40. Konference ČKS Skalský Dvůr dubna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010"

Transkript

1 40. Konference ČKS Skalský Dvůr dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1

2 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: SOFA- CLAIMS -2

3 Náhrada škody Obsah: 1. Základní pojmy 2. Odpovědnost zaměstnance 3. Odpovědnost zaměstnavatele 4. Náhrady SOFA- CLAIMS -3

4 RÁMEC Zákon č. 262/2006 Sb. 248 a násl. SOFA- CLAIMS -4

5 Obecně Škoda = zmenšení majetkové sféry poškozeného Musí být vyčíslitelná všeobecným ekvivalentem SOFA- CLAIMS -5

6 Druhy škod Na majetku Na zdraví SOFA- CLAIMS -6

7 ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI Zákon Vzorec pro rozdělení SOFA- CLAIMS -7

8 ODPOVĚDNOST Odpovědnost - obecná odpovědnost za porušení právní povinnosti - zvláštní odpovědnost za konkrétní jednání - za výsledek = objektivní odpovědnost - za zavinění = subjektivní odpovědnost SOFA- CLAIMS -8

9 PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI Podmínky odpovědnosti : 1) porušení právní povinnosti (kvalifikovaná skutečnost u zvláštní odpovědnosti) 2) vznik škody 3) příčinná souvislost 4) zavinění (jen u obecné odpovědnosti musí zaměstnavatel prokázat vinu zaměstnanci) SOFA- CLAIMS -9

10 PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI Porušení právní povinnosti - kvalifikovaná skutečnost u případů zvláštní odpovědnosti) protiprávní jednání či opomenutí jednat tam, kde to zákon ukládá - protiprávnost objektivní stav (nezávisle na vůli škůdce) rozpor s ustanovením zákona, jiného právního předpisu či smluvním ujednáním okolnosti vylučující protiprávnost : - výkon práva (v souladu se zákonem a dobrými mravy), krajní nouze a nutná obrana, souhlas poškozeného, dovolená svépomoc SOFA- CLAIMS -10

11 PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI Vznik škody R 55/71 - "škoda" (jako kategorie občanského práva) - újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy - nedochází-li k naturální restituci - napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz). Odškodňují se i některé nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobněprávních vztahů poškozeného (vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění záležející v omezení schopnosti vykonávat běžné životní úkony a zúžení možnosti uspokojovat životní a společenské potřeby a plnit společenské úkoly). skutečná škoda + ušlý zisk SOFA- CLAIMS -11

12 PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI Příčinná souvislost - škoda vznikla následkem protiprávního úkonu škůdce, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo. SOFA- CLAIMS -12

13 PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI Zavinění ve formě : a) Úmyslu přímý nebo nepřímý b) Nedbalost vědomá nebo nevědomá SOFA- CLAIMS -13

14 Škůdce Škůdce může být kdokoliv (např. FO, PO, zvíře ) Odpovědnost však nese vždy konkrétní osoba, splňující zákonem stanovené předpoklady (způsobilost k právním a protiprávním úkonům věk, příčetnost atd.) SOFA- CLAIMS -14

15 Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. SOFA- CLAIMS -15

16 ODPOVĚDNOST Předcházení škodám Zaměstnavatel např. vytvářet pracovní podmínky, kontrola atd. Zaměstnanec např. upozornit vedoucího zaměstnance na nevhodné pracovní podmínky,zakročit proti škodě atd. SOFA- CLAIMS -16

17 Podnikatel vběhl do mzdové účtárny rozčilen. V ruce držel úřední obálku ze správy sociálního zabezpečení, podle níž měl zaplatit penále v částce 50 tisíc korun za pozdní odvod sociálního pojistného za zaměstnance. Viníka hledal u mzdové účetní, která prý nedbale provedla svou práci a jeho poškodila. Padesát tisíc jí prý teď postupně srazí z výplaty. Měl pravdu? SOFA- CLAIMS -17

18 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnance Obecná odpovědnost ( 250) Podstata = zaviněné porušení povinností při výkonu pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s výkonem pracovní činnosti. Jedná se o subjektivní odpovědnost SOFA- CLAIMS -18

19 Účetní se večer v restauraci chlubil spolupracovníkům, že pravidelně sleduje z okna své kanceláře, jak skladník ve skladu pohonných hmot kouří. Závěrem rozhovoru konstatoval, že to nemůže dobře dopadnout. Po několika dnech vznikl ve skladu požár. Příčina požáru, ani jeho původce nebyli zjištěni. Zaměstnavateli vznikla škoda ve výši ,-Kč. A protože nebylo možné škodu uhradit jinak, ředitel, který se o jednání účetního dověděl, uložil svému právníkovi, aby vymáhal vzniklou škodu po tomto účetním. Byl požadavek ředitele oprávněný. Co lze namítat na obranu účetního. SOFA- CLAIMS -19

20 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnance Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody ( 251) - Oznamovací povinnost - Zakročovací povinnost Jedná se o subjektivní odpovědnost SOFA- CLAIMS -20

21 Zaměstnavatel se vůči zaměstnanci domáhá úhrady chybějícího zařízení kanceláře s tím, že zaměstnanec v pracovní smlouvě podepsal za inventář kanceláře hmotnou odpovědnost. Zaměstnanec však namítá, že nebyl jediný, kdo měl do kanceláře přístup a že po svém odchodu ze zaměstnání neměl možnost zařízení zabezpečit. Tvrdí, že za ztrátu některých věcí z inventáře neodpovídá. Zaměstnavatel mu hrozí, že pokud nezaplatí škodu, podá žalobu k soudu a tím bude platit i náklady soudního řízení. Je v tomto případě dána odpovědnost zaměstnance za vzniklou škodu? SOFA- CLAIMS -21

22 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnance Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( 252 až 254 ) Základní předpoklady: - Platné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti- - Faktické převzetí svěřených hodnot do výlučné dispozice zaměstnance - Jedná se o objektivní odpovědnost SOFA- CLAIMS -22

23 Dohoda o hmotné odpovědnosti Uzavírá se pouze na věci určené k oběhu nebo obratu!!! - není povinností ji uzavřít, ale. - písemná forma - po uzavření možnost odstoupení (písemná forma)- důvody 252 odst.1 - Inventarizace 254 SOFA- CLAIMS -23

24 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnance Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ( ) Předpoklady : písemné potvrzení o převzetí věcí (dohoda o předání a převzetí věci), nad musí být písemná dohoda. - Jedná se o objektivní odpovědnost SOFA- CLAIMS -24

25 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnance Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu ( 261) - Duševní porucha - Nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví - Podnikatelské riziko SOFA- CLAIMS -25

26 Rozsah náhrady Rozsah náhrady škody Podle úmyslné způsobení vše - - nedbalost max.4,5 násobek průměrné mzdy, - Podle 251 max. 3 násobek průměrné mzdy, - Ostatní případy vše pokud se nezprostí SOFA- CLAIMS -26

27 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnavatele Obecná odpovědnost 256 Porušení právní povinnosti SOFA- CLAIMS -27

28 POSUZOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI zaměstnavatele Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemoci z povolání prozatím 365 zproštění se odpovědnosti 367 odst.1 zcela 367 odst.2 částečné SOFA- CLAIMS -28

29 Zaměstnanec se domáhal po zaměstnavateli odškodnění pracovního úrazu. Byl vyslán na pracovní cestu k účasti na instruktáži zaměstnanců, která se konala na Ministerstvu v Praze. Pracovní cestu vykonal služebním vozidlem. Po skončení instruktáže se rozhodl, že služebním vozidlem navštíví v Praze svého bratra. Když se pak chtěl vydat na zpáteční cestu, nepodařilo se řidiči nastartovat vozidlo. Při roztlačování vozidla utrpěl zaměstnanec úraz, který měl za následek jeho trvalou invaliditu. Rozhodněte o odškodnění SOFA- CLAIMS -29

30 Definice 380 Pracovní úraz Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu. SOFA- CLAIMS -30

31 Druhy náhrad: Pracovní úraz - Za ztrátu na výdělku po dobu neschopnosti ( 370), - Za ztrátu na výdělku po skončení neschopnosti ( 371), - Za bolest a ztížení spol. uplatnění ( 372), - Další účelně vynaložené náklady ( 373). SOFA- CLAIMS -31

32 Pracovní úraz Druhy náhrad při úmrtí: Náklady na léčení a pohřeb, - Náklady na výživu pozůstalým, - Jednorázové odškodnění pozůstalých, - Náhrada věcné škody. SOFA- CLAIMS -32

33 Zaměstnanec přijel do práce na horském kole za 20 tis Kč. Kolo mu bylo v průběhu pracovní doby ukradeno. Co může nárokovat po zaměstnavateli? SOFA- CLAIMS -33

34 Zvláštní odpovědnost zaměstnavatele Zvláštní případy odpovědnosti 267 odpovědnost za škodu na odložených věcech 266 odpovědnost při odvracení škody Rozsah náhrady SOFA- CLAIMS -34

35 Dotazy? SOFA- CLAIMS -35

36 Děkuji za Váš čas SOFA- CLAIMS -36

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Liability insurance in a health service Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod 1 Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva. Africké přísloví, Etiopie Co nás učí nehoda autobusu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor: Markéta

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více