NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015"

Transkript

1

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 Logatec, januar 2015 Predlagatelj: Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2015 v javno razpravo. Predlog proračuna Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 8 pisnih predlogov sprememb. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev teh v Predlog proračuna Občine Logatec za leto PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun: EUR, zmanjšuje, in sicer za EUR in ti tako znašajo EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Zmanjšujejo se prihodki iz naslova dohodnine, in sicer za EUR. Do priprave gradiva, Ministrstvo za finance še ni pripravilo novih izračunov za leto Pogajanja o tem pa še potekajo. Občina je prejela prvo dohodnino v letu 2015, v višini EUR, kar pomeni, da naj bi občina, v letu 2015, prejela skupno EUR. To pomeni EUR manj, glede na leto V letu 2015 bo potrebno, že zaradi uskladitve višini dohodnine, pripraviti rebalans proračuna. Povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Rovtah. Z Ministrstva za šolstvo smo prejeli obvestilo, da bodo v letu 2015 v celoti sofinancirali svoj delež sredstev, in sicer v višini EUR, kar pomeni, da gre za povečanje prihodkov v višini EUR. Energetska sanacija Vrtca Kurirček in Osnovne šole 8 talcev Logatec je v I. fazi zaključena. Občina Logatec bi morala, v letu 2015, prejeti, na podlagi sofinancerske pogodbe, EUR. Vendar je bila vrednost izvedene investicije manjša, kot je bila njena ocenjena vrednost, prijavljena za sofinanciranje. Sorazmerno s tem se tako znižujejo sofinancerska sredstva. V letu 2015 bo Občina Logatec prejela EUR, kar pomeni EUR manj sredstev oz. vsa sredstva, ki ji na podlagi izvedenih del tudi pripadajo. Stran 2 od 21

4 ODHODKI Odhodki se v predlaganem proračunu povečujejo za EUR, in znašajo EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov, ter na podlagi realizacije v letu 2014, ob predpostavki, da sredstev za uresničitev vseh predlogov ni dovolj, saj imajo prednost investicije, ki so že bile pričete v preteklem letu: Proračunski uporabnik: 1000 OBČINSKI SVET, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za financiranje svetniški list: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za izvedbo referenduma - zapori: EUR. Proračunski uporabnik: 3000 ŽUPAN, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -25 EUR. Zmanjšujejo se sredstva za podžupana (predvidenih je EUR za nepoklicno opravljanje funkcije): EUR. Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za zaposlene (uskladitev na podlagi novih izračunov): EUR. Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za direktorja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -41 EUR. Zmanjšujejo se materialni stroški občinske uprave (sredstva za izvedbo notranje revizije: EUR), za druge splošne storitve: EUR, stroški konferenc in seminarjev za zaposlene: EUR), vse skupaj: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za vzdrževanje računalniške opreme: EUR. Zmanjšujejo se obratovalni stroški Upravnega centra ogrevanje: EUR. Proračunski uporabnik: 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO, povečanje EUR Zmanjšujejo se sredstva za oskrbo zapuščenih živali: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo - modernizacijo občinske ceste JP Godobol - Hudi konec - Židovnik od km 1,315 do km 1,560 (L=245 m). Dela so se pričela v letu 2014, plačilo bo izvršeno v letu 2015, pojavila pa so se še dodatna dela, kar investicijo povečuje za: EUR. Povečujejo se sredstva za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu na skupno vrednost EUR: EUR. Povečujejo se sredstva za subvencioniranje k ceni komunalnih storitev: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za odkup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo vzdrževanje Knjižnice (na predlog Knjižnice se sredstva namenjajo za najbolj nujna popravila): EUR. Stran 3 od 21

5 Povečujejo se sredstva za dokončanje energetske sanacije OŠ 8 talcev in sicer za popravilo oziroma obnovo nadstreškov, nakup zaščitnih mrež v šolski telovadnici: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za energetsko sanacijo Vrtca Kurirček in OŠ 8 talcev Logatec (potrebno je plačati še končno situacijo in nadzor, kar znaša EUR: EUR. Proračunski uporabnik: 4300 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, zmanjšanje: EUR Zmanjšanje sredstev za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta: EUR. Zmanjšanje sredstev za izdelavo prostorskega načrta (strategija): EUR. Proračunski uporabnik: 4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, zmanjšanje: EUR Povečanje sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov: EUR. Dodelijo se sredstva za delovanje Zveze kulturnih društev (poštnina, pisarniški material, stroški telefona): +500 EUR. Povečanje sredstev za nakup računalnikov v Knjižnici Logatec: EUR. Zmanjšanje sredstev za obratovanje Športne dvorane Logatec (elektrika: EUR in ogrevanje: EUR): EUR. Zmanjšanje sredstev za Sekirico (električna energije): EUR. Povečanje sredstev za delovanje športnih društev in zvez: EUR. Zmanjšanje sredstev za vzdrževanje zunanjih športnih površin: EUR. Zmanjšanje sredstev za stroške obratovanja bazena (električna energija: EUR, ogrevanje: EUR, voda in komunalne storitve: EUR), skupaj: EUR. Povečanje sredstev za nakup opreme za Miklavžev vrtec: EUR. Obrazložitev postavke: na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi v vrtce s koncesijo, se Miklavževemu vrtcu, ki ima koncesijo in izvaja predpisani kurikulum za vrtce ter katerega obiskuje preko 70 otrok logaške občine, dodeli sredstva za nakup najbolj nujne opreme in za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja. Dodana je nova postavka: Sofinanciranje deleža sredstev za šolanje logaških otrok v OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki: EUR. Obrazložitev postavke: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 ZOFVI - UPB5 s spremembami in dopolnitvami) v 11. členu določa, da mora javna mreža osnovnih šol zagotavljati vsem otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja, v 16. členu pa, da izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo. Občina Logatec in Občina Vrhnika sta se, na podlagi prvega odstavka 16. člena ZOFVI dogovorili, da OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s prilagojenim programom tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Logatec. Pri tem je Občina Logatec, na podlagi 82. in 82. a člena ZOFVI dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme osnovne šole. Naselja Ograje, Občine Logatec se, na podlagi 9. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol za otroke, vključi v šolski okoliš OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika. Tako OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami iz občine Logatec Stran 4 od 21

6 v podružnici za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami Lošca 1 in Tržaška 2, Vrhnika. Občini s posebnim dogovorom uredita medsebojne pravice in obveznosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja finančnih sredstev za otroke s stalnim bivališčem v občini Logatec, ki so vključeni v splošno osnovnošolsko izobraževanje ter programe za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Občina Logatec se zavezuje, da bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavljala finančna sredstva za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Logatec in so vključeni v programe OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Osnova za izračun obveznosti je število dejansko vključenih otrok v OŠ IC ter stroški, ki jih za izvajanje osnovnošolskega programa zagotavljajo lokalne skupnosti. PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO A: 1. MIKLAVŽEV VRTEC ŽUPNIJSKI VRTEC LOGATEC Predlaga preureditev peskovnika, ureditev terase vrtca (prešana guma), beljenje sten s plastično oblogo, dokup opreme in didaktike ter pripomočkov za večjo kvaliteto izobraževalnega dela. Predlagajo povečanje postavke v višini EUR 2. KRAJEVNA SKUPNOST TABOR S predlaganim proračunom se strinjajo, želijo pa, da se, kot prioriteta investicij, uredi most pri Kobalu. 3. KNJIŽNICA LOGATEC Predlaga odobritev sredstev v višini EUR za obnovo barvanje zunanjih okenskih okvirov, popravilo vhodnih službenih vrat, namestitev napušča nad vhodom službenih vrat, popravilo zunanje fasade in popravilo zračnikov skozi katere udira meteorna voda. Prav tako predlagajo zamenjavo starih računalnikov z novimi. Sredstva za zamenjavo računalnikov predlagajo v višini EUR. 4. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA Predlaga: - izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za Hotedršico, - ureditev komunalne infrastrukture Spodnjega Loga jugozahodni del in Srednji del, - prostorsko ureditev centra vasi, z možnostjo za izgradnjo manjše poslovne stavbe s trgovino in parkiriščem, - izgradnjo vodovoda od Hotedršice do zaselka Gornji Novi Svet, - izgradnjo večnamenske dvorane pri POŠ Hotedršica. 5. KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO Predlaga: - zamenjavo lastništva poslovilne vežice v Dolnjem Logatcu z dodelitvijo projekta ureditve Zaledja Soške fronte - prenos sredstev na KS Naklo, - povečanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Logatec za EUR, - povečanje sredstev za pomoč družinam na domu, za EUR, Stran 5 od 21

7 - povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, - povečanje sredstev za vzdrževanje poljskih poti, - zagotovitev sredstev za izgradnjo povezovalne ceste med obrtnima conama IOC. 6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjšajo prihodki iz naslova prodaje zemljišč za EUR, ter da se pridobi dodatna sredstva za povečevanje odhodkov na družbenih dejavnostih. Na odhodkovni strani predlagajo povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, povečanje subvencije k cenam za subvencioniranje komunalnih storitev ter zmanjšanje sredstev za šport, saj so se le ta povečala, v primerjavi z letom 2014 (nakup bazena). 7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Odbor predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjša prihodek iz naslova prodaje zemljišč, in sicer za EUR. Na odhodkovni strani pa predlaga zmanjšanje naslednjih postavk: Financiranje političnih strank: EUR Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije občinski svetniki: EUR Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij odbori in komisije: EUR (zmanjšanje sejnin za 10%) Stroški izobraževanja članov občinskega sveta: EUR Financiranje list: EUR Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: EUR Stroški reprezentance: EUR Pokroviteljstvo župana: EUR Pokroviteljstvo župana za dijake in študente: EUR Stroški sodnih postopkov: EUR Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi: EUR Materialni stroški za delovanje občinske uprave: EUR Javna dela: EUR Javna dela ostali stroški: EUR Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: EUR Občinske pomoči v kmetijstvu: EUR Oprema za zaščito in reševanje: EUR Nakup opreme za gasilska društva: EUR Varstvo naravne in kulturne dediščine: EUR Sofinanciranje projektov, ki so v interesu občine: EUR Obratovalni stroški vlečnica Sekirica: EUR Vzdrževanje zunanjih športnih igrišč v občini: EUR Sofinanciranje stroškov prevoza v kraj izobraževanja: EUR Sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Logatec: EUR. Tako, v zgoraj navedenih postavkah, OO SLS predlaga zmanjšanje odhodkov za EUR. Stran 6 od 21

8 8. STRANKA SD, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se iz proračuna črta nakup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec in predlaga zmanjšanje sredstev, namenjenih političnim strankam ter predlaga izvedbo proslave v spomin 70 obletnice osvoboditve izpod nacizma. SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani proračun za leto 2015 izkazuje prihodke, v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj, v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, odplačilo dolga v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na računu, v višini EUR, ki se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta 2014, v enaki višini EUR. Predlog 2015 Sprememba predloga 2015 Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Stran 7 od 21

9 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr. in 101/13) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O U OBČINE LOGATEC ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).s tem proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA A IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA A 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Stran 8 od 21

10 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. SKI PRESEŽEK (I. - II.) (SKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 9 od 21

11 C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA A 3. člen (izvrševanje proračuna) 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB-1, 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU, f) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, g) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, h) turistična taksa, i) komunalni prispevek, j) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, k) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, l) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Stran 10 od 21

12 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar - junij 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2015 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proračunskem letu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu 2015: 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: a) račun proračunske rezerve, b) račun stanovanjskega sklada, c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini ,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine ,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad ,00 EUR odloča občinski svet na predlog župana. Stran 11 od 21

13 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine ,00 EUR vseh dolgov v posameznem letu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2016) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Številka: / Kraj, datum: Logatec, OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 12 od 21

14 I. SPLOŠNI DEL Stran 13 od 21

15 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,55 98,7 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,00 96,4 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,00 95,2 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 94, Dohodnina , , ,00 94,2 703 Davki na premoženje , , ,00 100, Davki na nepremičnine , , ,00 100, Davki na premičnine 1.041, , ,00 100, Davki na dediščine in darila , , ,00 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,00 100,0 704 Domači davki na blago in storitve , , ,00 100, Davki na posebne storitve 3.904, , ,00 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,00 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,00 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,00 100, Prihodki od obresti 1.633, , ,00 100, Prihodki od premoženja , , ,00 100,0 711 Takse in pristojbine 7.988, , ,00 100, Upravne takse in pristojbine 7.988, , ,00 100,0 712 Globe in druge denarne kazni , , ,00 100, Globe in druge denarne kazni , , ,00 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100, Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,00 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , ,00 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,00 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,55 104,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,58 157, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,58 157, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 395,99 0, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , ,97 91, , , ,97 91,2 Stran 1 od 6

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,55 101,3 40 TEKOČI ODHODKI , , ,13 96,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.605, , ,00 92, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,00 98, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 493,83 500,00 500,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 684,57 773,00 773,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.236, , ,00 56,1 402 Izdatki za blago in storitve , , ,00 94, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 92, Posebni material in storitve , , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 86, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 964, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 104, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,00 98, Kazni in odškodnine 7.600,00 0, Drugi operativni odhodki , , ,00 92,3 403 Plačila domačih obresti 0, , ,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 409 Rezerve , , ,00 100, Splošna proračunska rezervacija 0, , ,00 100, Proračunska rezerva , , ,00 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,42 104,6 410 Subvencije , , ,00 147, Subvencije javnim podjetjem , , ,00 166, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,00 100, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 100,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,9 Stran 2 od 6

17 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,42 110, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,00 100, Tekoči transferi v javne sklade , , ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,42 102, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,00 117,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,00 100,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,00 100, Nakup zgradb in prostorov , , ,00 43, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Nakup opreme , , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,12 104, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 99, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,88 98,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,00 102,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , , ,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , , ,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,00 106, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 106,2 Stran 3 od 6

18 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. SKI PRESEŽEK (SKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 145, , , ,00 147,0 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,45 83,2 Stran 4 od 6

19 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 Stran 5 od 6

20 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,00 0,00 50 ZADOLŽEVANJE ,00 0, Domače zadolževanje ,00 0, Najeti krediti pri poslovnih bankah ,00 0,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) 0, , ,00 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 0, , ,00 100,0 550 Odplačila domačega dolga 0, , ,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , ,00 133,3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,00 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,00 145,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,00 Stran 6 od 6

21 II. POSEBNI DEL Stran 14 od 21

22 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1000 OBČINSKI SVET , , ,00 75,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 75, Politični sistem , , ,00 75, Dejavnost občinskega sveta , , ,00 97, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , ,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 100, Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 7.342, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 7.342, , ,00 100, Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 0, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 240,00 240,00 100, Izdatki za službena potovanja 0,00 120,00 120,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 460,00 460,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100, Financiranje svetniških klubov 3.020,30 0, Pisarniški in splošni material in storitve 70,06 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 145,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 2.805,24 0, Predvajanje občinskih sej širši javnosti 925, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 925, , ,00 100, Financiranje list - lokalne volitve 0, , ,00 70, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 70, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , , ,00 20, Izvedba občinskih volitev , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 5.429, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.968,88 0, Poslovne najemnine in zakupnine 60,00 0, Drugi operativni odhodki ,84 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 100, Izvedba referenduma - zapori 0, ,00 0,00 0, Sredstva za nadurno delo 0,00 500,00 0,00 0, Pisarniški in splošni material in storitve 0, ,00 0,00 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, ,00 0,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 250,00 0,00 0, Drugi operativni odhodki 0, ,00 0,00 0,0 Stran 1 od 35

23 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2000 NADZORNI ODBOR 4.674, , ,00 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.674, , ,00 100, Fiskalni nadzor 4.674, , ,00 100, Dejavnost nadzornega odbora 4.674, , ,00 100, Materialni stroški nadzornega odbora 0,00 450,00 450,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 450,00 450,00 100, Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcijenadzorni odbor 4.674, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.674, , ,00 100,0 Stran 2 od 35

24 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 3000 ŽUPAN , , ,00 78,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 78, Politični sistem , , ,00 78, Dejavnost župana in podžupanov , , ,00 78, Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Povračila in nadomestila 827,20 850,00 850,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.108, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.929, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 24,82 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 41,28 48,00 48,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 85,71 75,00 50,00 66,7 podlagi ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 172,64 350,00 350,00 100, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan , , ,00 32, Drugi operativni odhodki , , ,00 32, Stroški reprezentance , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Pokroviteljstva župana in podžupana 8.333, , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.333, , ,00 100, Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente 3.733, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.733, , ,00 100,0 Stran 3 od 35

25 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA , , ,13 97,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0, , ,00 100, Informatizacija uprave 0, , ,00 100, Informacijska infrastruktura 0, , ,00 100, Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi) 0, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 0, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0, , ,00 100, Stroški sodnih postopkov 0, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,13 97, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.761, , ,00 100, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.761, , ,00 100, Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.761, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.761, , ,00 100, Dejavnost občinske uprave , , ,13 97, Administracija občinske uprave , , ,13 97, Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.339, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 407,88 400,00 400,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 541,04 630,00 630,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.940, , ,00 55, Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju , , ,00 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 100,00 100,00 100,00 100, Povračila in nadomestila 3.700, , ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.255, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 22,10 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 36,80 45,00 45,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 140,52 120,00 79,00 65,8 Stran 4 od 35

26 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Materialni stroški delovanja občinske uprave , , ,00 83, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 67, Posebni material in storitve 2.012, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve 0, , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 791, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 588, , ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 166,29 340,00 340,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 93, Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 4.187, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.187, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme , , ,00 96,4 384, , ,00 100, Nakup opreme 384, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr , , ,00 100, Nakup opreme , , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 375,98 500,00 500,00 100, Nakup opreme 375,98 500,00 500,00 100, Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.260, , ,00 100, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 416,88 800,00 800,00 100, Tekoče vzdrževanje 416,88 800,00 800,00 100, Vzdrževanje občinske spletne strani 3.133, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 3.133, , ,00 100, Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC , , ,00 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Posebni material in storitve 610, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 92, Tekoče vzdrževanje 4.358, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 700,00 700,00 100,0 Stran 5 od 35

27 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100, Nakup poslovnih prostorov ,00 0, Nakup zgradb in prostorov ,00 0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,00 100, Aktivna politika zaposlovanja , , ,00 100, Povečanje zaposljivosti , , ,00 100, Javna dela - storški plač delavcev , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 3.633, , ,00 100, Povračila in nadomestila 4.788, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 0,00 650,00 650,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.152, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.304, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 28,11 40,00 40,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 47,25 50,00 50,00 100, Ostali stroški pri izvajanju javnih del 1.930, , ,00 100, Posebni material in storitve 833, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 1.097, , ,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100,0 Stran 6 od 35

28 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 103, , , ,00 100, Druge skupne administrativne službe , , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 100, Obratovalni stroški poslovnih prostorov , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.473, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.635, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška ,05 0, Tekoče vzdrževanje 1.010,05 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi) 717,69 0, Tekoče vzdrževanje 717,69 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,00 97, Program reforme kmetijstva in živilstva , , ,00 100, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , , ,00 100, Občinske pomoči v kmetijstvu , , ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100, LEADER projekt Ureditev spodbudnega okolja za mlade pridelovalce in izdelovalce domače obrti 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, LEADER projekt INFO točka za kmete in lokalne ponudnike - dopolnilna dejavnost in trženje pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, Splošne storitve v kmetijstvu , , ,00 86, Delovanje služb in javnih zavodov 4.891, , ,00 100, Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna 4.891, , ,00 100,0 služba Logatec 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.891, , ,00 100, Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.662, , ,00 80, Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 7.662, , ,00 80, Drugi operativni odhodki 7.662, , ,00 80, Gozdarstvo , , ,00 100, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , ,00 100, Vzdrževanje gozdnih cest , , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 100,0 Stran 7 od 35

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Address: ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Czech Republic, www.cbeng.cz Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Quality Management System Environmental

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 1 CZ SK HU SI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni...

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni... Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 312014 ke dni...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VLIV PROJEKTŮ EKO-ŠKOLA A ZDRAVÁ ŠKOLA NA VÝCHOVU K ODPOVĚDNÉMU VZTAHU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

VLIV PROJEKTŮ EKO-ŠKOLA A ZDRAVÁ ŠKOLA NA VÝCHOVU K ODPOVĚDNÉMU VZTAHU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV PROJEKTŮ EKO-ŠKOLA A ZDRAVÁ ŠKOLA NA VÝCHOVU K ODPOVĚDNÉMU VZTAHU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Barbara BAJD, Tina LEŠČANEC Abstrakt:

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

collection 2013 moving with freedom svoboda v gibanju svoboda pohybu www.pegperego.com

collection 2013 moving with freedom svoboda v gibanju svoboda pohybu www.pegperego.com moving with freedom svoboda v gibanju svoboda pohybu I.P. A.D. Numero 20 Quadrifolio-Signum - Cod. 0DPRE03340213I1 02/13-18.500 collection 2013 www.pegperego.com PEG PEREGO via De Gasperi, 50-20862 Arcore,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací

Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací aktualizace 27.1.2009, zvýšení poplatku Záhřeb - Macelj V Chorvatské republice se mýtné - dálniční poplatek platí podle délky použitého úseku

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25.

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25. Výhled na rok 2015 Příjmy na rok 2015 Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) 7.000.000,-- Kč Poplatky (pes, správní popl. a jiné) 55.000,-- Kč Pronájem pozemků 45.000,-- Kč Sběr druhotných surovin+příspěvek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

VICTRIX ZEUS Superior 26 kw I - 32 kw I

VICTRIX ZEUS Superior 26 kw I - 32 kw I VICTRIX ZEUS Superior 26 kw I - 32 kw I PL HU RU Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések RO IE SK

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

Open late. Take away and Delivery

Open late. Take away and Delivery Open late Take away and Delivery Special offer for groups! Do you want to spend your evening in active way? We would like to invite you to our sportcentre, where we can organize your own bowling tournament

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Zálohy příklady účtování

Zálohy příklady účtování Zálohy účtování 1 Cílem tohoto videokurzu je aplikace základních pojmů přijatých a poskytnutých záloh v účetnictví státu. Základní kroky účtování záloh 1. Zaúčtování zálohy 2. Vyúčtování - předpis + zúčtování

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více