POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!"

Transkript

1 Csibriová 2 / 2013

2 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do na ech nebo FB - událost Syslojed Open 2013 PO ÁDÁ A ZVE OB ANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. T šíme se na Vás!

3 Oblak závoj t žký ukrývá slune ní svit A t žké kapky dešt trhají paprsk nit V t e, už zaduj a osvobo tu zlatou zá, A slunce rozjasní každému tvá! A teplo proh eje bytosti všechny i zem V zahradách kv ty r ží i na polích len Milí tená i, p i spat ení data v kalendá i se mi ani nechce v it, že zanedlouho nastanou d tmi toužebn o ekávané prázdniny a že se tudíž ro ní období m ní v léto. Zatím to však p i pohledu na zamra enou oblohu vypadá, že se léto z naší zem spíše vypravilo n kam daleko na exotickou dovolenou a na nás jaksi pozapomn lo. O to více o sob bohužel dává v d t vytrvalý déš, který nás dokáže p kn potrápit, o rozvodn ných tocích nemluv. A tak si íkám, že nám tím asi chce naše Matka p íroda n co d ležitého sd lit. Možná plá e nad naším chováním k ní Je smutná z hromad odpadk, kterými ji zaplavujeme nejen z pr myslu, ale i z domácností. Ruku na srdce, kdo p i nákupu potravin i spot ebního zboží vybírá také podle recyklovatelnosti obalu výrobk? Naši stvo itelku jist též mrzí mrhání energií i nerostným bohatstvím pro výrobu úplných zbyte ností, nepot ebností, které si kupujeme poblouzn ni reklamními nabídkami, abychom se následovn t chto všelijakých verk zbavovali. O šet ení pitnou vodou i zne iš ování ovzduší ani nemluvím. M li bychom se tedy každý poctiv zamyslet, ím životní prost edí zbyte n zat žujeme, a konat lépe a zodpov dn ji. Snad již není pozd a m žeme doufat, že p írodní krásy uchováme i pro generace p íští a možná se i p íroda usmí í a zachová v naší zem pisné ší ce pro nás obvyklá ty i ro ní období, a to v etn léta, které se vydalo na dovolenou. Mnoho slune ních dn Vám všem p eje Šárka Frýdová p edsedkyn ob anského sdružení ZA VENKOV, o. s. Strana 3/24

4 Za platby elektrické energie m žete výrazn ušet it. Celková spot eba elekt iny v R je na vzestupu. Zatímco v roce 1991 byla pr m rná spot eba elektrické energie na jednoho obyvatele 4822 kwh, do roku 2010 se vyšplhala o 800 kwh výš. Náklady na úhradu elektrické energie tak tvo í d ležitou položku výdajové stránky domácností, ale i obce. Obec Synkov Slemeno v letošním roce zm nila svého dodavatele elektrické energie a touto zm nou dosáhla snížení ceny silové elekt iny o 177 K /MWh. U ve ejnosti je stále zažité, že jediný poskytovatel elektrické energie na našem území je spole nost EZ. To už dávno neplatí. Na eském trhu p sobí n kolik desítek samostatných dodavatel energie. Zm nu dodavatele je však t eba provád t s rozvahou. Nízká cena je mnohdy podmín na uzav ením nevypov ditelné smlouvy na delší období, což se nemusí v kone ném sou tu vyplatit. Je zde však i n kolik slušných spole ností, které nabízí výrazn výhodn jší cenu než EZ se standardní výpov dní lh tou 3 m síce a to je šance pro naše domácnosti. B žn tak m že dojít k úspo e až 10% naší ro ní útraty a nad tím už stojí zap emýšlet. Dalšího snížení náklad lze dosáhnout vy azením starších neefektivních spot ebi. Nap íklad dle statistik má 90 % domácností ledni ku starší t í let. Lidé ji asto m ní t eba až po patnácti letech. Stará lednice s t ídou spot eby C, která je v provozu nep etržit, m že mít spot ebu kolem 3 kwh denn, což p i pr m rné cen kolem 6 K /kwh p edstavuje i 18 K za den. Ro ní provoz takové lednice vyjde asi na 6400 K. Proti tomu náklady na provoz nízkoenergetické lednice t ídy A se spot ebou kolem 0,4 kwh denn iní jen n co p es dv koruny a ro ní provozní náklad je 840 K. Rozdíl ve spot eb v tomto p ípad m že dosáhnout 5500 K za rok. Pokud takovou ledni ku koupíte za 10 tisíc korun, investice se vrátí za 2 roky a po zbytek životnosti lednice uspo íte každý rok 5500 K, což je podstatn více, než kdybyste p i pr m rné spot eb elekt iny v dom m nili dodavatele. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 4/24

5 PLÁN AKCÍ sobota 29. ervna D TSKÝ DEN (na h išti ve Slemen ) PE ENÍ (u chlebové pece) prázdniny sobota 17. srpna sobota 31. srpna sobota 21. zá í sobota 28. zá í sobota 19. íjna sobota 26. íjna pátek 1. listopadu sobota 9. listopadu prosinec PE ENÍ (u chlebové pece) SYSLOJED OPEN - no ní tenisový turnaj (na h išti ve Slemen ) GULÁŠOVÉ SOUT ŽENÍ A PE ENÍ PE ENÍ (u chlebové pece) VÍTÁNÍ OB ÁNK DRAKIÁDA A PE ENÍ (u chlebové pece) PODZIMNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpe ný odpad, elektroodpad) DUŠI KOVÁ NOC SVATOMARTINSKÁ HUSA ROZSV CENÍ VÁNO NÍHO STROMU, TVO ENÍ O jednotlivých akcích budete p edem podrobn informováni prost ednictvím webových stránek obecního ú adu, vyv šenými plakátky, p ípadn zasláním textových SMS zpráv. Strana 5/24

6 ZŠ a MŠ Synkov Slemeno Ekohraní nás baví Také v tomto školním roce jsme díky Vám v sout ži Recyklohraní nasbírali cenné bodíky za sb r vysloužilých domácích elektrospot ebi, televizor, PC monitor a baterií. Body jsme pak mohli vym nit za p kné dárky. Vybrali jsme si v ci pro sport, zábavu i vzd lání: plastové frisbee, knížku Co jak pro - Železnice, plážovou hru v pouzd e a d ev ný hlavolam. D kujeme, že s námi pomáháte chránit životní prost edí, navíc si díky Vám užijeme i spoustu zábavy. Akce školy do konce školního roku 2012/ škola v p írod ve spolupráci se ZŠ Rove ( eský ráj, Bartošova Pec) výlet do mini zoo astolovice park (MŠ) výlet ve spolupráci s MŠ Rove na Kun tickou horu a do perníkové chaloupky (MŠ) rozlou ení s p edškoláky a školáky na školní zahrad (ZŠ, MŠ) p edání vysv d ení v ZŠ, ukon ení provozu ZŠ a MŠ p ed letními prázdninami ervenec malování celé školy zahájení provozu MŠ Strana 6/24

7 Perli ky ze školních lavic Formuli ídí formulá. Vašík Sládek Poš ák pracuje v poš árn. Elena Smisitelová vypracoval: Matyáš Ješina Co nám zanechaly obecní kroniky Živelné pohromy v obci Synkov-Slemeno Historie sahá až do 13. století. Velké zimy byly v letech 1408 a Nejv tší v období Dne 3. kv tna 1594 ve Slemen padaly kroupy více než hodinu a vydržely 3 dny, i když bylo teplo. Roku 1608 mrzlo od poloviny prosince do poloviny b ezna. Roku 1726 držel sníh do konce b ezna. Roku 1740 napadl Strana 7/24

8 v polovin íjna sníh a sešel až 1. kv tna. Pomrzlo mnoho dobytka, ale i lidí ve vesnicích. Stromy kvetly až v ervnu. Roku 1810 se ješt chumelilo. Roku 1868, 1838 a 1809 byly obrovské vich ice. Braly st echy a stromy, 6. ervence 1882 byla jen ve Slemen obrovská bou ka a 14. ervence op t. Nebe bylo v jednom plameni. V letech bylo velmi sucho a ješt k tomu dvoje krupobití. Obilí bylo vytlu eno na poli. Roku byla tuhá zima, mrzlo a bylo hodn sn hu. Pam tní knihy zaznamenaly i p írodní úkazy. Polární sv tlo na podzim z r Zem t esení po 3. hodin no ní zase velká povode. eky zaplavily 200 dom. Všechna úroda byla zni ena. Halleyova kometa se objevila na obloze roku 1835 a roku V letech byla hojnost ovoce. Odbyt byl v Prusku. V roce napadl 22. kv tna sníh, který hlavn ublížil žitu. Ten rok bylo i málo ovoce. 5. b ezna 1888 byl mráz 21 stup a potom až do 14. ervna pršelo. V roce byl mráz 25 stup. Jaro bylo špatné - 6 ned l pršelo. Všeho bylo málo obilí i ovoce. Roku 1890 byla velká vedra až 35 stup. V letech v ervenci obrovská tepla 41 stup. Ovoce spadlo. Roku 1895 byla tuhá zima, špatné jaro a dlouho mokro. Ovoce mimo švestek žádné. Od roku 1896 do roku 1900 nejsou žádné zprávy. Roku 1901 byla p kná úroda. Hojnost brambor, zima mírná - jen okolo minus 9 stup. Léto 1904 bylo teplé 35 až 42 stup. Od po átku kv tna do konce srpna ani nesprchlo. Zato byly velké požáry. Roku 1906 sežraly housenky úrodu zeleniny. Rok 1907 byl obstojný. V ned li 14. ervence 1907 stihla Rychnovsko obrovská povode. Ve Slemen a Synkov bylo zaplaveno celé údolí. Voda odnesla lávky i železné mosty. Ve Slemen dosahovala voda až na silnici pod kapli ku. Rok 1908 byl uspokojivý. Roku 1909 byla hojnost švestek. Stromy se lámaly pod úrodou. Roku 1910 byla úroda dobrá, ale v dob sklizní deštivo a obilí se zkazilo. Léto roku 1911 bylo suché, podzim p kný. Strana 8/24

9 O Vvánocích roku 1912 bylo tepleji než v lét. V dubnu bylo 34 stup. Léto bylo špatné. Žn se opozdily o 2-4 týdny. Na ja e 1914 všechno ovoce pomrzlo. Roku 1915 obilí shnilo na poli, brambory se kazily. Roku 1916 byla skromná úroda. Tak tomu bylo i následující rok. Zima roku 1918 byla nestálá, bez sn hu. Žn za aly až v srpnu, ale vše se zda ilo. Roku 1919 napadl sníh už 29. íjna. Stromy se polámaly. Na stromech shnila úroda. Roku 1920 bylo v lét 40 až 42 stup. Sedm ned l nepršelo. Byl nedostatek pitné vody. Roku 1921 byly holomrazy až do dubna. Vše pomrzlo. I p es velké sucho na polích roku byla úroda obstojná. Další roky byly pr m rné. Roku 1924 bylo málo sn hu. V únoru bylo 10 stup, 14. února až 14,5 stupn. Na ja e pomrzly pupeny. Roku 1925 odnesla voda sena z luk. Na ja e 1928 mrzlo ješt po átkem ervna. Bylo katastrofální sucho pro zeleninu. Po 150 letech se vrátily tuhé zimy. Pomrzlo hodn zv e a ptactva. Bylo 32 stup mrazu. Stromy uschly, pomrzly. Vznikla škoda v ovocná ství na adu let. Lenka i a ová Pod kování D kujeme za p ísp vky všem, kdo našli odvahu a p isp li tak k vytvo ení tohoto ob asníku. Také do dalšího vydání Syslojedu p ivítáme Vaše p ísp vky, a to nejen o historii, ale i z dalších oblastí našeho života nap.: recepty, rady do domácností, nápady pro d ti nebo také Vaše zajímavé životní p íb hy i zkušenosti. Své p ísp vky zasílejte do data uzáv rky uvedeného na zadní stran obalu na ovou adresu: Strana 9/24

10 Akce Dív í válka aneb ženy v pokušení Již po trnácté jsme se sešli u naší místní hosp dky, abychom si p i p íležitosti Kácení máje s chutí a radostí op t zahráli divadlo. Navázali jsme na lo skou hru ze Starých pov stí eských, a to letos pod názvem Dív í válka. Dev t herc se zda ile popralo s vtipným a jednoduchým scéná em. Letos nebylo v zákulisí o smích a trapasy nouze: Libuše zapomn la p ijít na scénu, Vlasta rovnou sko ila v textu do druhé poloviny hry a Stalince z staly šípy p ichycené na zadní ásti t la. P es veškeré hádky a spory ve h e dopadlo vše dob e a jak to mezi mužem a ženou bývá, usmi ování je nejlepší pod pe inou. A pokud si p átelé, myslíte, že ne: Tak b žte na kance!. S velkým pot šením musíme konstatovat, že malí diváci (a tato hra nem la nic spole ného s pohádkou) sledovali p íb h s velkou pozorností a s velkým smíchem. Záv rem bychom cht li moc pod kovat všem, kte í se letos na celé p íprav Kácení máje podíleli. Velké díky d tem ze ZŠ, MŠ a paním u itelkám za veselý doprovodný program. Zvláštní pod kování pat í paní Lence i a ové za krásný v nec inspirovaný tématem tvero ro ních období. Za ODS (ochotnický divadelní spolek) Májovka Hanka a Renáta Strana 10/24

11 Akce u chlebové pece a post ehy ze zákulisí o ima Pepy Frýdy sobota Ráno k nám p išla Petra Csibriová, Lenka í a ová, Petra od Kalousk a Michal Hanzlí ek s Michalem i a em. Kluci šli zatopit na sál do hospody a holky se daly do výroby kolá. O p l jedné p ijely paní u itelky a Stá a Kap uková a za aly p ipravovat v sále v ci na velikono ní jarmark. Pepa Provazník p inesl výrobky z proutí misky, koší ky a pomlázky a také ukázal, jak si pomlázku uplést. Petra Kuderová p edvád la výrobky z m d ného drátu a korálk. N kte í si zkusili i n jakou drobnost vyrobit. Od druhé hodiny pak prob hlo vystoupení d tí z mate ské a základní školy zam ené na Velikonoce, písni ky, tane ky a íkanky. ást z toho byla i v angli tin. Bylo to moc hezké. M li jsme p ipraveny i sout že pro d ti, ale nakonec jsme je neuskute nili kv li mrazivému po así. Takové vítání jara, kdy byly ve stínu minus 3 C, jsme ješt nem li. Pak jen odnosit v ci dom a honem do tepla ned le Od p l desáté uklízíme a stíráme podlahy v hospod po v erejší akci. P išel nám pomoci Michal i a pátek Michal Hanzlí ek nave er p ivezl selátko, které nám daroval Tonda Koubek. Selátko je p ipravené na pe ení a vypadá moc dob e. Dali jsme ho do chladírny. Je tady teplota asi 2 C sobota Jarda ráno v šest zatápí pec a v sedm hodin, když se p ijedu podívat, ohe v peci již ho í. Strana 11/24

12 Je docela chladno. Domlouváme se, že ješt p iloží v dev t hodin a ve dvanáct pak já. Jedu do Rychnova koupit ty i kousky b ku. P i návratu vidím okolo pece n kolik lidí, a tak se jdu podívat, co se d je. P ijely se podívat 2 starší manželské páry. Jeden je z Javornice a druhý pár jsou jejich n me tí p átelé, kte í si cht jí postavit na zahrad malou chlebovou pec, a tak nás s Jardou zpovídají. Ješt než se rozlou í, dávají nám po lahvi piva a n jaké malinké švestkové likéry. Ve dvanáct hodin p ihodím ješt jedno poleno. Ve ty i jedeme se Šárkou k peci a vezeme dva mazance jako pokus pro pe ení. Pec je ale plná e avých uhlík, a tak je nejprve musíme vymést. Pomáhá nám Martin Dohnálek, který se p išel podívat. Pak ekáme a ekáme, až pec trochu vychladne. To se již v hrnci pe e b ek k ve e i. P išel Jarda s Vla kou a dávají si také péct ve e i. Kone n m žeme do pece dát také mazance. P ijel Michal Hanzlí ek z práce a zkoušíme b ek, je výborný. Protože pec je stále p íliš horká, domlouváme se na vložení selátka až na devátou ve er a rozjíždíme se dom. Ozval se peca Jirka Závacký, že jede z Letohradu a rád by se stavil na selátko. Pozveme ho, aby u nás p espal. Ve er pak jedu vložit selátko do pece. Dostate n ho podlívám vodou a zamykám vrátka pece. Snad z n j nebude škvarek ned le Ráno v šest již nahlížím do peká e. Vše dob e dopadlo a selátko je dozlatova. Vyndávám ho z pece do kynárny. Po osmé ho otá ím a ono se úpln rozpadá, jak je prope ené. Ješt ho šoupnu do pece, a má barvu i zespodu. V deset se scházíme u pece a p ipravujeme se na výdej stravy. Je p kná zima, a tak v šíme plachtu okolo altánu. Roman Chaloupka Strana 12/24

13 p ivezl aparaturu a hraje. Sedíme pod altánem a koukáme, jak chumelí. V jedenáct p icházejí první hosté na ochutnání selátka. Maso je výborné a všem chutná. Nakonec ze selátka zbývají jen kosti a k že. Sklízíme v ci a ve t i odpoledne jsme doma. Na to, jaké bylo po así, se akce První jarní pe ení selátka vyda ila pond lí Jirka dopoledne dovezl pivo, 50l KEG Gambrinusu 10. Odpoledne jedeme se Šárkou do Rychnova koupit zamluvená kolena a ješt n jaké ingredience na štr dly. Kolena pak dávám do chladu do chladírny. V 18:00 se scházíme na h išti já, Michal a Roman Chaloupka a p ipravujeme zátop v peci. Mates Hanzlí ek pak zapaluje ohe v peci a my jedeme k nám do lesa pro vykotlaný strom, který je již vytažen na louce a p ipraven k odvozu. Je to maka ka a máme co d lat, abychom ho naložili na vozík. Ale nakonec je u altánu a zbývá ho trochu zakopat a vy ezat pilou o i a ústa. P ijel se podívat starosta a pomáhá nám. Hotovo, zítra ješt dám na kmen plechovou epici, aby kou a plameny šly jen vy ezanými otvory. P išli se podívat Michal i a s Pepou Kuderou a Milánek Štefek. N jak po desáté p ikládáme a rozcházíme se dom. Já pak ješt jedu o p l noci naposledy p iložit a honem spát úterý: arod jnice Ráno, hned jak se vzbudím, tak se jedu podívat na pec. D evo je kompletn sho elé a teplota se mi zdá dobrá. Zav u dví ka pece a jedu dom pro kastrol, do kterého dávám dv kolena a ta pak do pece o p l deváté. To bude ob d!!! Pak jedu do Rychnova nakoupit vše pot ebné. Mezitím p išla Vla ka a pomáhá Šárce p ipravit štr dly. Já zatím osolím a pokmínuju kolena, je jich 40 kousk a ješt na íznu k že na tvere ky. Kolena jsou po t ech hodinách perfektní a doma si hned jedno Strana 13/24

14 dávám. Je výborné. Holky pomalu dokon ují štr dly a já vymetám pec. Asi o p l jedné vezeme na h išt v ci a dáváme péct štr dly. Vyndám pípu na pult. Te musíme po kat 2 hodiny, než se v ní ustálí chladicí médium (funguje jako lednice). O p l druhé dávám péct kolena v našem velkém peká i a štr dly jsou už hotové a dáváme je do kynárny. Za hodinu potom dávám péct další kolena, aby se dopékala postupn. Okolo tvrté p ijel Martin Dohnálek a pokoušíme se složit a vzty it pártystan, ale fouká vítr a nejde to, a tak budeme bez pártystanu. O p l páté koukám na kolena: a ta hr za jsou bledá! V peci je te 150 C, a tak rozd lávám v pravém rohu pece ohe na p itopení. O p l šesté p icházejí první návšt vníci s d tmi a za ínají sout že. To si ídí Martin za naši Obec. Jarda Štefek za íná epovat pivo. D ti si zatím opékají bu ty na ohništi. Kolena jsou p ipravena o šesté a kupodivu jsou jako první hotova ta v malém peká i. Sout že skon ily a je zapálen velký ohe. Pak zapalují arod jnice Šárka a Vla ka ohe v našem vykotlaném kmeni. Tohle se moc líbí. Probíhá vyhlášení výsledk sout ží a zábava je v plném proudu. K poslechu hraje živá country kapela, se kterou hraje Martin Dohnálek. Ješt za sv tla Strana 14/24

15 dochází pivo, a tak kluci zatelefonují Jirkovi a ten p iveze 30 l KEG Staropramenu od Rendy z Besedy v astolovicích. Pak zas dojdou kelímky, a tak nám Radka zap j uje n jaké z obce. Pivo dochází po desáté a kolena jsou také pry. Vyšlo to tak akorát. Sn dly se dokonce i všechny štr dly. Sklidíme v ci na vozík a jedeme dom. Za íná pršet. Vyšlo to úpln na minutku. Ješt pak doma proplachuju vý epní za ízení a spát st eda Ráno v dev t jdeme s Jirkou uklidit pod altán. Pec je ješt docela teplá. P et ídíme plasty a uklidíme zbytky po sho elém ertovi. Jenom litujeme, že ert sho el kompletn, no snad zas n kdy natrefíme na vykotlaný strom. Z pera našich tená lov k je tím jedin tím co sám ze sebe vydá a rozdá. Roland Leonharddt Každý lov k musí myslet na sv j zp sob, protože na své cest vždy nachází n jakou pravdu anebo alespo zrnko pravdy, které mu v jeho život pom že. Jen nesmí být p i ch zi jako nev domé dobyt e, nýbrž se musí kontrolovat. Pouhý holý instinkt lov ku nesluší. Johann Wolfgang von Goethe Kdo nemá nikdy dost, protože je nenasytný, je chudák v mnohem hlubším smyslu, než ten nejchudší ubožák, nežli ten, komu skute n chybí spousta vn jších pot eb. Gottfried Ephraim Leasing Krásné léto zapln né slune nými dny p eje Vla ka Štefková Strana 15/24

16 Z moudrosti našich p edk Drbny Fenomén ženštin, jejichž hlavní inností bylo sledovat veškeré události ve svém okolí a své poznatky, dopln né vlastními ( zaru en správnými ) komentá i a názory na v c, je co nejvíce rozši ovat po okolí, jist není nikomu neznámý. Odpradávna pat il k životu každé vesnice i malom sta, kde se lidé navzájem znali a jak se íká: vid li si až do talí e. A protože lidé toho o sob hodn v d li, dokázali rychle rozpoznat, od koho mohou brát sd lené v ci za skute n v rohodné. Drbny, které jen pomlouvaly a uzp sobovaly si pravdu dle svých názor a pot eb, po právu nem li v oblib a odsuzovali je. A m li pro. Ší ené pomluvy se jen t žko vyvracejí a asto dokážou leckomu zna n znep íjemnit a zkomplikovat, nebo i zni it existenci (povídka Jana Nerudy - P ivedla žebráka na mizinu). Dnešní život na vesnici v tšinou vypadá jinak. Lidé jsou uzav en jší a p íliš toho nev dí ani o svých sousedech, natož o d ní na druhém konci vesnice. Zdá se, že drbny žijí už jen ve filmech Zde ka Trošky, kde jsou skute n jevem komickým, ale ne nebezpe ným. Opak je však pravdou. Situace se jen globalizovala a z drben ( asto v mužské podob ) se stali paparazzi a reporté i, ímž se nechci nijak dotknout, bohužel menšiny, slušných reportér, kte í nám v cn a bez vlastní zaujatosti podávají informace. Sd lovací prost edky nás zahrnují zprávami ze soukromí celebrit, r znými polopravdami i pomluvami. Pokud jsme seznamováni s novými zákony, s projevy a iny politik a státník i s d ním ve sv t, je zna ná ást zprávy v nována i komentá m (a rozhodn ne nezaujatým) na danou v c (nap. když politik zkritizuje pozdní zapo etí prací na protipovod ových opat eních, nezabývá se komentá tím, zda je výtka oprávn ná, ale obviní kritika, že se chce zviditelnit). Strana 16/24

17 Ve vzdálených p ípadech nemáme možnost p esv d it se o pravé skute nosti, proto se o to ani nesnažíme. P ijímáme tyto novodobé drby jako pravdivé, a tím v podstat podléháme manipulaci. Zabýváme se problémy celebrit, ale osud našeho okolí je nám lhostejný. P ijímáme nám podsouvané názory a nevytvá íme si vlastní. Neodsuzujeme ty, kte í nám zkreslené zprávy p edávají a nezabýváme se jejich dopady. A to komické rozhodn není. Lída Hoffmanová Sout ž o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou Jak jsme vás již v minulém ísle Syslojedu informovali, knihovna U Mok inky v Mokrém spole n s Rychnovským deníkem po ádají 3. ro ník sout že o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou. V sou asné dob probíhají výstavy zpravodaj v knihovnách a na obecních ú adech. V letošním roce je do sout že p ihlášeno 40 zpravodaj, tak pevn v íme, že se náš zpravodaj Syslojed bude líbit a že nás v hlasování podpo íte. Bližší informace naleznete na internetových stránkách obce Mokré Bezdrátové p ipojení k internetu Ji í Málek a Petra Csibriová Vážení obyvatelé, v sou asnosti je poskytovatelem bezdrátového p ipojení internetu v naší obci firma COMA s.r.o. z Poli ky (sí UNET: Nov v naší obci funguje internetová spole nost Strana 17/24

18 Tlapnet s.r.o. Veškeré informace o možnosti internetového p ipojení prost ednictvím firmy Tlapnet s. r. o. najdete na webových stránkách nebo na pobo ce spole nosti v Rychnov n. Kn žnou, ul. Panská 77 tel. kontaktech: (pobo ka RK, Po-Pá, 8-17 h) centrální dispe ink OBECNÍ Ú AD Synkov Slemeno INFORMUJE Usnesení ze dne : Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno schvaluje: : jako usnesení. 1 vyhlášku obce Synkov-Slemeno. 01/2013, kterou se m ní obecn závazná vyhláška. 02/2012, o místních poplatcích, : jako usnesení. 2, že se rozhodnutí o prodeji pozemku. 311/8 v k.ú. Synkov odkládá do dokon ení zjiš ování pr b hu hranic pozemk a vn jšího obvodu budov k.ú. Synkov, : jako usnesení. 3 souhlas se za azením správního území obce Synkov-Slemeno do územní p sobnosti Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV, : jako usnesení. 4 smlouvu mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou Tlapnet s.r.o. se sídlem v áslavi o umíst ní za ízení na budov Obecního ú adu v Synkov. p. 48 a pov ení starosty obce k podpisu této smlouvy, : jako usnesení. 5 zám r pronajmout obecní pozemek v areálu sportovišt ve Slemen firm UNET s.r.o. se sídlem v Poli ce pro ú ely umíst ní vysíla e, p i emž zám r pronajmout pozemek bude vyv šen po up esn ní místa, : jako usnesení. 6 p ijetí dotace ve výši ,- K z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na projekt "Rekonstrukce místní komunikace" a uzav ení Strana 18/24

19 smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, tj. pov ení starosty obce jejím podpisem, : jako usnesení. 7 stanovisko Obce Synkov-Slemeno jako odpov na návrh ešení ostatní komunikace umíst né na pozemku v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 8 smlouvu o sdružených službách dodávek elekt iny mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou CENTROPOL ENERGY a.s., Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno souhlasí: : jako usnesení. 9a) s návrhem starosty obce nechat zhotovit cenovou nabídku na opravu obecní komunikace dle žádosti p. Šime ka a sl. Jansové. Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno vzalo na v domí: : jako usnesení. 9b) žádost p. Hofmanové z Jedliny o umíst ní dopravního zrcadla, : jako usnesení. 10 informace sd lené v bodech 10a) a 10b). Rekonstrukce vlakových zastávek Po n kolikaletém úsilí, tj. po n kolika žádostech obce, zahájily eské dráhy, s. p., rekonstrukci obou vlakových zastávek v obci. Vým na nám byla telefonicky potvrzena již na konci roku 2012 a ani my na obecním ú ad jsme netušili, co se ve skute nosti bude dít. Práce na zastávkách za aly asi p ed Strana 19/24

20 m sícem a výsledek je dnes již viditelný. Celý projekt financovaly eské dráhy, s. p. a vytvo ily tam, co vytvo ily. Obec nem la žádné informace o podob a rozsahu vým ny - tolik k dotaz m, pro to te vypadá takto. My nevíme, ale domníváme se, že výsledek je mnohem lepší než to, co tam bývalo p edtím. No posu te sami... Dobrovolná brigáda v naší obci V minulém ísle jsem si dovolil zapolemizovat nad možností obnovení spole ných obecních brigád. A nez stalo jen u myšlenky. Na sobotu dne 27. dubna jsme vyhlásili dobrovolnou pomoc Strana 20/24

21 s úklidem ve ejných prostranství. Nakonec se sešla jen hrstka ob an v po tu cca 15 osob. I tak se ale poda ilo uklidit n kolik ve ejných míst, jako je okolí kaple Sv. Josefa ve Slemen, multifunk ní areál, prostranství p ed hospodou apod. Zm na byla opravdu viditelná. Dovolil bych si tímto moc pod kovat zú astn ným ob an m za to, že si našli prostor ve svém volném ase ud lat n co pro naši obec. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 21/24

22 SYSLOJED (synkovsko slemenský ob asník a jedlinský tiež) je informa ní periodikum vycházející 4x ro n pro ob any obce Synkov- Slemeno. Vydavatel: Ob anské sdružení ZA VENKOV, o. s., I , se sídlem Synkov Slemeno, ást Synkov p. 48, Rychnov nad Kn žnou za finan ní podpory Obce Synkov Slemeno. Ev..: MK R E Místo vydávání: obec Synkov Slemeno Redak ní rada: Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Ji í Málek, DiS., Jaroslav Štefek íslo: 2/2013 Datum vydání: Zasílání p ísp vk :P ísp vky v elektronické podob zasílejte prosím na e- mailovou adresu: p ípadn v listinné podob na výše uvedenou adresu. Uzáv rka pro zasílání p ísp vk do p íštího ísla je Po tomto termínu nezaru ujeme zve ejn ní Vašich p ísp vk. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, Strana 22/24

23 Kácení máje

24 D tský karneval arod jnice Nová zastávka ve Slemen

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více