Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/ Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o Zpracoval: Mgr. Michal Musil jednatel a ředitel školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Mgr. Michal Musil Telefon: Zástupce ředitele: PhDr. J. Končel Telefon: Zástupce ředitele: Bc. Vít Janda Telefon: Webové stránky právnické osoby: 4. Škola, jejíž činnost právnická osoba vykonává a její cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola, IZO: , nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 Činnost vykonává právnická osoba GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Identifikátor právnické osoby: IČ: Obor vzdělání a vzdělávací program Škola vzdělává v učebním oboru K/41 Gymnázium s důrazem na výuku anglického jazyka (předmět s nejvyšší hodinovou dotací). Profiluje se širokou nabídkou výchovných a mimoškolních aktivit, přátelským klimatem a individuálním přístupem k žákům. Ve škole studovalo ve šk. roce celkem 176 žáků v osmi třídách, tj žáků v každé třídě. Kapacita je 200 žáků. Od probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu GJP. poznámka cílová (uveďte, pokud název oboru / vzdělávacího kapacita škola kód obor nebyl programu oboru / vyučován, je programu dobíhající atd.) GJP K/41 Gymnázium 200 od Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012 : a. nové obory / programy: K/41 Gymnázium od b. zrušené obory / programy: K/401 Gymnázium - všeobecné výroční zpráva o činnosti školy 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání (v závorce uveden vlastník objektu): a. uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Pštrossova 13/203, Praha 1 (MČ Praha 1) b. jiná: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27 Praha 5 (výuka TV) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí od roku 2007 v zrekonstruované a moderně vybavené školní budově v klidném prostředí v krásné lokalitě v historickém centru Prahy v Pštrossově 13/203 v Praze 1. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP běžně využívá datové projektory a interaktivní tabule, které jsou naistalovány a využívány ve všech kmenových třídách a učebnách. Zároveň je v celé budově školy umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou více jak z poloviny tvořeny státní dotací stanovenou normativní metodou podle počtu žáků a zvýšenou dotací přiznanou v souladu s plněním dalších podmínek. Ta je používána na výplatu mezd zaměstnanců školy a částečně i odvodů s tím spojených. Ostatní příjmy školy jsou tvořeny především poplatky od žáků školného a grantů EU a MČ Praha 1. Výdaje školy spojené s nákupem učebních pomůcek, učebnic pro učitele, vzděláváním zaměstnanců atd. jsou hrazeny z ostatních zdrojů mimo státní dotaci. GJP nakládá s finančními zdroji hospodárně, nespoléhá pouze na přidělení státní dotace, ale management školy je dokáže zajistit i z jiných rozličných zdrojů. Z hodnocení inspekce ČŠI vyplynulo, že materiální i finanční zdroje v plné míře umožňují realizovat školní vzdělávací program. V jejich získávání je škola příkladem dobré praxe. 9. Školská rada Nová Školská rada GJP byla ustavena dle 185 odst. 10 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) dne a byla doplněna Stávajícími členy školské rady jsou: Mgr. Jiří Janů, Ing. Alois Hňup (oba byli jmenováni zřizovatele školy), PhDr. J. Končel, Bc. Vít Janda (zvoleni pedagogickými pracovníky školy), Mgr. Lucie Lobkowiczová, Katarzyna Wrzosek, MgA (zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků). Předsedou školské rady byl opět zvolen Mgr. Jiří Janů. Školská rada GJP nechce být jen formální institucí, ale klade si za cíl pomáhat při hledání motivačních metod pro aktivizaci žáků při výuce a při obtížném hledání rovnováhy mezi nároky gymnaziálního studia a podporou individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Ve školním roce 2013/14 uspořádala k těmto tématům setkání vedení školy, třídních učitelů a rodičů. Nyní chystá obdobné setkání, kam budou přizváni i zástupci žáků výroční zpráva o činnosti školy 3

4 II. Pracovníci GJP 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem GJP , ,1 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola GJP počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 3 13 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh Termín pedagog akce Pořádající organizace S Mgr. K. Nodžáková S Mgr. V. Vitošková S Mgr. M. Šíbová K Mgr. V. Vitošková Zářijový geografický seminář organizovaný v rámci kurzu Geografie pro život v 21. století K předpokladům kariérového poradentsví Seminář využití software Mathematica na střední škole Výchovné a kariérové poradenství e- kariéra+ S Mgr. V. Vitošková Kariéra bez předsudků S Mgr. V. Vitošková Cestou inspirace a partnerství K S UK v Praze Přírodovědecká fakulta PedF UK Praha, Euroguidance ELKAN, spol. s. r. o. Národní ústav pro vzdělávání Euroguidance/Gender Studies JÚŠ/PedFUK/Somatopedická společnost Mgr. Jitka Kodrová Židé, dějiny a kultura Židovské muzeum v Praze PhDr. J. Končel Právní odpovědnost pedagogických pracovníků, ředitelů škol a školských zařízení Aliance pro rozvoj a výuku lyž., snowb., carv. a skat. ČR, o. s Kurz mapování kompetencí K Mgr. V. Vitošková Centrum kompetencí v každodenním životě (CH-Q) 1. část S Mgr. M. Habartová Rolové hry v hodinách němčiny DESCARTES v.o.s výroční zpráva o činnosti školy 4

5 S Mgr. M. Habartová Wir sind dabei: Nachrischten im Deutschnunterricht DESCARTES v.o.s. S Mgr. M. Habartová Wortschatzarbeit mit Spass DESCARTES v.o.s. K Mgr. Jitka Kodrová Židé, dějiny a kultura Židovské muzeum v Praze K S S Mgr. V. Vitošková Mgr. V. Vitošková Mgr. K. Nodžáková S Mgr. V. Vitošková Kurz mapování kompetencí v každodenním životě (CH-Q) 2. část Setkání expertní skupiny kariérových poradců Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce Setkání školních psychologů + přednáška o sebepoškozování Centrum kompetencí Euroguidance DESCARTES v.o.s. PPP pro Prahu 1, 2 a 4 S Mgr. V. Vitošková Evropská konference systém CH-Q Euroguidance M PhDr. J. Končel S Mgr. M. Habartová Mgr. Radek Dán Mgr. J. Kubíček PhDr. J. Končel Bc. Vít Janda Bc. Michal Müller Mgr. M. Martínez S Mgr. K. Nodžáková S Mgr. V. Vitošková Mgr. J. Polášková Mgr. M. Habartová Mgr. J. Kubíček P. Červeňák, M. A. PhDr. J. Končel Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství 7 návyků skutečně efektivních lidí Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu Mindfulness vědomí přítomného okamžiku Agentura vzdělání dospělých GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. Agentura Majestic, v.o.s. Mind Institut S PhDr. J. Končel Druhá československá republika Vzdělávací institut Středočeského kraje S Mgr. V. Vitošková Seminář k Nové maturitě NÚV Praha J Bc. Vít Janda Mgr. Klára Thámová Vzdělávání pro 21. století technologie a nové trendy ve výuce K Mgr. K. Nodžáková Zdravotník zotavovacích akcí M PhDr. J. Končel J Mgr. M. Habartová M Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR Den učitelů německého jazyka Deutschlehrertag Bohemian Ventures, spol. s r. o. UK v Praze, Přírodovědecká fakulta Gymnázium Nad Štolou Spolek germanistů a učitelů němčiny S Mgr. M. Habartová Písničky pro teenagery DESCARTES v.o.s. S Mgr. M. Šíbová Mgr. Michal Musil Seminář využití software Mathematica na střední škole The meaning of Lifelong Learning for Civil Society and its impact on Independent Schools O 03 04/14 Bc. P. Buriánek Asistent pedagoga S Mgr. J. Polášková Jak zacházet s médii ELKAN, spol. s. r. o. European Council of National Associations of Independent Schools Rytmus od klienta k občanovi, o.p.s. Akademie Literátních novin, spol. s.r.o výroční zpráva o činnosti školy 5

6 S Mgr. V. Vitošková Konference Překročit hranice: ženy a muži napříč profesemi Gender Studies Metropolitní univerzita K Mgr. J. Polášková Jarní škola mediálních studií 14 Praha S Mgr. V. Vitošková Důvěra, sebedůvěra a důvěryhodnost Piros Czech, s. r. o. S Mgr. M. Šíbová S Mgr. V. Vitošková A Mgr. V. Vitošková K RNDr. A. Koktová, CSc. Inovace výuky přírodovědných a technických předm. Seminář Seznámení s konceptem oceňujícího ptaní a možnosti jeho využití v práci por. pracovníka Obhajoba doktorandského studia Pedagogická psychologie Chemie pro život Pozn.: S seminář, K kurz, J jazykové vzd., A rozšiř. aprobace, M management, O ostatní d. jazykové vzdělávání a jeho podpora Gymnázium Na Zatlance PPP pro Prahu 1, 2 a 4, GJP PP UK Praha VŠCHT počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 6 s odbornou kvalifikací 4 z toho (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 1 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků S S účastník účastník Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech Studenti a veřejné zdravotní pojištění Vzdělávací institut Středočeského kraje VZP ČR K S účastník S účastník 1 účastník Moc pozitivního myšlení 2. VOX a. s. Mindfulness vědomí přítomného okamžiku Cestovní náhrady v roce 2014, daň silniční ve školství Pozn.: S seminář, K kurz, J jazykové vzd., A rozšiř. aprobace, M management, O ostatní Mind Institut PARIS vzdělávací agentura s. r. o výroční zpráva o činnosti školy 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků GJP Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 9 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - opakují: 4 - přestoupili z jiné školy: 10 - přestoupili na jinou školu: 8 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele GJP 22 7,7 (přepočtených 9,7) 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský zahraničí CELKEM GJP počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí výroční zpráva o činnosti školy 7

8 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola GJP z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 3 neprospělo 9 opakovalo ročník 5 počet žáků s uzavřenou klasifikací do (ze 170) průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta z toho neomluvených t.j % z celkového počtu žáků 89 % 182 (za školní rok) 5 (za školní rok) Výsledky ceny Vynikající student GJP za školní rok ročník Viktoria Stanislavchuk, roční studijní průměr 1,5 2. ročník - Jan Zamazal, roční studijní průměr 1,14 3. ročník - Tereza Všetečková, roční studijní průměr 1,1 4. ročník - Kateřina Klimtová, roční studijní průměr 1,28 Ocenění bylo žákům předáno ředitelem školy dne na slavnostním zahájení školního roku Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky jarní termín 14/podzimní termín 14 škola denní vzdělávání GJP vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 34/10 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0/4 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznamenáním 6 0 8/0 0 prospěl 22/5 0 neprospěl 4/ výroční zpráva o činnosti školy 8

9 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/2015 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem /odevzdali záp. l./ z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem /nezúčastnili se/ počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7041K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 14/15 0 Informace o přijímacím řízení: Kritéria stanovená pro přijímací řízení odevzdání vyplněné přihlášky a úspěšné absolvování přijímacích pohovorů. Jedná se o: - zjištění úrovně jazykových znalostí a dovedností uchazeče v AJ - zmapování jeho všeobecného přehledu a zájmu o studium na GJP - pohovor se školní psycholožkou Hlavní důraz je kladen na skutečný zájem uchazeče o studium na GJP, k prospěchu ze ZŠ se přihlíží, stejně tak i k případnému dosaženému výsledku Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně jazykových znalostí a dovedností uchazeče (AJ) /5-7 min. pohovor/, dále analýza jeho všeobecného kulturně historického přehledu (látka 2. stupně ZŠ). Jako třetí část jsme zavedli krátký motivační rozhovor se školní psycholožkou. Hlavní důraz při přijímání nových žáků je kladen na skutečný zájem o studium, k prospěchu a příp. výsledkům SCIO testů se přihlíží. Přijetí žáka je plně v kompetenci ředitele školy. Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů byly organizovány individuálně s ředitelem školy na základě objednání. Přijímacím pohovorům předcházejí dny otevřených dveří, které proběhly v termínech: 21. října, 13. listopadu, 25. listopadu, 13. ledna a 10. února vždy od do hod jsme prezentovali školu na veletrhu středních škol Schola Pragensis. Termíny 1. kola přijímacích pohovorů byly ve školním roce vyhlášeny : a (2 termíny), 2. kola , (2 termíny), termín 3. kola Počet volných míst byl 44 2 třídy výroční zpráva o činnosti školy 9

10 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků Bělorusko 1 Bulharsko 2 Dánsko 1 Chorvatsko 1 Izrael 1 Kazachstán 2 Korea 1 Lotyšsko 1 Moldavská republika 3 Německo 1 Pákistán 1 Polsko 2 Rusko 8 Řecko 1 Slovensko 2 Srbsko 1 Sýrie 1 Ukrajina 7 Vietnam 1 Celkem 38 tj. 21,5 procent Škola je tradičně otevřena i žákům cizincům, s jejichž integrací má pozitivní zkušenosti. Většina cizinců či žáků z menšinového prostředí školu zdárně dokončí a úspěšně potom pokračuje ve studiu na vysokých školách. Abychom jim pomohli v adaptaci na prostředí naší školy a zároveň pomohli většinovým žákům v akceptování etnických a kulturních odlišností, začali jsme se více věnovat multikulturní výchově. Děje se tak jak v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.), v rámci výchov (estetické či hudební) i v průběhu četných mimoškolních činností. Do projektů spojených s multikulturní výchovou jsou postupně zapojováni všichni žáci školy. O zkušenostech se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin na GJP blíže viz část V., 4 multikulturní výchova této zprávy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků GJP je otevřeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vychází jim maximálně vstříc a umožňuje jim přípravu na další vzdělávání a následné kvalitnější zapojení do života. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů a uskutečňuje se formou individuální integrace do běžných tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Forma inkluzívního vzdělání přispívá jak k socializaci těchto žáků a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociokulturním či jiným znevýhodněním. GJP také dbá na vytváření atmosféry přijetí a podpory žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, jsou odlišní od majoritní skupiny žáků či vyžadují individuální přístup. Ve spolupráci se školním výroční zpráva o činnosti školy 10

11 poradenským pracovištěm pořádá besedy, setkání, návštěvy či jiné společné akce s osobami se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením, anebo s odborníky, kteří s osobami se speciálními potřebami pracují. GJP se tak snaží vytvářet pozitivní atmosféru přijetí a ocenění osob s jinakostí. V této oblasti GJP v loňském roce spolupracovalo s těmito organizacemi a institucemi: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Katedra speciální pedagogiky, Somatopedická společnost, Jedličkův ústav a školy a Nadace Jedličkova ústavu, APLA Praha (Asociace pomáhající lidem s autismem), O. s. Baobab (organice věnující se osobám s duševním onemocněním), žáci navštívili Neviditelnou výstavu (zážitková forma poznání života osob se zrakovým postižením) apod. Ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Veronikou Vitoškovou Ph.D. je na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Pražskou pedagogickopsychologickou poradnou, Pedagogicko - psychologickou poradnou v Kladně aj.), speciálně pedagogickým centrem (Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ) a případně dalšími odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové) danému žákovi v případě potřeby vytvořen individuální vzdělávací plán, na jehož realizaci se v rámci školy podílejí učitelé daných předmětů, třídní učitelé, žák, zákonní zástupci žáka v případě nezletilosti žáka, ředitel školy a školní psycholožka. Při tvorbě tohoto plánu či integrace žáků do běžné třídy je nutností vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálně vzdělávacích potřeb a možností konkrétního žáka. Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také podíl samotného žáka na plnění plánu. Dalším podpůrným opatřením, které bylo realizováno ve školním roce 2013/14 byla podpora žáka se zdravotním postižením formou asistenta pedagoga a osobního asistenta. Tuto funkci vykonával Mgr. Pavel Buriánek a věnoval se žákovi ve čtvrtém ročníku, roli asistenta plnil i při skládání maturitní zkoušky. Dalšími podpůrnými opatřeními, které GJP pro své žáky využívá, patří poskytnutí většího množství času na zpracování úkolů, možnost individuálních konzultací nad rámec výuky, umožnění psaní zápisků případně testů na PC (např. v případě dysgrafie nebo tělesného postižení) apod. Formou individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení či znevýhodnění ve školním roce 2013/2014 studovalo na GJP 5 žáků. Jednalo se o dva žáky s tělesným postižením a 3 žáky se zdravotním znevýhodněním. Žáci se specifickými poruchami učení mají na GJP vytvořeny optimální podmínky pro studium, v roce 2013/14 studovalo na GJP 17 takových žáků. Do tohoto počtu jsou zahrnuti také žáci s poruchou pozornosti (ADD nebo ADHD). Dalších 9 žáků mělo jiný charakter speciální vzdělávací potřeby (rekonvalescence po dlouhodobé nemoci nebo úrazu, duševní onemocnění, jiné zdravotní znevýhodnění). Ve školním roce 2013/14 proběhla počtvrté maturitní zkouška v podobě nové státní maturity a potřetí žáci GJP využili možnosti upravené maturitní zkoušky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 8 žáků, 6 z nich bylo zařazeno do skupiny SPU-O-1, jednalo se o žáky se specifickou poruchou učení, 2 do skupiny TP-3, kdy šlo o žáky s tělesným postižením. Sedm těchto žáků uspělo u maturity na první pokus, 1 žák absolvoval opravnou zkoušku z fyziky, kterou složil též úspěšně. 9. Vzdělávání nadaných žáků Při práci s talentovanými žáky preferujeme integrační variantu, tzn., že nadaný žák zůstává ve své třídě a učitelé se mu speciálně věnují přímo v hodině, případně ho podporují v dalších mimoškolních aktivitách (např. Středoškolská odborná činnosti, zájmové kroužky, zapojení do aktivit terciálního vzdělávání apod.). Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Ve školním roce 2013/2014 studoval podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu pohybového nadání (sportovní reprezentace ČR) jeden výroční zpráva o činnosti školy 11

12 žák, je reprezentantem ČR v závodním lyžování. Vynikajících výsledků při Středoškolské odborné činnosti dosáhla ve školním roce 2013/14 jedna žákyně třetího ročníku. Několika dalším žákům bylo umožněno věnovat se při studiu (a tedy upravit i podmínky studia) dalším aktivitám, ve kterých žáci dosahovali vynikajících výsledků a spojují s těmito činnostmi také svou budoucnost (např. oblast herectví, modeling, hraní na hudební nástroj na vynikající úrovni apod.). Pro školní rok jsme zařadili oblast práce s talentovanými žáky mezi hlavní priority. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce jsme se opět účastnili projektu Vektor společnosti SCIO. Testováni byli žáci 1. ročníků. Oproti roku 2011, kdy jsme testovali 1. ročníky naposledy, se zhoršily výsledky v českém jazyce, jde o vůbec nejnižší skupinový percentil (srovnání se žáky ostatních gymnázií) za posledních 10 let (percentil 25). To pro nás znamená nelehký úkol, neboť naším cílem je posunout tento percentil nad číslo 50. Je ovšem pravdou, že se snižuje reprezentativnost referenčního rámce (v roce 2005 přes žáků, 2013 jen žáků). Radost nám naopak udělalo vyhodnocení v rámci projektu Vektor poprvé použitých testů SCATE (anglický jazyk). Ukázalo se, že většina žáků 1. ročníků je v angličtině značně pokročilá (A2 a B1). Protože se objevily i výsledky B2 a C1, musí učitelé angličtiny výuku hodně diferencovat. Pro žáky 1. ročníku připravila školní psycholožka testy schopností (IST testy), jejichž výsledky byly konzultovány individuálně se žáky i jejich rodiči. Při analýze verbálních, numerických a figurálních schopností jsme zjistili, že celkově (výsledný skór) mají obě třídy velice podobný profil (3 žáci s nadprůměrnými schopnostmi, 19 v alfě a 17 v betě s průměrnými schopnostmi a 1 v alfě a 4 v betě s podprůměrnými). V numerických a figurálních schopnostech jsou obě třídy též podobné, ve verbálních je významně lepší beta (11 nadprůměrných, 10 průměrných a jen 3 podprůměrné výsledky). Důležitým ukazatelem jsou pro nás výsledky maturitních zkoušek, Ve společné (státní) maturitní zkoušce byla jedna žákyně GJP neúspěšná pouze v ústní části (český jazyk) a jedna v didaktickém testu z matematiky. Bohužel, osm žáků nesplnilo školou nastavená kritéria pro zdárné ukončení 4. ročníku v řádném termínu. Dva z nich nesložili ani opravné zkoušky a maturovat na GJP nebudou. V předmětu český jazyk a literatura dosáhli naši žáci nejlepšího výsledku v písemné práci, nejhoršího v ústní části (konkrétně třída 4 alfa). Zatím se tedy nezlepšil u našich žáků ani vztah k četbě ani ústní projev. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci vynikajících výsledků (57% žáků bylo hodnoceno z celé komplexní zkoušky známkou 1), ovšem stále máme rezervu v ústní části, kde nebyly výsledky lepší než u průměrného gymnázia. 11. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. je výsledkem kolektivní intenzivní a soustavné práce celého pedagogického sboru. Je živým a otevřeným dokumentem. Každoročně vyhodnocujeme zkušenosti s jeho realizací a průběžně ŠVP dotváříme a přizpůsobujeme novým potřebám. Na základě tohoto ověřování jsme ve školním roce vyhodnotili dosavadní praxi a něco jsme změnili a upravili. Především jsme od školního roku 2014/15 zavedli jako 2. volitelný cizí jazyk vedle němčiny a španělštiny též francouzštinu, a naplnili jsme tak náš slib, že při určování 2. cizího jazyka vycházíme ze zájmu žáků a jejich rodičů. Nejvíce se změnil vzdělávací obsah předmětu ekonomie (směrem k potřebné finanční gramotnosti) a rozšířili jsme portfolio nabízených seminářů výroční zpráva o činnosti školy 12

13 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem GJP Výsledky jazykového vzdělávání jsou dobře patrné na společné (státní) části maturitní zkoušky z anglického jazyka, kdy ve třídě 4 alfa byl průměrný prospěch 1,06 (pouze 1 žák dostal dvojku) a ve třídě 4.B byl průměrný prospěch 1,3. Velice úspěšní byli žáci i ve španělštině. Praktické používání cizího jazyka realizujeme v rámci zahraničních výměnných a poznávacích zájezdů viz čl. V. bod 9. Ve školním roce 2013/2014 na Gymnáziu Jana Palacha proběhly již druhým rokem přípravně kurzy na cambridgeské zkoušky. Stejně jako v roce předchozím ve dvou úrovních: FCE (The First Cambridge Certificate) a CAE (The Certificate in Advanced English). Obvyklá doba přípravy pro úspěšné složení zkoušky jsou dva roky, přestože každoročně se několik žáků ke zkouškám přihlásí již po jednom roce studia. Do skupiny FCE docházelo po celý rok sedm žáků (od prvního do třetího ročníku a jeden žák z Gymnázia Na Vítězné pláni) a do skupiny CAE osm žáků (od prvního do čtvrtého ročníku, jeden žák z Gymnázia Na Pražačce a jedna žákyně VŠE Praha). V jarním termínu (červen 2014) uspěli u zkoušky CAE na Britské radě v Praze celkem tři žáci (dva žáci dosáhli úrovně B a jedna žákyně úrovně C). O kurzy na GJP žáci i absolventi (i žáci jiných středních škol v Praze) jeví velký zájem. Je to především z důvodu extrabodového hodnocení při přijímacím řízení na většinu vysokých škol v České republice, ale i v zahraničí. Na rozdíl od zkoušek IELTS se cambridgeské certifikáty nemusí po dvou letech obnovovat. GJP účastníkům kurzů nabízí především méně početné skupiny (maximálně do 8 žáků), veškeré materiály v ceně kurzu a dvakrát do roka (prosinec a duben) zkoušku nanečisto, kde si žáci mohou v reálném čase ověřit svou aktuální připravenost. V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství (spojení bodu 1. a 2. najednou viz níže) 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/14 vedla školní poradenské pracoviště Mgr. V. Vitošková, Ph.D., která navázala na úspěšné činnosti z minulého školního roku i z let předchozích. Školní poradenské pracoviště neustále rozvíjí nabídku svých služeb a zároveň udržuje služby a aktivity stávající. Školní psycholožka v rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje také s výchovnou poradkyní školy RNDr. Annou Koktovou, CSc. Díky podpoře z projektu OPPA (Rozpoznej svoje schopnosti) byl ve školním roce 2013/14 byla akcentována práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně podpory pedagogů v této oblasti (metodická vedení, kasuistické semináře, vzdělávání pedagogů apod.). Školní poradenské výroční zpráva o činnosti školy 13 Latinský jazyk z celku pokračujíc

14 pracoviště navázalo z důvodu rozšíření svých aktivit spolupráci s externí psycholožkou Mgr. Helenou Jiránkovou, která se podílela zejména na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na vzdělávání pedagogického sboru v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení, se zdravotním postižením či znevýhodněním. Díky podpoře z projektu OPPA školní poradenské pracoviště rozšířilo svou baterii diagnostických nástrojů, knihovnu odborné literatury a opatřilo další metodické materiály pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po celou dobu byly poskytovány individuální konzultace třídním i netřídním učitelům, hojně žákům a rodičům. Konzultace žáků se týkaly kariérového a profesního poradenství, osobních a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly) a vztahových témat. Podpořeni byli také žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění) nebo zdravotním postižením (tělesné postižení). Dalším tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu (žáci s jiným než českým občanstvím, děti cizinců apod.). Konzultace s učiteli zahrnovaly problematiku chování a učení žáků, stejně jako metodická a psychodidaktická témata. Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích žáků. Níže shrneme stěžejní činnosti, které byly realizovány v průběhu školního roku 2013/14. Mezi níže uvedené činnosti řadíme i vybrané aktivity z Minimálního preventivního programu GJP pro rok 2013/14, který zpracovala Mgr. V. Vitošková, Ph.D. (školní psycholožka a metodička prevence) ve spolupráci s pedagogickým sborem a externími organizacemi. Se začátkem školního roku 2013/14 tradičně na škole v přírodě proběhl adaptační program pro první ročníky, který pomohl k navázání kontaktu nových žáků s psycholožkou, stejně jako napomohl k ucelení třídy, vzájemnému poznání a porozumění. Dva dny v rámci školy v přírodě strávili žáci prvních ročníků společnými hrami, skupinovými aktivitami a činnostmi, které byly vedeny školní psycholožkou a externí psycholožkou Mgr. Lucií Kocmanovou. Adaptačního programu se zúčastnili se i třídní učitelé (Mgr. Klára Thámová a RNDr. Vladimír Dřízal). Na škole v přírodě také v rámci preventivních programů proběhly další aktivity, mezi nejdůležitější patřila skupinová reflexe uplynulého školního roku s žáky druhých ročníků, vedená opět školní psycholožkou a externí psycholožkou L. Kocmanovou. K dalšímu programu uskutečněnému na škole v přírodě patřila příprava na maturitní rok se čtvrtými ročníky vedená školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. Na škole v přírodě se uskutečnila první aktivita z Minimálního preventivního programu GJP pro rok 2013/14 a to třídenní projekt Cesta z ghetta, vedený pedagogem Mgr. Janem Kubíčkem a školní psycholožkou Projektu se zúčastnilo 11 žáků z 1. až 4. ročníků a práce byla zaměřena na multikultuní problematiku a prevenci vůči xenofobii, rasismu, boji proti předsudkům apod. Práce probíhala individuální i skupinovou formou a byly při ní využity činnosti různého druhu (hraní deskové hry, rozbor filmových dokumentů, vytváření příběhů, diskuse, apod.). V rámci preventivních činností v průběhu celého školního roku 2012/13 bylo akcentováno zejména téma tolerance, boje proti rasismu, xenofobii a u žáků bylo podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako důležité lidské hodnoty. V rámci boje proti xenofobii a rasismu proběhl v prosinci na GJP již tradiční multikulturní trh. Na trhu vystavovali žáci stánky o svých zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Mezi zeměmi bylo představeno např. Rusko, Ukrajina, Pákistán, Vietnam, Lotyšsko, Sýrie apod. Protože se multikulturní trh konal těsně před Vánocemi, bylo zařazení povídání o vánočních zvycích daných zemí, případně jiných svátků souvisejících s náboženstvím dané země. Multikulturní trh připravili sami žáci za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka, Mgr. Jany Poláškové a školní psycholožky. V prvním pololetí školního roku 2013/14 proběhly ještě následující aktivity z oblasti prevence (týkaly se většinou právě na GJP významně podporovaného tématu mezilidské tolerance a boje proti mýtům a předsudkům kvůli jinakosti a odlišnosti v různých oblastech): V říjnu proběhl workshop Kariéra bez výroční zpráva o činnosti školy 14

15 předsudků, který pro žáky druhých ročníků vedli pracovníci Gender Studies a byl zaměřen na formy diskriminace z důvodu věku a pohlaví, se kterými se žáci v budoucnosti bohužel mohou stále ještě setkat na pracovním trhu. V říjnu se také několik žáků čtvrtého ročníku účastnilo konference Cestou inspirace a partnerství, který organizovala Pedagogická fakulta UK, Somatopedická společnost a Jedličkův ústav a školy. Naši žáci pomohli na akci organizačně a zároveň se zúčastnili odborných přednášek. Akce byla zaměřena na propojení světa lidí bez handicapu a lidí se zdravotními handicapy. Díky této přednášce vznikl nápad, který byl záhy realizován a naši žáci (cca 20 žáků čtvrtých ročníků) navštívilo Jedličkův ústav a školy. Mohli jsme využít skvělých průvodcovských služeb Mgr. Radka Musílka, mediálního koordinátora, novináře a učitele v Jedli, který je sám upoután na invalidní vozík. Žáci druhých ročníků se věnovali také tématu holocaustu za 2. světové války a navštívili představení organizované Živou pamětí besedu s paní Hanou Hnátkovou Lustigovou, která zažila nacistické běsnění ve třech koncentračních táborech. Několik žáků naší školy také navštívilo v prvním pololetí také Neviditelnou výstavu, kdy měli možnost zážitkovou formou poznat život osoby se zrakovým postižením. V rámci podpory vnímání jinakosti jako důležité lidské hodnoty proběhlo několik dalších akcí a besed na různorodá témata i ve druhém pololeté. Mezi ně lze zařadit např.: přednášku pracovníků APLy Praha Vnímáme jinak o specifickém vnímání, prožívání a komunikaci osob s autismem, která byla určena žákům 4. ročníků v rámci semináře psychologie (březen); dále besedu s interaktivním seminářem Jak se žije lidem s duševním onemocněním od o. s. Baobab, věnovanému duševnímu onemocnění (březen). V září a říjnu proběhlo testování prvních ročníku testem schopností (IST 2000R) a v období leden až březen 2012 testování třetích ročníků na profesní orientaci s následnými konzultacemi pro žáky i rodiče (v obou případech). V rámci profesního a kariérového poradenství bylo realizováno množství různorodých aktivit a metod. Školní psycholožka také úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní s návaznými aktivitami profesního a kariérového poradenství pro čtvrté ročníky. Novinkou letošního roku byla účast několika žákyň GJP na akci Girls Day (Gender Studies), kdy měla děvčata možnost seznámit se přímo v reálných firmách a institucích s profesemi, které jsou tradičně vnímány ve spojení s muži (práce ve stavebnictví, v IT, diplomacii, vědě apod.). Již tradičně spolupracovalo školní poradenské pracoviště v oblasti kariérového poradenství spol. Euroguidance. Proběhly také skupinové programy s prvními ročníky na téma učebních stylů jako prevence školní neúspěšnosti. Školní psycholožka se účastnila také několika setkání školních psychologů, která jsou několikrát ročně organizována Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4. Letošní spolupráce vyústila v setkání na GJP, jehož součástí byl seminář pro poradenské pracovníky na téma oceňujcícího ptaní (vedené Ing. Lukášem Kučerou, kariérovým poradcem). V závěru školního roku se uskutečnil třídenní projekt Bořeňovice pracovně relaxační pobyt, který byl určen žákům prvních ročníků a veden školní psycholožkou a vyučující Mgr. Klárou Thámovou. Cílem projektu bylo určité ozdravení vztahů u žáků prvních ročníků a sekundárním cílem bylo sebepoznání a posílení schopnosti spolupráce. Na výjezdu mimo GJP se žáci věnovali prvkům ergoterapie, hráli skupinové hry zaměřené na sebepoznání a spolupráci a měli prostor věnovat se reflexi uplynulého roku. Projektu se zúčastnilo 15 žáků. Školní psycholožka se také aktivně účastnila všech termínů Dnů otevřených dveří, kde prezentovala službu školního poradenského pracoviště. Stejně tak byla k dispozici na všech termínech třídních schůzek s rodiči žáků. V dubnu 2014 participovala také na přijímacích pohovorech pro uchazeče o studium na GJP v roce 2014/15. Výchovná poradkyně RNDr. A. Koktová, CSc. se věnovala zejména práci s talentovanou mládeží v rámci Středoškolské odborné činnosti, ekologickým aktivitám a soutěžím, podpoře zdravého výroční zpráva o činnosti školy 15

16 životního stylu, charitativní činnosti školy a podpoře žákům 4. ročníků v oblasti poradenství o následném vzdělávání. Ve školním roce 2013/14 došlo ke kontaktu školního poradenského pracoviště s mnoha institucemi Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1, 2 a 4, Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ, Nadace Jedličkova ústavu, Euroguidance, PedFUK, FFUK, APLA Praha, Rytmus, Asistence, o.s., o. s. Baobab, Institut pro NLP, Centrum kompetencí, aj. Školní rok 2013/14 se jeví jako po všech stránkách velmi zdařilý a pestrý na poskytované služby. Největšího rozvoje dosáhlo školní poradenské pracoviště v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vysoké úrovni pracuje také v oblasti kariérového poradenství. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova je na naší škole realizována v podobě předmětu výchova k udržitelnému rozvoji. Více viz bod 5/V níže 4. Multikulturní výchova V současném světě, který se zmenšuje a umožňuje kontakt odlišných skupin, považujeme za stěžejní téma multikulturní výchovy vedoucí k pochopení odlišného, zvýšení respektu a tolerance k jinakosti. Ani prostředí GJP není výjimkou. Právě školu chápeme jako místo, kde dochází k výchově a utváření multikulturního cítění a trvalých hodnot vzájemného respektu a porozumění. Škola tak působí jako společnost v malém a dává vzor žákům jak čerpat inspiraci z národnostní plurality. Škola také může poukázat na chyby z minulosti a nastínit svým žákům nové globální perspektivy. Žáci na GJP pocházejí z odlišných kulturních a národnostních prostředí, která s sebou nesou typické hodnoty, zvyky a tradice. GJP využívá pestrosti složení žáků z rozličných kulturních zázemí k podnícení tolerance a k posílení zájmu o jiné kultury a vlivy. Odlišné je chápáno jako obohacení, GJP vítá a oceňuje odlišnost. Již v rámci adaptačního programu pro první ročníky je důležité vzájemné přijetí všech jednotlivců do třídního kolektivu. O tom, že je pro všechny na GJP multikulturalita hodnotou, svědčí prostor, který je žákům v průběhu studia dán, aby se podělili se o své kořeny se spolužáky (např. akce Multikulturní trh). Děje se tak ať již v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.) v rámci výchov (estetické či hudební) či v průběhu četných mimoškolních činností (besed, diskusí apod.). Také propojenost školy s rodiči hraje v této oblasti velkou roli. Z výše uvedeného vyplývá, že je prostředí na GJP jinakosti nakloněno a vzájemné obohacování podporuje. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji je realizována na naší škole jako samostatný vyučovací předmět s jednohodinovou týdenní dotací v prvním a ve druhém ročníku. Jeho vzdělávací obsah vychází především z průřezového tématu RVP G environmentální výchova. Je vyjádřením snahy školy pěstovat v žácích zodpovědný a aktivní přístup k životnímu prostředí. Dvouletý výchovně vzdělávací cyklus uzavírá týdenní ekologický pobyt na Šumavě ve Stožci / /, který již tradičně zahrnuje mnoho aktivit např. terénní práce, studium materiálu binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, celodenní výlet autobusem aj. Mezi další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily např.: - účast v soutěži Sapere vědět jak žít - tříčlenný tým složený z žáků 4. ročníků postoupil do celostátního kola konaného na Magistrátu hl.m. Prahy B. Zemanová, T. Sedláčková 1. místo a zvláštní cena poroty za inspirativní nápad u příležitosti Mezinárodního roku krystalografie /KEV/ výroční zpráva o činnosti školy 16

17 - D. Káčerek, K. Vodňanský, V. Stanislavchuk 2. místo, L. Rega, M. Kratochvílová 3. místo v soutěži Máme rádi přírodu /Hnutí Brontosaurus/ - Greenpeace besedy s žáky prvních a druhých ročníků a na téma Arktida změna klimatu a Uhlí a energetika v ČR. Naše škola je nositelem Čestného uznání za dlouhodobou práci v oblasti přírodních věd uděleného Ministerstvem životního prostředí. 6. Školy v přírodě, vzdělávací, výměnné a poznávací zájezdy, sportovní kurzy místo termín Počet žáků zaměření Lipno n./vlt Škola v přírodě, adaptační kurz 1. ročníků Paříž (FRA) Poznávací zájezd New York (USA) Výměnný pobyt žáků GJP a GLHS (Gregorio Luperon High School) Hochficht (SRN) Lyžařský kurz 1. ročníků Valmeinier-Risoul (FRA) Lyžařský kurz 2. a 3. ročníků Amsterdam (NL) Výměnný pobyt žáků GJP a Amstrdamského lycea Stožec Ekologický pobyt 2. a 3. ročníků 7. Mimoškolní aktivity Grafický kroužek grafický kroužek otevřený pro všechny žáky školy GJP Voices - studentský pěvecký sbor pěvecký kroužek otevřený pro všechny žáky, pedagogy a absolventy školy GJP sport team sportovní kroužek otevřený pro všechny žáky, pedagogy a absolventy školy GJP golfový tým sportovní kroužek otevřený pro všechny žáky 8. Soutěže začala P. Oktábcová zpracovávat téma pro SOČ, a to na PřF UK, katedra buněčné biologie. Tématem výzkumu je genetika Xenopus laevis /problematika kmenových buněk/. Tuto práci ve školním roce 2013/2014 dokončila a získala následující ocenění: místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti obor 04 Biologie udělena Cena Učené společnosti České republiky za významný výsledek tvůrčí práce ve výzkumu účast v 36. celostátní přehlídce SOČ v Plzni 5. místo Celorepubliková výtvarná a literární soutěž Voda pro život (Ministerstvo životního prostředí) Zuzanna Issa 2. místo, T. Sedláčková 3. místo - účast v soutěži Sapere vědět jak žít - tříčlenný tým složený z žáků 4. ročníků postoupil do celostátního kola konaného na Magistrátu hl. m. Prahy B. Zemanová, T. Sedláčková 1. místo a zvláštní cena poroty za inspirativní nápad u příležitosti Mezinárodního roku krystalografie /KEV/ výroční zpráva o činnosti školy 17

18 - D. Káčerek, K. Vodňanský, V. Stanislavchuk 2. místo, L. Rega, M. Kratochvílová 3. místo v soutěži Máme rádi přírodu /Hnutí Brontosaurus/ 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu ECNAIS Evropská rada národních asociací nezávislých škol, Státy EU, Norsko Ředitel školy zastupuje z pozice místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ve výkonném výboru ECNAIS Partnerská škola GJP, výměnný program Gregorio Luperon High School, USA New York City - USA Het Amsterdams Lyceum Nizozemsko Partnerská škola GJP, výměnný program Gesamtschule mit gymnasialer Německo Partnerská škola GJP, výměnný program Oberstufe Rathenow Zespól Szkól Gorzyce Polsko Projekt COMENIUS Torbah Subasi Mustafa Topalan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi - Turecko Stredná odborná škola technická Poprad Slovensko 10. Spolupráce GJP s partnery GJP je aktivním členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS Ředitel školy je místopředsedou SSŠČMS pro zahraniční spolupráci (organizace ECNAIS a public relations - GJP se věnuje charitativní činnosti v rámci projektů Sluníčkový den a Lékaři bez hranic a spolupracuje s těmito charitativními organizacemi: Sluníčkový den je veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny organizovaná celorepublikově nadačním fondem Rozum a cit, s nímž naše škola tradičně dlouhodobě spolupracuje. Letos se sbírky zúčastnilo 20 žáků a přispěli k celkovému výtěžku sbírky částkou 5 188,- Kč byli dva žáci naší školy pozváni na setkání s pěstouny a jejich rodinami na plavbu parníkem Orca po Vltavě. Lékaři bez hranic byla navázána spolupráce s touto organizací, žáci celkově poukázali částku ,-Kč GJP spolupracuje s Vysokou školou chemicko technologickou: - každé pololetí v laboratořích této školy konají naši žáci laboratorní cvičení z chemie - odborníci z této školy realizují u nás přednášky např Co vše byste měli vědět o mléčných výrobcích a tucích - k velmi oblíbeným mezi žáky patří Hodiny moderní chemie - jsme pravidelnými účastníky soutěže Chemie je cool!, kde naše žákyně K. Boukalová získala již několik ocenění - v neposlední řadě se zúčastňujeme i Letní školy chemie výroční zpráva o činnosti školy 18

19 11. Další aktivity Grantová politika 1. Název projektu 2013/2014 Květinová výzdoba domů okna směřující do veřejných prostranství na P-1 Zelená škola osázení oken květinami) Za podpory MČ-P Grafický kroužek MČ-P /2014 GJP Voices studentský pěvecký sbor MČ-P1 4. OPPA Vzdělávání na dotek ESF 5. OPPA Rozpoznej svoje schopnosti ESF 6. Partnerství škol COMENIUS Dům zahraničních služeb (NAEP) Proběhlé akce škola v přírodě Lipno, projektová výuka žáci GJP obsadili 2. a 3. místo ve výtvarné soutěži Máme rádi přírodu (hnutí Brontosaurus) návštěva Paříže (společná akce s Gymnáziem Jaroslava Seiferta) testy Vektor pro 1. ročník diagnostika 1. ročníků - IST testy výměnný program Praha Amsterdam (výměnný pobyt nizozemských studentů v Praze) den otevřených dveří 1. termín Živá paměť beseda s H. Hnátovou (koncentrační tábory) koncert pro 2. ročníky: Mozart (Symfonie č. 40 g moll) den otevřených dveří 2. termín účast na veletrhu škol Schola Pragensis den otevřených dveří 3. Termín koncert pro 3. ročníky: Bartholdy (Symfonie Italská ) vánoční bruslení multikulturní trh laboratorní cvičení z chemie na VŠCHT den otevřených dveří 4. termín vzpomínka na Jana Palacha, předání ocenění aktivním žákům přednáška Zdeňka Bezecného Šlechta v době občanské době seminář o učebních stylech pro 1. ročníky kam ptáci letí (vzdělávací projekt ve spolupráci s Ornitou) beseda s J. Kmentou (investigativní novinář a spisovatel) maturitní ples moderní hodiny chemie pro ročník (spolupráce s VŠCHT) den otevřených dveří 5. termín den otevřených dveří 6. termín lyžařský kurz pro 1. ročník (Hochficht Rakousko) Bezpečnostní hrozby současnosti (přednáška R. Makariusové z MUP) koncert pro 2. ročníky: Čajkovskij (Symfonie Patetická ) účast školního týmu v celostátní soutěži SAPERE vědět, jak žít výroční zpráva o činnosti školy 19

20 lyžařský kurz pro ročník (Risoul Francie) účast školního týmu na 19. Pražském studentském summitu charitativní akce "Rozum a cit" na pomoc pěstounským rodinám turnaj GJP ve futsalu Memoriál Radka Donáta 22., kolo přijímacího řízení žákyně P. Oktábcová se umístila na 1. místě v krajském kole SOČ (obor biologie), v celostátním kole získala 5. místo 28., kolo přijímacího řízení koncert pro 3. ročníky: Dvořák (Symfonie Novosvětská ) Art session Gymnázia Jana Palacha (kulturní večer nejen pro žáky a jejich rodiče) žákyně P. Oktábcová získala cenu Učené společnosti ústní maturitní zkoušky v jarním termínu jarní škola mediálních studií (účast žáků na kurzu Metropolitní univerzity) Amsterdam Praha (výměnný pobyt našich žáků v Amsterdamu) Comenius (partnerská schůzka v Polsku) předání maturitních vysvědčení Novoměstská radnice žákyně T. Sedláčková získala zvláštní cenu poroty v soutěži Klubu ekologické výchovy k Mezinárodnímu roku krystalografie setkání s důstojníkem US Marine Corps and Navy (absolventka GJP) ekologický pobyt ve Stožci na Šumavě pro 2. Ročníky slavnostní setkání s rodiči refektář emauzského opatství projektové dny na GJP V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce se inspekční činnost ČŠI nekonala. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Kromě standardních a periodických kontrol ze strany PSSZ a VZP, žádné jiné kontroly na GJP neproběhly výroční zpráva o činnosti školy 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více