POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!"

Transkript

1 Csibriová 2 / 2013

2 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do na ech nebo FB - událost Syslojed Open 2013 PO ÁDÁ A ZVE OB ANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. T šíme se na Vás!

3 Oblak závoj t žký ukrývá slune ní svit A t žké kapky dešt trhají paprsk nit V t e, už zaduj a osvobo tu zlatou zá, A slunce rozjasní každému tvá! A teplo proh eje bytosti všechny i zem V zahradách kv ty r ží i na polích len Milí tená i, p i spat ení data v kalendá i se mi ani nechce v it, že zanedlouho nastanou d tmi toužebn o ekávané prázdniny a že se tudíž ro ní období m ní v léto. Zatím to však p i pohledu na zamra enou oblohu vypadá, že se léto z naší zem spíše vypravilo n kam daleko na exotickou dovolenou a na nás jaksi pozapomn lo. O to více o sob bohužel dává v d t vytrvalý déš, který nás dokáže p kn potrápit, o rozvodn ných tocích nemluv. A tak si íkám, že nám tím asi chce naše Matka p íroda n co d ležitého sd lit. Možná plá e nad naším chováním k ní Je smutná z hromad odpadk, kterými ji zaplavujeme nejen z pr myslu, ale i z domácností. Ruku na srdce, kdo p i nákupu potravin i spot ebního zboží vybírá také podle recyklovatelnosti obalu výrobk? Naši stvo itelku jist též mrzí mrhání energií i nerostným bohatstvím pro výrobu úplných zbyte ností, nepot ebností, které si kupujeme poblouzn ni reklamními nabídkami, abychom se následovn t chto všelijakých verk zbavovali. O šet ení pitnou vodou i zne iš ování ovzduší ani nemluvím. M li bychom se tedy každý poctiv zamyslet, ím životní prost edí zbyte n zat žujeme, a konat lépe a zodpov dn ji. Snad již není pozd a m žeme doufat, že p írodní krásy uchováme i pro generace p íští a možná se i p íroda usmí í a zachová v naší zem pisné ší ce pro nás obvyklá ty i ro ní období, a to v etn léta, které se vydalo na dovolenou. Mnoho slune ních dn Vám všem p eje Šárka Frýdová p edsedkyn ob anského sdružení ZA VENKOV, o. s. Strana 3/24

4 Za platby elektrické energie m žete výrazn ušet it. Celková spot eba elekt iny v R je na vzestupu. Zatímco v roce 1991 byla pr m rná spot eba elektrické energie na jednoho obyvatele 4822 kwh, do roku 2010 se vyšplhala o 800 kwh výš. Náklady na úhradu elektrické energie tak tvo í d ležitou položku výdajové stránky domácností, ale i obce. Obec Synkov Slemeno v letošním roce zm nila svého dodavatele elektrické energie a touto zm nou dosáhla snížení ceny silové elekt iny o 177 K /MWh. U ve ejnosti je stále zažité, že jediný poskytovatel elektrické energie na našem území je spole nost EZ. To už dávno neplatí. Na eském trhu p sobí n kolik desítek samostatných dodavatel energie. Zm nu dodavatele je však t eba provád t s rozvahou. Nízká cena je mnohdy podmín na uzav ením nevypov ditelné smlouvy na delší období, což se nemusí v kone ném sou tu vyplatit. Je zde však i n kolik slušných spole ností, které nabízí výrazn výhodn jší cenu než EZ se standardní výpov dní lh tou 3 m síce a to je šance pro naše domácnosti. B žn tak m že dojít k úspo e až 10% naší ro ní útraty a nad tím už stojí zap emýšlet. Dalšího snížení náklad lze dosáhnout vy azením starších neefektivních spot ebi. Nap íklad dle statistik má 90 % domácností ledni ku starší t í let. Lidé ji asto m ní t eba až po patnácti letech. Stará lednice s t ídou spot eby C, která je v provozu nep etržit, m že mít spot ebu kolem 3 kwh denn, což p i pr m rné cen kolem 6 K /kwh p edstavuje i 18 K za den. Ro ní provoz takové lednice vyjde asi na 6400 K. Proti tomu náklady na provoz nízkoenergetické lednice t ídy A se spot ebou kolem 0,4 kwh denn iní jen n co p es dv koruny a ro ní provozní náklad je 840 K. Rozdíl ve spot eb v tomto p ípad m že dosáhnout 5500 K za rok. Pokud takovou ledni ku koupíte za 10 tisíc korun, investice se vrátí za 2 roky a po zbytek životnosti lednice uspo íte každý rok 5500 K, což je podstatn více, než kdybyste p i pr m rné spot eb elekt iny v dom m nili dodavatele. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 4/24

5 PLÁN AKCÍ sobota 29. ervna D TSKÝ DEN (na h išti ve Slemen ) PE ENÍ (u chlebové pece) prázdniny sobota 17. srpna sobota 31. srpna sobota 21. zá í sobota 28. zá í sobota 19. íjna sobota 26. íjna pátek 1. listopadu sobota 9. listopadu prosinec PE ENÍ (u chlebové pece) SYSLOJED OPEN - no ní tenisový turnaj (na h išti ve Slemen ) GULÁŠOVÉ SOUT ŽENÍ A PE ENÍ PE ENÍ (u chlebové pece) VÍTÁNÍ OB ÁNK DRAKIÁDA A PE ENÍ (u chlebové pece) PODZIMNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpe ný odpad, elektroodpad) DUŠI KOVÁ NOC SVATOMARTINSKÁ HUSA ROZSV CENÍ VÁNO NÍHO STROMU, TVO ENÍ O jednotlivých akcích budete p edem podrobn informováni prost ednictvím webových stránek obecního ú adu, vyv šenými plakátky, p ípadn zasláním textových SMS zpráv. Strana 5/24

6 ZŠ a MŠ Synkov Slemeno Ekohraní nás baví Také v tomto školním roce jsme díky Vám v sout ži Recyklohraní nasbírali cenné bodíky za sb r vysloužilých domácích elektrospot ebi, televizor, PC monitor a baterií. Body jsme pak mohli vym nit za p kné dárky. Vybrali jsme si v ci pro sport, zábavu i vzd lání: plastové frisbee, knížku Co jak pro - Železnice, plážovou hru v pouzd e a d ev ný hlavolam. D kujeme, že s námi pomáháte chránit životní prost edí, navíc si díky Vám užijeme i spoustu zábavy. Akce školy do konce školního roku 2012/ škola v p írod ve spolupráci se ZŠ Rove ( eský ráj, Bartošova Pec) výlet do mini zoo astolovice park (MŠ) výlet ve spolupráci s MŠ Rove na Kun tickou horu a do perníkové chaloupky (MŠ) rozlou ení s p edškoláky a školáky na školní zahrad (ZŠ, MŠ) p edání vysv d ení v ZŠ, ukon ení provozu ZŠ a MŠ p ed letními prázdninami ervenec malování celé školy zahájení provozu MŠ Strana 6/24

7 Perli ky ze školních lavic Formuli ídí formulá. Vašík Sládek Poš ák pracuje v poš árn. Elena Smisitelová vypracoval: Matyáš Ješina Co nám zanechaly obecní kroniky Živelné pohromy v obci Synkov-Slemeno Historie sahá až do 13. století. Velké zimy byly v letech 1408 a Nejv tší v období Dne 3. kv tna 1594 ve Slemen padaly kroupy více než hodinu a vydržely 3 dny, i když bylo teplo. Roku 1608 mrzlo od poloviny prosince do poloviny b ezna. Roku 1726 držel sníh do konce b ezna. Roku 1740 napadl Strana 7/24

8 v polovin íjna sníh a sešel až 1. kv tna. Pomrzlo mnoho dobytka, ale i lidí ve vesnicích. Stromy kvetly až v ervnu. Roku 1810 se ješt chumelilo. Roku 1868, 1838 a 1809 byly obrovské vich ice. Braly st echy a stromy, 6. ervence 1882 byla jen ve Slemen obrovská bou ka a 14. ervence op t. Nebe bylo v jednom plameni. V letech bylo velmi sucho a ješt k tomu dvoje krupobití. Obilí bylo vytlu eno na poli. Roku byla tuhá zima, mrzlo a bylo hodn sn hu. Pam tní knihy zaznamenaly i p írodní úkazy. Polární sv tlo na podzim z r Zem t esení po 3. hodin no ní zase velká povode. eky zaplavily 200 dom. Všechna úroda byla zni ena. Halleyova kometa se objevila na obloze roku 1835 a roku V letech byla hojnost ovoce. Odbyt byl v Prusku. V roce napadl 22. kv tna sníh, který hlavn ublížil žitu. Ten rok bylo i málo ovoce. 5. b ezna 1888 byl mráz 21 stup a potom až do 14. ervna pršelo. V roce byl mráz 25 stup. Jaro bylo špatné - 6 ned l pršelo. Všeho bylo málo obilí i ovoce. Roku 1890 byla velká vedra až 35 stup. V letech v ervenci obrovská tepla 41 stup. Ovoce spadlo. Roku 1895 byla tuhá zima, špatné jaro a dlouho mokro. Ovoce mimo švestek žádné. Od roku 1896 do roku 1900 nejsou žádné zprávy. Roku 1901 byla p kná úroda. Hojnost brambor, zima mírná - jen okolo minus 9 stup. Léto 1904 bylo teplé 35 až 42 stup. Od po átku kv tna do konce srpna ani nesprchlo. Zato byly velké požáry. Roku 1906 sežraly housenky úrodu zeleniny. Rok 1907 byl obstojný. V ned li 14. ervence 1907 stihla Rychnovsko obrovská povode. Ve Slemen a Synkov bylo zaplaveno celé údolí. Voda odnesla lávky i železné mosty. Ve Slemen dosahovala voda až na silnici pod kapli ku. Rok 1908 byl uspokojivý. Roku 1909 byla hojnost švestek. Stromy se lámaly pod úrodou. Roku 1910 byla úroda dobrá, ale v dob sklizní deštivo a obilí se zkazilo. Léto roku 1911 bylo suché, podzim p kný. Strana 8/24

9 O Vvánocích roku 1912 bylo tepleji než v lét. V dubnu bylo 34 stup. Léto bylo špatné. Žn se opozdily o 2-4 týdny. Na ja e 1914 všechno ovoce pomrzlo. Roku 1915 obilí shnilo na poli, brambory se kazily. Roku 1916 byla skromná úroda. Tak tomu bylo i následující rok. Zima roku 1918 byla nestálá, bez sn hu. Žn za aly až v srpnu, ale vše se zda ilo. Roku 1919 napadl sníh už 29. íjna. Stromy se polámaly. Na stromech shnila úroda. Roku 1920 bylo v lét 40 až 42 stup. Sedm ned l nepršelo. Byl nedostatek pitné vody. Roku 1921 byly holomrazy až do dubna. Vše pomrzlo. I p es velké sucho na polích roku byla úroda obstojná. Další roky byly pr m rné. Roku 1924 bylo málo sn hu. V únoru bylo 10 stup, 14. února až 14,5 stupn. Na ja e pomrzly pupeny. Roku 1925 odnesla voda sena z luk. Na ja e 1928 mrzlo ješt po átkem ervna. Bylo katastrofální sucho pro zeleninu. Po 150 letech se vrátily tuhé zimy. Pomrzlo hodn zv e a ptactva. Bylo 32 stup mrazu. Stromy uschly, pomrzly. Vznikla škoda v ovocná ství na adu let. Lenka i a ová Pod kování D kujeme za p ísp vky všem, kdo našli odvahu a p isp li tak k vytvo ení tohoto ob asníku. Také do dalšího vydání Syslojedu p ivítáme Vaše p ísp vky, a to nejen o historii, ale i z dalších oblastí našeho života nap.: recepty, rady do domácností, nápady pro d ti nebo také Vaše zajímavé životní p íb hy i zkušenosti. Své p ísp vky zasílejte do data uzáv rky uvedeného na zadní stran obalu na ovou adresu: Strana 9/24

10 Akce Dív í válka aneb ženy v pokušení Již po trnácté jsme se sešli u naší místní hosp dky, abychom si p i p íležitosti Kácení máje s chutí a radostí op t zahráli divadlo. Navázali jsme na lo skou hru ze Starých pov stí eských, a to letos pod názvem Dív í válka. Dev t herc se zda ile popralo s vtipným a jednoduchým scéná em. Letos nebylo v zákulisí o smích a trapasy nouze: Libuše zapomn la p ijít na scénu, Vlasta rovnou sko ila v textu do druhé poloviny hry a Stalince z staly šípy p ichycené na zadní ásti t la. P es veškeré hádky a spory ve h e dopadlo vše dob e a jak to mezi mužem a ženou bývá, usmi ování je nejlepší pod pe inou. A pokud si p átelé, myslíte, že ne: Tak b žte na kance!. S velkým pot šením musíme konstatovat, že malí diváci (a tato hra nem la nic spole ného s pohádkou) sledovali p íb h s velkou pozorností a s velkým smíchem. Záv rem bychom cht li moc pod kovat všem, kte í se letos na celé p íprav Kácení máje podíleli. Velké díky d tem ze ZŠ, MŠ a paním u itelkám za veselý doprovodný program. Zvláštní pod kování pat í paní Lence i a ové za krásný v nec inspirovaný tématem tvero ro ních období. Za ODS (ochotnický divadelní spolek) Májovka Hanka a Renáta Strana 10/24

11 Akce u chlebové pece a post ehy ze zákulisí o ima Pepy Frýdy sobota Ráno k nám p išla Petra Csibriová, Lenka í a ová, Petra od Kalousk a Michal Hanzlí ek s Michalem i a em. Kluci šli zatopit na sál do hospody a holky se daly do výroby kolá. O p l jedné p ijely paní u itelky a Stá a Kap uková a za aly p ipravovat v sále v ci na velikono ní jarmark. Pepa Provazník p inesl výrobky z proutí misky, koší ky a pomlázky a také ukázal, jak si pomlázku uplést. Petra Kuderová p edvád la výrobky z m d ného drátu a korálk. N kte í si zkusili i n jakou drobnost vyrobit. Od druhé hodiny pak prob hlo vystoupení d tí z mate ské a základní školy zam ené na Velikonoce, písni ky, tane ky a íkanky. ást z toho byla i v angli tin. Bylo to moc hezké. M li jsme p ipraveny i sout že pro d ti, ale nakonec jsme je neuskute nili kv li mrazivému po así. Takové vítání jara, kdy byly ve stínu minus 3 C, jsme ješt nem li. Pak jen odnosit v ci dom a honem do tepla ned le Od p l desáté uklízíme a stíráme podlahy v hospod po v erejší akci. P išel nám pomoci Michal i a pátek Michal Hanzlí ek nave er p ivezl selátko, které nám daroval Tonda Koubek. Selátko je p ipravené na pe ení a vypadá moc dob e. Dali jsme ho do chladírny. Je tady teplota asi 2 C sobota Jarda ráno v šest zatápí pec a v sedm hodin, když se p ijedu podívat, ohe v peci již ho í. Strana 11/24

12 Je docela chladno. Domlouváme se, že ješt p iloží v dev t hodin a ve dvanáct pak já. Jedu do Rychnova koupit ty i kousky b ku. P i návratu vidím okolo pece n kolik lidí, a tak se jdu podívat, co se d je. P ijely se podívat 2 starší manželské páry. Jeden je z Javornice a druhý pár jsou jejich n me tí p átelé, kte í si cht jí postavit na zahrad malou chlebovou pec, a tak nás s Jardou zpovídají. Ješt než se rozlou í, dávají nám po lahvi piva a n jaké malinké švestkové likéry. Ve dvanáct hodin p ihodím ješt jedno poleno. Ve ty i jedeme se Šárkou k peci a vezeme dva mazance jako pokus pro pe ení. Pec je ale plná e avých uhlík, a tak je nejprve musíme vymést. Pomáhá nám Martin Dohnálek, který se p išel podívat. Pak ekáme a ekáme, až pec trochu vychladne. To se již v hrnci pe e b ek k ve e i. P išel Jarda s Vla kou a dávají si také péct ve e i. Kone n m žeme do pece dát také mazance. P ijel Michal Hanzlí ek z práce a zkoušíme b ek, je výborný. Protože pec je stále p íliš horká, domlouváme se na vložení selátka až na devátou ve er a rozjíždíme se dom. Ozval se peca Jirka Závacký, že jede z Letohradu a rád by se stavil na selátko. Pozveme ho, aby u nás p espal. Ve er pak jedu vložit selátko do pece. Dostate n ho podlívám vodou a zamykám vrátka pece. Snad z n j nebude škvarek ned le Ráno v šest již nahlížím do peká e. Vše dob e dopadlo a selátko je dozlatova. Vyndávám ho z pece do kynárny. Po osmé ho otá ím a ono se úpln rozpadá, jak je prope ené. Ješt ho šoupnu do pece, a má barvu i zespodu. V deset se scházíme u pece a p ipravujeme se na výdej stravy. Je p kná zima, a tak v šíme plachtu okolo altánu. Roman Chaloupka Strana 12/24

13 p ivezl aparaturu a hraje. Sedíme pod altánem a koukáme, jak chumelí. V jedenáct p icházejí první hosté na ochutnání selátka. Maso je výborné a všem chutná. Nakonec ze selátka zbývají jen kosti a k že. Sklízíme v ci a ve t i odpoledne jsme doma. Na to, jaké bylo po así, se akce První jarní pe ení selátka vyda ila pond lí Jirka dopoledne dovezl pivo, 50l KEG Gambrinusu 10. Odpoledne jedeme se Šárkou do Rychnova koupit zamluvená kolena a ješt n jaké ingredience na štr dly. Kolena pak dávám do chladu do chladírny. V 18:00 se scházíme na h išti já, Michal a Roman Chaloupka a p ipravujeme zátop v peci. Mates Hanzlí ek pak zapaluje ohe v peci a my jedeme k nám do lesa pro vykotlaný strom, který je již vytažen na louce a p ipraven k odvozu. Je to maka ka a máme co d lat, abychom ho naložili na vozík. Ale nakonec je u altánu a zbývá ho trochu zakopat a vy ezat pilou o i a ústa. P ijel se podívat starosta a pomáhá nám. Hotovo, zítra ješt dám na kmen plechovou epici, aby kou a plameny šly jen vy ezanými otvory. P išli se podívat Michal i a s Pepou Kuderou a Milánek Štefek. N jak po desáté p ikládáme a rozcházíme se dom. Já pak ješt jedu o p l noci naposledy p iložit a honem spát úterý: arod jnice Ráno, hned jak se vzbudím, tak se jedu podívat na pec. D evo je kompletn sho elé a teplota se mi zdá dobrá. Zav u dví ka pece a jedu dom pro kastrol, do kterého dávám dv kolena a ta pak do pece o p l deváté. To bude ob d!!! Pak jedu do Rychnova nakoupit vše pot ebné. Mezitím p išla Vla ka a pomáhá Šárce p ipravit štr dly. Já zatím osolím a pokmínuju kolena, je jich 40 kousk a ješt na íznu k že na tvere ky. Kolena jsou po t ech hodinách perfektní a doma si hned jedno Strana 13/24

14 dávám. Je výborné. Holky pomalu dokon ují štr dly a já vymetám pec. Asi o p l jedné vezeme na h išt v ci a dáváme péct štr dly. Vyndám pípu na pult. Te musíme po kat 2 hodiny, než se v ní ustálí chladicí médium (funguje jako lednice). O p l druhé dávám péct kolena v našem velkém peká i a štr dly jsou už hotové a dáváme je do kynárny. Za hodinu potom dávám péct další kolena, aby se dopékala postupn. Okolo tvrté p ijel Martin Dohnálek a pokoušíme se složit a vzty it pártystan, ale fouká vítr a nejde to, a tak budeme bez pártystanu. O p l páté koukám na kolena: a ta hr za jsou bledá! V peci je te 150 C, a tak rozd lávám v pravém rohu pece ohe na p itopení. O p l šesté p icházejí první návšt vníci s d tmi a za ínají sout že. To si ídí Martin za naši Obec. Jarda Štefek za íná epovat pivo. D ti si zatím opékají bu ty na ohništi. Kolena jsou p ipravena o šesté a kupodivu jsou jako první hotova ta v malém peká i. Sout že skon ily a je zapálen velký ohe. Pak zapalují arod jnice Šárka a Vla ka ohe v našem vykotlaném kmeni. Tohle se moc líbí. Probíhá vyhlášení výsledk sout ží a zábava je v plném proudu. K poslechu hraje živá country kapela, se kterou hraje Martin Dohnálek. Ješt za sv tla Strana 14/24

15 dochází pivo, a tak kluci zatelefonují Jirkovi a ten p iveze 30 l KEG Staropramenu od Rendy z Besedy v astolovicích. Pak zas dojdou kelímky, a tak nám Radka zap j uje n jaké z obce. Pivo dochází po desáté a kolena jsou také pry. Vyšlo to tak akorát. Sn dly se dokonce i všechny štr dly. Sklidíme v ci na vozík a jedeme dom. Za íná pršet. Vyšlo to úpln na minutku. Ješt pak doma proplachuju vý epní za ízení a spát st eda Ráno v dev t jdeme s Jirkou uklidit pod altán. Pec je ješt docela teplá. P et ídíme plasty a uklidíme zbytky po sho elém ertovi. Jenom litujeme, že ert sho el kompletn, no snad zas n kdy natrefíme na vykotlaný strom. Z pera našich tená lov k je tím jedin tím co sám ze sebe vydá a rozdá. Roland Leonharddt Každý lov k musí myslet na sv j zp sob, protože na své cest vždy nachází n jakou pravdu anebo alespo zrnko pravdy, které mu v jeho život pom že. Jen nesmí být p i ch zi jako nev domé dobyt e, nýbrž se musí kontrolovat. Pouhý holý instinkt lov ku nesluší. Johann Wolfgang von Goethe Kdo nemá nikdy dost, protože je nenasytný, je chudák v mnohem hlubším smyslu, než ten nejchudší ubožák, nežli ten, komu skute n chybí spousta vn jších pot eb. Gottfried Ephraim Leasing Krásné léto zapln né slune nými dny p eje Vla ka Štefková Strana 15/24

16 Z moudrosti našich p edk Drbny Fenomén ženštin, jejichž hlavní inností bylo sledovat veškeré události ve svém okolí a své poznatky, dopln né vlastními ( zaru en správnými ) komentá i a názory na v c, je co nejvíce rozši ovat po okolí, jist není nikomu neznámý. Odpradávna pat il k životu každé vesnice i malom sta, kde se lidé navzájem znali a jak se íká: vid li si až do talí e. A protože lidé toho o sob hodn v d li, dokázali rychle rozpoznat, od koho mohou brát sd lené v ci za skute n v rohodné. Drbny, které jen pomlouvaly a uzp sobovaly si pravdu dle svých názor a pot eb, po právu nem li v oblib a odsuzovali je. A m li pro. Ší ené pomluvy se jen t žko vyvracejí a asto dokážou leckomu zna n znep íjemnit a zkomplikovat, nebo i zni it existenci (povídka Jana Nerudy - P ivedla žebráka na mizinu). Dnešní život na vesnici v tšinou vypadá jinak. Lidé jsou uzav en jší a p íliš toho nev dí ani o svých sousedech, natož o d ní na druhém konci vesnice. Zdá se, že drbny žijí už jen ve filmech Zde ka Trošky, kde jsou skute n jevem komickým, ale ne nebezpe ným. Opak je však pravdou. Situace se jen globalizovala a z drben ( asto v mužské podob ) se stali paparazzi a reporté i, ímž se nechci nijak dotknout, bohužel menšiny, slušných reportér, kte í nám v cn a bez vlastní zaujatosti podávají informace. Sd lovací prost edky nás zahrnují zprávami ze soukromí celebrit, r znými polopravdami i pomluvami. Pokud jsme seznamováni s novými zákony, s projevy a iny politik a státník i s d ním ve sv t, je zna ná ást zprávy v nována i komentá m (a rozhodn ne nezaujatým) na danou v c (nap. když politik zkritizuje pozdní zapo etí prací na protipovod ových opat eních, nezabývá se komentá tím, zda je výtka oprávn ná, ale obviní kritika, že se chce zviditelnit). Strana 16/24

17 Ve vzdálených p ípadech nemáme možnost p esv d it se o pravé skute nosti, proto se o to ani nesnažíme. P ijímáme tyto novodobé drby jako pravdivé, a tím v podstat podléháme manipulaci. Zabýváme se problémy celebrit, ale osud našeho okolí je nám lhostejný. P ijímáme nám podsouvané názory a nevytvá íme si vlastní. Neodsuzujeme ty, kte í nám zkreslené zprávy p edávají a nezabýváme se jejich dopady. A to komické rozhodn není. Lída Hoffmanová Sout ž o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou Jak jsme vás již v minulém ísle Syslojedu informovali, knihovna U Mok inky v Mokrém spole n s Rychnovským deníkem po ádají 3. ro ník sout že o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou. V sou asné dob probíhají výstavy zpravodaj v knihovnách a na obecních ú adech. V letošním roce je do sout že p ihlášeno 40 zpravodaj, tak pevn v íme, že se náš zpravodaj Syslojed bude líbit a že nás v hlasování podpo íte. Bližší informace naleznete na internetových stránkách obce Mokré Bezdrátové p ipojení k internetu Ji í Málek a Petra Csibriová Vážení obyvatelé, v sou asnosti je poskytovatelem bezdrátového p ipojení internetu v naší obci firma COMA s.r.o. z Poli ky (sí UNET: Nov v naší obci funguje internetová spole nost Strana 17/24

18 Tlapnet s.r.o. Veškeré informace o možnosti internetového p ipojení prost ednictvím firmy Tlapnet s. r. o. najdete na webových stránkách nebo na pobo ce spole nosti v Rychnov n. Kn žnou, ul. Panská 77 tel. kontaktech: (pobo ka RK, Po-Pá, 8-17 h) centrální dispe ink OBECNÍ Ú AD Synkov Slemeno INFORMUJE Usnesení ze dne : Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno schvaluje: : jako usnesení. 1 vyhlášku obce Synkov-Slemeno. 01/2013, kterou se m ní obecn závazná vyhláška. 02/2012, o místních poplatcích, : jako usnesení. 2, že se rozhodnutí o prodeji pozemku. 311/8 v k.ú. Synkov odkládá do dokon ení zjiš ování pr b hu hranic pozemk a vn jšího obvodu budov k.ú. Synkov, : jako usnesení. 3 souhlas se za azením správního území obce Synkov-Slemeno do územní p sobnosti Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV, : jako usnesení. 4 smlouvu mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou Tlapnet s.r.o. se sídlem v áslavi o umíst ní za ízení na budov Obecního ú adu v Synkov. p. 48 a pov ení starosty obce k podpisu této smlouvy, : jako usnesení. 5 zám r pronajmout obecní pozemek v areálu sportovišt ve Slemen firm UNET s.r.o. se sídlem v Poli ce pro ú ely umíst ní vysíla e, p i emž zám r pronajmout pozemek bude vyv šen po up esn ní místa, : jako usnesení. 6 p ijetí dotace ve výši ,- K z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na projekt "Rekonstrukce místní komunikace" a uzav ení Strana 18/24

19 smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, tj. pov ení starosty obce jejím podpisem, : jako usnesení. 7 stanovisko Obce Synkov-Slemeno jako odpov na návrh ešení ostatní komunikace umíst né na pozemku v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 8 smlouvu o sdružených službách dodávek elekt iny mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou CENTROPOL ENERGY a.s., Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno souhlasí: : jako usnesení. 9a) s návrhem starosty obce nechat zhotovit cenovou nabídku na opravu obecní komunikace dle žádosti p. Šime ka a sl. Jansové. Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno vzalo na v domí: : jako usnesení. 9b) žádost p. Hofmanové z Jedliny o umíst ní dopravního zrcadla, : jako usnesení. 10 informace sd lené v bodech 10a) a 10b). Rekonstrukce vlakových zastávek Po n kolikaletém úsilí, tj. po n kolika žádostech obce, zahájily eské dráhy, s. p., rekonstrukci obou vlakových zastávek v obci. Vým na nám byla telefonicky potvrzena již na konci roku 2012 a ani my na obecním ú ad jsme netušili, co se ve skute nosti bude dít. Práce na zastávkách za aly asi p ed Strana 19/24

20 m sícem a výsledek je dnes již viditelný. Celý projekt financovaly eské dráhy, s. p. a vytvo ily tam, co vytvo ily. Obec nem la žádné informace o podob a rozsahu vým ny - tolik k dotaz m, pro to te vypadá takto. My nevíme, ale domníváme se, že výsledek je mnohem lepší než to, co tam bývalo p edtím. No posu te sami... Dobrovolná brigáda v naší obci V minulém ísle jsem si dovolil zapolemizovat nad možností obnovení spole ných obecních brigád. A nez stalo jen u myšlenky. Na sobotu dne 27. dubna jsme vyhlásili dobrovolnou pomoc Strana 20/24

21 s úklidem ve ejných prostranství. Nakonec se sešla jen hrstka ob an v po tu cca 15 osob. I tak se ale poda ilo uklidit n kolik ve ejných míst, jako je okolí kaple Sv. Josefa ve Slemen, multifunk ní areál, prostranství p ed hospodou apod. Zm na byla opravdu viditelná. Dovolil bych si tímto moc pod kovat zú astn ným ob an m za to, že si našli prostor ve svém volném ase ud lat n co pro naši obec. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 21/24

22 SYSLOJED (synkovsko slemenský ob asník a jedlinský tiež) je informa ní periodikum vycházející 4x ro n pro ob any obce Synkov- Slemeno. Vydavatel: Ob anské sdružení ZA VENKOV, o. s., I , se sídlem Synkov Slemeno, ást Synkov p. 48, Rychnov nad Kn žnou za finan ní podpory Obce Synkov Slemeno. Ev..: MK R E Místo vydávání: obec Synkov Slemeno Redak ní rada: Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Ji í Málek, DiS., Jaroslav Štefek íslo: 2/2013 Datum vydání: Zasílání p ísp vk :P ísp vky v elektronické podob zasílejte prosím na e- mailovou adresu: p ípadn v listinné podob na výše uvedenou adresu. Uzáv rka pro zasílání p ísp vk do p íštího ísla je Po tomto termínu nezaru ujeme zve ejn ní Vašich p ísp vk. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, Strana 22/24

23 Kácení máje

24 D tský karneval arod jnice Nová zastávka ve Slemen

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více