 643/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 583 ze dne 28.08.2013 Smlouva o zajištění provozování farmářského trhu Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV.

Více

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Více

Ě ž š š š ó ž ž š š š š š ó š š š š š š š ť š š š Š š ó ť š š šť ň š š ž ú š ú š š ž ž š ž š š š Ú ž Ť ž ú š ž Ý ú š ú ž ú š Ú ú š š ú ň ú š š ú š ú š Č ž ó Č ž ž š ž š š š š š Ú š š ž ť š š Č ť ď ú ó

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 8. 14.10.2006 Účel cesty: Pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni...

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni... Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 312014 ke dni...

Více

Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o.

Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o. Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o. 2009 2010 2011 2012 2013 AKTIVA CELKEM 8 759 5 398 4 546 5 220 7 962 B. Dlouhodobý majetek 3 807 188 113 128 912 B. I. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1. k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013

Příloha č. 1. k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013 Příloha č. 1 k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013 Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013 k projednání do ZM A) Pravidelné splátky, investiční nárok pro

Více

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační

Více

REPUBLIKA SLOVENIJA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky.

REPUBLIKA SLOVENIJA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dober dan. Ime mi je in sem iz Češke. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Ali govorite češke? (francosko, angleško, nemško, špansko,

Více

Výzkum a vývoj v resortu dopravy

Výzkum a vývoj v resortu dopravy Výzkum a vývoj v resortu dopravy Martina BártovB rtová 1 Běžící programy v ČR Bezpečná a ekonomická doprava Podpora realizace udržiteln itelného rozvoje dopravy 2 Společný cíl c l programů VaV Rozvoj dopravní

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Smlouva 2008/2009. SMS studijní pobyty studentů. Období realizace aktivit: 1.6.2008 30.9.2009

Smlouva 2008/2009. SMS studijní pobyty studentů. Období realizace aktivit: 1.6.2008 30.9.2009 ERASMUS 2008/2009 Smlouva 2008/2009 SMS studijní pobyty studentů SMP pracovní stáže studentů STA výukové pobyty učitelů STT školení zaměstnanců OM organizace mobilit Období realizace aktivit: 1.6.2008

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 14/2008 říjen 2008 Obsah: Politický systém 3 Charakteristika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1094 205/2015 o ceně jednotky č. 1007/52 v budově č.p. 1007 v Praze-Kamýku, která je součástí pozemku parc.č. 873/273, spolu s podíly vlastnictví společných částí budovy č.p. 1007 a

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

METODICKÁ POMŮCKA. pro práci v IS ARGIS / HM DODAVATELÉ (PODDODAVATELÉ) MOBILIZAČNÍCH DODÁVEK

METODICKÁ POMŮCKA. pro práci v IS ARGIS / HM DODAVATELÉ (PODDODAVATELÉ) MOBILIZAČNÍCH DODÁVEK METODICKÁ POMŮCKA pro práci v / HM DODAVATELÉ (PODDODAVATELÉ) MOBILIZAČNÍCH DODÁVEK STARÁ BOLESLAV - 2007 OBSAH: 1. ÚVOD - URČENÍ DOKUMENTU 2. ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZADÁNÍ DAT DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Pečky, Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky http://www.pecky.cz email: mupecky@pecky.cz tel : 321 785 051 fax: 321 785 054 ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

š ů Č š Á ů ů š ů ů ů š š ů š š ď š ů š ů š šš ů ů ů ů Č ú ů ů ňů ů ů š š ď ť š ť š š ň Ť ů š š ď ď š Á š ů Č ň š ů š š š ň š Š ú ů ň š ť ú š š ů ú š ů š ň š š š š ů Č Ť ů ů ů ů ů ů ů ů š ů š ó š ů ň ú

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: SLOVINSKO

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: SLOVINSKO Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Technické sluzby TS zlín DERATEX spol. s r. o. Zlín DERC, S.R.O. STAVEBNÍ

Více

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000 Rozpočet na rok 2012 paragraf položka příjmy 1111 daň z příjmů fyz. osob 1100000 1112 daň z příjmů fyz. osob 70000 sam. výd. 1113 daň z příjmů fyz. osob 100000 kapitál.výnosy 1121 daň z příjmů práv. osob

Více

KS 300 UG. Art.-Nr.: 43.006.21 I.-Nr.: 01012. Bedienungsanleitung Kapp- und Gehrungssäge. Návod k použití Kapovací a pokosová pila

KS 300 UG. Art.-Nr.: 43.006.21 I.-Nr.: 01012. Bedienungsanleitung Kapp- und Gehrungssäge. Návod k použití Kapovací a pokosová pila Bedienungsanleitung Kapp- und Gehrungssäge CZ SLO HR Návod k použití Kapovací a pokosová pila Navodila za uporabo Čelilna in zajeralna žaga Naputak za upotrebu Prilagodljiva kružna pila za odrezivanje

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Z á p i s z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Přítomni: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výcvikové středisko MD Kojetín

Výcvikové středisko MD Kojetín Připravované aktivity MD v roce 2013 v rámci připravenosti na obnovu dopravní infrastruktury Výcvikové středisko MD Kojetín 1 Výcvikové středisko Kojetín Ministerstva dopravy pořádá ve Výcvikovém středisku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ů Ú ý ě ý ř ě š é š é ý řš šé š ě ž ý ž ě é š š Ž ť ú ě é ž ý ř é Ó š ř ý ě ěž š ě Ž ý ř ť ř ě é ů é ý ě ý Š ú é ď ŤŽ š ě ž ý Ř ď ě é ů ť é š ě ž ý ť ž ě é Č ř ú ě é Ž ě Ž ě ř ě ý ů ř ř š Š é ď é ů ň ý

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více