KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV"

Transkript

1 KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo REACH ENG. CELL MODEL HAP1 ACADEMIC Pretútolátku(látky)vtejtozmesiniejestanovenéžiadneregistracnécíslo, pretožerocnedovážanémnožstvojemenšieakojednatonazarokaleboešte neskoncilo prechodné obdobie pre jej registráciu podla clánku 23 nariadenia REACH Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúcajú Relevant identified uses Kódopisupoužitia Neodporúcanépoužitie Len na výskumné úcely SU22-Verejnásféra(správa,vzdelávanie,zábava,služby,remesla),PROC15- Použitieakolaboratórnecinidlo,PC21-laboratórnechemikálie,SU24 vedecký výskum a vývoj Niejeurcenénapoužívaniespotrebitelmi. Podrobnosti o dodávatelovi karty bezpecnostných údajov Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) Telefónné císlo v núdzových prípadoch Outside of the U.S Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Slovakia (Bratislava) +(421) (Jazyk Pozdrav : slovenský) Strana 1 / 8

2 ODDIEL 2: Identifikácia nebezpecnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podla nariadenia (ES) c. 1272/2008 [CLP] Fyzikálne nebezpecenstvá Neklasifikované Nebezpecenstvo pre zdravie Neklasifikované Nebezpecnostpreživotné prostredie Neklasifikované Additional information Prvky oznacovania Oznacenie podla nariadenia (ES) c. 1272/2008 [CLP] Piktogramy nebezpecnosti Žiadnypiktogram Signálne slovo Žiadny výstražnéupozornenia bezpecnostné upozornenia Iná nebezpecnost Tátozmesneobsahuježiadnelátky,ktorésapovažujúzaPBTalebovPvB ODDIEL3:Zloženie/informácieozložkách Produktneobsahuježiadnelátky,ktorésúpridanejkoncentrácipovažovanézanebezpecnéprezdravie. Strana 2 / 8

3 ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci Opis opatrení prvej pomoci Kontaktspokožkou Kontakt s ocami POŽITIE Inhalácia Poznámky pre lekára Vypláchnitevelkým množstvom vody.niejepotrebnáokamžitálekárska starostlivost. Opatrneniekolkominútoplachujtevodou.Aknosítekontaktnéšošovky,odložte ich, pokial sa to dá lahko urobit. Zapredpokladanýchpodmienokbežnéhopoužívaniasaneocakáva,žebude predstavovatvýznamnénebezpecenstvopožitia.aksanecítitedobre,vyhladajte lekársku pomoc. Zapredpokladanýchpodmienokbežnéhopoužívaniatohtomateriálusa neocakáva,žebudepredstavovatnebezpecenstvovdýchnutia.vprípadepotreby sa poradte s lekárom. Liecte symptomaticky. Najdôležitejšiepríznakyaúcinky,akútneajoneskorené. Údajoakejkolvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Hasiace prostriedky ODDIEL5:Protipožiarneopatrenia Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Vodnásprcha.Oxiduhlicitý(CO2).Pena.Hasiaciprášok. Niesúkdispozícižiadneinformácie. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Neznáme. Radyprepožiarnikov Štandardnýpostuppreprípadchemickéhopožiaru. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Zabezpectedostatocnévetranie.Vždypoužívajtedoporucenéosobnéochrannéprostriedky.Používajteosobné ochranné pomôcky. Viac podrobností nájdete v casti 8. Bezpecnostnéopatreniapreživotnéprostredie Nevyžadujúsažiadnezvláštnepreventívneekologickéopatrenia. Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavycistenie Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Odkaz na iné oddiely Dalšieinformácienájdetevoddiele8. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvolnení Strana 3 / 8

4 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchádzanie Používajtepredpísanéosobnéochrannéprostriedky.Používajteprostriedkyosobnejochrany. Podmienky na bezpecné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v správne oznacených nádobách. Špecifickékonecnépoužitie(-ia) Len na výskumné úcely. Kontrolné parametre ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana Limity expozície Limityexpozície Neobsahuježiadnelátkyshranicnýmihodnotamiexpozícienapracovisku. Technické opatrenia Zabezpecte dostatocné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Kontroly expozície Osobné ochranné pomôcky Ochrana dýchacích ciest Ochrana rúk Ochrana ocí Ochranapokožkyatela Hygienické opatrenia V prípade nedostatocného vetrania noste respirátory a súcasti testované a schválenépodlapríslušnýchvládnychnoriem. Noste vhodné rukavice Materiál rukavíc: kompatibilné rukavice odolné voci chemikáliám. Tesne priliehajúce ochranné okuliare. Noste vhodný ochranný odev. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedcenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpecnosti. Kontroly environmentálnej expozície Nevyžadujúsažiadnezvláštnepreventívneekologickéopatrenia. Strana 4 / 8

5 ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach vzhlad Tuhá látka Zápach ph Teplota topenia/rozsah topenia C Zmes nebola testovaná Teplota varu / destilacný rozsah C Zmes nebola testovaná Flash point C Zmes nebola testovaná Teplota samovznietenia C Zmes nebola testovaná teplota rozkladu C Zmes nebola testovaná Evaporation rate horlavost (tuhá látka, plyn) Hornýlimitvýbušnosti Zmes nebola testovaná Dolnýlimitvýbušnosti Zmes nebola testovaná tlak pár Zmes nebola testovaná Relatívna hustota Zmes nebola testovaná Specific gravity Rozpustnost Rozdelovací koeficient: n-oktanol/voda Výbušnévlastnosti Zmes nebola testovaná INÉ INFORMÁCIE ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Žiadneznáme. Stabilné za normálnych podmienok. Možnostnebezpecnýchreakcií Neboli hlásené nebezpecné reakcie. Podmienky, ktorým sa treba vyhnút Nekompatibilné materiály Nebezpecné produkty rozkladu Niesúkdispozícižiadneinformácie. Zanormálnychpodmienokpoužívanianiejeznámažiadnanebezpecnáreakcia.. Strana 5 / 8

6 ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických úcinkoch Neexistuježiadendôkazoakútnejtoxicite. Základné cesty expozície, Podráždenie Žieravost senzibilizácia STOT jednorazová expozícia STOT opakovanáexpozícia Karcinogenita Mutagenita Reprodukcná toxicita ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Neobsahuježiadnelátkynebezpecnépreživotnéprostrediealeboneodbúratelnévcistiarniachodpadovýchvôd. Perzistencia a degradovatelnost Niesúkdispozícižiadneinformácie. Bioakumulacný potenciál Niesúkdispozícižiadneinformácie. Výsledky posúdenia PBT a vpvb Tátozmesneobsahuježiadnelátky,ktorésapovažujúzaPBTalebovPvB. Iné nepriaznivé úcinky Niesúkdispozícižiadneinformácie. ODDIEL13:Opatreniaprizneškodnovaní Metódy spracovania odpadu Vždy,kedjetomožné,bysamalozabránittvorbeodpadu,prípadnebysamalaminimalizovat.Prázdneobalyalebo výplnmôžeobsahovatzvyškyproduktov.tentomateriálajehoobalsamusiazlikvidovatvsúladesoschválenou technikoulikvidácie.likvidáciatohtoproduktu,jehoroztokovaleboakýchkolvekvedlajšíchproduktovmusíbytv súladespožiadavkamivšetkýchplatnýchmiestnych,regionálnychalebonárodných/federálnychpredpisov. Strana 6 / 8

7 ODDIEL 14: Informácie o doprave IATA/ADR/DOT-US/IMDG Nehodnotí sa ako nebezpecný v zmysle prepravných predpisov. Císlo OSN Správne expedicné oznacenie OSN Transport hazard class(es) Obalová skupina Nebezpecnostpreživotné prostredie Osobitné bezpecnostné opatreniapreužívatela Doprava hromadného nákladu podla prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC. Strana 7 / 8

8 Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpecnosti,zdraviaaživotného prostredia Látky vzbudzujúce velké obavy ODDIEL 15: Regulacné informácie Obmedzované látky podla nariadenia (ES) c. 1907/2006, prílohy XVII Látky uvedené v prílohe I nariadenia (ES) c. 689/2008 Obmedzované látky podla prílohy V nariadenia (ES) c. 689/2008 Látky podla nariadenia (ES) c. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znecistujúcich látkach, ktorým sa mení a doplna smernica 79/117/EHS Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefährdungsklassen) Neklasifikované. Iné medzinárodné zásoby Hodnotenie chemickej bezpecnosti Nebolovykonanéžiadneposúdeniechemickejbezpecnosti. ODDIEL 16: Iné informácie Dôvod revízie Aktualizácia podla nariadenia Komisie (EÚ) c. 453/2010. Klasifikácia a postup na odvodenie klasifikácie pre zmesi v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: Informácieuvedenévyššiebolizískanédôsledným vyhladávaním a/aleboskúmaním aodporúcaniasúzaloženéna obozretnom uplatnovaníodbornéhoúsudku.tietoinformáciesanemôžupovažovatzaúplnéamôžusapoužívatiba akousmernenie.všetkymateriályazmesimôžupredstavovatneznámenebezpecenstváamusiasapoužívats obozretnostou.kedžespolocnostnemôžekontrolovatskutocnémetódy,objemyanipodmienkypoužívania, spolocnostnebudezodpovednázažiadneškodyanistratyspôsobenémanipulácioualebokontaktom sproduktom, ktorý je tu opísaný. INFORMÁCIE UVEDENÉ NA TEJTO KARTE BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV NEPREDSTAVUJÚ ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI MLCKY PREDPOKLADANÚ, VRÁTANE AKEJKOLVEK MLCKY PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL Strana 8 / 8

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH Hydrogen peroxide Nelze

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH EHIL17A Biotinylated

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH Image-iT Lipid Peroxidation

Více

Datum revize 04.03.2015 Verze 1.1 Datum vytištění 04.03.2015. SikaMelt -9177 W

Datum revize 04.03.2015 Verze 1.1 Datum vytištění 04.03.2015. SikaMelt -9177 W ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Strana 1 z 33 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Více

: Sika ViscoCrete -20 HE CZ

: Sika ViscoCrete -20 HE CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: Sikagard -552 W Aquaprimer

: Sikagard -552 W Aquaprimer ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Datum revize 22.04.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 22.04.2015. SCHÖNOX SG Part A

Datum revize 22.04.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 22.04.2015. SCHÖNOX SG Part A SCHÖNOX SG Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : SCHÖNOX SG Part A 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 Statické izolační šňůry a pásky Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Statická izolační šňůra Dimertex nebo páska Dimertextape Registrační

Více

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 7259/1 Číslo CAS: 7778-18-9 Číslo ES: 231-900-3 Číslo CAS: 7778-18-9 Číslo ES (EINECS): 231-900-3

Více

: SikaForce -7710 L35 Part A

: SikaForce -7710 L35 Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: Sika AnchorFix -2 Part A

: Sika AnchorFix -2 Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: Sikafloor -29 PurCem Part C

: Sikafloor -29 PurCem Part C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC

Datum revize 08.10.2014 Verze 3.0 Datum vytištění 08.10.2014 SCHÖNOX XC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30482 / PFTBA MS TUNING

Více

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A

NA ŘASY SYSTÉM 500 Datum vydání: 25.1.2012 Datum revize: - Verze A 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: --- 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Datum revize 29.07.2013 Datum vytištění 29.07.2013

Datum revize 29.07.2013 Datum vytištění 29.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 16.06.2014 Datum vytištění 16.06.2014. Sika CleanGlass

Datum revize 16.06.2014 Datum vytištění 16.06.2014. Sika CleanGlass ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012 Strana 1 / 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ) Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: universální

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Identifikační číslo Synonyma Číslo verze Vápník 020-001-00-X (Indexové číslo) 01 1.2.

Více

Datum revize 11.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 11.05.2015. Sika Mixer Cleaner

Datum revize 11.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 11.05.2015. Sika Mixer Cleaner ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04490908190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH).

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH). Datum vydání: 09/11/2012 Datum zpracování: 09/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Kód výrobku

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Datum revize 12.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 12.02.2015. Sikaflex -555

Datum revize 12.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 12.02.2015. Sikaflex -555 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový prací prášek mix

JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový prací prášek mix Stránka: 1 / 6 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 48212813, 48212815 Další názvy směsi Ideal Protect Colors 1.2. Příslušná určená použití směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Prvky označení Označení podle Nařízení 1272/2008/ES. Suché maltové směsi Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Prvky označení Označení podle Nařízení 1272/2008/ES. Suché maltové směsi Datum revize : ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku VISCOflex 430 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

COMPACFOAM. Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) COMPACFOAM Bezpečnostní list Vytvořeno dne: 10.04.2012 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 25. srpna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2....4. Směs Číslo 427704 Další názvy

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010 Dle anglického originálu ze dne: 16.12.2013 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: NARA BLOC 1.2 Příslušná určená použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1/7 Odpovídá nařízení (ES) č. 453/2010 z 20 května 2010. 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1/7 Odpovídá nařízení (ES) č. 453/2010 z 20 května 2010. 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1/7 Odpovídá nařízení (ES) č. 453/2010 z 20 května 2010 Datum vydání: 05/07/2012-Rev.č.3 z 22/05/2014 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Zpracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize: 10.1.2015. str. 1 ze 6 CARBONBOR 200

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize: 10.1.2015. str. 1 ze 6 CARBONBOR 200 str. 1 ze 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo: 4176 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Jako kapalné listové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Dulux Trade Vinyl Matt

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Dulux Trade Vinyl Matt .2. Určená použití směsi (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 25. června 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3..4. Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Péče o

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AG TESOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AG TESOL Datum vydání: 12.7.2004 Strana : 1 z 7 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití :

Více

P hnojivo Bezpečnostní list Tato směs nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

P hnojivo Bezpečnostní list Tato směs nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tato směs nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Datum vydání: 08/11/2012 Datum zpracování: 12/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze:

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: Sika Injection-101 RC Part B

: Sika Injection-101 RC Part B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BS 310 Ochranná barva na beton ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BS 310 Ochranná barva na beton ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 21. 5. 2014 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH: BS

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 14.6.2010 Datum revize: 8.4.2014 Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo /kód:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 07. srpna 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor

Více

: Sika ViscoCrete -225 flakes

: Sika ViscoCrete -225 flakes ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění01-3-2013 Datum revize 04-9-2014 Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva základní - antikorozní na kov 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Mazivo.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Mazivo. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku látka / směs směs Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC)

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) Datum vypracování: Datum revize: Bezpečnostní list (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) 15.1. 2015 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický název: Obchodní

Více

Cot-1 DNA, Part Number 5190-3393. Uvedená použití

Cot-1 DNA, Part Number 5190-3393. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 5190-3393 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Datum : Verze :

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Datum : Verze : Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika Datum Verze 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST Typ produktu Jiné označení

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaLevel01 Primer ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list. Datum vydání: 25.09.2013 Revize: 25.09.2013

Bezpečnostní list. Datum vydání: 25.09.2013 Revize: 25.09.2013 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V-3001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/010. června 015 1. června 015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit Aquablock Strana 1 z 6 Č. BL. : 283830 Datum revize: 01.08.2014 Datum výtisku: 02.09.2014 1.1 Identifikátor výrobku Ceresit AquaBlock all colours

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real ubrousky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (Podle nařízení ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.))

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (Podle nařízení ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) Strana: 1/(10) 1. Identifikace látky /směsí a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantní identifikované použití látky anebo směsi a použití, které se nedoporučují Identifikované použití:

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Kyselina citronová monohydrát. Datum vydání: 5.11.2010 Strana 1 z 7

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Kyselina citronová monohydrát. Datum vydání: 5.11.2010 Strana 1 z 7 Datum vydání: 5.11.2010 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy látky/směsi kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová 1.2

Více

Verze 1.0 Datum revize 09.10.2014 Datum vytištění 10.10.2014

Verze 1.0 Datum revize 09.10.2014 Datum vytištění 10.10.2014 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Výrobek č. : 022102 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo

Více

: Nicorandil CRS. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.

: Nicorandil CRS. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real profi čistič skleněných ploch

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FLOOR-FIT. Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international: GBK GmbH +49 (0) 61 32-8 44 63

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FLOOR-FIT. Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international: GBK GmbH +49 (0) 61 32-8 44 63 Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Komerční použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 20. dubna 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika)

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Datum vydání: 01. 03. 2013 Datum revize: 02. 02. 2015 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real green clean Tablety do myčky na nádobí Další názvy, synonyma:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Bílé lepidlo Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Bílé lepidlo Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 0. května 2004 26. května 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 485070 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený především na mytí

Více