UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu ako aj človeka k živým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako aj výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Prehĺbiť a do širších súvislostí rozvinúť poznanie podstaty ekologických zákonitostí a ich význam pre ochranu životného prostredia a zdravie človeka. 2. Na základe využitia poznatkov z príbuzných prírodovedných vyučovacích predmetov podieľať sa na formovaní ekologického myslenia, cítenia a postojov žiakov a na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja. 3. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie učebného predmetu a/ poznať živé a neživé prírodniny a ich význam v prírode a pre človeka b/ chápať lesný, vodný lúčny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, c/ porozumieť vzťahu živej a neživej prírody,

2 d/ poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody, e/ oboznámiť sa s medzinárodnými organizáciami, ktoré zabezpečujú ochranu abiotickej a biotickej zložky prírody, f/ poznať hlavné príčiny vzniku chorôb u človeka, g/ zdôrazniť význam ochrany zdravia a poukázať na nevyhnutnosť zdravého životného štýlu.

3 Učebný plán ekológia 8 ročné štúdium ŠkVP : ekológia a cudzie jazyky Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Predmet Ročník ŠkVP ŠVP Ekológia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII Rámcové učebné osnovy : Názov predmetu : ekológia Časový rozsah výučby : 33 Stupeň vzdelávania : 8 ročné štúdium Ročník : I. P. č. 1. Ekológia ako veda Organizmus a prostredie. 23 Regionálna výchova a tradičná ľudová Osobnostný a sociálny rozvoj. 3. Ekológia rastlín. 3 Regionálna výchova a tradičná ľudová 4. Ekológia živočíchov. 2 Regionálna výchova a tradičná ľudová

4 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium II. P. č. 1. Ekosystém základná jednotka prírody Ekosystém les. 15 Dopravná Regionálna výchova a tradičná ľudová 3. Praktické aktivity. 7 Osobnostný a sociálny rozvoj.

5 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium III. P. č. Tematické celky 1. Poľný ekosystém. 16 Regionálna výchova a tradičná ľudová Dopravná 2. Vodný ekosystém. 11 Dopravná 3. Lúčny ekosystém. 2 a prezentačné schopnosti. 4. Praktické aktivity. 4 a prezentačné schopnosti. Osobnostný a sociálny rozvoj.

6 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 33 8 ročné štúdium IV. P. č. Tematické celky 1. Ochrana prírody. 20 a prezentačné schopnosti. Regionálna výchova a tradičná ľudová Dopravná 2. Ekológia ľudského zdravia. 5 Multikultúrna 3. Etológia. 5 Osobnostný a sociálny rozvoj. 4. Praktické aktivity. 3

7 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : ekológia Časový rozsah výučby : 33 Stupeň vzdelávania : 8 ročné štúdium Ročník : V. P. č. 1. Ekológia ako veda. 5 a prezentačné 2. Organizmus a prostredie. 26 a prezentačné 3. Praktické aktivity. 2 a prezentačné Osobnostný a sociálny rozvoj.

8 Rámcové učebné osnovy Názov predmetu : Časový rozsah výučby : Stupeň vzdelávania : Ročník : ekológia 66 8 ročné štúdium VI. P. č. 1. Ekosystém základná jednotka prírody Ekosystém les Poľný ekosystém Vodný ekosystém Lúčny ekosystém Ochrana prírody. 12 Osobnostný a sociálny rozvoj. 7. Etológia Ekológia ľudského zdravia. 9 Osobnostný a sociálny rozvoj. 9. Praktické aktivity. 3 Osobnostný a sociálny rozvoj.

9 Učebné osnovy Ročník : I. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo 1. Schopnosť naučiť sa učiť 2. Digitálna kompetencia 3. Komunikácia v materinskom jazyku 4. Iniciatívnosť a podnikavosť Ekológia ako veda. Organizmus a prostredie Obsahový Výkonový Predmet, význam a začlenenie ekológie do systému vied (3). Základné ekologické pojmy (2). Prostredie, životné prostredie (5). Nároky organizmov na prostredie (10). Zložky prostredia (2). Podmienky prostredia. Abiotické podmienky (3). Biotické podmienky (3). *Charakterizovať predmet ekológie a vysvetliť vzťahy, ktoré prebiehajú v prírode. *Vysvetliť základné ekologické pojmy. *Vysvetliť závislosť organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi organizmami. *Charakterizovať prispôsobivosť organizmov podmienkam prostredia. *Popísať abiotické a biotické podmienky prostredia. *Vysvetliť zdroje prostredia. 5 Vysvetľovanie. Rozhovor. Beseda. Didaktické hry. Práca v skupinách. 23 Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou a internetom. Pozorovanie. Popis obrázkov. Práca s prírodným materiálom. Výchova. a prezentačné Mediálna Ochrana života a zdravia. Tvorba projektu a prezentačné Regionálna výchova a tradičná ľudová Mediálna vých.

10 Cieľ alebo Ekológia rastlín Fytocenóza (1). Chránené rastlinné druhy (3). Ekológia živočíchov Obsahový Výkonový Zoocenóza (1). Chránené druhy živočíchov (1). *Vysvetliť význam rastlín v prírode. *Poukázať na ich odlišnosť v závislosti od podmienok prostredia. *Poznať chránené druhy rastlín na Slovensku. *Vysvetliť význam živočíchov v prírode. * Poukázať na ich odlišnosť v závislosti od podmienok prostredia. * Poznať chránené druhy živočíchov na Slovensku. 3 Práca v skupinách. Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. IKT. 2 Práca v skupinách. Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. IKT. Mediálna a prezentačné Ochrana života a zdravia. Regionálna výchova a tradičná ľudová Mediálna a prezentačné Ochrana života a zdravia. Regionálna výchova a tradičná ľudová

11 Učebné osnovy Ročník : II. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ekosystém základná jednotka prírody. Obsahový Výkonový Časti ekosystému (2). Produktivita a produkcia ekosystému (4). Typy potravových reťazcov (4). Potravová pyramída, sieť (1). Ekosystém les Typy lesa, biomy (4). Prírodný a umelý les (2). Funkcia lesa (2). Význam lesa (2). Faktory ohrozujúce stabilitu lesa (3). Ohrozené oblasti Slovenska (2). *Charakterizovať pojem ekosystém. * Porovnať základné typy ekosystémov *Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť potravové reťazce a siete. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vybranom prírodnom ekosystéme. *Poznať základné zložky lesných ekosystémov. *Popísať základné funkcie a význam lesa. *Vysvetliť, ktoré biotické a abiotické činitele ohrozujú ekologickú stabilitu lesa. *Zistiť, kde na Slovensku sú lesné ekosystémy 11 Vysvetľovanie. Práca s učebnicou, informáciami a internetom. Samostatná práca. Projektové Rozhovor. 15 Pozorovanie. Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou. Projektové Samostatná práca. Dopravná Regionálna výchova a tradičná ľudová

12 Cieľ alebo Praktické aktivity Obsahový Výkonový Pozorovať rastliny a ich prirodzenom prostredí (2). Pozorovať stratifikáciu rastlín v lese pri škole (2). Pozorovať živočíchy v lese pri škole (3). najviac ohrozené. *Vymenovať najrozšírenejšie druhy rastlín a živočíchov lesných ekosystémov. *Vedieť zatriediť príslušné organizmy do skupín podľa významu pre človeka. 7 Exkurzia. Vychádzka. Skupinová práca. Beseda. Rozhovor. Projektové Osobnostný a sociálny rozvoj.

13 Učebné osnovy Ročník : III. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Obsahový Poľný ekosystém Pôda biotop organizmov (2). Vznik pôdy (2). Pôdne typy, pôdne druhy (4). Úrodnosť pôdy (2). Vlastnosti pôdy (3). Degradácia pôdy (3). Vodný ekosystém Voda biotop organizmov (3). Organizmy žijúce vo vode (4). Potravové reťazce (2). Znečistenie vody (2). Výkonový *Vysvetliť význam pôdy pre organizmus. *Popísať proces vzniku pôdy. *Vymenovať najrozšírenejšie pôdne typy a druhy na Slovensku. *Vysvetliť, ako degradácia pôdy vplýva na úrodnosť a vlastnosti pôdy. *Vysvetliť význam vody pre život organizmov na Zemi. *Popísať odlišnosť podmienok prostredia v riečnom, morskom a brakitskom ekosystéme. *Zostaviť potravové reťazce vo vybranom vodnom ekosystéme. *Určiť hlavné faktory 16 Problémové Popis obrázkov. Práca s odbornou literatúrou a internetom. Rozhovor. Práca v skupine. Samostatná práca. IKT. 11 Problémový výklad. Práca s učebnicou. Popis obrázkov. Laboratórna práca. Didaktické hry. Projektová práca. Skupinová práca. Diskusia. Dopravná a prezentačné Regionálna výchova a tradičná ľudovú Ochrana života a zdravia. Dopravná a prezentačné

14 Cieľ alebo Obsahový Lúčny ekosystém Význam lúk (1). Potravné reťazce. Praktické aktivity Sledovanie biodiverzity na lúke (2). Pozorovanie organizmov žijúcich v Chorvátskom ramene (2). Výkonový znečistenia vodných ekosystémov. *Vysvetliť význam lúk. *Zostaviť potravové reťazce na lúke. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie získané pozorovaním daných lokalít. 2 Rozhovor. Projektové Skupinová práca. Práca s učebnicou. IKT. 4 Exkurzia. Práca v skupine. Projektové Diskusia. Ochrana života a zdravia. a prezentačné a prezentačné Osobnostný a sociálny rozvoj.

15 Učebné osnovy Ročník : I V. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ochrana prírody. Ekológia ľudského zdravia. Obsahový Zákon o ochrane prírody (1). Chránené územia (4). Chránené rastliny (4). Chránené živočíchy (4). Ako človek ohrozuje prírodu (3). Medzinárodná spolupráca (4). Zdravie (1). Civilizačné choroby (2). Pohoda prostredia (2). Výkonový *Charakterizovať pojem ochrana prírody. *Popísať chránené územia na Slovensku. *Popísať kde sa na Slovensku nachádzajú endemity a relikty. *Poznať chránené rastliny a živočíchy. *Poznať organizácie, dohovory a zákony OP. *Vysvetliť, čo je zdravie *Vymenovať ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. *Charakterizovať infekčné, parazitárne a civilizačné choroby. *Popísať faktory, ktoré vplývajú na pohodu prostredia. 20 Výklad. Práca s odbornou literatúrou, internetom, učebnicou. Problémové Skupinová práca. Samostatná práca. Beseda. Exkurzia. 5 Beseda. Prednáška. Výklad. Práca s odbornou literatúrou. Projektová práca. IKT. Regionálna výchova a tradičná ľudová Multikultúrna Osobnostný a sociálny rozvoj.

16 Cieľ alebo Etológia Praktické aktivity Obsahový Vedecké smery v etológii (1). Vrodené správanie (2). Naučené správanie (2). Konzultácie k záverečným projektom. Výkonový *Vysvetliť problémy krajín tretieho sveta. *Charakterizovať etológiu ako vedu o správaní sa živočíchov. *Porovnať smer fyziologický, behaviorizmus a ekologický. *Vysvetliť vrodené a naučené právanie. *Prezentovať nadobudnuté teoretické vedomosti pri riešení konkrétneho ekologického problému. 5 Práca s odbornou literatúrou, internetom. Porovnávanie, Problémové Diskusia. IKT. 3 Diskusia. Práca s odbornou literatúrou. Projektová práca. IKT. Osobnostný a sociálny rozvoj. Osobnostný a sociálny rozvoj.

17 Učebné osnovy Ročník : V. týždenne : 1 Spolu za rok : 33 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť. Ekológia ako veda. Organizmus a prostredie. Obsahový Výkonový Predmet ekológie (1). Význam ekológie a začlenenie ekológie do systému vied (2). Základné ekologické pojmy (2) Životné prostredie (2). Nároky organizmu na prostredie (5). Ekologická valencia (3). Zákon eliminačného vylúčenia (2). Podmienky prostredia (9). Zložky prostredia. Nahraditeľné a nenahraditeľné zdroje prostredia (5). *Charakterizovať ekológiu ako vednú disciplínu. *Vysvetliť na konkrétnom príklade základné ekologické pojmy. *Porovnať prostredie a životné prostredie. *Poznať význam abiotických a biotických zložiek prostredia pre existenciu organizmov. *Vysvetliť rozdiel medzi podmienkami prostredia a zdrojmi prostredia. *Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o nahraditeľných a nenahraditeľných 5 Práca s učebnicou. Práca v skupine,. Diskusia. Popis obrázkov. IKT. 26 Problémové Práca s učebnicou, odbornými textami, internetom. Práca s prírodným materiálom. Rozhovor. Vysvetľovanie. Samostatná práca. Práca v skupine. a prezentačné Ochrana života a zdravia. a prezentačné

18 Cieľ alebo Praktické aktivity. Obsahový Výkonový Začleňovanie organizmov do ich prirodzeného prostredia (2). zdrojoch prostredia. *Vysvetliť prispôsobenie organizmov ich životnému prostrediu. *Vedieť zatriediť organizmy do ich prirodzeného prostredia. 2 Exkurzia. Problémové Práca s odbornou literatúrou. IKT. Ochrana života a zdravia. Osobnostný a sociálny rozvoj.

19 Učebné osnovy Ročník : VI. týždenne : 2 Spolu za rok : 66 Tematické celky : Cieľ alebo Schopnosť naučiť sa učiť. Komunikácia v materinskom jazyku. Digitálna kompetencia. Iniciatívnosť a podnikavosť Ekosystém základná jednotka prírody. Ekosystém les. Poľný ekosystém. Obsahový Výkonový Štruktúra ekosystému (2). Potravové reťazce, pyramídy, siete (3). Typy lesa, funkcie lesa, význam lesa (4). Biómy (1). Faktory ohrozujúce les (1). Pôda biotop organizmov (2). Vznik pôdy. *Charakterizovať pojem ekosystém. *Vedieť porovnať základné typy ekosystémov. *Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť potravové reťazce, pyramídy, siete. *Poznať základné zložky lesného ekosystému. *Vysvetliť funkcie lesa. *Poukázať na význam lesa pre život na Zemi. *Porovnať ekosystém a bióm. *Charakterizovať biotické a abiotické činitele, ktoré ohrozujú lesné ekosystémy. *Vysvetliť adaptáciu organizmov životu v pôde. 5 Problémové Práca s učebnicou, odbornou literatúrou, internetom. Vysvetľovanie. Porovnávanie. Práca v skupine Vychádzka. 6 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Riešenie problému. Práca v skupine. Samostatná práca. Vychádzka. Exkurzia. 8 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Popis

20 Cieľ alebo Vodný ekosystém Obsahový Výkonový Pôdne typy, pôdne druhy (3). Vlastnosti pôdy (2). Degradácia pôd (1). Voda biotop organizmov (4). Organizmy vo vode. Potravná štruktúra (4). Znečistenie vody (2). Význam vody (1). *Porovnať pôdne typy a pôdne druhy. *Vymenovať najrozšírenejšie pôdne typy a druhy na Slovensku. *Charakterizovať fyzikálne, chemické a biologická vlastnosti pôd. *Vyhľadať, spracovať a prezentovať faktory, ktoré devastujú pôdu. *Vymenovať základné zložky vody. *Porovnať riečny, morský a mokradný ekosystém. *Vysvetliť význam organizmov vo vode. *Popísať stratifikáciu vodných organizmov. *Zostaviť potravový reťazec vo vode. *Poznať nebezpečenstvo kontaminácie vôd a jeho dôsledky na vodné organizmy. *Poukázať na význam Problémový výklad. Práca s odbornou literatúrou. internetom. Skupinová práca. Laboratórne cvičenie. Exkurzia. 11 Problémový výklad. Porovnanie. Práca s učebnicou, odbornou literatúrou, internetom. Práca v skupine. Rozhovor. Diskusia.

21 Cieľ alebo Lúčny ekosystém Obsahový Výkonový Biodiverzita na lúke (1). Potravné vzťahy (2). Význam lúk (1). vody pre život všetkých organizmov. *Charakterizovať lúčny ekosystém. *Na konkrétnom príklade vysvetliť potravový reťazec. *Vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o význame lúk. 4 Vysvetľovanie. Porovnávanie. Vychádzka. Práca v skupine. Ochrana prírody. Zákon o ochrane prírody (2). Chránené rastliny (2). Chránené živočíchy (3). Ako človek degraduje prírodu (2). Medzinárodná spolupráca (3). *Poznať svoje práva a povinnosti stanovené zákonom. *Vysvetliť termíny endemit a relikt. *Vymenovať naše ohrozené druhy rastlín a živočíchov *Vysvetliť význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane prírody. 12 Práca s odborným textom. Porovnanie. Práca v skupine. Vychádzka. Exkurzia. Projektové IKT. Etológia. Vedecké smery v etológii (3). Vrodené správanie (2) *Porovnať fyziologický smer, beháviorizmus a ekologický smer. *Vysvetliť inštinkt, pud. 8 Práca s učebnicou, internetom, odbornou literatúrou. Porovnanie. Osobnostný a sociálny rozvoj.

22 Cieľ alebo Ekológia ľudského zdravia. Praktické aktivity. Obsahový Výkonový Naučené správanie (3) Čo je to zdravie? (2). Civilizačné choroby (2). Pohoda prostredia (2). Globálne problémy sveta (2). Konzultácie k záverečným prácam z ekológie (3). *Poukázať na nevyhnutnosť štúdia správania sa živočíchov. *Definovať zdravie podľa WHO. *Poznať činitele, ktoré spôsobujú infekčné, parazitárne a civilizačné choroby. *Vymenovať faktory, ktoré ohrozujú pohodu prostredia. *Popísať globálne problémy sveta. *Vedieť vyhľadať, spracovať a riešiť konkrétne situácie. Samostatná práca. 6 Práca s odbornou literatúrou, s internetom. Diskusia. Rozhovor. Výklad. Prednáška. 3 Práca s odbornou literatúrou. Rozhovor. Samostatná práca. Riešenie problému. IKT. Multikultúrna Osobnostný a sociálny rozvoj.

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 22 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 22 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 22 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2015 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) KATEDRA

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Klady a zápory e-learningu

Klady a zápory e-learningu Konference Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách, ale nejen na nich Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 Praha, 23. května 2008 Konference

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie 1.6.2013

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine

mimořádné vydání Media4u Magazine 7. ročník X2/2010 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 13 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Kompetencie manažéra vzdelávacích projektov s dôrazom na projekty interného vzdelávania

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník V / 2010 Opera Collegii Karel Englis Obsah stránka Miloš Čambál, Lucia Baňasová: Aplikácia kompetenčných modelov v podmienkach priemyselných

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Individuální plánování v sociální práci

Individuální plánování v sociální práci nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou diecézní charita Brno, foto: richard Bouda Individuální plánování v sociální práci 3 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Demografické metody a analýzy:

Demografické metody a analýzy: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Ing. Zuzana Poláková, Ph.D. 2010 2, Recenzenti:

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více