Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci"

Transkript

1 Řízení rizik Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 OBSAH Charakteristika technologických rizik Přehled a využití kvalitativních a kvantitativních metod

3 Charakteristika technologických rizik vyplývá z interakce technologie, společnosti a životního prostředí jsou spojeny s využitím výrobního potenciálu příčina selhání: lidský činitel technika/technologie

4 Příklady technologických rizik Radiační havárie velkého rozsahu. Technologické havárie spojené s výronem nebo únikem nebezpečných látek. Havárie v dopravě s výronem toxických látek. Rozsáhlé ropné havárie. Požáry. Rozsáhlé dopravní havárie v silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské lodní dopravě a na lanovkách. Důlní neštěstí. Mechanické a statické poruchy staveb a zařízení. Mimořádné události v tunelech a jiných podzemních stavbách. Technické a technologické havárie požáry, exploze, destrukce. Narušení hrází vodohospodářských děl. Znečištění životního prostředí rozsáhlými haváriemi. Havárie v dopravě požáry, exploze, destrukce. Nepříznivé působení člověka na životní prostředí (ekologické havárie)

5 Přehled technologických havárií hlášených v systému emars Zdroj: https://emars.jrc.ec.europa.eu/?id=14 (The Major Accident Reporting System)

6 Přehled technologických havárií hlášených v systému emars Zdroj: https://emars.jrc.ec.europa.eu/?id=14 (The Major Accident Reporting System)

7 Přehled a využití kvalitativních a kvantitativních metod Výběr metody pro konkrétní případ ovlivňuje řada faktorů, z nichž za relevantní lze považovat: Cíl Typ analýzy Rozsah a dostupnost vstupních informací k provedení analýzy Charakteristika analyzovaného procesu Zkušenosti s prováděním procesu Náklady na analýzu

8 Přehled vybraných metod rizika Název metody Anglický název metody Zkratka Bezpečnostní audit Safety Audit SA Analýza pomocí kontrolních záznamů Check List Analysis CL Co se stane, když What if Analysis WI Předběžná (úvodní) analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA Relativní hodnocení (ukazatelé Relative Ranking (Hazard Indices RR, (HI) nebezpečí) Studie nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP Analýza poruch a jejich následků Failure Modes and Effects Analysis FMEA Analýz hodnocení možností poruch a Failure Modes, Effects and Criticality jejich následků Analysis FMECA Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA Analýza stromem událostí (případů) Event Tree Analysis ETA Analýza příčin a následků Causes and Consequences Analysis CCA Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis HRA

9 Přehled vybraných metod rizika Název metody Anglický název metody Zkratka Metoda pravděpodobnostního hodnocení Probabilistic Safety Assessment Metoda mlhavé logiky verbálních výroku Fuzzy Set and Verbal Verdict Method PSA FL-VV Analýza kvantitativních rizik procesu Process Quantitative Risk Analysis QRA IAEA-TECDOC-727 CPR 18E - Purple Book Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí H&V index Kvantitativní posouzení rizika chemického procesu Chemical Process Quantitative Risk Analysis H&V CPQRA

10 Check List (kontrolní seznam) Charakteristika metod I. Je postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou zpravidla generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Jejich struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář. Safety Audit (bezpečnostní audit) Je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo provozního problému, který se může objevit v posuzovaném systému.

11 Charakteristika metod II. What If Analysis (analýza, co se stane když) Je postup na hledání možných dopadů vybraných situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách. Není to vnitřně strukturovaná technika jako některé jiné. Preliminary Hazard Analysis PHA (předběžná analýza ohrožení) Je postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA představuje soubor různých technik, vhodných pro posouzení rizika.

12 Charakteristika metod III. Process Quantitative Risk Analysis QRA (analýza kvantitativních rizik procesu) Je systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních rizik procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní metody hodnocení rizik o číselné hodnoty. CPR 18E - Purple Book Hazard Operation Process HAZOP (analýza ohrožení a provozuschopnosti) Je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je identifikace scénářů potenciálního rizika. Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy.

13 Klíčová slova metody HAZOP Klíčové slovo NENÍ VĚTŠÍ MENŠÍ A TAKÉ JAKOŽ I A ROVNĚŽ ČÁSTEČNĚ REVERZE JINÝ PŘEDČASNÝ ZPOŽDĚNÝ Logický význam úplná negace původní funkce kvantitativní nárůst kvantitativní pokles kvantitativní nárůst (výskyt ještě jiného případu) kvantitativní nárůst kvalitativní pokles opačná funkce (činnost) úplná náhrada předčasná funkce (činnost) opožděná funkce (činnost)

14 Charakteristika metod IV. Failure Mode and Effect Analysis FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) Je postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvku projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Event Tree Analysis ETA (analýza stromu událostí) Je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností příznivé a nepříznivé. Metoda ETA je graficko-statistická metoda.

15 Příklad stromu událostí úniku hořlavin Zdroj: Ferjenčík, M., Nejedlý J. Metodologie hodnocení míry rizika velkých havárií - Kvantitativní analýza rizika chemických procesů. Praha: České ekologické manažerské centrum (CEMC), 1992.

16 Charakteristika metod V. Human Reliability Analysis HRA (analýza lidské spolehlivosti) Je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept analýzy lidské spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru a lidské chyby. Analýza HRA má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Fault Tree Analysis FTA (analýza stromu poruch) Je postup založený na systematickém zpětném rozboru událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda FTA je graficko-analytická popř. graficko-statistická metoda. Hlavním cílem analýzy je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických nebo statistických metod.

17 Příklad stromu poruch pro případ selhání lampy Zdroj: Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis - CPQRA, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1989, ISBN

18 Schematické značky pro kreslení stromu poruch Zdroj: FUCHS, P. a kol. Řízení spolehlivosti VI. In Řízení jakosti a spolehlivosti [prezentace]. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 26 snímků.

19 Charakteristika metod VI. Fuzzy Set and Verbal Verdict Method FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních výroku) Opírá se o teorii mlhavých množin a může být aplikována v různých obměnách, jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných bodech, namísto standardní verbálněnumerické stupnice v relativních jednotkách. Relative Ranking RR (relativní klasifikace) Umožňuje analytikům porovnat vlastnosti několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik nebezpečné charakteristiky. Tato porovnání jsou založena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň významnosti každého zdroje rizika.

20 Indexové metody jsou vyvíjeny různými chemickými společnostmi pro specifické procesy, ale v principu jsou si velmi podobné: Dow Fire and Explosion Index (F&EI) Mond Index Rapid Ranking Substance Hazard Index (SHI) Material Hazard Index (MHI) Chemical Exposure Index (CEI) Threshold Planning Quantity Index (TPQ)

21 Charakteristika metod VII. Causes and Consequences Analysis - CCA (analýza příčin a dopadů) Je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. Největší předností je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a dopadů zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich základními příčinami. Probabilistic Safety Assessment PSA (metoda pravděpodobnostního hodnocení) Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové zranitelnosti celého systému. Tato technologie se používá např. k modelování scénářů hypotetických jaderných havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií.

22 IAEA-TECDOC-727 Charakteristika metod VIII. Vytvořena Mezinárodní organizací pro atomovou energii Jednoduché hodnocení následků a frekvence potenciálních havárií. Umožňuje stanovit společenská rizika. Dělení zdrojů na fixní, mobilní a produktovody Postup hodnocení: Klasifikace typu činnosti a zařízení Odhad následků Stanovení pravděpodobností Odhad společenského rizika Stanovení priorit

23 Výsledek hodnocení rizik metodou IAEA-TECDOC-727 Zdroj: Bernatík, A. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s.

24 Přehled použití vybraných metod v jednotlivých etapách života zařízení Zdroj: Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1992, ISBN

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rizika Vymezení pojmu riziko Metody analýzy rizika Struktura rizika spojeného s výrobou

Více

Rizika v průmyslovém prostředí

Rizika v průmyslovém prostředí Rizika v průmyslovém prostředí Definice rizika ve všech pokusech definovat riziko se objevují dvě hlavní složky: výskyt nežádoucích následků, nejistota (pravděpodobnost), s jakou následky nestanou. RIZIKO

Více

čl. I ČI. 2 Obecné principy analýzy a hodnocení rizik

čl. I ČI. 2 Obecné principy analýzy a hodnocení rizik METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu Analýza a hodnocení rizik závažné havárie" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řízení rizik pro jakost (Quality Risc Management - QRM) Doc.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza rizik v procesu výroby konkrétního výrobku Karel Horák Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY VZNIKU POŽÁRŮ

POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY VZNIKU POŽÁRŮ 18. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 5.-6. jún 2013 POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 ŘÍZENÍ RIZIK V DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková 3 Požadavky na řízení rizik Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Distributor

Více

ANALÝZA RIZIKA VE VZTAHU KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRU RISK ANALYSIS IN RELATION TO INVESTIGATION OF CAUSES OF FIRE

ANALÝZA RIZIKA VE VZTAHU KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRU RISK ANALYSIS IN RELATION TO INVESTIGATION OF CAUSES OF FIRE ANALÝZA RIZIKA VE VZTAHU KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRU RISK ANALYSIS IN RELATION TO INVESTIGATION OF CAUSES OF FIRE Miroslava NEJTKOVÁ Dostupné na http://www.population-protection.eu/ attachments/042_vol4special_nejtkova.pdf.

Více

Analýza nebezpečí a rizik

Analýza nebezpečí a rizik Analýza nebezpečí a rizik Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík T E F toxický výbušný vysoce hořlavý Ostrava 2016 1 1. Předmluva Cílem tohoto učebního textu je stručně seznámit studenty s dynamicky se vyvíjejícím

Více

1 Management rizik. Metoda FMEA

1 Management rizik. Metoda FMEA Obsah: 1 Management rizik... 1 1.1 Principy managementu rizik... 2 1.2 Proces managementu rizika... 3 1.2.1 Proces analýzy rizika... 3 1.2.2 Proces hodnocení rizika... 4 1.2.3 Proces řízení rizika... 4

Více

Analýza postupů chování firmy Eurotec, k.s. při hrozbě požáru. Lucie Procházková

Analýza postupů chování firmy Eurotec, k.s. při hrozbě požáru. Lucie Procházková Analýza postupů chování firmy Eurotec, k.s. při hrozbě požáru Lucie Procházková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou postupů chování firmy Eurotec, k.s. při hrozbě požáru. Bakalářská

Více

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1. Havarijní plánování. Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o.

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1. Havarijní plánování. Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1 Havarijní plánování Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603 148 025 E-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com

Více

Problematika spolehlivosti lidského činitele

Problematika spolehlivosti lidského činitele Problematika spolehlivosti lidského činitele Úvod Každá nehoda vzniká tehdy, když nastane situace, že požadavky na řešení úkolu jsou vyšší než je aktuální výkonnostní kapacity člověka (ať již mentální,

Více

QualityRisk Management. Úvod do problematiky. Září 2015

QualityRisk Management. Úvod do problematiky. Září 2015 QualityRisk Management Úvod do problematiky Září 2015 Co je to Quality Risk Management? Není to analýza rizik FMEA, FMECA, HAZOP, HACCP Nejsou to tabulky a grafy Nejsou to statistické metody Není to ukrývání

Více

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008 Iveta Brabcová Předpokladem řízení rizik je otevřené a důvěrné pracovní prostředí s kulturou zaměřující se na poznatky získané z téměř pochybení a mimořadných událostí, místo soustředění se na obviňování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Metody identifikace rizika území regionu Mladoboleslavsko. Bc. Jakub Nebeský

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Metody identifikace rizika území regionu Mladoboleslavsko. Bc. Jakub Nebeský Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Metody identifikace rizika území regionu Mladoboleslavsko Bc. Jakub Nebeský Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

ANALÝZA RIZIK STAVEBNÍHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU RISK ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT

ANALÝZA RIZIK STAVEBNÍHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU RISK ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ANALÝZA RIZIK

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

22.9.2009. Studijní materiály. Bezpečnost chemických výrob N111001. Úvod. Úvod. Úloha bezpečnosti v chemickém průmyslu

22.9.2009. Studijní materiály. Bezpečnost chemických výrob N111001. Úvod. Úvod. Úloha bezpečnosti v chemickém průmyslu Bezpečnost chemických výrob N111001 Úvod Jak bude předmět organizován? Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Přednášky: Středa 11.00 12.40 (AS31a) Cvičení: Středa 13.00

Více

Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií

Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií Ředitel VÚBP Praha: Ing. Miloš Paleček, CSc. Řešitelský tým (abecedně): Ing. Jan Bumba RNDr. Lubomír Kelnar Ing.

Více

Bezpečnost v regionu jaderné elektrárny Dukovany Bc. Jiří Pelán

Bezpečnost v regionu jaderné elektrárny Dukovany Bc. Jiří Pelán Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost v regionu jaderné elektrárny Dukovany Bc. Jiří Pelán Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení

Více

Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií

Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií 1/22 Příloha č. 13 Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií Cíl metodiky Metodika přístupu k analýze a hodnocení rizik

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Záložní zdroje elektrické energie v průmyslu komerční bezpečnosti

Záložní zdroje elektrické energie v průmyslu komerční bezpečnosti Záložní zdroje elektrické energie v průmyslu komerční bezpečnosti Back power supply in the commercial security industry Jiří Duša Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

Hodnocení povodňových rizik

Hodnocení povodňových rizik Hodnocení povodňových rizik Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno Mojmírovo náměstí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Řízení jakosti a spolehlivosti ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Obsah prezentace Údržba a její vliv na spolehlivost Hodnocení nákladů životního

Více

Optimalizace systému řízení ochrany a bezpečnosti ve vybrané společnosti. Bc. Lenka Hofírková

Optimalizace systému řízení ochrany a bezpečnosti ve vybrané společnosti. Bc. Lenka Hofírková Optimalizace systému řízení ochrany a bezpečnosti ve vybrané společnosti Bc. Lenka Hofírková Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

V Brně dne a

V Brně dne a Aktiva v ISMS V Brně dne 26.09. a 3.10.2013 Pojmy ISMS - (Information Security Managemet System) - systém řízení bezpečnosti č informací Aktivum - (Asset) - cokoli v organizaci, co má nějakou cenu (hmotná

Více

HAZOP v plynárenském průmyslu jako nástroj minimalizace rizik HAZOP in gas industry as tool for minimalization of the risk

HAZOP v plynárenském průmyslu jako nástroj minimalizace rizik HAZOP in gas industry as tool for minimalization of the risk HAZOP v plynárenském průmyslu jako nástroj minimalizace rizik HAZOP in gas industry as tool for minimalization of the risk František Janáč, Lukáš Kopal Abstrakt Tento článek s názvem " HAZOP V PLYNÁRENSKÉM

Více

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ČR Metodika ENVITech03

Více

Metody pro analýzu rizik

Metody pro analýzu rizik Fakulta dopravní Metody pro analýzu rizik Zejména v silničních tunelech 2009 1 Základní pojmy Riziko (Risk): očekávaný rozsah následků nepříznivých jevů RPN = Sv Lk přijatelné riziko ( (Acceptable Risk):

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Rizika vodohospodářské infrastruktury ČR

Rizika vodohospodářské infrastruktury ČR Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) Pracovní skupina 5 Vodní hospodářství Rizika vodohospodářské infrastruktury ČR Jan Čermák Ústí nad Labem 15.5.3014 Svět čeká boj o vodu Každý rok

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY Ing. Petr BLECHA, Ph.D. MANAGEMENT TECHNICKÝCH RIZIK U VÝROBNÍCH STROJŮ TECHNICAL RISK MANAGEMENT

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Risk management podniku Marta Cosma Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

METODY HODNOCENÍ PRO MANAGEMENT RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

METODY HODNOCENÍ PRO MANAGEMENT RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ METODY HODNOCENÍ PRO MANAGEMENT RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The aim of the article is to

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Studijní text. Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D.

Studijní text. Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ing. Josef Chovanec, Ph.D., Ing. Jaroslava Koudelková, V 5 Ph.D., Ing. Eva Mikulová

Ing. Josef Chovanec, Ph.D., Ing. Jaroslava Koudelková, V 5 Ph.D., Ing. Eva Mikulová Ing. Josef Chovanec, Ph.D., Ing. Jaroslava Koudelková, V 5 Ph.D., Ing. Eva Mikulová IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE RIZIK VZNIKAJÍCÍCH PŘI VÝSTUPU DŮLNÍCH PLYNŮ Anotace V tomto článku uvádíme příklad použití

Více

Analýza a řízení rizik v tunelech na pozemních komunikací

Analýza a řízení rizik v tunelech na pozemních komunikací Analýza a řízení rizik v tunelech na pozemních komunikací projekt MD č. 803/110/105 Obsah prezentace Zadání úkolu pro rok 2003 Výstupy projektu: Rizikový kalkulátor Vytvoření metodiky pro hodnocení rizik

Více

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 681.5.09 Červen 1992 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU POSTUP ANALÝZY ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) ČSN IEC 812 01 0675 Analysis techniques for system reliability - Procedure

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Metody krizového řízení

Metody krizového řízení Metody krizového řízení Methods of crisis management Bc. Pavel Zakopal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce popisuje metody krizového řízení. V úvodu jsou popsány klíčové termíny jako krizový

Více

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR?

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Pavla Štěpánková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Praha, 28.5. 2014 Osnova 1. Právní rámec, koncepční přístupy 2. Předběžné vyhodnocení

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití metod řízení kvality ke snížení nehodovosti na železničních přejezdech

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití metod řízení kvality ke snížení nehodovosti na železničních přejezdech Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití metod řízení kvality ke snížení nehodovosti na železničních přejezdech Bc. Pavel Roudenský Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS

ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 3/2011 ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK V TECHNICE ASPECTS OF RISK MANAGING IN TCHNICS

Více

Základní dělení mimořádných událostí

Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení mimořádných událostí Mimořádná událost Krizová situace Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení přírodních mimořádných událostí Základní dělení antropogenních mimořádných události

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza rizik metodou SFERA. Bc. Michael Čeliš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza rizik metodou SFERA. Bc. Michael Čeliš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza rizik metodou SFERA Bc. Michael Čeliš Diplomová práce 2010 zadávací list 1str zadávací list 2strana Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. nabízí

Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. nabízí Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně nabízí Možnosti bakalářského studia Bakalářský studijní program Strojírenství, obor Kvalita, spolehlivost

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti Bc. Vlastimil Hrabina Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové souhlasím se

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582,

Více

Terminologie používaná v RA SZV

Terminologie používaná v RA SZV Terminologie používaná v RA SZV Následující text uvádí základní termíny, které se používají v analýze rizik systémů zásobování pitnou vodou. Vychází z termínů a definic, které do tohoto oboru zavádí česká

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST náhlá závažná událost, která způsobila narušení stability systému anebo probíhajících dějů a činností, případně ohrozila jejich bezpečnost anebo

Více

Prevence závažných havárií II.

Prevence závažných havárií II. Prevence závažných havárií II. Aleš BERNATÍK T E F toxický výbušný vysoce hořlavý Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB Technická univerzita Ostrava - Ostrava 2006 - Vysoká škola

Více

Analýza rizik objektu zvláštního významu Čepro a.s. Šlapanov

Analýza rizik objektu zvláštního významu Čepro a.s. Šlapanov Analýza rizik objektu zvláštního významu Čepro a.s. Šlapanov Risk Analysis of a Facility with a Special Significance Čepro a.s. Šlapanov Bc. Ervín Dankovský Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

IMPLEMENTACE TEORIE ANALÝZY RIZIK V SYSTÉMECH VEŘEJNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

IMPLEMENTACE TEORIE ANALÝZY RIZIK V SYSTÉMECH VEŘEJNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Citace Tuhovčák L., Ručka J.: Implementace teorie amylázy rizik v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 247-260. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

SPOLEHLIVOST A ANALÝZA RIZIK

SPOLEHLIVOST A ANALÝZA RIZIK ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SPOLEHLIVOST A ANALÝZA RIZIK MATERIÁLY Z X. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2003 1 OBSAH PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Katedra řízení podniku (FES)

Katedra řízení podniku (FES) Katedra řízení podniku (FES) Řízení kvality 4. Autor: Ing. Ludvík FILIP únor 2015 CO SI PŘEDSTAVÍTE POD POJMEM RIZIKO? Co jsou to rizika? Podle obvyklého slovníkového významu je riziko vyhlídka na špatné

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza

Více

Řízení bezpečnosti. Ochrana kritické infrastruktury

Řízení bezpečnosti. Ochrana kritické infrastruktury Řízení bezpečnosti Ochrana kritické infrastruktury Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH OBJEKTŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH OBJEKTŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH OBJEKTŮ MATERIÁLY ZE 16. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2004 2 Obsah ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ NÁSLEDKŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ MODELLLING CONSEQUENCES OF CHEMICAL ACCIDENTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ NÁSLEDKŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ MODELLLING CONSEQUENCES OF CHEMICAL ACCIDENTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING MODELOVÁNÍ NÁSLEDKŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ MODELLLING CONSEQUENCES OF CHEMICAL ACCIDENTS

Více

SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA

SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA (podle Purple Book CPR 18E) Příloha č. 1 k posouzení rizik závažné havárie STAVBA - zkapacitnění MÍSTO STAVBY Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce PROVOZOVATEL, Bavorská 856/14,

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Způsoby kvantifikace rizika Bc. Filip Bojanovský Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Dagmar Rychlíková (roz.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Dagmar Rychlíková (roz. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing. Dagmar Rychlíková (roz. Doskočilová) IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIKA TRANSPORTU A SKLADOVÁNÍ

Více

Identifikace zdrojů rizik cementační pece

Identifikace zdrojů rizik cementační pece Identifikace zdrojů rizik cementační pece Leisan Mukhametzianova, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, y150051@stud.fme.vutbr.cz, Ing. Luboš Kotek,

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Obsah Úvod...4 Obecné principy posouzení rizik závažné havárie...4 Posouzení rizik závažné havárie...6

Obsah Úvod...4 Obecné principy posouzení rizik závažné havárie...4 Posouzení rizik závažné havárie...6 1/41 Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií (únor 2016) Výzkumný ústav bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Prevence nehod a havárií

Prevence nehod a havárií Prevence nehod a havárií 1. díl: nebezpečné látky a materiály Tato publikace byla vydána v rámci řešení projektu č. 1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí SPREAD, který byl realizován

Více