V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012"

Transkript

1 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s., divize Jihlava,Žižkova 93,Jihlava Přítomni : dle prezenční listiny Omluveni : RNDr.Pospíchal,Wölfl 1. Kontrola zápisu č. 6/ k bodu 7/05/ Revize ochranných pásem - plnění úkolu prováděno průběžně, pokračuje dopracování zbývajících revizí - plnění trvá. - k bodu 5b/11/ Dešťové kanalizace a možnost jejich začlenění - Aktuální legislativa a její výklad řešení nenabízí. Sdružení vodovodů a kanalizací ( SOVAK ) aktivně napomáhá k příslušné aktualizaci zákona. ŘD p.pospíšil informoval o nákladech spojených s údržbou provozovaných dešťových kanalizací - plnění trvá. - k bodu 4a/12/ Předložený návrh města Jihlavy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o finančním a majetkovém vypořádání v rámci jednání jmenované pracovní skupiny bylo dohodnuto, že městem Jihlava bude provedena její aktualizace. Vzhledem k tomu, že specifikace předmětného majetku je dokončena, došlo k naplnění zadání pracovní skupiny a tato svojí činnost skončila. Majetek i ostatní záležitosti ( např. provozní zařízení, dohody dvou vlastníků u předávacích míst a pod.) týkající se ukončování členství města Jihlavy ve svazku, budou věcně a finančně vypořádávány v souladu se stanovami a veškerými zákonnými předpisy zejména s ohledem na daňové hledisko. O shodě při uzavírání Dohody po předložení městem Jihlava budou rozhodovat příslušné orgány zainteresovaných stran většinou na základě stanovisek svých odborných poradců. Předsednictvo proto upozorňuje zástupce města Jihlavy, že z časového hlediska je i z výše uvedeného důvodu termín více než napjatý. O posouzení konečného návrhu na vypořádání bude požádána odborná instituce písemný posudek. - k bodu 4b/4/ Úvěrové závazky vázané k realizovanému projektu ISPA Jihlava ( KB, ČS ) budou řešeny v rámci vypořádání mezi svazkem a vystupujícím členským městem Jihlava i na základě dohod s dotčenými bankovními společnostmi. - k bodu 4a/6/ Vzhledem k vyjádření Povodí Moravy s.p., že je v současné době s obcemi Dušejov a Boršov jednáno o uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky ( pozemky provozně souvisejí s již předaným VH zařízením Odběr vody z Jedlovského potoka ), byly svazkem nájemní smlouvy s uvedenými obcemi vypovězeny. - k bodu 4d/6/ Ve věci postoupení informací, požadovaných JUDr.Ondrušem v roce 2011 po svazku, bylo ze strany AK JUDr.Chudoba písemně sděleno ubezpečení, že odpovědi vypracované kanceláří svazku byly AK vždy řádně přeposílány. V uvedeném smyslu bylo městu Jihlava podáno písemné sdělení v rámci dopisu s postoupením materiálu ceny pitné vody předané. - k bodu 5b/6/ Ve smyslu projednání předsednictvem svazku a odmítnutí návrhů dodatků ke smlouvám o finančním vypořádání předložených městem Jihlava ( svazkem poskytnutých 17mil.Kč městu Jihlava na zahájení projektu FSII Jihlava ), bylo dne odesláno na Statutární město Jihlava písemné sdělení ve smyslu zamítnutí návrhu a uvedena žádost, aby byl předložen nový akceptovatelný návrh, nebo zasláno sdělení, že poskytnuté finanční dotace budou v souladu s uzavřenými smlouvami městem Jihlava vráceny zpět na svazek. - k bodu 6e-i/5/2012- DSP na vodohospodářské akce pro město Jihlavu, realizované svazkem v souladu s dohodou a závazným plánem investic pro rok 2012, jsou již postupně městu Jihlava předávány ( předáno 8, zbývá 5 ). - k bodu 6h/6/ Materiál, týkající se problematiky ceny pitné vody předané, byl dne včetně průvodního dopisu odeslán na Statutární město Jihlava. - k bodu 8a/6/ Návrh rámcové směrnice zadávání podlimitních zakázek svazkem bude předložen do zářijového zasedání předsednictva svazku plnění trvá - k bodu 8b/6/ V záležitosti trvání doby udržitelnosti u projektu ISPA Jihlava svazek na základě písemného dotazu obdržel o SFŽP ČR stanovisko, které se shoduje se sdělením MMR ČR a ukončení projektu uvádí jako ukončení prací konečnou fakturu Poněvadž ale svazek dle zápisu z následné kontroly realizačního orgánu ze dne má písemně uvedeno, že datum ukončení projektu se váže ke schválení závěrečné zprávy EK tj. k , trvá ze strany svazku nejvyšší obezřetnost. Z důvodu uvedeného rozporu, trvání nejistoty a procesní opatrnosti, je záležitost konzultována s odborným poradcem. Vzhledem k fatálnímu ohrožení svazku v případě kontrolního zjištění EK o pochybení svazku při nedodržení doby udržitelnosti a předčasnému vydání majetku, bude záležitost konzultována s právní kanceláří a na základě jejího doporučení případně zaslán písemný dotaz přímo ke Komisi ES. 1

2 3. Potvrzení smluv a dohod SMLOUVA O DÍLO - smlouva o dílo č na zpracování PD pro stavební povolení akce Jihlava, ul.zrzavéhorekonstrukce vodovodu - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 286/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou ČOV a kanalizace stoka CB- 1 - smlouva o dílo ke smlouvě o dílo č. 287/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou, ul.za Humny odvodněn a zpevnění místní komunikace - smlouva o dílo č. 306/2012 na zajištění stavby Luka nad Jihlavou, kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště, SO 0101 kanalizační síť VII.etapa SMLOUVA - smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemku p.č. st. 687 k.ú. Bedřichov u Jihlavy ( uložení vodovodního řadu ) Maláškovi, 8.března, Jihlava - smlouvy o vkladu majetku města Jihlavy do hospodaření svazku Vodovod a kanalizace 29 RD ul. Okrajová, Jihlava Prodloužení vodovodu v ul.mostecká, Jihlava na pozemku p.č.5790 k.ú. Jihlava - dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené se SŽDC, s.o. Praha v rámci projektu FS II ( vrácení již uhrazených záloh ) FS II, část stavby I.2a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky A ul.mostecká FS II, část stavby I.3a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky B vlastní stoka B Jihlava severozápadní větev vodovodu Jihlava severozápadní větev vodovodu ( pozemek p.č. 6221/66 ) - dodatek č.1 smlouvy č.019/12 o podmínkách stavby uzavřené s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny v rámci akce Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy zábor vozovky - smlouva o zřízení bezúplatných věcných břemen uzavřená se Statutárním městem Jihlava k pozemkům p.č. 5468/417 a p.č. 5468/418 vodovodní a kanalizační potrubí - smlouva o výpůjčce budoucí uzavření kupní smlouvy- pozemky pod ČOV Velký Beranov KUPNÍ SMLOUVA - projektová dokumentace pro SP stavby Jihlava, ul.brněnská, ul. Křižíkova rekonstrukce kanalizace a vodovodu kupující Statutární město Jihlava - projektová dokumentace pro SP níže uvedených staveb Kupující Statutární město Jihlava Jihlava, ul.na Vrchu rekonstrukce vodovodu Jihlava, ul.fügnerova rekonstrukce vodovodu Jihlava rekonstrukce vodovodu příměstské části Sasov Jihlava, ul.havlíčkova rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.gorkého rekonstrukce a dostavba kanalizace Jihlava, ul.mahlerova rekonstrukce kanalizace I. a II. Jihlava, ul.rošického rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.mlýnská rekonstrukce kanalizace DOHODA - dohoda o technické pomoci č.19/hi/2012 na předkládání Průběžných provozních monitorovacích zpráv v rámci dokončeného projektu ISPA-ČOV Jihlava uzavřená s VAS,a.s.,divize Jihlava 4. Žádosti SVaK Jihlavsko a) Jednohlasně odsouhlasilo 1.změnu rozpočtu SVaK Jihlavsko na rok 2012, změna byla vyvolána zejména přijatou dotací od Kraje Vysočina, prodejem PD městu Jihlava a změnou plánu při poskytování investičních příspěvků členským obcím. b) Jednohlasně odsouhlasilo vyřazení PC a monitoru z vybavení kanceláře svazku, likvidace odprodejem, cena stanovena odborným odhadem. c) Kancelář svazku obdržela od firmy Optimus Consult & Invest a.s. žádost doplněnou fakturou, ve které se firma dožaduje finančního plnění při jejich výkladu o splnění smluvních povinností při zajišťování dotací z OPŽP ( zařazení do zásobníku s dostatečným počtem bodů pro možnost získání dotací ) pro projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec. U dílčích plnění došlo s uvedenou firmou beze zbytku k finančnímu vypořádání. Vzhledem k blokaci v roce 2011 z tohoto dotačního titulu, svazek u předmětného projektu využil možnosti státní dotace cestou MZe ČR. Spekulace firmy, že je reálné, že by v současné době mohly být dotace přiděleny a firma má tedy nárok na zbytek finančního plnění, byla projednána s AK JUDr.Chudoba a faktura byla s písemným odůvodněním neoprávněnosti vrácena. d) Jednohlasně odsouhlasilo další administraci včetně uzavření smluvního vztahu Respekt Brno s.r.o./svkmo s.r.o./svak Jihlavsko pro spolupráci o zajišťování pojišťovacích služeb na vybraném majetku SVaK Jihlavsko. e) Návrh nájemní smlouvy u VH stavby bez čp/če ( VDJ a OP ) na pozemku st.299 k.ú.malý Beranov. Předsednictvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za předpokladu, že tato bude řešena pouze dle zákonných povinností a bude kompletně zahrnovat i dlouhodobou budoucnost. Na následném jednání předsednictva svazku bude projednán aktuální stav v uvedené záležitosti. 2

3 f) Kancelář svazku obdržela od smluvního administrátora firmy AP INVESTING,s.r.o.( spolupráce v projektu ČOV a kanalizace Velký Beranov ) informaci, že dne byla prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlášena výzva pro podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, podoblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod. Příjem žádostí započal dnem v 06:00 hodin a bude ukončen dne v 16:00 hodin. Alokované prostředky pro danou výzvu jsou ve výši 3 mld.kč. Svazek jako investor výše uvedeného projektu a žadatel o tuto podporu předpokládá, že se mu finanční podporu pro realizaci stavby podaří získat. 5. Žádosti členských obcí SVaK Jihlavsko a) Souhlasí s žádostí města Telč o uvolnění finančních prostředků, v souladu s plánem investic svazku na rok 2012 na úhradu faktury za poradenskou činnost pro vodohospodářskou výstavbu města Telč. b) Žádost RNDr.Pospíchala, kdy v souvislosti s projednáváním závěrečného účtu SVaK Jihlavsko za rok 2011 na 46.zasedání valné hromady SVaK Jihlavsko, požaduje vysvětlit nebo specifikovat vybrané dílčí položky. Hospodářkou svazku byl vypracován základní koncept a tabelární přehledy týkající se rozklíčování vybraných položek hospodaření svazku. Předání kopie smlouvy mezi SVKMO a SVAK ale z důvodu absence souhlasu SVKMO není možné, je doporučeno, aby se žadatel obrátil přímo na Svaz VKMO s.r.o. V uvedeném smyslu bude kanceláří svazku vypracovaný materiál žadateli odeslán. c) Jednohlasně odsouhlasilo potvrzení Předběžného návrhu na zajištění půjčky od SFŽP ČR v max. výši 10% celkových způsobilých výdajů pro projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov. Akce se předpokládá realizovat za poskytnutí podpory z OPŽP, zajištění půjčky se uvažuje třetí osobou členskou obcí Velký Beranov, kde se realizace stavby uskuteční. Obec předložila čestné prohlášení, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí a je připravena ručit nemovitostmi v obecním vlastnictví. 6. Žádosti VAS,a.s. a) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na vyřazení 4 ks vodoměrů ( typy dle seznamu ), provoz Jihlava, poškození mrazem, likvidace šrotem. b) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na zadání realizace studie problematiky vláknitého kalu firmě Hydroprojekt. Dle schváleného plánu investic pro rok 2012 bylo navrženo realizovat instalaci síta hrubých nečistot na ČOV Jihlava. Zadaná studie bude variantně technicky řešit: a) Výměnu jemných česlí za síta; b) Doplnění síta za usazovací nádrž. c) Jednohlasně souhlasí s oslovením firmy PROfi Jihlava spol. s r.o. o předložení nabídky na vypracování DSP pro vybudování dvou armaturních šachet, které budou sloužit jako předávací místa v rámci předání VH majetku městu Jihlava. Smluvní provozovatel určil 13 předávacích míst na vodovodu, uvedená dvě místa je nezbytné vybudovat nově AŠ 1 Vysoká a AŠ Malý Beranov. Charakterem se jedná o vodní díla, vybudování jednoho místa se odhaduje na cca 100tis.Kč, na předávací místa se bude vztahovat Dohoda dvou provozně souvisejících vlastníků dle Zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích. Vybudování nových AŠ bude realizováno na základně technické pomoci s VAS,a.s.,divize Jihlava. Veškeré tyto vyvolané náklady budou předmětem vzájemného vypořádání svazku s vystupujícím městem Jihlava. d) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ÚV Polná dávkovací čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( Pumpa, a.s.; DISA, v.o.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma DISA,v.o.s. e) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ČOV Polná a ČOV Větrný Jeníkov kalová čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( WILO Praha s.r.o.; AQUASERV,a.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma WILO Praha s.r.o. 7. Projekty SVaK Jihlavsko Předsednictvo bylo seznámeno s aktuálním stavem rozpracovanosti kmenových projektů : a) Fondu soudržnosti II Jihlavsko Ve smyslu rozhodnutí předsednictva svazku ze dne o akceptaci žádosti členského města Jihlavy o ukončení výběrové řízení na zhotovitele stavby předmětného projektu a ustoupení od záměru realizovat projekt v rámci SVaK Jihlavsko manažer projektu provádí veškeré nezbytné kroky spojené s ukončením projektu. - Vzhledem k závažnosti výše uvedené skutečnosti byly kanceláří svazku elektronickou poštou o celé záležitosti informovány všechny členské obce svazku. - Manažerem projektu byl předložen a na pracovním jednání projednán a předán Přehled postupných kroků k ukončení projektu dle kterých bude v dalším období postupováno. - Dne SVaK Jihlavsko zaslal dopis na státní orgány ( MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR) s oznámením opuštění od záměru realizace projektu. 3

4 - Na základě vzneseného dotazu svazek dne obdržel sdělení od administrátora projektu SFŽP ČR Ing.Chvojky ohledně Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na přípravu žádosti o podporu z FS a na zpracování dokumentace pro výběrové řízení KP. Administrátor uvádí, že SVaK Jihlavsko splnil požadované podmínky a konečnému příjemci náleží stanovená dotace. Po předložení tzv. závěrečného vyhodnocení akce bude ze SFŽP uvolněna 10% část zádržného valná hromada SVaK Jihlavsko na svém řádném zasedání ve dnech 5. a svým usnesení schválila ukončení projektu s tím, že články 1g) a 1h) usnesení 41.valné hromady SVaK Jihlavsko ze dne pozbývají platnosti. b) Projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy I. etapa Zahájení stavby : listopad 2011 Zhotovitel stavby : Sdružení-aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec (ZVÁNOVEC, a.s. a EUROVIA CS, a.s.). - Dne svazek obdržel od projektanta stavby investorem stavby objednaný hydrotechnický posudek vypracovaný Povodím Moravy,.s.p., jehož závěrem je konstatováno, že při stoleté povodni zástavba nebude zaplavena při současném stavu ani po výstavbě ČOV Kostelec. - V současné době pokračují stavební práce na kanalizačních stokách A3a a B v obci Kostelec. V městysy Dolní Cerekev probíhají stavební práce na kanalizační stoce B3a a B. Byly zahájeny práce na trafostanici v budoucím areálu ČOV Kostelec. c) Projekt Dyje II Stavba C Jihlava Kanalizace Telč Zahájení stavby : prosinec 2010 Zhotovitel stavby : OUTULNÝ s.r.o. a Vodohospodářské stavby Javorník CZ - V rámci stavby jsou dokončeny práce na všech kanalizačních stokách a souvisejících vodovodech v ul. Štěpnická a Nerudova, Oldřichovo náměstí, Na Posvátné a Třebíčská, vč. kanalizačních a vodovodních přípojek. - Dne byla kompletně dokončena a předána stavba. - Aktuální prostavěnost činí ,31,- Kč (87% z celkové fakturace). Dofakturování stavby bude uskutečněno až po odsouhlasení změnových listů ze strany SFŽP. d) Projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov - V současné době je vydáno územní rozhodnutí. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. - Probíhá příprava podkladů k podání žádosti o dotaci ze SFŽP. e) Projekt Prodloužení kanalizace II Dobronín Zahájení stavby : dle přidělení dotace - Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. - V současné době probíhá stavební (vodoprávní) řízení. - Dne byla na MZe ČR podána žádost o dotaci. f) Projekt Polná veřejná kanalizace stoka AC Zahájení stavby : duben Dne byla stavba dokončena a předána. g) Projekt Polná, ul. Resslova prodloužení vodovodu - Dne byla projektantem na VAS, a.s. divizi Jihlava předána vypracovaná projektová dokumentace stavby, včetně požadované dokladové části. - Dne bylo vydáno územní rozhodnutí. - V současné době probíhá administrativní příprava pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. i) Projekt Polná, ul. Boženy Němcové rekonstrukce části vodovodu - Dne byla projektantem předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení. - Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. j) Projekt Luka nad Jihlavou kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště SO 0101 kanalizační síť VII. etapa Zahájení stavby : srpen Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s. divizi Jihlava k zajištění stavebního povolení, výběrového řízení na zhotovitele stavby a k zajištění inženýrské činnosti v rámci realizace stavby. 4

5 - V současné době je vydáno stavebního povolení. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. k) Projekt Městys Větrný Jeníkov rekonstrukce výtlačného zásobovacího řadu vodovodu Zahájení stavby : březen 2012 Zhotovitel stavby : IPOS PS s.r.o. - Ke dni byla stavba dokončena a předána. l) Projekt Dušejov intenzifikace ČOV - Dne bylo vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci stavby. - Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s.,divizi Jihlava ke koordinaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. - Dne byla uzavřena Mandátní smlouva mezi SVaK Jihlavsko a STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. na zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby. - V současné době je na centrální adrese vyvěšena výzva k podání nabídek na zhotovitele stavby. 8. Informace,různé a) Dr.Vlach z pozice jednatele informoval o uskutečněném zasedání valné hromady Svazu VKMOV s.r.o konaného dne Bylo projednáno 20 bodů, podstatným bodem bylo přijetí svazků Vodovody a kanalizace Znojemsko a Zásobování vodou se sídlem v Okříškách do Svazu VKMO s.r.o. Uvedený krok je v souladu s plánovanou strategií s konečným cílem vlastnit 100% akcií VAS,a.s. očekávaný předpoklad naplnění do konce roku Zápis z jednání je k dispozici v kanceláři svazku. b) Dr.Vlach informoval o písemném sdělení AK JUDr.Chudoba k vypořádání Statutárního města Jihlavy v důsledku ukončení činnosti ve SVaK Jihlavsko. Zde jsou uvedeny základní teze, týkající se zejména majetkového vypořádání s odvoláním na vyjádření daňového poradce svazku Ing.Rambouska. c) Dr.Vlach informoval o žádosti RNDr.Pospíchala, která byla elektronickou poštou zaslána v pátek , o uskutečnění schůzky od 8:00 hodin před zahájením jednání předsednictva dne Cílem jednání mělo být předávání majetku města Jihlavy při vystoupení ze svazku, za město Jihlava byla uvedena účast představitelů JVAK a.s. a zástupců advokátní kanceláře zastupující JVAK a.s.(abbot Legal, advokátní kancelář,s.r.o. ) ve věci předávání majetku, za svazek byla pozvánka směřována na předsedu a místopředsedu svazku. Vhledem k velmi krátké době od přijetí žádosti, omezenému časovému prostoru a potřebě vyváženosti účastníků jednání, nebylo možné schůzku zrealizovat. Současně bylo svazkem požádáno o včasné předložení nových termínů a byla nabídnuta možnost projednání potřebných záležitostí prostřednictvím zástupců města Jihlavy v předsednictvu svazku. d) V návaznosti na předcházející bod vystoupil na zasedání tohoto předsednictva Ing.Benáček, vedoucí odboru správy majetku MMJi a člen představenstva JVAK a.s, který komentoval důvody naléhavosti uskutečnění schůzky. V souvislosti s realizací koncesního řízení je pro město Jihlava nezbytné získání potřebných informací, týkajících se dotčeného provozovaného vodohospodářského majetku. Současně předal svazku dopis primátora města Jihlavy se žádostí o poskytnutí pro město potřebných informací jak bylo v jeho komentáři uvedeno. Ze strany svazku bylo přislíbeno, že ve spolupráci se smluvním provozovatelem VAS,a.s.,divize Jihlava bude činěna maximální snaha o postoupení požadovaných informací městu Jihlava v co nejkratší době. Předsednictvo je usnášeníschopné a uvedená rozhodnutí jsou platným usnesením. příští schůze předsednictva SVAK Jihlavsko se koná v úterý 4.září 2012 v 9:00 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.,divize Jihlava, Žižkova 93, Jihlava V Jihlavě dne Zapsal:... Schválil :... Ing. Miloslav Šmíd RSDr. Jiří Vlach Zápis ověřili : Erich Janderka dne Ing.Jaroslav Matula dne 5

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více