Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam."

Transkript

1 Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval o ukládání aktuálních podkladů pro jednání Výboru na interním webu, kam budou mít přístup členové Výboru NS MAS a všichni zástupci MAS po zadání hesla, a kde se budou zveřejňovat také podklady k chodu NS MAS. Foltýnová prezentovala finální podobu programu: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 2. Jednací řád Výboru aktualizace, schválení, podpis etického kodexu 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích Výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP - Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z - Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist OP VVV - Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková členů Výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 4. Z ohlasů Valné hromady NS MAS zadání pro PS Stanovy sjednocení formulací stanov, jednacího a volebního řádu VH obsazení Výboru pouze členy = členskými MAS systém náhradníků ve Výboru význam funkce předsedy a místopředsedů s ohledem na statutární orgán, tvorba předsednictva usnášeníschopnost a minimální kvorum při volbách a při schvalování usnesení podrobné nastavení krajských nominací, tvorba síly mandátu, vzdání se mandátu 5. Svolání Valné hromady NS MAS k projednání k níže uvedeným bodům stanovení výše členských příspěvků na rok 2015 rozpočet NS MAS na rok 2015 sídlo NS MAS 6. Činnost NS MAS aktivity NS MAS informovanost členské základny

2 Strana 2/13 systém přenosu informací od členské základny chod kanceláře NS MAS pracovní pozice, místa kanceláří 7. Nominace za NS MAS definice základních mantinelů práce všech nominovaných, nová pověření za NS MAS 8. Pracovní skupiny vymezení jejich činnosti a pověření zpravodajů z členů Výboru, dohled nad jejich zapojením do oponentury pravidel a metodik 9. Členové Výboru odpovědnost za rozhodování, možnost pojištění 10. Hospodaření NS MAS zprávy o průběhu na každém Výboru 11. Návrh plánu práce Výboru 12. Různé spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích TV PRIMA - Roadshow, Magazín, Spoty Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Země živitelka - pověření k přípravě účasti NS MAS prezentace na seminářích IROP ČSÚ informace a tabulka Memorandum s ASZ Žádost o SHP soubory 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/66: Výbor NS MAS schvaluje zúžení programu jednání Výboru pouze na bod 3 Příprava Valné hromady NS MAS a bod 4 Různé. Usnesení 2/66: Výbor NS MAS schvaluje doplnění zprávy o vyjednávání o zásluhu NS MAS na vyhlášení 22. kola projektů spolupráce. Usnesení 4/66: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění účetní závěrky, rozvahy, přílohy k DP a zápisu z inventury NS MAS jako podklad na VH. Usnesení 5/66: Výbor NS MAS schvaluje využít daňového poradce při zpracování daňového přiznání. Usnesení 7/66: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem práce pro předložení na VH. Usnesení 8/66: Výbor NS MAS schválil návrh pro Valnou hromadu na výši členských příspěvků Kč. Usnesení 9/66: Výbor NS MAS schvaluje podporu Romana Hakena a Zuzany Brzobohaté ve volbách do Evropského hospodářského sociálního výboru. Usnesení 11/66: Výbor NS MAS schvaluje předložení návrhu rozpočtu 2015 po projednaných dílčích úpravách v podkladech na VH NS MAS. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům Výboru Nebylo zadáno Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) probíhá Úkol 11/63: Poslat přehled 10 skupin sociálně vyloučených lokalit jako podklad pro MAS. Splněno Úkol 4/64: Zpracovat textovou informaci o vyjednávání na VH. Termín: 2/2015 Splněno

3 Strana 3/13 Úkol 1/65: Kontaktovat střediska, zjistit stav pohledávek jednotlivých MAS, sestavit dopis a navrhnout Dohodu o narovnání s odkazy na skutečnosti, které plnění projektu Zelená úsporám provázely. Splněno Úkol 3/65: Výbor NS MAS připraví společně s regionálními partnery podklad pro společné prohlášení, aby prioritou IROP pro PO 4 byly strategie SCLLD v rámci obecných cílů programu. Splněno Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Pokračuje Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědná: Florian Pokračuje Úkol 5/63: Poslat příklady (Estonsko, Skotsko a Švédsko) EVP pro zástupce NS MAS ČR. Zodpovědná: Sršeň Splněno Úkol 2/65: Dodat zápis z posledního jednání ELARD v českém jazyce. Zodpovídá: Sršeň Splněno 2. Jednací řád Výboru Předseda zaslal návrhy změn jednacího řádu Výboru, do kterých byly zapracovány návrhy změn Makovičky. Dufková zařadit do Jednacího řádu termín, do kdy se mají zasílat podklady na Výbor NS MAS. Makovička požádal o vyřazení jednacího řádu a etického kodexu z programu jednání Výboru s tím, aby byly projednávány až v návaznosti na upravené znění Stanov. Pošmurný navrhnul, aby byl jednací řád Výboru spolu s etickým kodexem předán PS Stanovy k dopracování. Proběhla diskuze ohledně jednacího řádu Výboru, do které se zapojila většina členů Výboru s návrhy na změny v jednacím řádu související se změnou Stanov NS MAS. Podněty budou předány jako dílčí podklad pro jednání PS Stanovy. Dále se diskutovalo o etickém kodexu, který vznikl již v minulosti a uvažovalo se o jeho aktualizaci a začlenění do jednacího řádu. Usnesení 1/1: Výbor NS MAS schvaluje pověřením zpracování jednacího řádu do finální podoby PS Stanovy v návaznosti na novou verzi Stanov. Do té doby se budou jednání Výboru řídit současným jednacím řádem až do okamžiku schválení aktualizovaného jednacího řádu a schválení aktualizovaných Stanov. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0 Makovička vyjádřil své připomínky k etickému kodexu zastaralost, neaktuálnost. Byla vedena diskuze hlavně mezi Makovičkou a Kristem. Polášek konstatoval důvody vzniku etického kodexu v minulosti nutnost korigovat jednání členů Výboru v prvopočátcích jeho činnosti, dnes je již neaktuální. Za porušení etického kodexu není žádný reálně vymahatelný postih.

4 Strana 4/13 Úkol 1/1: Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou následně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: Polášek, Makovička Usnesení 2/1: Výbor NS MAS schvaluje zrušení etického kodexu a začlenění jeho důležitých pasáží do jednacího řádu Výboru NS MAS. Pro:8 Proti: 4 (Krist, Kopecký, Čarková, Florian) Zdržel se: 1 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného Viz. Příloha č. 1 Zpráva předsedy v podkladech jednání Výboru týkající se chodu NS MAS a jednotlivých jednání do Zpráva místopředsedy Krista Brno Koordinační schůzka k projektu resilience s Foltýnovou Tábor Jarní škola Národní sítě zdravých měst (NSZM) - doporučil organizaci pro budoucí spolupráci Ostrava Konference k Teritoriálním paktům zaměstnanosti. Doporučil členům Výboru kontaktovat pakty v regionech, které jsou dobrými partnery v OP Zaměstnanost Praha Národní stálá konference (NSK) - nekonečné diskuze k OP Praha Výbor pro EU Rady vlády pro NNO (RVNNO)- prezentace všech ŘO, které mají vliv na NNO Ostrava, Hradec králové, Zlín, Pardubice Semináře IROP - účast lidí, mají velký zájem o nové informace. Zpráva místopředsedy Floriana Florian informoval, že projekt AGORA byl podán. Zpráva prezidenta ELARD (Sršeň) ENRD (Evropská síť pro rozvoj venkova) seminář o Stakeholders Involvement - tématem bylo, jak zahrnou všechny aktéry do rozvoje venkova, tvorby strategií v rámci MAS atd., řešení způsobu nastavení národních sítí MAS, celostátních sítí pro venkov - hovořilo se o sociální inkluzi. Z workshopu pořízen zápis, Kolářová dodá v češtině. Schůzka EVP (Evropský venkovský parlament) - byl přečten seznam zemí, které ještě nepřispěly svými náměty k tématu EVP. Dojde ke schůzce s Kavalou (SPOV), otázka příspěvku předmětem dalšího jednání výboru SPOV. Aktuálně je zaslán dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi s oficiálním pozváním na EVP. Estonsko Seminář o programovém období na evropské úrovni. Estonsko se bude ucházet o předsednictví ELARD pro rok 2016/2017 spolu se Švédskem, Maďarskem a dalšími. nadcházející týden První seminář podskupiny Leader - bude řešen problém s IROP. Projekt Gruzie - postoupil do druhého kola. Sršeň představil projekt Erasmus+ s názvem Mladí přináší inovace na venkov (Unlocking youth-led innovation in Rural Areas), který má na starosti Guthová. Celková výše rozpočtu na celý projekt je , zálohově stoprocentně financován. Partneři Španělsko, Irsko, Itálie, Francie. Dva lidé z NS MAS a DPP. Projekt se podává Pošmurný navrhl způsob chování u projektu, každý projekt by měl mít svého zpravodaje od samého začátku, který bude mít zodpovědnost a bude podávat základní informace.

5 Strana 5/ SMS ČR (Sršeň) vyvolal jednání na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, předmětem jednání s generálním ředitelem bylo zařazení opatření 1.3, do osy 4 IROP. Na základě dohody bude ze strany GŘ HZS zasláno souhlasné stanovisko na ministerstvo vnitra a také na MMR. Makovička podporuje stanovení podmínek při žádosti o zapojení NS MAS do projektů. Sršeň odešel Usnesení 3/1: Výbor NS MAS schvaluje, aby se NS MAS zapojila do projektu Erasmus+. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení 4/1: Výbor NS MAS schvaluje pověření Poláška jako zpravodaje k projektu Erasmus+ a zajištěním zapracování připomínek členů Výboru do žádosti projektu Erasmus+. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení 5/1: Výbor NS MAS schvaluje podepsání žádosti a doplňující dokumentace projektu Erasmus+ předsedou NS MAS s podmínkou, že obsah projektu bude po rozeslání členům Výboru elektronickou formou odsouhlasen nejméně 7 členy Výboru. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian Florian informoval o jednání Platformy CLLD, které se dvakrát zúčastnil, svolává MMR (Mgr. František Kubeš - vedoucí oddělení urbánní politiky odboru rozvoje a strategie regionální politiky) zástupci všech ostatních ministerstev, SZIF a NS MAS. Za NS MAS se účastnili Špiková, Florian, Pošmurný. Na jednáních se řeší, jakým způsobem budou technicky vyhlašovány výzvy MAS. Diskutuje se systém obsahu výzvy, její přílohy, přístupy do monitorovacího systému. Byly navrženy lhůty na vyhlašování výzev, vše vychází z metodik. Příjem žádostí na MAS bude probíhat vždy elektronicky přes monitorovací systém, každý žadatel bude mít zřízen přístup do monitorovacího systému MS a bude muset mít elektronický podpis. Florian v tomto vidí problém u některých žadatelů. Budou sjednoceny kompetence MAS pro jednotlivé řídící orgány OP, dále se diskutuje, jakým způsobem se mají MAS účastnit kontrol na místě realizace projektu. NSK Komora CLLD Zástupkyně MMR na jednání potvrdila uznatelnost režijních nákladů MAS - MZDY zpětně od , OSTATNÍ NÁKLADY od data vyhlášení výzvy na režijní výdaje (předpoklad ). Kopecký se dotazoval, kde bude alokace rezervována. Pokud se alokace vyčerpá, jestli bude v dalších letech na režijní náklady. Pošmurný reagoval, že u alokace na realizaci projektů a také u režijních nákladů se bude definovat roční alokace v rámci finančního plánu. Poměr mezi roky, který si MAS definují, bude muset být minimálně dodržen (může být překročen, počítá se s pravidlem n+1, a to samé u režií. MAS bude připravovat finanční plán na předběžnou alokaci, která bude vycházet z tabulky předběžných alokací (bude dodána MAS koncem dubna 2015), ve smlouvě s ŘO bude následně uvedena částka závazná pro MAS nemusí být shodná s předběžnou alokací. Při přípravě implementační části strategie bude uvedeno předběžné čerpání za každý rok. Výzva na podávání strategií se bude vyhlašovat od do (ŘO si tímto umožní změnu výzvy v případě chyb). V případě opravy výzvy bude nová výzva vyhlášena od V případě správnosti bude

6 Strana 6/13 původní výzva prodloužena. Posledním termínem pro příjem žádostí na realizaci strategie je Dvořáková se dotazovala, jestli se bude indikativní alokace vyvíjet v čase, tzn. pokud MAS předloží strategii až v průběhu roku 2017, pořád bude mít k dispozici plnou alokaci na OP? Pošmurný odpověděl, že tohle se zatím neřeší, ale předpokládá se, že bude dodržován stav předběžných alokací s tím, že nerozdělené finance budou využity jako výkonnostní rezerva a odměna MAS po konci výběru, které budou úspěšně realizovat. Florian dále doplnil, že byly zvažovány na jednání limity na mzdy a vybavení. Pošmurný upozornil na udržitelnost velkých investic (auto, velké multifunkční kancelářské stroje apod.) od ukončení projektu 5 let. Řeší se technicky možnost, že by se vyhlásila zvlášť separátní výzva na vybavení MAS, zvlášť oddělená od režijních nákladů. Pošmurný upozornil na základě otázky Charouzka, že operativní leasing bude možným způsobilým výdajem v režijních nákladech. Florian informoval o PRV, kdy ministerstvo schválilo přepočet indikativní alokace pro MAS na 75 % plocha území a 25 % počet obyvatel. Dále se řešil původní návrh rozdělení na zemědělskou půdu a lesy, nyní se bere území jako celek. Florian navrhl otevření PS LEADER pro ty, co mají zájem, už s tím někdy pracovali a mají zkušenosti, ne pro ty, co chtějí jen informace pro svoji MAS. Rozdělit členy Výboru, aby zastupovali jednotlivé OP v PS. Řešení práce Pracovních skupin NS MAS bude hlavním bodem dalšího jednání Výboru. Bude se konat první z jednání ERND v Bruselu, kde bude NS MAS zastupovat Florian. ERND bude usilovat o tlak ze strany komise na jednotlivé DG, aby sjednotili svůj názor na problematiku CLLD. IROP - Václav Pošmurný viz. Příloha č. 2 Zpráva IROP v podkladech a zápis. Kopecký se dotazoval na programový dokument IROP, některé indikátory mu připadají vysoké, vůle v průběhu let od ŘO omezovat. Pošmurný sdělil, že indikátory v jednotlivých SC se nás netýkají dle hodnot, ale pouze obsahem. Záleží na MAS, co si naplánují a k čemu se zaváží. Dále doplnil, že indikátory výstupu jsou pro MAS stěžejní. Indikátory výsledků jsou pro celý OP. Charouzek se dotazoval na datum, kdy bude ministerstvo ochotné sdělit definitivní alokaci. Pošmurný vysvětlil, že se tabulka předběžných alokací bude definována na základě vzorců, které budou součástí MPIN, který bude zveřejněný na konci dubna. Špiková doplnila, že první milník bude , zatím nikdo neřeší druhé kolo standardizace. Pokud nebude dojednáno 2. kolo standardizace, nebude MAS po vpuštěna do systému. Kopecký navrhl, aby se dotazy podávaly přes elektronický formulář, aby se nedublovaly. Špiková doporučila interní web. Špiková informovala, že do musí všichni doplnit žádosti o standardizaci a vypořádat připomínky uvedené v chybnících. Vypořádání prvních žádostí trvalo dlouho, protože SZIF neměl žádné referenční příklady. Čím dříve se standardizace podá, tím bude delší doba na dopracování nebo opětovné podání. Firma DHV (oponent výzvy č. 2 OP TP) konzultuje prvních 50 strategií jako pomoc MAS, aby byly strategie kvalitnější. Termín pro hodnocení prvních 50 strategií je do konce dubna. MMR bude konzultovat tak, aby byla přímá konzultace s danou MAS, veřejně jen obecný přehled opakovaných nedostatků a doporučení. Ondráčková se dotazovala, jestli se může stát, že MAS neprojdou prvním kolem. Pošmurný uvedl, že je krátký termín 10 dní na doplnění strategií, v rámci stejného kola výzvy se však může podat žádost znovu.

7 Strana 7/13 Florian požadoval obecný souhrnný přehled chyb, ale dle jednotlivých žádostí jsou chyby velice individuální v návaznosti na dílčí dokumenty každé z MAS. OP Z Markéta Dvořáková Viz. Příloha č. 3 Zpráva OP Z Dvořákové v podkladech jednání Výboru. Ve vzorci je počítáno v malé míře se SVL (sociálně vyloučená lokalita) a také s daty z nové Gabalovy zprávy, která je zapracována do vzorce (MPSV interně má data k dispozici, dále neposkytuje). Pošmurný doplnil SC 2.3. CLLD není postaven na řešení sociálně vyloučených lokalit, ale je připraven na řešení problémů OP Z v MAS prostřednictvím CLLD, tedy komunitou. Dvořáková připojila připomínku Hoška, který apeloval, že od března do prosince 2014 byla realizována aktivní politika zaměstnanosti, která mohla výpočty zkreslit, proto vyjednávací tým požaduje zahrnutí ledna a února 2015 do výpočtu. Dvořáková vysvětlila dvě hlavní řešené oblasti OP Z- odliv obyvatelstva z venkova a nevyhovující služby pro obyvatelstvo venkova. Krist se dotazoval, zda stále platí, že CLLD v OP Z může dělat celé spektrum SC OP Z. Dvořáková doplnila, že všechno kromě sociálních inovací a aktivní politiky zaměstnanosti (Úřad práce). Dvořáková dodala, že bude nutné školení k indikátorům hlavně měkkým, aby si MAS uvědomily, jak je to důležité. Pošmurný informoval, že proběhne druhé kolo připomínkování vzorce. Budou připraveny min. 3 varianty. OP VVV Markéta Pošíková Viz. Příloha č. 4 Zpráva OP VVV Pošíkové v podkladech jednání Výboru. Alokace na animaci, v rámci režií MAS, bude v MPIN přepočet podle počtu škol v rámci území MAS. Nebude zvláštní výzva v režijních nákladech na OP VVV. Školy jsou pro výpočet počítány na IČ, ne na jednotlivá zařízení (MŠ, ZŠ). Je zapotřebí pomoc školkám a malým školám, aby byly rovnocenné z hlediska čerpání dotace z OP VVV pomocí šablon. Ondráčková sdělila, že přepočet na IČ je diskriminační (malé školy na vesnicích jsou často sloučené MŠ a ZŠ do jednoho subjektu, ale v praxi sólo šablona bude určitě pro MŠ i sólo pro ZŠ = pro MAS dvojí práce, i když jedno IČ. Městské školy běžně i 4 ZŠ pod jedním IČ = 4 šablony do budoucna, ne jedna pro MAS 4x více práce nutno bojovat za počet šablon, které může daná škola podat a ne finance na animaci na počet IČ. Předpoklad prvního školení v září 2015, začátkem roku 2016 již mají být první šablony. Metodika výpočtu je stanovena dle IČ, snaha o získání oficiálních údajů od MŠMT, nepodařilo se. Jediná dostupná databáze na webu je od SMO, subjekty dostupné IČ. Špiková se pokusí po obdržení dat vytvořit dva modely, dle IČ a dle rozdělení na všechny ZŠ a MŠ sólo. Pošíková vysvětlila vznik investice v IROP do vzdělávání musí být s vazbou na OP VVV a provázanost a efektivnost atd. Do Dohody o partnerství se dojednalo, že musí být zpracovány pro vzdělávání v OPVVV místní akční plány (zkratka MAP). Místní akční plány (MAP) musí obsahovat, jak se bude zvyšovat kvalita vzdělávání krajských škol (SŠ) a místních škol (ZŠ, MŠ) a zároveň vazba na potřebné investice (IROP). V území by neměla být podpořena investice z IROP, která nebude v MAP. Kraje mají svého metodika, který koordinuje tvorbu KAP (krajských akčních plánů).

8 Strana 8/13 Do KAP se mají dostat informace z jednotlivých MAP v kraji. V KAP vazba na SŠ a zaměstnavatele. MŠMT dalo interní doporučení NUV (Národní ústav pro vzdělávání), aby vyzval kraje, aby do tvorby KAP jako jednoho zástupce zapojili krajské sítě MAS. MAP se musejí dělat, v harmonogramu bude výzva (viz. zpráva Pošíkové OP VVV v podkladech jednání Výboru). MAP se musí zpracovávat na velikost území ORP. Pokud bude žadatel MAS, dostane 100 % dotaci, pokud město tak 95 %. Lahoda uvedl, že údajně je v metodice napsáno, že bude podpořeno MAP za celé období. Pošíková uvedla, že cílem MAP je pokrýt celé území. Makovička vysvětlil, že počet MAP se týká SMO. Dvořáková se dotazovala na termín realizaci MAP. Pošíková reagovala, že od podání poběží způsobilé výdaje. Pošíková také informovala, že na podzim bude vyhlášena výzva na inkluzivní vzdělávání. Ondráčková shrnula, že pokud má MAS na svém území 3 ORP může podat 3 žádosti na MAP a dotazovala, zda existuje metodika MAP Pošíková reagovala, že se pracuje na metodice MAP. OP ŽP Jiří Krist Krist navázal na Pošíkovou s tvrzením, že výzvy nemohou být vyhlášeny. NOK (Národní orgán pro koordinaci) vydal 16 podmínek pro ŘO OP, které nikdo nesplnil. Představa je svolání Monitorovacího výboru v červnu po schválení OP v Bruselu, tento MV schválí pravidla, do měsíce po tomto výboru oficiální výzva (červenec). OP ve verzi 8. CLLD v OP ŽP původní představa filtrů zacílených do určitých typů území CHKO a NP a vyberou projekty určité velikosti a zkoncentrovali to na dvě opatření. MŽP už nechce s NS MAS jednat, jediná změna limitu z 30 na 50 MAS po úpravě dolní hranice alokace na zapojení. Ondráčková požádala o zjištění zájmu využití předpokládaných přidělených finančních prostředků u všech MAS, kterých se rozdělení alokací OP ŽP týká prostřednictvím tajemnice NS MAS. Makovička není spokojený se sofistikovaným vzorečkem, který je nesrozumitelný a nedopočitatelný. Úkol 2/1: Tajemnice požádá zainteresované MAS o vyjádření k jejich postupu v případě OP ŽP, zda se OP ŽP budou účastnit či nikoliv na základě dostupných podmínek implementace. Zodpovědný: tajemnice OP PIK - Ondráčková Viz Příloha č. 5 Zpráva OP PIK Ondráčková. Výzva spolu s registrací žádostí bude na začátku května Pošmurný ještě doplnil informaci k 16 bodům NOK, jež byly stanoveny v červnu 2014 a stanovily kritéria pro vyhlášení výzev v OP. Kanceláře NS MAS Krist podrobněji vysvětlil pojem resilience, což znamená odolnost regionální infrastruktury vůči vnějším vlivům (vichřice, záplavy, atd.). Na seminářích se bude řešit průnik pojmu resilience do strategií MAS. Průmět je tak široký, že zasahuje do všech témat strategií. Usnesení 6/1: Výbor NS MAS schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele (dodavatelské zajištění organizace semináře) v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích v jednotlivých krajích v maximální výši Kč na workshop. Pro: 9 Proti: 1 (Makovička) Zdržel se: 3

9 Strana 9/13 Krist připomenul druhou aktivitu projektu, kterou jsou konzultace minimálně 20 strategií MAS ve výši 40 hod na 1 strategii. Konzultace se poskytují v sídle nebo kanceláři MAS, která o to požádá. Usnesení 7/1: Výbor NS MAS schvaluje možnost přijetí mimořádného příspěvku od MAS na realizaci projektu v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích a pověřuje tajemnici vytvořením podkladového dokumentu. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:3 4. Svolání Valné hromady NS MAS k projednání k níže uvedeným bodům Pošmurný představil zkrácený navržený program jednání VH NS MAS včetně návrhu termínu a místa konání 1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS 2. Schválení členů mandátové a návrhové komise, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu a způsobu vedení diskuze 4. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2015 navrženo Kč 5. Rozpočet NS MAS na rok 2015 Termín a místo jednání bude při pořádání závěrečné konference k projektům spolupráce předpoklad 5.5. Praha. Usnesení 8/1: Výbor NS MAS schvaluje program jednání VH NS MAS na dva hlavní body Stanovení výše členských příspěvků a Rozpočet na rok Výbor NS MAS dále stanovuje termín a místo konání VH stejně jako konferenci k projektům spolupráce. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pošmurný informoval, že sídlo NS MAS je již schváleno Arcibiskupstvím pražským v Benešově. Do budoucna bude nutné najít univerzální sídlo NS MAS, aby se nemuseli přesouvat soudy, pojišťovny, atd. Špiková připomenula informaci k závěrečné Konferenci projektů spolupráce, prezentovat se bude KMAS, ale účastnit se musí všechny MAS, jinak budou porušeny podmínky projektu. Pošíková odešla 5. Ohlasy VH NS MAS - Zadání PS Stanovy Pošmurný představil diskuzi členů Výboru, která proběhla prostřednictvím mailové komunikace (16 A4). Florian navrhnul, z důvodu časové tísně, předat materiál PS Stanovy k zapracování. Usnesení 9/1: Výbor NS MAS schvaluje předat kompletní mailovou diskuzi členů Výboru jako podklad pro jednání PS Stanovy s úkolem zpracování variantního návrhu úpravy Stanov a pověřeným zpravodajem určuje za PS Stanovy Františka Kopeckého. Pro: 12 Proti: 1 (Dufková) Zdržel se: 0

10 6. Činnost NS MAS Strana 10/13 Pošmurný představil podkladový materiál činnosti NS MAS (viz. Příloha č. 6 Rozdělení kompetencí). 1/1 Výbor NS MAS bere na vědomí jmenování do pozice tajemnice Veroniku Foltýnovou. Krist navrhuje do budoucna odladit dvě tváře vedení NS MAS. Jedné jako statutární, která má nadhled a je složená z předsedů MAS. Druhé jako manažerské, která řeší provozní záležitosti MAS a je složená z manažerů MAS. V současně době se tváře míchají a nedělá to dobrotu jako navenek tak dovnitř organizace. Usnesení 10/1: Výbor NS MAS schvaluje pověřit dokumentem týkajícím se náplně činnosti NS MAS PS Vize a zároveň pověřením zpravodaje PS Vize Jiřím Kristem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 Pošmurný představil výběrové řízení na pozici analytika (viz. Příloha č. 7 Výběrové řízení analytik MZe) a navrhl členům Výboru, že se mohou účastnit výběru nového zaměstnance. Usnesení 11/1: Výbor NS MAS schvaluje výběrové řízení na pozici analytika projektu Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel: 2 Usnesení 12/1: Výbor NS MAS schvaluje termíny uvedené ve výběrovém řízení na pozici analytika projektu Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin. Pro: 8 Proti: 1 (Zemanová) Zdržel: 4 Zemanová chce být přítomna při výběrovém řízení. Pošmurný vysvětlil a popsal obsah smlouvy o účetnictví (viz. Příloha č. 8 Smlouva o účetnictví). Usnesení 13/1: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu s firmou TOSA s.r.o. na zpracování účetnictví a pověřením předsedy k podepsání smlouvy s firmou TOSA s.r.o. Pro: 11 Proti:0 Zdržel:2 Pošmurný přednesl objednávku k zajištění kancelářského místa pro tajemnici v Hanušovicích (viz. Příloha č. 9 Objednávka kancelář NS MAS). Usnesení 14/1: Výbor NS MAS schvaluje objednání kancelářského místa pro tajemnici u MAS Horní Pomoraví o.p.s. v Hanušovicích. Pro: 12 proti: 0 Zdržel: 1 Pošmurný informoval o návrhu na zřízení vlastní smlouvy na zajištění mobilních služeb. Usnesení 15/1: Výbor NS MAS schvaluje podepsání smlouvy s T-Mobile (dvě telefonní čísla s neomezeným paušálem a dvou mobilních internetů za celkovou cenu Kč s DPH za měsíc). Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pošmurný informoval, že NS MAS nevlastní žádné kancelářské vybavení, tajemnice Špiková disponovala svým osobním majetkem při výkonu funkce. Pošmurný přednesl cenovou nabídku notebooků a kancelářské elektroniky. Software bude zajištěn přes dotační programy na podporu NNO.

11 Strana 11/13 Usnesení 16/1: Výbor NS MAS schvaluje zajištění technického vybavení kanceláře NS MAS (dva notebooky, server a další příslušenství včetně potřebného software) s rozpočtem maximálně Kč s DPH. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Foltýnová informovala o změně situace v rámci pozic na projekt Resilience, kde nebyla finální domluva s již schválenou Zuzanou Vlasákovou (rodinné důvody) a navrhla obsadit pozici Olgou Špikovou, která s návrhem souhlasí a již teď na projektu spolupracuje. Usnesení 17/1: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnat Olgu Špikovou jako zaměstnance projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích na pozici organizátora v částečném úvazku max. 0,2 po dobu realizace projektu. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 1 7. Nominace za NS MAS Pošmurný představil tabulku nominací (zástupců za NS MAS v orgánech a výborech), ke které byla vedena diskuze ohledně změn některých jmenovaných zástupců (viz. Příloha č. 10 Přehled zastoupení). Úkol 3/1: Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit změna nominace do platformy pro CLLD - MMR. Zodpovědný: Florian Krist informoval, že se bude volit nová rada Národní sítě zdravých měst, a požádal o budoucí nominaci do této rady jako člen a Jaroslavu Mitášovou (MAS Rozkvět) jako náhradníka. Usnesení 18/1: Výbor NS MAS schvaluje změny zastoupení NS MAS v některých platformách, monitorovacích výborech a dalších orgánech a organizacích v návaznosti na změny ve vedení NS MAS a aktuální situaci v jednáních. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 9. Různé Memorandum s ASZ Pošmurný informoval o přípravě Memoranda s ASZ z důvodu deklarace spolupráce mezi organizacemi za účelem potvrzení spolupráce na vzniku a realizaci SCLLD v jednotlivých MAS. Usnesení 19/1: Výbor NS MAS schvaluje Memorandum s ASZ a pověřuje předsedu NS MAS jeho podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 1 možnost pojištění statutárního orgánu Proběhla diskuze ohledně Pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na případy, kdy pochybí statutární orgán. Měla by proběhnout poptávka, které společnosti a co přesně nabízí. Lahoda navrhl požádat o plošnou smlouvu jako s ČS pro MAS na základě zjištěných informací. spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně Špiková informovala, že NS MAS má možnost rozvoje spolupráce na Mendelově univerzitě vedoucí ke vzniku Memoranda přes kolegy z MAS v Jihomoravském kraji.

12 Strana 12/13 Úkol 4/1: Kontaktovat Mendelovu univerzitou v Brně a domluvit podmínky možné spolupráce. Zodpovědný: tajemnice, MAS Jihomoravského kraje TV PRIMA - Roadshow, Magazín, Spoty NS MAS kontaktoval zástupce TV PRIMA s komerční nabídkou na možnost prezentace přes mobilní Roadshow, Prima magazín a Spoty. Členové Výboru komerční nabídku dále aktivně šířit jednotlivým MAS nepodpořili. 2/1 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o nabídce TV Prima Spolek Aquarius-Vodnář, SAV NS MAS kontaktoval zástupce Spolku Aquarius-Vodnář SAV více viz Příloha č. 11 Spolek Aquarius Úkol 5/1: Pozvat zástupce SAV na seminář k projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s možností další spolupráce. Zodpovědný: tajemnice Země živitelka - pověření k přípravě účasti NS MAS Hlavním koordinátorem Země živitelky za NS MAS bude PS Public relations. Výstavního výboru v Českých Budějovicích se zúčastní Milan Oliva. Polášek nabídnul svou pomoc při přípravě Země živitelky Po ujednání podmínek s CSV budou MAS informovány. Úkol 6/1: Zjistit informaci kolik MAS z jednotlivých krajů má v plánu se přihlásit k prezentaci na veletrhu Země Živitelka Zodpovědný: Krajští zástupci Žádost o SHP soubory pro projekt SMS ČR Špiková informovala o žádosti organizace zpracovávající pro SMS ČR projekt týkající se MAS o shp data území MAS. Špiková doplnila, že NS MAS poskytuje data v.xls souboru s kody obcí navázanými na jednotlivé MAS (SHP nejsou poskytována). Na základě oficiální žádosti SMS ČR doporučila data poskytnout. Kuthanová doplnila, že SMS to má na projekty pro MAS a podpořila předání dat. Ostatní Níže jsou uvedeny dotazy paní Dufkové, které byly zaslány em, a em na ně bylo reagováno. Paní Dufková požádala o uvedení v zápise. na MMR existuje platforma pro CLLD v níž je zástupce NS MAS, řeší nové programové období zápisy (5x) jsou na NS - kde je to k nalezení? Zatím externí zápisy z jednání zveřejňovány nebyly, nově připravujeme logovanou část webu, kde budou k dispozici, stejně jako interní dokumenty spolku a průběžné informace o hospodaření spolku budou prezentovány projekty spolupráce na semináři - to už bylo někde zveřejněno, Bude to asi na MZe, že? Prezentaci bude dělat zřejmě asi KMAS, že? Zatím to vypadá na je v jednání - dojednává se systém prezentací - prezentovat bude ten, koho si pověří za každý projekt spolupráce, účast musí prokázat každá MAS v projektu vzorce pro výpočty alokací MAS projednává NS na MMR - kdo se tím zabývá a jak, prosím? Jaké modely jsou ze strany NS MAS podporovány? Pošmurný, Florian, Špiková v rámci platformy CLLD, podporovány jsou modely, které byly navrženy a projednány kdysi na Výboru IROP = na počet obyvatel, PRV = 25% počet obyvatel + 75 % plocha, OPŽP si stanovilo svůj vlastní, zde se podařilo snížit hranici akceptované částky na MAS na 1 mil u výsadby a 0,5 mil u invazivních

13 Strana 13/13 rostlin, OPZ dostali naši variantu vzorce (nezaměstnanost, SVL, počet obyvatel), pracují na své variantě, známá bude asi zítra či ve čtvrtek, zatím s námi neprojednali v každém případě se už nemluví o hranici počtu MAS. Stejně tak je již prokonzultován vzorec na režie MAS. Postup byl přednesen na jednání Výboru v Kyjově viz z IROP by mohly být uznatelné mzdové náklady od a režijní náklady od , je to jisté? Jisté to bude, až budete mít schválenou strategii k realizaci (dle podání žádosti za MAS nejdříve v 11/2015) a podepsanou smlouvu s IROP jinak výše citované termíny byly prezentovány v pátek všem KS MAS na Národní stálé konferenci a budou v zápise, nic jistějšího zatím není. Výzva na režie je již v harmonogramu výzev IROP. certifikace podáno 74 žádostí osvědčení nemá zatím nikdo - je vůbec potom reálné, aby byly všechny MAS certifikovány do listopadu? Certifikát budete potřebovat k podání žádosti o realizaci strategie (cca 7/2015) ty MAS, které podaly na počátku již mají zpět chybníky a nyní doplňují a první certifikáty se dají očekávat koncem dubna. Certifikovány budou jen ty, co podají žádost. Rozhodný termín bud , kdy končí příjem žádostí - kdo do té doby nepodá, nebude moci získat. Zatím není řešeno, že by bylo další kolo příjmu, je to na MZe. MAS podepsaly Dohody k Zelené úsporám. Peníze podle Dohody měly dostat do 30 dnů, zatím ale nedostaly, ač 30 dní již uplynulo. Proč tomu tak je? K datu konání Výboru chybí k řešení 27 MAS, kde někteří mají odepsáno a musí se vystavit nová FA nebo ještě nedošla smlouva v originále nazpět na NS MAS (termín od kdy se počítá 30 dní) nebo se dohoda ještě nepodepsala. Kdo je zodpovědný za předepsanou vratku dotace (MMR 2011 ve výši bezmála půl milionu Kč). Ve všem je odpovědný Výbor jako statutární zástupce organizace. Dle prohlášení Olgy Špikové na jednání Výboru na SZIFu, brala zodpovědnost za administrativní pochybení na sebe. Špiková informovala o pozdě odeslané Výroční zprávě a daňovém přiznání poskytovateli dotace, které bylo FÚ zhodnoceno jako porušení rozpočtové kázně, a tím také uveden odvod a penále, více viz. Zápis z jednání Výboru Konec jednání 17:05 Další jednání Výboru bude 12. května 2015 v Olomouci. Ověřil dne: Ondráčková Zemanová Zapsala: Veronika Foltýnová

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více