UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu ako aj človeka k živým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako aj výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Prehĺbiť a do širších súvislostí rozvinúť poznanie podstaty ekologických zákonitostí a ich význam pre ochranu životného prostredia a zdravie človeka. 2. Na základe využitia poznatkov z príbuzných prírodovedných vyučovacích predmetov podieľať sa na formovaní ekologického myslenia, cítenia a postojov žiakov a na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja. 3. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie učebného predmetu a/ poznať živé a neživé prírodniny a ich význam v prírode a pre človeka b/ chápať lesný, vodný lúčny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, c/ porozumieť vzťahu živej a neživej prírody,

2 d/ poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody, e/ oboznámiť sa s medzinárodnými organizáciami, ktoré zabezpečujú ochranu abiotickej a biotickej zložky prírody, f/ poznať hlavné príčiny vzniku chorôb u človeka, g/ zdôrazniť význam ochrany zdravia a poukázať na nevyhnutnosť zdravého životného štýlu.

3 Učebný plán ekológia 8 ročné štúdium ŠkVP : ekológia a cudzie jazyky Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Predmet Ročník ŠkVP ŠVP Ekológia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII Rámcové učebné osnovy : Názov predmetu : ekológia Časový rozsah výučby : 33 Stupeň vzdelávania : 8 ročné štúdium Ročník : I. P. č. 1. Ekológia ako veda Organizmus a prostredie. 23 Regionálna výchova a tradičná ľudová Osobnostný a sociálny rozvoj. 3. Ekológia rastlín. 3 Regionálna výchova a tradičná ľudová 4. Ekológia živočíchov. 2 Regionálna výchova a tradičná ľudová

4 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium II. P. č. 1. Ekosystém základná jednotka prírody Ekosystém les. 15 Dopravná Regionálna výchova a tradičná ľudová 3. Praktické aktivity. 7 Osobnostný a sociálny rozvoj.

5 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium III. P. č. Tematické celky 1. Poľný ekosystém. 16 Regionálna výchova a tradičná ľudová Dopravná 2. Vodný ekosystém. 11 Dopravná 3. Lúčny ekosystém. 2 a prezentačné schopnosti. 4. Praktické aktivity. 4 a prezentačné schopnosti. Osobnostný a sociálny rozvoj.

6 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium IV. P. č. Tematické celky 1. Ochrana prírody. 20 a prezentačné schopnosti. Regionálna výchova a tradičná ľudová Dopravná 2. Ekológia ľudského zdravia. 5 Multikultúrna 3. Etológia. 5 Osobnostný a sociálny rozvoj. 4. Praktické aktivity. 3

7 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : ekológia Časový rozsah výučby : 33 Stupeň vzdelávania : 8 ročné štúdium Ročník : V. P. č. 1. Ekológia ako veda. 5 a prezentačné 2. Organizmus a prostredie. 26 a prezentačné 3. Praktické aktivity. 2 a prezentačné Osobnostný a sociálny rozvoj.

8 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 66 8 ročné štúdium VI. P. č. 1. Ekosystém základná jednotka prírody Ekosystém les Poľný ekosystém Vodný ekosystém Lúčny ekosystém Ochrana prírody. 12 Osobnostný a sociálny rozvoj. 7. Etológia Ekológia ľudského zdravia. 9 Osobnostný a sociálny rozvoj. 9. Praktické aktivity. 3 Osobnostný a sociálny rozvoj.

9 Učebné osnovy Ročník : I. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo 1. Schopnosť naučiť sa učiť 2. Digitálna kompetencia 3. Komunikácia v materinskom jazyku 4. Iniciatívnosť a podnikavosť Ekológia ako veda. Organizmus a prostredie Obsahový Výkonový Predmet, význam a začlenenie ekológie do systému vied (3). Základné ekologické pojmy (2). Prostredie, životné prostredie (5). Nároky organizmov na prostredie (10). Zložky prostredia (2). Podmienky prostredia. Abiotické podmienky (3). Biotické podmienky (3). *Charakterizovať predmet ekológie a vysvetliť vzťahy, ktoré prebiehajú v prírode. *Vysvetliť základné ekologické pojmy. *Vysvetliť závislosť organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi organizmami. *Charakterizovať prispôsobivosť organizmov podmienkam prostredia. *Popísať abiotické a biotické podmienky prostredia. *Vysvetliť zdroje prostredia. 5 Vysvetľovanie. Rozhovor. Beseda. Didaktické hry. Práca v skupinách. 23 Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou a internetom. Pozorovanie. Popis obrázkov. Práca s prírodným materiálom. Výchova. a prezentačné Mediálna Ochrana života a zdravia. Tvorba projektu a prezentačné Regionálna výchova a tradičná ľudová Mediálna vých.

10 Cieľ alebo Ekológia rastlín Fytocenóza (1). Chránené rastlinné druhy (3). Ekológia živočíchov Obsahový Výkonový Zoocenóza (1). Chránené druhy živočíchov (1). *Vysvetliť význam rastlín v prírode. *Poukázať na ich odlišnosť v závislosti od podmienok prostredia. *Poznať chránené druhy rastlín na Slovensku. *Vysvetliť význam živočíchov v prírode. * Poukázať na ich odlišnosť v závislosti od podmienok prostredia. * Poznať chránené druhy živočíchov na Slovensku. 3 Práca v skupinách. Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. IKT. 2 Práca v skupinách. Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. IKT. Mediálna a prezentačné Ochrana života a zdravia. Regionálna výchova a tradičná ľudová Mediálna a prezentačné Ochrana života a zdravia. Regionálna výchova a tradičná ľudová

11 Učebné osnovy Ročník : II. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ekosystém základná jednotka prírody. Obsahový Výkonový Časti ekosystému (2). Produktivita a produkcia ekosystému (4). Typy potravových reťazcov (4). Potravová pyramída, sieť (1). Ekosystém les Typy lesa, biomy (4). Prírodný a umelý les (2). Funkcia lesa (2). Význam lesa (2). Faktory ohrozujúce stabilitu lesa (3). Ohrozené oblasti Slovenska (2). *Charakterizovať pojem ekosystém. * Porovnať základné typy ekosystémov *Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť potravové reťazce a siete. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vybranom prírodnom ekosystéme. *Poznať základné zložky lesných ekosystémov. *Popísať základné funkcie a význam lesa. *Vysvetliť, ktoré biotické a abiotické činitele ohrozujú ekologickú stabilitu lesa. *Zistiť, kde na Slovensku sú lesné ekosystémy 11 Vysvetľovanie. Práca s učebnicou, informáciami a internetom. Samostatná práca. Projektové Rozhovor. 15 Pozorovanie. Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou. Projektové Samostatná práca. Dopravná Regionálna výchova a tradičná ľudová

12 Cieľ alebo Praktické aktivity Obsahový Výkonový Pozorovať rastliny a ich prirodzenom prostredí (2). Pozorovať stratifikáciu rastlín v lese pri škole (2). Pozorovať živočíchy v lese pri škole (3). najviac ohrozené. *Vymenovať najrozšírenejšie druhy rastlín a živočíchov lesných ekosystémov. *Vedieť zatriediť príslušné organizmy do skupín podľa významu pre človeka. 7 Exkurzia. Vychádzka. Skupinová práca. Beseda. Rozhovor. Projektové Osobnostný a sociálny rozvoj.

13 Učebné osnovy Ročník : III. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Obsahový Poľný ekosystém Pôda biotop organizmov (2). Vznik pôdy (2). Pôdne typy, pôdne druhy (4). Úrodnosť pôdy (2). Vlastnosti pôdy (3). Degradácia pôdy (3). Vodný ekosystém Voda biotop organizmov (3). Organizmy žijúce vo vode (4). Potravové reťazce (2). Znečistenie vody (2). Výkonový *Vysvetliť význam pôdy pre organizmus. *Popísať proces vzniku pôdy. *Vymenovať najrozšírenejšie pôdne typy a druhy na Slovensku. *Vysvetliť, ako degradácia pôdy vplýva na úrodnosť a vlastnosti pôdy. *Vysvetliť význam vody pre život organizmov na Zemi. *Popísať odlišnosť podmienok prostredia v riečnom, morskom a brakitskom ekosystéme. *Zostaviť potravové reťazce vo vybranom vodnom ekosystéme. *Určiť hlavné faktory 16 Problémové Popis obrázkov. Práca s odbornou literatúrou a internetom. Rozhovor. Práca v skupine. Samostatná práca. IKT. 11 Problémový výklad. Práca s učebnicou. Popis obrázkov. Laboratórna práca. Didaktické hry. Projektová práca. Skupinová práca. Diskusia. Dopravná a prezentačné Regionálna výchova a tradičná ľudovú Ochrana života a zdravia. Dopravná a prezentačné

14 Cieľ alebo Obsahový Lúčny ekosystém Význam lúk (1). Potravné reťazce. Praktické aktivity Sledovanie biodiverzity na lúke (2). Pozorovanie organizmov žijúcich v Chorvátskom ramene (2). Výkonový znečistenia vodných ekosystémov. *Vysvetliť význam lúk. *Zostaviť potravové reťazce na lúke. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie získané pozorovaním daných lokalít. 2 Rozhovor. Projektové Skupinová práca. Práca s učebnicou. IKT. 4 Exkurzia. Práca v skupine. Projektové Diskusia. Ochrana života a zdravia. a prezentačné a prezentačné Osobnostný a sociálny rozvoj.

15 Učebné osnovy Ročník : I V. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ochrana prírody. Ekológia ľudského zdravia. Obsahový Zákon o ochrane prírody (1). Chránené územia (4). Chránené rastliny (4). Chránené živočíchy (4). Ako človek ohrozuje prírodu (3). Medzinárodná spolupráca (4). Zdravie (1). Civilizačné choroby (2). Pohoda prostredia (2). Výkonový *Charakterizovať pojem ochrana prírody. *Popísať chránené územia na Slovensku. *Popísať kde sa na Slovensku nachádzajú endemity a relikty. *Poznať chránené rastliny a živočíchy. *Poznať organizácie, dohovory a zákony OP. *Vysvetliť, čo je zdravie *Vymenovať ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. *Charakterizovať infekčné, parazitárne a civilizačné choroby. *Popísať faktory, ktoré vplývajú na pohodu prostredia. 20 Výklad. Práca s odbornou literatúrou, internetom, učebnicou. Problémové Skupinová práca. Samostatná práca. Beseda. Exkurzia. 5 Beseda. Prednáška. Výklad. Práca s odbornou literatúrou. Projektová práca. IKT. Regionálna výchova a tradičná ľudová Multikultúrna Osobnostný a sociálny rozvoj.

16 Cieľ alebo Etológia Praktické aktivity Obsahový Vedecké smery v etológii (1). Vrodené správanie (2). Naučené správanie (2). Konzultácie k záverečným projektom. Výkonový *Vysvetliť problémy krajín tretieho sveta. *Charakterizovať etológiu ako vedu o správaní sa živočíchov. *Porovnať smer fyziologický, behaviorizmus a ekologický. *Vysvetliť vrodené a naučené právanie. *Prezentovať nadobudnuté teoretické vedomosti pri riešení konkrétneho ekologického problému. 5 Práca s odbornou literatúrou, internetom. Porovnávanie, Problémové Diskusia. IKT. 3 Diskusia. Práca s odbornou literatúrou. Projektová práca. IKT. Osobnostný a sociálny rozvoj. Osobnostný a sociálny rozvoj.

17 Učebné osnovy Ročník : V. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ekológia ako veda. Organizmus a prostredie. Obsahový Výkonový Predmet ekológie (1). Význam ekológie a začlenenie ekológie do systému vied (2). Základné ekologické pojmy (2) Životné prostredie (2). Nároky organizmu na prostredie (5). Ekologická valencia (3). Zákon eliminačného vylúčenia (2). Podmienky prostredia (9). Zložky prostredia. Nahraditeľné a nenahraditeľné zdroje prostredia (5). *Charakterizovať ekológiu ako vednú disciplínu. *Vysvetliť na konkrétnom príklade základné ekologické pojmy. *Porovnať prostredie a životné prostredie. *Poznať význam abiotických a biotických zložiek prostredia pre existenciu organizmov. *Vysvetliť rozdiel medzi podmienkami prostredia a zdrojmi prostredia. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o nahraditeľných a nenahraditeľných 5 Práca s učebnicou. Práca v skupine,. Diskusia. Popis obrázkov. IKT. 26 Problémové Práca s učebnicou, odbornými textami, internetom. Práca s prírodným materiálom. Rozhovor. Vysvetľovanie. Samostatná práca. Práca v skupine. a prezentačné Ochrana života a zdravia. a prezentačné

18 Cieľ alebo Praktické aktivity. Obsahový Výkonový Začleňovanie organizmov do ich prirodzeného prostredia (2). zdrojoch prostredia. *Vysvetliť prispôsobenie organizmov ich životnému prostrediu. *Vedieť zatriediť organizmy do ich prirodzeného prostredia. 2 Exkurzia. Problémové Práca s odbornou literatúrou. IKT. Ochrana života a zdravia. Osobnostný a sociálny rozvoj.

19 Učebné osnovy Ročník : VI. týždenne : 2 Spolu za rok : 66 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť Ekosystém základná jednotka prírody. Ekosystém les. Poľný ekosystém. Obsahový Výkonový Štruktúra ekosystému (2). Potravové reťazce, pyramídy, siete (3). Typy lesa, funkcie lesa, význam lesa (4). Biómy (1). Faktory ohrozujúce les (1). Pôda biotop organizmov (2). Vznik pôdy. *Charakterizovať pojem ekosystém. *Vedieť porovnať základné typy ekosystémov. *Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť potravové reťazce, pyramídy, siete. *Poznať základné zložky lesného ekosystému. *Vysvetliť funkcie lesa. *Poukázať na význam lesa pre život na Zemi. *Porovnať ekosystém a bióm. *Charakterizovať biotické a abiotické činitele, ktoré ohrozujú lesné ekosystémy. *Vysvetliť adaptáciu organizmov životu v pôde. 5 Problémové Práca s učebnicou, odbornou literatúrou, internetom. Vysvetľovanie. Porovnávanie. Práca v skupine Vychádzka. 6 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Riešenie problému. Práca v skupine. Samostatná práca. Vychádzka. Exkurzia. 8 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Popis

20 Cieľ alebo Vodný ekosystém Obsahový Výkonový Pôdne typy, pôdne druhy (3). Vlastnosti pôdy (2). Degradácia pôd (1). Voda biotop organizmov (4). Organizmy vo vode. Potravná štruktúra (4). Znečistenie vody (2). Význam vody (1). *Porovnať pôdne typy a pôdne druhy. *Vymenovať najrozšírenejšie pôdne typy a druhy na Slovensku. *Charakterizovať fyzikálne, chemické a biologická vlastnosti pôd. *Vyhľadať, spracovať a prezentovať faktory, ktoré devastujú pôdu. *Vymenovať základné zložky vody. *Porovnať riečny, morský a mokradný ekosystém. *Vysvetliť význam organizmov vo vode. *Popísať stratifikáciu vodných organizmov. *Zostaviť potravový reťazec vo vode. *Poznať nebezpečenstvo kontaminácie vôd a jeho dôsledky na vodné organizmy. *Poukázať na význam Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou. internetom. Skupinová práca. Laboratórne cvičenie. Exkurzia. 11 Problémový výklad. Porovnanie. Práca s učebnicou, odbornou literatúrou, internetom. Práca v skupine. Rozhovor. Diskusia.

21 Cieľ alebo Lúčny ekosystém Obsahový Výkonový Biodiverzita na lúke (1). Potravné vzťahy (2). Význam lúk (1). vody pre život všetkých organizmov. *Charakterizovať lúčny ekosystém. *Na konkrétnom príklade vysvetliť potravový reťazec. *Vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o význame lúk. 4 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Vychádzka. Práca v skupine. Ochrana prírody. Zákon o ochrane prírody (2). Chránené rastliny (2). Chránené živočíchy (3). Ako človek degraduje prírodu (2). Medzinárodná spolupráca (3). *Poznať svoje práva a povinnosti stanovené zákonom. *Vysvetliť termíny endemit a relikt. *Vymenovať naše ohrozené druhy rastlín a živočíchov *Vysvetliť význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane prírody. 12 Práca s odborným textom. Porovnanie. Práca v skupine. Vychádzka. Exkurzia. Projektové IKT. Etológia. Vedecké smery v etológii (3). Vrodené správanie (2) *Porovnať fyziologický smer, beháviorizmus a ekologický smer. *Vysvetliť inštinkt, pud. 8 Práca s učebnicou, internetom, odbornou literatúrou. Porovnanie. Osobnostný a sociálny rozvoj.

22 Cieľ alebo Ekológia ľudského zdravia. Praktické aktivity. Obsahový Výkonový Naučené správanie (3) Čo je to zdravie? (2). Civilizačné choroby (2). Pohoda prostredia (2). Globálne problémy sveta (2). Konzultácie k záverečným prácam z ekológie (3). *Poukázať na nevyhnutnosť štúdia správania sa živočíchov. *Definovať zdravie podľa WHO. *Poznať činitele, ktoré spôsobujú infekčné, parazitárne a civilizačné choroby. *Vymenovať faktory, ktoré ohrozujú pohodu prostredia. *Popísať globálne problémy sveta. *Vedieť vyhľadať, spracovať a riešiť konkrétne situácie. Samostatná práca. 6 Práca s odbornou literatúrou, s internetom. Diskusia. Rozhovor. Výklad. Prednáška. 3 Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. Samostatná práca. Riešenie problému. IKT. Multikultúrna Osobnostný a sociálny rozvoj.

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 37 10. 9. 38 12. 9. 39 20. 9. 40 21. 9. 41 24.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník)

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědný seminář je realizován jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět je založen na funkční

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 30.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Potravní vztahy organismů. Pracovní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 34 (1 hodina 2. ročník) Platnost: od

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dopady provozu uranového průmyslu a jaderných elektráren. na životni prostředí (1475C sem). Sborník abstraktů

Dopady provozu uranového průmyslu a jaderných elektráren. na životni prostředí (1475C sem). Sborník abstraktů es Komise jaderné techniky ČR ČSVTS INIS-mf 11482 OS jaderně chemických technologii ZP ČSVTS ÚJV Řež Dopady provozu uranového průmyslu a jaderných elektráren na životni prostředí (1475C sem). Sborník abstraktů

Více

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Kvarta Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní vědy

Více

DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA ZÁVERY

DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA DISKUSIA ZÁVERY Uvítanie účastníkov a úvodné slovo Doc. PaedDr. DarinaTarcsiová, PhD. Príhovory hostí Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. Názov príspevku: Životný štýl? Subkultúra? Sociálno-psychologické zvláštnosti? DISKUSIA

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.13

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 15. května 2008 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2.

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 442 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTŮ Ročník 0 1 2 4 5 6 7 8 9 Základy informatiky Plavání - - - - - - 0+1 0+1 0+1

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více