Úřadu průmyslového vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřadu průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 Úřad průmyslového vlastnictví Praha 28. února 2014 Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Vypracovala: Ing. Šárka Petrů Schválil: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda

2 1. ÚVOD Usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013 bylo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů uloženo aktualizovat nebo vytvořit interní protikorupční program a pravidelně jej aktualizovat. Tento úkol vyplývá z úkolů uložených Strategií vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014 (dále jen strategie ). Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad ) považuje boj s korupcí za jednu ze svých priorit. Interní protikorupční program je nástroj k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik v Úřadě. Program se kromě konkrétních úkolů vyplývajících ze Strategie zaměřuje na oblasti, ve kterých je riziko korupce hodnoceno v podmínkách Úřadu jako vysoké. Program vychází z minimálního rámce interního protikorupčního programu, který je obsahem materiálu k usnesení vlády č Program se při vytváření a posilování protikorupčního klimatu a při řízení korupčních rizik opírá o další tři základní oblasti boje s korupcí, a to transparentnost, mechanismy pro oznamování podezření na korupci v rámci Úřadu a pravidelné vyhodnocování programu. 2

3 2. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU Jedním z hlavních pilířů programu je vytváření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí je především aktivní propagování etických zásad zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. 2.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Povinností každého vedoucího zaměstnance Úřadu je prosazování protikorupční strategie, a to zejména v rámci pravidelných řídících kontrol, propagací jednání odmítajícího korupci. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí se považuje striktní dodržování nastavených vnitřních předpisů a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění. 2.2 Kodex etiky zaměstnance Úřadu Kodex etiky je jednoduše dostupný všem zaměstnancům díky jeho zveřejnění na intranetu Úřadu i na internetových stránkách Úřadu. Kodex etiky blíže upravuje kromě obecných zásad také otázky střetu zájmů, politické nebo veřejné činnosti, zneužití úředního postavení, oznámení nepřípustné činnosti, vázanost zásadou mlčenlivosti. Kodex etiky také blíže upravuje otázky darů, finančního plnění, úsluhy a jiných zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo vyvolat podezření z ovlivnění rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, jež je jeho povinností. Pokud je zaměstnanci nabídnuta jakákoliv neoprávněná výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě neprodleně informuje nadřízeného vedoucího zaměstnance. Porušení povinností vyplývajících z kodexu etiky je posuzováno jako zvlášť závažné porušení povinností zaměstnance Úřadu, což nevylučuje případnou odpovědnost vyplývající z jiných právních předpisů, zejména trestně právních. Ke koordinaci aktivit a kontrolním a dalším činnostem vyplývajícím z kodexu etiky se ustavuje Etická komise Úřadu. K jejím hlavním úkolů patří mimo jiné projednávání případů porušení pravidel stanovených kodexem etiky a navrhování jeho změn. Dále se komise zabývá organizací školení zaměstnanců v oblasti etického chování. Respektování zásad obsažených v kodexu etiky je součástí hodnocení zaměstnanců Úřadu. 2.3 Vzdělávání zaměstnanců Novým zaměstnancům Úřadu jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o programu boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám kodexu etiky a k trestněprávní odpovědnosti. Objasnění oblastí možnému korupčnímu jednání zahrnuje vstupní vzdělávání následné, kterého se účastní všichni zaměstnanci Úřadu do 12 měsíců od nástupu. Toto vzdělávání obsahuje mimo jiné otázky etiky ve státní správě, včetně podrobného výkladu kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě schváleným usnesením vlády ze dne č. 331 a kodexu etiky zaměstnance Úřadu průmyslového vlastnictví. 3

4 2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci Se systémem oznámení podezření na korupci se mohou zaměstnanci i veřejnost seznámit na internetových stránkách Podezření z možného korupčního jednání mohou podat jak zaměstnanci Úřadu, tak veřejnost buď písemně na adresu Úřadu (ÚPV, A. Čermáka 2a, Praha 6 Bubeneč), případně přímo na p. předsedu Úřadu Mgr. Ing. Josefa Kratochvíla nebo na oddělení interního auditu Úřadu. Lze zvolit také elektronické podání, a to na adresu Na internetu lze také najít podrobné informace týkající se boje s korupcí v České republice, včetně aktuální Strategie vlády v boji proti korupci na období 2013 a 2014, protikorupčního manuálu pro občany a kontaktů na Úřad vlády či ministerstva a ostatní orgány státní správy v případě podezření korupce. Systém oznámení podezření na korupci zveřejněný na internetových stránkách Úřadu (www.korupce.cz) zahrnuje také podrobné informace týkající se boje s korupcí v celé České republice. 2.5 Ochrana oznamovatelů Oznámení podezření na korupci se řídí Směrnicí k vyřizování stížností v Úřadu. Dle čl. 3 směrnice podání nesmí být stěžovateli na újmu, tzn., že nesmí být činěny proti stěžovateli žádné přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost. 3. TRANSPARENTNOST Úřad prosazuje otevřený přístup k veřejnosti, širokou a svobodnou výměnu informací o systému ochrany průmyslového vlastnictví a zakládá si na aktivním rozvíjení spolupráce s laickou i odbornou veřejností. Na svých internetových stránkách poskytuje nejen všechny zákonné výstupy, ale i další informace týkající se oblasti průmyslových práv. 3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích V rámci poskytování povinných informací podle zákona č. 160/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje na svých internetových stránkách informace o veřejných prostředcích. Úřad poskytuje zaměstnancům a veřejnosti údaje týkající se rozpočtu Úřadu v jednotlivých letech. Hlubší rozbor členění a výše příjmů a výdajů v jednotlivých letech podávají výroční zprávy Úřadu, které jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Úřadu. Informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem Úřadu resp. nabídku na prodej nepotřebného majetku, zveřejňuje Úřad na centrální adrese (www.centralniadresa.cz) a na internetových stránkách v odkazu Úřední deska. Současně v souvislosti s plněním Strategie vlády v boji s korupcí Úřad jsou veřejnosti k dispozici informace o prodeji nepotřebného majetku a o pronajímaném majetku v daném roce (zde). Informace o vypsání a uzavření podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek Úřad zveřejňuje na internetových stránkách a profilu zadavatele na internetových stránkách 4

5 3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování Zveřejňování informací o systému rozhodování v Úřadu je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. V tomto vymezení Úřad poskytuje organizační schéma (zde), které jasně vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti. V rámci informací o systému rozhodování Úřad popisuje veřejnosti návody pro řešení životních situací udělení patentu na vynález (zde), zápis ochranné známky (zde), zápis označení původu nebo zeměpisného označení (zde), zápis průmyslového vzoru (zde), zápis užitného vzoru (zde) a zápis topografií polovodičových výroků (zde). 4. ŘÍZENÍ PROTIKORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zjištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Organizační a technická opatření k potírání korupce jsou rovněž součástí Metodických pokynů pro řízení před Úřadem, vnitřních předpisů a pracovních postupů rozpracovaných v softwarovém nástroji ADONIS v rámci integrovaného systému řízení. 4.1 Hodnocení protikorupčních rizik Za účelem vytvoření a udržení společenského prostředí eliminujícího možnosti výskytu korupčního jednání v Úřadu byla vedením identifikována následující korupční rizika ve všech jeho činnostech a přijata opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik: Oblast právních a vnitřních předpisů a) V rámci legislativní činnosti Úřadu koncipovat právní předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví tak, aby byl naplněn cíl zjednodušit legislativu, minimalizovat státní regulaci a zabránit nadměrné byrokratické zátěži. Gestor: vedoucí samostatného oddělení právního b) Při posuzování legislativních návrhů v rámci mezirezortního připomínkového řízení věnovat pozornost kromě věcné a právní čistoty i riziku možného korupčního jednání a byrokratické zátěže. Gestor: věcně příslušný člen kolegia vedoucí samostatného oddělení právního c) Během procesu tvorby a revize vnitřních předpisů, procesů a Metodických pokynů pro řízení před Úřadem posuzovat riziko korupčního jednání a jejich soulad se Strategií vlády v boji proti korupci. 5

6 Gestor: Termín: věcně příslušní členové kolegia trvale d) Průběžně aktualizovat vnitřní předpisy, metodické pokyny a postupy. Gestor: věcně příslušní členové kolegia Oblast správního řízení a) Používat při řízení jednotné a srozumitelné formuláře v elektronické anebo papírové formě, provádět digitalizaci správního řízení. Gestor: ředitel odboru patentových informací Termín: Trvale b) Dodržovat zásady objektivnosti, nestrannosti a rovných podmínek pro všechny účastníky řízení. c) Eliminovat subjektivní rozhodování, ve zvláště odůvodněných případech žádat o stanovisko komisi pro ochranné známky či komisi pro patenty, jinou odbornou instituci apod. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního d) Klást důraz na řádné vedení správních spisů včetně zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního e) Klást důraz na průběžné a následné kontroly v rozhodovacím procesu. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, 6

7 Termín: vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního trvale f) Zveřejňovat vybrané výsledky sporných a odvolacích řízení v Databázi správních a soudních rozhodnutí. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení Součinnost: vedoucí samostatného oddělení právního, ředitel patentového odboru g) Zjednodušit a urychlit administrativu, zlepšovat činnosti Úřadu za využití moderních informačních technologií. Zajistit průběžnou aktualizaci a realizaci informační a komunikační koncepce Úřadu. Gestor: ředitel odboru patentových informací h) Pokračovat s opatřeními podporující snižování administrativní zátěže podnikatelů Gestor: ředitel odboru administrativního i) Při jednání s klienty Úřadu ve složitých a odůvodněných případech, vyžaduje-li to podstata věci, a jestliže je to účelné, dodržovat zásadu přítomnosti dalšího zaměstnance. Oblast správy majetku a finančního řízení a) Informace o vypsání a uzavření podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek zveřejňovat na internetových stránkách a profilu zadavatele na internetových stránkách Gestor: ředitel ekonomického odboru b) Důsledně naplňovat strategii Úřadu pro elektronizaci procesu zadávání veřejných zakázek. Gestor: ředitel ekonomického odboru 7

8 c) U veřejných zakázek malého rozsahu s finančním limitem vyšším než 500 tis. bez DPH aplikovat u všech členů hodnotící a výběrové komise požadavek na prohlášení nepodjatosti a prohlášení o vyloučení střetu zájmů. Gestor: ředitel ekonomického odboru, d) U veřejných zakázek malého rozsahu s finančním limitem vyšším než 50 tis. bez DPH stanovit vždy hodnotící a výběrovou komisi. O průběhu výběrového řízení vyhotovovat protokol o posouzení a hodnocení nabídek. Gestor: ředitel ekonomického odboru e) Proškolit a seznámit hodnotící a výběrovou komisi s podmínkami, které musí nabídky jednotlivých uchazečů splňovat. Gestor: předseda hodnotící a výběrové komise f) Zajistit rotaci členů hodnotících a výběrových komisí u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. Gestor: ředitel ekonomického odboru g) Průběžně informovat kolegium předsedy o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách a ke konci každého kalendářního roku zpracovat souhrnný přehled o realizovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách, včetně analýzy podaných námitek ve smyslu ustanovení 110 zákona o veřejných zakázkách, výsledků přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a přehledu přijatých nápravných opatření. Gestor: ředitel ekonomického odboru Termín: k h) Minimalizovat osobní kontakt mezi zástupci podnikatelské sféry a zástupci Úřadu v souvislosti s veřejnými zakázkami, veřejnými obchodními soutěžemi, nakládání se svěřeným majetkem atd. Komunikaci se zástupci podnikatelské sféry vést zejména v písemné podobě. 8

9 i) Informace o nepotřebném majetku Úřadu, resp. Nabídku na prodej nepotřebného majetku, zveřejňovat na centrální adrese (www.centralniadresa.cz) a na internetových stránkách Úřadu v odkazu Úřední deska. Gestor: ředitel ekonomického odboru j) Důsledně kontrolovat dodržování smluvních podmínek. Odpovědná osoba je povinna bezprostředně po zjištění skutečnosti, že smluvní podmínky nejsou z jakéhokoli důvodu naplněny, písemně informovat předsedu Úřadu (včetně návrhu na uplatnění penalizačních či sankčních ujednání). Gestor: ředitel ekonomického odboru, ředitel odboru patentových informací, ředitel odboru administrativního, ředitel Kanceláře Úřadu k) Neprovádět nákladné opravy majetku před jeho vyřazením prodejem. Gestor: ředitel ekonomického odboru, ředitel odboru patentových informací l) Důsledně posuzovat účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaných veřejných prostředků. Gestor: příkazce operace Oblast personální politiky a) Věnovat zvýšenou pozornost výběru zaměstnanců, s nimiž se uzavírá pracovní poměr, z hlediska odolnosti proti korupci. Před podpisem pracovní smlouvy ověřit trestněprávní bezúhonnost uchazeče (zaměstnance) prostřednictvím výpisu z rejstříku trestů. Gestor: vedoucího personálního oddělení b) Vyhodnocovat korupční jednání či neetické chování zaměstnance jako porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a postupovat v souladu se zákoníkem práce. Gestor: vedoucího personálního oddělení 9

10 c) V rámci preventivní výchovné práce s podřízenými zaměstnanci vyžadovat plnění Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy a Etického kodexu zaměstnance Úřadu. d) Přijímat ke každému prokázanému korupčnímu jednání spáchanému v souvislosti s veřejnými zakázkami, hospodařením s finančními prostředky, hospodařením se svěřeným majetkem, personální prací, se správním rozhodováním atd. konkrétní personální opatření. S prokázanými případy korupčního jednání seznamovat podřízené zaměstnance. Gestor: předseda Úřadu e) Poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního školení základní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám etického kodexu a k trestněprávní odpovědnosti. Gestor: vedoucího personálního oddělení f) Zaměstnanci, kteří jsou osobami blízkými ve smyslu 22 občanského zákoníku, neumísťovat do pozic, kde by byl jeden podřízen druhému nebo podléhal finanční nebo účetní kontrole. Gestor: vedoucího personálního oddělení Oblast IT správy a) Přidělovat a odebírat přístupová práva zaměstnancům Úřadu tak, aby měli k dispozici pouze takový rozsah přístupu, který je nezbytný z hlediska zastávané funkce nebo plnění úkolu. Gestor: ředitel odboru patentových informací b) Provádět pravidelnou kontrolu přístupových práv dle standardů definovaných v Celkové bezpečnostní politice Úřadu a ve Směrnici o řízení přístupu uživatelů Úřadu. Gestor: ředitel odboru patentových informací 10

11 c) Zajistit namátkovou kontrolu počítačové sítě zejména z hlediska neoprávněných vstupů. Gestor: ředitel odboru patentových informací d) Využívat moderní informační a komunikační technologie pro zjednodušení, transparentnost, bezpečnost a kontrolu prováděných činností. Gestor: ředitel odboru patentových informací Oblast vyřizování stížností a podnětů a) Pokračovat v provozování kontaktní schránky elektronické pošty do které může veřejnost, a i zaměstnanci Úřadu, oznamovat případy nebo podezření z korupčního jednání v Úřadu. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu b) Shromažďovat informace, podněty a stížnosti týkající se možného korupčního jednání v Úřadu. Tato podání vyřizovat v souladu se Směrnicí k vyřizování stížností v ÚPV. c) Informovat podatele o výsledku posouzení jím poskytnutých informací upozorňující na možné korupční jednání. d) Informovat neprodleně orgán činný v trestním řízení o případech, u kterých byly zjištěny skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu. Gestor: předseda Úřadu e) V případě prokázání korupčního jednání podrobit každý případ analýze z hlediska příčin a podmínek uskutečnění takového jednání a tento případ k zajištění prevence zevšeobecnit. 11

12 f) Zveřejnit prokázaný případ korupčního jednání v Úřadu, včetně přijatých protikorupčních opatření, na internetových stránkách Úřadu. g) Zajistit nezávislé a objektivní přezkoumání oprávněnosti podané stížnosti a zveřejnit obsah podané stížnosti, včetně výsledku posouzení, na internetových stránkách. Oblast vnitřní kontroly a auditu a) Indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření Úřadu., s kontrolním termínem vždy k b) Věnovat trvalou pozornost systému vnitřní kontroly a průběžně vyhodnocovat procesy, u kterých je možno předpokládat vznik korupčních podmínek. Při tom se zaměřit zejména na hospodaření s majetkem, zadávání a hodnocení veřejných zakázek, činnosti související s rozhodováním o průmyslových právech, uplatňování a vymáhání sankčních doložek, vymáhání škod atd. c) Kontrolovat dodržování zákonných ustanovení a pracovních postupů v činnosti Úřadu a schvalování výstupů, včetně všech typů rozhodnutí, nadřízenými zaměstnanci, v souladu s Metodickými pokyny a vnitřními předpisy. d) Přezkoumávat funkčnost a účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému, včetně namátkové kontroly dodržování pracovních postupů a kvality výstupu. Gestor: interní auditoři ISŘ, interní auditor Termín: 1x ročně e) Využívat stížností a podání občanů či zaměstnanců Úřadu jako podnět ke kontrolní anebo auditní činnosti. f) Pravidelně přezkoumávat oblast zadávání a hodnocení veřejných zakázek. Termín: 1x ročně 12

13 Ostatní oblasti a) Podporovat činnost organizací zabývajících se bojem proti korupci. Gestor: předseda Úřadu b) Soustavně získávat informace o zkušenostech z boje proti korupci u zahraničních patentových organizací. c) Zveřejňovat na internetových stránkách Úřadu Etický kodex zaměstnance Úřadu, Interní protikorupční program Úřadu a Směrnici k vyřizování stížností v Úřadu, Politiku integrovaného systému řízení Úřadu a Cíle Integrovaného systému řízení Úřadu na příslušný rok. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu, ředitel odboru patentových informací 4.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci Kontrolní mechanismy jsou pravidelně testovány ve všech oblastech, u kterých bylo vyhodnoceno korupční riziko. 4.3 Prošetřování rizikových oblastí Činnosti Úřadu, v nichž bylo riziko korupce vyhodnoceno jako významné, jsou pravidelně prošetřovány s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. 5. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI Při odhalení korupčního jednání je cílem vedení Úřadu minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního chování. 5.1 Postupy při podezření na korupci Oznámení podezření na korupci se řídí vnitřní Směrnicí k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví. Směrnice je zveřejněna na internetových stránkách Úřadu (zde). Směrnice upravuje pojem stížností a jiných oznámení, způsoby podání, jejich evidenci, samotné interní vyřizování, spolu s lhůtami a dalšími ustanoveními. Veškerá oznámení podezření na korupci jsou postoupena předsedovi Úřadu. Předseda odpovídá za vytvoření podmínek pro správné a bezodkladné vyřízení oznámení, což zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. 13

14 Oznámení podezření jsou neprodleně po vyřízení zveřejněna na internetových stránkách Úřadu, a to včetně odpovědi a přijatých opatření. 5.2 Následná opatření V případě, že na základě důkladné analýzy je korupční jednání potvrzeno, jsou navržena taková opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnosti. Nápravná opatření jsou navrhována ve třech rovinách: - úprava vnitřních předpisů, - disciplinární opatření, - řešení vzniklých škod. V případě disciplinárního opatření spolurozhoduje etická komise Úřadu. 6. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU Cílem vyhodnocování interního protikorupčního programu Úřadu je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit. 6.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín: kalendářního roku 6.2 Zprávy o interním protikorupčním programu V rámci vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu je každoročně vypracována zpráva o plnění programu a přijatých nápravných opatření. Zpráva obsahuje identifikovaná korupční rizika, systém a rozsah školení, implementace protikorupčních nástrojů a jejich nápravných opatření, počet identifikovaných podezření na korupci v daném roce, výsledky jejich prověření a výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Termín: kalendářního roku 6.3 Aktualizace interního protikorupčního programu Na základě usnesení vlády č. 752/2013 a schválené Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 je interní protikorupční program každoročně aktualizován, a to vždy k kalendářního roku a jeho aktuální znění zveřejněno na internetových stránkách Úřadu (zde). Termín: kalendářního roku 14

15 Aktualizace programu je provedena na základě roční zprávy o plnění interního protikorupčního programu. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Zrušuje se Protikorupční program ÚPV ze dne 9. prosince Tento program nabývá účinnosti dnem podpisu. 15

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Praha 28. února 2014 Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Vypracovala: Ing. Šárka Petrů Schválil: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda 1 1. aktualizace

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Rezortům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její aplikace umožní v jednotlivých rezortech

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 13/2015-040-FINK/2;13 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace 2015 listopad 2015 1 Obsah: I. ÚVOD...

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Identifikační číslo: MP 1.3 Platnost od: 1. 10. 2015 Vydání č.: 1 Zpracovatel: Petra Řeřichová manažer jakosti Schválil: Bc. Dalibor Tatýrek ředitel Revize č.: 0 Datum a podpis:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí

Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 10/2014 Praha, říjen 2014 Obsah Úvod...- 3 - Cíle... - 3 - Pojem korupce...- 4-1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...- 6-1.1 Propagace

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek

Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona Mgr. Petr Prášek Část 1 stávající právní úprava, zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Úvod Interní protikorupční program NLK (dále IPPNLK) je zpracován na základě rezortního interního protikorupčního programu, který je zpracován na

Více