Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 6. srpna 2010, rozesláno elektronicky dne 22.července 2010) číslo 25 ze dne 6. srpna 2010 ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost za období Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. ber e n a v ě d o m í Zprávu o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita a Zprávu o realizaci Operačního programu za období , uvedenou v příloze tohoto usnesení I I. u k l á d á předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a 1. zajistit, aby připomínky vznesené v průběhu 6. zasedání SMV a uvedené v závěrech z jednání a v zápise z tohoto jednání, byly zapracovány do další Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu. 2. zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období na webových stránkách a Příloha usnesení: Závěry z jednání Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK Ing. Milan Richter předseda SMV

2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA v období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 pro 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2. června 2010 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 57) Praha Adaptabilita

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 57) Praha Adaptabilita

4 OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru pokrok od minulého monitorovacího výboru Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 57) Praha Adaptabilita

5 Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Provádění specifických finančních kontrol Kontroly na místě Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Aktivity komunikačního plánu Internetové stránky Komunikace s médii Inzeráty Publikace a propagační předměty Pravidelná výroční akce Seznam příjmeců Evaluace komunikačních aktivit Provedené evaluace a studie Výhled evaluačních aktivit OPPA na rok Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 57) Praha Adaptabilita

6 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá období realizace operačního programu od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 (dále jen monitorovací období programu ). V této zprávě je pro přepočet CZK na EUR pouţit kurz 25,433 Kč/. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv projektů 1. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů. V závěru roku 2009 byla schválena podpora pro 177 projektů z 2. výzvy, vyhlášené dne 5. května Počátkem roku 2010 byly s příjemci 2. výzvy uzavírány grantové smlouvy. Pro příjemce projektů 2. výzvy byly pořádány workshopy zaměřené na zahájení realizace projektu a probíhala administrace Zpráv o zahájení realizace projektu. V březnu 2010 začal ŘO intenzivně pracovat na přípravě 3. výzvy OPPA, která byla vyhlášena dne 21. dubna 2010 pro prioritní osu 1 s alokací 300 mil. Kč a pro prioritní osu 3 s alokací 150 mil. Kč. Ke dni 30. dubna 2010 byla podpora z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta celkem 356 projektům v celkovém objemu 1 936,4 mil. Kč. Z toho 349 je individuálních grantových projektů, 6 projektů individuálních komplexních a 1 projekt technické pomoci. V monitorovacím období programu úspěšně ukončilo realizaci 12 projektů o celkovém objemu 27,8 mil. Kč. Přehled milníků monitorovacího období programu: Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 1. certifikaci výdajů programu (pravidlo n+24) Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 3 ve 2. výzvě Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 1 ve 2. výzvě zasedání Společného monitorovací výboru Projednání projektů 2. výzvy Výborem evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy Souhlas Rady hl. m. Prahy s podporou projektů z 2. výzvy Schválení podpory projektům z 2. výzvy Zastupitelstvem hl. m. Prahy Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 2. certifikaci výdajů programu Vyhlášení 3. výzvy OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 57) Praha Adaptabilita

7 1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předloţených projektových ţádostí částky ,4 1 mil. Kč (tj. více neţ 3,2 násobek alokace operačního programu). Objem schválených projektů, tj. projektů s uzavřenou smlouvou dosahoval výše 1 936,4 mil. Kč, tj. 60 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno 893,5 mil. Kč, z čehoţ bylo příjemci, jakoţto vynaloţeno na realizaci projektů, vyúčtováno 350,0 mil. Kč. Z vyúčtovaných prostředků bylo řídicím orgánem schváleno 336,1 mil. Kč. 26. února 2010 byly řídicím orgánem předloţeny Platebnímu a certifikačnímu orgánu podklady pro provedení druhé certifikace výdajů programu v objemu 136,1 mil. Kč, Platební a certifikační orgán, po kontrole dokumentace odeslal ţádost o platbu ve výši 4,4 mil. Evropské komisi dne 8. dubna Celkový objem certifikovaných výdajů představuje 140,5 mil. Kč, tj. 4,3 % alokace operačního programu. Ke dni 30. dubna 2010 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4) a pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a dále byly ukončeny první a druhá výzva pro individuální grantové projekty. Celkově bylo za všechny výzvy předloţeno projektových ţádostí, z nichţ byla smlouva podepsána s celkem 356 příjemci. Přehled finančního pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě tabulky. 1 Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování, minulé Zprávě o realizaci uvedeno včetně soukromého spolufinancování. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 57) Praha Adaptabilita

8 Tab. č. 1: Pokrok realizace OPPA celkové veřejné zdroje Prioritní osa Celková alokace podpory Předloţené projektové ţádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Zálohy poukázané příjemcům podpory Vyúčtování výdajů projektů předloţené příjemci Vyúčtování výdajů projektů schválené ŘO Prostředky předloţené k certifikaci Certifikované výdaje předloţené EK - v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % - a b b/a c c/a d d/a d d/a e e/a f f/a g g/a , ,8 344,5% 676,9 54,6% 337,3 27,2% 149,7 12,1% 143,2 11,6% 64,1 5,2% 64,1 5,2% , ,0 356,3% 692,0 73,2% 263,7 27,9% 75,2 7,9% 71,6 7,6% 28,9 3,1% 28,9 3,1% , ,0 306,8% 520,0 55,0% 254,6 26,9% 98,3 10,4% 94,5 10,0% 47,5 5,0% 47,5 5,0% ,1 47,5 42,4% 47,5 42,4% 37,9 33,8% 26,8 23,9% 26,8 23,9% 0 0,0% 0 0,0% Celkem 3 243, ,4 326,5% 1 936,4 59,7% 893,5 27,6% 350,0 10,8% 336,1 10,4% 140,5 4,3% 140,5 4,3% Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA Pořadí výzvy Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa Alokace na výzvu EUR Předloţené ţádosti Schválené projekty počet EUR počet EUR , 2., 3. N/A N/A ; 2.; ; 2.; Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 57) Praha Adaptabilita strana 7 (celkem 57)

9 POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování (v minulé zprávě uvedeny hodnoty včetně soukromého spolufinancování). K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu projektů s uzavřenou smlouvou o 690,8 mil. Kč, u schváleného vyúčtování výdajů projektů ze strany řídicího orgánu o 194,2 mil. Kč a také u objemu certifikovaných výdajů předloţených Evropské komisi o 140,5 mil. Kč. Tab. č. 3: Finanční pokrok od minulého jednání SMV Prioritní osa Celková alokace podpory Předloţené projektové ţádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Zálohy poukázané příjemcům podpory Vyúčtování výdajů projektů předloţené příjemci v mil. % Kč Vyúčtování výdajů projektů schválené ŘO Prostředky předloţené k certifikaci Certifikované výdaje předloţené EK - V mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. v mil. Kč % Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % - a b b/a c c/a d d/a d d/a e e/a f f/a g g/a ,3 0,0 0,0% 308,2 24,9% 140,0 11,3% 81,3 6,6% 88,3 7,1% 62,0 5,0% 64,1 5,2% ,8 33,1 3,5% 160,3 16,9% 151,3 16,0% 37,6 4,0% 42,0 4,4% 27,7 2,9% 28,9 3,1% ,8 5,5 0,6% 222,3 23,5% 101,8 10,8% 49,3 5,2% 53,8 5,7% 46,5 4,9% 47,5 5,0% ,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 5,0 4,4% 10,2 9,1% 10,2 9,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Celkem 3 243,0 38,6 1,2% 690,8 21,3% 398,1 12,3% 178,4 5,5% 194,2 6,0% 136,2 4,2% 140,5 4,3% Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 57) Praha Adaptabilita strana 8 (celkem 57)

10 1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Technické řešení sběru hodnot monitorovacích ukazatelů v informačním systému bylo po dlouhém období definování a vývoje do ostrého provozu nasazeno v lednu Do konce dubna 2010 bylo v rámci monitorovacích zpráv ze 121 předloţených elektronických přehledů ukazatelů schváleno 82 přehledů (jednalo se o projekty 1. výzvy a výzvy přímého přidělení). Pomocí elektronického sběru budou data v informačním systému postupně naplňována a od července 2010 se předpokládá, ţe budou v IS obsaţeny hodnoty za všechny realizované projekty. Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 30. dubnu Tab. č. 4: Přehled indikátorů OPPA Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosaţená hodnota Výstup počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Výstup počet podpořených projektů ks (356) 1 počet aktivit podpory programu ks Dopad realizované soukromé spolufinancování tis Zdroj:Statistika OPPA Poznámky:data k Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 356 projektů. 2 Vykazován údaj za ukončené projekty. Předpokládaný počet úspěšně podpořených osob je za část realizovaných projektů zatím (viz výše) souhrnně vykazován v objemu z plánovaného počtu Je tedy moţno konstatovat, ţe tento plánovaný výstup programu bude naplněn. Počet podpořených projektů vykazuje hodnotu 356 z plánovaného počtu 570, vzhledem k objemu aktuálně nasmlouvaných prostředků je moţné předpokládat, ţe tento ukazatel také bude naplněn. Údaje o účastnících jednotlivých projektů v rámci detailního členění vyţadované podle přílohy č. XXIII nařízení (EK) č. 1828/2006 jsou uvedeny v následující tabulce. Některá detailní data vykazují jistou míru nekonzistentnosti (např. detailní členění účastníků podle postavení na trhu práce). Tyto nekonzistentnosti budou vyřešeny implementací automatických Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 57) Praha Adaptabilita

11 kontrol do informačního systému při zadávání údajů pravděpodobně od června 2010 s tím, ţe s odstupem cca 6 měsíců dojde ke zvýšení konzistence dat u realizovaných projektů. Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků za rok 2009 Rozdělení účastníků podle pohlaví Rozdělení účastníků podle postavení na trhu práce Rozdělení účastníků podle věku Rozdělení účastníků podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení účastníků podle dosaţeného vzdělání Počet účastníků Noví účastníci Odcházející účastníci Lidé, kteří se operačního programu účastnili jiţ v předchozím roce Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, učni a studenti) Mladí lidé (15 24 let) Starší obyvatelstvo (55 64 let) Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní nebo niţší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Zdroj:MSC2007 Poznámka: Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnoty indikátorů tak zahrnují pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 57) Praha Adaptabilita

12 1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Kontinuálně pokračuje administrace schválených projektů 1. výzvy, přímého přidělení a technické pomoci. V monitorovacím období programu proběhlo schválení podpory projektům 2. výzvy, vyhlášené v květnu 2009, a uzavření grantových smluv se všemi příjemci. V rámci 1. a 2. výzvy byla moţnost předloţit projekt pro všechny věcné prioritní osy 1, 2 a 3. V dubnu 2010 proběhla příprava a vyhlášení 3. výzvy OPPA s moţností předkládat projekty v prioritní ose 1 a 3 s celkovou alokací 450 mil. Kč. Plánované ukončení výzvy je dne Více informací je uvedeno u konkrétních prioritních os v kapitolách 2.1 a 2.3. Od března 2010 zástupci ŘO spolupracují s NOK a dodavatelem na projektu "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období ". Zástupci ŘO se průběţně aktivně účastní pracovní skupiny pro Jednotný monitorovací systém, která se koná kaţdý měsíc, pracovní skupiny pro koordinaci ESF programů, pracovní skupinu Evaluace NSRR a dalších HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ V souvislosti s novelou zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, vznikl k 1. lednu 2010 Centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor de minimis poskytnutých na základě nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1. ledna 2010 má poskytovatel podpory povinnost zaznamenávat do tohoto registru všechny jednotlivé podpory de minimis do 5 pracovních dní od jejich poskytnutí. Toto opatření mělo významný vliv na projekty OPPA realizované v rámci 1. a 2. výzvy, kdy v době předkládání a schvalování těchto projektů nebyly dostupné informace o povinnosti vkládání dat do RDM. S ohledem na zákonné povinnosti rozhodl řídicí orgán o vydávání rozhodnutí o poskytnutí podpory jednotlivým subjektům v rámci projektů z úrovně řídicího orgánu, kdy příjemce shromaţďuje podklady za jednotlivé subjekty a podává souhrnnou ţádost. V důsledku toho došlo na straně příjemců a zejména na straně řídicího orgánu k výraznému nárůstu administrativní zátěţe, která nebyla při vytváření administrativní kapacity řídícího orgánu ani při plánování kapacit jednotlivých projektů předpokládána. K aplikaci této změny legislativního prostředí došlo u všech projektů 1. výzvy, kde to bylo relevantní, před koncem roku 2009 k uzavření dodatku ke grantové smlouvě, pro projekty 2. výzvy byly nové nároky Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 57) Praha Adaptabilita

13 zakomponovány do samotného textu grantové smlouvy. Pro další výzvy, včetně 3. výzvy, řídicí orgán nepředpokládá podporu takových aktivit, kdy v rámci projektů dochází k poskytování jednotlivých podpory de minimis dalším subjektům mimo příjemce a partnera. Zvýšené administrativní zatíţení na straně řídicího orgánu se tak předpokládá do doby ukončení realizace projektů 2. výzvy, tj. zhruba do poloviny roku Během monitorovacího období došlo k poskytnutí celkem 492 jednotlivých podpor de minimis v celkovém objemu 5,8 mil.. V lednu 2010 byl v informačních systémech OPPA na ostré databázi spuštěn provoz elektronického sběru hodnot všech monitorovacích indikátorů. Po prvních měsících provozu je moţné konstatovat, ţe nastavený systém sběru hodnot ukazatelů je funkční, nicméně došlo k zaznamenání některých problémů v konzistenci shromáţděných dat na úrovni programu. U některých skupin detailního členění ukazatelů došlo k situaci, kdy suma za všechny kategorie příslušného detailního členění neodpovídá vykazovaným hodnotám celkového počtu podpořených osob. Např. v kategorii detailního členění podle postavení na trhu práce by kategorie zaměstnaní, nezaměstnaní a neaktivní osoby v součtu měly odpovídat hodnotě celkového počtu podpořených osob. Na základě těchto zjištění provedl ŘO podrobnou analýzu jednotlivých logických celků kategorií detailního členění ukazatelů a na jejím základě došlo k vydefinování automatických kontrol v informačním systému, které budou aplikovány v okamţiku vyplňování hodnot ukazatelů jednotlivými příjemci. Zavedením těchto kontrol by mělo dojít k zajištění konzistence dat na úrovni programu i jednotlivých projektů. Předpokládané nasazení těchto automatických kontrol v informačním systému se předpokládá od 1. června Ke zvýšení konzistence dat na úrovni celého programu by mělo dojít po cca 6 měsících od okamţiku nasazení automatických kontrol v informačním systému, vzhledem k postupnému vykazování hodnot za jednotlivé projekty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 57) Praha Adaptabilita

14 1.5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 2. prosince 2009 vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPPA za období od 1. května do 31. října Většina připomínek byla vypořádána a zapracována jiţ před dnem jednáním SMV. Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zprávy ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3 Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo bylo bez problému splněno. Vzhledem k tomu, ţe se podařilo přidělit podporu projektům v plné výši alokace 1. i 2. výzvy a s ohledem na maximální délku realizace projektů, která byla stanovena na 30 měsíců, je zajištěno, ţe pravidlo N+3 bude pro alokaci 2007 dodrţeno. K 30. dubnu 2010 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 4,57 mil, takţe po započtení předběţných plateb z EK zbývá do splnění limitu n+3 alokace roku 2007 v roce 2010 částka 0,26 mil.. Vzhledem k tomu, ţe ke konci dubna představoval objem souhrnných ţádostí o platbu za zdroj ESF částky 5,9 mil. bude limitu n+3 pohodlně dosaţeno v rámci certifikace plánované na červen Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 57) Praha Adaptabilita

15 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 [EUR] Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Průběţné platby z EK - roční Ţádosti o průběţné platby na EK, ale neproplacené - roční Celkové platby z EK / ţádosti o platby z ČR - roční Celkové platby / ţádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d e=b+c+d f g=f-a Celkem Zdroj: Monitoring OPPA Poznámky: Stav k , částky jsou za zdroj ESF Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 57) Praha Adaptabilita strana 14 (celkem 57) strana 7 (celkem 57)

16 1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP K polovině roku 2011 odhaduje ŘO čerpání OPPA na úrovni 956 mil. Kč, tj. 37,6 mil (25,433 Kč za ), coţ zhruba představuje vyčerpání alokací let 2007 a 2008 a tím splnění limitu pro pravidlo n+3 ke konci roku Tab. č. 7: Predikce čerpání (všechny zdroje) Prioritní osy Období červen 2010 září 2010 prosinec 2010 březen 2011 červen 2011 PO PO PO PO Celkem Kč Celkem Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k , kurz 25,433 Kč/ Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců s cílem, aby byly dosaţeny plánované cíle projektů, a to s maximálně efektivním vyuţitím prostředků a s minimální dosaţitelnou úrovní administrativní náročnosti implementace. V oblasti nových výzev lze předpokládat, ţe ŘO bude dále hledat potenciál pro další zúţení výzev tak, aby pomoc z ESF byla v hlavním městě Praze vyuţívána na rozsahem menší objem potřeb, nicméně ve vyšší koncentraci PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální ţadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách Tento harmonogram je průběţně aktualizován. Čtvrtá výzva OPPA je předběţně plánována na květen Grantové výzvy byly v případě výzev č. 1 a 2 vyhlašovány pro všechny věcné prioritní osy OPPA. 3. výzva byla vyhlášena jen pro prioritní osy 1 a 2. V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy byl aktualizován harmonogram budoucích výzev vzhledem ke zbylým prostředkům v jednotlivých prioritních osách OPPA. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 57) Praha Adaptabilita

17 Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy PO Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu projektových ţádostí Schválení podpory pro vybrané projekty 1. výzva 1., 2., 3. leden 2008 březen 2008 říjen výzva 1., 2., 3. květen 2009 červenec 2009 prosinec výzva 1., 3. duben 2010 červen 2010 září výzva 1., 2. květen 2011 červenec 2011 prosinec výzva 1., 3. září 2012 listopad 2012 únor 2013 Zdroj: ŘO OPPA 1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace ţadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných poloţek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umoţňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního ţadatele nebo pouţít fulltextové více klíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jeţ navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 57) Praha Adaptabilita

18 Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA Zdroj: Web OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 57) Praha Adaptabilita

19 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 356, z nichţ 12 bylo v průběhu tohoto období úspěšně dokončeno. Příjemci o postupu realizace projektů průběţně informují prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl největší počet zpráv předloţen v lednu Graf č. 1 Časové rozloţení přijatých monitorovacích zpráv [ks] Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Monitorovací zprávy jsou spolu s ţádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho měsíce po ukončení kaţdého šestého měsíce realizace projektu. Ke dni 30. dubna 2010 bylo v rámci OPPA předloţeno celkem 234 Zpráv o zahájení realizace projektu a 367 monitorovacích zpráv s ţádostmi o platbu. Tyto monitorovací zprávy obsahovaly vyúčtování výdajů projektu o celkovém objemu 350,0 mil. Kč. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 57) Praha Adaptabilita

20 Graf č. 2 Objem předloţených a schválených výdajů od zahájení implementace [mil. Kč] PO1 PO2 PO3 PO4 Objem vyúčtovaných výdajů Objem schválených výdajů Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Jako dobrý nástroj podpory pro příjemce se osvědčilo organizování tematických workshopů při zahájení realizace projektu a workshopů zaměřených na zpracování monitorovací zprávy pořádané ŘO od března Proběhlo celkem 12 seminářů s celkovou účastí 264 osob. Workshopy byly časově naplánované s ohledem na předpokládané mnoţství a dobu zpracování monitorovacích zpráv. ADMINISTRACE 2. VÝZVY 2. výzva byla vyhlášena v rámci všech tří věcných prioritních os s celkovou alokací 680 mil. Kč. Příjem projektových ţádostí byl ukončen dne Ke schválení podpory pro vybrané projekty došlo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. prosince Následně byla zahájena jednání s úspěšnými ţadateli o podobě grantových smluv, které byly uzavírány v průběhu 1. čtvrtletí V rámci 2. výzvy bylo schváleno 177 projektů a 26 projektů bylo zařazeno do zásobníku. Ze 177 projektů jeden ţadatel stáhl svůj projekt před podpisem smlouvy a se dvěma projekty ze zásobníku byla uzavřena smlouva. Celkem je tedy za 2. výzvu uzavřena grantová smlouva se 178 projekty v celkovém objemu 691,2 mil Kč. Do konce monitorovacího období příjemci předloţili celkem 177 Zpráv o zahájení realizace projektu, na základě kterých jim byly poskytnuty zálohy o celkovém objemu 161,3 mil. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí probíhaly workshopy pro příjemce 2. výzvy, bliţší informace jsou uvedeny v kapitole Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 57) Praha Adaptabilita

21 Graf č. 3 Četnost uzavírání grantových smluv projektů 2. výzvy Únor Březen Duben Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Graf č. 4 Četnost odevzdaných Zpráv o zahájení realizace projektu 2. výzva Březen Duben Květen Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 57) Praha Adaptabilita

22 Tab. č. 9: Přehled postupu administrace projektových ţádostí 2. výzvy Počet přijatých ţádostí [ks] Počet ţádostí po formálním hodnocení [ks] Počet ţádostí po expertním hodnocení [ks] Počet schválených ţádostí [ks] Objem schválených ţádostí [mil. Kč] PO ,5 PO ,3 PO ,3 Celkem ,1 Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Objem schválených žádostí je za zdroj veřejné finanční prostředky celkem. VYHLÁŠENÍ 3. VÝZVY V průběhu února a března probíhala příprava na vyhlášení 3. výzvy. Návrhy výzev byly projednány v Programových partnerstvích (PROP), která představují poradní orgán řídicího orgánu a jsou sloţeny z odborníků v dané oblasti, sociálních a ekonomických partnerů a také ze zástupců partnerských řídicích orgánů ostatních operačních programů financovaných z ESF. Jednání PROP pro prioritní osu 1 a 3 proběhlo 31. března Výzva v prioritní ose 1 je zaměřena na další profesní vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích, profesních a zájmových sdruţeních, nestátních neziskových organizacích a veřejných institucích. Rozpočet výzvy byl stanoven na 300 mil. Kč. Do výběrového procesu budou zahrnuty ţádosti v objem 2,5 násobku alokace této výzvy. Většina dalších podmínek je obdobných jako ve 2. výzvě. Výzva v prioritní ose 3 je zaměřena na rozvoj a zkvalitnění stávajících studijních programů na vyšších odborných a vysokých školách. Rozpočet výzvy byl stanoven na 150 mil. Kč. Většina dalších podmínek je obdobných jako ve 2. výzvě. Výzva byla vyhlášena 21. dubna 2010, projektové ţádosti je moţné předkládat do 30. června Konzultace projektových záměrů jsou poskytovány od 21. dubna do 16. června Elektronická verze projektové ţádosti je dostupná od 19. května Schválení podpory pro vybrané projekty se předpokládá na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v září Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 57) Praha Adaptabilita

23 2.1. PRIORITNÍ OSA 1 PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY POKROK V REALIZACI Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů v rámci 1. výzvy pro předkládání projektů s tím, ţe některé projekty (celkem 12) jiţ byly úspěšně dokončeny. V rámci 2. výzvy bylo přijato celkem 393 projektových ţádostí s celkovými poţadavky ve výši mil. Kč. Alokace 2. výzvy na prioritní osu 1 byla 310 mil. Kč. Po ukončení expertního posouzení (15. října 2010) se ţádostmi zabývala výběrová komise, která zasedala ve dnech 11. a 12. listopadu Výběrová komise se zabývala 111 projektovými ţádostmi. Jednalo se o ţádosti, které v jednotlivých skupinách aktivit představovaly 1,5 násobek alokace na skupinu aktivit ve výzvě. Ve skupině aktivit A. to bylo 71 projektů, které dosáhly minimální bodové hranice 78,3 bodu; ve skupině aktivit B. pak 22 projektů, které dosáhly minimálně 72,6 bodu a ve skupině aktivit D. 18 projektů, které dosáhly alespoň 67,5 bodu. Z předloţených projektů výběrová komise doporučila k realizaci 94 projektů a 12 projektů zařadila do zásobníku. Orgány hl. m. Prahy se s doporučeními výběrové komise ztotoţnily a tak byly vybrané projekty schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 17. prosince 2009 k podpoře z OPPA. Schváleno bylo celkem 94 projektů a 12 bylo zařazeno do zásobníku. Tab. č. 10: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO1 Skupina aktivit A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera B. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných C. Další profesní vzdělávání pro ohroţené skupiny zaměstnanců na trhu práce Počet předloţených projektů [ks] Počet projektů schválených k financování [ks] Schválená podpora projektům [mil. Kč] D. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 57) Praha Adaptabilita

24 Průměrná úspěšnost předloţených ţádostí dosáhla 24 %. Nejvyšší míra úspěšnosti byla zaznamenána ve skupině aktivit D 46 %, ostatní dvě skupiny aktivit, kde došlo ke schválení projektů, vykazují úspěšnost 22 %. Tento výsledek je ovlivněn tím, ţe projektových ţádostí zaměřených na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu bylo předloţeno méně a nepoměr mezi poţadovanou a alokovanou podporou nebyl tak výrazný. V průběhu února března 2010 byly s úspěšnými příjemci podepsány grantové smlouvy s tím, ţe jedna organizace smlouvu neuzavřela (z důvodu významného sníţení počtu zaměstnanců) a díky tomu byly uzavřeny 2 smlouvy s příjemci, jejichţ projekty byly zařazeny do zásobníku (vše v rámci aktivity typu A). K 30. dubnu 2010 byla jiţ v realizaci naprostá většina projektů z 2. výzvy (s výjimkou 3 projektů). Rada hl. m. Praha se rozhodla vyhlásit, mimo původně plánovaný harmonogram (srpen 2010), další výzvu pro předkládání projektů v rámci 1. prioritní osy Podpora rozvoje znalostní ekonomiky s předpokladem schválení projektových ţádostí do konce září Dne byla tedy 3. výzva vyhlášena. Celková alokace na tuto výzvu činí 300 mil. Kč a je určena pouze na aktivitu typu A Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Výzva potrvá od do , bude následovat formální a expertní posouzení, zasedání výběrových komisí a schválení RHMP a ZHMP na jednání v září V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány ţádné individuální komplexní projekty POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Hodnota indikátoru počet úspěšně podpořených osob dosahuje po 17 měsících realizace projektů hodnoty 1730 osob z plánovaných 5 100, hodnota tohoto ukazatele bude z pohledu celého programového období výrazně překonána. Počet podpořených projektů dosahuje hodnoty 187, tj. 81 % cílové hodnoty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 57) Praha Adaptabilita

25 Tab. č. 11: Přehled indikátorů PO1 Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosaţená hodnota Výstup počet úspěšně podpořených osob ks Výstup počet podpořených projektů ks (187) Výstup počet nových/ inovovaných produktů ks Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnota indikátoru tak zahrnuje pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července cílová hodnota nebyla stanovena 3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 187 projektů. Přehled hodnot ukazatelů podle podrobného členění ukazuje následující tabulka. Z hlediska zastoupení ţen mezi podpořenými osobami je moţné konstatovat v zásadě vyrovnané zastoupení, z pohledu věku představují starší a mladší cílové skupiny celkem 20 %. Tab. č. 12: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Noví účastníci 537 Počet účastníků za rok 2009 Rozdělení účastníků podle pohlaví Odcházející účastníci Lidé, kteří se operačního programu účastnili jiţ v předchozím roce Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Rozdělení účastníků podle postavení na trhu práce Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem 0 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 57) Praha Adaptabilita

26 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, učni a studenti) 0 Rozdělení účastníků podle věku Rozdělení účastníků podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Mladí lidé (15 24 let) Starší obyvatelstvo (55 64 let) Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní nebo niţší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) 86 Rozdělení účastníků podle dosaţeného vzdělání Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) 748 Zdroj:MSC2007 Poznámka: Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnoty indikátorů tak zahrnují pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 57) Praha Adaptabilita

27 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ Vzhledem k velkému počtu ţádostí v 1. výzvě byl ve 2. výzvě omezen počet ţádostí předloţených jedním subjektem a tento postup byl zvolen i v rámci 3. výzvy, kde si můţe jeden ţadatel podat pouze 1 projektovou ţádost. Cílem je, sníţení počtu projektů předloţených jedním subjektem tak, aby zbytečně nepřetěţoval administrativní aparát řídicího orgánu. Zároveň bylo v rámci 3. výzvy dále omezeno předkládání neúměrného počtu projektových ţádosti i administrativním způsobem do výběrového procesu budou přijaty pouze ty projektové ţádosti, které v objemu představují 250 % alokace této výzvy (rozhodující bude pořadí finalizace projektových ţádostí v aplikaci Benefit7). PRŮBĚH ADMINISTRACE V rámci realizace projektů schválených v 1. výzvě došlo v prioritní ose 1 k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u většiny projektů. Projekty jsou, aţ na výjimky, realizovány bez závaţných problémů. Úspěšně byla dokončena realizace 12 projektů, u kterých byly naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Projekty schválené v rámci 2. výzvy zahájily svou realizaci většinou v rozmezí února dubna Z hlediska věcného zaměření pokračují u projektů z 1. výzvy úpravy jednotlivých vzdělávacích kurzů v závislosti na dopadech finanční a ekonomické krize, která se promítá do potřeb jednotlivých organizací, respektive jejich zaměstnanců (potřeba jiných typů školení, rozšíření jazykových kurzů např. o ruský jazyk apod.). Některé subjekty zvolily i podporu školení interních lektorů, kteří budou vzdělávat ostatní zaměstnance i v době po skončení projektu financovaného z OPPA. Rozšíření plánovaných aktivit je umoţněno i určitými úsporami při nákupu vzdělávacích sluţeb, jejichţ ceny jsou v současné době na niţší úrovni neţ v roce Několik příjemců bude moţná mít, v souvislosti se současnou ekonomickou situací, problémy s naplněním monitorovacích ukazatelů, kdy s největší pravděpodobností dojde ke sníţení počtu podpořených osob, ale jedná se zatím jen o výjimečné situace. Z hlediska řízení a administrace projektů mají příjemci v PO1 stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí dodavatele a podle prvních zkušeností s projekty z 2. výzvy bude tento problém přetrvávat. ŘO bude z uvedených důvodů pokračovat v praxi předběţného posuzování zadávací dokumentace a na seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě bude na tyto otázky kladen zvýšený důraz. Zároveň je moţné konstatovat, ţe asi třetina projektů z 1. výzvy je administrována velmi dobře a příslušné monitorovací zprávy obsahují pouze drobné formální chyby. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 57) Praha Adaptabilita

28 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty v rámci PO1 stále patří projekty zaměřené na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera (skupina aktivit A.). Jedná se o projekty v podstatě nejjednodušší z hlediska řízení a administrace a ve většině případů jsou i velmi efektivní. Zaměstnavatelé mají přímé vazby na své zaměstnance, které usnadňují motivaci jednotlivých pracovníků i zpětnou vazbu, a díky kterým je moţné zkvalitňovat i vzdělávací aktivity. Zároveň se podařilo některým podnikům (např. SIKO koupelny) získat i dotaci na projekty pro mimopraţské pobočky (podpora z OP LZZ) a vytvořit tak jednotný vzdělávací systém pro celou organizaci. V rámci 2. výzvy lze za úspěch povaţovat rozšíření počtu podpořených projektů v aktivitě zaměřené na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a jiţ v současné době je moţné identifikovat několik kvalitních projektů, zejména vědeckých ústavů, které by mohly přispět i k naplnění specifického cíle OPPA (vyuţití praţského inovačního potenciálu) v této oblasti. Mezi charakteristické, a podle dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty můţeme řadit např.: Tab. č. 13: Příklady projektů PO1 Název projektu Registrační číslo Ţadatel Obsah projektu Zavedení a ověření firemního Systému vzdělávání pomocí realizace a vyhodnocení prvního období CZ.2.17/1.1.00/31666 CITYPLAN, s.r.o. Zavedení udrţitelného systému vzdělávání pro všechny zaměstnance projektové firmy (projektovala např. i nový most v Ústí n/labem), kurzy manaţerských dovedností, odborné kurzy, jazykové a IT dovednosti proškoleno 60 osob za necelé 1,2 mil Kč. jedná se o velmi úsporný a pečlivě vedený projekt (potvrzeno i při kontrole na místě), realizace bude ukončena v červenci 2010 Název projektu Registrační číslo Ţadatel Obsah projektu Zdroj: OPPA Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji v Revmatologickém ústavu CZ.2.17/1.1.00/32698 Revmatologický ústav Zvyšování odborné a vědecké kvalifikace zaměstnanců Revmatologického ústavu v oblasti výzkumu a vývoje vzdělávání v oblasti řízení VaV, šíření výsledků VaV do praxe, zapojení do mezinárodních sítí, zavedení systematického vzdělávání výzkumných pracovníků Revmatologického ústavu projekt z 2. výzvy, realizace byla zahájena (jiţ probíhá většina klíčových aktivit, jsou realizovány dlouhodobější stáţe v zahraničí apod.) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 57) Praha Adaptabilita

29 2.2. PRIORITNÍ OSA 2 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE POKROK V REALIZACI Výběr projektů v rámci 2. výzvy v prioritní ose 2 byl ukončen na konci roku Výběrová komise se ţádostmi zabývala 26. října 2009 a doporučila Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování celkem 33 projektů (22 ţádostí ze skupiny aktivit A. a 11 ze skupiny aktivit B.) v maximální výši podpory 161,1 mil. Vzhledem k tomu, ţe celková poţadovaná suma byla vyšší neţ částka alokovaná pro 2. výzvu (150 mil. Kč), navrhla výběrová komise v souladu s Operačním manuálem OPPA zařazení 2 projektů s niţším bodovým ohodnocením do zásobníku individuálních grantových projektů. Podpora pro vybrané projekty byla odsouhlasena na jednání Rady hl. m. Prahy dne a schválena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne Tab. č. 14: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO2 Skupina aktivit Počet předloţených projektů [ks] Počet projektů schválených k financování [ks] Schválená podpora projektům [mil. Kč] A. Začleňování znevýhodněných osob B. Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Po schválení projektů probíhala příprava a uzavírání grantových smluv s úspěšnými ţadateli. V mnoha případech bylo nutné s příjemci dojednat úpravu či doplnění projektu podle podmínek realizace schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Příprava grantových smluv zahrnovala intenzivní komunikaci s příjemci, často bylo nutné doplnění monitorovacích ukazatelů, popisu klíčových aktivit nebo harmonogramu realizace, téměř ve většině případů došlo i k úpravě rozpočtu projektu. Během ledna aţ března 2010 se podařilo uzavřít většinu grantových smluv, poslední smlouva v rámci prioritní osy 2 byla uzavřena 1. dubna Zásobník grantových projektů, který obsahuje 2 projekty, nebyl vyuţit. Současně s uzavíráním grantových smluv byla od začátku roku 2010 postupně zahajována realizace projektů schválených ve 2. výzvě. K 30. dubnu 2010 zahájilo realizaci 26 projektů z celkového počtu 33 schválených projektů, zbývajících 7 projektů zahájí dle plánu realizaci v průběhu roku Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 57) Praha Adaptabilita

30 Individuální komplexní projekty V současné době je v rámci prioritní osy 2 realizováno celkem 5 projektů tzv. přímého přidělení (individuální komplexní projekty), situace se od předcházejícího období nezměnila. Další 2 projekty jsou ve schvalovacím procesu, tedy před definitivním schválením Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Kromě těchto projektů, připravuje odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, jeţ je oprávněným ţadatelem, k předloţení další 4 komplexní projekty. Projekty, které jsou v realizaci, se stále nacházejí v počáteční fázi realizace, u většiny z nich byl ukončen výběr dodavatelů, kteří budou zajišťovat obsahové aktivity projektů. K zahájení práce s cílovými skupinami dojde pravděpodobně ve 2. a 3. čtvrtletí Tab. č. 15: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 v realizaci Registrační číslo Název Realizace Rozpočet CZ.2.17/2.1.00/30001 Plánování sociálních sluţeb v Praze ,24 Kč CZ.2.17/2.1.00/30003 Kvalita v sociálních sluţbách , 00 Kč CZ.2.17/2.1.00/30005 Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP ,00 Kč CZ.2.17/2.1.00/30007 Systém dalšího vzdělávání v sociálních sluţbách ,00 Kč CZ.2.17/2.1.00/30008 Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných osob ,00 Kč Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Tab. č. 16: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 ve schvalovacím procesu Registrační číslo Název Plánované období realizace Maximální rozpočet CZ.2.17/2.1.00/30010 Zpět do práce ,90 Kč CZ.2.17/2.1.00/30012 Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroţenými dětmi ,00 Kč Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 57) Praha Adaptabilita

31 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Vzhledem k tomu, ţe téměř polovina prostředků v rámci PO2 bude realizována prostřednictvím několika rozpočtově významných individuálních komplexních projektů, dosáhl indikátor počtu podpořených projektů 67, tedy 40 % z cílové hodnoty. Při kvantifikaci cílových hodnot indikátorů nebylo tak velké zapojení projektů přímého přidělení předpokládáno, je proto pravděpodobné, ţe cílové hodnoty počtu podpořených projektů se nepodaří dosáhnout. Na druhé straně by však nemělo být ohroţeno naplnění ukazatele počet úspěšně podpořených osob, který ke konci tohoto monitorovacího období programu dosáhl hodnoty 310 (12 %). Podpora cílových skupin v rámci PO2 je časově náročnější, proto se významnější nárůst hodnot tohoto ukazatele předpokládá aţ v dalších (pravděpodobně aţ závěrečných) fázích realizace projektů. Tab. č. 17: Přehled indikátorů PO2 Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosaţená hodnota Výstup počet úspěšně podpořených osob ks Výstup počet podpořených projektů ks (67) Výstup počet nových/ inovovaných produktů ks Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnota indikátoru tak zahrnuje pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července cílová hodnota nebyla stanovena 3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 67 projektů. Z pohledu detailního členění podpořených osob vyplývá velmi významné zapojení ţen (75 %) jak z pohledu poskytovatelů sluţeb, kde ţeny představují většinu mezi poskytovateli, tak z pohledu klientů sluţeb. Necelých 20 % podpořených představují poskytovatelé sluţeb, zbývajících 80 % je zaměřeno na přímou práci s klienty. Tab. č. 18: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet účastníků za rok Noví účastníci Odcházející účastníci 224 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 57) Praha Adaptabilita

32 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Lidé, kteří se operačního programu účastnili jiţ v předchozím roce 0 Rozdělení účastníků podle pohlaví Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné 30 Rozdělení účastníků podle postavení na trhu práce Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, učni a studenti) 22 Rozdělení účastníků podle věku Rozdělení účastníků podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Mladí lidé (15 24 let) Starší obyvatelstvo (55 64 let) Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní nebo niţší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) 36 Rozdělení účastníků podle dosaţeného vzdělání Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) 109 Rozdělení podle cílové skupiny Klienti (uţivatelé sluţeb) Celkem Muţi Ţeny 186 Rozdělení podle cílové skupiny Poskytovatelé sluţeb Celkem Muţi Ţeny 48 Zdroj:MSC2007 Poznámka: Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnoty indikátorů tak zahrnují pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 57) Praha Adaptabilita

33 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ Opatření zavedená na základě zkušeností s 1. výzvou se v praxi osvědčila. Díky omezení počtu předloţených ţádostí 1 subjektem (1 subjekt mohl v rámci 2. výzvy předloţit pouze 1 projektovou ţádost) a také díky omezení, resp. lepšímu vydefinování skupiny ţadatelů (podnikatelské subjekty měly moţnost předkládat ţádosti pouze na oblast sociálního podnikání a na skupinu aktivit Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota ) došlo nejen ke sníţení počtu předloţení projektových ţádostí, ale i k jejich celkovému zkvalitnění. PRŮBĚH ADMINISTRACE Většina projektů 2. výzvy zahájila realizaci v 1. čtvrtletí 2010 a z jejich dosavadního průběhu nemá ŘO hlášeny ţádné závaţné problémy. Nejčastějším nedostatkem, se kterým se v rámci administrace ŘO setkává, jsou stále drobné nejasnosti při rozlišování přímých a nepřímých nákladů. Tyto nejasnosti se nejčastěji odráţejí v tzv. pracovních výkazech, kdy příjemce v některých případech neví, do které skupiny daná vykazovaná činnost spadá. ŘO se tyto nejasnosti snaţí eliminovat individuálními konzultacemi v průběhu kontroly monitorovacích zpráv a zároveň jim předcházet věnováním dostatečného prostoru tématu nepřímých nákladů v rámci workshopů pořádaných pro příjemce. Na základě opakujících se nejasností vydal ŘO v říjnu 2009 pomůcku pro vykazování Nepřímých nákladů, zveřejněné na webu OPPA. Současně se objevují drobné chyby při zpracování zadávací dokumentace na realizaci výběrových řízení, tyto chyby jsou ale díky konzultacím, které příjemcům poskytuje řídicí orgán, ve většině případů odstraněny ještě před samotným vyhlášením výběrového řízení PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické (vzhledem k jejímu zaměření) dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové skupině osob se znevýhodněním, nejčastěji se jedná o osoby s různými typy zdravotního postiţení. Projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně zvolených aktivit podporované zaměstnání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace aj. zpět do společnosti, především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče, nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této skupině návrat do zaměstnání. Častým typem projektů z této skupiny je zřízení nebo rozšíření mateřské školky a nabídka vzdělávacích kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 57) Praha Adaptabilita

34 Tab. č. 19: Příklady projektů PO2 Název projektu Registrační číslo Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Cukrárna Vesmírna, o.p.s. - sociální firma pro pracovní integraci a zaměstnávání osob s mentálním handicapem CZ.2.17/2.1.00/32385 Cukrárna Vesmírna, o.p.s. Osoby s lehkým (pásmo IQ 50-69) aţ středním (pásmo IQ 35-49) mentálním handicapem Hlavním cílem projektu je příprava osob s mentálním handicapem pro vstup na otevřený trh práce. Tohoto cíle bude dosaţeno nabídkou pracovních míst v sociální firmě Cukrárna Vesmírna, o. p. s. V rámci projektu bude v sociální firmě pro cílovou skupinu vytvořeno 9 pracovních míst, a to jak v cukrářské výrobě, tak v navazujícím prodeji cukrářských výrobků. Ve dvou etapách bude zaměstnáno celkem 18 osob z cílové skupiny. Bude vytvořena metodika pro zaměstnávání osob s mentálním handicapem. Důleţitým cílem je také zajištění ekonomické udrţitelnosti sociální firmy po ukončení realizace projektu. Název projektu Registrační číslo Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Zdroj: OPPA Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů CZ.2.17/2.1.00/32246 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP) Ţeny a muţi na rodičovské/mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské/mateřské dovolené na trh práce - nelékařský zdravotnický personál FTNsP Cílem projektu je umoţnit rodičům-nelékařským zdravotnickým pracovníkům FTNsP vrátit se k jejich náročnému povolání. V prvních měsících realizace projektu byla rozšířena kapacita mateřské školky FTNsP na 48 dětí předškolního věku a školka byla vybavena novými pomůckami. Zároveň je nově zajištěna chybějící sluţba noční péče o děti ve věku od 3 do 10 let rodičů pracujících na směnný provoz a hlídání dětí do věku 10 let v období krátkých školních prázdnin. V projektu bude ještě vybaveno dětské hřiště. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 57) Praha Adaptabilita

35 Obr. 2: Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů (CZ.2.17/2.1.00/32246) Zdroj: OPPA Obr. 3: Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná (CZ.2.17/2.1.00/31091) Zdroj: OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 57) Praha Adaptabilita

36 2.3. PRIORITNÍ OSA 3 MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POKROK V REALIZACI Na konci roku 2009 došlo k ukončení výběru projektových ţádostí, předloţených v rámci druhé výzvy. Ţádostmi se zabývala dne 4. a 5. listopadu 2009 výběrová komise. Celkem se zabývala 66 projektovými ţádostmi, na které poţadovaná podpora dosahovala celkem 334 mil. Kč - 23 ţádostí bylo ze skupiny aktivit A, 29 ţádostí ze skupiny aktivit B a 14 ţádostí ze skupiny aktivit C. Výběrová komise doporučila Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování celkem 50 projektů (19 ţádostí ze skupiny aktivit A., 22 ze skupiny aktivit B a 9 ze skupiny aktivit C.) v maximální výši podpory 224,4 mil. Kč. Podpora pro tyto projekty byla odsouhlasena na jednání Rady hl. m. Prahy 8. prosince 2009 a schválena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. prosince Tab. č. 20: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO3 Skupina aktivit Počet předloţených projektů [ks] Počet projektů schválených k financování [ks] Schválená podpora projektům [mil. Kč] A. Zkvalitňování vzdělávání na středních školách B. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, VOŠ C. Podpora ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k Po schválení projektů probíhala příprava a uzavírání grantových smluv s úspěšnými ţadateli. V mnoha případech bylo nutné s příjemci dojednat úpravu či doplnění projektu podle podmínek realizace schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Příprava grantových smluv zahrnovala intenzivní komunikaci s příjemci, vyţadování doplnění popisů klíčových aktivit, úprav rozpočtu nebo harmonogramu realizace. Během ledna a února 2010 se podařilo uzavřít většinu smluv, poslední grantová smlouva byla uzavřena 8. dubna Zásobník grantových projektů, který obsahuje 12 projektů, nebyl vyuţit. Současně s uzavíráním grantových smluv byla od začátku roku 2010 postupně zahajována realizace projektů schválených ve druhé výzvě. K 30. dubnu 2010 zahájilo realizaci 43 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 57) Praha Adaptabilita

37 projektů, realizace zbývajících projektů bude zahájena nejpozději v září a říjnu Jedná se o projekty středních nebo vysokých škol, u nichţ bylo nutné navázat zahájení projektu na začátek školního nebo akademického roku. Dne 21. dubna 2010 byla vyhlášena třetí výzva pro předkládání projektových ţádostí. V této výzvě budou podporovány projekty z oblasti terciárního školství, tj. inovace a rozvoj studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách. V současné době probíhá příprava seminářů pro ţadatele a konzultace projektových záměrů. Individuální komplexní projekty Dne 1. prosince 2009 byla zahájena realizace individuálního komplexního projektu odboru SMT MHMP Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy. V prvních měsících realizace probíhalo výběrové řízení na dodavatele jazykového vzdělávání. Samotné vzdělávání pedagogických pracovníků bude zahájeno v září Dne 22. ledna 2010 předloţil odbor Školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen SMT MHMP ) individuální komplexní projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroţenými dětmi. Projekt je součástí společného záměru odboru Školství, mládeţe a tělovýchovy a odboru Sociální péče a zdravotnictví; tematicky obdobný projekt zaměřený na cílovou skupinu sociálních pracovníků byl předloţen také v prioritní ose 2 Podpora vstupu na trh práce POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Naplňování základních indikátorů PO3 probíhá podle předpokladů, hodnota ukazatele počet podpořených projektů dosáhla hodnoty 99 a hodnota ukazatele počet úspěšně podpořených osob je k 30. dubnu 2010 celkem osob, coţ představuje 56% z cílové hodnoty. Očekáváme, ţe plánovaná hodnota ukazatele bude bez obtíţí dosaţena a pravděpodobně i překročena. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 57) Praha Adaptabilita

38 Tab. č. 21: Přehled indikátorů PO3 Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosaţená hodnota Výstup počet úspěšně podpořených osob ks Výstup počet podpořených projektů ks (99) Výstup počet nových/ inovovaných produktů ks Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnota indikátoru tak zahrnuje pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července cílová hodnota nebyla stanovena 3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 187 projektů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 57) Praha Adaptabilita

39 Tab. č. 22: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Noví účastníci 49 Počet účastníků za rok 2009 Rozdělení účastníků podle pohlaví Odcházející účastníci Lidé, kteří se operačního programu účastnili jiţ v předchozím roce Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné 14 Rozdělení účastníků podle postavení na trhu práce Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, učni a studenti) Rozdělení účastníků podle věku Rozdělení účastníků podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Mladí lidé (15 24 let) Starší obyvatelstvo (55 64 let) Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní nebo niţší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) Rozdělení účastníků podle dosaţeného vzdělání Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) 273 Zdroj:MSC2007 Poznámka: Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnoty indikátorů tak zahrnují pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 57) Praha Adaptabilita

40 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU ŢÁDOSTÍ V rámci 2. výzvy pro předkládání grantových projektů bylo pro skupinu aktivit B (Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ) aplikováno omezení počtu ţádostí předloţených jedním subjektem s cílem regulovat počet předloţených ţádostí a současně umoţnit jednotlivým školám, aby si stanovili vlastní priority pro čerpání prostředků z OPPA. Tento limit byl vyjádřen podílem z alokovaných prostředků na danou skupinu aktivit v rámci výzvy, konkrétně se jednalo o 70 % alokace na skupinu aktivit B. Tento systém byl v rámci druhé výzvy úspěšně ověřen a je proto pouţit také v rámci aktuální 3. výzvy. PRŮBĚH ADMINISTRACE V prioritní ose 3 nebyly zaznamenány váţné problémy. V souvislosti se zahajováním realizace projektů schválených ve druhé výzvě se v několika případech projevil problém způsobený změnou podmínek uvnitř subjektu příjemce podpory od doby, kdy byla zpracovávána a předloţena projektová ţádost do doby zahájení realizace projektu. Příjemci podpory se na ŘO obraceli zejména v situaci, kdy v projektu plánované nákupy techniky pro potřeby projektu byly mezitím realizovány z jiných zdrojů a prostředky, které jsou v rozpočtu na tento nákup vyčleněny, zamýšlejí vyuţít na nákup jiného zařízení nebo vybavení, které ne vţdy souvisí s aktivitami projektu. Bylo nutné příjemce upozornit na skutečnost, ţe výdaje projektu musí vţdy souviset s cíli projektu, není tedy moţné uvolněné prostředky vyuţít pro jiné potřeby realizátorů, které se projektu netýkají. Stále trvají drobná nedorozumění ohledně chybného vykazování nepřímých nákladů v rámci přímých nákladů. Některé konkrétní případy zejména v pracovních výkazech je nutné řešit individuálně, coţ můţe být časově náročné. ŘO se těmto nejasnostem snaţí předcházet věnováním dostatečného prostoru tématu nepřímých nákladů v rámci workshopů pořádaných pro příjemce. Na základě opakujících se nejasností vydal ŘO v říjnu 2009 pomůcku pro vykazování Nepřímých nákladů, zveřejněné na webu OPPA PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, ţe škola (ať uţ střední nebo vysoká) inovuje svůj učební program nebo řeší potřeby svých ţáků nebo studentů. Druhým příkladem můţe být projekt, jehoţ výstupy jsou určeny cílové skupině nebo školským zařízením na území hl. m. Prahy obecně takové projekty nejčastěji realizují NNO, můţe se ale také jednat o školy nebo jiné veřejné instituce. Tematicky se takové projekty zaměřují hlavně na ţáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 57) Praha Adaptabilita

41 Tab. č. 23: Příklady projektů PO3 Název projektu Registrační číslo Genetika do škol aneb biologie trochu jinak CZ.2.17/3.1.00/31373 Ţadatel Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Obsah projektu Škola modernizuje svůj vzdělávací program výuky biologie. Realizátoři vsadili na vysoce atraktivní a motivující téma genetiky. Byla vytvořena specializovaná laboratoř s nejmodernějšími přístroji a odborná učebna. Je inovována výuka a v rámci projektu se vzdělávají i učitelé ostatních praţských středních škol. Obr. 4 a 5: Genetika do škol aneb biologie trochu jinak (CZ.2.17/3.1.00/31373) Zdroj: OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 57) Praha Adaptabilita

42 Název projektu Registrační číslo Můţeme jít dál CZ.2.17/3.1.00/32372 Ţadatel Občanské sdruţení SLOVO 21 Obsah projektu Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení vzdělanosti praţské romské komunity, která je podle všech průzkumů nejvíce ohroţenou skupinou obyvatel na území HMP. Jde zejména o prevenci předčasného odchodu ze vzdělávacího systému a o podporu ţáků ve snaze dosáhnout na další stupeň vzdělávání, ať jde o ţáky ŢS, připravující se na střední školu, nebo středoškoláky touţící dostat se na VŠ. Obr. 6: Můţeme jít dál (CZ.2.17/3.1.00/32372) Zdroj: OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 57) Praha Adaptabilita

43 2.4. PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 Technická pomoc, představuje přibliţně 4,4 mil. (při přepočtu kurzem 25,433 Kč/ tato částka odpovídá 111,9 mil. Kč). Čerpání prostředků vţdy probíhá na základě předloţeného a schváleného projektu. Projekt technické pomoci můţe realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. V monitorovacím období pokračovala realizace projektu Technická pomoc OPPA s celkovým rozpočtem Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu je uveden v následující tabulce. Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Č. Název klíčové aktivity Rozpočet aktivity [Kč] Realizované výdaje [Kč] Realizováno v % 1 Publicita a informovanost ,88 58% 2 Informační systémy ,00 42% 3 Evaluace a analýzy ,53 29% 4 Společný monitorovací výbor ,00 89% 5 Hodnocení projektových ţádostí ,10 73% 6 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity ,73 62% Celkem ,24 62% Zdroj: Monitoring OPPA Poznámka: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 57) Praha Adaptabilita

44 POKROK V REALIZACI V období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 byly v rámci jednotlivých aktivit projektu technické pomoci realizovány následující činnosti. Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Název klíčové aktivity Publicita a informovanost Informační systémy Evaluace a analýzy Společný monitorovací výbor Hodnocení projektových ţádostí Období realizace aktivity Popis realizace aktivity Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na nákup sluţeb v oblasti public relations - vytvoření a distribuce tiskových zpráv a individuální komunikace s novináři, vytvoření informační broţury OPPA a společného letáku OPPA a OPPK, uspořádání propagační listopad - duben akce pro širokou veřejnost, grafická příprava a výroba propagačních roll-upů, nákup propagačních předmětů, organizace seminářů a workshopů pro příjemce podpory z OPPA, technické zajištění výročního setkání s Evropskou komisí, Grafická úprava projektové příručky listopad - duben MSSF Monit7+, MSSF Benefit7 mimo jiné převáţně provozní podpora, konzultace, správa a optimalizace systémů listopad - duben Zpracování přehledu obvyklých cen vzdělávacích kurzů v oblastech měkkých dovedností, zpracování Analýzy dalšího vzdělávání a vybraných okruhů oblasti počátečního vzdělávání listopad - duben Organizace zasedání Společného monitorovacího výboru 2. prosince Z projektu byly hrazeny všechny náklady z tohoto zasedání vyplývající (zajištění prostor, občerstvení, technického zázemí, tlumočení, překlad podkladů do angličtiny pro zasedání, atd.) listopad - duben Provedení expertního posouzení projektů v rámci 2. výzvy OPPA a přímého přidělení PO 2 a PO 3, organizace jednání Výběrových komisí a zasedání PROP PO 1 a PO 3 Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Kč ,30 Kč ,20 Kč ,53 Kč ,50 Kč ,00 Kč Zajištění a rozvoj administrativní kapacity Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k listopad - duben platy zaměstnanců, výuka AJ pro zaměstnance, předplatné odborných časopisů, učebnic, SW a on-line aplikací, externí školení pro zaměstnance, přístup k internetu, náklady sluţební cesty do Berlína ,23 Kč Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 57) Praha Adaptabilita

45 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ŘO pořádá pro ţadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce z 2. výzvy OPPA na téma zahájení realizace projektu v několika termínech. 2., 3., 10., 17. a 23. února 2010 vţdy po jednom workshopu odpoledne a dopoledne 3. března 2010 dopoledne. Celkem se workshopů zúčastnilo 297 účastníků z organizací příjemců. Vzhledem k vysoké intenzitě této podpory přesáhla dosaţená hodnota indikátoru počet aktivit podpory programu v tomto monitorovacím období cílovou hodnotu za celý program. Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO4 Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Dosaţená hodnota Výstup počet aktivit podpory programu ks Výsledek míra úspěšnosti projektových ţádostí % Zdroj: Monitoring OPPA, Poznámky: Stav k Vymezení ukazatelů: Počet aktivit podpory programu: celkový počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí na podporu programu Míra úspěšnosti projektových žádostí: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závaţnému problému, který by ohrozil čerpání prostředků z ESF. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 57) Praha Adaptabilita

46 3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od listopadu 2009 do dubna 2010 zahájeny nebo v rámci nich došlo k pokroku oproti stavu popisovaném v předchozí zprávě o realizaci. 1. Audit zaměřený na systém veřejných zakázek Interní audit č. PAS/2/2009, jehoţ předmětem je ověření transparentnosti systému veřejných zakázek v rámci OPPA, byl zahájen 13. července Auditní zpráva byla s Řídicím orgánem projednána 27. listopadu Ve zprávě jsou stanovena celkem 3 doporučení, všechna z nich Řídicí orgán akceptoval a zajistil, aby se promítla do implementace OPPA. Tab. č. 27 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Č. Doporučení 1 Aktualizovat formuláře, jeţ ŘO připravuje pro příjemce jako pomůcku tak, aby vţdy odpovídaly pravidlům programu. 2 Zkoordinovat pracovní postup I Kontroly a formulář kontrolního listu. 3 Důsledně dodrţovat nastavená pravidla, proškolit v této věci pracovníky ŘO. Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_2_2009. Poznámky: Stav k Kontrola MMR zaměřená na hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na spolufinancování OPPA Kontrola probíhala od 18. listopadu do 31. prosince Kontroloři se kromě konkrétního nakládání s finančními prostředky poskytnutými z kapitoly MMR státního rozpočtu ČR zaměřovali také na dodrţování pravidel v oblasti veřejné podpory, archivace, publicity apod. Tab. č. 28 Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly Č. Doporučení 1 2 Aktualizovat a doplnit kapitolu 8 Operačního manuálu a pracovní postup L - Finanční vztahy s MMR a pracovní postup K - Certifikace. Zajistit zpřesnění evidence úroků generovaných na základním běţném účtu OPPA a sledování jejich čerpání. Zdroj: Protokol o výsledku kontroly provedené MMR. Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 57) Praha Adaptabilita

47 3. Audit zaměřený na ověření klíčových poţadavků na systém Interní audit č. PAS/6/2009, jehoţ předmětem je ověřit klíčové poţadavky na systém ŘO v rámci OPPA, byl zahájen 1. prosince Auditní zpráva byla s Řídicím orgánem projednána 30. března Ve zprávě jsou stanovena celkem 2 doporučení, obě Řídicí orgán akceptoval a zajistil, aby se promítla do implementace OPPA. Tab. č. 29 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Č. Doporučení 1 Dodrţovat ustanovení Nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 10/2008 ve znění Nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 13/ Vyuţívat plně aplikaci MONIT7+. Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_6_2009. Poznámky: Stav k Na jaře 2010 dále Pověřený auditní subjekt zahájit audit vzorku operací prováděný ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Do vzorku operací byly zařazeny veškeré výdaje, které byly certifikovány v roce Přehled projektů, jichţ se audit vzorku operací týká, obsahuje následující tabulka: Tab. č. 30 Přehled projektů auditu Č. Registrační číslo projektu 1 CZ.2.17/1.1.00/ CZ.2.17/1.1.00/ CZ.2.17/1.1.00/ CZ.2.17/2.1.00/31258 Název projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců ZZSHMP- ÚSZS Vzdělávání praţských zaměstnanců ORESI s.r.o. Asistenční centrum výzkumu a vývoje pro spolupráci s průmyslem 5 CZ.2.17/3.1.00/30255 Erudis, o.p.s. Kateřinská zahrada - chráněné pracoviště a integrační centrum ve VFN v Praze Zdroj: Statistika ŘO OPPA. Poznámky: Stav k Částka vyjadřuje hodnotu za všechny zdroje financování projektů v CZK. Příjemce podpory Zdravotnická záchranná sluţba hlavního města Prahy Částka výdajů zařazená do auditu ,85 Oresi s.r.o ,16 České vysoké učení technické v Praze VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Internetové kluby - rozvoj komunikace, kompetencí a ICT dovedností znevýhodněných ţáků , , ,09 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 57) Praha Adaptabilita

48 počet počet počet počet Výsledek auditu vzorku operací provedený v roce 2010 bude souhrnně popsán v příští zprávě o realizaci KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektů na místě byly zahájeny v polovině ledna Celkem bylo do 30. dubna 2010 ukončeno 77 kontrol na místě, dále byla jedna kontrola zahájena a následně zrušena, protoţe příjemce v jejím průběhu odstoupil od realizace projektu. Tyto kontroly pokryly 22 % projektů, jeţ byly v realizaci do Nejvíce kontrol, u necelé poloviny realizovaných projektů bylo uskutečněno v prioritní ose 3. Za monitorovací období bylo ve všech prioritních osách zahájeno 44 kontrol, nejvíce v prioritní ose 1. Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Celkem podíl na realizovaných projektech [v %] podíl na realizovaných projektech [v %] podíl na realizovaných projektech [v %] podíl na realizovaných projektech [v %] ukončené kontroly Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 57) Praha Adaptabilita

49 Graf č. 5 Přehled kontrol na místě realizace 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PO1 PO2 PO3 Zdroj:Statistika OPPA Poznámky: Stav k REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběţně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o moţnostech předkládat projekty v rámci 3. výzvy byl vyuţit i inzerát v denním tisku. Zároveň na odborných seminářích a konferencích týkajících se problematiky regionální politiky EU a strukturálních fondů zástupci hl. m. Prahy prezentovali informace o daném programu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 57) Praha Adaptabilita

50 AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období , tak komunikační plán na rok 2009 a INTERNETOVÉ STRÁNKY Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pak naplnily zejména v širokém a masivním vyuţívání interaktivního modulu webových stránek, jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům ŘO projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení, zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Od září 2008 probíhala úprava jednotlivých funkcionalit s ohledem na potřeby registrovaných uţivatelů, kteří vyuţívají interaktivní modul. Součástí těchto úprav byl rovněţ grafický audit, který měl za úkol zpřehlednit a uţivatelsky zpříjemnit práci s těmito webovými stránkami. Nový vizuální styl byl nasazen 29. dubna 2009 před vyhlášením 2. výzvy. Tab. č. 32: Statistika vyuţití webových stránek za období Měsíc Počet návštěv Počet unikátních návštěv Průměrný počet návštěv na 1 návštěvníka Počet zobrazených stránek Listopad , Prosinec , Leden , Únor , Březen , Duben , Celkem , Zdroj: Statistiky OPPA KOMUNIKACE S MÉDII V souvislosti s postupnou realizací programu byla ve sledovaném období vydána 1 tisková zpráva, které informovala především o vyhlášení 3. výzvy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OP PA 56 článků v tisku a v internetových médiích. 2 OPPA bylo prezentováno také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele POKR v cca 5 min reportáţi byl prezentován jednak celý program a poté projekt Systém vzdělávání 2 Zdroj: Monitoring tisku Newton media Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 57) Praha Adaptabilita

51 a dlouhodobého rozvoje zaměstnanců se zaměřením na praktický výcvik, aneb jak navrátit věhlas české kuchyni, který je realizován v rámci Prioritní Osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Reportáţ byla vysílána ve čtvrtek v 18,30 hod. na programu ČT2. Ke staţení je na Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o Operačních programech EU, které se vysílaly na všech 4 programech České televize, OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který byl věnovaný udrţitelnosti projektů. V TV běţely dvě verze spotu, ve stopáţi 1 min a 2 min, které byly v období mezi vysílány celkem 106x INZERÁTY V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn v Deníku Metro PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Ve dnech byl OPPA prezentován společně s OPLZZ a OPVK na Veletrhu pracovních příleţitostí JOB Days 2010, který se konal na praţském holešovickém výstavišti. V rámci stánku Evropského sociálního fondu byl vystaven banner OPPA a zájemcům byly rozdávány informační broţury a letáky a poskytovány informace o programu a realizovaných projektech. Informační materiály (broţury a letáky) vyrobené v r byly distribuovány také prostřednictvím Eurocentra, Informačního centra MHMP na Mariánském náměstí, stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Pro ţadatele a příjemce podpory OPPA bylo vytisknuto 1015 ks Projektových příruček OPPA, které byly distribuovány, jak příjemcům z 2. výzvy na seminářích pro příjemce, tak ţadatelům, kteří se účastní seminářů pro ţadatele ve 3. výzvě. Byla také dokončena zakázka na výrobu reklamních předmětů pro OPPK/OPPA. Vyrobeno bylo celkem 67 druhů reklamních a dárkových předmětů s potiskem PRAVIDELNÁ VÝROČNÍ AKCE Plánovanou výroční akcí na rok 2010 je společná konference OPPA/OPPK na podzim SEZNAM PŘÍJMECŮ Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách v sekci Dokumenty: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 57) Praha Adaptabilita

52 EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 má řídící orgán provést v r zhodnocení komunikačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Výsledky tohoto hodnocení budou vyuţity při definování další komunikační strategie pro období V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele, který evaluaci zrealizuje. Evaluace komunikačních aktivit OPPA bude probíhat společně s OPPK a zároveň koordinovaně s evaluací ostatních programů ESF PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE K hodnocení programu řídící orgán OPPA vyuţívá, mimo jiné, informace a údaje z monitorovacího systému. Při realizaci analýz a evaluací vyuţívá řídící orgán hlavně vlastních administrativních kapacit, v případě potřeby bude provedena externí evaluace odbornou firmou. Zástupci řídícího orgánu v průběhu roku 2009 aktivně spolupracovali na přípravě Strategické evaluace, kterou zpracovával NOK a jejíţ výstupy byly prezentovány na pracovní skupině Evaluace NSRR dne 15. dubna 2010, kde dále proběhla, mimo jiné, aktualizace Evaluačního plánu NSRR. Tab. č. 33: Časový plán evaluací Název aktivity Období Spolupráce na Strategické evaluaci * Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze * Spolupráce na Strategické evaluaci Ad-hoc evaluace dle potřeby Posilování evaluační kapacity Detailní analýza výzvy On-going hodnocení realizace On-going hodnocení realizace Ex-post hodnocení OPPA Ex-ante hodnocení Zdroj: Monitoring OPPA Poznámky: *Aktivity již byly realizovány. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 57) Praha Adaptabilita

53 VÝHLED EVALUAČNÍCH AKTIVIT OPPA NA ROK 2010 V roce 2010 se jako nejvýznamnější evaluační aktivita plánuje on-going hodnocení realizace programu. Cílem bude celkové zhodnocení dosavadního průběhu realizace programu a navrţení případné korekce dalšího postupu implementace OPPA. Zároveň by měly být provedeny evaluační studie s cílem stanovení hodnot vybraných ukazatelů (Míra spokojenosti s pracovním místem , Míra dostupnosti zaměstnání a Míra kvality vzdělávání ). Evaluace bude zajištěna externím dodavatelem. V současnosti je připravována zadávací dokumentace k výběrovému řízení. V rámci průběţného vyhodnocení pokroku realizace OPPA probíhá analýza průběhu 2. výzvy vyhlášené v květnu OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V rámci OPPA nebyla identifikována potřeba změny obsahového zaměření operačního programu ani nutnost přesunu finančních alokací mezi jednotlivými částmi programu ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení ESF a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy jsou vyuţívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou vyuţity prostředky z projektu Technické asistence na zajištění pracovníků formou outsourcingu. Tab. č. 34: Počet pracovníků oddělení ESF FEU Počet pracovníků Systematizovaná místa 19 Outsourcing 5 Dohody o pracovní činnosti 2 Celkem 26 Zdroj: Statistika OPPA Poznámka: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 57) Praha Adaptabilita

54 Tab. č. 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Řídicí orgán Finanční útvar PAS Útvar Odbor Oddělení Odbor fondů Evropské unie Odbor rozpočtu Odbor účetnictví Kancelář ředitele MHMP Evropského sociálního fondu Počet zaměstnanců (FTE) 25,5 Sekretariátu 1,8 Oddělení financování společenské potřeby Oddělení financování městských částí Oddělení souborných rozpočtových vztahů průřezově všechna oddělení odboru 0, ,5 Celkem za útvar (FTE) 27,3 Oddělení interního auditu 0,6 0,6 Celkem 32,9 Zdroj: Statistika OPPA Poznámka: Stav k FTE: Full time equivalent jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE 5 Tab. č. 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Počet pracovních úvazků uvedený ve Zprávě o zajištění administrativních kapacit ze dne14. ledna 2010 Počet pracovních úvazků - současný stav Plánovaný počet r Plánovaný počet r Plánovaný počet r Řídicí orgán 24,3 27, Zprostředkující subjekt Finanční útvar PAS 0,6 0, ,9 Celkem 29,9 32, ,9 Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2013) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 57) Praha Adaptabilita

55 4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY Vzhledem k vyhlášení 3. výzvy dříve neţ předpokládal původní harmonogram, dojde ke zvýšení administrativní náročnosti vykonávaných činností a bude překročena disponibilní administrativní kapacita řídicího orgánu. Pro období od poloviny roku 2010 do konce roku 2011 je nezbytné zvýšit administrativní kapacitu na straně ŘO. S odkazem na úkol, který si stanovil ŘO v minulé Zprávě o realizaci (zprovoznění přenosů dat mezi účetním systémem Magistrátu hl. m. Prahy a IS Monit7+) a v návaznosti na revizi Metodiky finančních toků a kontroly vydávané Ministerstvem financí byl ve 2. čtvrtletí 2010 zprovozněn automatický přenos dat mezi informačním systémem Monit7+ a účetním systémem Magistrátu hl. m. Prahy (Ginis). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 57) Praha Adaptabilita

56 SEZNAM ZKRATEK Zkratka / anglický ekvivalent (je-li uţíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván) CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR ČSÚ Český statistický úřad EK Evropská Komise ES Evropská společenství ESF Evropský sociální fond / European Social Fund Euro FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy HMP Hlavní město Praha IS M7+ Informační systém Monit7+ KoP Komunikační plán MF Ministerstvo financí MHMP Magistrát hl. m. Prahy MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSC2007 Monitorovací systém Central NOK Národní orgán pro koordinaci NSRR Národní strategický referenční rámec OP Operační program OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPA Operační program Praha Adaptabilita OPPK Operační program OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO Prioritní osa PCO Platební a certifikační orgán ŘO Řídící orgán SF Strukturální fondy SMV Společný monitorovací výbor Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 57) Praha Adaptabilita

57 SEZNAM TABULEK Tab. č. 1: Pokrok realizace OPPA celkové veřejné zdroje... 7 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA... 7 Tab. č. 3: Finanční pokrok od minulého jednání SMV... 8 Tab. č. 4: Přehled indikátorů OPPA... 9 Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 [v EUR] Tab. č. 7: Predikce čerpání (všechny zdroje) Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Tab. č. 9: Přehled postupu administrace projektových ţádostí 2. výzvy Tab. č. 10: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO Tab. č. 11: Přehled indikátorů PO Tab. č. 12: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 13: Příklady projektů PO Tab. č. 14: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO Tab. č. 15: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 v realizaci Tab. č. 16: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 ve schvalovacím procesu Tab. č. 17: Přehled indikátorů PO Tab. č. 18: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 19: Příklady projektů PO Tab. č. 20: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO Tab. č. 21: Přehled indikátorů PO Tab. č. 22: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 23: Příklady projektů PO Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO Tab. č. 27 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Tab. č. 28 Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly Tab. č. 29 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Tab. č. 30 Přehled projektů auditu Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace Tab. č. 32: Statistika vyuţití webových stránek za období Tab. č. 33: Časový plán evaluací Tab. č. 34: Počet pracovníků oddělení ESF FEU Tab. č. 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Tab. č. 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 57) Praha Adaptabilita

58 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA Obr. 2: Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů (CZ.2.17/2.1.00/32246) Obr. 3: Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná (CZ.2.17/2.1.00/31091) Obr. 4 a 5: Genetika do škol aneb biologie trochu jinak (CZ.2.17/3.1.00/31373) Obr. 6: Můţeme jít dál (CZ.2.17/3.1.00/32372) SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 Časové rozloţení přijatých monitorovacích zpráv [ks] Graf č. 2 Objem předloţených a schválených výdajů od zahájení implementace [mil. Kč] Graf č. 3 Četnost uzavírání grantových smluv projektů 2. výzvy Graf č. 4 Četnost odevzdaných Zpráv o zahájení realizace projektu 2. výzva Graf č. 5 Přehled kontrol na místě realizace Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 57) Praha Adaptabilita

59 ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 pro 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 65)

60 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 65)

61 OBSAH ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY POKROK V REALIZACI PROGRAMU SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K POKROK ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ: POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRA NĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 65)

62 POKROK V REA LIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRA NĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRAZKŮ SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 65)

63 ÚVOD Operační program (OPPK) přispívá k naplňování globálního cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost regionu soudržnosti hl. m. Praha. Cílem této priority je trvale udržitelný rozvoj Prahy jako významného centra socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. Cílem zprávy o realizaci OPPK je vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu, jednotlivých prioritních os za období listopad 2009 duben Zpráva o realizaci OPPK vychází z Pokynů pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci programu (Progress Report) zpracované Národním orgánem pro koordinaci v březnu Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby jeho 6. zasedání, konaného dne 2. června Ve sledovaném období bylo dosaženo pokroku v tom smyslu, že byly propláceny finanční prostředky na projekty z výzvy, hodnoceny a schvalovány projekty z výzvy, vyhlášena a ukončena 5. výzva (oblast 3.3) a vyhlášena 6. výzva (oblast 1.1) k předkládání projektů. Do konce dubna 2010 bylo kumulativně předlože no celkem 617 projektů. Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 175 předložených projektů. Kumulativně bylo ukončeno 50 projektů (z toho 31 projektů finančně a 5 projektů bylo ukončeno a zároveň certifikováno) ze 147 projektů schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Za sledované období vzrostl počet ukončených projektů o 20. Smlouvy byly podepsány kumulativně k se 140 projekty o celkovém objemu 3,53 mld. Kč (138,57 mil. ), což je nárůst za sledované období o 51 podepsaných smluv. Proplaceno bylo kumulativně k ,42 % alokace programu, tj. 1,65 mld. Kč (64,80 mil. ). Za sledované období došlo k nárůstu o 11,31 %, tj. o 796,08 mil. Kč (31,29 mil. ). Do byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. (540,80 mil. Kč) a Evropské komisi byla zaslána první průběžná žádost o platbu prostředků ve výši 17, 98 mil., tj. 56,90 % alokace 2007 (podíl Společenství). ŘO plánuje do certifikace v roce 2010 předložit žádosti o platbu o objemu cca 15,65 mil. (398,41 mil. Kč). Plnění pravidla n+3/n+2 není ohroženo. Pozitivní zkušeností za sledované období je velká poptávka zejména po podpoře v prioritní ose 3. V oblasti indikátorů na úrovni jednotlivých oblastí podpory lze konstatovat, že schválené a realizované projekty vedou, až na výjimky (viz komentáře k indikátorům v jednotlivých oblastech podpory v kapitole 3), k postupnému plnění cílových hodnot. Problémovým indikátorům bude řídící orgán (dále jen ŘO) věnovat zvýšenou pozornost. V rámci publicity se ve sledovaném období uskutečnilo několik významných propagačních akcí OPPK, na kterých byla veřejnost seznámena s úspěšnými projekty podpořenými z OPPK a JPD 2 a současně informována o možnostech programu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 65)

64 Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněž byly použity jako podpůrné informace výsledky interních dat, statistik a výpočtů řídícího orgánu. Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční zpráva za rok 2009 a Zpráva o realizaci programu k Data uvedená v této zprávě jsou platná k a zobrazují pokrok za období od poslední zprávy o realizaci, tj. od K výpočtu relevantních finančních ukazatelů byl použit kurz 25,443 Kč/ ke dni Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 65)

65 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Dotčený cíl: Dotčená způsobilá obl ast: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Základní finanční rámec OPPK 2007CZ162PO001 Operační program Praha - Konkurenceschopnost Celková alokace: z toho podíl EU: Celková alokace programu je cca 276,4 mil.. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bližší informace o alokaci na období poskytuje následující tabulka. Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v č. Název prioritní osy / oblast podpory Podíl na prioritní ose Podíl na programu EU Národní zdroje celkem Celkové zdroje 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 100,00% 37,19% , , , Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 90,00% 33,47% , , , Rozvoj a dostupnost ICT služeb 10,00% 3,72% , , ,60 2 Životní prostředí 100,00% 25,00% , , , Revitalizace a ochrana území 86,80% 21,70% , , , Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 13,20% 3,30% , , ,90 3 Inovace a podnikání 100,00% 35,00% , , , Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Podpora příznivého podnikatelského prostředí 64,86% 22,70% , , ,05 12,28% 4,30% , , , Rozvoj malých a středních podniků 22,86% 8,00% , , ,95 4 Technická pomoc 100,00% 2,81% , , ,00 Celkem 100,00% 100,00% , , ,00 Zdroj: Monit7+ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 65)

66 1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny do 7 oblastí podpory. Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory Zdroj: ŘO OPPK Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %) Zdroj: ŘO OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 65)

67 2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu od do Podrobnosti k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách této zprávy zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK vyhlášena 4. výzva pro oblast podpory vyhlášena 5. výzva pro oblast podpory ukončena 4. výzva pro oblast podpory vyhlášena 6. výzva pro oblast podpory do EK zaslán návrh ŘO na vypuštění IPRM schválený SMV ukončena 5. výzva pro oblast podpory ukončení 6. výzvy v oblasti podpory zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK Souhrnně ve sledovaném období (listopad 2009 až duben 2010) došlo k: nárůstu předložených projektů o 175, nárůstu ukončených projektů o 20, nárůstu počtu uzavřených smluv o 51, nárůstu proplacených prostředků o 796,1 mil. Kč (31,29 mil. ). K bylo proplaceno 23,42 % alokace programu. Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 65)

68 2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K Tabulka 2: Kumulativní pokrok k Operační program Celková alokace mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Prostředky předložené k certifikaci mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předložené EK mil. % mil. CZK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a OPPK 7 039,86 276, ,08 149,49 413, ,74 50,08 138, ,79 23,42 64,80 540,80 7,65 21,15 540,80 7,65 21,15 Prioritní osa ,07 102, ,16 54,65 56, ,03 43,82 45,04 832,44 31,83 32,72 497,90 18,93 19,46 497,90 18,93 19,46 Oblast podpory ,56 92, ,29 47,22 43, ,87 45,37 41,97 820,05 34,84 32,23 497,90 21,04 19,46 497,90 21,04 19,46 Oblast podpory ,51 10,28 317,87 121,55 12,49 78,16 29,89 3,07 12,39 4,74 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,08 69, ,61 153,90 106, ,11 80,09 55,34 623,86 35,49 24,52 30,91 1,77 1,22 30,91 1,77 1,22 Oblast podpory ,01 59, ,94 151,04 90, ,54 76,18 45,69 533,80 34,98 20,98 30,91 2,03 1,22 30,91 2,03 1,22 Oblast podpory ,07 9,12 400,67 172,65 15,75 245,57* 105,82 9,65 90,07 38,81 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,31 96, ,13 256,49 248,13 895,43 36,38 35,19 157,45 6,40 6,19 11,99 0,49 0,47 11,99 0,49 0,47 Oblast podpory ,41 62, ,86 285,51 179,14 595,88 37,33 23,42 23,56 1,48 0,93 0,72 0,05 0,03 0,72 0,05 0,03 Oblast podpory ,25 11,88 197,76 65,43 7,77 60,43 19,99 2,38 30,38 10,05 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblast podpory ,66 22, ,51 276,81 61,22 239,12 42,50 9,40 103,51 18,40 4,07 11,27 1,99 0,44 11,27 1,99 0,44 Prioritní osa 4 197,95 7,78 76,18 38,48 2,99 76,18 38,48 2,99 35,04 17,7 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, ŘO, k , směnný kurz 25,443 CZK/, Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Data ve sloupcích Prostředky předložené k certifikaci v a Certifikované výdaje předložené EK obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první průběžné certifikace. Pro přepočet částek z CZK na je použit kurz měsíce, ve kterém byly dané výdaje zaúčtovány v účetním systému Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO). *Toto je ovlivněno kolísáním kurzu, který byl platný při vyhlašování výzev k předkládání projektů a kurzem použitým pro přepočet alokace oblasti 2.2 v této tabulce. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 65)

69 Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, že: celkem byly předloženy projekty o objemu 149,5 % alokace OPPK, smlouvy byly podepsány v objemu 50,1 % alokace OPPK, příjemcům bylo celkově proplaceno 23,4 % alokace OPPK, k certifikaci bylo předloženo 7,7 % alokace OPPK, k certifikaci byly předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 540,80 mil. Kč (21,15 mil. ), nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno příjemcům v oblasti podpory 2.2 (38,8 % alokace oblasti), naopak nejméně v oblastech podpory 1.2 a 3.1. Toto bylo způsobeno nízkým počtem schválených projektů a dále tím, že etapy/projekty v těchto oblastech nebyly k ukončeny. ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu (priority Lisabonské strategie) v celkové výši 178,95 mil., což představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK (234, 94 mil. ). Pokrok v plnění eamarkingu je následující: k je plnění priorit Lisabonské strategie u finančně ukončených projektů ve výši 34,89 mil., tj. 19,5 % z celkového závazku (k to bylo 14 %). Plnění prioritních témat Lisabonské strategie za všechny projekty, které jsou schváleny, v realizaci nebo ukončeny, je 78,45 mil., tj. 43,84 % z celkového závazku. Plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7. Stručně lze uvést, že: k aktuálně nasmlouvané prostředky (podíl EU) pokrývají ze 100 % alokace 2007, 2008, 2009 a cca 70,8 % alokace 2010, k byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. (540,80 mil. Kč), z toho 17,98 mil. připadalo na ERDF, což představuje 56,90 % alokace Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 65)

70 2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ: Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritní osy, oblasti podpory) Operační program Celková alokace mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 1 Proplacené prostředky příjemcům mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Prostředky předložené k certifikaci* mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předložené EK mil. % mil. CZK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a OPPK 7 039,86 276, ,88 29,35 81,20 92,65 1,32 3,64 796,08 11,31 31,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,07 102,78 0,00 0,00 0,00 30,22 1,16 1,19 263,21 10,06 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory ,56 92,50 0,00 0,00 0,00 3,01 0,13 0,12 250,82 10,66 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,51 10,28 0,00 0,00 0,00 27,21 10,41 1,07 12,39 4,74 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,08 69,10 0,00 0,00 0,00-0,46-0,03-0,02 406,36 23,11 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory ,01 59,98 0,00 0,00 0,00-0,53-0,03-0,02 362,64 23,76 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,07 9,12 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,003 43,73 18,84 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,31 96, ,88 83,93 81,20 62,88 2,55 2,47 91,48 3,72 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory ,41 62, ,77 81,17 50,93 59,08 3,70 2,32 18,44 1,16 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,25 11,88 0,00 0,00 0,00 15,06 4,98 0,59 30,38 10,05 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,66 22,11 770,11 136,87 30,27-11,26-2,00-0,44 42,65 7,58 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa 4 197,95 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,14 4,61 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Dle aktuálních pokynů ke zpracování zprávy, platných k březnu 2010, došlo v tabulce 2 a 3 této zprávy ke přejmenování sloupce Schválené projekty na Projekty s podepsanou smlouvou a zahrnuty jsou jen projekty, které prošly stavem P4, tj. byla podepsána smlouva (nikoliv stav P3). Hodnoty v tabulce (i záporné) představují rozdíl mezi finančním objemem schválených projektů a projektů, se kterými byla podepsána smlouva; prakticky to znamená, že ne se všemi schválenými projekty byla podepsána smlouva (jedná se pouze o matematickou operaci na základě metodiky). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 65)

71 Zdroj: IS MONIT7+, ŘO, k , směnný kurz 25,443 CZK/, Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyla provedena žádná certifikace výdajů ani nebyly PCO předloženy žádné výdaje k certifikaci, obsahují sloupce Prostředky předložené k certifikaci v a Certifikované výdaje předložené EK nuly. Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání od minulého jednání monitorovacího výboru, tj. v období od do Z tabulky je patrné, že: za sledované období vzrostl objem finančních prostředků předložených projektů vzhledem k alokaci programu o 29,4 %. přírůstek v objemu finančních prostředků předložených žádostí vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 3.1 (nárůst o 81,17 %) a 3.3 (nárůst o 136,87 %); v těchto oblastech podpory byla ukončena ve sledovaném období 4. výzva v oblasti 3.1 dne a 5. výzva v oblasti 3.3 dne V ostatních oblastech nebyla žádná výzva ukončena. nejvyšší přírůstek finančního objemu projektů s podepsanými s mlouvami byl v oblasti podpory 1.2, 3.1 a 3.2, protože u těchto oblastí podpory byly podepisovány smlouvy ze 2. a 3. výzvy (u ostatních oblastí byly smlouvy ze 2. výzvy podepsány v minulém sledovaném období. za sledované období vzrostl objem proplacených prostředků vzhledem k alokaci programu o 11,31 %, tj. z 852,71 mil. Kč (33,51 mil. ) na 1648,79 mil. Kč (64,8 mil. ). nejvyšší přírůstek v objemu proplacených prostředků příjemcům vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 2.1 (nárůst o 23,76 %) a oblasti podpory 2.2 (nárůst o 18,84 %), naopak nejnižší přírůstek byl u oblastí podpory 1.2, 3.1 a prioritní osy 4. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 65)

72 2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Program OPPK nemá na úrovni programu definovány indikátory, které jsou naplňovány přímo realizovanými projekty. Na úrovni programu jsou definovány pouze indikátory, jejichž zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, ČHMÚ). Dle Pokynů pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci OP z března 2010, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba tyto indikátory uvádět. Tabulka C Pokynů k tvorbě a zpracování zpráv o realizaci není proto v této kapitole uvedena. Informace o cílových a dosažených hodnotách jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíže rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 65)

73 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Poslední SMV se konal v prosinci Mezi hlavní aktivity ŘO od té doby patří: hodnocení a schvalování projektů 2. výzvy v oblasti podpory 3.2, uzavírání smluv s úspěšnými příjemci, hodnocení a schvalování projektů 3. výzvy v oblasti podpory 1.2, uzavírání smluv s úspěšnými příjemci, vyhlášení a ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1, kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti předložených projektů, vyhlášení a ukončení 5. výzvy v oblasti podpory 3.3, konzultace projektových záměrů, vyhlášení 6. výzvy pro oblast podpory 1.1, konzultace projektových záměrů, provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení projektů v rámci 1. a 2. výzvy, EK byl odeslán dopis s návrhem změny OPPK schválené SMV, tj. vypuštění IPRM z OPPK, nová hodnotící kritéria schválená SMV byla zapracována do metodik OPPK, v oblasti monitorovacího systému ŘO se pokračovalo v zapracovávání funkcionalit, které mají za cíl zefektivnit a usnadnit práci uživatelům při administraci projektů v IS a minimalizovat možný výskyt chyb v zadávaných datech, zástupci ŘO se průběžně účastnili pracovních skupin pro Jednotný monitorovací systém (JMS), finanční řízení, evaluace NSRR, kontroly, audit, nesrovnalosti i dalších. Změny a dodatky dokumentů OPPK ve sledovaném období: aktualizace Projektové příručky verze 2.0 a 3.0 včetně příloh, aktualizace pracovních postupů č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, aktualizace Operačního manuálu, programové dokumenty nebyly aktualizovány. 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ Vážné problémy na úrovni operačního programu nebyly identifikovány. ŘO zaznamenal v projektech časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením velmi často obsahuje chyby různé úrovně závažnosti, jejichž posouzení, případně odstranění, velice zatěžuje administraci monitorovací zprávy a prodlužuje proplácení požadovaných prostředků příjemcům. ŘO v této problematice využívá služeb externí advokátní kanceláře a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě zjištění pochybení ŘO v zadávacím, resp. výběrovém řízení, stanovuje korekce dle Pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 65)

74 nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, COCOF 07/0037/03-CS. Opatření: ŘO zdůrazňuje oblast veřejných zakázek při osobních konzultacích a na seminářích pro žadatele a příjemce věnuje vždy speciální část zaměřenou na nejčastějších chyby při realizaci výběrových řízení. Současně stále platí pro příjemce a žadatel povinnost konzultovat s ŘO zadávací dokumentaci před samotnou realizací výběrového řízení. Specifickým problémem při posuzování projektů je stále institut veřejné podpory u jednotlivých projektů. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o ES a dále jednotlivá nařízení Komise (ES), zejména č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu pravidla de minimis, dále nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), případná veřejná podpora bude poskytována na základě čl. 31, 35 a 36 tohoto nařízení. Aplikace pravidel veřejné podpory je velmi komplexní záležitostí. Posouzení některých projektů může vyžadovat provedení patřičné analýzy trhu atd., která je závislá na získání určitého okruhu informací, přičemž jde zejména o otázky právní a ekonomické. Velmi obtížný výklad pravidel veřejné podpory s ohledem na pestré aktivity v projektových záměrech vedl často k nejasnostem a nejednotným právním výkladům. ŘO využívá pro posouzení projektu posudků externích expertů specializovaných na veřejnou podporu. Opatření: ŘO se snaží specifikovat podmínky výzev tak, aby byla oblast veřejné podpory pro žadatele jasnější. ŘO konzultoval možnosti nastavení podmínek výzvy v oblasti veřejné podpory s odborníky z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, advokátní kanceláře a současně s kolegy z ostatních řídících orgánů (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu). Při osobních konzultacích a seminářích ŘO klade důraz na problematiku veřejné podpory. 2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV: 1. Monitorovací indikátory ŘO monitoroval naplňování jednotlivých cílových hodnot indikátorů; u většiny indikátorů dochází s postupem administrace projektů k naplňování cílových hodnot; popis indikátorů, u kterých ŘO identifikoval problémy s naplněním cílových hodnot, jsou uvedeny v kapitole , a Změny v OPPK ŘO v březnu 2010 odeslal dopis EK s návrhem na vypuštění IPRM z OPPK. EK ve své odpovědi napsala, že bere na vědomí informaci ŘO, který změnu prezentuje jako nepodstatnou a nezaujímá žádnou pozici, dokud nedostane oficiální žádost o modifikaci. V první pol. roku 2010 bude zaslána EK oficiální žádost o schválení vypuštění IPRM z OPPK. ŘO pracuje na porovnání variantního řešení, které by zabezpečovalo maximální možnou míru efektivity. V současném stavu hospodářského vývoje nejenom v ČR, resp. regionu Praha, ale v celoevropském kontextu je nutné přistupovat k využití finančních prostředků v rámci schváleného programu s názorem, který odráží a vnímá právě tyto aktuální skutečnosti. ŘO velmi zodpovědně řeší návrh realokace v rámci OPPK, což zahrnuje zvažování všech možných Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 65)

75 aspektů, zejména hodnotitelné, hmatatelné a rychlé efektivity a měřitelné přidané hodnoty vložených finančních prostředků do aktivit konkrétních projektů. 3. Zhodnocení vlivu nově navržených hodnotících kritérií Vyhodnocení posledních prosincových změn v hodnotících kritériích ŘO bude moci uvést až po skončení procesu hodnocení projektů předložených v rámci výzev v roce Zhodnocení bude uvedeno ve zprávě o realizaci k Monitorovací systém V oblasti přenosu mezi účetním informačním systémem Ginis a systémem Monit7+ došlo ke spuštění ostrého provozu a byly provedeny úspěšně první ostré dávky. 5. Čerpání oblasti podpory 3.1 Na přelomu roku 2009 a 2010 probíhala 4. výzva v oblasti podpory 3.1. Výsledky této výzvy prokázaly, že je o tuto oblast podpory stále větší zájem. Lze tedy předpokládat, že přestože proplácení prostředků probíhá pomaleji (z důvodu, že projekty jsou zahajovány až po schválení projektu, resp. po podpisu smlouvy a platby jsou poskytovány formou expost), vyčerpání alokace není ohroženo. 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků N+3 / N+2 limity Zálohy z EK Žádosti o průběžnou/zá věrečnou platbu předložené EK Zálohy z EK + žádosti o platbu z ČR Zálohy z EK + žádosti o platby Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné - roční a b c d=b+c e f=e-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0 Celkem , , , ,0 0 Zdroj: MSC2007, ŘO, k , Poznámka: jde o podíl EU * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , N+2 pravidlo pro roky Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013! Česká strana obdržela od EK první průběžnou platbu ve výši ,30. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 65)

76 Celkem byly z EK poslány 4 zálohové platby v návaznosti na odst. 1 písm. b) čl. 82 nařízení (ES) č. 1083/2006: v roce 2008 byla zaslána první platba ve výši ,10 a druhá ve výši ,15, celkem ,25 ; v roce 2009 PCO obdrželo zbylé dvě platby, každou ve výši ,10, celkem ,20. Následující grafy č. 2 a 3 znázorňují výši certifikovaných výdajů v OPPK a plnění pravidla n+3. K byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 21,15 mil. (540,80 mil. Kč), z čehož 17,98 mil. připadalo na podíl Společenství, což představuje 56,90 % ERDF alokace (graf č. 2). Graf 2: Prostředky certifikované k v srovnání vzhledem k alokaci 2007 Certifikováno k (pravidlo n+3) v mil. EUR EUR 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 částka alokace ,00 k certifikaci ,30 Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Finanční údaj obsahuje jen podíl EU Graf č. 3 znázorňuje předpoklad podílu certifikovaných výdajů na alokaci roku 2007 k : v rámci druhé průběžné certifikace k plánuje ŘO předložit celkové veřejné způsobilé výdaje v objemu 12,07 mil. (307,19 mil. Kč), z čehož 10,26 mil. (261,11 mil. Kč) připadá na podíl Společenství, k certifikaci na podzim 2010 ŘO předpokládá předložit celkové veřejné způsobilé výdaje v objemu 6,35 mil. (161,53 mil. Kč), z čehož 5,39 mil. (137,30 mil. Kč) připadá na podíl Společenství, na konci roku 2010 tak nehrozí nesplnění pravidla n+3 (nevyčerpání alokace 2007), k certifikaci do konce roku 2010 bude předložen objem finančních prostředků minimálně ve výši alokace 2007, a to cca 33,6 mil. jako podíl EU. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 65)

77 Graf 3: Prostředky certifikované v k (předpoklad) srovnání vzhledem k alokaci 2007 Předpoklad certifikace (pravidlo n+3) v mil. EUR EUR 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 částka alokace ,00 k certifikaci ,24 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK. Poznámka: Finanční údaj obsahuje jen podíl EU ŘO si je vědom rizik, které mohou nastat při ukončování etap resp. projektů (zejména včasné a řádné ukončování schválených projektů, vliv pohybu kurzu EU apod). Pokud budou projekty v jednotlivých PO pokračovat v nastaveném trendu, tj. plynulosti řádného ukončování projektů a jejich následné zařazení do souhrnných žádostí resp. do řádných certifikací, nemělo by být pravidlo n+3 ohroženo. ŘO si je vědom možných rizik při naplňování pravidla n+3. Tyto rizika jsou zohledňována i při plánování vyhlašování jednotlivých výzev. 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Rizika v oblasti naplňování indikátorů Jeden indikátor v oblasti podpory 2.1, a to indikátor Plocha odstraněných starých ekologických zátěží, není dosud plněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity povedou k naplnění daného indikátoru. ŘO tomuto přizpůsobí vyhlášené typy podporovaných aktivit v dalších výzvách. Ostatní indikátory jsou průběžně plněny a tudíž nehrozí riziko jejich nenaplnění. Riziko nevyčerpání finančních prostředků vázaných na IPRM Dle expertní analýzy není IPRM vhodným nástrojem pro podporu v rámci oblasti podpory OPPK. Jedná se o rizikovou částku ve výši 10 mil.. Proces realizace změny OPPK, resp. vypuštění IPRM z OPPK, byl zahájen ihned po jeho schválení SMV. Z hlediska časového je velkým rizikovým faktorem prodlužování celého procesu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 65)

78 Riziko v oblasti personální V období roku 2010 a 2012 bude vrcholit administrativní náročnost implementace programu. Pokud nebude zajištěna dostatečná zastupitelnost zaměstnanců, může dojít k problémům v rámci realizace celého programu. Predikce plateb Pokud jde o pre dikce plateb do konce roku 2010, ŘO očekává v průběhu měsíců květen prosinec 2010 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 853,8 mil. Kč (33,56 mil. ). Tato hodnota ukazuje nastavený trend v poskytování dotací tak, aby byla naplněna pravidla n+3/n+2 a aby nedošlo k problémům s čerpáním alokovaných prostředků programu. Tabulka 5: Predikce plateb na období květen - prosinec 2010 v mil. Oblast Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem /měsíc ,55 0,56 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,04 0,60 0,00 0, ,00 3,82 0,51 2,36 1,70 0,00 0,50 1,78 10, ,00 0,33 0,00 0,76 0,46 0,00 0,00 0,00 1, ,00 1,70 0,24 4,91 0,04 2,19 0,60 0,00 9, ,00 0,00 0,85 0,22 0,04 0,62 0,00 0,00 1, ,59 1,13 0,46 0,51 0,20 0,00 0,25 0,00 3,15 TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 1,14 7,55 2,07 8,76 7,45 2,86 1,95 1,78 33,56 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, k datu Poznámka: Jde o podíl EU + národní zdroje. 2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV Do konce roku 2010 je předpoklad vyhlášení 7. výzvy v oblasti podpory 2.1 a dle vývoje administrace projektů existuje i předpoklad vyhlášení 8. výzvy v oblasti podpory 1.2. Harmonogram výzev je uveden v následující tabulce. Tabulka 6: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK termíny Pořadí výzvy Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa/ oblast podpory Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 65)

79 Pořadí výzvy Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa/ oblast podpory * 2Q Q Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, k , Poznámka: *jde o předpoklad 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách Z důvodu velkého počtu schválených projektů není tento seznam součástí tohoto dokumentu CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ Tato kapitola není pro OPPK relevantní. 3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb. K byly smlouvy uzavřeny na cca 1,15 mld. Kč (45,04 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 43,82 %. Z níže uvedeného grafu č. 4 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008, 2009 a 27,7 % alokace K bylo proplaceno 832,44 mil. Kč (32,72 mil. ), což je 31,83 % z celkové alokace PO1. Graf 4: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 dle uzavřených smluv v Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 1. Prioritní osa v EUR , , , , , , , , alokace , , , ,23 uzavřené smlouvy , , , ,42 Zdroj: IS MONIT7+, k , poznámka: jde o podíl EU. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 65)

80 K byly v PO1 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 19,46 mil. (497,90 mil. Kč), z čehož 16,54 mil. připadalo na podíl Společenství a pokrývá celou alokaci 2007 a 40 % alokace 2008 prioritní osy 1 (viz graf č. 5). ŘO předpokládá v průběhu 2010 předložit v rámci PO1 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 9,98 mil. (podíl ERDF 8,48 mil. ); tj. ke konci roku 2010 bude pokryta celá alokace PO1 roku 2007, 100 % roku 2008 a cca 10% alokace Graf 5: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 1. Prioritní osa v EUR , , , , , ,00 0, alokace , , , ,23 k certifikaci , ,04 alokace k certifikaci Zdroj: IS MONIT7+, k , Poznámka: jde o podíl EU OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj sítě tramvajových tratí; informační systémy pro cestující; zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy; rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike ride & a kiss & ride; výstavba cyklostezek. Oprávnění žadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími žadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik, a.s. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 65)

81 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 Tabulka 7: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Celková alokace Předložené projektové žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 2 353,56 92, ,29 47,22 43, ,87 45,37 41,97 820,05 34,84 32,23 497,90 21,04 19,46 497,90 21,04 19,46 Předchozí 2 353,56 92, ,29 47,22 43, ,85 45,25 42,29 569,23 24,19 22,61 497,90 21,04 19,46 497,90 21,04 19,46 MV Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Pokrok v oblasti podpory 1.1 k : ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (výzva byla vyhlášena v dubnu 2010 a bude ukončena v květnu 2010), podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1,07 mld. Kč (41,97 mil. ), což odpovídá 45,37 % celkové alokace oblasti podpory, objem proplacených prostředků vzrostl za sledované období z cca 24,19 % na 34,84 % alokace oblasti podpory, tj. o cca 10 %, na celkovou částku 820,05 mil. Kč (32,33 mil. ), certifikovány byly celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající cca 21,04 % celkové alokace oblasti podpory, finančně byly ukončeny například tyto projekty: Cyklistická stezka Malá Chuchle Lahovice, Tramvajová trať Radlická a RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, projekty v realizaci budou ukončeny v průběhu 2. a 3. Q 2010 v objemu cca 230 mil. Kč (9,03 mil. ), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 65)

82 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.1 Kód , Core 20, Výsledek Název indikátoru Hodnota úspory času ve veřejné dopravě Měrná jednotka % Cílová hodnota snížení ze 100 na 85 Závazek ze schválených projektů N/A Dosažená hodnota Komentář: Indikátor (v %) se bude počítat z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v minutách. V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor z výběru pro žadatele vyjmut od výzvy v roce Indikátor 0023 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory , výsledek Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí % snížení ze 100 na 80 Komentář: Komentář: Indikátor (v %) se bude počítat z indikátoru 0009 Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí (v minutách). V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor z výběru pro žadatele vyjmut od výzvy v roce Indikátor 0009 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory , výstup, Core 13 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu N/A počet Komentář: Celkem k datu zpracování zprávy bylo ukončeno 5 projektů (tj. naplnění cílové hodnoty je 63 %). V realizaci jsou další 3 projekty, jejich ukončení lze očekávat do konce srpna Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika , výstup Délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí celkem km 2; resp ,89; resp. 143,9 N/A N/A 2,15; resp. 143,15 Komentář: Indikátor je již v současnosti naplněn. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty , výstup Délka nové tramvajové trati celkem km 1 0,74 0,74 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 74 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 0,74 km nové tramvajové trati. ŘO OPPK zváží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1, navýšení cílové hodnoty indikátoru. Vytvoření dalších 0,26 km ŘO předpokládá na základě konzultací z projektů předložených v další výzvě, která bude ukončena , výstup Délka modernizované tramvajové trati celkem km 1 2,15 1,41 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 141 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,41 km modernizované tramvajové trati. ŘO OPPK zváží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1, navýšení cílové hodnoty indikátoru. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika , výstup Délka nově vybudovaných cyklostezek km 2,5 4,51 1,14 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 65)

83 Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 46 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,14 km nové cyklostezky. Projekty, které jsou v realizaci nebo jsou ukončeny, plánují vytvořit 4,51 km cyklostezek. ŘO OPPK zváží po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1 navýšení cílové hodnoty indikátoru. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Zdroj: IS MONIT7+, k datu Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Projekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Název projektu: RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/22003 Žadatel: Dopravní podnik hlavním města Prahy, a.s. Popis projektu: Rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblická a rekonstrukce tramvajové trati Střelničná lokalizované v Praze 8. Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy. V rámci projektu došlo k modernizaci tramvajové tratě v délce 0,83 km a 3 tramvajových zástavek. Aktuální stav projektu: ukončen Období realizace: Celkové náklady: 183, 20 mil. Kč (7, 20 mil. ) Uznatelné náklady: 153, 95 mil. Kč (6, 05 mil. ) Podpora EU: 130, 86 mil. Kč (5, 14 mil. ) Podpora SR: 11, 55 mil. Kč (0,45 mil. ) OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e- Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Typickými podporovanými aktivitami jsou: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 65)

84 rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů); rozvoj e-služeb městské správy (e-government), jejich dostupnosti i využívání; projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 65)

85 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.2 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané žádosti % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. mil. CZK EVROPSKÁ UNIE Proplacené prostředky příjemcům % mil. mil. CZK Prostředky předložené k certifikaci % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 261,51 10,28 317,87 121,55 12,49 78,16 29,89 3,07 12,39 4,74 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Předchozí MV 261,51 10,28 317,87 121,55 12,49 50,95 19,44 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Pokrok v oblasti podpory 1.2 k : ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (probíhala přípravná fáze pro proces realokace), byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 78,16 mil. Kč (3,07 mil. ), což odpovídá 29,89 % z celkové alokace oblasti podpory 1.2, tj. nárůst o 10 % oproti minulému období, objem proplacených prostředků se zvýšil za sledované období z 0 na 12,39 mil.kč (0,49 mil. ), tj. nárůst vzhledem k alokaci oblasti o 4,74 %, ve sledovaném období nebyl certifikován žádný projekt, v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 54,54 mil. Kč (2,14 mil. ) s předpokládaným ukončením projektů v měsících květen srpen 2010 (jde např. o projekty: egovernment v Praze, Digitalizace archivu stavebního úřadu Městské části Praha 2, Letňany - e-government - Komunikace úřadu s občanem, Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby hl. m. Prahy), finančně nebyl ukončen žádný projekt, finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za plánovaným vývojem; v době koncipování programu se vycházelo z jiných údajů, než je současný stav na trhu, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 65)

86 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.2 Kód , výstup Název indikátoru Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů počet Dosažená hodnota Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektů. K je naplnění závazku ze schválených projektů, které jsou v realizaci, 53,3 %. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ještě ukončen. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení závazku ze schválených projektů. ŘO bude věnovat zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru , výsledek Počet elektronických podání k městské správě počet Komentář: Indikátor je v současné době naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace, sice ze 100 %, nicméně toto naplnění je pouze z jednoho projektu č egovernment v Praze, jehož konec realizace je plánován na přelom roku 2010/2011. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení závazku ze schválených projektů. Naplnění cílové hodnoty indikátoru je tedy v současné době plně závislé na realizaci jednoho projektu. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ukončen , výstup Počet projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, 120 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ještě ukončen. ŘO proto neuvažuje o navýšení cílové hodnoty. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení závazku ze schválených projektů. 1.2,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem počet Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ji ž v současné době je indikátor ukončenými projekty naplněn. Naplňování indikátoru je sledováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu.tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Projekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 65)

87 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13 Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/22131 Příje mce: Městská část Praha 13 Období realizace: listopad 2009 duben 2010 Celkové výdaje: 0,7 mil. Kč (0,03 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 0,7 mil. Kč (0,03 mil. ) Podpora EU: 0,59 mil. Kč (0,02 mil. ) Podpora SR: 0,05 mil. Kč (0,002 mil. ) Cíl projektu: Jde o komplexní upgrade vyvolávacího systému Úřadu městské části Praha 13. Komplexní upgrade jak hardwaru, tak především softwaru, umožní rezervaci schůzek na dopředu stanovený čas přes internet a zkrátí tak čekací doby na minimum. Dále systém bude umožňovat vedoucím pracovníkům sledování aktuální situace nejen čekajících klientů, ale i obsluhujících pracovníků a podrobné vyhodnocování statistických údajů. Bude tak možné pružně reagovat na zvýšený počet čekajících klientů. Systém bude propojen s plazmovými nebo LCD obrazovkami, na kterých bude zobrazován aktuální stav na přepážkách spolu s dalšími aktuálními informacemi, které bude městská část sdělovat svým občanům. Proto lze tento systém využít i jako informační médium SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 1.1 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace. Problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátorů Hodnota úspory času ve veřejné dopravě a Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí, které byly při tvorbě programu OPPK stanoveny v procentech. Aby bylo možno indikátor vypočítat, došlo tak, jak bylo již uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2009, k dovytvoření obdobných doplňkových indikátorů 0023 a 0009, ale s jednotkou minuty. Na úrovni ŘO probíhá průběžně zjišťování hodnoty indikátorů v minutách od žadatelů, jejichž projekty byly schváleny během výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku ŘO zvažuje zrušení indikátoru a ponechání pouze indikátoru Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí. Vývoj v oblasti podpory 1.1 je v souladu s plánem. Dlouhodobým trendem v oblasti podpory 1.2 je nízký počet předložených projektů (31 projektů, z toho jen se 7 projekty byla podepsána smlouva). Tento stav je způsoben nekvalitním zpracováním projektových žádostí. Mezi nejčastější důvody vyřazení patří konkrétně: neúplnost povinných příloh (celkem 32 % projektů vypadlo na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti), projektová žádost není v souladu s cíli a typy podporovaných aktivit oblasti podpory, Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 65)

88 nekvalitně zpracovaná studie proveditelnosti projektu. Dalším důvodem nízkého zájmu je nasycenost pražského trhu v této oblasti. Z tohoto důvodu ŘO navrhl a monitorovací výbor dne schválil přesun finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory PRIORITNÍ OSA 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. K byly smlouvy uzavřeny na cca 1,41 mld. Kč (55,34 mil. ), což odpovídá 80,09 % celkové alokace PO2. Z níže uvedeného grafu plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let a 81,7 % alokace 2012 PO2. K bylo proplaceno 623,86 mil. Kč (24,52 mil. ), tedy 35,5 % celkové alokace PO2. Graf 6: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 dle uzavřených smluv v Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 2. Prioritní osa v EUR , , , , , , alokace , , , , , ,00 uzavřené smlouvy , , , , , ,32 Zdroj: IS MONIT7+, k , poznámka: jde o podíl EU. K byly v PO2 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 1,22 mil. (30,91 mil. Kč), z čehož 1,03 mil. připadalo na příspěvek Společenství a pokrývá 13,1 % alokace 2007 prioritní osy 2. ŘO předpokládá v průběhu roku 2010 předložit v rámci PO2 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 4,88 mil. (podíl ERDF činí 4,15 mil. ), tj. ke konci roku 2010 bude pokryta 65,6 % alokace roku 2007 PO2, tj. nárůst o 52 %. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 65)

89 Graf 7: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 2. Prioritní osa v EUR , , , ,00 0, alokace , , , ,75 k certifikaci ,18 alokace k certifikaci Zdroj: IS MONIT7+, k , Poznámka: jde o podíl EU OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu brownfields, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. Typickými podporovanými aktivitami jsou: revitalizace ploch s ekologickou zátěží; regenerace veřejných prostranství v obytných územích; revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 65)

90 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.1 Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Prostředky předložené k certifikaci mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 1 526,01 59, ,94 151,04 90, ,54 76,18 45,69 533,80 34,98 20,98 30,91 2,03 1,22 30,91 2,03 1,22 Předchozí MV 1 526,01 59, ,94 151,04 90, ,07 76,19 46,19 171,16 11,21 6,80 30,91 2,03 1,22 30,91 2,03 1,22 Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou došlo k poklesu z důvodu úpravy pokynů ke zpracování zprávy o realizaci. V minulé zprávě zde byl zahrnut i stav P3 projekt doporučen k financování. V této zprávě došlo k přejmenováni daného sloupce, dle pokynů jsou zde obsaženy jen fin. prostředky projektů od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Pokrok v oblasti podpory 2.1 k : ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (předpoklad vyhlášení další výzvy v červnu 2010), byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1,16 mld. Kč (45,69 mil. ), což odpovídá 76,18 % celkové alokace oblasti podpory, objem proplacených prostředků vzrostl za sledované období o 362, 64 mil. Kč (o 14,18 mil. ) na konečných 533,80 mil. Kč (20,98 mil. ), tedy 34,98 % celkové alokace oblasti podpory; certifikovány byly celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající 2,03 % celkové alokace oblasti podpory, v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 928 mil. Kč, tj. 36,47 mil. (např. Břevnovský klášter - rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady, Revitalizace zahrady Kinských, Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku, Přírodní park Dubeč); většina projektů, které jsou ve fázi realizace, bude ukončena na přelomu roku 2010/2011, finančně ukončeny například tyto projekty: Revitalizace vodního díla Džbán, Revitalizace území zbytku původního mlýnského náhonu, tzv. Strouha, v ZOO Praha na přirozené stanoviště výskytu místní sauny a flory, Revitalizace ramene Podolka, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 65)

91 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 2.1 Kód , výsledek Název indikátoru Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků Měrná jednotka % Cílová hodnota nárůst na 180, tj. o 80 % Závazek ze schválených projektů N/A Dosažená hodnota Komentář: Indikátor (v %) se bude počítat z indikátoru (jednotkou je počet návštěvníků), jakožto % navýšení počtu návštěvníků. Indikátor není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty oblasti 2.1 je průběžně zjišťována , Core 29, výstup Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha snížení z 568 na 518, tj. o 50 pokles o 109,77 N/A pokles o 10,93 Komentář: Schválené a realizované projekty by měly vést k naplnění hodnoty daného indikátoru. V minulé zprávě o realizaci jsou hodnoty vyšší z důvodu, že někteří žadatelé uvedli hodnoty indikátoru v m2 a nikoliv v ha. K závazek z projektů naplňuje cílovou hodnotu minimálně ze 100 % (snížení o 109,77 ha), ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu indikátoru z cca 21,86 % (snížení o 10,93 ha). Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , výstup Plocha odstraněných starých ekologických zátěží ha (na projektec h m2) 10 (ha) 0 0 Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. Nelze jednoznačně říci, kdy a jak bude indikátor naplněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění daného indikátoru. ŘO tomuto přizpůsobí vyhlášené typy podporovaných aktivit v dalších výzvách. Počet zrekonstruovaných , výstup počet památkových objektů Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek z projektů naplňuje cílovou hodnotu z 280 % (14 objektů), ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu z 20 %. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , Core 31, výstup Počet projektů zaměřených na ochranu proti povodním nebo lesním požárům, případně na další ochranná opatření počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K není ukončen žádný projekt naplňující indikátor. Projekty, které jsou buď schváleny, nebo v realizaci, tvoří 60 % cílové hodnoty. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění daného indikátoru. Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 65)

92 s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Projekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Revitalizace zahrady Kinských Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/22014 Příje mce: Hlavní město Praha Období realizace: prosinec 2008 květen 2010 Celkové výdaje: 117,97 mil. Kč (4,6 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 113,27 mil. Kč (4,4 mil. ) Podpora EU: 96,28 mil. Kč (3,8 mil. ) Podpora SR: 8,49 mil. Kč (0,3 mil. ) Podpora KR: 8,49 mil. Kč(0,3 mil. ) Cíl projektu: Revitalizace, regenerace parkových ploch zohledňující současné potřeby, ale při zachování původní historické hodnoty a účelu. Celkové zlepšení prostředí z hlediska památkové ochrany i ochrany přírody. Zvýšení atraktivity městského prostředí a městotvorných funkcí. Popis aktivit projektu: Přípravné, demontážní a demoliční práce na území zahrady Kinských a dětského hřiště za účelem přípravy pozemku pro následnou revitalizaci. Obnovení parkových cest, mobiliáře, revitalizace kašen, vybudování dětského hřiště, veřejného parkového osvětlení, slavnostního osvětlení apod. Terénní úpravy a zpevňování ploch, úprava parkových cest, vybudování venkovního schodiště a kovového oplocení. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, děti OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. Typickými podporovanými aktivitami jsou: realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie; realizace obnovitelných zdrojů energie. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 65)

93 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.2 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 232,07 9,12 400,67 172,65 15,75 245,57* 105,82 9,65 90,07 38,81 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Předchozí MV 232,07 9,12 400,67 172,65 15,75 245,49 105,78 9,64 46,34 20,01 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. *Toto je ovlivněno kolísáním kurzu, který byl platný při vyhlašování výzev k předkládání projektů a kurzem použitým pro přepočet alokace oblasti 2.2 v této tabulce Pokrok v oblasti podpory 2.2 k : ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (alokace pro tuto oblast podpory je již vyčerpána), smlouvy podepsány o celkovém objemu 245,57 mil. Kč (9,65 mil. ), což odpovídá 105,8 % celkové alokace oblasti podpory, za sledované období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků příjemcům o 43,73 mil. Kč, tj. 1,7 mil., na konečných 90,07 mil. Kč (3,54 mil. ), tedy 38,81 % celkové alokace oblasti podpory, v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 229 mil. Kč, tj. 9 mil. (např. Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada na Praze 11, Zelená energie pro ZŠ Chelčického, Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M., Realizace energetických úspor s využitím OZE v budovách areálu Nový PORG); předpoklad ukončení těchto projektů je v měsících srpen-listopad 2010, finančně ukončeny například tyto projekty (Sluneční škola ZŠ K Milíčovu, Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15), v této oblasti podpory nebyly certifikovány žádné výdaje, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 65)

94 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota , výsledek Úspory energie celkem % snížení na 75, tj. o 25% Komentář: Indikátor se bude počítat z indikátoru (v GJ). V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor z výběru pro žadatele vyjmut od dalších výzev v roce Indikátor není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty oblasti 2.2 je průběžně zjišťována , Core 23, výstup Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z OZE a úspory energie. N/A počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, 100 %; ukončení daných projektů se předpokládá do konce roku Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo , výstup, Core 24 Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů MW 0,6 0,8 0,03 Komentář: Projekty, které jsou schváleny nebo jsou ve fázi realizace, naplňují daný indikátor ze 133 % (0,8MW). Projekty, které jsou již ukončeny, naplňují cílovou hodnotu indikátoru z 5 %. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo , výstup Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K byly v realizaci celkem 4 projekty, tj. naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, je 80%. Prozatím žádný projekt naplňující daný indikátor není ukončen. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Pro jekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů. N/A Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 65)

95 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.2.00/21058 Žadatel: MČ Praha 15 Popis projektu: V rámci realizace projektu došlo k úpravě stávajícího topného systému v budově úřadu MČ a níže uvedených MŠ. Do stávajících topných soustav byla osazena tepelná čerpadla vzduch-voda. Jedná se o budovy: Boloňská 478/1 - úřad MČ Praha 15, MŠ Boloňská 313, MŠ Milánská 472, MŠ Milánská 47. Aktuální stav projektu: ukončen Období realizace: Celkové náklady: 16,83 mil. Kč (0,66 mil. ) Uznatelné náklady: 16,83 mil. Kč (0,66 mil. ) Podpora EU: 12,87 mil. Kč (0,51 mil. ) Podpora SR: 1,14 mil. Kč (0,04 mil. ) Podpora KR: 1,14 mil. Kč (0,04 mil. ) SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 2.1 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace. Problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátoru Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků, který byl při tvorbě programu OPPK stanoven v procentech. Aby bylo možno indikátor vypočítat, došlo k vytvoření indikátoru Počet návštěvníků revitalizovaných nebo regenerovaných území, ke kterému se budou žadatele vyjadřovat v pořadí od třetí výzvy v oblasti podpory 2.1. ŘO je v současné době ve fázi zjišťování hodnoty indikátoru od žadatelů, jejichž projekty byly schváleny během výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku Rizikové se jeví dále naplnění indikátoru Plocha odstraněných starých ekologických zátěží, ke kterému se nezavázal žádný ze schválených projektů. ŘO upraví v dalších výzvách v oblasti podpory 2.1 typy podporovaných projektů tak, aby byly preferovány projekty s aktivitami podporujícími odstraňování starých ekologických zátěží. V současné ŘO řeší vypuštění realizace projektů formou IPRM. V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace, ani administrativního charakteru. Drobné problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátoru Úspora energie celkem, který byl při tvorbě programu OPPK stanoven v procentech. Aby bylo možno metodicky správně indikátor vypočítat, došlo k vytvoření stejného indikátoru, ale v GJ s kódem , ke kterému se budou žadatele vyjadřovat v pořadí od třetí výzvy v oblasti podpory 2.2. ŘO je v současné době ve fázi zjišťování hodnoty v GJ od žadatelů, jejichž Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 65)

96 projekty byly schváleny během výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku Pozitivem této prioritní osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, a tedy značný počet kvalitně připravených projektů, což způsobilo vyčerpání alokace oblasti podpory 2.2 již po 2. výzvě. 3.3 PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého s středního podnikání. K byly smlouvy uzavřeny na 895,43 mil. Kč (35,19 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 36,38 %. Z níže uvedeného grafu č. 8 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008 a 79,1 % alokace K bylo proplaceno 157,45 mil. Kč (6,19 mil. ), tedy 6,4 % celkové alokace PO3. Graf 8: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 dle uzavřených smluv v Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 3. Prioritní osa v EUR , , , , , , ,00 0, alokace , , , ,65 uzavřené smlouvy , , ,39 Zdroj: IS MONIT7+, k , poznámka: jde o podíl EU. K byly v prioritní ose 3 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 0,47 mil. (11,99 mil. Kč), z čehož 0,4 mil. připadalo na podíl Společenství a pokrývá 3,6 % alokace 2007 prioritní osy 3. ŘO předpokládá v průběhu 2010 předložit v rámci PO3 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 3,56 mil. (podíl ERDF činí 3,02 mil. ) tj. ke konci roku 2010 bude pokryta 31 % alokace roku 2007 PO3, tj. nárůst oproti stavu k o 27,4 %. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 65)

97 Graf 9: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 3. Prioritní osa v EUR , , , , , ,00 0, alokace , , , ,65 k certifikaci ,01 alokace k certifikaci Zdroj: IS MONIT7+, k , Poznámka: jde o podíl EU OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen MSP ). Typickými podporovanými aktivitami jsou: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje); podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. Oprávnění žadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.). Nejčastějšími příjemci jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie věd ČR. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 65)

98 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.1 Celková alokace Podané žádosti mil. CZK mil. mil. CZK % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK Prostředky předložené k certifikaci % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 1 596,41 62, ,86 285,51 179,14 595,88 37,33 23,42 23,56 1,48 0,93 0,72 0,05 0,03 0,72 0,05 0,03 Předchozí MV 1 596,41 62, ,09 204,48 128,21 536,80 33,65 21,32 5,12 0,32 0,20 0,72 0,05 0,03 0,72 0,05 0,03 Zdroj: IS MONIT7+, k a , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Pokrok v oblasti podpory k : vyhlášena a ukončena 4. výzva; předloženo celkem 25 projektů o objemu 1,41 mld. Kč (55,4 mil. ); v současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, smlouvy podepsány o celkovém objemu 595,88 mil. Kč (23,42 mil. ), což odpovídá 37,33 % celkové alokace oblasti podpory, objem proplacených prostředků vzrostl o 18,44 mil. Kč (o 0,73 mil. ) na konečných 23,56 mil. Kč (0,93 mil. ), tedy 1,48 % celkové alokace oblasti podpory; byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající 0,05 % celkové alokace oblasti podpory, proplácení finančních prostředků příjemcům mírně zaostává; malé procento proplacených prostředků je způsobeno zejména tím, že projekty jsou zahajovány až po schválení projektu, resp. po podpisu smlouvy a platby jsou poskytovány formou ex-post (na rozdíl od projektů v prioritní ose 1 a 2), v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 573 mil. Kč, tj. 22,52 mil. (např. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Výzkumné laboratoře buněčné biologie, Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie); do konce roku 2010 budou ukončeny projekty o celkovém objemu 340 mil. Kč (13,36 mil. ); zbytek bude dokončen do přelomu roku 2011/2012 o objemu 290 mil. Kč (11,4 mil. ), finančně jsou ukončeny například tyto projekty: Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AVČR pro molekulární biologii rostlin, Technologická vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu, Inovace francouzské berle). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 65)

99 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.1 Kód , výstup Název indikátoru Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K je naplnění indikátoru z realizovaných projektů 5 kapacit (71 %). Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ještě ukončen. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , výstup Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity m ,31 624,7 Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování většinou až po ukončení projektu. Závazek z projektů je 4242,31 m 2 a naplňuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota tvoří 25 % cílové hodnoty. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , výstup, Core 5 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování většinou až po ukončení projektu. Závazek projektů je 29,2 %. Na základě poslední ukončené výzvy lze předpokládat naplnění cílové hodnoty indikátoru. ŘO bude během dalšího procesu administrace projektů a schvalování projektů věnovat vyšší pozornost plnění tohoto indikátoru. 3.1, , výsledek, Core 6 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem počet nárůst o Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Závazek je prozatím 32,7 %. V poslední ukončené výzvě v oblasti podpory 3.1 činí závazek zaregistrovaných projektů cca 200 pracovních míst. Výsledek naplnění indikátoru bude záležet na dalším procesu administrace a realizace projektů. ŘO bude sledování plnění tohoto indikátoru věnovat zvýšenou pozornost. 3.1, 3.3, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem počet Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 1.2 a 3.3. Závazek projektů převyšuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu ze 100 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. 3.1, , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 65)

100 Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. V oblasti podpory 3.1 existuje závazek o hodnotě 30. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO věnována zvýšená pozornost. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,5 1038,08 Komentář: Závazek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů a Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,54 413,38 Komentář: Závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Projekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21089 Příje mce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Období realizace: říjen 2008 listopad 2010 Celkové výdaje: 34,7 mil. Kč (1,36 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 34,7 mil. Kč (1,36 mil. ) Podpora EU: 26,5 mil. Kč (1 mil. ) Podpora SR: 2,3 mil. Kč (0,09 mil. ) Podpora KR: 2,3 mil. Kč (0,09 mil. ) Cíl projektu: Vybudování inovačně-výzkumného, školícího a informačního Centra nanomateriálů a nanotechnologií. Projekt využije inovační potenciál pracovišť AV ČR a VŠ v syntéze a aplikaci nanomateriálů propojením jejich výzkumných aktivit a mezioborových poznatků a spojení s průmyslovými partnery. Cíl bude dosažen rekonstrukcí laboratoří v 6. patře budovy ÚFCH JH a vybavením přístrojovou a školící technikou. Vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy vyžaduje specifické syntézy a řadu technik charakterizace struktury a funkce materiálů. Přenos výsledků do praxe se potýká s chybějící infrastrukturou pro zvětšení měřítka do úrovně technologické aplikace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 65)

101 Výstupy projektu: zrekonstruované laboratoře, vybavené nábytkem a základním laboratorním vybavením, instalace a zprovoznění základního přístrojového vybavení Cílové skupiny projektu: Cílovou skupinou jsou akademická pracoviště, malé podniky a průmyslová výzkumná centra OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií); rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV; rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou nestátní neziskové organizace a městské části. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 65)

102 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.2 Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 302,25 11,88 197,76 65,43 7,77 60,43 19,99 2,38 30,38 10,05 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Předchozí MV 302,25 11,88 197,76 65,43 7,77 45,37 14,98 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Pokrok v oblasti podpory k : ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (probíhala přípravná fáze pro proces realokace), byly podepsány smlouvy o celkovém objemu 60,43 mil. Kč (2,38 mil. ), což odpovídá 19,99 % celkové alokace oblasti podpory, došlo k nárůstu objemů proplacených prostředků příjemcům na 30,38 mil. Kč (1,19 mil. ), nárůst o 10 % vzhledem k alokaci podpory, nebyly certifikovány žádné výdaje, v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 66 mil. Kč, tj. 2,6 mil. (Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5, Občansko-podnikatelské centrum, Úřad přátelský podnikatelům, Modrý Klíč - Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením); předpoklad ukončení všech 4 projektů je do června 2010, finančně ukončen projekt Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13, finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za plánovaným vývojem; v době koncipování programu se vycházelo z jiných údajů, než je současný stav na trhu, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 65)

103 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota 3.1, , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. Závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu z více než 100 %. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO věnována zvýšená pozornost. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,5 1038,08 Komentář: Závazek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů a Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,54 413,38 Komentář: Závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. Zdroj: IS MONIT7+, k Po známka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Pro jekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Modrý klíč centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.2.00/21147 Příje mce: Škola SPMP MODRÝ KLÍČ Období realizace: 1. ledna května Celkové výdaje: 37,5 mil. Kč (1,47 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 37,5 mil. Kč (1,47 mil. ) Podpora EU: 28,7 mil. Kč (1,12 mil. ) Podpora SR: 2,5 mil. Kč (0,1 mil. ) Podpora KR: 2,5 mil. Kč (0,1 mil. ) Cíl projektu: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 65)

104 Zlepšení nabídky služeb pro podporu podnikání pomocí školení, stáží zaměřených na rozvoj zaměstnávání lidí s mentálním postižením a zároveň zatraktivnění podnikatelského prostředí města prostřednictvím zpřístupnění pracovního trhu lidem s mentálním postižením. Rekonstrukce, dostavění a vybavení objektů Využití know-how Školy SPMP Modrý klíč v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zavedení nové bezplatné služby pro podnikatele, nestátní neziskové organizace a orgány veřejné správy, jejímž předmětem budou školení a stáže zaměřené na problematiku zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Vytvoření minimálně 30 pracovních míst pro lidi s mentálním postižením. Zřízení zácvikového pracoviště pro 20 klientů. Cílové skupiny projektu: podnikatelé, management a pracovníci firem, lidé s mentálním postižením, zaměstnanci Školy SPMP Modrý klíč, nestátní neziskové organizace, státní správa a samospráva, obyvatelé hl. m. Prahy OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, apod. Typickými podporovanými aktivitami jsou podporované činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ NACE): inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám; zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu); aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 65)

105 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.3 Celková alokace mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 562,66 22, ,51 276,81 61,22 239,12 42,50 9,40 103,51 18,40 4,07 11,27 1,99 0,44 11,27 1,99 0,44 Předchozí MV 562,66 22,11 787,41 140,04 30,95 250,38 44,53 9,94 60,86 10,82 2,42 11,27 1,99 0,44 11,27 1,99 0,44 Zdroj: IS MONIT7+, k a k , kurz 25,443 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou došlo k poklesu z důvodu úpravy pokynů k zpracování zprávy o realizaci. V minulé zprávě zde byl zahrnut i stav P3 projekt doporučen k financování. V této zprávě došlo k přejmenováni daného sloupce, dle pokynů jsou zde obsaženy jen fin. prostředky projektů od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Pokrok v oblasti podpory k : za sledované období byla vyhlášena a ukončena 6. výzva, v níž bylo předloženo celkem 150 projektů o objemu dotace 770 mil. Kč (30,26 mil. ), tj. trojnásobný převis nad vyhlášenou alokací, byly podepsány smlouvy o celkovém objemu 239,12 mil. Kč (9,40 mil. ), což odpovídá 42,5 % celkové alokace oblasti podpory, došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o 42,65 mil. Kč, tj. o 1,65 mil., na konečných 103,51 mil. Kč (4,07 mil. ), tedy 18,4 % celkové alokace oblasti podpory; byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající cca 2 % celkové alokace oblasti podpory, v realizaci jsou projekty o objemu 119 mil. Kč, tj. 4,68 mil. (např. Zavedení CNC technologie pro přesné obrábění pomůcek fixace pacienta při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, Digitalizace rtg pracovišť, Komplexní preventivní a diagnostická péče v ambulantní gynekologicko-porodnické praxi); u většiny projektů se očekává ukončení do konce 2010, finančně ukončeny například tyto projekty: Digitalizace RTG pracoviště na Poliklinice Barrandov, Instalace inovační 3D obráběcí technologie firmy FORMKOV spol. s r.o. Praha Makovice, Modernizace a inovace vybavení zdravotnického zařízení společnosti DENTPRO s.r.o.), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 65)

106 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.3,3.1 Kód , výsledek, Core 6 Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem Měrná jednotka počet Cílová hodnota nárůst o 110 Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota 36 0 Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Závazek je prozatím 32,7 %. ŘO bude sledování plnění tohoto indikátoru věnovat zvýšenou pozornost , výsledek Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP - růst tržeb v % % nárůst o 20 N/A N/A Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu, resp. až v průběhu sledování tříletého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). Indikátor není prozatím vyhodnocen. 3.3, , výstup, Core 7 Počet projektů na podporu MSP počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří 59 % cílové hodnoty, dosažená hodnota 30 %. Lze konstatovat, že s ohledem na veliký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3, bude hodnota indikátoru naplněna , výstup Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří cca 50 % cílové hodnoty. Lze konstatovat, že s ohledem na veliký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3, bude hodnota indikátoru naplněna. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,5 1038,08 Komentář: Závazek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů a Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 65)

107 Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,54 413,38 Komentář: Závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. 3.1, 3.3, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem počet Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 1.2 a 3.3. Závazek projektů několikanásobně převyšuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu ze 100 %. Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru prozatím bez rizika. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. Zdroj: IS MONIT7+, k Poznámka: Do sloupce Závazek ze schválených projektů jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 Projekt doporučen k financování. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. To samé platí pro indikátory Počet projektů PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.3.00/22064 Příje mce: ORANGERY, s. r. o. Období realizace: listopad 2008 listopad 2009 Celkové výdaje: 7,00 mil. Kč (0,28 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 6,97 mil. Kč (0,27 mil. ) Podpora EU: 4,38 mil. Kč (0,17 mil. ) Podpora SR: 0,39 mil. Kč (0,01 mil. ) Podpora KR: 0,39 mil.kč (0,01 mil. ) Popis aktivit projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce nových prostor dětského a volnočasového zařízení (rozšíření stávajících prostor o 256 m2) a následné vybavení těchto místností. V současné době vyhovují prostory a kapacita zařízení činnostem a počtu dětí (16), které toto zařízení navštěvují. Realizací projektu dojde k rozšíření prostor, k rozšíření kapacity na 36 dětí, ke zkvalitnění poskytovaných služeb, k pořádání letních programů, Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 65)

108 k rozšíření nabízených aktivit pro školní děti a dospělé - odpolední anglický klub, přednášky pro veřejnost, arteterapeutické víkendy, k vytvoření 2 nových pracovních míst a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektu. Cílové skupiny projektu: obyvatelé městské části Dolní Počernice (stávající i noví klienti, rodiče a prarodiče, zájemci o program zařízení z řad širší veřejnosti) SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 3.1 je zaznamenáno vysoké procento neúspěšných projektů, které jsou z velké části vyřazeny z důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory a z důvodu nekvalitně zpracovaných projektových žádostí. V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno 39 % projektových žádostí. Mezi nejčastější důvody vyřazení patří: rozpor projektu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající se zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, projektů generujících příjmy, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí a rovných příležitostí. ŘO informuje žadatele o potížích v oblasti veřejné podpory především v průběhu konzultací a seminářů pro žadatele. neúplnost povinných příloh dle seznamu pro každou oblast podpory, nekvalitně zpracovaná studie proveditelnosti projektu, nedostatečné prokázání provozní a finanční udržitelnosti projektu. Oblast podpory 3.2 vykazuje nejnižší počet předložených projektů, tj. 22 projektů (5 % počtu předložených projektů programu). Toto je způsobeno nasyceností pražského trhu v této oblasti, a proto malým zájmem žadatelů. ŘO navrhl a SMV schválil přesun finančních prostředků do oblasti podpory 2.2. V oblasti podpory 3.3 nebyly zaznamenány žádné problémy s čerpáním ani problémy administrativního charakteru. Pozitivem této oblasti podpory je naopak největší počet předložených projektů v rámci celého programu (350 projektů z 617, tj. 56,7 %), což dokresluje značný zájem ze strany MSP. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 65)

109 3.4 PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ Technická pomoc (dále jen PO4 ) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OP PK. Podporované aktivity: komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a kontrola projektů/činností, řízení rizik; příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů; zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí; odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení; pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem apod. Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY K byla uzavřena smlouva na 76,2 mil. Kč (2,99 mil. ). Podíl uzavřené smlouvy na celkové alokaci PO4 je 38,48 %. Z níže uvedeného grafu č. 10 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008 a 81 % alokace K bylo proplaceno 35,04 mil. Kč (1,38 mil. ), což je 17,7 % celkové alokace podpory. Graf 10: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 dle uzavřených smluv v ,00 Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 4. Prioritní osa v EUR , , , ,00 0, alokace , , , ,37 uzavřené smlouvy , , ,93 Zdroj: IS MONIT7+, k , poznámka: jde o podíl EU. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 65)

110 Tabulka 21: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 Oblast podpory Celková alokace mil. CZK mil. Podané žádosti mil. CZK % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. mil. CZK Proplacené prostředky příjemcům % mil. Prostředky předložené k certifikaci mil. CZK % Certifikovan é výdaje předložené EK mil. % CZK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a Aktuální 197,9 7,78 76,18 38,48 2,99 76,18 38,48 2,99 35,04 17,7 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 MV Předchozí 197,9 7,78 76,18 38,48 2,99 76,18 38,48 2,99 25,9 13,2 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 MV Zdroj: IS MONIT7+, k , kurz 25,443 CZK/. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů. Ve sloupci proplacené prostředky celkem jsou uvedeny skutečně vyúčtované platby. Pokrok v PO4 k : ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu předložených projektů, smlouva podepsána v celkovém objemu 76,2 mil. Kč (2,99 mil. ), což odpovídá 38,48 % celkové alokace prioritní osy, došlo k nárůstu objemu skutečně vyúčtovaných proplacených prostředků o 9,14 mil. Kč na konečných 35,04 mil. Kč (1,38 mil. ), tedy 17,7 % celkové alokace prioritní osy, nebyly certifikovány žádné výdaje, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Ve sledovaném období roku 2009/2010 byly v rámci projektu Technické pomoci OPPK na období realizovány subprojekty uvedené v tabulce č. 22. Tabulka znázorňuje pokrok od minulého monitorovacího výboru v čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 65)

111 Tabulka 22: Realizované subprojekty projektu, pokrok od listopadu 2009 do dubna 2010 Název/dílčí aktivity Popis realizace etapy/dílčí subprojekty Výdaje na uvedené činnosti celkem Čerpání k (v Kč) Čerpání k (v Kč) Poradenství, expertizy, analýzy, evaluace, tlumočení na SMV OPPK, občerstvení agenda SMV, posuzování projektů, právní pro experty a na semináře,expertní a ekonomické služby, posudky a právní poradenství, analýzy Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení Inzerce OPPK v deníku Právo, Metro, MF Dnes, Lidové Noviny, Metropolitní expres, 24 Hodin, Marketing & Media a Neziskovky.cz,propagační předměty, propagační akce Pořízení, instalace, provoz a propojení IS Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí Personální zabezpečení pro zajištění činností ŘO OPPK MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK -základní provozní podporu, dále konzultace, správu a optimalizaci systému,vedení elektronických šablon, služby a provoz www prezentací,provoz internetové domény Výuka AJ pro zaměstnance,předplatné časopisu Moderní Obec,přenos knowhow a výměna zkušeností Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, pracovníků na DPČ a DPP na plný úvazek podílejících se na zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OPPK Celkem v Kč Celkem v Zdroj: statistika OPPK, k , kurz 25,443 CZK/ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 65)

112 3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota , výsledek Počet podpořených projektů technické pomoci počet Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří 5 subprojektů. ŘO zváží změnu cílové hodnoty tohoto indikátoru. Počet uskutečněných školení, seminářů, , 4.1 workshopů, počet výstup konferencí a ostatní podobné aktivity Komentář: Cílová hodnota indikátoru již byla naplněna. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru , výstup Počet proškolených osob - celkem počet Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Zdroj: IS MONIT 7+, k SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY V prioritní ose 4 nebyly zaznamenány žádné problémy s čerpáním ani problémy administrativního charakteru. Dva subprojekty v projektu Technická pomoc OPPK na období byly v návrhu předimenzovány. Jedná se o subprojekt Poradenství, expertizy, analýzy, evaluace, agenda SMV, posuzování projektů, právní a ekonomické služby a Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení. Nevyčerpané prostředky budou využity v navazujícím projektu PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Realizované aktivity projektu v rámci prioritní osy 4 jsou uvedeny v tabulce č ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 65)

113 Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a Hl. městem Prahou. Na konci roku 2009 zahájil PAS audit systému Prověření klíčových prvků systému OPPK s cílem ověřit účinnost fungování řídících a kontrolních systémů OPPK. Audit byl ukončen v únoru Auditoři PAS hl. m. Prahy ve zprávě o auditu konstatují, že řídící a kontrolní systém (dále jen ŘKS ) v rámci Operačního programu je nastaven a i přes uvedená zjištění je funkční. Systém funguje tak, že v určitých oblastech vykazuje vyšší míru rizika nebo zvyšuje možnou míru chybovosti. Důvodem je především složitost dané problematiky. Na základě provedených auditních prací se PAS přiměřeně ujistil, že ŘKS ve sledovaném období fungují efektivně a v souladu s nařízením Rady 1083/2006 (ES), nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výjimkou těchto skutečností: 1. Rozdělení pravomocí řídícího orgánu mezi odbor FEU MHMP odd. ERDF a odbor ROZ MHMP, odd. podpory prostředků z EU vede k nejasnému (netransparentnímu) stanovení organizační nadřízenosti a podřízenosti, který může generovat problémy s vnitřním kontrolním systémem. 2. Nezpracováním záznamu o posouzení monitorovací zprávy není zajištěna dostatečná auditní stopa o provedení finančních/nefinančních operací (jejich doložení). Opatření: 1. V roce 2010 bude provedena organizační změna s cílem nápravy zjištěného nedostatku (oddělení podpory prostředků z EU odboru rozpočtu MHMP bude začleněno do odboru fondů EU MHMP). 2. Metodika OPPK bude důsledně dodržována. Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu Na konci roku 2009 byla vykonána kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování operačních programů Praha Adaptabilita a Konkurenceschopnost ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolou byla uložena následující nápravná opatření: provést aktualizaci pracovního postupu Finanční vztahy s MMR a PCO, v dokumentaci podrobně specifikovat lhůty pro tvorbu souhrnných žádostí a zejména administrativně zajistit pravidelné refundace, zajistit zpřesnění evidence úroků generovaných na ZBÚ OPPK a sledování jejich čerpání, v dokumentaci podrobněji specifikovat všechny lhůty spojené s proplácením finančních prostředků příjemcům. Kontrolní zjištění je považováno za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 65)

114 Opatření: Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. 4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Během sledovaného období byla uskutečněna řada aktivit souvisejících s propagací a zvýšením obecného povědomí o OPPK. Hl. m. Praha jako řídící orgán pořádalo semináře a workshopy, na kterých byly představovány a diskutovány aktivity a možnosti projektů k realizaci v rámci OPPK. Na webových stránkách OPPK byly průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o možnostech předkládat projekty v rámci výzev byly využity i inzeráty v denním tisku. Zároveň na odborných seminářích a konferencích týkajících se problematiky regionální politiky EU a strukturálních fondů zástupci hl. m. Prahy prezentovali informace o daném programu. Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období , tak komunikační plán na rok 2009 a Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem řídícího orgánu, vlastní sledování indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu řídícího orgánu. Komunikace s médii V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány celkem 3 tiskové zprávy, které informovaly především o vyhlášení 4., 5. a 6. výzvy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 66 článků v tisku a v internetových médiích. 2 OPPK byl prezentován také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele POKR v reportáži byl představen celý program a příkladný projekt z oblasti podpory 3.3 Inovace výroby v pekařské oblasti - společnost Pekařství Moravec. Reportáž byla vysílána ve čtvrtek na programu ČT2. Ke stažení je na Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o operačních programech EU, které se vysílaly na všech 4 programech České televize, OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který byl věnovaný udržitelnosti projektů. V TV běžely dvě verze spotu, ve stopáži 1 a 2 min, které byly v období mezi vysílány celkem 106x. TOP Invest Celorepubliková prestižní soutěž o nejlepší investiční záměr daného roku. Vyhlašování cen probíhá v rámci stavebního veletrhu s mezinárodní účastí. Soutěže se již poněkolikáté úspěšně účastní projekty financované z pražského operačního programu. V loňském roce získal 2 Zdroj: Monitoring tisku Newton media Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 65)

115 ocenění projekt z oblasti podpory 3.3 Zvýšení atraktivity podnikatelského prostředí v památkové zóně" žadatele I.G.INVESTMENT a.s. Inzeráty V souvislosti s vyhlášením 4., 5. a 6. výzvy OPPK byly vytvořeny 3 inzeráty informující potenciální žadatele o možnostech žádat o podporu. Tyto inzeráty byly následně inzerovány v denících distribuovaných na území hl. m. Prahy. Texty o 4 úspěšných projektech OPPK byly uveřejněny v inzertní straně nazvané Pražský telegraf, která vychází každý týden v denících MF Dnes, Metro, Blesk a Právo. Publikace V průběhu sledovaného období probíhala distribuce publikací a letáků vytištěných v r Jednalo se o publikace JPD 2 v kostce (náklad 3000 ks) a Průvodce OPPK (3000 ks). Vyrobeny byly také informační letáky OPPK v počtu 5000 ks a společný leták OPPA a OPPK v nákladu 5000 ks. Tyto informační materiály (brožury a letáky) byly distribuovány prostřednictvím Eurocentra, Informačního centra pražského magistrátu na Mariánském náměstí, stojanů umístěných ve vestibulu budovy magistrátu ve Škodově paláci a stojanů umístěných na chodbách FEU. Byla dokončena zakázka na 67 druhů propagačních předmětů pro OPPK a OPPA. Pravidelná výroční akce Plánovanou výroční akcí na rok 2010 je společná konference OPPA/OPPK na podzim Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách v sekci Dokumenty: Evaluace komunikačních aktivit Na základě nařízení Komise č. 1828/2006 má řídící orgán provést v r zhodnocení komunikačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Výsledky tohoto hodnocení budou využity při definování další komunikační strategie pro období V současné době probíhá příprava výběrového řízení na agenturu, která evaluaci zrealizuje. Evaluace komunikačních aktivit OPPK bude probíhat společně s OPPA. Internetové stránky Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Žadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouží zejména k registraci na semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím interaktivního modulu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 65)

116 Tabulka 24: Statistika využití webových stránek za období Měsíc Počet návštěv Počet unikátních návštěv Průměrný počet návštěv na 1 návštěvníka Počet zobrazených stránek Listopad , Prosinec , Leden , Únor , Březen , Duben , Celkem , Zdroj: Statistiky OPPK, k Na webových stránkách sekce Projekty jsou průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. Semináře, workshopy Po vyhlášení 4. a 5. výzvy k předkládání projektů v programu OPPK proběhly v době od do semináře pro potenciální příjemce. Semináře měly různá zaměření reflektující nejčastější obtíže žadatelů v výzvě ( Příprava projektů, Veřejná podpora, Základní související legislativa, Speciální semináře pro žadatele v oblasti 1.2, 3.1 a 3.3. ). Semináře týkající se přípravy projektů byly tématicky rozdělené dle prioritních os. Celkem se v tomto období uskutečnilo 6 seminářů, které navštívilo 106 zájemců. V lednu 2010 se uskutečnil 1 workshop pro úspěšné příjemce z oblastí podpory 1.2, 3.1, 3.2. V rámci semináře se účastníci seznámili zejména s problematikou hlášení změn v projektu, zajištění publicity, náležitostmi týkajícími se monitorovacích zpráv, vyplňování žádostí o platbu, dodržování pravidel při zadávacím řízení na dodavatele apod. Workshopu se zúčastnilo celkem 26 osob. 4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Během roku 2009 byla provedena evaluace věcného a finančního pokroku a plnění cílů programu. Závěry a doporučení evaluace, jejímž cílem bylo zhodnotit věcný a finanční pokrok implementace OPPK: zaměřit větší pozornost na podporu žadatelů při tvorbě projektových žádostí s cílem omezit počet projektů vyřazených v rámci formálního posouzení, posílit pracovní tým ŘO s ohledem na rostoucí počet realizovaných projektů a chystané výzvy, vybudovat rozhraní mezi IS Ginis a IS MONIT7+ s cílem maximálně omezit ruční zadávání do obou systémů a minimalizovat chybovost, zavést elektronické předávání žádostí o platbu, hodnot indikátorů a dalších numerických náležitostí monitorovací zprávy prostřednictvím rozhraní mezi Benefit7 a MONIT7+ s cílem maximálně omezit ruční zadávání dat do IS, dopracovat automatiky pro práci s žádostí o platbu v IS MONIT7+. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 65)

117 ŘO v průběhu sledovaného období intenzivně pracoval na zavádění automatik při práci s žádostmi o platbu apod.. V následujícím období je třeba dotestovat elektronické podávání monitorovacích zpráv. Byl spuštěn ostrý provoz přenosů dávek mezi účetním informačním systémem Ginis a systémem MONIT7+. Ve sledovaném období byly zpracovány následující analýzy/studie: Zhodnocení realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1. a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK, Analýza metodických pravidel řízení OPPK včetně analýzy procesu výběru projektů a zejména procesu jejich hodnocení, Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK 3.3. V dalším období ŘO plánuje dle schváleného Evaluačního plánu na rok 2010 provést Evaluaci finančního a věcného pokroku v realizaci OPPK (v termínu říjen-listopad 2010) a současně ad hoc evaluace dle aktuálních potřeb (např. v současné době je zpracovávána Analýza stavu malého a středního podnikání ). ŘO se pravidelně zúčastňuje jednání Pracovní skupiny Evaluace. Poslední jednání se konalo dne na MMR. Hlavním programem bylo: prezentace Strategické zprávy 2009, podání informace z Evaluation network meetingu EK DG Regio, podány informace o systému vzdělávání v oblasti evaluací (modul vzdělávání v rámci projektu MMR). 4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU Ve sledovaném období proběhlo: 5. zasedání SMV OPPA a OPPK (dne 2. prosince 2009), 4. písemná procedura per rollam. Páté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (2. prosince 2009): SMV schválil: o usnesením č. 18 Zprávu o realizaci OPPK k , o usnesením č.19 změny OPPK na vypuštění IPRM a realokace finančních prostředků mezi oblastmi podpory, o usnesením č. 20 společná kritéria a specifická kritéria oblasti podpory 3.1 pro výběr individuálních projektů OPPK, o usnesením č. 21 Evaluační plán OPPK na rok písemná procedura per rollam usnesením č. 22 SMV ze dne 31. prosince 2009 byla schválena úprava specifických kritérií pro výběr individuálních projektů OPPK v oblasti 1.1, 2.1, 2.2, 3.3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 65)

118 4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období. Tabulka 25: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu Útvar Odbor Oddělení Počet zaměstnanců (FTE) Celkem za útvar (FTE) Řídící orgán Finanční útvar PAS Odbor fondů EU Odbor rozpočtu Odbor rozpočtu Odbor účetnictví Kancelář ředitele MHMP Oddělení EFRR 15 Oddělení sekretariátu 1,5 21,5 Oddělení grantových 5 schémat z EU Oddělení financování městských částí Oddělení financování společenské potřeby 5 5 Oddělení souborných rozpočtových vztahů Odbor účetnictví Oddělení interního auditu 2,1 2,1 Celkem 28,6 Zdroj: statistika ŘO, k Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU celým svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. Tabulka 26:Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne Počet pracovních úvazků - souča sný stav Plánovaný počet r Plánovaný počet r Plánovaný počet r Řídicí orgán 20,5 21, Finanční útvar PAS 1,4 2,1 2,1 2,2 2,4 Celkem 26,9 28,6 31,1 31,2 31,4 Zdroj: statistika ŘO, k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 65)

119 Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. 5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY 5.1 Závěry 1. Z hlediska věcného program vykazuje výsledky pokroku v následující tabulce: Stavy projektů Stav k předchozímu SMV (k ) Stav k aktuálnímu SMV (k ) Pokrok od posledního SMV (počet) (počet) (počet) Předloženo V realizaci celkem Fyzicky ukončeno z toho finančně Certifikováno 0 5 5* Poznámka: * jde o počet projektů převedených do stavu P7 výdaje projektu certifikovány. 2. Z hlediska finančního čerpání programu je více než uspokojivé čerpání v prioritní ose 1, zaostává čerpání především v prioritní ose Uzavřené smlouvy pokrývají 50,08 % alokace programu. 4. Dosud byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil., z toho 17,98 mil. připadalo na ERDF, což představuje 56,90 % alokace Proplaceno 23,42 % alokace programu. 6. Pravidlo n+3 nebude ohroženo. 5.2 Úkoly 1. V následujícím období bude věnována zvýšená pozornost při sledování plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů specifikovaných v kapitole 3 u jednotlivých oblastí podpory. 2. Zhodnocení vlivu nově navržených hodnotících kritérií v oblasti podpory Zhodnocení zavedení ostrého přenosu IS Ginis a MONIT V oblasti monitorovacího systému dokončit testování elektronického podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu přes systém Benefit7. 5. Sledovat a pravidelně analyzovat průběh proplácení finančních prostředků a čerpání alokace v prioritní ose V prioritní ose 4 bude zpracován navazující projekt na období do konce programového období. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 65)

120 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka / anglický ekvivalent (je-li užíván) AO ČHMÚ ČR ČSÚ EK ES ERDF ESF Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) Auditní orgán Český hydrometeorologický ústav Česká republika Český statistický úřad Evropská komise Evropská Společenství Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund Evropský sociální fond / European Social Fund EUR euro, FEU MHMP HMP IA ICT IS JPD 2 MČ MF MHMP MMR MSC2007 MSP Národní zdroje NČI NOK NNO NSRR OP OPPA Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha Oddělení interního auditu Informační a komunikační technologie Informační systém Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období Městská část Ministerstvo financí Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central Malé a střední firmy Zdroje zahrnující podíl SR a HMP Národní číselník indikátorů Národní orgán pro koordinaci Nestátní nezisková organizace Národní strategický referenční rámec Operační program Operační program Praha Adaptabilita Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 65)

121 Zkratka / anglický ekvivalent (je-li užíván) OPPK PAS PCO ROZ MHMP ŘO SF SMV SR TP VaV Výroční zpráva ZHMP ŽoP Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Pověřený auditní subjekt Platební a certifikační orgán Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy Řídicí orgán Strukturální fondy Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK Státní rozpočet Technická pomoc Výzkum a vývoj Výroční zpráva OPPK Zastupitelstvo hl. m. Prahy Žádost o platbu Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 65)

122 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v... 7 Tabulka 2: Kumulativní pokrok k Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritní osy, oblasti podpory) Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v ) Tabulka 5: Predikce plateb na období květen - prosinec 2010 v mil Tabulka 6: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK termíny Tabulka 7: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 21: Pokrok na úrovni prioritní osy Tabulka 22: Realizované subprojekty projektu, pokrok od listopadu 2009 do dubna Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Tabulka 24: Statistika využití webových stránek za období Tabulka 25: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu Tabulka 26:Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 65)

123 SEZNAM OBRAZKŮ Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory... 8 SEZNAM GRAFŮ Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %)... 8 Graf 2: Prostředky certifikované k v srovnání vzhledem k alokaci Graf 3: Prostředky certifikované v k (předpoklad) srovnání vzhledem k alokaci Graf 4: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 dle uzavřených smluv v Graf 5: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v. 22 Graf 6: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 dle uzavřených smluv v Graf 7: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v.. 31 Graf 8: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 dle uzavřených smluv v Graf 9: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v.. 39 Graf 10: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 dle uzavřených smluv v Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 65)

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 14 ze dne 3. června 2009 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 8 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Společný

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Zpracoval: Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2011 Obsah Manaţerské shrnutí Výroční

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND MARKÉTA REEDOVÁ Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro otevřenou veřejnou správu,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. (26. 3. 2015)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. (26. 3. 2015) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 6. monitorovací zpráva (5. ŽoP) monitorovací období končí

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více