STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014

2 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67

3 Obsah 1 Úvod Proč klastr? Co jsou to klastry Jak klastry vznikají Jak klastry fungují Co může klastr jeho členům přinést Vstupní podmínky pro vznik klastru Struktura průmyslu v regionu Význam a vývoj cestovního ruchu a lázeňství Regulační a legislativní aspekty fungování lázeňství Vymezení dotčených oborů a subjektů pro provedení pohovorů Výsledky uskutečněných pohovorů Přístup k realizaci pohovorů Hlavní souhrnné výstupy z realizovaných pohovorů Identifikace hlavních problémů a témat k řešení Vyhodnocení potenciálu pro spolupráci Analýza nákladů a přínosů, doporučení na realizaci budoucích aktivit Finanční plán a analýza klastru Základní přístupy/ modely financování klastrů Návrh finančního modelu fungování klastru Alternativní možnosti financování klastrů Přílohy... 6 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 3 z 67

4 1 Úvod Stejně jako cestovní ruch obecně, tak i lázeňství se stává stále významnějším odvětvím, které může zejména v neprůmyslově orientovaných regionech představovat výrazný potenciál pro ekonomický rozvoj. Zatímco klasická průmyslová výroba může putovat za levnými zdroji a pracovní silou, cestovní ruch představuje odvětví, které je díky své vázanosti na místní potenciál a v případě lázeňství i na místní přírodní zdroje, vázané k danému regionu. Přesto i zde, stejně jako v mnoha dalších odvětvích, s rostoucí globalizací roste konkurence, vzdálenost mezi jednotlivými destinacemi přestává hrát zásadní roli a pro potenciální cílovou skupinu hraje stále významnější roli kvalita, případně unikátnost nabídky. Právě to činí z lázeňství díky jeho vázanosti na místní přírodní zdroje odvětví, které disponuje unikátním potenciálem pro rozvoj regionu a to nejen jako odvětví cestovního ruchu, ale jako odvětví, které může přispět k rozvoji dalších navazujících odvětví, které spadají do oblasti sportu, turistiky, či zemědělství, ale třeba i výroby léčebných přípravků a zdravotnických zařízení. Potenciál lázeňství přispět k rozvoji regionů dále umocňuje trend preventivní péče a zdravého životního stylu, který se stále více rozmáhá a který zejména v posledních letech nabývá na významu. Stále více obyvatel je ohroženo civilizačními chorobami a jejich zdravotní stav se promítá nejenom do rostoucích nákladů na zdravotní péči, ale též do výrazného snížení produktivity práce a tím i ekonomického růstu. Z řady nechtěných vlivů je nejčastěji uváděna obezita, malá pohybová aktivita, nevhodné stravovací návyky, kouření apod. Dle provedených výzkumů a studií je těmto faktům připisována kromě přímé nemocnosti i menší obecná pohyblivost a koncentrace s důsledkem rostoucího počtu chyb a úrazů. Díky všem výše uvedeným skutečnostem se mnohé studie přiklánějí k názoru, že každé prostředky investované do zdravého životního stylu a preventivní léčby, generují nejenom úsporu na straně následných léčebných výdajů, ale i výrazný nárůst produktivity ekonomiky, která je na zdravé pracovní síle závislá. Mimo jiné i proto je stále více propagována potřeba prevence, zdravého životního stylu a přirozeného posilování imunity, k čemuž lázeňství jednoznačně přispívá. 1.1 Proč klastr? Vývoj ve světě, ale i v ČR ukazuje, že i v dobách stále výraznějšího rozvoje globalizace hraje klíčovou roli cílený rozvoj jednotlivých regionů, založený na využití místních podmínek, které představují pro daný region konkurenční výhodu, odlišující jej od ostatních regionů v okolí a představují tak výrazný potenciál pro udržení, případně vznik nových pracovních míst v regionu a tím i zajištění dalšího ekonomického rozvoje území. Při pohledu na Karlovarský kraj je zřejmé, že právě lázeňství představuje oblast, která je pro tento region unikátní a významnou oblastí, která hraje výraznou roli jak z pohledu zaměstnanosti, tak z pohledu ekonomického přínosu lázeňství samotného, ale i všech navazujících odvětví. STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 4 z 67

5 Aby bylo možno v dnešním globalizovaném světě odvětví cestovního ruchu a lázeňství efektivně rozvíjet, je potřeba v regionu nastartovat spolupráci všech významných subjektů, které se v daném oboru pohybují. Konkurencí může být v dnešní době moderních technologií a klesajících nákladů na dopravu téměř jakékoliv území, které nabízí obdobnou službu, nebo produkt. Pro maximální využití potenciálů území je tak potřeba spojit síly všech subjektů, které v daném oboru působí a to i přesto, že se tyto subjekty v rámci regionu mohou vzájemně vnímat jako konkurence. Z nadregionálního pohledu však mohou společně čelit konkurenci z jiných regionů a společně tak posílit své postavení na trhu. Právě pro tento způsob spolupráce jsou ve světě již několik desetiletí využívány tzv. klastrové iniciativy, tedy sdružení/ uskupení, založená na specifických, dále popsaných principech. Tato studie se proto zabývá ověřením možnosti/ potenciálu, pro vznik klastrové iniciativy v oblasti balneologie v Karlovarském kraji. Snahou studie je v tomto kontextu ověření zda: Je význam lázeňství v regionu opravdu natolik významný, že vykazuje dobré předpoklady pro vznik klastru Existuje v území dostatečný počet klíčových hráčů, kteří se shodují na problémech, které je potřeba v dané oblasti řešit a jsou ochotni zvolit pro řešení vzájemnou spolupráci 1.2 Co jsou to klastry Pod názvem klastr rozumíme oborové seskupení/ sdružení firem stejného nebo podobného zaměření, které se nacházejí v relativní geografické blízkosti, nejčastěji v rámci jednoho regionu a které společně řeší své problémy, společně využívají místní surovinový, technologický či jakýkoliv jiný potenciál a to i přesto, že proti sobě mohou v některých případech vystupovat jako konkurenční subjekty. Hlavním předpokladem úspěšné spolupráce v rámci klastru je tak schopnost jednotlivých firem pochopit, že i ze spolupráce s relativními konkurenty na regionální úrovni, může společnost získat konkurenční výhodu na nadregionální či mezinárodní úrovni. Pro upřesnění vnímání klastru uvádíme dvě hlavní definice, které jsou nejčastěji používané jako vymezení klastru. Definice klastru dle Michaela Portera 1 Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví a dalších subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž. Obsahují např. dodavatele specializovaných vstupů, jako jsou součásti, stroje a služby a poskytovatele specializované infrastruktury. Klastry se často rozšiřují směrem dolů k odbytovým kanálům a zákazníkům, a do stran k výrobcům komplementárních produktů a společnostem v průmyslových odvětvích příbuzných z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů. Mnoho klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce - jako např. univerzity, normotvorné agentury, 1 Zdroj: CzechInvest: Průvodce klastrem - STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 5 z 67

6 výzkumné týmy či obchodní asociace - které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, informace, výzkum a technickou podporu. Definice klastru dle Evropské komise Klastry jsou skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které: - spolupracují a soutěží - jsou místně koncentrované v jednom či několika regionech, i když klastry mohou mít i globální dosah - jsou specializované v konkrétním průmyslovém odvětví provázaném společnými technologiemi a dovednostmi - jsou bud znalostní nebo tradiční Úspěšné klastry zlepšují ekonomiku zapojených společností, podporují vývoj a výzkum, inovaci, zajišťují vzdělávání a školení zaměstnanců jednotlivých členských firem, zvyšují export a podporují rozvoj regionu. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám atd. Silný klastr upevňují tyto faktory: důvěra, spolupráce, přístup k informacím, geografická blízkost na regionální úrovni, státní investice, strategické centrální vedení aj. Významnou roli v místních klastrech hrají univerzity. Univerzita je významnou vědeckou základnou a aplikuje výzkumné poznatky do inovativního procesu v klastrech. Obecně jsou rozeznávány dva hlavní druhy klastrů: Klastry založené na hodnotovém řetězci - klastry založené na síti dodavatelských vazeb - např. automobilový průmysl, kde se členové klastru sdružují kolem hlavního hodnotového řetězce spojujícího výrobce automobilů s dodavateli; Klastry založené na kompetencích - soustředí se na konkrétní oblasti technické expertízy nebo kompetence v regionu/ území různé výzkumné nebo vzdělávací dovednosti - nejedná se o klíčové dodavatelské vazby v rámci daného sektoru, ale o aplikaci samotných znalostí a expertízy často napříč odlišnými hospodářskými aktivitami. Příkladem mohou být softwarové firmy, jejich geografická koncentrace je zřejmá, ale okruh zákazníků je velmi různorodý. Klastry by se neměly soustředit pouze na místní poptávku, ačkoliv z ní mohou vycházet. Dlouhodobým cílem by však měla být snaha zvýšení konkurence na mezinárodních trzích. Vstupní konkurenční výhoda však může být poháněna existencí poptávajících zákazníků uvnitř klastru, kteří podporují a stimulují inovace. Požadavky těchto členů klastru pak mohou ostatním členům klastru pomoci pochopit potřeby zákazníků a vztahy mezi zákazníky a dodavateli a tím předvídat světovou poptávku. Díky tomu pak může schopnost vyhovět místním zákazníkům vést k vyšší konkurenceschopnosti i v mezinárodním měřítku. 1.3 Jak klastry vznikají Jak je z předchozích kapitol zřejmé, důležitou podmínkou pro vznik klastru je existence oboru, který disponuje dostatečnou konkurenční výhodou, kterou by bylo možno v rámci klastrové iniciativy dále rozvíjet. STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 6 z 67

7 Pro identifikaci těchto oborů se na úrovni státu, případně regionů provádí tzv. mapování klastrů, které má za cíl využít dostupných statistických dat pro identifikaci odvětví, která s ohledem na své dosavadní výsledky mohou představovat perspektivní odvětví, jejichž rozvoj by bylo vhodné podpořit implementací společné strategie. Pro zmapování vhodných odvětví jsou používány nejrůznější statistické metody a makroekonomické analýzy, jejichž společným cílem je identifikovat v území ta odvětví, která s ohledem na podíl na zaměstnanosti lze považovat za klíčová (tzn., zaměstnávají v regionu nadprůměrný počet zaměstnanců) a zároveň disponují dostatečnou konkurenční výhodou, která z nich činí klíčová odvětví z pohledu ekonomického rozvoje (podíl na exportu, podíl na vytvořené hrubé přidané hodnotě v území apod. vykazují rovněž nadprůměrné hodnoty). Takto zpracovaná data jsou zpravidla interpretována pomocí tzv. lokačního koeficientu, který ukazuje, zda je hodnota pro dané odvětví vyšší než národní průměr a zda lze tedy dané odvětví v daném regionu považovat za významné. V rámci tzv. mapování klastrů jsou tak touto cestou zmapována perspektivní odvětví, u kterých jsou následně prováděny další doplňující analýzy, které mají za cíl určit, zda daný obor opravdu disponuje potenciálem, který lze dále rozvíjet pomocí klastrové iniciativy. Tyto doplňkové analýzy jsou zpravidla prováděny formou studia dostupných detailních analýz daného oboru, případně s využitím osobních setkání s místními experty, firmami. V případě, že daný obor na základě těchto dodatkových analýz stále vykazuje potenciál pro vznik klastrové iniciativy, následuje proces stanovení společné strategie a definování společných cílů. Jak je z popisu zřejmé, výše uvedený přístup je tzv. přístupem shora, tedy přístupem, kdy dochází, zpravidla z úrovně vlády, ministerstev, nebo regionálních vlád k provedení analýz, jejichž cílem je identifikovat v regionu potenciální obory, u kterých mohlo být přínosné nastartování spolupráce jednotlivých subjektů. Druhým způsobem, který se při identifikaci klastrů využívá je přístup tzv. zdola nahoru, tedy přístup, který je založený na skutečnosti, že v regionu existuje již v daném perspektivním oboru fungující spolupráce, která se vznikem klastrové iniciativy formalizuje, případně rozšíří. V takovém případě nejsou v regionech prováděny žádné statistické ani jiné analýzy s cílem identifikovat obory s potenciálem pro vznik klastru, klastr staví na tom, co se v území již přirozeně děje. Vstupní analýza odvětví se v daném případě nedělá jako nástroj pro zmapování perspektivních oborů, ale jako vodítko pro stanovení počátečních aktivit a nastavení strategie klastru. Cílem procesu mapování klastrů je u tohoto přístupu identifikovat překážky, které by mohly být řešeny efektivněji společně, stanovit způsob zapojení jednotlivých účastníků do procesu vzniku klastrové iniciativy, a stanovení rolí v rámci klastru. Cílem prováděného mapování není ani v jednom případě zpracovat hezky vypadající studii, zpracovanou externími konzultanty. Jedná se o proces, který by měl formou osobních setkání a workshopů zapojit všechny dotčené subjekty do diskuse o možném společném řešení problémů s cílem vypracovat společný základ strategie klastru, za který se všichni zapojení účastníci postaví. Důležitým faktorem v tomto kontextu je skutečnost, že klastr nelze v území vytvořit, pokud již v regionu neexistují zárodky excelence a zárodky pro spolupráci jednotlivých subjektů. STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 7 z 67

8 Zkušenosti rovněž ukazují, že klastrové iniciativy si neudrží dostatečnou hybnou sílu pokud se mezi jednotlivými subjekty nenajdou klíčový hráči, tzv. šampioni, kteří převezmou iniciativu, a budou díky svému vlivu a síle jednotlivé cíle klastru tlačit kupředu. Zejména v případech, kdy je klastr iniciován regionem, nebo vládnou, je tzv. převzetí vedení jednotlivými účastníky z průmyslu/ podnikatelskými subjekty klíčové pro dlouhodobější udržitelnost klastru. Většina klastrových iniciativ u kterých k tomuto převzetí nedošlo, končí nezájmem jednotlivých aktérů o účast, neboť veřejná správa bez aktivního zapojení podnikatelů nedokáže definovat klíčové problémy v oboru a stanovit vhodné strategie pro jejich řešení. Stejně jako převzetí vedení ze strany podnikatelských subjektů, je pro fungování klastru klíčová role tzv. facilitátora. Facilitátor je nezávislý moderátor, který je zodpovědný za aktivní rozvíjení strategie klastru. V ideálním případě se jedná o subjekt/ osobu, která je pro členy klastru partnerem, nikoliv podřízeným subjektem. Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, právě role facilitátora je pro dlouhodobé fungování klastru klíčová. Úkolem facilitátora je získat si důvěru jednotlivých členů klastru. Jen tak bude schopen identifikovat možnosti pro zapojení jednotlivých účastníků do společných projektů, iniciativ jako je např. společný výzkum, nákup, nebo společná propagace. Facilitátor díky této skutečnosti musí splňovat následující předpoklady: - umět vytvářet dlouhodobé vztahy a motivovat když se objeví těžkosti - vytvořit si dobrou znalost prostředí a činností jednotlivých členů klastru - mít znalosti o zdrojích dostupných pro podporu fungování klastru - být považován za důvěryhodného partnera 1.4 Jak klastry fungují Hlavním cílem klastrů je rozvoj konkurenční výhody. Existence klastru předpokládá, že právě komunikace, spolupráce a obecně vztahy uvnitř klastru jsou důležitým prvkem, který pomůže využít technologie, zkušenosti, know-how a inovační potenciál jednotlivých členů k vytvoření konkurenční výhody. Dalším cílem bývá vytváření sítí a vztahů a to buď mezi akademickou sférou a praxí, nebo např. vytváření sítí s dodavatelskými řetězci. I když základní konkurenční výhoda je dána většinou inovací, efektivnějšího fungování je možné dosáhnout i prostřednictvím dobrého řízení dodavatelského řetězce a tím snižování opadů, zásob apod. Spolupráce může mít mnoho forem od společných projektů, přes smlouvy, sdílení znalostí či kooperativní výzkum a vývoj, společný marketing apod. Jak již bylo uvedeno, v klastrech jsou často sdruženy konkurenční subjekty, očekává se však, že pochopí, že jejich společným cílem by měla být spolupráce, které jim zlepší konkurenční postavení na nadregionálních/ globálních trzích. Nejdůležitějším faktorem fungování klastrů je kromě předchozích částí schopnost generování inovací. Přestože standardní spolupráce s dodavateli, výzkumnými subjekty, či zákazníky přispívá ke STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 8 z 67

9 konkurenční výhodě, pro dlouhodobý rozvoj je klíčové zejména neustálé hledání nových technologií a postupů. V klastru vždy musí někdo hrát hlavní rozvojovou roli. Ideální je, pokud se jedná přímo o někoho z oboru, protože má nejsilnější motivaci díky přímému prospěchu z úspěchu klastru. Přestože je pro fungování klastru rovněž velmi důležité zapojení veřejného sektoru, jeho role by měla být spíše okrajová podpůrná, například tím, že bude vytvářet prostředí, nabízet pobídky pro vznik a rozvoj klastrů a podporovat realizaci záměrů klastrů na politické úrovni. 1.5 Co může klastr jeho členům přinést Rozsah možných přínosů klastrů je velmi různorodý a může se u jednotlivých subjektů lišit. Mezi obecně nejčastější přínosy lze zahrnout následující: úspory z rozsahu a spolupráce včetně snížení nákladů ačkoliv se jedná na první pohled o okrajovou záležitost, například společné nákupy materiálu či jiných dodávek může členům klastru přinést značné úspory ihned po nastartování klastru, bez nutnosti složitých či nákladných opatření. dostupnost kvalifikované pracovní síly společná realizace školení, vzdělávání, ale například i společný tlak na veřejnou správu a samosprávu ve snaze přizpůsobit vzdělávací systém potřebám podnikatelských subjektů v regionu. zvýšená specializace díky spolupráci s dalšími články v hodnotovém řetězci zejména u průmyslových klastrů umožňuje spolupráce s dalšími subjekty v hodnotovém řetězci soustředit se pouze na vybranou část řetězce a tím zvyšovat kvalitu a specializaci výroby. přilákání nových zákazníků zejména při oslovování nových zahraničních trhů může spolupráce v rámci klastru napomoci k rozložení nákladů potřebných na oslovení potenciální cílové skupiny na více subjektů a tím snížení celkové ekonomické náročnosti pro jednotlivé členy klastru. rychlá výměna informací o nových postupech a nových technologiích stejně jako v průmyslu, tak i ve službách je možné využít spolupráce v rámci klastru jak ke společnému výzkumu a vývoji, tak při následném testování a zavádění nových technologií. schopnost společného lobbingu a prosazování zájmů odvětví jakákoliv jednání s veřejnou správou a samosprávou mají výrazně vyšší šanci na úspěch, pokud budou vedena jménem klastru zastřešujícího klíčové hráče v daném oboru, největší zaměstnavatele apod. Klastr se tak může stát trvalým partnerem pro diskusi s veřejnou správou o možnostech podpory rozvoje daného odvětví, podpory exportu, dostupnosti lidských zdrojů, budování veřejné infrastruktury potřebné pro rozvoj odvětví apod. efektivní spolupráce a partnerství veškeré výše uvedené prvky lze v konečném důsledku shrnout pod hlavní přínos, kterým je efektivní spolupráce všech subjektů v oboru. Jak vyplývá z uvedených bodů, spolupráce může mít mnoho podob, od výměny informací, přes společnou propagaci, společné řešení lidských zdrojů až po společné oslovování nových trhů a cílových skupin. STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 9 z 67

10 Ať již je možných přínosem klastru cokoliv z výše uvedeného, případně jakýkoliv zde neuvedený efekt, zkušenosti z regionů, kde již klastry fungují, ukazují, že spolupráce subjektů působících ve stejném oboru může přinést výrazné pozitivní efekty nejen dotčeným subjektům samotným, ale v konečném důsledku i regionům ve kterých klastry působí. STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 10 z 67

11 2 Vstupní podmínky pro vznik klastru Aby bylo možno vyhodnotit možnosti a potenciál pro vznik klastru v oblasti lázeňství v Karlovarském kraji, je potřeba se nejprve podívat na strukturu ekonomiky regionu a postavení a roli lázeňství v rámci ekonomiky regionu. 2.1 Struktura průmyslu v regionu Regionální ekonomika Karlovarského kraje se vyznačuje velkým podílem sektoru služeb (terciér) na tvorbě HPH (hrubé přidané hodnoty), který má navíc rostoucí tendenci (58,3 % v roce 2012). V porovnání s ostatními kraji se jedná o 3. nejvyšší hodnotu po Praze a Jihomoravském kraji. Přestože se jedná o důkaz o významu lázeňství a cestovního ruchu obecně v rámci ekonomiky regionu, je potřeba zmínit, že vysoký podíl služeb není dokladem o vyspělosti Karlovarského kraje, jako spíše o slabé výkonnosti průmyslu, především zpracovatelského. Poměrně významný podíl tvoří také primérní sektor (zemědělství a lesní hospodářství, rybolov). Tento sektor ekonomiky se podílí 3,9 % na tvorbě HPH, což je v porovnání s ostatními kraji 3. nejvyšší hodnota (po Jihočeském kraji a Vysočině). Graf 1: Vývoj podílů ekonomických sektorů na tvorbě HPH, 2002, 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty Sektor průmyslu (sekundér) vykazuje podprůměrné podíly na tvorbě HPH v porovnání s Českem (s klesající tendencí), navíc porovnáme-li hodnoty s průměrem Česka bez Prahy, která toto srovnání zkresluje, zjistíme, že právě v průmyslu Karlovarský kraj nejvíce zaostává za ostatními kraji (po Jihomoravském kraji 2. nejnižší podíl v zastoupení průmyslového sektoru). Do sektoru průmyslu je dle odvětvové klasifikace ČSÚ (CZ-NACE) navíc řazeno také odvětví těžby a dobývání, přičemž zejména těžba hnědého uhlí a lehkých stavebních materiálů v kraji je v porovnání s ostatními regiony ČR vysoce nadprůměrná. I s ohledem na tuto skutečnost lze odvodit, že faktický podíl zpracovatelského průmyslu, tj. odvětví s vyšší přidanou hodnotou v rámci sektoru průmyslové STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 11 z 67

12 výroby, na hospodářství Karlovarského kraje a jeho výkonnost jsou v regionálním srovnání podprůměrné. Ze struktury ekonomických sektorů dle zaměstnanosti (celkového počtu zaměstnaných osob v jednotlivých sektorech národního, respektive regionálního hospodářství) je patrná poměrně výrazně nižší zaměstnanost v primárním a sekundárním sektoru na úrovni Karlovarského kraje v porovnání zejména s údaji za ČR bez započtení Prahy. Naproti tomu podíl v zaměstnanosti v sektoru služeb v kraji byl za rok 2012 v porovnání s ČR bez Prahy o téměř 5 % vyšší (činil 60,5 % oproti 55,7 % za ČR bez Prahy). Graf 2: Vývoj podílů ekonomických sektorů na celkové zaměstnanosti, 2002, 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty Při detailnějším pohledu na odvětvovou strukturu lze opětovně tuto skutečnost připočíst zejména významu lázeňství a cestovního ruchu (ubytování, stravování, doprovodné služby v oblasti obchodu a osobních služeb) v ekonomice Karlovarského kraje. Zmíněné údaje potvrzuje i pohled na podrobnější členění hospodářství Karlovarského kraje dle odvětví CZ-NACE (Graf 3). I zde je patrná nižší výkonnost zpracovatelského průmyslu v kraji oproti situaci v Česku v Karlovarském kraji se podílel zpracovatelský průmysl v roce 2012 pouze 20,1 % na tvorbě HPH, zatímco v ČR je to 24,7 % a tuto hodnotu navíc snižuje efekt Prahy (průměrný podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH je v Česku bez započtení Prahy 30,5 %) a výrazně vyšší podíl služeb. V poměrně heterogenní skupině služeb mají v Karlovarském kraji v porovnání s průměrem Česka významnější roli odvětví pohostinství a ubytování (statistiky dle třídění CZ-NACE čistě pro odvětví ubytování a pohostinství nejsou sice dostupné, z detailnějších statistických dat o odvětvové struktuře dle staršího třídění OKEČ sledovaných do roku 2008 lze nicméně odvodit, že tento trend přetrvává i STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 12 z 67

13 v současnosti; dle OKEČ činil podíl odvětví ubytování a pohostinství na HPH v roce 2008 v Karlovarském kraji 4,2 % oproti 2,1 % v ČR), což lze přikládat významu lázeňství v regionu. Větší podíl na tvorbě HPH má také skupina zdravotnictví a sociální péče (dle OKEČ 6,9 % v kraji oproti 3,9 % v Česku v roce 2008), která s oblastí lázeňství velmi úzce souvisí. Graf 3: Tvorba HPH v jednotlivých odvětvích hospodářství, 2002 a 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty Vývojové porovnání mezi roky 2002 a 2012 ukazuje, že největší pokles podílu na tvorbě HPH má zpracovatelský průmysl pokles tohoto odvětví se markantně projevuje také u zaměstnanosti. To jen potvrzuje, že firmy ve zpracovatelském průmyslu se v kraji stále více orientují na méně kvalitativně náročnou výrobu zakázkového typu především pro německý trh. Výrazný nárůst (přes 50 %) za sledované období zaznamenalo také odvětví Výroby a rozvodu elektřiny, tepla a vody. To může souviset s mírným nárůstem výroby elektrické energie v kraji (zejména mezi roky 2002 a 2008 o cca 15 %, většina krajů ČR v tomto období stagnace nebo pokles), ale také se zvyšováním ceny elektrické energie. Struktura zaměstnanosti v podstatě, až na několik výjimek v odvětvích, které v zásadě nemají významnější podíl na zaměstnanosti ani markantnější dopad na celkový vývoj zaměstnanosti v ČR či regionu/-ech, odpovídá struktuře a významu jednotlivých odvětví ve smyslu jejich výše uváděné ekonomické výkonnosti (vyjádřené jejich podílem na tvorbě HPH). STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 13 z 67

14 Graf 4: Struktura zaměstnanosti dle jednotlivých odvětví hospodářství, 2002 a 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty Vyšší podíl zaměstnanců v kraji oproti průměrům za ČR mají tedy zejména odvětví ubytování a pohostinství a zdravotní a sociální péče související primárně s poskytováním lázeňské péče. Stejně tak mnohem výraznější podíl zaměstnanosti je i nadále v odvětví těžby a dobývání, kdy souhrnně s výrobou elektřiny a vodohospodářstvím dosahuje téměř dvojnásobku podílu těchto odvětví na zaměstnanosti v rámci ČR (v kraji činil v r podíl těchto odvětví na celkové zaměstnanosti 4,6 %, zatímco na úrovni ČR pouhá 2,4 %; trend na úrovni kraje je navíc spíše stagnující, v rámci ČR jako celku potom zaznamenává větší pokles zaměstnanosti v těchto odvětvích). Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu i přes v podstatě stagnující vývoj podílu na celkové zaměstnanosti v Karlovarském kraji ve srovnávaných letech (r ,3 %; r ,2 %) a naopak výraznější pokles v případě ČR (r ,9 %; r ,8 %), resp. ČR bez započtení Prahy (r ,6 %; r ,4 %) se stále pohybuje pod průměrem ČR. Zcela obrácený trend vývoje ve sledovaných letech pak zaznamenalo odvětví stavebnictví; zatímco v Karlovarském kraji podíl zaměstnanosti v tomto odvětví poměrně výrazně klesl (o téměř 29 % z podílu 9,9 % v r na 8,1 % v r. 2012), na úrovni ČR byl naopak zaznamenán nárůst (o cca 4,1 % z 8,9% podílu v r na 9,3 % v r. 2012, resp. o 7,4 % za ČR bez Prahy z 8,7% podílu na 9,3 % celkové zaměstnanosti dle odvětví). Analýza rovněž ukazuje, že v ekonomice kraje jsou více zastoupeny obory, které mají spíše nižší produktivitu práce a méně přispívají k tvorbě přidané hodnoty. Odvětvová struktura hospodářství kraje je tedy jednou z příčin jeho relativního zaostávání oproti ostatním oblastem Česka. Druhou, neméně významnou příčinou slabých hospodářských výsledků, je především velmi nízká úroveň STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 14 z 67

15 samotné produktivity práce napříč téměř všemi odvětvími ekonomiky Karlovarského kraje (viz Graf 5). Příčinou toho může být především orientace na jednodušší výrobu s nižší přidanou hodnotou, která souvisí s pozicí firem na nízkém stupni hodnotového výrobního řetězce. Graf 5: Odvětví ekonomiky (dle třídění CZ-NACE) a jejich pozice podle produktivity a Lq, 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty, VŠPS Jak je z provedené analýzy zřetelné, v podstatě všechna odvětví ekonomiky Karlovarského kraje se potýkají s nízkou úrovní produktivity, která se nejčastěji pohybuje přibližně v rozmezí 0,6 až 0,8 násobku úrovně Česka; výjimkou je pouze soubor odvětví Těžby a dobývání, výroby a rozvodu energií a zásobování vodou, a poměrně překvapivě také odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství. Nadprůměrnou úroveň produktivity lze i na základě výsledků šetření v dřívějších letech, zpracovaných s využitím staršího třídění dle OKEČ, za něž jsou dostupná data v detailnějším třídění za jednotlivá odvětví, zatímco za CZ-NACE jsou v určitých případech doposud dostupná data pouze souhrnně za několik odvětví dohromady (viz např. Těžba, výroba elektřiny, zásobování vodou; Obchod, doprava, ubytování a pohostinství), předpokládat také v sektoru zdravotnictví, sociálních a veterinárních služeb, tedy právě oborů, které jsou v regionu rozvinuty právě v důsledku souvislosti s rozvojem lázeňství. Nízkou úroveň produktivity na úrovni cca 0,6 násobku průměru Česka vykazují dokonce i odvětví služeb jako peněžnictví a pojišťovnictví a komerční služby. Jednoznačně nejnižší produktivitu pak vykazuje odvětví informačních a komunikačních činností. Lokalizační kvocient nám dále ukazuje, která odvětví jsou v regionu výrazněji koncentrována v porovnání s národní ekonomikou. Jsou jimi především v kraji tradiční těžební průmysl, jehož lokační koeficient je navíc velmi pravděpodobně značně zkreslen s ohledem na již zmíněný fakt, že údaje za některá odvětví dle CZ-NACE jsou uváděny souhrnně za více odvětví. V daném případě tedy lokační STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 15 z 67

16 koeficient těžebního průmyslu (CZ-NACE B) 2 na úrovni kraje snižují k němu přidružená odvětví výroby a rozvodu elektřiny (CZ-NACE D), plynu a tepla a zásobování vodou (CZ-NACE E). Stejně tak lze vyšší koncentraci v regionu očekávat také v případě odvětví zdravotnictví a sociální péče (CZ-NACE Q) a ubytování stravování a pohostinství (CZ-NACE I), úzce spojených s lázeňstvím, jejichž lokační koeficientyt 3 velmi pravděpodobně výrazně snižují pro účely statistiky přidružená odvětví (Veřejná správa a obrana CZ-NACE O; Vzdělávání CZ-NACE P; Obchod CZ-NACE G; Doprava CZ-NACE H). Ovšem ani tato odvětví, v kterých se kraj v podstatě specializuje, nedosahují alespoň průměrných hodnot produktivity v rámci Česka. I zde je patrný velmi významný vliv lázeňství na ekonomiku regionu. Na druhou stranu nám toto srovnání ukazuje, že v regionu není na lázeňství pravděpodobně navázán žádný další obor zpracovatelského průmyslu, který by z tradice lázeňství těžil (např. výroba vybavení pro lázeňské provozy, výroba léčebných přípravků apod.). Z pohledu hodnocení zpracovatelského průmyslu v regionu je pro upřesnění, která odvětví či aktivity jsou klíčové pro hospodářství a jaká je jejich pozice v národní/ regionální ekonomice, je nutné jít v analýze na nižší úroveň členění. To umožňují data za zaměstnanost podle jednotlivých dílčích odvětví zpracovatelského průmyslu a také hodnoty HPH. S ohledem na skutečnost, že po roce 2009 došlo ke změně klasifikace odvětvové struktury ze staršího členění OKEČ na třídění CZ-NACE, kdy tyto dva systémy se vyznačují drobnými odlišnostmi v třídění ekonomických činností, byla pro účely sjednocení uváděných statistických dat za sledovaná období (rok 2002 a 2012) provedena sumarizace určitých položek ekonomických činností (odvětví). Struktura odvětví tedy v konečné podobě odpovídá spíše staršímu členění OKEČ (kdy roztřídění dle detailnějšího členění CZ-NACE nelze z dostupných starších statistik provést), přičemž je doplněna o některé nově samostatně evidované položky CZ-NACE (např. odvětví Výroba nábytku, které nebylo před rokem 2009 samostatně evidováno). 2 Podle staršího třídění dle OKEČ činil v roce 2009 Lq odvětví těžby a dobývání 4,7 3 V roce 2009 činil Lq odvětví zdravotnictví a sociální péče 2,35; Lq pohostinství a ubytování 1,95 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 16 z 67

17 Graf 6: Struktura zaměstnanosti dle odvětví zpracovatelského průmyslu v Karlovarském kraji a Česku, 2002, 2012 Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Karlovarského kraje a České republiky, firmy s více než 100 zaměstnanci Při detailním pohledu na strukturu zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu vidíme výraznou orientaci Karlovarského kraje na některá, především tradiční, odvětví. Jsou to odvětví Výroby základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (20,2 % podíl na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu v r. 2012), Výroby nekovových minerálních výrobků (18 %), Výroba dopravních prostředků a zařízení (17,3 % - toto odvětví zaznamenalo v Karlovarském kraji i ČR od roku 2002 velmi výrazný nárůst) a Výroba elektrických a optických zařízení a přístrojů (10,9 %). Poměrně významné zastoupení má stále Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků, jejíž podíl sice klesá, ale oproti průměru za ČR, který poklesl téměř trojnásobně (z 8,6 % na 3,1 %), se drží na úrovni kolem 8 %. Zpracovatelský průmysl v kraji je nejvíce specializován na těchto pět dílčích odvětví. Jedná se převážně (kromě výroby elektrických a optických zařízení) o odvětví tradiční, která mají v regionu již dlouhou historii. V porovnání s ostatními odvětvími zpracovatelského průmyslu však často dosahují nižší přidané hodnoty a produktivity (viz dále Tabulka 1). V uplynulých několika letech se v kraji výrazněji profilovalo právě odvětví výroby elektrických a optických zařízení a přístrojů, hrající významnou roli především z pohledu exportu; po roce 2008 nicméně toto odvětví z hlediska produktivity (vývoj tržeb) zaznamenalo poměrně výrazný útlum. Mírně posilující tendenci má naopak strojírenský průmysl. I přes pozitivní vývoj v posledních letech je v Karlovarském kraji oproti Česku stále nižší zaměstnanost v odvětví Výroby dopravních prostředků a zařízení a především výrazně nižší produktivita. Poměrně velké množství firem v kraji je však na automobilový průmysl navázáno jako dodavatelé dílčích komponent (např. zabezpečovacích zařízení, čalounění apod.) STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 17 z 67

18 Tabulka 1: Pět nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE) v Karlovarském kraji a Česku podle tržeb, rok 2012 Odvětví CZ-NACE Karlovarský kraj Podíl na tržbách ve z.p. Odvětví CZ-NACE Česko Podíl na tržbách ve z.p. 25 Výroba kovodělných výrobků 25,7% 29 Výroba motorových vozidel 28,6% 11 Výroba nápojů 14,7% 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 7,9% 22 Výroba pryžových a plastových 28 Výroba strojů a zařízení jinde 10,8% výrobků neuvedených 7,7% 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 7,7% 27 Výroba elektrických zařízení 6,7% 29 Výroba motorových vozidel 6,4% 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 6,6% Pozn.: Zahrnuty pouze podniky s více než 100 zaměstnanci, není zahrnut elektrotechnický průmysl z důvodu chybějících dat Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2013 Tabulka 1 znázorňuje podíly tržeb pěti nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu v Karlovarském kraji (podle nového členění CZ-NACE). Hodnoty jen potvrzují postavení výše identifikovaných klíčových odvětví zpracovatelského průmyslu v regionu. Těchto pět nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu se podílí na více než 65 % tržeb, což ukazuje poměrně velkou koncentraci zpracovatelského průmyslu v kraji do několika odvětví. Mezi nimi se také nachází odvětví NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků (necelý 11% podíl na tržbách ve zpracovatelském průmyslu). Tento obor ještě v roce 2008 zaujímal pouze zhruba 7,5% podíl. Je to tedy možný nově se rozvíjející obor v ekonomice kraje. Navíc, jak znázorňuje Tabulka 2, toto odvětví v kraji vykazuje rostoucí úroveň produktivity. Statistika neposkytuje údaje potřebné k vypočítání standardního ukazatele produktivity pro jednotlivá dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu. Z dostupných dat je možné vypočítat mírně odlišný ukazatel produktivity, a sice tržby vztažené na 1 zaměstnance (Tabulka 2). Tabulka 2: Produktivita (tržby/zaměstnance) v nejvýznamnějších odvětvích zpracovatelského průmyslu Karlovarského kraje (ČR=100) Odvětví CZ-NACE KVK 2010 KVK 2012 Výroba nápojů 160,68 136,20 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 138,65 130,58 Výroba pryžových a plastových výrobků 95,39 89,21 Výroba textilií a oděvních výrobků 74,82 82,58 Výroba nábytku 66,88 63,83 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 38,27 38,99 Zdroj: ČSÚ - Statistická ročenka Karlovarského kraje 2013 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 18 z 67

19 Kraj tak dosahuje nadprůměrné produktivity v porovnání s Českem pouze v odvětví Výroby nápojů (konkrétně 136 % průměru Česka v roce 2012) sídlí zde nejvýznamnější český výrobce minerálních vod v zahraničním vlastnictví. Produktivita se mezi roky 2010 a 2012 v kraji v porovnání s Českem snížila v podstatě ve všech hlavních průmyslových odvětvích s výjimkou tradičního odvětví textilního a oděvního průmyslu, a to i přes skutečnost, že jde o odvětví energeticky a materiálově velmi náročné a jehož pozice v EU je i vzhledem k rostoucím environmentálním nárokům na výrobu značně nejistá. Výrazně nižší produktivitu vykazuje další tradiční obor Výroba nekovových minerálních výrobků (sklo, keramika, porcelán), dosahující pouze mírně přes 1/3 úrovně produktivity v tomto oboru v Česku. Průmysl v regionu je tedy tvořen převážně tradičními odvětvími využívajícími místní zdroje, jako jsou kovodělný a hutnický průmysl, sklářský, keramický průmysl a průmysl stavebních hmot (Výroba nekovových minerálních výrobků) a potravinářství. Stále více se začínají rozvíjet průmysl elektrických a optických zařízení, který je velmi exportně orientovaný a plastikářský průmysl. Jelikož se kraj orientuje ve větší míře na těžší průmysl, který produkuje velké množství odpadních produktů, existuje zde potenciál pro rozvoj odvětví zabývajících se recyklací a výrobou produktů z druhotných surovin. V kraji existují i firmy, které se zabývají výzkumem a vývojem v této oblasti, a právě toto může být potenciálním nově se rozvíjejícím oborem. Jak již bylo řečeno, v ekonomice Karlovarského kraje hrají velmi důležitou roli také služby, jejich podíl na HPH je po Praze a Jihomoravském kraji mezi kraji Česka 3. nejvyšší a činil v roce 2012 více než 58 %. Služby jsou velice heterogenní skupinou, zahrnují veřejné služby, které poskytuje stát či jeho organizace všeobecně a také komerční a podnikatelské služby, které se vyznačují obecně vyšší produktivitou a tržní orientací. Graf 7: Struktura HPH v odvětví služeb v Karlovarském kraji a Česku, 2002, 2012 Zdroj: ČSÚ Regionální účty Ze struktury tvorby HPH v sektoru služeb, kterou zachycuje Graf 7, vidíme, že v Karlovarském kraji je oproti průměru Česka vyšší zastoupení veřejných služeb (skupiny O - Q). Jejich podíl tvořil v roce 2012 téměř 35 % HPH a za sledované období se zvyšuje. Z detailnějších údajů o odvětvové struktuře STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 19 z 67

20 dle OKEČ sledovaných do roku 2008 lze odvodit, že mezi těmito službami i doposud dominuje zejména skupina Zdravotnických činností, což pravděpodobně souvisí s rozvinutým oborem léčebných procesů v lázních. Skupina komerčních a podnikatelských služeb (G - N) tvoří méně než 60 % HPH v sektoru služeb. V porovnání s průměrem Česka je zde zejména nižší zastoupení komerčních služeb, které zahrnují činnosti v oblasti ICT, peněžnictví a pojišťovnictví a činnosti v oblasti výzkumu a vývoje (souhrnně cca 12 % v kraji oproti 26,9 % v ČR). Naopak vyšší zastoupení má v Karlovarském kraji odvětví Ubytování a stravování. Celkově se do struktury služeb v kraji promítá velmi rozvinuté lázeňství, což zvyšuje podíly právě odvětví služeb zejména v oblastech zdravotnictví a ubytování a stravování. 2.2 Význam a vývoj cestovního ruchu a lázeňství Cestovní ruch (CR) představuje pro Karlovarský kraj významné odvětví a dobré podmínky pro rozvoj CR se promítají i do ekonomického přínosu kraje. Na území Karlovarského kraje se nachází velký počet turistických cílů a atraktivit, ale především vlivem lázeňství se Karlovarský kraj stal vyhledávanou cílovou destinací pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Lázeňský cestovní ruch patří jednoznačně k jednomu z nejefektivnějších druhů cestovního ruchu, který se podílí na rozvoji zahraničního cestovního ruchu a představuje pro Karlovarský kraj a celou Českou republiku významný zdroj příjmů. Lázeňské pobyty, regenerační a relaxační pobyty, zdravotní turistika, wellness, fitness programy, patří v současnosti mezi dynamicky se rozvíjející produkty cestovního ruchu. Tyto typy produktů doplněné kvalitní nabídkou ubytovacích, stravovacích, kulturních, sportovních a ostatních aktivit patří k nejžádanější oblasti poptávané jak cestovními kancelářemi i touroperátory, tak individuálními návštěvníky. Podmínky pro rozvoj CR v kraji na straně poptávky jsou velmi dobré, jak naznačuje vývoj počtu návštěvníků v posledních letech (viz Tabulka 3). Z hlediska návštěvnosti se Karlovarský kraj řadí jednoznačně mezi významné turistické cíle. Na základě porovnání krajů podle celkového počtu návštěvníků patří Karlovarskému kraji 5. místo. Z hlediska podílu zahraničních hostů a počtu přenocování (jak všech hostů, tak i zahraničních návštěvníků) je nicméně kraj hned na 2. příčce za hlavním městem Prahou, v ukazateli průměrného počtu strávených nocí patří Karlovarskému kraji opětovně 1. místo, což je pravděpodobně dopad právě lázeňství, díky kterému je přidaná hodnota generovaná cestovním ruchem výrazně vyšší, než je tomu v jiných krajích ČR. Tabulka 3: Srovnání krajů dle návštěvnosti, Ø Hosté celkem Přenocování Průměr z toho z toho ČR, kraje zahraniční zahraničních počet doba počet poř. počet poř. poř. % % nocí pobytu poř. poř. podíl podíl ČR , ,8 3,0 4,0 Hl. m. Praha , ,3 1 2,5 3,5 13 Jihomoravský , ,1 4 2,0 3,0 14 Jihočeský , ,9 8 2,9 3,9 7 Královéhradecký , ,8 7 3,7 4,7 2 Karlovarský , ,1 2 6,2 7,2 1 Středočeský , ,4 9 2,6 3,6 12 Liberecký , ,8 6 3,4 4,4 4 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 20 z 67

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu Pavla Žížalová MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analytické podklady pro přípravu pro politiku VaVaI Celkem 6 analýz Excelence ve výzkumu

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

2.3.1 Produktová inovace

2.3.1 Produktová inovace 2.3.1 Produktová inovace Produktově inovující podniky se v období 2008 2010 soustředily zejména na inovaci svých výroků. Inovaci výrobků zavedlo celkem 80,5 % produktově inovujících podniků. Pouze samostatné

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace URBIS INVEST Program SPOLUPRÁCE OP Podnikání a inovace Brno, 19. dubna 2007 Co jsou klastry -- Izolovanost, nedostatečná vzájemná komunikace firem a spolupráce firem s vědecko-výzkumnou sférou -- Řešením

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Český volejbalový svaz V Praze dne 31. srpna 2016 Registračně matriční komise Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech 2000-2015 na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Obsah: Úvod

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více