KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV"

Transkript

1 KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo REACH ENG. CELL MODEL HAP1 ACADEMIC Pretútolátku(látky)vtejtozmesiniejestanovenéžiadneregistracnécíslo, pretožerocnedovážanémnožstvojemenšieakojednatonazarokaleboešte neskoncilo prechodné obdobie pre jej registráciu podla clánku 23 nariadenia REACH Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúcajú Relevant identified uses Kódopisupoužitia Neodporúcanépoužitie Len na výskumné úcely SU22-Verejnásféra(správa,vzdelávanie,zábava,služby,remesla),PROC15- Použitieakolaboratórnecinidlo,PC21-laboratórnechemikálie,SU24 vedecký výskum a vývoj Niejeurcenénapoužívaniespotrebitelmi. Podrobnosti o dodávatelovi karty bezpecnostných údajov Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) Telefónné císlo v núdzových prípadoch Outside of the U.S Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Slovakia (Bratislava) +(421) (Jazyk Pozdrav : slovenský) Strana 1 / 8

2 ODDIEL 2: Identifikácia nebezpecnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podla nariadenia (ES) c. 1272/2008 [CLP] Fyzikálne nebezpecenstvá Neklasifikované Nebezpecenstvo pre zdravie Neklasifikované Nebezpecnostpreživotné prostredie Neklasifikované Additional information Prvky oznacovania Oznacenie podla nariadenia (ES) c. 1272/2008 [CLP] Piktogramy nebezpecnosti Žiadnypiktogram Signálne slovo Žiadny výstražnéupozornenia bezpecnostné upozornenia Iná nebezpecnost Tátozmesneobsahuježiadnelátky,ktorésapovažujúzaPBTalebovPvB ODDIEL3:Zloženie/informácieozložkách Produktneobsahuježiadnelátky,ktorésúpridanejkoncentrácipovažovanézanebezpecnéprezdravie. Strana 2 / 8

3 ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci Opis opatrení prvej pomoci Kontaktspokožkou Kontakt s ocami POŽITIE Inhalácia Poznámky pre lekára Vypláchnitevelkým množstvom vody.niejepotrebnáokamžitálekárska starostlivost. Opatrneniekolkominútoplachujtevodou.Aknosítekontaktnéšošovky,odložte ich, pokial sa to dá lahko urobit. Zapredpokladanýchpodmienokbežnéhopoužívaniasaneocakáva,žebude predstavovatvýznamnénebezpecenstvopožitia.aksanecítitedobre,vyhladajte lekársku pomoc. Zapredpokladanýchpodmienokbežnéhopoužívaniatohtomateriálusa neocakáva,žebudepredstavovatnebezpecenstvovdýchnutia.vprípadepotreby sa poradte s lekárom. Liecte symptomaticky. Najdôležitejšiepríznakyaúcinky,akútneajoneskorené. Údajoakejkolvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Hasiace prostriedky ODDIEL5:Protipožiarneopatrenia Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Vodnásprcha.Oxiduhlicitý(CO2).Pena.Hasiaciprášok. Niesúkdispozícižiadneinformácie. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Neznáme. Radyprepožiarnikov Štandardnýpostuppreprípadchemickéhopožiaru. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Zabezpectedostatocnévetranie.Vždypoužívajtedoporucenéosobnéochrannéprostriedky.Používajteosobné ochranné pomôcky. Viac podrobností nájdete v casti 8. Bezpecnostnéopatreniapreživotnéprostredie Nevyžadujúsažiadnezvláštnepreventívneekologickéopatrenia. Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavycistenie Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Odkaz na iné oddiely Dalšieinformácienájdetevoddiele8. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvolnení Strana 3 / 8

4 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchádzanie Používajtepredpísanéosobnéochrannéprostriedky.Používajteprostriedkyosobnejochrany. Podmienky na bezpecné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v správne oznacených nádobách. Špecifickékonecnépoužitie(-ia) Len na výskumné úcely. Kontrolné parametre ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana Limity expozície Limityexpozície Neobsahuježiadnelátkyshranicnýmihodnotamiexpozícienapracovisku. Technické opatrenia Zabezpecte dostatocné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Kontroly expozície Osobné ochranné pomôcky Ochrana dýchacích ciest Ochrana rúk Ochrana ocí Ochranapokožkyatela Hygienické opatrenia V prípade nedostatocného vetrania noste respirátory a súcasti testované a schválenépodlapríslušnýchvládnychnoriem. Noste vhodné rukavice Materiál rukavíc: kompatibilné rukavice odolné voci chemikáliám. Tesne priliehajúce ochranné okuliare. Noste vhodný ochranný odev. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedcenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpecnosti. Kontroly environmentálnej expozície Nevyžadujúsažiadnezvláštnepreventívneekologickéopatrenia. Strana 4 / 8

5 ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach vzhlad Tuhá látka Zápach ph Teplota topenia/rozsah topenia C Zmes nebola testovaná Teplota varu / destilacný rozsah C Zmes nebola testovaná Flash point C Zmes nebola testovaná Teplota samovznietenia C Zmes nebola testovaná teplota rozkladu C Zmes nebola testovaná Evaporation rate horlavost (tuhá látka, plyn) Hornýlimitvýbušnosti Zmes nebola testovaná Dolnýlimitvýbušnosti Zmes nebola testovaná tlak pár Zmes nebola testovaná Relatívna hustota Zmes nebola testovaná Specific gravity Rozpustnost Rozdelovací koeficient: n-oktanol/voda Výbušnévlastnosti Zmes nebola testovaná INÉ INFORMÁCIE ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Žiadneznáme. Stabilné za normálnych podmienok. Možnostnebezpecnýchreakcií Neboli hlásené nebezpecné reakcie. Podmienky, ktorým sa treba vyhnút Nekompatibilné materiály Nebezpecné produkty rozkladu Niesúkdispozícižiadneinformácie. Zanormálnychpodmienokpoužívanianiejeznámažiadnanebezpecnáreakcia.. Strana 5 / 8

6 ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických úcinkoch Neexistuježiadendôkazoakútnejtoxicite. Základné cesty expozície, Podráždenie Žieravost senzibilizácia STOT jednorazová expozícia STOT opakovanáexpozícia Karcinogenita Mutagenita Reprodukcná toxicita ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Neobsahuježiadnelátkynebezpecnépreživotnéprostrediealeboneodbúratelnévcistiarniachodpadovýchvôd. Perzistencia a degradovatelnost Niesúkdispozícižiadneinformácie. Bioakumulacný potenciál Niesúkdispozícižiadneinformácie. Výsledky posúdenia PBT a vpvb Tátozmesneobsahuježiadnelátky,ktorésapovažujúzaPBTalebovPvB. Iné nepriaznivé úcinky Niesúkdispozícižiadneinformácie. ODDIEL13:Opatreniaprizneškodnovaní Metódy spracovania odpadu Vždy,kedjetomožné,bysamalozabránittvorbeodpadu,prípadnebysamalaminimalizovat.Prázdneobalyalebo výplnmôžeobsahovatzvyškyproduktov.tentomateriálajehoobalsamusiazlikvidovatvsúladesoschválenou technikoulikvidácie.likvidáciatohtoproduktu,jehoroztokovaleboakýchkolvekvedlajšíchproduktovmusíbytv súladespožiadavkamivšetkýchplatnýchmiestnych,regionálnychalebonárodných/federálnychpredpisov. Strana 6 / 8

7 ODDIEL 14: Informácie o doprave IATA/ADR/DOT-US/IMDG Nehodnotí sa ako nebezpecný v zmysle prepravných predpisov. Císlo OSN Správne expedicné oznacenie OSN Transport hazard class(es) Obalová skupina Nebezpecnostpreživotné prostredie Osobitné bezpecnostné opatreniapreužívatela Doprava hromadného nákladu podla prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC. Strana 7 / 8

8 Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpecnosti,zdraviaaživotného prostredia Látky vzbudzujúce velké obavy ODDIEL 15: Regulacné informácie Obmedzované látky podla nariadenia (ES) c. 1907/2006, prílohy XVII Látky uvedené v prílohe I nariadenia (ES) c. 689/2008 Obmedzované látky podla prílohy V nariadenia (ES) c. 689/2008 Látky podla nariadenia (ES) c. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znecistujúcich látkach, ktorým sa mení a doplna smernica 79/117/EHS Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefährdungsklassen) Neklasifikované. Iné medzinárodné zásoby Hodnotenie chemickej bezpecnosti Nebolovykonanéžiadneposúdeniechemickejbezpecnosti. ODDIEL 16: Iné informácie Dôvod revízie Aktualizácia podla nariadenia Komisie (EÚ) c. 453/2010. Klasifikácia a postup na odvodenie klasifikácie pre zmesi v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: Informácieuvedenévyššiebolizískanédôsledným vyhladávaním a/aleboskúmaním aodporúcaniasúzaloženéna obozretnom uplatnovaníodbornéhoúsudku.tietoinformáciesanemôžupovažovatzaúplnéamôžusapoužívatiba akousmernenie.všetkymateriályazmesimôžupredstavovatneznámenebezpecenstváamusiasapoužívats obozretnostou.kedžespolocnostnemôžekontrolovatskutocnémetódy,objemyanipodmienkypoužívania, spolocnostnebudezodpovednázažiadneškodyanistratyspôsobenémanipulácioualebokontaktom sproduktom, ktorý je tu opísaný. INFORMÁCIE UVEDENÉ NA TEJTO KARTE BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV NEPREDSTAVUJÚ ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI MLCKY PREDPOKLADANÚ, VRÁTANE AKEJKOLVEK MLCKY PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL Strana 8 / 8

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH EHIL17A Biotinylated

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU Názov produktu KLEA 134a Registračné číslo REACH. 01-2119459374-33-0000 Výrobca Mexichem UK Limited The Heath Business & Technical Park Runcorn Cheshire

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube Datum poslední revize 05/29/2015 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube According to Regulation (EC) No 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění01-3-2013 Datum revize 04-9-2014 Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number:

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Raid mucholapka 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : mucholapka

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Datum : Verze :

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Datum : Verze : Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika Datum Verze 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Typ produktu

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Povrchová ochrana

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40 Datum vydání: 07.03.2015 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Calcipur 5-AL Registrační

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. SureFISH Probes - RED - Part Numbers - G101900R through G101999R

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. SureFISH Probes - RED - Part Numbers - G101900R through G101999R BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. G101900R, G101901R, G101902R, G101903R G101904R, G101905R, G101906R, G101907R G101908R,

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 12132/1 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravkučisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Příslušná určená použití:

Více

Karta bezpečnostních údajů

Karta bezpečnostních údajů Karta bezpečnostních údajů V souladu s nařízením ES No 1907/2006, příloha II Platnost od Revize českého překladu Verze 25.06.2012 13.08.2015 A I. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 931.000 Renia - Hooco - Ausputzwachs

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 931.000 Renia - Hooco - Ausputzwachs Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Univerzální indikátor kapaliny, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Univerzální indikátor kapaliny, 250ml Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 23.06.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 400g 1 35607, 3Kg 1 35608 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení komise EU 453/210

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení komise EU 453/210 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Prostředek k čištění karosérií automobilů,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL Strana: 1/6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: CZ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pouzití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPECNOSTNl LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Marine Biodegradable 2-Stroke Engine Oil označení směsi Kód produktu 99700 Číslo SDS

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 29.8.2012 Datum revize: 1.6.2015 ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

SLUXX HP Datum vytvoření: 23. února 2015

SLUXX HP Datum vytvoření: 23. února 2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs směs Číslo Neu 1180 M Další názvy směsi - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní označení: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky /přípravku

Více