Úřadu průmyslového vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřadu průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 Úřad průmyslového vlastnictví Praha 28. února 2014 Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Vypracovala: Ing. Šárka Petrů Schválil: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda

2 1. ÚVOD Usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013 bylo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů uloženo aktualizovat nebo vytvořit interní protikorupční program a pravidelně jej aktualizovat. Tento úkol vyplývá z úkolů uložených Strategií vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014 (dále jen strategie ). Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad ) považuje boj s korupcí za jednu ze svých priorit. Interní protikorupční program je nástroj k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik v Úřadě. Program se kromě konkrétních úkolů vyplývajících ze Strategie zaměřuje na oblasti, ve kterých je riziko korupce hodnoceno v podmínkách Úřadu jako vysoké. Program vychází z minimálního rámce interního protikorupčního programu, který je obsahem materiálu k usnesení vlády č Program se při vytváření a posilování protikorupčního klimatu a při řízení korupčních rizik opírá o další tři základní oblasti boje s korupcí, a to transparentnost, mechanismy pro oznamování podezření na korupci v rámci Úřadu a pravidelné vyhodnocování programu. 2

3 2. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU Jedním z hlavních pilířů programu je vytváření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí je především aktivní propagování etických zásad zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. 2.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Povinností každého vedoucího zaměstnance Úřadu je prosazování protikorupční strategie, a to zejména v rámci pravidelných řídících kontrol, propagací jednání odmítajícího korupci. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí se považuje striktní dodržování nastavených vnitřních předpisů a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění. 2.2 Kodex etiky zaměstnance Úřadu Kodex etiky je jednoduše dostupný všem zaměstnancům díky jeho zveřejnění na intranetu Úřadu i na internetových stránkách Úřadu. Kodex etiky blíže upravuje kromě obecných zásad také otázky střetu zájmů, politické nebo veřejné činnosti, zneužití úředního postavení, oznámení nepřípustné činnosti, vázanost zásadou mlčenlivosti. Kodex etiky také blíže upravuje otázky darů, finančního plnění, úsluhy a jiných zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo vyvolat podezření z ovlivnění rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, jež je jeho povinností. Pokud je zaměstnanci nabídnuta jakákoliv neoprávněná výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě neprodleně informuje nadřízeného vedoucího zaměstnance. Porušení povinností vyplývajících z kodexu etiky je posuzováno jako zvlášť závažné porušení povinností zaměstnance Úřadu, což nevylučuje případnou odpovědnost vyplývající z jiných právních předpisů, zejména trestně právních. Ke koordinaci aktivit a kontrolním a dalším činnostem vyplývajícím z kodexu etiky se ustavuje Etická komise Úřadu. K jejím hlavním úkolů patří mimo jiné projednávání případů porušení pravidel stanovených kodexem etiky a navrhování jeho změn. Dále se komise zabývá organizací školení zaměstnanců v oblasti etického chování. Respektování zásad obsažených v kodexu etiky je součástí hodnocení zaměstnanců Úřadu. 2.3 Vzdělávání zaměstnanců Novým zaměstnancům Úřadu jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o programu boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám kodexu etiky a k trestněprávní odpovědnosti. Objasnění oblastí možnému korupčnímu jednání zahrnuje vstupní vzdělávání následné, kterého se účastní všichni zaměstnanci Úřadu do 12 měsíců od nástupu. Toto vzdělávání obsahuje mimo jiné otázky etiky ve státní správě, včetně podrobného výkladu kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě schváleným usnesením vlády ze dne č. 331 a kodexu etiky zaměstnance Úřadu průmyslového vlastnictví. 3

4 2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci Se systémem oznámení podezření na korupci se mohou zaměstnanci i veřejnost seznámit na internetových stránkách Podezření z možného korupčního jednání mohou podat jak zaměstnanci Úřadu, tak veřejnost buď písemně na adresu Úřadu (ÚPV, A. Čermáka 2a, Praha 6 Bubeneč), případně přímo na p. předsedu Úřadu Mgr. Ing. Josefa Kratochvíla nebo na oddělení interního auditu Úřadu. Lze zvolit také elektronické podání, a to na adresu Na internetu lze také najít podrobné informace týkající se boje s korupcí v České republice, včetně aktuální Strategie vlády v boji proti korupci na období 2013 a 2014, protikorupčního manuálu pro občany a kontaktů na Úřad vlády či ministerstva a ostatní orgány státní správy v případě podezření korupce. Systém oznámení podezření na korupci zveřejněný na internetových stránkách Úřadu ( zahrnuje také podrobné informace týkající se boje s korupcí v celé České republice. 2.5 Ochrana oznamovatelů Oznámení podezření na korupci se řídí Směrnicí k vyřizování stížností v Úřadu. Dle čl. 3 směrnice podání nesmí být stěžovateli na újmu, tzn., že nesmí být činěny proti stěžovateli žádné přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost. 3. TRANSPARENTNOST Úřad prosazuje otevřený přístup k veřejnosti, širokou a svobodnou výměnu informací o systému ochrany průmyslového vlastnictví a zakládá si na aktivním rozvíjení spolupráce s laickou i odbornou veřejností. Na svých internetových stránkách poskytuje nejen všechny zákonné výstupy, ale i další informace týkající se oblasti průmyslových práv. 3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích V rámci poskytování povinných informací podle zákona č. 160/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje na svých internetových stránkách informace o veřejných prostředcích. Úřad poskytuje zaměstnancům a veřejnosti údaje týkající se rozpočtu Úřadu v jednotlivých letech. Hlubší rozbor členění a výše příjmů a výdajů v jednotlivých letech podávají výroční zprávy Úřadu, které jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Úřadu. Informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem Úřadu resp. nabídku na prodej nepotřebného majetku, zveřejňuje Úřad na centrální adrese ( a na internetových stránkách v odkazu Úřední deska. Současně v souvislosti s plněním Strategie vlády v boji s korupcí Úřad jsou veřejnosti k dispozici informace o prodeji nepotřebného majetku a o pronajímaném majetku v daném roce (zde). Informace o vypsání a uzavření podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek Úřad zveřejňuje na internetových stránkách a profilu zadavatele na internetových stránkách 4

5 3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování Zveřejňování informací o systému rozhodování v Úřadu je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. V tomto vymezení Úřad poskytuje organizační schéma (zde), které jasně vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti. V rámci informací o systému rozhodování Úřad popisuje veřejnosti návody pro řešení životních situací udělení patentu na vynález (zde), zápis ochranné známky (zde), zápis označení původu nebo zeměpisného označení (zde), zápis průmyslového vzoru (zde), zápis užitného vzoru (zde) a zápis topografií polovodičových výroků (zde). 4. ŘÍZENÍ PROTIKORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zjištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Organizační a technická opatření k potírání korupce jsou rovněž součástí Metodických pokynů pro řízení před Úřadem, vnitřních předpisů a pracovních postupů rozpracovaných v softwarovém nástroji ADONIS v rámci integrovaného systému řízení. 4.1 Hodnocení protikorupčních rizik Za účelem vytvoření a udržení společenského prostředí eliminujícího možnosti výskytu korupčního jednání v Úřadu byla vedením identifikována následující korupční rizika ve všech jeho činnostech a přijata opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik: Oblast právních a vnitřních předpisů a) V rámci legislativní činnosti Úřadu koncipovat právní předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví tak, aby byl naplněn cíl zjednodušit legislativu, minimalizovat státní regulaci a zabránit nadměrné byrokratické zátěži. Gestor: vedoucí samostatného oddělení právního b) Při posuzování legislativních návrhů v rámci mezirezortního připomínkového řízení věnovat pozornost kromě věcné a právní čistoty i riziku možného korupčního jednání a byrokratické zátěže. Gestor: věcně příslušný člen kolegia vedoucí samostatného oddělení právního c) Během procesu tvorby a revize vnitřních předpisů, procesů a Metodických pokynů pro řízení před Úřadem posuzovat riziko korupčního jednání a jejich soulad se Strategií vlády v boji proti korupci. 5

6 Gestor: Termín: věcně příslušní členové kolegia trvale d) Průběžně aktualizovat vnitřní předpisy, metodické pokyny a postupy. Gestor: věcně příslušní členové kolegia Oblast správního řízení a) Používat při řízení jednotné a srozumitelné formuláře v elektronické anebo papírové formě, provádět digitalizaci správního řízení. Gestor: ředitel odboru patentových informací Termín: Trvale b) Dodržovat zásady objektivnosti, nestrannosti a rovných podmínek pro všechny účastníky řízení. c) Eliminovat subjektivní rozhodování, ve zvláště odůvodněných případech žádat o stanovisko komisi pro ochranné známky či komisi pro patenty, jinou odbornou instituci apod. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního d) Klást důraz na řádné vedení správních spisů včetně zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního e) Klást důraz na průběžné a následné kontroly v rozhodovacím procesu. Gestor: ředitel patentového odboru, ředitel odboru ochranných známek, 6

7 Termín: vedoucí samostatného oddělení právního, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení, vedoucí samostatného oddělení rozklady, ředitel odboru administrativního trvale f) Zveřejňovat vybrané výsledky sporných a odvolacích řízení v Databázi správních a soudních rozhodnutí. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu, vedoucí samostatného oddělení sporných řízení Součinnost: vedoucí samostatného oddělení právního, ředitel patentového odboru g) Zjednodušit a urychlit administrativu, zlepšovat činnosti Úřadu za využití moderních informačních technologií. Zajistit průběžnou aktualizaci a realizaci informační a komunikační koncepce Úřadu. Gestor: ředitel odboru patentových informací h) Pokračovat s opatřeními podporující snižování administrativní zátěže podnikatelů Gestor: ředitel odboru administrativního i) Při jednání s klienty Úřadu ve složitých a odůvodněných případech, vyžaduje-li to podstata věci, a jestliže je to účelné, dodržovat zásadu přítomnosti dalšího zaměstnance. Oblast správy majetku a finančního řízení a) Informace o vypsání a uzavření podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek zveřejňovat na internetových stránkách a profilu zadavatele na internetových stránkách Gestor: ředitel ekonomického odboru b) Důsledně naplňovat strategii Úřadu pro elektronizaci procesu zadávání veřejných zakázek. Gestor: ředitel ekonomického odboru 7

8 c) U veřejných zakázek malého rozsahu s finančním limitem vyšším než 500 tis. bez DPH aplikovat u všech členů hodnotící a výběrové komise požadavek na prohlášení nepodjatosti a prohlášení o vyloučení střetu zájmů. Gestor: ředitel ekonomického odboru, d) U veřejných zakázek malého rozsahu s finančním limitem vyšším než 50 tis. bez DPH stanovit vždy hodnotící a výběrovou komisi. O průběhu výběrového řízení vyhotovovat protokol o posouzení a hodnocení nabídek. Gestor: ředitel ekonomického odboru e) Proškolit a seznámit hodnotící a výběrovou komisi s podmínkami, které musí nabídky jednotlivých uchazečů splňovat. Gestor: předseda hodnotící a výběrové komise f) Zajistit rotaci členů hodnotících a výběrových komisí u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. Gestor: ředitel ekonomického odboru g) Průběžně informovat kolegium předsedy o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách a ke konci každého kalendářního roku zpracovat souhrnný přehled o realizovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách, včetně analýzy podaných námitek ve smyslu ustanovení 110 zákona o veřejných zakázkách, výsledků přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a přehledu přijatých nápravných opatření. Gestor: ředitel ekonomického odboru Termín: k h) Minimalizovat osobní kontakt mezi zástupci podnikatelské sféry a zástupci Úřadu v souvislosti s veřejnými zakázkami, veřejnými obchodními soutěžemi, nakládání se svěřeným majetkem atd. Komunikaci se zástupci podnikatelské sféry vést zejména v písemné podobě. 8

9 i) Informace o nepotřebném majetku Úřadu, resp. Nabídku na prodej nepotřebného majetku, zveřejňovat na centrální adrese ( a na internetových stránkách Úřadu v odkazu Úřední deska. Gestor: ředitel ekonomického odboru j) Důsledně kontrolovat dodržování smluvních podmínek. Odpovědná osoba je povinna bezprostředně po zjištění skutečnosti, že smluvní podmínky nejsou z jakéhokoli důvodu naplněny, písemně informovat předsedu Úřadu (včetně návrhu na uplatnění penalizačních či sankčních ujednání). Gestor: ředitel ekonomického odboru, ředitel odboru patentových informací, ředitel odboru administrativního, ředitel Kanceláře Úřadu k) Neprovádět nákladné opravy majetku před jeho vyřazením prodejem. Gestor: ředitel ekonomického odboru, ředitel odboru patentových informací l) Důsledně posuzovat účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaných veřejných prostředků. Gestor: příkazce operace Oblast personální politiky a) Věnovat zvýšenou pozornost výběru zaměstnanců, s nimiž se uzavírá pracovní poměr, z hlediska odolnosti proti korupci. Před podpisem pracovní smlouvy ověřit trestněprávní bezúhonnost uchazeče (zaměstnance) prostřednictvím výpisu z rejstříku trestů. Gestor: vedoucího personálního oddělení b) Vyhodnocovat korupční jednání či neetické chování zaměstnance jako porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a postupovat v souladu se zákoníkem práce. Gestor: vedoucího personálního oddělení 9

10 c) V rámci preventivní výchovné práce s podřízenými zaměstnanci vyžadovat plnění Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy a Etického kodexu zaměstnance Úřadu. d) Přijímat ke každému prokázanému korupčnímu jednání spáchanému v souvislosti s veřejnými zakázkami, hospodařením s finančními prostředky, hospodařením se svěřeným majetkem, personální prací, se správním rozhodováním atd. konkrétní personální opatření. S prokázanými případy korupčního jednání seznamovat podřízené zaměstnance. Gestor: předseda Úřadu e) Poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního školení základní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám etického kodexu a k trestněprávní odpovědnosti. Gestor: vedoucího personálního oddělení f) Zaměstnanci, kteří jsou osobami blízkými ve smyslu 22 občanského zákoníku, neumísťovat do pozic, kde by byl jeden podřízen druhému nebo podléhal finanční nebo účetní kontrole. Gestor: vedoucího personálního oddělení Oblast IT správy a) Přidělovat a odebírat přístupová práva zaměstnancům Úřadu tak, aby měli k dispozici pouze takový rozsah přístupu, který je nezbytný z hlediska zastávané funkce nebo plnění úkolu. Gestor: ředitel odboru patentových informací b) Provádět pravidelnou kontrolu přístupových práv dle standardů definovaných v Celkové bezpečnostní politice Úřadu a ve Směrnici o řízení přístupu uživatelů Úřadu. Gestor: ředitel odboru patentových informací 10

11 c) Zajistit namátkovou kontrolu počítačové sítě zejména z hlediska neoprávněných vstupů. Gestor: ředitel odboru patentových informací d) Využívat moderní informační a komunikační technologie pro zjednodušení, transparentnost, bezpečnost a kontrolu prováděných činností. Gestor: ředitel odboru patentových informací Oblast vyřizování stížností a podnětů a) Pokračovat v provozování kontaktní schránky elektronické pošty do které může veřejnost, a i zaměstnanci Úřadu, oznamovat případy nebo podezření z korupčního jednání v Úřadu. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu b) Shromažďovat informace, podněty a stížnosti týkající se možného korupčního jednání v Úřadu. Tato podání vyřizovat v souladu se Směrnicí k vyřizování stížností v ÚPV. c) Informovat podatele o výsledku posouzení jím poskytnutých informací upozorňující na možné korupční jednání. d) Informovat neprodleně orgán činný v trestním řízení o případech, u kterých byly zjištěny skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu. Gestor: předseda Úřadu e) V případě prokázání korupčního jednání podrobit každý případ analýze z hlediska příčin a podmínek uskutečnění takového jednání a tento případ k zajištění prevence zevšeobecnit. 11

12 f) Zveřejnit prokázaný případ korupčního jednání v Úřadu, včetně přijatých protikorupčních opatření, na internetových stránkách Úřadu. g) Zajistit nezávislé a objektivní přezkoumání oprávněnosti podané stížnosti a zveřejnit obsah podané stížnosti, včetně výsledku posouzení, na internetových stránkách. Oblast vnitřní kontroly a auditu a) Indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření Úřadu., s kontrolním termínem vždy k b) Věnovat trvalou pozornost systému vnitřní kontroly a průběžně vyhodnocovat procesy, u kterých je možno předpokládat vznik korupčních podmínek. Při tom se zaměřit zejména na hospodaření s majetkem, zadávání a hodnocení veřejných zakázek, činnosti související s rozhodováním o průmyslových právech, uplatňování a vymáhání sankčních doložek, vymáhání škod atd. c) Kontrolovat dodržování zákonných ustanovení a pracovních postupů v činnosti Úřadu a schvalování výstupů, včetně všech typů rozhodnutí, nadřízenými zaměstnanci, v souladu s Metodickými pokyny a vnitřními předpisy. d) Přezkoumávat funkčnost a účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému, včetně namátkové kontroly dodržování pracovních postupů a kvality výstupu. Gestor: interní auditoři ISŘ, interní auditor Termín: 1x ročně e) Využívat stížností a podání občanů či zaměstnanců Úřadu jako podnět ke kontrolní anebo auditní činnosti. f) Pravidelně přezkoumávat oblast zadávání a hodnocení veřejných zakázek. Termín: 1x ročně 12

13 Ostatní oblasti a) Podporovat činnost organizací zabývajících se bojem proti korupci. Gestor: předseda Úřadu b) Soustavně získávat informace o zkušenostech z boje proti korupci u zahraničních patentových organizací. c) Zveřejňovat na internetových stránkách Úřadu Etický kodex zaměstnance Úřadu, Interní protikorupční program Úřadu a Směrnici k vyřizování stížností v Úřadu, Politiku integrovaného systému řízení Úřadu a Cíle Integrovaného systému řízení Úřadu na příslušný rok. Gestor: ředitel Kanceláře Úřadu, ředitel odboru patentových informací 4.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci Kontrolní mechanismy jsou pravidelně testovány ve všech oblastech, u kterých bylo vyhodnoceno korupční riziko. 4.3 Prošetřování rizikových oblastí Činnosti Úřadu, v nichž bylo riziko korupce vyhodnoceno jako významné, jsou pravidelně prošetřovány s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. 5. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI Při odhalení korupčního jednání je cílem vedení Úřadu minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního chování. 5.1 Postupy při podezření na korupci Oznámení podezření na korupci se řídí vnitřní Směrnicí k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví. Směrnice je zveřejněna na internetových stránkách Úřadu (zde). Směrnice upravuje pojem stížností a jiných oznámení, způsoby podání, jejich evidenci, samotné interní vyřizování, spolu s lhůtami a dalšími ustanoveními. Veškerá oznámení podezření na korupci jsou postoupena předsedovi Úřadu. Předseda odpovídá za vytvoření podmínek pro správné a bezodkladné vyřízení oznámení, což zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. 13

14 Oznámení podezření jsou neprodleně po vyřízení zveřejněna na internetových stránkách Úřadu, a to včetně odpovědi a přijatých opatření. 5.2 Následná opatření V případě, že na základě důkladné analýzy je korupční jednání potvrzeno, jsou navržena taková opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnosti. Nápravná opatření jsou navrhována ve třech rovinách: - úprava vnitřních předpisů, - disciplinární opatření, - řešení vzniklých škod. V případě disciplinárního opatření spolurozhoduje etická komise Úřadu. 6. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU Cílem vyhodnocování interního protikorupčního programu Úřadu je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit. 6.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín: kalendářního roku 6.2 Zprávy o interním protikorupčním programu V rámci vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu je každoročně vypracována zpráva o plnění programu a přijatých nápravných opatření. Zpráva obsahuje identifikovaná korupční rizika, systém a rozsah školení, implementace protikorupčních nástrojů a jejich nápravných opatření, počet identifikovaných podezření na korupci v daném roce, výsledky jejich prověření a výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Termín: kalendářního roku 6.3 Aktualizace interního protikorupčního programu Na základě usnesení vlády č. 752/2013 a schválené Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 je interní protikorupční program každoročně aktualizován, a to vždy k kalendářního roku a jeho aktuální znění zveřejněno na internetových stránkách Úřadu (zde). Termín: kalendářního roku 14

15 Aktualizace programu je provedena na základě roční zprávy o plnění interního protikorupčního programu. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Zrušuje se Protikorupční program ÚPV ze dne 9. prosince Tento program nabývá účinnosti dnem podpisu. 15

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 05/2014 Praha, květen 2014 Obsah Úvod... - 2 - Cíle... - 2 - Pojem korupce... - 3-1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... - 5-1.1 Propagace

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

[ ORGANIZACNi NORMA [20/15 1]

[ ORGANIZACNi NORMA [20/15 1] [ ORGANIZACNi NORMA [20/15 1] [ Poeet listli ~ Platne od E1] Protikorupcni program / " Zpracoval RNDr. Milan Cepera, Ph.D. ~~lm Uvolnil RNDr. Milan Cepera, Ph.D. ~~ Schvalil RNDr. Bohuslav Safar, esc.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 24. září 2014 Č. j.: 605/SJP/2014 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2014, kterým se vydává INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY JESKYNÍ

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR červen 2014 Úvod Usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 byl schválen

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vlf PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky Palackého nám. č 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, IČ: 00 02 38 33 / UZIS PŘÍKAZ ŘEDITELE Číslo příkazu : 04 Verze: 2014 I 01 Účinnost od: 01. 1

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více