Hygienické požadavky na pracovní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hygienické požadavky na pracovní prostředí"

Transkript

1 CT 52 Technika prostředí LS 2012 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 7. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1

2 Osnova předmětu Harmonogram přednášek týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda a rovnováha člověka 3 Vlhkost v budovách 4 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5 Vzduch, který dýcháme 6 Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu 7 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 8 Energetická náročnost a legislativa ČR 9 ENB vytápění a chlazení 10 ENB osvětlení a teplá voda 11 ENB větrání 12 Problematika nízkoenergetických budov 13 Další složky mikroklimatu budov 2

3 3

4 Požadavky na budovy Kvalita vnitřního prostoru = užitná hodnota stavby Funkční parametr stavby člověk může vykonávat plánovanou činnost v prostoru bez toho, aby bylo narušeno jeho zdraví nebo bezpečnost při únosném negativním dopadu stavby na okolní životní prostředí. Parametry vnitřního prostředí (popsány vybranými fyzikálními a chemickými veličinami, jejichž udržení v definovaných mezích je podmínkou funkčnosti budov a vytvoření zdravého prostředí pro člověka, příp. optimálního prostředí pro náročnější technologický proces) Potřeba energie pro udržení vnitřního prostředí (šedá a provozní, hodnocení staveb a výrobků LCA) 4

5 Požadavky na budovy z hlediska IM Rozlišuje se prostředí pracovní a pobytové místnosti nebytových a bytových druhů staveb Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb ČSN, EN (83 ergonomie tepelného prostředí, 14 čisté prostory) Zahraniční normy (DIN) Standardy a doporučení (DST ČKAIT, VDI - D, SWKI - SCHW) Závazné předpisy nejsou pro bytové prostředí V průmyslu jsou rozhodující požadavky technologie 5

6 Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 8 Základní požadavky Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí d) ochrana proti hluku e) bezpečnost při užívání, f) úspora energie a tepelná ochrana 6

7 Vyhláška č. 268/2009 Sb. OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22 Všeobecné požadavky (1) Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře g) nevhodného nakládání s odpady h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností j) nevhodných světelně technických vlastností 7

8 Ukazatelé kvality vnitřního prostředí 1 Tepelná pohoda v zimním období Operativní teplota 2 Tepelná pohoda v letním období Operativní teplota 3 Větrání Výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním, další doplňující požadavky (čistota, hluk) 4 Útlum hluku obálkou budovy Kvalita zvukové izolace 5 Útlum hluku mezi vnitřními prostory Zvuková neprůzvučnost 6 Denní osvětlení Činitel denní osvětlenosti 7 Stínění proti oslnění účinnost 8 Umělé osvětlení Osvětlenost pracovní plochy 9 Materiály vnitřního vybavení Emise TVOC 10 Šíření škodlivin v budově Izolace prostoru, kde jsou produkovány škodliviny Ingrid Šenitková 2008, upraveno 8

9 9

10 Weber Fechnerův zákon Weber - Fechnerův zákon subjektivní vnímání objektivních veličin Intenzita vjemu je přímo úměrná logaritmu podnětu Akustika (prahové hodnoty slyšení) Optika Vnímání množství peněz (prahová hodnota životního minima) Hmotnost těles S intenzita subjektivního vjemu; I O k konstanta; I fyzikální intenzita podnětu působícího na receptor; I 0 prahová intenzita, tedy absolutně nejnižší možná intenzita, jakou je schopný jedinec vnímat S k. log I

11 Hans Selye (kanadský fyziolog) PODNĚT STRESOVÝ FAKTOR STRESOR mikrobiální, fyzický psychický OBRANNÁ REAKCE ORGANISMU STEJNÉ SCHÉMA fáze VAROVNÁ (tělesná reakce) ODOLÁVÁNÍ - jedinec zjišťuje, že stres mu začíná přerůstat přes hlavu VYČERPÁNÍ - projevuje se stavy úzkosti a depresemi Srdce na základě nervových a hormonálních podmětu zvýší svoji aktivitu a přečerpává víc krve. Současně se začne zvyšovat krevní tlak.

12 Pokles výkonnosti imunitního systému člověka prochladnutí, chřipky, bolesti v krku, žaludeční vředy, astma, cukrovka, onemocnění ledvin HYPERSTRES DISTRES EUSTRES HYPOSTRES stres přichází a mizí.. je překonán a nastavena homeostáza

13 13

14 Pracovní prostředí = pestré prostředí Výrobní prostory s vysokou zátěží teplem, hlukem, s běžnou vlhkostí vzduchu velkou fyzickou zátěží (strojírenská výroba) Lehká výroba s mírným tepelným prostředím, hlukem, mírnou fyzickou zátěží (montážní provozy) Mírné prostředí (administrativa, vzdělávání, obchod, služby) Teplé a horké provozy (zpracování textilu a papíru) Chladné provozy (zpracování masa)

15 Parametry pracovního prostředí Mikroklimatické faktory (tepelně vlhkostního MK): Zátěž teplem a chladem Chemické faktory: přípustné limity chemických látek a prachu ovzduší (aceton, chlor, rtuť, toluen, fosgen ) Biologické faktory: mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti s infekčním, alergizujícím nebo toxickým účinkem, členění na 4 skupiny (1-onemocnění není pravděpodobné, 4-závažné onemocnění, které není mnohdy léčitelné) Fyzická zátěž: celková, lokální svalová, pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny Psychická zátěž (monotónní, směnná, noční, ve vynuceném tempu) Osvětlení

16 Koncentrace látek ve vzduchu Přípustné expoziční limity (PEL) jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací a platí za předpokladu, průměrná plicní ventilace < 20 litrů za minutu. Není-li zdrojem škodlivin technologie, pak platí 1/3 PEL. Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec vystaven v žádném časovém úseku osmihodinové pracovní směny (průměr za 15 min). Imisní limity (IL) hodnoty nejvýše přípustné úrovně znečištění venkovního ovzduší. Imisní limity se pro některé v příručce uváděné nebezpečné chemické látky (oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, oxid uhelnatý, amoniak) stanovují podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

17 Výpočty koncentrací chemických látek a prachu Nezávislé působení Aditivní působení k 1 1 k 1,lim k 1 2 k 2,lim 1 k k ,lim k k 2,lim k k 3 3,lim

18

19 25

20 Sálavé zdroje tepla Opatření proti sálavému teplu: chlazený vzduch s vysokou rychlostí proudění výměna ě vzduchu 30 až 50 h -1 Nutná režimová opatření 26

21 Povrchové teploty a doby dotyku 27

22 Příklad - Řídící kabina ve válcovně 28

23 Zmírnění tepelné zátěže - Vzduchová sprcha Přirozené oenévětrání s místním odsáváním áním a mobilní vzduchovou o sprchou 29

24 Zmírnění tepelné zátěže - Vzduchová sprcha Rychlosti proudění vzduchu 1 6 m.s -1. Teplota vzduchu max o 5 C nižší než v pracovním pásmu. Nastává áájednostranné osálání ááí- jednostranné ochlazování. Nelze eliminovat všechno teplo. 30

25 Jeřábová kabina včera a dnes Kabiny jeřábníků nad zdroji tepla: Teplota vzduchu uvnitř 40 až 50 C Kabina lehké konstrukce je zavěšena pod průchozí lávkou jeřábu na okraji mostu a je vybavena klimatizační jednotkou, umístěnou na plošině za kabinou 31

26 Třídy práce I až V a energetický výdej 32

27 Únosná doba práce (zátěž teplem) LIMITY Dlouhodobě: množství vody ztracené potem a dýcháním Krátkodobě: množství ost tepaau tepla akumulovaného uoaéov těle max. 180 kj/m 2 + vzestup - teploty jádra o 0,8 K - teploty kůže o 3,5 K - srdeční frekvence na 150 /min 33

28 Mikroklimatické podmínky pro pracovní prostředí 34

29 Limity tepelné zátěže pracovníka Třída práce Teplota výsledná 20 až 50 C Krátkodobobě a dlouhodobě únosná doba práce páce 35

30 Únosná doba práce (zátěž teplem) 36

31 Režim práce a odpočinku c t = t sm max = = 7,4 8 Práce 25 min t p = 480 t c 1 sm = = 41min Odpočinek 41 min 37

32 Dávky vzduchu pro větrání 38

33 Dávky vzduchu pro větrání 39

34 Limity tepelné zátěže pracovníka 40

35 Ochranné pomůcky a oděvy 495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Odolné vodě, mechanickým vlivům, zašpinění Odolné kyselinám Odolné chladu Odolné teplu / ohni Odolné prachu, azbestu Antistatický 41

36 42

37 Administrativa - Velkoprostorové kanceláře 43

38 Mikroklimatické podmínky pro pracovní prostředí 44

39 Administrativa = pracovní prostředí MÁ BÝT: nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.: optimální hodnoty operativní teploty, resp. výsledné teploty kulového teploměru 22 ± 2 C rozmezí únosných hodnot operativní teploty, resp. výsledných teplot kulového teploměru 20 až 28 C rychlost proudění vzduchu 0,1 až 0,2 m.s -1 relativní vlhkost 30 až 70 % Nespokojenost s prostředím = často zástupný problém SKUTEČNOST MĚŘENÍ SZÚ: Příklady z měření výsledných teplot při venkovních teplotách 28 až 30 C: Pracoviště s přirozeným větráním - teploty až 40 C Nuceně větraná pracoviště - teploty kolem 30 C Klimatizovaná pracoviště - teploty kolem 28 C a velká zátěž termoregulačního mechanismu organismu při přechodech vnitřní/vnější prostředí. 45

40 Fyzická zátěž dosahy končetin 46

41 47

42 Hodnocení pevného aerosolu / prachu Vnější ě ovzduší NV. 350/2002 Sb µg/m 3 Pobytové místnosti občanských staveb vyhl. 6/2003 Sb. µg/m 3 Pracovní prostředí NV 361/2006 Sb. mg/m3 Čisté prostory ČSN EN ISO Počet částic (kusy) 48

43 Čisté prostory třídy čistoty dle ČSN EN ISO tabákový kouř saze barviva prach bakterie Člověk při lehkých pohybech rukou ve stoje nebo vsedě dodává do ovzduší cca částic za minutu 49

44 Hygienická smyčka U pracoviště, na němž se vykonává práce s: olovem, karcinogeny kategorie 1, mutageny kategorie 1, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4 na němž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před ř započetím č nebo po ukončení č práce, se umísťuje průchozí sprcha mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv - hygienická smyčka. 50

45 Čisté prostory hygienická smyčka / vstup 51

46 Hygienická smyčka samostatný výdej a vracení ČP 52

47 Hygienická smyčka proudění vzduchu 53

48 Vzduchová propusť (personální, materiálová) očištění vstupujících osob od kontaminace prachovými částicemi oddělení dvou prostorů s různým stupněm čistoty vířivé proudění shora dolů oběhovým vzduchem s HEPA filtrem. 54

49 Sanitární vybavení dle druhu práce 55

50 Požadavky na sanitární zařízení (hygienické místnosti) 56

51 Seznam biologických činitelů a zařazení do skupin 2 až 4 2 běžné, léčitelné 4 - neléčitelné 57

52 Požadavky na pracoviště s biologickým znečištěním 58

53 Požadavky na pracoviště s biologickým znečištěním 59

54 Laboratoře s digestořemi Průtok odváděného vzduchu digestoří V 1 = 1000 m 3 /h 5 digestoří: V 5 = 5000 m 3 /h Místnost 35 m 2 : výměna vzduchu 47 h -1 (tj. 143 m 3 /h.m 2 podlahy) Proudění vzduchu v pobytové zóně?! 60

55 Požadavky na větrání pracoviště Proudění vzduchu nesmí přispívat k šíření škodlivin v provozu. Pokud je na pracovišti i požadováno nucené větrání, musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. 61

56 Manufacture of Sterile Medicinal Products k EU GMP (Dokument Evropské komise z u nás platnost od ) Výroba sterilních léčivých přípravků je podřízena speciálním požadavkům k minimalizaci rizika mikrobiální a částicové kontaminace 62

57 Třídy čistoty 63

58 Národní program shody se zásadami SLP V čistých prostorech má být přítomen co nejmenší počet pracovníků, zvláště při aseptických postupech. Inspekce a kontroly se mají dle možností provádět z míst mimo čisté prostory. V čistých prostorech se nemají nosit náramkové hodinky a šperky a pracovníci nemají být nalíčeni. Oblečení a jeho kvalita musí být přizpůsobeno povaze pracovní činnosti a třídě čistoty. y Oděv má být nošen tak, aby byl přípravek p chráněn před kontaminací. 64

59 Oděv do ČP Oděvy jsou testovány na odlučivost prachových částic, úlet částic, antistatičnost i zdravotní nezávadnost Třída A/B: Pokrývka hlavy (kukla) má dokonale zakrývat vlasy a kde je to potřebné i vousy a má být zasunuta pod límec kombinézy. Přes tvář má být nasazena maska, bránící uvolňování kapiček. Na rukou mají mít pracovníci vysterilizované, nepráškované gumové nebo plastové rukavice, a na nohou vysterilizovanou nebo vydezinfikovanou obuv nebo návleky. Spodní konce kalhot mají být zasunuty do obuvi nebo návleků a rukávy kombinézy mají být zasunuty do rukavic. 65

60 Oděv do ČP Oděvy jsou testovány na odlučivost prachových částic, úlet částic, antistatičnost i zdravotní nezávadnost Třída D: Vlasy a kde je to potřebné i vousy mají být zakryty. Má se používat běžný ochranný oděv a vhodná obuv nebo návleky. Třída C: Vlasyakdejetopotřebné a i vousy mají být zakryty. Oblečení se sestává z krátkého kabátku a kalhot, nebo z kombinézy, rukávy mají být na zápěstí staženy, kabátek má mít vysoký límec, a na nohou mají být vhodné boty nebo návleky. 66

61 Izolátor, laminární box 67

62 Laminární box Plynule řízený výkon ventilátoru regulovaný podle rychlosti ve vstupním otvoru (výchozí 0,45 m/s) 68

63 Stavební řešení V čistých prostorech mají být všechny exponované povrchy hladké, nepropustné a neporušené, aby se minimalizovalo uvolňování nebo hromadění částic nebo mikroorganismů aabyaby umožňovaly opakované používání čisticích a dezinfekčních prostředků Aby se snížilo usazování prachu a usnadnilo čištění, má být v čistých prostorech minimum vyčnívajících lišt, polic, skříní a zařízení a nemají existovat nečistitelné výklenky. Dveře mají být navrženy tak, aby byla vyloučena nečistitelná místa. Z toho důvodu nejsou žádoucí posuvné dveře. Podhledy mají být utěsněny, aby se zabránilo kontaminaci z prostoru nad nimi. Potrubí, vedení a jiné pomocné vybavení má být instalováno tak, aby nevytvářelo výklenky, neutěsněné otvory a povrchy, které jsou obtížně čistitelné. V prostorech třídy A/B jsou zakázány kanály a výlevky pro odpady. V prostorech jiných tříd mají být mezi zařízením nebo výlevkou a odpadem umístěny vzduchové zábrany. 69

64 ČP a Stavební řešení Šatny mají být navrženy jako propusti a používány k fyzickému oddělení různých stupňů převlékání a k minimalizaci mikrobiální a částicové kontaminace ochranného oděvu. Prostor propustí má být účinně vymýván filtrovaným vzduchem. Poslední stupeň propusti ve stavu "za klidu" má být stejné třídy čistoty jako prostor, do kterého ústí. Použití oddělených převlékáren pro vstup a výstup do čistých prostor je někdy žádoucí (při zpracování vysoce účinných látek). Zařízení pro umývání rukou mají být používána pouze v prvním stupni propusti. Oboje dveře do propusti nemají být otevřeny současně. Má se používat systém vzájemné blokace dveří nebo má být v činnosti varovné zařízení světelné a nebo zvukové, které má zabránit současnému u otevření e více než jedněch dveří. 70

65 ČP a vzduchotechnika Čisté prostory mají být udržovány v souladu s vhodným standardem čistoty a má do nich být přiváděn vzduch, který prošel filtry přiměřené účinnosti. (např. HEPA 13 s účinností 99,95%, 95% HEPA 14 (99,995%) i filtry s ještě vyšší účinnosti např. ULPA 15 (99,9995%). Přiváděný filtrovaný vzduch má vytvářet přetlak a proud vzduchu oproti okolním prostorům nižší třídy za všech výrobních podmínek. Prostor má být tímto filtrovaným vzduchem účinně promýván. Přilehlé prostory odlišných tříd mají mít tlakový rozdíl Pa (doporučená hodnota). Zvláštní pozornost má být věnována ochraně místa největšího ohrožení, tj. kde je působení ovzduší vystaven nechráněný produkt, Pro některé činnosti může být nutná dekontaminace výrobních prostor, zařízení í a úprava vzduchu, který je odsáván á z čistých týh prostor 71

66 ČP a vzduchotechnika Má být prokázáno, že profily proudění vzduchu nepředstavují riziko kontaminace, tj. má být zabezpečeno, aby proudění vzduchu neroznášelo částice z pracovníků, pracovních postupů nebo zařízení do zóny s největším rizikem pro přípravek. Varovný systém má indikovat selhání přívodu vzduchu. Indikátory tlakových rozdílů mají být umístěny mezi prostory, kde jsou tyto rozdíly důležité. Tyto tlakové rozdíly mají být pravidelně zaznamenávány áá nebo jinak kdk dokumentovány 72

67 Čistá zóna a obraz proudění (operační sál) Typický distribuční prvek = laminární strop vytěsňovací větrání 73

68 Čistá zóna a obraz proudění (operační sál) přívod vzduchu 74

69 Čistá zóna a obraz proudění (operační sál) přívod vzduchu 75

70 Provozování ČP Validace aseptických postupů má zahrnovat simulaci výrobního procesu (má napodobovat v nejvyšší možné míře standardní aseptický výrobní postup ) Sanitace čistých prostor je důležitá. Čisté prostory mají být důkladně čištěny podle písemných předpisů Činnosti v čistých prostorech a zejména v průběhu aseptického zpracování mají být minimalizovány, pohyb pracovníků má být kontrolován a má ábýtří řízený, ý aby se zabránilo nadměrnému ě odlučování částic a mikroorganismů, které je způsobeno přílišnou činnosti. Okolní teplota a vlhkost nemají být příliš vysoké vzhledem k povaze nošených ochranných oděvů. V čistých prostorech má být co nejméně obalů a jiných materiálů, z nichž se snadno uvolňují vlákna 76

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz Petr Trávníček

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz Potřebuje člověk k světlo? Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka CT 52 Technika prostředí LS 2013 Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka 2. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státn tní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikáln lní faktory Zásady a pokyny pro větrání škol Židovská škola v Praze v Jáchymově

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví. MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví. MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha Buněčné tkáně a orgánové reakce v těle mohou být zkoumány, ale základní příčiny poruch zdraví a pohody musí

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více