Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam."

Transkript

1 Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval o ukládání aktuálních podkladů pro jednání Výboru na interním webu, kam budou mít přístup členové Výboru NS MAS a všichni zástupci MAS po zadání hesla, a kde se budou zveřejňovat také podklady k chodu NS MAS. Foltýnová prezentovala finální podobu programu: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 2. Jednací řád Výboru aktualizace, schválení, podpis etického kodexu 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích Výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP - Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z - Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist OP VVV - Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková členů Výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 4. Z ohlasů Valné hromady NS MAS zadání pro PS Stanovy sjednocení formulací stanov, jednacího a volebního řádu VH obsazení Výboru pouze členy = členskými MAS systém náhradníků ve Výboru význam funkce předsedy a místopředsedů s ohledem na statutární orgán, tvorba předsednictva usnášeníschopnost a minimální kvorum při volbách a při schvalování usnesení podrobné nastavení krajských nominací, tvorba síly mandátu, vzdání se mandátu 5. Svolání Valné hromady NS MAS k projednání k níže uvedeným bodům stanovení výše členských příspěvků na rok 2015 rozpočet NS MAS na rok 2015 sídlo NS MAS 6. Činnost NS MAS aktivity NS MAS informovanost členské základny

2 Strana 2/13 systém přenosu informací od členské základny chod kanceláře NS MAS pracovní pozice, místa kanceláří 7. Nominace za NS MAS definice základních mantinelů práce všech nominovaných, nová pověření za NS MAS 8. Pracovní skupiny vymezení jejich činnosti a pověření zpravodajů z členů Výboru, dohled nad jejich zapojením do oponentury pravidel a metodik 9. Členové Výboru odpovědnost za rozhodování, možnost pojištění 10. Hospodaření NS MAS zprávy o průběhu na každém Výboru 11. Návrh plánu práce Výboru 12. Různé spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích TV PRIMA - Roadshow, Magazín, Spoty Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Země živitelka - pověření k přípravě účasti NS MAS prezentace na seminářích IROP ČSÚ informace a tabulka Memorandum s ASZ Žádost o SHP soubory 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/66: Výbor NS MAS schvaluje zúžení programu jednání Výboru pouze na bod 3 Příprava Valné hromady NS MAS a bod 4 Různé. Usnesení 2/66: Výbor NS MAS schvaluje doplnění zprávy o vyjednávání o zásluhu NS MAS na vyhlášení 22. kola projektů spolupráce. Usnesení 4/66: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění účetní závěrky, rozvahy, přílohy k DP a zápisu z inventury NS MAS jako podklad na VH. Usnesení 5/66: Výbor NS MAS schvaluje využít daňového poradce při zpracování daňového přiznání. Usnesení 7/66: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem práce pro předložení na VH. Usnesení 8/66: Výbor NS MAS schválil návrh pro Valnou hromadu na výši členských příspěvků Kč. Usnesení 9/66: Výbor NS MAS schvaluje podporu Romana Hakena a Zuzany Brzobohaté ve volbách do Evropského hospodářského sociálního výboru. Usnesení 11/66: Výbor NS MAS schvaluje předložení návrhu rozpočtu 2015 po projednaných dílčích úpravách v podkladech na VH NS MAS. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům Výboru Nebylo zadáno Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) probíhá Úkol 11/63: Poslat přehled 10 skupin sociálně vyloučených lokalit jako podklad pro MAS. Splněno Úkol 4/64: Zpracovat textovou informaci o vyjednávání na VH. Termín: 2/2015 Splněno

3 Strana 3/13 Úkol 1/65: Kontaktovat střediska, zjistit stav pohledávek jednotlivých MAS, sestavit dopis a navrhnout Dohodu o narovnání s odkazy na skutečnosti, které plnění projektu Zelená úsporám provázely. Splněno Úkol 3/65: Výbor NS MAS připraví společně s regionálními partnery podklad pro společné prohlášení, aby prioritou IROP pro PO 4 byly strategie SCLLD v rámci obecných cílů programu. Splněno Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Pokračuje Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědná: Florian Pokračuje Úkol 5/63: Poslat příklady (Estonsko, Skotsko a Švédsko) EVP pro zástupce NS MAS ČR. Zodpovědná: Sršeň Splněno Úkol 2/65: Dodat zápis z posledního jednání ELARD v českém jazyce. Zodpovídá: Sršeň Splněno 2. Jednací řád Výboru Předseda zaslal návrhy změn jednacího řádu Výboru, do kterých byly zapracovány návrhy změn Makovičky. Dufková zařadit do Jednacího řádu termín, do kdy se mají zasílat podklady na Výbor NS MAS. Makovička požádal o vyřazení jednacího řádu a etického kodexu z programu jednání Výboru s tím, aby byly projednávány až v návaznosti na upravené znění Stanov. Pošmurný navrhnul, aby byl jednací řád Výboru spolu s etickým kodexem předán PS Stanovy k dopracování. Proběhla diskuze ohledně jednacího řádu Výboru, do které se zapojila většina členů Výboru s návrhy na změny v jednacím řádu související se změnou Stanov NS MAS. Podněty budou předány jako dílčí podklad pro jednání PS Stanovy. Dále se diskutovalo o etickém kodexu, který vznikl již v minulosti a uvažovalo se o jeho aktualizaci a začlenění do jednacího řádu. Usnesení 1/1: Výbor NS MAS schvaluje pověřením zpracování jednacího řádu do finální podoby PS Stanovy v návaznosti na novou verzi Stanov. Do té doby se budou jednání Výboru řídit současným jednacím řádem až do okamžiku schválení aktualizovaného jednacího řádu a schválení aktualizovaných Stanov. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0 Makovička vyjádřil své připomínky k etickému kodexu zastaralost, neaktuálnost. Byla vedena diskuze hlavně mezi Makovičkou a Kristem. Polášek konstatoval důvody vzniku etického kodexu v minulosti nutnost korigovat jednání členů Výboru v prvopočátcích jeho činnosti, dnes je již neaktuální. Za porušení etického kodexu není žádný reálně vymahatelný postih.

4 Strana 4/13 Úkol 1/1: Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou následně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: Polášek, Makovička Usnesení 2/1: Výbor NS MAS schvaluje zrušení etického kodexu a začlenění jeho důležitých pasáží do jednacího řádu Výboru NS MAS. Pro:8 Proti: 4 (Krist, Kopecký, Čarková, Florian) Zdržel se: 1 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného Viz. Příloha č. 1 Zpráva předsedy v podkladech jednání Výboru týkající se chodu NS MAS a jednotlivých jednání do Zpráva místopředsedy Krista Brno Koordinační schůzka k projektu resilience s Foltýnovou Tábor Jarní škola Národní sítě zdravých měst (NSZM) - doporučil organizaci pro budoucí spolupráci Ostrava Konference k Teritoriálním paktům zaměstnanosti. Doporučil členům Výboru kontaktovat pakty v regionech, které jsou dobrými partnery v OP Zaměstnanost Praha Národní stálá konference (NSK) - nekonečné diskuze k OP Praha Výbor pro EU Rady vlády pro NNO (RVNNO)- prezentace všech ŘO, které mají vliv na NNO Ostrava, Hradec králové, Zlín, Pardubice Semináře IROP - účast lidí, mají velký zájem o nové informace. Zpráva místopředsedy Floriana Florian informoval, že projekt AGORA byl podán. Zpráva prezidenta ELARD (Sršeň) ENRD (Evropská síť pro rozvoj venkova) seminář o Stakeholders Involvement - tématem bylo, jak zahrnou všechny aktéry do rozvoje venkova, tvorby strategií v rámci MAS atd., řešení způsobu nastavení národních sítí MAS, celostátních sítí pro venkov - hovořilo se o sociální inkluzi. Z workshopu pořízen zápis, Kolářová dodá v češtině. Schůzka EVP (Evropský venkovský parlament) - byl přečten seznam zemí, které ještě nepřispěly svými náměty k tématu EVP. Dojde ke schůzce s Kavalou (SPOV), otázka příspěvku předmětem dalšího jednání výboru SPOV. Aktuálně je zaslán dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi s oficiálním pozváním na EVP. Estonsko Seminář o programovém období na evropské úrovni. Estonsko se bude ucházet o předsednictví ELARD pro rok 2016/2017 spolu se Švédskem, Maďarskem a dalšími. nadcházející týden První seminář podskupiny Leader - bude řešen problém s IROP. Projekt Gruzie - postoupil do druhého kola. Sršeň představil projekt Erasmus+ s názvem Mladí přináší inovace na venkov (Unlocking youth-led innovation in Rural Areas), který má na starosti Guthová. Celková výše rozpočtu na celý projekt je , zálohově stoprocentně financován. Partneři Španělsko, Irsko, Itálie, Francie. Dva lidé z NS MAS a DPP. Projekt se podává Pošmurný navrhl způsob chování u projektu, každý projekt by měl mít svého zpravodaje od samého začátku, který bude mít zodpovědnost a bude podávat základní informace.

5 Strana 5/ SMS ČR (Sršeň) vyvolal jednání na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, předmětem jednání s generálním ředitelem bylo zařazení opatření 1.3, do osy 4 IROP. Na základě dohody bude ze strany GŘ HZS zasláno souhlasné stanovisko na ministerstvo vnitra a také na MMR. Makovička podporuje stanovení podmínek při žádosti o zapojení NS MAS do projektů. Sršeň odešel Usnesení 3/1: Výbor NS MAS schvaluje, aby se NS MAS zapojila do projektu Erasmus+. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení 4/1: Výbor NS MAS schvaluje pověření Poláška jako zpravodaje k projektu Erasmus+ a zajištěním zapracování připomínek členů Výboru do žádosti projektu Erasmus+. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení 5/1: Výbor NS MAS schvaluje podepsání žádosti a doplňující dokumentace projektu Erasmus+ předsedou NS MAS s podmínkou, že obsah projektu bude po rozeslání členům Výboru elektronickou formou odsouhlasen nejméně 7 členy Výboru. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian Florian informoval o jednání Platformy CLLD, které se dvakrát zúčastnil, svolává MMR (Mgr. František Kubeš - vedoucí oddělení urbánní politiky odboru rozvoje a strategie regionální politiky) zástupci všech ostatních ministerstev, SZIF a NS MAS. Za NS MAS se účastnili Špiková, Florian, Pošmurný. Na jednáních se řeší, jakým způsobem budou technicky vyhlašovány výzvy MAS. Diskutuje se systém obsahu výzvy, její přílohy, přístupy do monitorovacího systému. Byly navrženy lhůty na vyhlašování výzev, vše vychází z metodik. Příjem žádostí na MAS bude probíhat vždy elektronicky přes monitorovací systém, každý žadatel bude mít zřízen přístup do monitorovacího systému MS a bude muset mít elektronický podpis. Florian v tomto vidí problém u některých žadatelů. Budou sjednoceny kompetence MAS pro jednotlivé řídící orgány OP, dále se diskutuje, jakým způsobem se mají MAS účastnit kontrol na místě realizace projektu. NSK Komora CLLD Zástupkyně MMR na jednání potvrdila uznatelnost režijních nákladů MAS - MZDY zpětně od , OSTATNÍ NÁKLADY od data vyhlášení výzvy na režijní výdaje (předpoklad ). Kopecký se dotazoval, kde bude alokace rezervována. Pokud se alokace vyčerpá, jestli bude v dalších letech na režijní náklady. Pošmurný reagoval, že u alokace na realizaci projektů a také u režijních nákladů se bude definovat roční alokace v rámci finančního plánu. Poměr mezi roky, který si MAS definují, bude muset být minimálně dodržen (může být překročen, počítá se s pravidlem n+1, a to samé u režií. MAS bude připravovat finanční plán na předběžnou alokaci, která bude vycházet z tabulky předběžných alokací (bude dodána MAS koncem dubna 2015), ve smlouvě s ŘO bude následně uvedena částka závazná pro MAS nemusí být shodná s předběžnou alokací. Při přípravě implementační části strategie bude uvedeno předběžné čerpání za každý rok. Výzva na podávání strategií se bude vyhlašovat od do (ŘO si tímto umožní změnu výzvy v případě chyb). V případě opravy výzvy bude nová výzva vyhlášena od V případě správnosti bude

6 Strana 6/13 původní výzva prodloužena. Posledním termínem pro příjem žádostí na realizaci strategie je Dvořáková se dotazovala, jestli se bude indikativní alokace vyvíjet v čase, tzn. pokud MAS předloží strategii až v průběhu roku 2017, pořád bude mít k dispozici plnou alokaci na OP? Pošmurný odpověděl, že tohle se zatím neřeší, ale předpokládá se, že bude dodržován stav předběžných alokací s tím, že nerozdělené finance budou využity jako výkonnostní rezerva a odměna MAS po konci výběru, které budou úspěšně realizovat. Florian dále doplnil, že byly zvažovány na jednání limity na mzdy a vybavení. Pošmurný upozornil na udržitelnost velkých investic (auto, velké multifunkční kancelářské stroje apod.) od ukončení projektu 5 let. Řeší se technicky možnost, že by se vyhlásila zvlášť separátní výzva na vybavení MAS, zvlášť oddělená od režijních nákladů. Pošmurný upozornil na základě otázky Charouzka, že operativní leasing bude možným způsobilým výdajem v režijních nákladech. Florian informoval o PRV, kdy ministerstvo schválilo přepočet indikativní alokace pro MAS na 75 % plocha území a 25 % počet obyvatel. Dále se řešil původní návrh rozdělení na zemědělskou půdu a lesy, nyní se bere území jako celek. Florian navrhl otevření PS LEADER pro ty, co mají zájem, už s tím někdy pracovali a mají zkušenosti, ne pro ty, co chtějí jen informace pro svoji MAS. Rozdělit členy Výboru, aby zastupovali jednotlivé OP v PS. Řešení práce Pracovních skupin NS MAS bude hlavním bodem dalšího jednání Výboru. Bude se konat první z jednání ERND v Bruselu, kde bude NS MAS zastupovat Florian. ERND bude usilovat o tlak ze strany komise na jednotlivé DG, aby sjednotili svůj názor na problematiku CLLD. IROP - Václav Pošmurný viz. Příloha č. 2 Zpráva IROP v podkladech a zápis. Kopecký se dotazoval na programový dokument IROP, některé indikátory mu připadají vysoké, vůle v průběhu let od ŘO omezovat. Pošmurný sdělil, že indikátory v jednotlivých SC se nás netýkají dle hodnot, ale pouze obsahem. Záleží na MAS, co si naplánují a k čemu se zaváží. Dále doplnil, že indikátory výstupu jsou pro MAS stěžejní. Indikátory výsledků jsou pro celý OP. Charouzek se dotazoval na datum, kdy bude ministerstvo ochotné sdělit definitivní alokaci. Pošmurný vysvětlil, že se tabulka předběžných alokací bude definována na základě vzorců, které budou součástí MPIN, který bude zveřejněný na konci dubna. Špiková doplnila, že první milník bude , zatím nikdo neřeší druhé kolo standardizace. Pokud nebude dojednáno 2. kolo standardizace, nebude MAS po vpuštěna do systému. Kopecký navrhl, aby se dotazy podávaly přes elektronický formulář, aby se nedublovaly. Špiková doporučila interní web. Špiková informovala, že do musí všichni doplnit žádosti o standardizaci a vypořádat připomínky uvedené v chybnících. Vypořádání prvních žádostí trvalo dlouho, protože SZIF neměl žádné referenční příklady. Čím dříve se standardizace podá, tím bude delší doba na dopracování nebo opětovné podání. Firma DHV (oponent výzvy č. 2 OP TP) konzultuje prvních 50 strategií jako pomoc MAS, aby byly strategie kvalitnější. Termín pro hodnocení prvních 50 strategií je do konce dubna. MMR bude konzultovat tak, aby byla přímá konzultace s danou MAS, veřejně jen obecný přehled opakovaných nedostatků a doporučení. Ondráčková se dotazovala, jestli se může stát, že MAS neprojdou prvním kolem. Pošmurný uvedl, že je krátký termín 10 dní na doplnění strategií, v rámci stejného kola výzvy se však může podat žádost znovu.

7 Strana 7/13 Florian požadoval obecný souhrnný přehled chyb, ale dle jednotlivých žádostí jsou chyby velice individuální v návaznosti na dílčí dokumenty každé z MAS. OP Z Markéta Dvořáková Viz. Příloha č. 3 Zpráva OP Z Dvořákové v podkladech jednání Výboru. Ve vzorci je počítáno v malé míře se SVL (sociálně vyloučená lokalita) a také s daty z nové Gabalovy zprávy, která je zapracována do vzorce (MPSV interně má data k dispozici, dále neposkytuje). Pošmurný doplnil SC 2.3. CLLD není postaven na řešení sociálně vyloučených lokalit, ale je připraven na řešení problémů OP Z v MAS prostřednictvím CLLD, tedy komunitou. Dvořáková připojila připomínku Hoška, který apeloval, že od března do prosince 2014 byla realizována aktivní politika zaměstnanosti, která mohla výpočty zkreslit, proto vyjednávací tým požaduje zahrnutí ledna a února 2015 do výpočtu. Dvořáková vysvětlila dvě hlavní řešené oblasti OP Z- odliv obyvatelstva z venkova a nevyhovující služby pro obyvatelstvo venkova. Krist se dotazoval, zda stále platí, že CLLD v OP Z může dělat celé spektrum SC OP Z. Dvořáková doplnila, že všechno kromě sociálních inovací a aktivní politiky zaměstnanosti (Úřad práce). Dvořáková dodala, že bude nutné školení k indikátorům hlavně měkkým, aby si MAS uvědomily, jak je to důležité. Pošmurný informoval, že proběhne druhé kolo připomínkování vzorce. Budou připraveny min. 3 varianty. OP VVV Markéta Pošíková Viz. Příloha č. 4 Zpráva OP VVV Pošíkové v podkladech jednání Výboru. Alokace na animaci, v rámci režií MAS, bude v MPIN přepočet podle počtu škol v rámci území MAS. Nebude zvláštní výzva v režijních nákladech na OP VVV. Školy jsou pro výpočet počítány na IČ, ne na jednotlivá zařízení (MŠ, ZŠ). Je zapotřebí pomoc školkám a malým školám, aby byly rovnocenné z hlediska čerpání dotace z OP VVV pomocí šablon. Ondráčková sdělila, že přepočet na IČ je diskriminační (malé školy na vesnicích jsou často sloučené MŠ a ZŠ do jednoho subjektu, ale v praxi sólo šablona bude určitě pro MŠ i sólo pro ZŠ = pro MAS dvojí práce, i když jedno IČ. Městské školy běžně i 4 ZŠ pod jedním IČ = 4 šablony do budoucna, ne jedna pro MAS 4x více práce nutno bojovat za počet šablon, které může daná škola podat a ne finance na animaci na počet IČ. Předpoklad prvního školení v září 2015, začátkem roku 2016 již mají být první šablony. Metodika výpočtu je stanovena dle IČ, snaha o získání oficiálních údajů od MŠMT, nepodařilo se. Jediná dostupná databáze na webu je od SMO, subjekty dostupné IČ. Špiková se pokusí po obdržení dat vytvořit dva modely, dle IČ a dle rozdělení na všechny ZŠ a MŠ sólo. Pošíková vysvětlila vznik investice v IROP do vzdělávání musí být s vazbou na OP VVV a provázanost a efektivnost atd. Do Dohody o partnerství se dojednalo, že musí být zpracovány pro vzdělávání v OPVVV místní akční plány (zkratka MAP). Místní akční plány (MAP) musí obsahovat, jak se bude zvyšovat kvalita vzdělávání krajských škol (SŠ) a místních škol (ZŠ, MŠ) a zároveň vazba na potřebné investice (IROP). V území by neměla být podpořena investice z IROP, která nebude v MAP. Kraje mají svého metodika, který koordinuje tvorbu KAP (krajských akčních plánů).

8 Strana 8/13 Do KAP se mají dostat informace z jednotlivých MAP v kraji. V KAP vazba na SŠ a zaměstnavatele. MŠMT dalo interní doporučení NUV (Národní ústav pro vzdělávání), aby vyzval kraje, aby do tvorby KAP jako jednoho zástupce zapojili krajské sítě MAS. MAP se musejí dělat, v harmonogramu bude výzva (viz. zpráva Pošíkové OP VVV v podkladech jednání Výboru). MAP se musí zpracovávat na velikost území ORP. Pokud bude žadatel MAS, dostane 100 % dotaci, pokud město tak 95 %. Lahoda uvedl, že údajně je v metodice napsáno, že bude podpořeno MAP za celé období. Pošíková uvedla, že cílem MAP je pokrýt celé území. Makovička vysvětlil, že počet MAP se týká SMO. Dvořáková se dotazovala na termín realizaci MAP. Pošíková reagovala, že od podání poběží způsobilé výdaje. Pošíková také informovala, že na podzim bude vyhlášena výzva na inkluzivní vzdělávání. Ondráčková shrnula, že pokud má MAS na svém území 3 ORP může podat 3 žádosti na MAP a dotazovala, zda existuje metodika MAP Pošíková reagovala, že se pracuje na metodice MAP. OP ŽP Jiří Krist Krist navázal na Pošíkovou s tvrzením, že výzvy nemohou být vyhlášeny. NOK (Národní orgán pro koordinaci) vydal 16 podmínek pro ŘO OP, které nikdo nesplnil. Představa je svolání Monitorovacího výboru v červnu po schválení OP v Bruselu, tento MV schválí pravidla, do měsíce po tomto výboru oficiální výzva (červenec). OP ve verzi 8. CLLD v OP ŽP původní představa filtrů zacílených do určitých typů území CHKO a NP a vyberou projekty určité velikosti a zkoncentrovali to na dvě opatření. MŽP už nechce s NS MAS jednat, jediná změna limitu z 30 na 50 MAS po úpravě dolní hranice alokace na zapojení. Ondráčková požádala o zjištění zájmu využití předpokládaných přidělených finančních prostředků u všech MAS, kterých se rozdělení alokací OP ŽP týká prostřednictvím tajemnice NS MAS. Makovička není spokojený se sofistikovaným vzorečkem, který je nesrozumitelný a nedopočitatelný. Úkol 2/1: Tajemnice požádá zainteresované MAS o vyjádření k jejich postupu v případě OP ŽP, zda se OP ŽP budou účastnit či nikoliv na základě dostupných podmínek implementace. Zodpovědný: tajemnice OP PIK - Ondráčková Viz Příloha č. 5 Zpráva OP PIK Ondráčková. Výzva spolu s registrací žádostí bude na začátku května Pošmurný ještě doplnil informaci k 16 bodům NOK, jež byly stanoveny v červnu 2014 a stanovily kritéria pro vyhlášení výzev v OP. Kanceláře NS MAS Krist podrobněji vysvětlil pojem resilience, což znamená odolnost regionální infrastruktury vůči vnějším vlivům (vichřice, záplavy, atd.). Na seminářích se bude řešit průnik pojmu resilience do strategií MAS. Průmět je tak široký, že zasahuje do všech témat strategií. Usnesení 6/1: Výbor NS MAS schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele (dodavatelské zajištění organizace semináře) v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích v jednotlivých krajích v maximální výši Kč na workshop. Pro: 9 Proti: 1 (Makovička) Zdržel se: 3

9 Strana 9/13 Krist připomenul druhou aktivitu projektu, kterou jsou konzultace minimálně 20 strategií MAS ve výši 40 hod na 1 strategii. Konzultace se poskytují v sídle nebo kanceláři MAS, která o to požádá. Usnesení 7/1: Výbor NS MAS schvaluje možnost přijetí mimořádného příspěvku od MAS na realizaci projektu v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích a pověřuje tajemnici vytvořením podkladového dokumentu. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:3 4. Svolání Valné hromady NS MAS k projednání k níže uvedeným bodům Pošmurný představil zkrácený navržený program jednání VH NS MAS včetně návrhu termínu a místa konání 1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS 2. Schválení členů mandátové a návrhové komise, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu a způsobu vedení diskuze 4. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2015 navrženo Kč 5. Rozpočet NS MAS na rok 2015 Termín a místo jednání bude při pořádání závěrečné konference k projektům spolupráce předpoklad 5.5. Praha. Usnesení 8/1: Výbor NS MAS schvaluje program jednání VH NS MAS na dva hlavní body Stanovení výše členských příspěvků a Rozpočet na rok Výbor NS MAS dále stanovuje termín a místo konání VH stejně jako konferenci k projektům spolupráce. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pošmurný informoval, že sídlo NS MAS je již schváleno Arcibiskupstvím pražským v Benešově. Do budoucna bude nutné najít univerzální sídlo NS MAS, aby se nemuseli přesouvat soudy, pojišťovny, atd. Špiková připomenula informaci k závěrečné Konferenci projektů spolupráce, prezentovat se bude KMAS, ale účastnit se musí všechny MAS, jinak budou porušeny podmínky projektu. Pošíková odešla 5. Ohlasy VH NS MAS - Zadání PS Stanovy Pošmurný představil diskuzi členů Výboru, která proběhla prostřednictvím mailové komunikace (16 A4). Florian navrhnul, z důvodu časové tísně, předat materiál PS Stanovy k zapracování. Usnesení 9/1: Výbor NS MAS schvaluje předat kompletní mailovou diskuzi členů Výboru jako podklad pro jednání PS Stanovy s úkolem zpracování variantního návrhu úpravy Stanov a pověřeným zpravodajem určuje za PS Stanovy Františka Kopeckého. Pro: 12 Proti: 1 (Dufková) Zdržel se: 0

10 6. Činnost NS MAS Strana 10/13 Pošmurný představil podkladový materiál činnosti NS MAS (viz. Příloha č. 6 Rozdělení kompetencí). 1/1 Výbor NS MAS bere na vědomí jmenování do pozice tajemnice Veroniku Foltýnovou. Krist navrhuje do budoucna odladit dvě tváře vedení NS MAS. Jedné jako statutární, která má nadhled a je složená z předsedů MAS. Druhé jako manažerské, která řeší provozní záležitosti MAS a je složená z manažerů MAS. V současně době se tváře míchají a nedělá to dobrotu jako navenek tak dovnitř organizace. Usnesení 10/1: Výbor NS MAS schvaluje pověřit dokumentem týkajícím se náplně činnosti NS MAS PS Vize a zároveň pověřením zpravodaje PS Vize Jiřím Kristem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 Pošmurný představil výběrové řízení na pozici analytika (viz. Příloha č. 7 Výběrové řízení analytik MZe) a navrhl členům Výboru, že se mohou účastnit výběru nového zaměstnance. Usnesení 11/1: Výbor NS MAS schvaluje výběrové řízení na pozici analytika projektu Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel: 2 Usnesení 12/1: Výbor NS MAS schvaluje termíny uvedené ve výběrovém řízení na pozici analytika projektu Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin. Pro: 8 Proti: 1 (Zemanová) Zdržel: 4 Zemanová chce být přítomna při výběrovém řízení. Pošmurný vysvětlil a popsal obsah smlouvy o účetnictví (viz. Příloha č. 8 Smlouva o účetnictví). Usnesení 13/1: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu s firmou TOSA s.r.o. na zpracování účetnictví a pověřením předsedy k podepsání smlouvy s firmou TOSA s.r.o. Pro: 11 Proti:0 Zdržel:2 Pošmurný přednesl objednávku k zajištění kancelářského místa pro tajemnici v Hanušovicích (viz. Příloha č. 9 Objednávka kancelář NS MAS). Usnesení 14/1: Výbor NS MAS schvaluje objednání kancelářského místa pro tajemnici u MAS Horní Pomoraví o.p.s. v Hanušovicích. Pro: 12 proti: 0 Zdržel: 1 Pošmurný informoval o návrhu na zřízení vlastní smlouvy na zajištění mobilních služeb. Usnesení 15/1: Výbor NS MAS schvaluje podepsání smlouvy s T-Mobile (dvě telefonní čísla s neomezeným paušálem a dvou mobilních internetů za celkovou cenu Kč s DPH za měsíc). Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pošmurný informoval, že NS MAS nevlastní žádné kancelářské vybavení, tajemnice Špiková disponovala svým osobním majetkem při výkonu funkce. Pošmurný přednesl cenovou nabídku notebooků a kancelářské elektroniky. Software bude zajištěn přes dotační programy na podporu NNO.

11 Strana 11/13 Usnesení 16/1: Výbor NS MAS schvaluje zajištění technického vybavení kanceláře NS MAS (dva notebooky, server a další příslušenství včetně potřebného software) s rozpočtem maximálně Kč s DPH. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Foltýnová informovala o změně situace v rámci pozic na projekt Resilience, kde nebyla finální domluva s již schválenou Zuzanou Vlasákovou (rodinné důvody) a navrhla obsadit pozici Olgou Špikovou, která s návrhem souhlasí a již teď na projektu spolupracuje. Usnesení 17/1: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnat Olgu Špikovou jako zaměstnance projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích na pozici organizátora v částečném úvazku max. 0,2 po dobu realizace projektu. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 1 7. Nominace za NS MAS Pošmurný představil tabulku nominací (zástupců za NS MAS v orgánech a výborech), ke které byla vedena diskuze ohledně změn některých jmenovaných zástupců (viz. Příloha č. 10 Přehled zastoupení). Úkol 3/1: Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit změna nominace do platformy pro CLLD - MMR. Zodpovědný: Florian Krist informoval, že se bude volit nová rada Národní sítě zdravých měst, a požádal o budoucí nominaci do této rady jako člen a Jaroslavu Mitášovou (MAS Rozkvět) jako náhradníka. Usnesení 18/1: Výbor NS MAS schvaluje změny zastoupení NS MAS v některých platformách, monitorovacích výborech a dalších orgánech a organizacích v návaznosti na změny ve vedení NS MAS a aktuální situaci v jednáních. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 9. Různé Memorandum s ASZ Pošmurný informoval o přípravě Memoranda s ASZ z důvodu deklarace spolupráce mezi organizacemi za účelem potvrzení spolupráce na vzniku a realizaci SCLLD v jednotlivých MAS. Usnesení 19/1: Výbor NS MAS schvaluje Memorandum s ASZ a pověřuje předsedu NS MAS jeho podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 1 možnost pojištění statutárního orgánu Proběhla diskuze ohledně Pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na případy, kdy pochybí statutární orgán. Měla by proběhnout poptávka, které společnosti a co přesně nabízí. Lahoda navrhl požádat o plošnou smlouvu jako s ČS pro MAS na základě zjištěných informací. spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně Špiková informovala, že NS MAS má možnost rozvoje spolupráce na Mendelově univerzitě vedoucí ke vzniku Memoranda přes kolegy z MAS v Jihomoravském kraji.

12 Strana 12/13 Úkol 4/1: Kontaktovat Mendelovu univerzitou v Brně a domluvit podmínky možné spolupráce. Zodpovědný: tajemnice, MAS Jihomoravského kraje TV PRIMA - Roadshow, Magazín, Spoty NS MAS kontaktoval zástupce TV PRIMA s komerční nabídkou na možnost prezentace přes mobilní Roadshow, Prima magazín a Spoty. Členové Výboru komerční nabídku dále aktivně šířit jednotlivým MAS nepodpořili. 2/1 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o nabídce TV Prima Spolek Aquarius-Vodnář, SAV NS MAS kontaktoval zástupce Spolku Aquarius-Vodnář SAV více viz Příloha č. 11 Spolek Aquarius Úkol 5/1: Pozvat zástupce SAV na seminář k projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s možností další spolupráce. Zodpovědný: tajemnice Země živitelka - pověření k přípravě účasti NS MAS Hlavním koordinátorem Země živitelky za NS MAS bude PS Public relations. Výstavního výboru v Českých Budějovicích se zúčastní Milan Oliva. Polášek nabídnul svou pomoc při přípravě Země živitelky Po ujednání podmínek s CSV budou MAS informovány. Úkol 6/1: Zjistit informaci kolik MAS z jednotlivých krajů má v plánu se přihlásit k prezentaci na veletrhu Země Živitelka Zodpovědný: Krajští zástupci Žádost o SHP soubory pro projekt SMS ČR Špiková informovala o žádosti organizace zpracovávající pro SMS ČR projekt týkající se MAS o shp data území MAS. Špiková doplnila, že NS MAS poskytuje data v.xls souboru s kody obcí navázanými na jednotlivé MAS (SHP nejsou poskytována). Na základě oficiální žádosti SMS ČR doporučila data poskytnout. Kuthanová doplnila, že SMS to má na projekty pro MAS a podpořila předání dat. Ostatní Níže jsou uvedeny dotazy paní Dufkové, které byly zaslány em, a em na ně bylo reagováno. Paní Dufková požádala o uvedení v zápise. na MMR existuje platforma pro CLLD v níž je zástupce NS MAS, řeší nové programové období zápisy (5x) jsou na NS - kde je to k nalezení? Zatím externí zápisy z jednání zveřejňovány nebyly, nově připravujeme logovanou část webu, kde budou k dispozici, stejně jako interní dokumenty spolku a průběžné informace o hospodaření spolku budou prezentovány projekty spolupráce na semináři - to už bylo někde zveřejněno, Bude to asi na MZe, že? Prezentaci bude dělat zřejmě asi KMAS, že? Zatím to vypadá na je v jednání - dojednává se systém prezentací - prezentovat bude ten, koho si pověří za každý projekt spolupráce, účast musí prokázat každá MAS v projektu vzorce pro výpočty alokací MAS projednává NS na MMR - kdo se tím zabývá a jak, prosím? Jaké modely jsou ze strany NS MAS podporovány? Pošmurný, Florian, Špiková v rámci platformy CLLD, podporovány jsou modely, které byly navrženy a projednány kdysi na Výboru IROP = na počet obyvatel, PRV = 25% počet obyvatel + 75 % plocha, OPŽP si stanovilo svůj vlastní, zde se podařilo snížit hranici akceptované částky na MAS na 1 mil u výsadby a 0,5 mil u invazivních

13 Strana 13/13 rostlin, OPZ dostali naši variantu vzorce (nezaměstnanost, SVL, počet obyvatel), pracují na své variantě, známá bude asi zítra či ve čtvrtek, zatím s námi neprojednali v každém případě se už nemluví o hranici počtu MAS. Stejně tak je již prokonzultován vzorec na režie MAS. Postup byl přednesen na jednání Výboru v Kyjově viz z IROP by mohly být uznatelné mzdové náklady od a režijní náklady od , je to jisté? Jisté to bude, až budete mít schválenou strategii k realizaci (dle podání žádosti za MAS nejdříve v 11/2015) a podepsanou smlouvu s IROP jinak výše citované termíny byly prezentovány v pátek všem KS MAS na Národní stálé konferenci a budou v zápise, nic jistějšího zatím není. Výzva na režie je již v harmonogramu výzev IROP. certifikace podáno 74 žádostí osvědčení nemá zatím nikdo - je vůbec potom reálné, aby byly všechny MAS certifikovány do listopadu? Certifikát budete potřebovat k podání žádosti o realizaci strategie (cca 7/2015) ty MAS, které podaly na počátku již mají zpět chybníky a nyní doplňují a první certifikáty se dají očekávat koncem dubna. Certifikovány budou jen ty, co podají žádost. Rozhodný termín bud , kdy končí příjem žádostí - kdo do té doby nepodá, nebude moci získat. Zatím není řešeno, že by bylo další kolo příjmu, je to na MZe. MAS podepsaly Dohody k Zelené úsporám. Peníze podle Dohody měly dostat do 30 dnů, zatím ale nedostaly, ač 30 dní již uplynulo. Proč tomu tak je? K datu konání Výboru chybí k řešení 27 MAS, kde někteří mají odepsáno a musí se vystavit nová FA nebo ještě nedošla smlouva v originále nazpět na NS MAS (termín od kdy se počítá 30 dní) nebo se dohoda ještě nepodepsala. Kdo je zodpovědný za předepsanou vratku dotace (MMR 2011 ve výši bezmála půl milionu Kč). Ve všem je odpovědný Výbor jako statutární zástupce organizace. Dle prohlášení Olgy Špikové na jednání Výboru na SZIFu, brala zodpovědnost za administrativní pochybení na sebe. Špiková informovala o pozdě odeslané Výroční zprávě a daňovém přiznání poskytovateli dotace, které bylo FÚ zhodnoceno jako porušení rozpočtové kázně, a tím také uveden odvod a penále, více viz. Zápis z jednání Výboru Konec jednání 17:05 Další jednání Výboru bude 12. května 2015 v Olomouci. Ověřil dne: Ondráčková Zemanová Zapsala: Veronika Foltýnová

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016.

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany Zápis ze zasedání správní rady konané dne 4. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Setkání správní

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Místo konání: Městský úřad Žamberk Dne: 2. 3. 2015 Účastníci: Mgr. Jiří Hlava PhDr. Petra Novotná Mgr. Vratislav Šembera PhDr. Zuzana Pecháčková Mgr. Kristýna Odvárková

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 8. prosince 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů Výboru, 1 náhradník (Bohumír Jasanský MAS České středohoří, z.s.) Hosté: Tomáš Novák MAS Třeboňsko o.p.s., Milan Oliva Region Pošembeří

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 11. února 2014 Zápis z 54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. února 2014 Místo Praha (budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 1. patro, číslo místnosti 1126) Přítomni: dle

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 16. června 2014 Zápis z 58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 16. června 2014 Místo Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1) Přítomni: dle prezenční listiny

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy prezenční listina 23 osob,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 1 OBSAH Úvod 1. Popis řízení včetně řídící a realizační

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné.

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné. Plzeň, 22.2.2016 místopředseda spolku V návaznosti na výstupy z diskusí na workshopech realizovaných ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, na četné dotazy z MAS a na základě připomínek PS LEADER

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 9. listopadu 2012 v 10:00 h 14:00 h Místo Chotilsko, MAS Brdy Vltava, Chotilské muzeum Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 4. jednání horizontální PS 25. 9. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Aktuální postup při zpracování Strategie

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více