Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015"

Transkript

1 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2. Kontrola usnesení 3. Návrh složení komisí RM (Komise sociální, Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas 4. Návrh nákupu DHM 5. Projednání jednacího řádu komisí RM 6. Příprava programu jednání ZM Doplnění programu: p. Havlík 7. Programové prohlášení ZM 8. Smlouva s Městskou policií Hořovice 9. Projednání zápisu KRVŽP 10. Vyhodnocení nabídek na zhotovení průkazů energetické náročnosti 11. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci podkroví v čp. 222, Komárov 12. Diskuse Hlasování o takto navrženém programu: Pro 4 hlasy proti - zdržel se - Program byl schválen všemi hlasy. 1. Návštěva hasičské zbrojnice RM ukládá místostarostovi zajistit schůzku členů rady s p. Vokáčem, p. Čepelákem a Ing. Sojkou na Kontrola usnesení - schůzka členů rady, ředitelky ZŠ a školské rady leden zajišťuje místostarosta - soupis probíhajících smluv leden 2015 zajišťuje starosta - sběrný dvůr jednání pokračuje - fa. Krásnohorská elektro s.r.o. vyjádření ke stavbě el. zařízení KOMÁROV knn, parc. č. 772/3 KRVŽP navrhuje souhlasné stanovisko RM akceptuje doporučení KRVŽP a souhlasí s navrženou trasou projektu KOMÁROV- knn pro par. č. 772/3, která je vedena na pozemcích par. č. 914/1, 875, 786/1, 786/18, 786/21 k.ú. Komárov u Hořovic a zpracovává ji fa. Krásnohorská elektro s.r.o., s podmínkou uvedení povrchů dotčených komunikací u byt. jednotek čp do původního stavu.

2 RM ukládá p. Váchovi v termínu do zaslat fa. Krásnohorská elektro s.r.o. souhlasné stanovisko k této akci včetně uvedení stanovené podmínky. - probíhá posouzení smlouvy na videoprezentaci městyse Komárov na informačním panelu v Berouně - problematika vzrostlých stromů na veřejném prostranství - řešení připravuje KRVŽP - nabídky na osazení měřičů tepla probíhá - zajišťuje p. Vácha - umístění umyvadel do tříd ZŠ probíhá- zajišťuje KRVŽP - lokalita nad Dráteníkem probíhá zajišťuje KRVŽP - předložení náplně práce technické čety starosta, místostarosta schůzka s fa. Vavřík termín úprava OZV č. 3/2012 probíhá prověření možností zapracování podrobnější specifikace osvobození od platby poplatku Mgr. Wachtlová - přemostění u ZŠ dle posouzení Ing. Sojky a odborného posouzení Ing. Bernušáka KVRŽP navrhuje RM poptat dodavatele projektu na rekonstrukci mostovky přes Rohlovský potok jako samostatnou akci. RM ukládá starostovi předložit na příštím jednání RM ( ) k nahlédnutí projekt stavby Přemostění ZŠ. - prověření vedení inženýrských sítí v lokalitě od nám. J. Husa k ul. Zaječovská a ul. V Brodu probíhá - zajišťuje p Vácha - autobusová zastávka v ul. Záskalská RM ukládá starostovi projednat možnosti zřízení autobusové zastávky v ul. Záskalská s dopravním odborem MěÚ Hořovice. - fa. Living in green zadání studie na revitalizaci veřejné zeleně na nám. Míru a zahrad MŠ a ZŠ RM ukládá místostarostovi pozvat zástupce fa. Living in green na schůzku dne k prezentaci návrhu revitalizace veřejné zeleně na nám. Míru a zahrad MŠ a ZŠ. 3. Návrh složení komisí Komise sociální : předseda - Eva Koňasová členové Ing. Václav Anděl, Jaroslava Hájková, Drahoslava Hůrková, Zdeňka Klánová, Veronika Toušová (případná náhradnice MUDr. Jaroslava Stránská) Hlasování: Pro 3 Proti - Zdržel se 1 Složení Komise sociální bylo schváleno většinou hlasů. Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas: předseda Ing. Eva Királyová členové Lenka Nesnídalová, Lenka Vaníčková Hlasování: Pro 4 Proti - Zdržel se - Složení Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas bylo schváleno všemi hlasy.

3 4. Návrh nákupu DHM Návrh na nákup DHM předložil místostarosta. Jedná se o vybavení kanceláře místostarosty a jednací místnosti. Hlasování: Pro 4 Proti - Zdržel se - Nákup DHM pro kancelář místostarosty a do jednácí místnosti byl schválen všemi hlasy. RM ukládá p. Havlíkovi a Ing. Křikavovi připravit návrh na nákup dataprojektoru. 5. Projednání jednacího řádu komisí RM RM se seznámila s návrhem jednacího řádu komisí. Do příštího jednání si členové rady připraví vyjádření k návrhu. 6. Příprava programu jednání ZM Členové RM podaly návrhy bodu programu jednání ZM. 7. Programové prohlášení ZM RM ukládá místostarostovi oslovit zastupitele, aby do dodali návrh bodů programového prohlášení. Pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční Smlouva s Městskou policií Hořovice p. Havlík a Ing. Křikava upozornili na některé nejasnosti ve smlouvě. Např. kniha jízd k zapůjčenému vozidlu, kontrola odsloužených hodin, měsíční zpráva velitele, financování výstroje a výzbroje, režijní náklady, pokuty, služby v Komárově ve večerních hodinách, oprávněnost a povinnost strážníků atd RM připraví na jednání ZM podněty pro kontrolní výbor k prověření smlouvy s Městskou policií Hořovice. 9. Projednání zápisů KRVŽP - jednosměrný provoz v ul. Brigádnická Hlasování: Pro 4 proti - zdržel se - RM souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v ul. Brigádnická ve směru ul. Spojovací ul. Záskalská včetně provedení vodorovného a svislého značení. - rekonstrukce komunikace na Kleštěnici RM prozatím nebude zařazovat rekonstrukci komunikace na Kleštěnici do plánu výstavby a oprav komunikací stav komunikace není v současné době havarijní. - lokalita č. 9 Nad Kocábkou žádost p. Š. a p. P. o koupi pozemku RM předloží žádost k projednání na jednání ZM. - Žádost SVJ Okružní čp. 478, Komárov na směnu pozemků - pč. 873/4 (vlastník městys Komárov) a část pč (vlastník SVJ) RM předloží žádost k projednání na jednání ZM.

4 - Veřejné osvětlení v ul. Spojovací RM ukládá p. Váchovi připravit výběrové řízení na vypracování projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kompletní rekonstrukce rozvaděče v ul. Spojovací. - Veřejné osvětlení v ul. Sokolovická zřízení pouličního světla na základě žádosti p. M. Městys Komárov prozatím nebude rozšiřovat systém veřejného osvětlení. RM ukládá starostovi projednat s žadatelkou p. M. možnost instalace osvětlení na rod. dům. 10. Vyhodnocení nabídek na zhotovení průkazů energetické náročnosti Hlasování o výsledku výběrového řízení: Pro 3 Proti - Zdržel se 1 RM na základě výběrového řízení přidělila zakázku na zhotovení průkazů energetické náročnosti Ing. Sojkovi. RM pověřuje starostu uzavřením smlouvy na zhotovení průkazů energetické náročnosti s Ing. Sojkou. 11. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci podkroví v čp. 222, Komárov Hlasování o výsledku výběrového řízení: Pro 4 Proti - Zdržel se - RM na základě výběrového řízení přidělila zakázku na rekonstrukci podkroví čp. 222, Komárov fa. DAK Hořovice, s.r.o. RM pověřuje starostu uzavřením smlouvy na rekonstrukci podkroví čp. 222, Komárov s fa. DAK Hořovice, s.r.o. 12. Diskuse p. Křikava prověřil smlouvu uzavřenou se spol. Energie pod kontrolou a členy rady seznámil se svým stanoviskem. Konstatoval, že je potřeba porovnat vyúčtování od této společnosti, které zatím není k dispozici, a od společnosti ČEZ. Spol. Energie pod kontrolou nabízí dodatek smlouvy o zavázání městyse Komárov do r. 2019, což by nedoporučoval. Dále společnost nabízí zpracování kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. p. Havlík průjezd vozidel na náměstí přes most od ZŠ. Navrhuje projednat možnost umístění zábrany. p. Merhaut, starosta žádost Osadního výboru Kleštěnice o proplacení drobných výdajů a brigádnických hodin. Zapsala: E. Vokáčová

5 Usnesení z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne RM schvaluje: 1. navrženou trasu projektu KOMÁROV- knn pro par. č. 772/3, která je vedena na pozemcích par. č. 914/1, 875, 786/1, 786/18, 786/21 k.ú. Komárov u Hořovic a zpracovává ji fa. Krásnohorská elektro s.r.o. s podmínkou uvedení povrchů dotčených komunikací u byt. jednotek čp do původního stavu. 2. složení Komise sociální: předseda - Eva Koňasová členové Ing. Václav Anděl, Jaroslava Hájková, Drahoslava Hůrková, Zdeňka Klánová, Veronika Toušová 3. složení Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas: předseda Ing. Eva Királyová členové Lenka Nesnídalová, Lenka Vaníčková 4. nákup DHM pro kancelář místostarosty a do jednací místnosti 5. zřízení jednosměrného provozu v ul. Brigádnická ve směru ul. Spojovací ul. Záskalská včetně provedení vodorovného a svislého značení. 6. přidělení zakázky na zhotovení průkazů energetické náročnosti Ing. Sojkovi. 7. přidělení zakázky na rekonstrukci podkroví čp. 222, Komárov fa. DAK Hořovice s.r.o. RM nesouhlasí: 1. se zařazením rekonstrukce komunikace na Kleštěnici do plánu výstavby a oprav komunikací s odůvodněním- stav komunikace není v současné době havarijní RM pověřuje: 1. starostu uzavřením smlouvy na zhotovení průkazů energetické náročnosti s Ing. Sojkou. 2. starostu uzavřením smlouvy na rekonstrukci podkroví čp. 222, Komárov s fa. DAK Hořovice, s.r.o. RM ukládá: 1. místostarostovi zajistit schůzku členů rady s p. Vokáčem, p. Čepelákem a Ing. Sojkou na p. Váchovi zaslat do souhlasné stanovisko fa. Krásnohorská elektro, s.r.o. k projektu KOMÁROV- knn pro par. č. 772/3, který se týká pozemků par. č. 914/1, 875, 786/1, 786/18, 786/21 k.ú. Komárov u Hořovic s podmínkou uvedení povrchů dotčených komunikací u byt. jednotek čp do původního stavu. 3. starostovi předložit RM projekt stavby Přemostění ZŠ. 4. starostovi projednat možnost zřízení autobusové zastávky v ul. Záskalská s dopravním odborem MěÚ Hořovice. 5. místostarostovi pozvat zástupce fa. Living in green na schůzku dne k prezentaci návrhu revitalizace veřejné zeleně na nám. Míru a zahrad MŠ a ZŠ. 6. p. Havlíkovi a p. Křikavovi připravit návrh na nákup dataprojektoru.

6 7. místostarostovi oslovit zastupitele, aby do dodali návrh bodů programového prohlášení. 8. p. Váchovi připravit výběrové řízení na vypracování projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kompletní rekonstrukce rozvaděče v ul. Spojovací. 9. starostovi projednat s p. M. možnost instalace osvětlení na rod. dům. RM připraví na jednaní ZM podněty pro kontrolní výbor k prověření smlouvy s Městskou policií Hořovice. Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: Hosté: Omluveni: Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda Zapsal:

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více