VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a Praha 5 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele funkce titul, jméno, příjmení telefon mobilní telefon ředitel Ing. František Novotný statutární zástupce ředitele zástupce ředitele zástupce ředitele pro OV PaedDr. Marie Salajková Ing. Věra Nejedlá Bc. Michal Jiroušek Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Cílová kapacita školy byla žáků. Objekty školy: objekt Plzeňská 298/217a, Praha 5 Motol objekt Moravská 3, Praha 2 Vinohrady odloučené pracoviště Plzeňská 137, Praha 5 Košíře Studijní a náborové oddělení sídlí v budově Moravská 3, Praha 2. 1

3 5. Obory vzdělání Škola Kód oboru Název oboru/vzdělávacího programu Cílová kapacita oboru/programu Poznámka Střední průmyslová škola dopravní, a.s M/01 Informační technologie L/ L/51 Provozní technika Provozní technika (dálková forma studia) Provoz dopravních zařízení Provoz dopravních zařízení H/01 Strojní mechanik Zámečník 60 neotevřen H/02 Karosář H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik L/01 Mechanik elektrotechnik Elektronik 100 neotevřen H/01 Elektrikář H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro dopravní prostředky pouze ve zkrácené formě L/503 Dopravní provoz 70 dobíhající L/503 Dopravní provoz (dálková forma studia) 130 dobíhající M/01 Provoz a ekonomika dopravy Ekonomika městské dopravy L/01 Autotronik L/51 Podnikání L/51 Podnikání (dálková forma studia) L/01 Obchodník L/51 Propagace H/01 Aranžér Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy Ve školním roce nebyl zřízen žádný nový obor vzdělání. b) zrušené obory / programy Ve školním roce nebyl zrušen žádný obor vzdělání. 2

4 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Vlastníkem všech níže uvedených objektů je zřizovatel školy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a) objekt Plzeňská 298/217a, Praha 5 teoretická výuka čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Informační technologie, Ekonomika městské dopravy, Provoz a ekonomika dopravy, Podnikání, nástavbové studium, denní forma studia a Provozní technika, nástavbové studium, denní forma studia. b) objekt Moravská 3, Praha 2 teoretická výuka tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem Automechanik, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Elektrikář, Aranžér/ka, Karosář, Autolakýrník, výuka čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Autotronik, Obchodník a nástavbové studijní obory Provozní technika a Podnikání v dálkové formě studia, Propagace v denní formě studia. c) odloučené pracoviště Plzeňská 137, Praha 5 odborný výcvik čtyřletého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Autotronik a tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem Automechanik, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Karosář a Autolakýrník 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: V objektu Moravská jsou soustředěny všechny tříleté obory, jejichž vzdělávání končí složením závěrečné zkoušky a získáním výučního listu, dále pak čtyřleté obory Autotronik a Obchodník zakončené maturitní zkouškou. Nástavbové studium Podnikání, Provoz dopravních zařízení a dobíhající Dopravní provoz probíhá v dálkové formě, nástavbové studium Propagace probíhá v denní formě. Již poněkolikáté je otevřena tzv. zkrácená forma vzdělávání zakončená výučním listem v oboru Elektrikář. Ve zkrácené formě vzdělávání pokračují i žáci v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Teoretická výuka ve školním objektu Moravská se uskutečňuje v odpovídajícím prostředí. Školní budova je vybavena přístrojovou technikou, k dnešnímu dni jsou k dispozici tři stálé počítačové učebny s připojením na internet. V současné době je internet v budově zpřístupněn pro žáky i dospělé prostřednictvím lokální bezdrátové WIFI sítě. Další, mobilní počítačovou učebnu vybavenou notebooky, lze instalovat kdekoli ve škole a využívat ji téměř ve všech předmětech. Učitelé používají přenosné dataprojektory, pracují v učebně s interaktivní tabulí. K dalším technickým zařízením patří tiskárny, kopírky, skener, přístroje v laboratoři měření. Výuka žáků z auto-oborů probíhá v učebnách s pomůckami, které zahrnují nejenom části automobilů a jejich příslušenství, ale i nejmodernější softwarové vybavení. Díky projektu OP Praha Adaptabilita škola pořídila zařízení do nově vznikající Laboratoře pro simulaci a teoretickou přípravu pro oblast čtyřstopých a dvoustopých vozidel. V učebně vybavené nábytkem, u kterého lze provádět výtvarné práce, probíhá výuka oborů aranžér a propagace. Škola je vybavena tělocvičnou, posilovnou s devíti odlišnými stroji ke zvyšování tělesné zdatnosti. Na jaře byla zahájena výstavba venkovní posilovny s pěti posilovacími stroji. Ve vnitrobloku je umístěno hřiště s umělým povrchem, k dispozici jsou i čtyři pingpongové stoly. Součástí sportovního vybavení školy je i sociální zařízení (sprchy, toalety). Interiér objektu Moravská (chodby, schodiště) je upraven ve smyslu bezpečnostních protipožárních a hygienických předpisů. Žáci jsou aktivně zapojováni do výzdoby budovy dopravní tématika je v souladu se zaměřením školy. Žáci i nadále pokračovali v úpravě a rekultivaci hřiště a dvora, kde je k dispozici venkovní učebna a prostor pro relaxaci. V přízemí školy byl začátkem školního roku otevřen nový školní bufet, který zajišťuje občerstvení pro žáky denního i dálkového studia. 3

5 Souvislá praxe žáků je zajišťována jak na pracovištích Dopravního podniku hl. města Prahy, tak ve specializovaných firmách s odpovídajícím zaměřením vzhledem k vyučovanému oboru. V objektu školy Motol jsou žáci vzděláváni ve čtyřletých oborech vzdělání Informační technologie a Ekonomika městské dopravy a v dobíhajícím oboru Provoz a ekonomika dopravy, jež jsou zakončeny maturitní zkouškou. Nástavbové studium oborů vzdělání Podnikání a Provoz dopravních zařízení probíhá ve dvouleté denní formě. Teoretická výuka v objektu Motol je realizována v odpovídajícím prostředí. V hlavní školní budově jsou k dispozici čtyři stálé počítačové učebny s připojením na internet vybavené i datovými projektory, přičemž internet je žákům a pedagogům zpřístupněn také prostřednictvím lokální bezdrátové WIFI sítě. V hlavní budově jsou plně využívány také dvě jazykové učebny, jedna z nich je vybavena navíc kvalitní přístrojovou technikou umožňující mimo jiné poslech pomocí sluchátek, dále je zde multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna fyziky a laboratoř měření vybavená celou řadou přístrojů. Učitelé mohou používat přenosné datové projektory, většina z nich pracuje s notebookem. K dalšímu technickému vybavení školy patří tiskárny, kopírky, skenery, GPS a jiné přístroje. Ze software využívaného při výuce lze uvést Autocad, Ptohoshop, Corel, účetní program Pohoda aj. V jedné z počítačových učeben je zařízení učebny rozšířeno tak, aby zde mohla probíhat učební praxe formou práce žáků ve fiktivních firmách. Prostřednictvím projektu OP Praha Adaptabilita bylo rozšířeno zabezpečení hlavní budovy a vytvořen výukový panel pro předměty zaměřené na zabezpečovací techniku. K výuce tělesné výchovy je využívána malá tělocvična v hlavní budově školy, jež je vybavena řadou kvalitních posilovacích strojů a čtyřmi pingpongovými stoly, součástí sportovního vybavení školy je i sociální zařízení (samostatná šatna a sprcha). Výuka tělesné výchovy probíhá také v pronajaté tělocvičně Sokol Motol spolu s možností využívání venkovního hřiště, kde je možno realizovat míčové hry. Žáci průběžně pečují o venkovní učebnu ekologie s jezírkem a přilehlou menší zahradní plochou, jež byly vytvořeny společnou prací žáků. Stravování je žákům umožněno v kantýně vozovny Motol a v přízemí školy mají žáci k dispozici odpočinkový prostor s malým bufetem. K relaxaci, ale i k výuce byla v přilehlé místnosti nově vytvořena krásná školní knihovna, kterou žáci velmi rádi využívají. Souvislá praxe žáků probíhá jak na pracovištích Dopravního podniku hl. města Prahy, tak ve specializovaných firmách s odpovídajícím zaměřením vzhledem k vyučovanému oboru. Materiální zabezpečení odborného výcviku Odloučená pracoviště určená pro výuku odborného výcviku (dále jen OP) byla i ve školním roce 2013/ 2014 ve svých učebnách vybavena veškerou výukovou, přístrojovou i ostatní technikou tak, aby samostatně pokrývala veškeré požadavky vyplývající z platných RVP a ŠVP. Učebny byly dle potřeb průběžně vybavovány potřebnou technikou, základními i nadstandardními přístroji a zařízeními pro moderní výuku žáků. Na OP Košíře, probíhala výuka oborů středního vzdělání zakončených výučním listem (automechanik, karosář, autolakýrník a 2. ročník oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje) a čtyřletého oboru středního vzdělání zakončeného maturitou (autotronik). V průběhu roku 2013/2014 byl kladen důraz na zkvalitňování výuky a zlepšování pracovního prostředí. Jedná se o plně zařízená pracoviště autooborů včetně autolakovny. 4

6 Odborná výuka všech elektrooborů byla ve školním roce 2013/2014 zajišťována na OP Hloubětín a Motol. Výuka probíhala ve čtyřech odborných učebnách, které jsou vybaveny kvalitní měřicí a výpočetní technikou, dataprojektory, přibližovacími kamerami s možností projekce. Pro tyto obory je přímo v objektu Hloubětín bohatě vybavena technická knihovna, která je průběžně doplňována nejnovějšími odbornými časopisy a publikacemi. Pro výuku oborů aranžér a obchodník byly vyčleněny 4 učebny vybavené pracovními stoly a cvičnými výlohami, výpočetní technikou a třemi plottery. Nejnovější model plotteru, aranžérské figuríny a aranžérské pomůcky např. busty byly pořízeny v měsíci prosinci U těchto dvou oborů došlo v měsíci září 2013 k dislokaci pracovišť z objektu Pankrác do objektu Motol. Souvislá praxe žáků je zajišťována jak na pracovištích Dopravního podniku hl. města Prahy, akciová společnost, tak ve specializovaných firmách s odpovídajícím zaměřením vzhledem k vyučovanému oboru. 9. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy. Současná Školská rada při SPŠD, a.s. pracuje od v tomto složení: Mgr. Alena Fimanová předsedkyně (zástupce zřizovatele DP) Mgr. Heverlová Hana místopředsedkyně (zástupce zřizovatele DP) Ing. Zuzana Bejrová zapisovatelka zástupce pedagogů Mgr. Zdeněk Vavřín člen zástupce pedagogů paní Jindřiška Dufková členka zástupce rodičů paní Petra Richterová člen zástupce rodičů. Školská rada se sešla od svého ustavení pětkrát. V rámci svého jednání se vyjádřila k návrhům ŠVP, odsouhlasila zprávu o činnosti školy a plány hospodaření na příslušný kalendářní rok. Dále se seznámila se školní problematikou. Zápisy z jednání jsou volně přístupné na webových stránkách školy. 5

7 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (zahajovací výkaz) II. Pracovníci školy SPŠD, a.s , , ,864 a. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (zahajovací výkaz) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků SPŠD, a.s. kvalifikovaných 86 91,49 nekvalifikovaných 5 8,51 b. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře Výpočetní technika, hodnocení v ČJ u státních maturit, automobilová problematika, elektro fotovoltaika, projekty na osvětlování, obnovitelné zdroje, práce s účetním programem Pohoda, rozvoj čtenářské gramotnosti Zdravé město Praha ČSZE ad. 65 CERMAT, DESCARTES, Junior Achievement, DP h. m. Prahy, BNV Consulting, ČSZE ad. kurzy 0

8 doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 2 2 PF UK Praha 1 Školský management 1 PF UK Praha 0 0 c. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 14 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 8 z toho bez odborné kvalifikace(dle zákona o ped. prac.) 6 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 23 20,86 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 12 Řešení konfliktů, Novela obč. zákoníku, Kvalifikace pedagogických pracovníků, pracovní právo, nový občanský zákoník, aktualizace účetních a mzdových programů 8 Mgr. Jiřička, Semináře DP VEMA Vakintra, ANAG ad. kurzy 0 jiné (uvést jaké) 0 7

9 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) denní vzdělávání Škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SPŠD, a.s Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 79 - vyloučeni ze školy: 12 - nepostoupili do vyššího ročníku: 17 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 26 - přestoupili na jinou školu: 27 - jiný důvod změny (uveďte jaký): osobní, rodinné důvody, náročnost studia, 37(nereagovali na výzvu k omluvě, nevykonání rozdílových zkoušek, úmrtí, rodinné důvody, pracovní poměr) b) vzdělávání při zaměstnání Škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SPŠD, a.s Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 24 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 15 (výzva, nezaplacené školné) 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání Škola průměrný počet žáků / studentůna třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SPŠD, a.s. 22,3 10,46 8

10 Z celkového počtu žáků/studentů: kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání Škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SPŠD, a.s. 20,6 12,9 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola SPŠD, a.s. počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. denní vzdělávání Střední průmyslová škola dopravní, a.s. prospělo s vyznamenáním 24 neprospělo 120 opakovalo ročník 53 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 71,6 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 130,1 z toho neomluvených 12,6 9

11 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: b. vzdělávání při zaměstnání Střední průmyslová škola dopravní, a.s. prospělo s vyznamenáním 55 neprospělo 36 opakovalo ročník 3 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 67,5 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 31 z toho neomluvených 1 5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek: c. závěrečné zkoušky závěrečné zkoušky škola denní vzdělávání SPŠD, a.s. vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 12 1 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 2 d. maturitní zkoušky SPŠD, a.s. maturitní zkoušky škola počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 22 5 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

12 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznamenáním 2 0 prospěl neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 Skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 495 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 340 z toho v 1. kole 214 z toho ve 2. kole 126 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 2 počet nepřijatých celkem 13 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 39 Speciální a interdisciplinární technické obory 8 obor: 18 Informativní obory 1 obor: 64 Podnikání v oborech 0 obor: 66 Obchod 12 obor: 26 Elektrotechnika 22 obor: 23 Strojírenství a strojírenská výroba 20 obor: 37 Doprava a spoje 6 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2014/

13 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Arménie 7 Bulharsko 2 Bělorusko 1 Mongolsko 3 Moldavská rep. 3 Rusko 3 Slovensko 6 Vietnam 4 Ukrajina 17 Všem ve škole studujícím cizincům a příslušníkům národnostních menšin studium nečiní výraznější potíže, takže se bez problémů začlenili do třídních kolektivů. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V objektu školy Moravská neprobíhala u žáků s poruchami učení (SPU) integrace. Žáci s SPU byli při vzdělávání zohledněni na základě odborných zpráv z pedagogickopsychologické poradny, speciálního pedagogického centra případně klinického psychologa. Učitelé byli seznámeni s doporučenými metodami a zohledňovali hodnocení žáka dle posudku jednotlivých zařízení v průběhu školního roku. V objektu školy Motol studovalo 7 žáků s diagnózou autismus nebo Aspergerův syndrom, tři z nich se vzdělávali s pomocí asistenta pedagoga. Jeden z žáků autistů úspěšně složil v jarním zkušebním období 2014 maturitní zkoušku. Všichni žáci s SPU možnost zohlednění diagnózy při konání maturitní zkoušky na základě posudku z PPP využili. Začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky probíhá bez výraznějších problémů. Ve škole studují i Romové a cizinci. Jejich zařazení do třídních kolektivů není doprovázeno výraznějšími problémy. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Vzdělávání nadaných žáků je věnována pozornost, v rámci běžné výuky jim jsou zadávány obtížnější úkoly, často pomáhají méně nadaným spolužákům. Vyučující s nimi pracují v rámci možností individuálně. Mají například možnost využít konzultací. Účastní se mnohých soutěží, během přípravy na ně intenzivně spolupracují s vyučujícími daných předmětů. Mají možnost vycestovat do zahraničí na dvoutýdenní stáže v rámci projektů Leonardo da Vinci, nově Erasmus Ověřování výsledků vzdělávání Také ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do pilotního ověřování maturitních zkoušek pro CERMAT, konkrétně matematiky+ a cizích jazyků. Žáci 3. ročníků oboru Autotronik, Ekonomika městské dopravy a Informační technologie byli CERMATEM testováni z českého jazyka. 12

14 11. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2013/2014 byl zaveden nový školní vzdělávací program Elektromechanik pro elektrické instalace, který upravuje ŠVP elektromechanik pro dopravní prostředky. Ve školním roce 2013/2014 byl dokončen vzdělávací cyklus podle ŠVP u nástavbového oboru Propagace, Provoz a ekonomiky dopravy, Podnikání a Provoz dopravních zařízení. Výsledky celého cyklu byly v rámci předmětových komisí vyhodnoceny. Ověřování výsledků vzdělávání v jednotlivých ŠVP prokazuje, že jsou programy připraveny kvalitně a nebude potřeba větších zásahů do jejich podoby. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora V naší škole jsou vyučovány tři jazyky anglický, německý a ruský. Téměř všichni žáci se učí anglický jazyk, pouze obor Obchodník a Ekonomika městské dopravy má stanoven jako druhý jazyk němčinu. V některých oborech dálkové formy nástavbového studia je vyučován ruský jazyk. Pro žáky posledních ročníků je ve škole organizován přípravný kurz k maturitě z anglického jazyka. Je určen převážně pro dálkovou formu studia. Výrazným motivačním prvkem v oblasti výuky cizích jazyků je pro žáky možnost účastnit se mezinárodních projektů Leonardo da Vinci, od nového školního roku pak programu Erasmus+. Jazyková úroveň je jedním z hlavních výběrových kritérií. Dále škola přispívá studentům na jazykový pobyt ve Velké Británii. V tomto školním roce byl definován strategický plán rozvoje výuky cizích jazyků, jehož cílem je zkvalitnit výuku cizích jazyků (moderní přístupy a metody, moderní technologie), věnovat zvýšenou pozornost žákům intaktním a soustředit se na práci s žáky problémovými. K podpoře těchto cílů byl připraven a schválen projekt v programu Erasmus+ KA1 Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Jeho realizace bude probíhat v následujících dvou letech, kdy šest učitelů cizích jazyků vycestuje do zahraničí na dvoutýdenní kurzy vztahující se k výše zmíněným oblastem rozvoje. 13

15 1. Výchovné a kariérní poradenství IV. Aktivity právnické osoby Ve škole působí dvě výchovné poradkyně, jedna pro každý školní objekt, a školní metodik prevence. Škola úzce spolupracuje s PPP Francouzská 56, Praha 10 s psycholožkou PhDr. Pavlou Pickovou a metodičkou prevence rizikového chování PaedDr. Lenkou Maruškovou, v Praze 5 probíhá kvalitní spolupráce s PPP Kuncova 1580/1 s psycholožkou Danuší Špeciánovou a s organizací APLA, věnující se práci se žáky autisty. Nejčastější výchovné problémy se týkaly záškoláctví, pozdního omlouvání absence, vztahů ve třídě, svévolného opouštění školy, svévolného opouštění odborného výcviku, nevhodného chování k vyučujícím, kouření v objektu školy (především na WC) i před školou, alkoholu, používání telefonního mobilu při výuce i natáčení žáků v činnosti, nevhodného chování na školní akci, podvodů v úředních dokumentech především v omluvách od lékařů, neplnění školních povinností a ničení majetku školy. Přímý kontakt žáků s drogami nebyl zaznamenán. Problémy byly řešeny výchovnými komisemi, individuálními pohovory nejen se žákem, ale i se zákonným zástupcem. Ve škole funguje systém kariérového poradenství. Žáci tříletých ročníků se účastní návštěvy na Úřadu práce Domažlická 11, Praha, zároveň žáci školy absolvovali seminář v projektu: Rozvojové projekty Praha s tématy: Podnikání, OSVČ. Žáci maturitních ročníků, kteří uvažovali o dalším vzdělávání, navštívili v lednu veletrh Gaudeamus na výstavišti v Praze, se účastnili dnů otevřených dveří na vysokých školách či prezentací vysokých škol realizovaných v naší škole. Někteří žáci využili konzultačních hodin u výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně sleduje počty žáků, kteří mají zajištěnou práci nebo pokračují ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole funguje výchovný mini tým, jehož členem je vedení školy, referentky pro výchovu, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedoucí učitelé odborného výcviku. V případě potřeby při řešení konkrétních problémů je tým rozšířen i o učitele. Učitelé se účastnili přenášky Co dělat když, kterou lektoroval Dr. Vácha, učitelé rozšířené pedagogické rady se účastnili semináře Řešení konfliktů ve škole, který se konal v Kácově u Kutné Hory. Tento seminář lektoroval Mgr. Svoboda. Beseda, přednáška - Motol celkem žáků FOR ELEKTRO (Výstaviště Letňany) 75 Návštěva senátu 25 Policejní muzeum - Trestně právní odpovědnost 245 Přednáška Samovyšetření prsu - prevence rakoviny 15 Dialog Jesenius -Můžu ti pomoct 8 Intervenční práce (řešení šikany) 19 Přednášky JETE - jaderná energetika 110 GAUDEAMUS - prezentace VŠ 38 Přednáška o prevenci (sex a drogy) 110 Kariérové poradenství 36 Prezentace a přednáška - Práce a studium v EU 35 Zdravotní školení 1. pomoc 65 Seminář Můžeš podnikat 50 Hlavní líčení na obvodním soudu 18 Jobs - kino Lucerna

16 Exkurze, beseda, přednáška - Moravská celkem žáků Výstava For arch 10 Motivační seminář, finanční gramotnost 51 Listina základních práv a svobod 72 Sociálně patologické jevy 47 Kriminalita mladistvých 66 Extremismus 11 Bezpečí žen a dívek 25 Vítězný plakát ANTIFET FEST 8 Prevence rakoviny prsu 30 Jak založit podnikání 74 Multikulturní výchova prezentace Leonarda z Brazílie ve 131 škole Vyhodnocení literární soutěže na sš Jarov 27 Domácí násilí 16 Gaudeamus 10 Úřad práce 102 Podnikání 23 OSVČ 24 Husiti kino Lucerna 171 Revival kino Lucerna 135 Romistika Ekologická výchova a environmentální výchova Průřezové téma, které zahrnuje ekologickou a environmentální výchovu, je nedílnou součástí ŠVP. To znamená, že se v průběhu školního roku objevuje ve všech předmětech. Kromě výuky v jednotlivých předmětech absolvovali žáci v průběhu roku řadu akcí. Trvalým vzdělávacím a výchovným cílem v uplynulém školním roce bylo osvojovat si návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a podněcovat žáky k aktivitám, které vedou k této činnosti. V objektech školy byla, mimo aktivity uskutečňované při výuce, realizována výuka s cílem vést žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, posilovat u nich pocit sounáležitosti a odpovědnosti za prostředí kolem nich a pomáhat jim získávat znalosti o využití alternativních zdrojů energií i o třídění a recyklaci odpadů. Provoz školy se zaměřil šetření elektrickou energií, vodou a na udržování čistoty prostředí v okolí školy. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat našich školních vzdělávacích programů, proto se objevuje v celé řadě vyučovaných předmětů, především v občanské výchově, v českém jazyce a literatuře, v cizích jazycích. Pravidelně škola organizuje přednášky v Domě národnostních menšin, žáci se účastní filmového festivalu Jeden svět a projektu Dialog Jessenius - Můžu ti pomoct. V letošním školním roce měla škola možnost poznat kulturní prostředí studenta Leonarda Gally z Brazílie. Student prezentoval a diskutoval o své zemi v objektu školy Moravská. Celkem se různých prezentací účastnilo 10 tříd 131 žáků. 15

17 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji úzce souvisí s výchovou ekologickou a environmentální, jež se dotýkají i udržitelného rozvoje. Žáci se podílejí na úpravách venkovních prostor, průběžně udržují venkovní zeleň. V rámci projektu Enersol, projektu energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, se žáci úspěšně zapojili do všech soutěžních kategorií. 6. Adaptační kurzy, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, stáže Sportovně rekreační pobyt Paseky nad Jizerou 16 Sportovně rekreační pobyt Chorvatsko 6 Sportovně rekreační pobyt Omiš - Chorvatsko 22 Adaptační pobyt (1. ročníky) Drhleny u Mladé Boleslavi 59 Adaptační pobyt (1. ročníky) Letiny 56 Cyklovýlet Karlštejn 18 Třídní sportovně rekreační výlet Orlík 19 Třídní sportovně rekreační výlet Třeboň 18 Lyžařský kurz Jánské Lázně 24 Muzeum člověka, manufaktura VW Drážďany Poznávací zájezd Lidice 45 Poznávací zájezd Štěchovice 11 Poznávací zájezd Königstein - Německo 40 Návštěva Evropského parlamentu Štrasburk Odborná stáž Jyväskyle Finsko 6 Odborná stáž Ogre - Lotyšsko 6 Odborná stáž Drážďany Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Výtvarný kroužek 6 Konference Můžu ti pomoct Dialog Jessenius Školní konference, Den porozumění 1. ročník realizace na Moravské 76 Konference spřátelených škol 2. ročník realizace v SŠ Jarov Praha 3 8 Literární soutěž 16 Školní konference Sté výročí vypuknutí 1. světové války 18 AntiFetFest zapojení do soutěže o propagační plakát 15 natočení filmu: To se nemuselo stát 3 Mistrovství škol v piškvorkách ; 25 Taneční kroužek příprava předtančení na maturitní ples školy 20 Kroužek tvorby webových stránek 8 Kroužek kybernetiky 5 Čtenářský kroužek 15 16

18 Příprava žáků na turnaje: minikopaná 10 fotbal 20 florbal stolní tenis plavání 6 hokejbal 11 šachy 5 bowling 35 basketbal 10 orientační běh 8 squash 15 beachvolejbal 8 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Soutěže Celostátní soutěž Enersol 2014 Mezinárodní soutěž Enersol 2014 Celostátní soutěž - Nejlepší studentská společnost Junior Achievement Celostátní šachový turnaj (pořádaný pod hlavičkou SSŠČMS) Mezinárodní soutěž Eurogame - Štrasburk Celostátní soutěž Veletrh studentských společností Soutěž REGION 2014 Plzeň maketa výkladní skříně Soutěž REGION 2014 Plzeň aranžování komerční vitríny Celostátní soutěž- Aranžér Junior České Budějovice drátěný program Soutěž Automechaniků (Lysá nad Labem Kola 2013) Celostátní veletrh FF kategorie vizitky umístění 1. místo v kategorii Enersol (jeden žák členem vítězného družstva) 2.místo družstva ČR (jeden žák členem tohoto družstva) 2. místo 1. místo 1. místo (jeden žák členem vítězného družstva) 2. místo 1. místo 2. místo 2. místo 2. místo 2. místo 17

19 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Střední průmyslová škola dopravní, a.s. je dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů Evropské unie pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci. K již tradičnímu partnerovi DVB AG Dresden se podařilo najít nové partnery. Upevnila se spolupráce s finským vzdělávacím konsorciem v Jyvaskyle, navázána byla spolupráce se školou Ogres meza tehnikums. Díky Národnímu ústavu pro vzdělávání jsme získali kontakty na vzdělávací institut ve španělské Eldě a technickou školu v Záhřebu v Chorvatsku. Vždy se jedná o projekty mobilit, kdy naši studenti vyjíždějí na dvoutýdenní odborné stáže do zahraničí. Mimo jakékoli projekty funguje spolupráce se dvěma slovenskými školami - Stredná odborná škola automobilová Bratislava a Spojená škola Bardejov. Ve školním roce 2013/14 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. přivítala řadu zahraničních návštěv. V rámci projektu mobilit Leonardo da Vinci strávili svou třítýdenní stáž drážďanští studenti DVB AG ve škole a v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Ze stejného programu pochází i projekt partnerství NUV Learner mobility in everyday teaching, jeho účastníkům z Chorvatska, Slovinska, Holandska a Španělska byla škola představena jako dobrý příklad spolupráce s firmami. Dalšími významnými návštěvami byly delegace 40 zástupců krajů a měst z Belgie a dvě početné skupiny pedagogů z Turecka, všichni se zajímali o systém českého školství. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Spolupráce se sociálními partnery, zaměstnavateli spočívá především ve spolupráci s firmami, v nichž většina našich žáků vykonává odborný výcvik či praxi, kdy si žáci utvářejí představu o svém budoucím zaměstnání. Při zajišťování praxí žáků škola především úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost. V této činnosti byla školou vysoutěžena zakázka NÚV v projektu POSPOLU o pilotním ověřování spolupráce škol a firem. Dále také využívá nabídek firem zaměřených na obory, v nichž SPŠD, a.s. poskytuje žákům vzdělání. Ze spolupracujících firem jsou to kromě zřizovatele školy Dopravního podniku, hl. m. Prahy, akciová společnost tyto společnosti a firmy: OC Kaufland, KIKA obchodní dům, Barrandov studio a.s., BMK servis s.r.o., ZOO HOBBY chovatelské potřeby, TISKÁRNA LIBERTAS, a.s., Auto Benex, AUTOAVANT DRUŽSTVO, Auto Jarov, s.r.o., Porsche Praha Smíchov, Auto Brejla aj. Mimo jiné také spolupracuje s dodavatelskými firmami ELIT, Berner, Exner, ACI, Servind, Standox, AutoKely. Škola úspěšně rozvíjí kontakty také s profesními svazy, cechy a jinými organizacemi (například: Elektrotechnický svaz český, Svaz spedice a logistiky, Cech malířů a lakýrníků, Asociace institucí vzdělávání dospělých, Asociace aktivních škol, Národní ústav vzdělávání, Klub ekologické výchovy, Amavet asociace pro mládež, vědu, techniku, Sdružení aranžérů ČR, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Hospodářská komora ČR). 18

20 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz xxx x xxx xxx pomaturitní specializační kurz rekvalifikace xxx x xxx xxx Management 25 Ano Ano Vyhláška 50/1978 Sb. 72 Ano/Ano Ne /Školský rejstřík jiné (uvést jaké): zkrácené studium Elektrikář 93 dospělé Školský rejstřík/rvp/švp jiné (uvést jaké): jazykové kurzy AJ, příprava k maturitě 11 dospělé Ne jiné (uvést jaké): zkrácené studium Automechanik 18 dospělé Školský rejstřík/rvp/švp Ostatní vzdělávací aktivity: Školení a semináře pro zaměstnance DP dle potřeb a zadání zřizovatele nebo objednavatele. Převážně na ekonomická a specializovaná témata. Školení instruktorů žáků základní proškolení instruktorů, kteří jsou jmenováni ŘŠ k vedení žáků na OP. Technické kurzy základní nebo periodické: vazač, jeřábník, obsluha montážních plošin, svářecí škola. 12. Další aktivity, prezentace Žáci školy se pravidelně účastní mnoha regionálních i celonárodních akcí. Obvykle se jedná o soutěže Automechanik Junior, Autotronik Junior, Aranžér Junior, IT Junior či soutěže studentských společností Junior Achievement a veletrhy fiktivních firem. Škola je zapojena do projektů ENERSOL a IQ INDUSTRY, prezentovala se také na výstavě Rychlá kola v Lysé nad Labem a na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích při příležitosti Mistrovství republiky Aranžér junior. V letošním školním roce slavili žáci úspěchy i v AntiFetFestu, soutěži hlavního města Prahy, která se zaměřuje na primární prevenci. Za nesoutěžní aktivity jmenujme každoroční prezentaci školy na veletrhu vzdělávání Schola Pragensis a na přehlídce technických dovedností žáků středních škol StreTech. Naši žáci se rovněž účastní charitativních akcí, například Světluška a českého dne proti rakovině. Dále veškeré výdělky studentských společností putují do Dětského centra při FTN (kojenecký ústav). Žáci školy se podílejí na adopci zvířat v pražské ZOO. Jednou z nejdůležitějších prezentačních akcí jsou dny otevřených dveří, jichž se účastní učitelé i žáci školy a při nichž jsou propagovány nejen všechny obory vyučované v jednotlivých objektech školy, ale také škola jako celek. Každoročně představují učitelé a žáci výsledky své práce a zároveň tak propagují školu na výstavě Schola Pragensis. 19

21 K zajištění informovanosti žáků o možnostech dalšího vzdělávání byly v rámci kariérního poradenství ve škole umožněny prezentace vysokých škol a VOŠ. Žáci posledních a předposledních ročníků mají možnost účastnit se na úřadu práce přednášek kariérového poradenství. Žáci školy se také organizačně podíleli na akcích realizovaných zřizovatelem školy Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost. například na Dnech otevřených dveří v objektech zřizovatele a na dopravních průzkumech. Škola opakovaně pořádala řadu sportovních a vědomostních školních soutěží (nohejbal, volejbal, stolní tenis, kopaná aj.), na celorepublikové úrovni organizovala celostátní šachový turnaj dvojic pod hlavičkou SSŠČMS a zároveň podporuje účast žáků v řadě středoškolských soutěží - sportovních i vědomostních, např. POPRASK, Matematický klokan, olympiáda v cizích jazycích aj. Pro zaměstnance školy a zaměstnance zřizovatele škola pořádala turnaje v kopané, volejbale a bowlingu. Prezentace školy na Dnech otevřených dveří DPP září 2013, květen 2014 (oslavy 40. let metra) Prezentace školy na soutěži ENERSOL Prezentace školy na konferenci o dalším programovém období fondů EU MČ Praha 12, prosinec 2013 Prezentace školy na veletrhu středních škol Schola Pragensis, listopad 2013 Prezentace školy na akci Student Cup, červen 2014 Dny otevřených dveří školy, listopad 2013 únor Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Školní objekty se během prázdnin nevyužívají k žádným účelům. Většinou v nich probíhá údržba, či částečná rekonstrukce. 20

22 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2013/2014 byla pracovníky ČŠI ve dnech května 2014 provedena kontrola průběhu maturitní zkoušky, celostátní části. Závěr z inspekční zprávy je následující: 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 proběhly v naší organizaci následné kontroly a. Kontrola PO státním dozorem byla provedena dne v objektu škola Moravská, výsledek kontroly bez závad. b. Na pracovišti OP Hloubětín v pronajatých prostorách byla v dubnu 2014 provedena kontrola útvarem oddělením BOZP a útvarem oddělením Požární prevenc, Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v rámci pravidelných kontrol objektů DP. Kontrolu vykonali pracovníci pan Šťastný a paní Steklá. Kontrolní závěr bez zjevných závad. 21

23 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Hospodaření školy se komplexně zpracovává ve výroční zprávě za příslušný kalendářní rok. Zpráva o hospodaření je řádně ověřená auditorem. Přehled hospodaření za rok 2013 s porovnáním roku 2012: Výnosy Tržby z prodeje vlastních služeb (produktivní práce, školné, kurzy a další aktivity) , ,56 Dotace MŠMT, EU a MHMP , ,00 Ostatní příjmy , ,93 Výnosy celkem , ,49 Náklady Mzdové náklady včetně odvodů a odměn statutárních členů , ,84 Opravy a údržba , ,31 Nájem a energie budov, úklid , ,59 Učebnice a učební pomůcky , ,83 Odpisy , ,00 Tvorba rezerv , ,00 Ostatní náklady , ,11 Náklady celkem , ,68 Hospodářský výsledek 2 068, ,81 22

24 Rezerva vznikla díky dobrému hospodaření školy a bude v roce 2014 použita na odměny zaměstnanců na výplatu podílu na hospodaření za rok 2013 dle kolektivní smlouvy a modernizaci a vybavení školy. Investiční (položkový) plán a jeho hodnocení k Položkový plán na rok 2013 byl stanoven na částku tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši. Vzhledem k dobrému hospodaření došlo ke konci roku ještě k navýšení o tisíc Kč. Celková částka je tedy tisíc Kč. Finanční prostředky byly použity především na: opravy a údržby malování a ostatní údržba ve škole Motol malování a ostatní údržba ve škole Moravská malování a ostatní údržba v budově odborného výcviku 246 tis. Kč 226 tis. Kč 72 tis. Kč pořízení těchto plánovaných investic: nákup dataprojektorů + plátna nákup nových počítačů a notebooku nákup serverů nákup tiskáren nákup nového software a obnova licencí rozvod datových sítí nábytek do učeben a kabinetů elektromobil pro výuku nákup dodávky nářadí, stroje a vybavení pro odborný výcvik vybavení do tělocvičny 88 tis. Kč 932 tis. Kč 183 tis. Kč 97 tis. Kč 225 tis. Kč 561 tis. Kč 161 tis. Kč 22 tis. Kč 582 tis. Kč 364 tis. Kč 144 tis. Kč Investice Dopravního podniku za rok 2013 Ze strany pronajímatele budov došlo k: výměně okapů u budov B a D a k natření střechy u budovy D v Motole opravě a natření plotu před školou v Motole výměně podlahových krytin v učebnách v objektu Moravská vyasfaltování dvora a oprava toalet v objektu Košíř 23

25 VII. Další informace 18 zákona č. 106/1999 Sb. a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti O informaci ve smyslu výše uvedeného zákona nebyla obdržena žádná žádost. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení Nebyl vydán žádný soudní rozsudek. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Nebyla poskytnutá žádná výhradní licence. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Nebyla podána žádná stížnost podle 16a tohoto zákona. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Nebyly řešeny žádné záležitosti. 24

26 25 VIII. Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení Přesný název školy Ředitel a statutární zástupce ředitele Webové stránky školy Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Obory vzdělání 2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2012/2013: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Školská rada 5 II. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci školy... 7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů... 8 a) denní vzdělávání... 8 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:... 8 b) vzdělávání při zaměstnání Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 8 a. denní vzdělávání... 8 b. vzdělávání při zaměstnání Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 a. denní vzdělávání... 9 b. vzdělávání při zaměstnání Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek:...10 c. závěrečné zkoušky...10 d. maturitní zkoušky Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ověřování výsledků vzdělávání Školní vzdělávací programy Jazykové vzdělávání a jeho podpora...13

27 IV. Aktivity právnické osoby Výchovné a kariérní poradenství Prevence sociálně patologických jevů Ekologická výchova a environmentální výchova Multikulturní výchova Výchova k udržitelnému rozvoji Adaptační kurzy, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, stáže Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Další vzdělávání realizované právnickou osobou Další aktivity, prezentace...19 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/ Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/ VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Další informace...24 VIII.Obsah...25 IX.Přílohy Adaptační kurzy, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, stáže Diplomy a ocenění žáků

28 Příloha výroční zprávy : Adaptační kurzy, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, stáže Výjezdy do zahraničí, stáže, školení, výlety Adaptační pobyt 1. ročníků (Letiny) Drhleny u Mladé Boleslavi (59 žáků) Cyklovýlet (Karlštejn) Štrasburk - 10 osob Stáž 6 žáků oboru IT v Lotyšsku Školní výlet do Drážďan - vánoční trhy - 40 žáků Štrasburk - Evropský parlament (4 žáci) Saské Švýcarsko - vlak, loď, BUS - vybraní žáci Chorvatsko (Omiš) - sportovně ozdravný pobyt Výlet do Třeboně - 1.B Výlet na Orlík - 3.C Školní výlet do Drážďan - vánoční trhy (70 žáků) Poznávací zájezd Lidice (45 žáků) Návštěva Evropského parlamentu Štrasburk (24 žáků) Odborná stáž Finsko (6 žáků) Odborná stáž Drážďany (16žáků) Výstavy, muzea Výstava obrazů Dějiny automobilismu - 4.B Výstava IT v pohybu - 4.A Letecké muzeum Kbely - 1.A,C Design Block 2013 Galerie Rudolfinum - výstava Ragib Shan Jahe Dihos Chapman - The Blind Leading the Blind Slovanská epopej Alfonse Muchy Tutanchamon - umění starého Egypta NG - Evropské a české umění 19. až 20. st. Muzeum UMPRUM - Oděvní kultura Benátské hutně tvarované a české sklo ( st. ) Galerie hl.m. Prahy Bílkova vila, Praha 6 nově zrekonstruovaná vila a ateliér umělce Příběhy materiálů UMPRUM 27

29 Veletrhy, exkurze Řídící systémy v železniční dopravě-signal.zař. - nádr. Smíchov - 3.B, 4.B Exkurze STM metro Florenc - cca 25 žáků ŠKODA Mladá Boleslav - 46 žáků Noční exkurze do metra DP Praha Exkurze ČD, Výstava Kola (Lysá n/l) - 2.B,NS, část 3.B, 4.B Prohlídka budovy ND - 1.B, 3.C Konference a výstava Czechbus 2013 (Holešovice) - 1.NS/POD,3.B CZECHBUS - Holešovice (KL3, AT2A) FOR ARCH (1.A, 2.C, 4.En,OB1,KL3, A2B, OB2, R2, R1, A2A, PD1,E1, E2,EM3, OB3) Prohlídka budovy ND - 1.NS, 2.B Návštěva senátu - 2.B, studentský parlament Exkurze do ND - 1.C, 2.A Exkurze do Městské knihovny - 1.B Překladové nádraží Lovosice - 3.B Coca Cola - (68 žáků) Automobilka VW Drážďany 37 žáků FOR ELEKTRON MOTION 2013 (KL2) Motocykl 2014 (KL3, A1A, A1B) Přednášky, prezentace Policejní muzeum - Trestně právní odpovědnost Vědecký jarmark ČVUT - 1. ročníky Přednáška Samovyšetření prsu - prevence rakoviny - žákyně roč. Pendolino + Řízení provozu při výstavě Rychlá kola (Lysá n/l) - 1.B Dialog Jesenius - prezentace prací žáků Intervenční práce (řešení šikany) - 3.B Přednášky JETE - 1.A.B.C,NS GAUDEAMUS - prezentace VŠ Přednáška o prevenci (sex a drogy) - cca 110 žáků Maturitní ples - 3 matur. třídy a 1. roč. - inaugurace Kariérové poradenství - 4.A,B, 2.NS Prezentace a přednáška Práce a studium v EU - JUDr. Pavel Telička Zdravotní školení 1. pomoc v rámci TEV - 1.A,B,C Jaderná energetika (1. ročníky) 28

30 Domácí násilí (R1) školní konference Mládí versus stáří Listina základních práv a svobod (A1A, AT2B, ME2, OB2) Sociálně patologické jevy (R2, A2A) Kriminalita mladistvých (KL1, AT3A, A3A) Extremismus (AT4B) Bezpečí žen a dívek (PD1) Prevence rakoviny prsu (PD1, R3) Přednáška, multikulturní výchova, Brazilie (AT4A,PD2,OB3,OB1,A3A,KL3,R2,PD1,AT1A) Ghetto Lodž Židovské muzeum (R3, EM3) Holocaust v dokumentech Židovské muzeum (AT1A) Finanční gramotnost (A3B, R3, A3A) Jak založit podnikání (AT3A, OB4, AT4A, EM3, OB3, Úřad práce (KL3, A3A, AT3A, EM3, OB3, A3B, R3) OSVČ (OB3, AT2A) PODNIKÁNÍ (OB3, AT2A) Národnostní menšiny (A3B, KL2, E1, R1, AT1A, AT3A, PD1, OB2,OB3) Dotazníkové akce, pilotní testování, průzkumy SONDA Pilotáž pro CERMAT - 3.A, 3.B, AT4A, AT4B, AT3A, AT3B Studentské volby Šetření jevu záškoláctví na SŠ pilotáž Matematika + (AT4A, AT4B) Dotazníková akce 1. pomoc účastníků silničního provozu (3. ročníky) Dotazník klima školy (OB1, AT1A, R1, A3B, EM3) Spolupráce s jinými školami a institucemi (odb. pracoviště, firmy aj.) STORMWARE - certifikace účetního programu POHODA Souvislá praxe žáků 2. a 3. roč. ve vybraných firmách 29

31 Vycházky, zahrady, památky České vánoce - Staroměstské nám. - 2.B Vánoční Praha - 1.A, 2.A Technické památky Prahy - Petřínská rozhledna - 2.C ZOO Praha - 1.A, 2.A, R2 Vyšehrad (historie, hřbitov) Královská cesta - 1.NS Olšanské hřbitovy, Židovský hřbitov -hroby významných osobností (OB3, OB2, OB4) Film, divadlo, koncerty, literární pořady Kino Lucerna - celá škola Divadlo ABC - 2.B FILM SHOW (Městská knihovna, Šk. parlament) Hořící keř (OB2, OB3, OB4, AT1B, AT2B) Gravitace (AT3A, AT4A, PD2, KL2, KL3) Jeden svět ve školách (AT1A, AT3A) Film Far play (A2B,AT2B, AT2A, A1B, OB2,OB3, AT1B, PD1, R3, AT1A, AT3B, AT3A) Film Revival (A2B, AT2B, AT2A, A1B, E1, R1, AT1B, A3B, R3, KL2, AT3B) Dopravní průzkumy, akce pro DP, zřizovatele školy a školu Dopravní průzkum Účast na DOD DP hl. m. Prahy Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení - Muzeum MHD Střešovice Zájmová činnost Trénink. daviscup. týmu (O2 ARÉNA) Cyklojízda Bowling - 1.B, 3.C Squash - 3.A Slavnostní otevření školní knihovny 30

32 Kroužek Programování webových aplikací - 2.A, 3.A volejbal 33žáků minikopaná 50 žáků cyklojízda 20 žáků kopaná 32 žáků florbal 30žáků futsal 25 žáků hokejbal 20 žáků stolní tenis 24 žáků Prezentace školy (při DOD, Schola Pragensis, školní akce) Účast žáků na výstavě Schola Pragensis Dny otevřených dveří - 6x Soutěže, projekty úspěchy Turnaj ve stolním tenisu - 4 žáci PIŠQWORKY - mistrovství škol - 1.B,C Basketbalový turnaj - 10 žáků Florbalový turnaj SSFL - 5 žáků Turnaj v bowlingu - 2.NS, 3.B Školní olympiáda v AJ - 19 žáků Regionální veletrh FF (OA Vinohradská) - 5 žáků 3.B - II. místo VIZITKY Enersol - Laserová harfa - prezentace na přehlídce - žák 4.A Mezinárodní veletrh FF (Praha Holešovice) - 3.B Mezinárodní soutěž Matematický klokan - výběr žáků Celostátní šachový turnaj družstev SSŠČMS 1. místo Šachový turnaj středních škol Praha 4. místo Celostátní soutěž Nejlepší studentská společnost JA 2. místo Veletrh studentských společností Hradec Králové 2. místo Celostátní soutěž Enersol 1. místo Automechanik Junior pražské kolo 2. místo, celostátní kolo- 7. místo 31

33 Soutěž o nejlepší plakát na AntiFET FEST 1. místo Mezinárodní soutěž Eurogame Štrasburk 1. místo AntiFETFEST- soutěž amatérských filmů, postup do pražského kola- 1. místo za hlavní hereckou roli Celostátní soutěž Aranžér junior- 2. místo Soutěž REGION Plzeň 1. a 2. místo projekt 100. výročí 1. světové války prezentace žáků Projekt Thing Big School 11 žáků 1.ročník soutěže PLAKÁT - 1. místo Soutěž 1. ročník MULTIKULTURA - 1. místo Žákovský projekt Jedu do školy - 2.B, 3.B (vybraní žáci) Přebor škol v orientačním běhu Akce Trojský kůň (2.B - Jarošová, 3.B - Jančičková) Plážový volejbal STRETECH - prezentace laserové harfy a elektromobilu Akce s ekologickou tematikou Dotazníkové šetření - Zdravý životní styl Dotazníkové šetření - Ochrana člověka za mimořádných situací - 1.B, 2.B Učebna ekologie a jezírko 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2013 ředitel školy I. Základní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2016 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2015 2016 Základní praktická Praktická V Praze dne 14. 9. 2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více