POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!"

Transkript

1 Csibriová 2 / 2013

2 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do na ech nebo FB - událost Syslojed Open 2013 PO ÁDÁ A ZVE OB ANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. T šíme se na Vás!

3 Oblak závoj t žký ukrývá slune ní svit A t žké kapky dešt trhají paprsk nit V t e, už zaduj a osvobo tu zlatou zá, A slunce rozjasní každému tvá! A teplo proh eje bytosti všechny i zem V zahradách kv ty r ží i na polích len Milí tená i, p i spat ení data v kalendá i se mi ani nechce v it, že zanedlouho nastanou d tmi toužebn o ekávané prázdniny a že se tudíž ro ní období m ní v léto. Zatím to však p i pohledu na zamra enou oblohu vypadá, že se léto z naší zem spíše vypravilo n kam daleko na exotickou dovolenou a na nás jaksi pozapomn lo. O to více o sob bohužel dává v d t vytrvalý déš, který nás dokáže p kn potrápit, o rozvodn ných tocích nemluv. A tak si íkám, že nám tím asi chce naše Matka p íroda n co d ležitého sd lit. Možná plá e nad naším chováním k ní Je smutná z hromad odpadk, kterými ji zaplavujeme nejen z pr myslu, ale i z domácností. Ruku na srdce, kdo p i nákupu potravin i spot ebního zboží vybírá také podle recyklovatelnosti obalu výrobk? Naši stvo itelku jist též mrzí mrhání energií i nerostným bohatstvím pro výrobu úplných zbyte ností, nepot ebností, které si kupujeme poblouzn ni reklamními nabídkami, abychom se následovn t chto všelijakých verk zbavovali. O šet ení pitnou vodou i zne iš ování ovzduší ani nemluvím. M li bychom se tedy každý poctiv zamyslet, ím životní prost edí zbyte n zat žujeme, a konat lépe a zodpov dn ji. Snad již není pozd a m žeme doufat, že p írodní krásy uchováme i pro generace p íští a možná se i p íroda usmí í a zachová v naší zem pisné ší ce pro nás obvyklá ty i ro ní období, a to v etn léta, které se vydalo na dovolenou. Mnoho slune ních dn Vám všem p eje Šárka Frýdová p edsedkyn ob anského sdružení ZA VENKOV, o. s. Strana 3/24

4 Za platby elektrické energie m žete výrazn ušet it. Celková spot eba elekt iny v R je na vzestupu. Zatímco v roce 1991 byla pr m rná spot eba elektrické energie na jednoho obyvatele 4822 kwh, do roku 2010 se vyšplhala o 800 kwh výš. Náklady na úhradu elektrické energie tak tvo í d ležitou položku výdajové stránky domácností, ale i obce. Obec Synkov Slemeno v letošním roce zm nila svého dodavatele elektrické energie a touto zm nou dosáhla snížení ceny silové elekt iny o 177 K /MWh. U ve ejnosti je stále zažité, že jediný poskytovatel elektrické energie na našem území je spole nost EZ. To už dávno neplatí. Na eském trhu p sobí n kolik desítek samostatných dodavatel energie. Zm nu dodavatele je však t eba provád t s rozvahou. Nízká cena je mnohdy podmín na uzav ením nevypov ditelné smlouvy na delší období, což se nemusí v kone ném sou tu vyplatit. Je zde však i n kolik slušných spole ností, které nabízí výrazn výhodn jší cenu než EZ se standardní výpov dní lh tou 3 m síce a to je šance pro naše domácnosti. B žn tak m že dojít k úspo e až 10% naší ro ní útraty a nad tím už stojí zap emýšlet. Dalšího snížení náklad lze dosáhnout vy azením starších neefektivních spot ebi. Nap íklad dle statistik má 90 % domácností ledni ku starší t í let. Lidé ji asto m ní t eba až po patnácti letech. Stará lednice s t ídou spot eby C, která je v provozu nep etržit, m že mít spot ebu kolem 3 kwh denn, což p i pr m rné cen kolem 6 K /kwh p edstavuje i 18 K za den. Ro ní provoz takové lednice vyjde asi na 6400 K. Proti tomu náklady na provoz nízkoenergetické lednice t ídy A se spot ebou kolem 0,4 kwh denn iní jen n co p es dv koruny a ro ní provozní náklad je 840 K. Rozdíl ve spot eb v tomto p ípad m že dosáhnout 5500 K za rok. Pokud takovou ledni ku koupíte za 10 tisíc korun, investice se vrátí za 2 roky a po zbytek životnosti lednice uspo íte každý rok 5500 K, což je podstatn více, než kdybyste p i pr m rné spot eb elekt iny v dom m nili dodavatele. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 4/24

5 PLÁN AKCÍ sobota 29. ervna D TSKÝ DEN (na h išti ve Slemen ) PE ENÍ (u chlebové pece) prázdniny sobota 17. srpna sobota 31. srpna sobota 21. zá í sobota 28. zá í sobota 19. íjna sobota 26. íjna pátek 1. listopadu sobota 9. listopadu prosinec PE ENÍ (u chlebové pece) SYSLOJED OPEN - no ní tenisový turnaj (na h išti ve Slemen ) GULÁŠOVÉ SOUT ŽENÍ A PE ENÍ PE ENÍ (u chlebové pece) VÍTÁNÍ OB ÁNK DRAKIÁDA A PE ENÍ (u chlebové pece) PODZIMNÍ ÚKLID (velkoobjemové kontejnery, nebezpe ný odpad, elektroodpad) DUŠI KOVÁ NOC SVATOMARTINSKÁ HUSA ROZSV CENÍ VÁNO NÍHO STROMU, TVO ENÍ O jednotlivých akcích budete p edem podrobn informováni prost ednictvím webových stránek obecního ú adu, vyv šenými plakátky, p ípadn zasláním textových SMS zpráv. Strana 5/24

6 ZŠ a MŠ Synkov Slemeno Ekohraní nás baví Také v tomto školním roce jsme díky Vám v sout ži Recyklohraní nasbírali cenné bodíky za sb r vysloužilých domácích elektrospot ebi, televizor, PC monitor a baterií. Body jsme pak mohli vym nit za p kné dárky. Vybrali jsme si v ci pro sport, zábavu i vzd lání: plastové frisbee, knížku Co jak pro - Železnice, plážovou hru v pouzd e a d ev ný hlavolam. D kujeme, že s námi pomáháte chránit životní prost edí, navíc si díky Vám užijeme i spoustu zábavy. Akce školy do konce školního roku 2012/ škola v p írod ve spolupráci se ZŠ Rove ( eský ráj, Bartošova Pec) výlet do mini zoo astolovice park (MŠ) výlet ve spolupráci s MŠ Rove na Kun tickou horu a do perníkové chaloupky (MŠ) rozlou ení s p edškoláky a školáky na školní zahrad (ZŠ, MŠ) p edání vysv d ení v ZŠ, ukon ení provozu ZŠ a MŠ p ed letními prázdninami ervenec malování celé školy zahájení provozu MŠ Strana 6/24

7 Perli ky ze školních lavic Formuli ídí formulá. Vašík Sládek Poš ák pracuje v poš árn. Elena Smisitelová vypracoval: Matyáš Ješina Co nám zanechaly obecní kroniky Živelné pohromy v obci Synkov-Slemeno Historie sahá až do 13. století. Velké zimy byly v letech 1408 a Nejv tší v období Dne 3. kv tna 1594 ve Slemen padaly kroupy více než hodinu a vydržely 3 dny, i když bylo teplo. Roku 1608 mrzlo od poloviny prosince do poloviny b ezna. Roku 1726 držel sníh do konce b ezna. Roku 1740 napadl Strana 7/24

8 v polovin íjna sníh a sešel až 1. kv tna. Pomrzlo mnoho dobytka, ale i lidí ve vesnicích. Stromy kvetly až v ervnu. Roku 1810 se ješt chumelilo. Roku 1868, 1838 a 1809 byly obrovské vich ice. Braly st echy a stromy, 6. ervence 1882 byla jen ve Slemen obrovská bou ka a 14. ervence op t. Nebe bylo v jednom plameni. V letech bylo velmi sucho a ješt k tomu dvoje krupobití. Obilí bylo vytlu eno na poli. Roku byla tuhá zima, mrzlo a bylo hodn sn hu. Pam tní knihy zaznamenaly i p írodní úkazy. Polární sv tlo na podzim z r Zem t esení po 3. hodin no ní zase velká povode. eky zaplavily 200 dom. Všechna úroda byla zni ena. Halleyova kometa se objevila na obloze roku 1835 a roku V letech byla hojnost ovoce. Odbyt byl v Prusku. V roce napadl 22. kv tna sníh, který hlavn ublížil žitu. Ten rok bylo i málo ovoce. 5. b ezna 1888 byl mráz 21 stup a potom až do 14. ervna pršelo. V roce byl mráz 25 stup. Jaro bylo špatné - 6 ned l pršelo. Všeho bylo málo obilí i ovoce. Roku 1890 byla velká vedra až 35 stup. V letech v ervenci obrovská tepla 41 stup. Ovoce spadlo. Roku 1895 byla tuhá zima, špatné jaro a dlouho mokro. Ovoce mimo švestek žádné. Od roku 1896 do roku 1900 nejsou žádné zprávy. Roku 1901 byla p kná úroda. Hojnost brambor, zima mírná - jen okolo minus 9 stup. Léto 1904 bylo teplé 35 až 42 stup. Od po átku kv tna do konce srpna ani nesprchlo. Zato byly velké požáry. Roku 1906 sežraly housenky úrodu zeleniny. Rok 1907 byl obstojný. V ned li 14. ervence 1907 stihla Rychnovsko obrovská povode. Ve Slemen a Synkov bylo zaplaveno celé údolí. Voda odnesla lávky i železné mosty. Ve Slemen dosahovala voda až na silnici pod kapli ku. Rok 1908 byl uspokojivý. Roku 1909 byla hojnost švestek. Stromy se lámaly pod úrodou. Roku 1910 byla úroda dobrá, ale v dob sklizní deštivo a obilí se zkazilo. Léto roku 1911 bylo suché, podzim p kný. Strana 8/24

9 O Vvánocích roku 1912 bylo tepleji než v lét. V dubnu bylo 34 stup. Léto bylo špatné. Žn se opozdily o 2-4 týdny. Na ja e 1914 všechno ovoce pomrzlo. Roku 1915 obilí shnilo na poli, brambory se kazily. Roku 1916 byla skromná úroda. Tak tomu bylo i následující rok. Zima roku 1918 byla nestálá, bez sn hu. Žn za aly až v srpnu, ale vše se zda ilo. Roku 1919 napadl sníh už 29. íjna. Stromy se polámaly. Na stromech shnila úroda. Roku 1920 bylo v lét 40 až 42 stup. Sedm ned l nepršelo. Byl nedostatek pitné vody. Roku 1921 byly holomrazy až do dubna. Vše pomrzlo. I p es velké sucho na polích roku byla úroda obstojná. Další roky byly pr m rné. Roku 1924 bylo málo sn hu. V únoru bylo 10 stup, 14. února až 14,5 stupn. Na ja e pomrzly pupeny. Roku 1925 odnesla voda sena z luk. Na ja e 1928 mrzlo ješt po átkem ervna. Bylo katastrofální sucho pro zeleninu. Po 150 letech se vrátily tuhé zimy. Pomrzlo hodn zv e a ptactva. Bylo 32 stup mrazu. Stromy uschly, pomrzly. Vznikla škoda v ovocná ství na adu let. Lenka i a ová Pod kování D kujeme za p ísp vky všem, kdo našli odvahu a p isp li tak k vytvo ení tohoto ob asníku. Také do dalšího vydání Syslojedu p ivítáme Vaše p ísp vky, a to nejen o historii, ale i z dalších oblastí našeho života nap.: recepty, rady do domácností, nápady pro d ti nebo také Vaše zajímavé životní p íb hy i zkušenosti. Své p ísp vky zasílejte do data uzáv rky uvedeného na zadní stran obalu na ovou adresu: Strana 9/24

10 Akce Dív í válka aneb ženy v pokušení Již po trnácté jsme se sešli u naší místní hosp dky, abychom si p i p íležitosti Kácení máje s chutí a radostí op t zahráli divadlo. Navázali jsme na lo skou hru ze Starých pov stí eských, a to letos pod názvem Dív í válka. Dev t herc se zda ile popralo s vtipným a jednoduchým scéná em. Letos nebylo v zákulisí o smích a trapasy nouze: Libuše zapomn la p ijít na scénu, Vlasta rovnou sko ila v textu do druhé poloviny hry a Stalince z staly šípy p ichycené na zadní ásti t la. P es veškeré hádky a spory ve h e dopadlo vše dob e a jak to mezi mužem a ženou bývá, usmi ování je nejlepší pod pe inou. A pokud si p átelé, myslíte, že ne: Tak b žte na kance!. S velkým pot šením musíme konstatovat, že malí diváci (a tato hra nem la nic spole ného s pohádkou) sledovali p íb h s velkou pozorností a s velkým smíchem. Záv rem bychom cht li moc pod kovat všem, kte í se letos na celé p íprav Kácení máje podíleli. Velké díky d tem ze ZŠ, MŠ a paním u itelkám za veselý doprovodný program. Zvláštní pod kování pat í paní Lence i a ové za krásný v nec inspirovaný tématem tvero ro ních období. Za ODS (ochotnický divadelní spolek) Májovka Hanka a Renáta Strana 10/24

11 Akce u chlebové pece a post ehy ze zákulisí o ima Pepy Frýdy sobota Ráno k nám p išla Petra Csibriová, Lenka í a ová, Petra od Kalousk a Michal Hanzlí ek s Michalem i a em. Kluci šli zatopit na sál do hospody a holky se daly do výroby kolá. O p l jedné p ijely paní u itelky a Stá a Kap uková a za aly p ipravovat v sále v ci na velikono ní jarmark. Pepa Provazník p inesl výrobky z proutí misky, koší ky a pomlázky a také ukázal, jak si pomlázku uplést. Petra Kuderová p edvád la výrobky z m d ného drátu a korálk. N kte í si zkusili i n jakou drobnost vyrobit. Od druhé hodiny pak prob hlo vystoupení d tí z mate ské a základní školy zam ené na Velikonoce, písni ky, tane ky a íkanky. ást z toho byla i v angli tin. Bylo to moc hezké. M li jsme p ipraveny i sout že pro d ti, ale nakonec jsme je neuskute nili kv li mrazivému po así. Takové vítání jara, kdy byly ve stínu minus 3 C, jsme ješt nem li. Pak jen odnosit v ci dom a honem do tepla ned le Od p l desáté uklízíme a stíráme podlahy v hospod po v erejší akci. P išel nám pomoci Michal i a pátek Michal Hanzlí ek nave er p ivezl selátko, které nám daroval Tonda Koubek. Selátko je p ipravené na pe ení a vypadá moc dob e. Dali jsme ho do chladírny. Je tady teplota asi 2 C sobota Jarda ráno v šest zatápí pec a v sedm hodin, když se p ijedu podívat, ohe v peci již ho í. Strana 11/24

12 Je docela chladno. Domlouváme se, že ješt p iloží v dev t hodin a ve dvanáct pak já. Jedu do Rychnova koupit ty i kousky b ku. P i návratu vidím okolo pece n kolik lidí, a tak se jdu podívat, co se d je. P ijely se podívat 2 starší manželské páry. Jeden je z Javornice a druhý pár jsou jejich n me tí p átelé, kte í si cht jí postavit na zahrad malou chlebovou pec, a tak nás s Jardou zpovídají. Ješt než se rozlou í, dávají nám po lahvi piva a n jaké malinké švestkové likéry. Ve dvanáct hodin p ihodím ješt jedno poleno. Ve ty i jedeme se Šárkou k peci a vezeme dva mazance jako pokus pro pe ení. Pec je ale plná e avých uhlík, a tak je nejprve musíme vymést. Pomáhá nám Martin Dohnálek, který se p išel podívat. Pak ekáme a ekáme, až pec trochu vychladne. To se již v hrnci pe e b ek k ve e i. P išel Jarda s Vla kou a dávají si také péct ve e i. Kone n m žeme do pece dát také mazance. P ijel Michal Hanzlí ek z práce a zkoušíme b ek, je výborný. Protože pec je stále p íliš horká, domlouváme se na vložení selátka až na devátou ve er a rozjíždíme se dom. Ozval se peca Jirka Závacký, že jede z Letohradu a rád by se stavil na selátko. Pozveme ho, aby u nás p espal. Ve er pak jedu vložit selátko do pece. Dostate n ho podlívám vodou a zamykám vrátka pece. Snad z n j nebude škvarek ned le Ráno v šest již nahlížím do peká e. Vše dob e dopadlo a selátko je dozlatova. Vyndávám ho z pece do kynárny. Po osmé ho otá ím a ono se úpln rozpadá, jak je prope ené. Ješt ho šoupnu do pece, a má barvu i zespodu. V deset se scházíme u pece a p ipravujeme se na výdej stravy. Je p kná zima, a tak v šíme plachtu okolo altánu. Roman Chaloupka Strana 12/24

13 p ivezl aparaturu a hraje. Sedíme pod altánem a koukáme, jak chumelí. V jedenáct p icházejí první hosté na ochutnání selátka. Maso je výborné a všem chutná. Nakonec ze selátka zbývají jen kosti a k že. Sklízíme v ci a ve t i odpoledne jsme doma. Na to, jaké bylo po así, se akce První jarní pe ení selátka vyda ila pond lí Jirka dopoledne dovezl pivo, 50l KEG Gambrinusu 10. Odpoledne jedeme se Šárkou do Rychnova koupit zamluvená kolena a ješt n jaké ingredience na štr dly. Kolena pak dávám do chladu do chladírny. V 18:00 se scházíme na h išti já, Michal a Roman Chaloupka a p ipravujeme zátop v peci. Mates Hanzlí ek pak zapaluje ohe v peci a my jedeme k nám do lesa pro vykotlaný strom, který je již vytažen na louce a p ipraven k odvozu. Je to maka ka a máme co d lat, abychom ho naložili na vozík. Ale nakonec je u altánu a zbývá ho trochu zakopat a vy ezat pilou o i a ústa. P ijel se podívat starosta a pomáhá nám. Hotovo, zítra ješt dám na kmen plechovou epici, aby kou a plameny šly jen vy ezanými otvory. P išli se podívat Michal i a s Pepou Kuderou a Milánek Štefek. N jak po desáté p ikládáme a rozcházíme se dom. Já pak ješt jedu o p l noci naposledy p iložit a honem spát úterý: arod jnice Ráno, hned jak se vzbudím, tak se jedu podívat na pec. D evo je kompletn sho elé a teplota se mi zdá dobrá. Zav u dví ka pece a jedu dom pro kastrol, do kterého dávám dv kolena a ta pak do pece o p l deváté. To bude ob d!!! Pak jedu do Rychnova nakoupit vše pot ebné. Mezitím p išla Vla ka a pomáhá Šárce p ipravit štr dly. Já zatím osolím a pokmínuju kolena, je jich 40 kousk a ješt na íznu k že na tvere ky. Kolena jsou po t ech hodinách perfektní a doma si hned jedno Strana 13/24

14 dávám. Je výborné. Holky pomalu dokon ují štr dly a já vymetám pec. Asi o p l jedné vezeme na h išt v ci a dáváme péct štr dly. Vyndám pípu na pult. Te musíme po kat 2 hodiny, než se v ní ustálí chladicí médium (funguje jako lednice). O p l druhé dávám péct kolena v našem velkém peká i a štr dly jsou už hotové a dáváme je do kynárny. Za hodinu potom dávám péct další kolena, aby se dopékala postupn. Okolo tvrté p ijel Martin Dohnálek a pokoušíme se složit a vzty it pártystan, ale fouká vítr a nejde to, a tak budeme bez pártystanu. O p l páté koukám na kolena: a ta hr za jsou bledá! V peci je te 150 C, a tak rozd lávám v pravém rohu pece ohe na p itopení. O p l šesté p icházejí první návšt vníci s d tmi a za ínají sout že. To si ídí Martin za naši Obec. Jarda Štefek za íná epovat pivo. D ti si zatím opékají bu ty na ohništi. Kolena jsou p ipravena o šesté a kupodivu jsou jako první hotova ta v malém peká i. Sout že skon ily a je zapálen velký ohe. Pak zapalují arod jnice Šárka a Vla ka ohe v našem vykotlaném kmeni. Tohle se moc líbí. Probíhá vyhlášení výsledk sout ží a zábava je v plném proudu. K poslechu hraje živá country kapela, se kterou hraje Martin Dohnálek. Ješt za sv tla Strana 14/24

15 dochází pivo, a tak kluci zatelefonují Jirkovi a ten p iveze 30 l KEG Staropramenu od Rendy z Besedy v astolovicích. Pak zas dojdou kelímky, a tak nám Radka zap j uje n jaké z obce. Pivo dochází po desáté a kolena jsou také pry. Vyšlo to tak akorát. Sn dly se dokonce i všechny štr dly. Sklidíme v ci na vozík a jedeme dom. Za íná pršet. Vyšlo to úpln na minutku. Ješt pak doma proplachuju vý epní za ízení a spát st eda Ráno v dev t jdeme s Jirkou uklidit pod altán. Pec je ješt docela teplá. P et ídíme plasty a uklidíme zbytky po sho elém ertovi. Jenom litujeme, že ert sho el kompletn, no snad zas n kdy natrefíme na vykotlaný strom. Z pera našich tená lov k je tím jedin tím co sám ze sebe vydá a rozdá. Roland Leonharddt Každý lov k musí myslet na sv j zp sob, protože na své cest vždy nachází n jakou pravdu anebo alespo zrnko pravdy, které mu v jeho život pom že. Jen nesmí být p i ch zi jako nev domé dobyt e, nýbrž se musí kontrolovat. Pouhý holý instinkt lov ku nesluší. Johann Wolfgang von Goethe Kdo nemá nikdy dost, protože je nenasytný, je chudák v mnohem hlubším smyslu, než ten nejchudší ubožák, nežli ten, komu skute n chybí spousta vn jších pot eb. Gottfried Ephraim Leasing Krásné léto zapln né slune nými dny p eje Vla ka Štefková Strana 15/24

16 Z moudrosti našich p edk Drbny Fenomén ženštin, jejichž hlavní inností bylo sledovat veškeré události ve svém okolí a své poznatky, dopln né vlastními ( zaru en správnými ) komentá i a názory na v c, je co nejvíce rozši ovat po okolí, jist není nikomu neznámý. Odpradávna pat il k životu každé vesnice i malom sta, kde se lidé navzájem znali a jak se íká: vid li si až do talí e. A protože lidé toho o sob hodn v d li, dokázali rychle rozpoznat, od koho mohou brát sd lené v ci za skute n v rohodné. Drbny, které jen pomlouvaly a uzp sobovaly si pravdu dle svých názor a pot eb, po právu nem li v oblib a odsuzovali je. A m li pro. Ší ené pomluvy se jen t žko vyvracejí a asto dokážou leckomu zna n znep íjemnit a zkomplikovat, nebo i zni it existenci (povídka Jana Nerudy - P ivedla žebráka na mizinu). Dnešní život na vesnici v tšinou vypadá jinak. Lidé jsou uzav en jší a p íliš toho nev dí ani o svých sousedech, natož o d ní na druhém konci vesnice. Zdá se, že drbny žijí už jen ve filmech Zde ka Trošky, kde jsou skute n jevem komickým, ale ne nebezpe ným. Opak je však pravdou. Situace se jen globalizovala a z drben ( asto v mužské podob ) se stali paparazzi a reporté i, ímž se nechci nijak dotknout, bohužel menšiny, slušných reportér, kte í nám v cn a bez vlastní zaujatosti podávají informace. Sd lovací prost edky nás zahrnují zprávami ze soukromí celebrit, r znými polopravdami i pomluvami. Pokud jsme seznamováni s novými zákony, s projevy a iny politik a státník i s d ním ve sv t, je zna ná ást zprávy v nována i komentá m (a rozhodn ne nezaujatým) na danou v c (nap. když politik zkritizuje pozdní zapo etí prací na protipovod ových opat eních, nezabývá se komentá tím, zda je výtka oprávn ná, ale obviní kritika, že se chce zviditelnit). Strana 16/24

17 Ve vzdálených p ípadech nemáme možnost p esv d it se o pravé skute nosti, proto se o to ani nesnažíme. P ijímáme tyto novodobé drby jako pravdivé, a tím v podstat podléháme manipulaci. Zabýváme se problémy celebrit, ale osud našeho okolí je nám lhostejný. P ijímáme nám podsouvané názory a nevytvá íme si vlastní. Neodsuzujeme ty, kte í nám zkreslené zprávy p edávají a nezabýváme se jejich dopady. A to komické rozhodn není. Lída Hoffmanová Sout ž o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou Jak jsme vás již v minulém ísle Syslojedu informovali, knihovna U Mok inky v Mokrém spole n s Rychnovským deníkem po ádají 3. ro ník sout že o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kn žnou. V sou asné dob probíhají výstavy zpravodaj v knihovnách a na obecních ú adech. V letošním roce je do sout že p ihlášeno 40 zpravodaj, tak pevn v íme, že se náš zpravodaj Syslojed bude líbit a že nás v hlasování podpo íte. Bližší informace naleznete na internetových stránkách obce Mokré Bezdrátové p ipojení k internetu Ji í Málek a Petra Csibriová Vážení obyvatelé, v sou asnosti je poskytovatelem bezdrátového p ipojení internetu v naší obci firma COMA s.r.o. z Poli ky (sí UNET: Nov v naší obci funguje internetová spole nost Strana 17/24

18 Tlapnet s.r.o. Veškeré informace o možnosti internetového p ipojení prost ednictvím firmy Tlapnet s. r. o. najdete na webových stránkách nebo na pobo ce spole nosti v Rychnov n. Kn žnou, ul. Panská 77 tel. kontaktech: (pobo ka RK, Po-Pá, 8-17 h) centrální dispe ink OBECNÍ Ú AD Synkov Slemeno INFORMUJE Usnesení ze dne : Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno schvaluje: : jako usnesení. 1 vyhlášku obce Synkov-Slemeno. 01/2013, kterou se m ní obecn závazná vyhláška. 02/2012, o místních poplatcích, : jako usnesení. 2, že se rozhodnutí o prodeji pozemku. 311/8 v k.ú. Synkov odkládá do dokon ení zjiš ování pr b hu hranic pozemk a vn jšího obvodu budov k.ú. Synkov, : jako usnesení. 3 souhlas se za azením správního území obce Synkov-Slemeno do územní p sobnosti Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV, : jako usnesení. 4 smlouvu mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou Tlapnet s.r.o. se sídlem v áslavi o umíst ní za ízení na budov Obecního ú adu v Synkov. p. 48 a pov ení starosty obce k podpisu této smlouvy, : jako usnesení. 5 zám r pronajmout obecní pozemek v areálu sportovišt ve Slemen firm UNET s.r.o. se sídlem v Poli ce pro ú ely umíst ní vysíla e, p i emž zám r pronajmout pozemek bude vyv šen po up esn ní místa, : jako usnesení. 6 p ijetí dotace ve výši ,- K z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na projekt "Rekonstrukce místní komunikace" a uzav ení Strana 18/24

19 smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, tj. pov ení starosty obce jejím podpisem, : jako usnesení. 7 stanovisko Obce Synkov-Slemeno jako odpov na návrh ešení ostatní komunikace umíst né na pozemku v k.ú. Synkov, : jako usnesení. 8 smlouvu o sdružených službách dodávek elekt iny mezi Obcí Synkov-Slemeno a firmou CENTROPOL ENERGY a.s., Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno souhlasí: : jako usnesení. 9a) s návrhem starosty obce nechat zhotovit cenovou nabídku na opravu obecní komunikace dle žádosti p. Šime ka a sl. Jansové. Zastupitelstvo Obce Synkov-Slemeno vzalo na v domí: : jako usnesení. 9b) žádost p. Hofmanové z Jedliny o umíst ní dopravního zrcadla, : jako usnesení. 10 informace sd lené v bodech 10a) a 10b). Rekonstrukce vlakových zastávek Po n kolikaletém úsilí, tj. po n kolika žádostech obce, zahájily eské dráhy, s. p., rekonstrukci obou vlakových zastávek v obci. Vým na nám byla telefonicky potvrzena již na konci roku 2012 a ani my na obecním ú ad jsme netušili, co se ve skute nosti bude dít. Práce na zastávkách za aly asi p ed Strana 19/24

20 m sícem a výsledek je dnes již viditelný. Celý projekt financovaly eské dráhy, s. p. a vytvo ily tam, co vytvo ily. Obec nem la žádné informace o podob a rozsahu vým ny - tolik k dotaz m, pro to te vypadá takto. My nevíme, ale domníváme se, že výsledek je mnohem lepší než to, co tam bývalo p edtím. No posu te sami... Dobrovolná brigáda v naší obci V minulém ísle jsem si dovolil zapolemizovat nad možností obnovení spole ných obecních brigád. A nez stalo jen u myšlenky. Na sobotu dne 27. dubna jsme vyhlásili dobrovolnou pomoc Strana 20/24

21 s úklidem ve ejných prostranství. Nakonec se sešla jen hrstka ob an v po tu cca 15 osob. I tak se ale poda ilo uklidit n kolik ve ejných míst, jako je okolí kaple Sv. Josefa ve Slemen, multifunk ní areál, prostranství p ed hospodou apod. Zm na byla opravdu viditelná. Dovolil bych si tímto moc pod kovat zú astn ným ob an m za to, že si našli prostor ve svém volném ase ud lat n co pro naši obec. Jaroslav Štefek místostarosta obce Strana 21/24

22 SYSLOJED (synkovsko slemenský ob asník a jedlinský tiež) je informa ní periodikum vycházející 4x ro n pro ob any obce Synkov- Slemeno. Vydavatel: Ob anské sdružení ZA VENKOV, o. s., I , se sídlem Synkov Slemeno, ást Synkov p. 48, Rychnov nad Kn žnou za finan ní podpory Obce Synkov Slemeno. Ev..: MK R E Místo vydávání: obec Synkov Slemeno Redak ní rada: Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Ji í Málek, DiS., Jaroslav Štefek íslo: 2/2013 Datum vydání: Zasílání p ísp vk :P ísp vky v elektronické podob zasílejte prosím na e- mailovou adresu: p ípadn v listinné podob na výše uvedenou adresu. Uzáv rka pro zasílání p ísp vk do p íštího ísla je Po tomto termínu nezaru ujeme zve ejn ní Vašich p ísp vk. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, Strana 22/24

23 Kácení máje

24 D tský karneval arod jnice Nová zastávka ve Slemen

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05. Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 16.1.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05. Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 16.1. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05 Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 4.1. 2012 Datum ov ení: 16.1. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Školka blízká přírodě 2013/2014

Školka blízká přírodě 2013/2014 Školka blízká přírodě 2013/2014 Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 Charakteristika školy Jsme sídlištní mateřská škola. Máme pět tříd. Chodí k nám 120 dětí. Pracujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO HOLEŠOV NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Holešova se na své 16. schůzi dne 24. 6. 2014 usnesením č. 227/2014 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme vám aktuality z naší organizace od 2. 9. 2013. Organizace a změny výuky: ZŠ 1.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Ubytovací a požární řád

Ubytovací a požární řád Ubytovací a požární řád Ubytovatel: IČO 04297474, (dále jen ubytovatel ) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Honč, jednatel, tel. 602 189 285 Ing. Jana Burgárová, jednatel Správce: Iveta Hončová, tel. 607 171

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Dětské hřiště v obci Rantířov

Dětské hřiště v obci Rantířov OBEC RANTÍŘOV Rantířov 78 588 41 Vyskytná nad Jihlavou Dětské hřiště v obci Rantířov Popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Únor 2014 Žadatel a investor OBEC RANTÍŘOV

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2015

V Ř E S K O V Á K duben 2015 V Ř E S K O V Á K duben 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám oznámil, že na základě vyhodnocení ročního zkušebního provozu byl 25.3. vydán kolaudační souhlas na stavbu Vřeskovice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 P ítomni: Ing. Kon valík R., Holík T., Mgr. Vlá il V., Hanzelová J., Kadlec

Více

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován?

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován? 4. roverský kmen Griffins ~ 1. středisko Ještěd ~ griffins.skautlib.cz Ahoj všichni roveři a rangers, přihlášené týmy, ale i vy, co stále ještě váháte... V tomto textu se dozvíte všechny důležité informace,

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 29.12.2006 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, Miroslav Pilař, MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Pavel

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace OBECNÍ ZPRAVODAJ Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice Úvodní slovo starosty Rokem 2015 vstupujeme do čtyřletého volebního období 2014-2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno vedení obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více