Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar Němečková, Dana Rychtaříková, Vladimíra Davídková, Dana Struchmančuková, Pavel Mazanec Praha, říjen 2014 Ředitelka školy Mgr. Šarapatková

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k SOUKROMÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 IČO: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. a. Zřizovatel ATHOZ, spol. s.r.o. Statutární zástupce: jednatel Mgr. Pavla Šarapatková b. Vedení školy Ředitelka: Mgr. Pavla Šarapatková Telefon: Zástupce ředitele: Dana Rychtaříková Telefon: Webové stránky školy (současná adresa). WEB: Adresa: Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Poskytované vzdělání: V Úžlabině 320, Praha Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Rozhodnutím MŠMT ČR č. j / s účinností od Cílová kapacita 235 žáků 2

3 5. Obory vzdělání SŠ, které vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku SSOU ATHOZ kód H/01 název oboru / vzdělávacího programu Kuchař - Číšník cílová kapacita oboru / programu 90 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Výuka dle ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: a. nové obory / programy ŽÁDNÉ b. zrušené obory / programy k H/002 Kuchař číšník pro pohostinství, H/01 Kuchař číšník, H/001 Kuchař, H/001 Číšník, servírka 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Němčická 1749/4, Praha 4 změna V Úžlabině 320, Praha 10 (Magistrát hl. města Praha) b. jiná: Elektrárna Mělník, Horní Počaply (ČEZ) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Učebny školy jsou umístěny ve dvou patrech pronajaté budovy patřící Magistrátu hl. města Praha a ve dvou patrech budovy ČEZ. Škola měla v uplynulém školním roce 2 kmenové učebny (třídy) v Praze a 4 učebny v Horních Počaplech, dvě počítačové učebny s připojením na Internet, kde je možno využívat velkoplošné projekce a multimediální programy. Dále disponuje odbornou učebnou stolničení. Tělocvičnu a hřiště měla pronajaté od Střední průmyslové školy elektrotechnické. Počítačové učebny jsou využívány hlavně pro výuku informační a komunikační technologie a v profilových předmětech, stolničení, technologie, zařízení závodu. Knihovnu žáci využívali po dohodě v odpoledních hodinách (v době mimo vyučování) k samostatné přípravě školních prací. Počítačové učebny a učebna stolničení se průběžně modernizují. K dispozici je i učitelská knihovna, která je zpřístupněna všem pedagogickým pracovníkům školy. Součástí knihovny jsou i DVD nosiče a videotéka. Knihovna se během školního roku doplňuje. Ve výuce odborných předmětů, jazyků, při exkursích a poznávacích zájezdech je možno využit i školní videokameru. Fotodokumentace z jednotlivých akcí je použita při výzdobě školy a je zveřejněna pro veřejnost prostřednictvím webových stránek školy. V každém kabinetě jsou připraveny k užívání počítače a někteří z učitelů mají k dispozici vlastní notebook. Používají jej zejména při komunikaci s rodiči, k pedagogické práci, při administrativní činnosti jako je: docházka a klasifikace žáků, příprava studijních materiálů a testů. Internetové stránky školy jsou průběžně inovovány, zpřístupněné na Zde se obnovují informace pro žáky, učitele i rodiče. 3

4 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: Aktuální rada byla ustanovena k společně se změnou zřizovatele společnosti: Seznam členů: Předseda: JUDr. Pavel Drozd Členové: Dana Rychtaříková Vladimíra Davídková Zdeněk Chalupa Rada se schází dvakrát ročně. Z každého jednání je zpracován zápis. Součástí jednání je vyhodnocení účinnosti radou doporučených opatření. K jednání rady je pravidelně zván ředitel školy nebo jeho zástupkyně. 4

5 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) , ,4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 11 64,7 nekvalifikovaných 6 35,3 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 3 zaměření - Efektivní styly učení - Jak číst zprávy z pedagogic. vyšetření - Krizová intervence v prostř. škol účastníků 1 vzdělávací instituce PPP pro Prahu 4 semináře 2 - Anglický jazyk 2 INFOA 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací 1 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 celkem (fyzické osoby) 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře - kurzy - jiné (uvést jaké) - zaměření účastníků vzdělávací instituce 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) tříd / skupin žáků / studentů SSOU ATHOZ 6 57 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 7 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 5 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) tříd / skupin žáků / studentů SSOU ATHOZ Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele SSOU ATHOZ 9,5 3,35 b. vzdělávání při zaměstnání průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele SSOU ATHOZ - - 7

8 z celkového počtu žáků/studentů: ATHIZ PRAHA ATHOZ MĚLNÍK kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 0 0 Neprospělo 3 1 opakovalo ročník 3 0 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta z toho neomluvených

9 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) SSOU ATHOZ H/02 Kuchař - Číšník ATHOZ PRAHA ATHOZ MĚLNÍK Počet žáků, kteří byli hodnoceni ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ATHOZ PRAHA ATHOZ MĚLNÍK 5. Výsledky závěrečných zkoušek prospělo s vyznamenáním 0 0 prospěl 6 10 neprospěl 2 0 žáků, kteří konali zkoušku 6 10 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) přihlášek celkem 14 4 kol přijímacího řízení celkem 2 2 9

10 přijatých celkem 17 4 z toho v 1. kole 9 2 z toho ve 2. kole 8 2 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 0 0 nepřijatých celkem 0 přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Ve škole jsou 3 žáci s jinou národností. U nikoho nebyly žádné vážné problémy se začleněním se do třídního kolektivu ani problémy studijního rázu vyplývající z národnostní odlišnosti. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Ve škole nejsou speciální třídy. Problémy žáků, vzhledem k málo nému kolektivu jsou řešeny individuálně. Výchovná poradkyně i třídní učitelé mají vždy dostatečné informace o sociálním zázemí jednotlivých žáků. Se žáky, kteří mají speciální posudek z PPP, pracují učitelé se zvýšeným individuálním přístupem. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Škola se snaží vést žáky ke zvýšené studijní aktivitě a tím i k lepším výsledkům. Přesto nejsou ve škole mimořádně nadaní žáci. 10

11 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 proběhlo ověřování znalostí mezi středním učilištěm v Praze a Počáplech formou testů z anglického a českého jazyka. Znalosti žáků byly srovnatelné. V praktické výuce měli jednotlivci možnost se zúčastnit soutěže Kuchtík roku pořádající učilištěm v Počáplech. Závěry z testování jsou využity ke zkvalitnění další přípravy žáků v jednotlivých ročnících. 11. Školní vzdělávací programy Dle ŠVP se vyučuje od Na konci roku 2013/2014 byl školní vzdělávací program po inspekční kontrole opraven. Bylo sladěno názvosloví předmětů i počty hodin. Díky odlišné výuce ve středisku v Horních Počáplech byl do ŠVP zapracován jako druhý cizí jazyk Německý jazyk. Žáci budou mít tudíž možnost k povinnému Anglickému jazyku volby ze dvou dalších jazyků Německého jazyka a Ruského jazyka. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve škole mají žáci povinné od 1. ročníku dva cizí jazyky anglický jazyk a dále si vybírají z jazyka Německého nebo Ruského. Velkou motivací pro žáky jsou zájezdy do cizích zemí organizované školou, v kterých si vyzkouší komunikaci v cizím jazyce. Další možnost pro žáky s dobrými znalostmi cizích jazyků a pro žáky po vyučení je čtyřměsíční placená praxe v hotelích na ostrově Rhodos. 11

12 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně, která spolupracuje s žáky, rodiči, třídními učiteli a ostatními kolegy při řešení problému, které se u jednotlivých studentů vyskytnou. Nejčastěji byly řešeny výukové problémy a tomu často předcházející problémy s docházkou. Výchovná poradkyně vždy ve spolupráci s třídními učiteli a mistry odborného výcviku řeší výše uvedené problémy. Škola pokračuje ve vstřícném přístupu k žákům se specifickými poruchami učení a vytváří motivační systém, který by žáky pozitivně vedl ke zvýšené studijní aktivitě a k lepším výsledkům. Práce výchovné poradkyně dále zahrnovala ve školním roce tyto oblasti: poradenskou činnost pro žáky školy a jejich rodiče spolupráci s poradenskými pracovišti a jinými organizacemi práci s třídními kolektivy a třídními učiteli spolupráci s vedením školy 2. Prevence sociálně patologických jevů Probíhá od nástupu žáků do školy. Pomoc je často zaměřená na řešení i rodinné problematiky. Spolupracujeme s Dys centrem Praha a s Poradnou pro odvykání kouření. Problematika je zařazena do výuky českého jazyka, občanské výchovy a základů přírodních věd. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V rámci výuky předmětu základy přírodních věd žáci zpracovávali a prezentovali aktuální problematiku týkající se ekologických problému a kriticky hodnotili současný stav životního prostředí. Z praktického hlediska je tento problém řešen a realizován v odborném výcviku žáků (potraviny, odpady, energie). 4. Multikulturní výchova Škola připravuje žáky v gastronomických oborech, proto jsou vedeni k tomu, aby byli schopni se pohybovat a orientovat v kulturně rozmanitém prostředí. Základem je slušnost, ochota, vstřícné vystupování k hostům v gastronomickém provozu. 12

13 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato problematika je zařazována do společenskovědních předmětů a výuka je doplňována přírodovědnými pozorováními a besedami. Součástí je péče o školní životní prostředí a tvorba životního stylu. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Žáci se účastní několika typů zájezdů poznávacích i vzdělávacích. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily tyto zájezdy: do Španělska v září, jednodenní vánoční Norimberk v prosinci a 4 denní zájezd do Anglie. Největší zájem ze strany žáků je o jednodenní zájezdy, vícedenní zájezdy probíhají ve spojení s jinými mi. Žáci se zúčastnili výstavy: Žrádlo, krmě, jídlo našich předků. Konaly se exkurze do pivovaru U Fleků a Staropramen. Vyučující tělesné výchovy se s žáky podílí na organizaci tenisového turnaje pro tělesně postižené vozíčkáře. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést a zaměření a počty žáků. Žáci spolu s učitelem odborného výcviku zajišťovali obsluhu na prodejní výstavě firmy Bosch v hotelu Emmy, kde se zúčastnili rautové obsluhy. Žáci školy Mělník s učitelkou odborného výcviku se podíleli na zajišťování obsluhy v KD Neratovice, MÚ Kostelec nad Labem, akce ARBOEKO, KD Mělník ples, svatba absolventa Athozu a další svatební hostiny v KD Mělník. 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Škola se zúčastnila sportovní soutěže ve fotbalu, ale neumístila se do 3. místa. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Vyučení žáci nevyužili možnosti s mezinárodní spoluprací po školním roce 2013/2014, kde se mohli zúčastnit čtyřměsíční praxe ve vybraných 3, 4 a 5 hvězdičkových hotelech na ostrově Rhodos. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Při zajišťování odborného výcviku spolupracuje s gastronomickými provozovnami. Spolupráce probíhá na základě uzavřené smlouvy, v níž jsou definována práva a zejména povinnosti smluvních stran. Úroveň gastronomických provozoven je velmi slušná se standardním technologickým vybavením. Hotely, kde žáci provozují odborný výcvik, jsou zařazeny do 4 hvězdiček. Žáci pracují pod vedením instruktorů, kteří jsou jmenováni ředitelem školy. 13

14 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou, aktivity a prezentace Nebyly realizovány 12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nebyly využity 14

15 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2013/2014 Druh inspekce: Česká školní inspekce - Pražský inspektorát Termín: února 2014 Výsledné hodnocení: Výsledky vzdělávání se mírně zlepšují. Celkově je hodnocena jako průměrná. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2013/2014 Další kontroly v tomto školním roce nebyly provedeny. 15

16 VI. Další informace UČEBNÍ PLÁN Kód a název vzdělávacího programu: H/01 Kuchař-číšník Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: tříleté denní studium Platnost vzdělávacího programu: od 1. září 2009 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 1 1,5 1,5 4 Potraviny a výživa Stolničení Technologie Zařízení závodu Speciální gastronomie Odborný výcvik ,5+2 15, Celkem

17 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Finančními zdroji, z nichž hradí mzdové, a provozní náklady jsou: - státní dotace - výnosy z produktivních prací žáků. Žáci neplatí školné. Rozbor hospodaření SSOU ATHOZ spol. s r.o. je uveden v samostatné příloze ke zprávě. 17

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více