V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012"

Transkript

1 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s., divize Jihlava,Žižkova 93,Jihlava Přítomni : dle prezenční listiny Omluveni : RNDr.Pospíchal,Wölfl 1. Kontrola zápisu č. 6/ k bodu 7/05/ Revize ochranných pásem - plnění úkolu prováděno průběžně, pokračuje dopracování zbývajících revizí - plnění trvá. - k bodu 5b/11/ Dešťové kanalizace a možnost jejich začlenění - Aktuální legislativa a její výklad řešení nenabízí. Sdružení vodovodů a kanalizací ( SOVAK ) aktivně napomáhá k příslušné aktualizaci zákona. ŘD p.pospíšil informoval o nákladech spojených s údržbou provozovaných dešťových kanalizací - plnění trvá. - k bodu 4a/12/ Předložený návrh města Jihlavy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o finančním a majetkovém vypořádání v rámci jednání jmenované pracovní skupiny bylo dohodnuto, že městem Jihlava bude provedena její aktualizace. Vzhledem k tomu, že specifikace předmětného majetku je dokončena, došlo k naplnění zadání pracovní skupiny a tato svojí činnost skončila. Majetek i ostatní záležitosti ( např. provozní zařízení, dohody dvou vlastníků u předávacích míst a pod.) týkající se ukončování členství města Jihlavy ve svazku, budou věcně a finančně vypořádávány v souladu se stanovami a veškerými zákonnými předpisy zejména s ohledem na daňové hledisko. O shodě při uzavírání Dohody po předložení městem Jihlava budou rozhodovat příslušné orgány zainteresovaných stran většinou na základě stanovisek svých odborných poradců. Předsednictvo proto upozorňuje zástupce města Jihlavy, že z časového hlediska je i z výše uvedeného důvodu termín více než napjatý. O posouzení konečného návrhu na vypořádání bude požádána odborná instituce písemný posudek. - k bodu 4b/4/ Úvěrové závazky vázané k realizovanému projektu ISPA Jihlava ( KB, ČS ) budou řešeny v rámci vypořádání mezi svazkem a vystupujícím členským městem Jihlava i na základě dohod s dotčenými bankovními společnostmi. - k bodu 4a/6/ Vzhledem k vyjádření Povodí Moravy s.p., že je v současné době s obcemi Dušejov a Boršov jednáno o uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky ( pozemky provozně souvisejí s již předaným VH zařízením Odběr vody z Jedlovského potoka ), byly svazkem nájemní smlouvy s uvedenými obcemi vypovězeny. - k bodu 4d/6/ Ve věci postoupení informací, požadovaných JUDr.Ondrušem v roce 2011 po svazku, bylo ze strany AK JUDr.Chudoba písemně sděleno ubezpečení, že odpovědi vypracované kanceláří svazku byly AK vždy řádně přeposílány. V uvedeném smyslu bylo městu Jihlava podáno písemné sdělení v rámci dopisu s postoupením materiálu ceny pitné vody předané. - k bodu 5b/6/ Ve smyslu projednání předsednictvem svazku a odmítnutí návrhů dodatků ke smlouvám o finančním vypořádání předložených městem Jihlava ( svazkem poskytnutých 17mil.Kč městu Jihlava na zahájení projektu FSII Jihlava ), bylo dne odesláno na Statutární město Jihlava písemné sdělení ve smyslu zamítnutí návrhu a uvedena žádost, aby byl předložen nový akceptovatelný návrh, nebo zasláno sdělení, že poskytnuté finanční dotace budou v souladu s uzavřenými smlouvami městem Jihlava vráceny zpět na svazek. - k bodu 6e-i/5/2012- DSP na vodohospodářské akce pro město Jihlavu, realizované svazkem v souladu s dohodou a závazným plánem investic pro rok 2012, jsou již postupně městu Jihlava předávány ( předáno 8, zbývá 5 ). - k bodu 6h/6/ Materiál, týkající se problematiky ceny pitné vody předané, byl dne včetně průvodního dopisu odeslán na Statutární město Jihlava. - k bodu 8a/6/ Návrh rámcové směrnice zadávání podlimitních zakázek svazkem bude předložen do zářijového zasedání předsednictva svazku plnění trvá - k bodu 8b/6/ V záležitosti trvání doby udržitelnosti u projektu ISPA Jihlava svazek na základě písemného dotazu obdržel o SFŽP ČR stanovisko, které se shoduje se sdělením MMR ČR a ukončení projektu uvádí jako ukončení prací konečnou fakturu Poněvadž ale svazek dle zápisu z následné kontroly realizačního orgánu ze dne má písemně uvedeno, že datum ukončení projektu se váže ke schválení závěrečné zprávy EK tj. k , trvá ze strany svazku nejvyšší obezřetnost. Z důvodu uvedeného rozporu, trvání nejistoty a procesní opatrnosti, je záležitost konzultována s odborným poradcem. Vzhledem k fatálnímu ohrožení svazku v případě kontrolního zjištění EK o pochybení svazku při nedodržení doby udržitelnosti a předčasnému vydání majetku, bude záležitost konzultována s právní kanceláří a na základě jejího doporučení případně zaslán písemný dotaz přímo ke Komisi ES. 1

2 3. Potvrzení smluv a dohod SMLOUVA O DÍLO - smlouva o dílo č na zpracování PD pro stavební povolení akce Jihlava, ul.zrzavéhorekonstrukce vodovodu - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 286/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou ČOV a kanalizace stoka CB- 1 - smlouva o dílo ke smlouvě o dílo č. 287/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou, ul.za Humny odvodněn a zpevnění místní komunikace - smlouva o dílo č. 306/2012 na zajištění stavby Luka nad Jihlavou, kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště, SO 0101 kanalizační síť VII.etapa SMLOUVA - smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemku p.č. st. 687 k.ú. Bedřichov u Jihlavy ( uložení vodovodního řadu ) Maláškovi, 8.března, Jihlava - smlouvy o vkladu majetku města Jihlavy do hospodaření svazku Vodovod a kanalizace 29 RD ul. Okrajová, Jihlava Prodloužení vodovodu v ul.mostecká, Jihlava na pozemku p.č.5790 k.ú. Jihlava - dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené se SŽDC, s.o. Praha v rámci projektu FS II ( vrácení již uhrazených záloh ) FS II, část stavby I.2a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky A ul.mostecká FS II, část stavby I.3a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky B vlastní stoka B Jihlava severozápadní větev vodovodu Jihlava severozápadní větev vodovodu ( pozemek p.č. 6221/66 ) - dodatek č.1 smlouvy č.019/12 o podmínkách stavby uzavřené s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny v rámci akce Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy zábor vozovky - smlouva o zřízení bezúplatných věcných břemen uzavřená se Statutárním městem Jihlava k pozemkům p.č. 5468/417 a p.č. 5468/418 vodovodní a kanalizační potrubí - smlouva o výpůjčce budoucí uzavření kupní smlouvy- pozemky pod ČOV Velký Beranov KUPNÍ SMLOUVA - projektová dokumentace pro SP stavby Jihlava, ul.brněnská, ul. Křižíkova rekonstrukce kanalizace a vodovodu kupující Statutární město Jihlava - projektová dokumentace pro SP níže uvedených staveb Kupující Statutární město Jihlava Jihlava, ul.na Vrchu rekonstrukce vodovodu Jihlava, ul.fügnerova rekonstrukce vodovodu Jihlava rekonstrukce vodovodu příměstské části Sasov Jihlava, ul.havlíčkova rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.gorkého rekonstrukce a dostavba kanalizace Jihlava, ul.mahlerova rekonstrukce kanalizace I. a II. Jihlava, ul.rošického rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.mlýnská rekonstrukce kanalizace DOHODA - dohoda o technické pomoci č.19/hi/2012 na předkládání Průběžných provozních monitorovacích zpráv v rámci dokončeného projektu ISPA-ČOV Jihlava uzavřená s VAS,a.s.,divize Jihlava 4. Žádosti SVaK Jihlavsko a) Jednohlasně odsouhlasilo 1.změnu rozpočtu SVaK Jihlavsko na rok 2012, změna byla vyvolána zejména přijatou dotací od Kraje Vysočina, prodejem PD městu Jihlava a změnou plánu při poskytování investičních příspěvků členským obcím. b) Jednohlasně odsouhlasilo vyřazení PC a monitoru z vybavení kanceláře svazku, likvidace odprodejem, cena stanovena odborným odhadem. c) Kancelář svazku obdržela od firmy Optimus Consult & Invest a.s. žádost doplněnou fakturou, ve které se firma dožaduje finančního plnění při jejich výkladu o splnění smluvních povinností při zajišťování dotací z OPŽP ( zařazení do zásobníku s dostatečným počtem bodů pro možnost získání dotací ) pro projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec. U dílčích plnění došlo s uvedenou firmou beze zbytku k finančnímu vypořádání. Vzhledem k blokaci v roce 2011 z tohoto dotačního titulu, svazek u předmětného projektu využil možnosti státní dotace cestou MZe ČR. Spekulace firmy, že je reálné, že by v současné době mohly být dotace přiděleny a firma má tedy nárok na zbytek finančního plnění, byla projednána s AK JUDr.Chudoba a faktura byla s písemným odůvodněním neoprávněnosti vrácena. d) Jednohlasně odsouhlasilo další administraci včetně uzavření smluvního vztahu Respekt Brno s.r.o./svkmo s.r.o./svak Jihlavsko pro spolupráci o zajišťování pojišťovacích služeb na vybraném majetku SVaK Jihlavsko. e) Návrh nájemní smlouvy u VH stavby bez čp/če ( VDJ a OP ) na pozemku st.299 k.ú.malý Beranov. Předsednictvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za předpokladu, že tato bude řešena pouze dle zákonných povinností a bude kompletně zahrnovat i dlouhodobou budoucnost. Na následném jednání předsednictva svazku bude projednán aktuální stav v uvedené záležitosti. 2

3 f) Kancelář svazku obdržela od smluvního administrátora firmy AP INVESTING,s.r.o.( spolupráce v projektu ČOV a kanalizace Velký Beranov ) informaci, že dne byla prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlášena výzva pro podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, podoblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod. Příjem žádostí započal dnem v 06:00 hodin a bude ukončen dne v 16:00 hodin. Alokované prostředky pro danou výzvu jsou ve výši 3 mld.kč. Svazek jako investor výše uvedeného projektu a žadatel o tuto podporu předpokládá, že se mu finanční podporu pro realizaci stavby podaří získat. 5. Žádosti členských obcí SVaK Jihlavsko a) Souhlasí s žádostí města Telč o uvolnění finančních prostředků, v souladu s plánem investic svazku na rok 2012 na úhradu faktury za poradenskou činnost pro vodohospodářskou výstavbu města Telč. b) Žádost RNDr.Pospíchala, kdy v souvislosti s projednáváním závěrečného účtu SVaK Jihlavsko za rok 2011 na 46.zasedání valné hromady SVaK Jihlavsko, požaduje vysvětlit nebo specifikovat vybrané dílčí položky. Hospodářkou svazku byl vypracován základní koncept a tabelární přehledy týkající se rozklíčování vybraných položek hospodaření svazku. Předání kopie smlouvy mezi SVKMO a SVAK ale z důvodu absence souhlasu SVKMO není možné, je doporučeno, aby se žadatel obrátil přímo na Svaz VKMO s.r.o. V uvedeném smyslu bude kanceláří svazku vypracovaný materiál žadateli odeslán. c) Jednohlasně odsouhlasilo potvrzení Předběžného návrhu na zajištění půjčky od SFŽP ČR v max. výši 10% celkových způsobilých výdajů pro projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov. Akce se předpokládá realizovat za poskytnutí podpory z OPŽP, zajištění půjčky se uvažuje třetí osobou členskou obcí Velký Beranov, kde se realizace stavby uskuteční. Obec předložila čestné prohlášení, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí a je připravena ručit nemovitostmi v obecním vlastnictví. 6. Žádosti VAS,a.s. a) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na vyřazení 4 ks vodoměrů ( typy dle seznamu ), provoz Jihlava, poškození mrazem, likvidace šrotem. b) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na zadání realizace studie problematiky vláknitého kalu firmě Hydroprojekt. Dle schváleného plánu investic pro rok 2012 bylo navrženo realizovat instalaci síta hrubých nečistot na ČOV Jihlava. Zadaná studie bude variantně technicky řešit: a) Výměnu jemných česlí za síta; b) Doplnění síta za usazovací nádrž. c) Jednohlasně souhlasí s oslovením firmy PROfi Jihlava spol. s r.o. o předložení nabídky na vypracování DSP pro vybudování dvou armaturních šachet, které budou sloužit jako předávací místa v rámci předání VH majetku městu Jihlava. Smluvní provozovatel určil 13 předávacích míst na vodovodu, uvedená dvě místa je nezbytné vybudovat nově AŠ 1 Vysoká a AŠ Malý Beranov. Charakterem se jedná o vodní díla, vybudování jednoho místa se odhaduje na cca 100tis.Kč, na předávací místa se bude vztahovat Dohoda dvou provozně souvisejících vlastníků dle Zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích. Vybudování nových AŠ bude realizováno na základně technické pomoci s VAS,a.s.,divize Jihlava. Veškeré tyto vyvolané náklady budou předmětem vzájemného vypořádání svazku s vystupujícím městem Jihlava. d) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ÚV Polná dávkovací čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( Pumpa, a.s.; DISA, v.o.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma DISA,v.o.s. e) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ČOV Polná a ČOV Větrný Jeníkov kalová čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( WILO Praha s.r.o.; AQUASERV,a.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma WILO Praha s.r.o. 7. Projekty SVaK Jihlavsko Předsednictvo bylo seznámeno s aktuálním stavem rozpracovanosti kmenových projektů : a) Fondu soudržnosti II Jihlavsko Ve smyslu rozhodnutí předsednictva svazku ze dne o akceptaci žádosti členského města Jihlavy o ukončení výběrové řízení na zhotovitele stavby předmětného projektu a ustoupení od záměru realizovat projekt v rámci SVaK Jihlavsko manažer projektu provádí veškeré nezbytné kroky spojené s ukončením projektu. - Vzhledem k závažnosti výše uvedené skutečnosti byly kanceláří svazku elektronickou poštou o celé záležitosti informovány všechny členské obce svazku. - Manažerem projektu byl předložen a na pracovním jednání projednán a předán Přehled postupných kroků k ukončení projektu dle kterých bude v dalším období postupováno. - Dne SVaK Jihlavsko zaslal dopis na státní orgány ( MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR) s oznámením opuštění od záměru realizace projektu. 3

4 - Na základě vzneseného dotazu svazek dne obdržel sdělení od administrátora projektu SFŽP ČR Ing.Chvojky ohledně Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na přípravu žádosti o podporu z FS a na zpracování dokumentace pro výběrové řízení KP. Administrátor uvádí, že SVaK Jihlavsko splnil požadované podmínky a konečnému příjemci náleží stanovená dotace. Po předložení tzv. závěrečného vyhodnocení akce bude ze SFŽP uvolněna 10% část zádržného valná hromada SVaK Jihlavsko na svém řádném zasedání ve dnech 5. a svým usnesení schválila ukončení projektu s tím, že články 1g) a 1h) usnesení 41.valné hromady SVaK Jihlavsko ze dne pozbývají platnosti. b) Projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy I. etapa Zahájení stavby : listopad 2011 Zhotovitel stavby : Sdružení-aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec (ZVÁNOVEC, a.s. a EUROVIA CS, a.s.). - Dne svazek obdržel od projektanta stavby investorem stavby objednaný hydrotechnický posudek vypracovaný Povodím Moravy,.s.p., jehož závěrem je konstatováno, že při stoleté povodni zástavba nebude zaplavena při současném stavu ani po výstavbě ČOV Kostelec. - V současné době pokračují stavební práce na kanalizačních stokách A3a a B v obci Kostelec. V městysy Dolní Cerekev probíhají stavební práce na kanalizační stoce B3a a B. Byly zahájeny práce na trafostanici v budoucím areálu ČOV Kostelec. c) Projekt Dyje II Stavba C Jihlava Kanalizace Telč Zahájení stavby : prosinec 2010 Zhotovitel stavby : OUTULNÝ s.r.o. a Vodohospodářské stavby Javorník CZ - V rámci stavby jsou dokončeny práce na všech kanalizačních stokách a souvisejících vodovodech v ul. Štěpnická a Nerudova, Oldřichovo náměstí, Na Posvátné a Třebíčská, vč. kanalizačních a vodovodních přípojek. - Dne byla kompletně dokončena a předána stavba. - Aktuální prostavěnost činí ,31,- Kč (87% z celkové fakturace). Dofakturování stavby bude uskutečněno až po odsouhlasení změnových listů ze strany SFŽP. d) Projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov - V současné době je vydáno územní rozhodnutí. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. - Probíhá příprava podkladů k podání žádosti o dotaci ze SFŽP. e) Projekt Prodloužení kanalizace II Dobronín Zahájení stavby : dle přidělení dotace - Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. - V současné době probíhá stavební (vodoprávní) řízení. - Dne byla na MZe ČR podána žádost o dotaci. f) Projekt Polná veřejná kanalizace stoka AC Zahájení stavby : duben Dne byla stavba dokončena a předána. g) Projekt Polná, ul. Resslova prodloužení vodovodu - Dne byla projektantem na VAS, a.s. divizi Jihlava předána vypracovaná projektová dokumentace stavby, včetně požadované dokladové části. - Dne bylo vydáno územní rozhodnutí. - V současné době probíhá administrativní příprava pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. i) Projekt Polná, ul. Boženy Němcové rekonstrukce části vodovodu - Dne byla projektantem předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení. - Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. j) Projekt Luka nad Jihlavou kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště SO 0101 kanalizační síť VII. etapa Zahájení stavby : srpen Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s. divizi Jihlava k zajištění stavebního povolení, výběrového řízení na zhotovitele stavby a k zajištění inženýrské činnosti v rámci realizace stavby. 4

5 - V současné době je vydáno stavebního povolení. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. k) Projekt Městys Větrný Jeníkov rekonstrukce výtlačného zásobovacího řadu vodovodu Zahájení stavby : březen 2012 Zhotovitel stavby : IPOS PS s.r.o. - Ke dni byla stavba dokončena a předána. l) Projekt Dušejov intenzifikace ČOV - Dne bylo vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci stavby. - Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s.,divizi Jihlava ke koordinaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. - Dne byla uzavřena Mandátní smlouva mezi SVaK Jihlavsko a STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. na zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby. - V současné době je na centrální adrese vyvěšena výzva k podání nabídek na zhotovitele stavby. 8. Informace,různé a) Dr.Vlach z pozice jednatele informoval o uskutečněném zasedání valné hromady Svazu VKMOV s.r.o konaného dne Bylo projednáno 20 bodů, podstatným bodem bylo přijetí svazků Vodovody a kanalizace Znojemsko a Zásobování vodou se sídlem v Okříškách do Svazu VKMO s.r.o. Uvedený krok je v souladu s plánovanou strategií s konečným cílem vlastnit 100% akcií VAS,a.s. očekávaný předpoklad naplnění do konce roku Zápis z jednání je k dispozici v kanceláři svazku. b) Dr.Vlach informoval o písemném sdělení AK JUDr.Chudoba k vypořádání Statutárního města Jihlavy v důsledku ukončení činnosti ve SVaK Jihlavsko. Zde jsou uvedeny základní teze, týkající se zejména majetkového vypořádání s odvoláním na vyjádření daňového poradce svazku Ing.Rambouska. c) Dr.Vlach informoval o žádosti RNDr.Pospíchala, která byla elektronickou poštou zaslána v pátek , o uskutečnění schůzky od 8:00 hodin před zahájením jednání předsednictva dne Cílem jednání mělo být předávání majetku města Jihlavy při vystoupení ze svazku, za město Jihlava byla uvedena účast představitelů JVAK a.s. a zástupců advokátní kanceláře zastupující JVAK a.s.(abbot Legal, advokátní kancelář,s.r.o. ) ve věci předávání majetku, za svazek byla pozvánka směřována na předsedu a místopředsedu svazku. Vhledem k velmi krátké době od přijetí žádosti, omezenému časovému prostoru a potřebě vyváženosti účastníků jednání, nebylo možné schůzku zrealizovat. Současně bylo svazkem požádáno o včasné předložení nových termínů a byla nabídnuta možnost projednání potřebných záležitostí prostřednictvím zástupců města Jihlavy v předsednictvu svazku. d) V návaznosti na předcházející bod vystoupil na zasedání tohoto předsednictva Ing.Benáček, vedoucí odboru správy majetku MMJi a člen představenstva JVAK a.s, který komentoval důvody naléhavosti uskutečnění schůzky. V souvislosti s realizací koncesního řízení je pro město Jihlava nezbytné získání potřebných informací, týkajících se dotčeného provozovaného vodohospodářského majetku. Současně předal svazku dopis primátora města Jihlavy se žádostí o poskytnutí pro město potřebných informací jak bylo v jeho komentáři uvedeno. Ze strany svazku bylo přislíbeno, že ve spolupráci se smluvním provozovatelem VAS,a.s.,divize Jihlava bude činěna maximální snaha o postoupení požadovaných informací městu Jihlava v co nejkratší době. Předsednictvo je usnášeníschopné a uvedená rozhodnutí jsou platným usnesením. příští schůze předsednictva SVAK Jihlavsko se koná v úterý 4.září 2012 v 9:00 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.,divize Jihlava, Žižkova 93, Jihlava V Jihlavě dne Zapsal:... Schválil :... Ing. Miloslav Šmíd RSDr. Jiří Vlach Zápis ověřili : Erich Janderka dne Ing.Jaroslav Matula dne 5

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 12.července 2011 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 :

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 : Z Á P I S č. 4/2010 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která se konala dne 6.dubna 2010 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s.,divize

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2010 Strana 1/10 18.2.2010 Blučina

VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2010 Strana 1/10 18.2.2010 Blučina VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2010 Strana 1/10 ZÁPIS č. 1/2010 z jednání valné hromady Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolného svazku obcí, konaného dne 18.2.2010 v Blučině Přítomni: viz prezenční

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 1 Zpráva za období: 15.9.2009-30.5.2010 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč 2.2. IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2011 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2012 Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

P R O T O K O L O J E D N Á N Í

P R O T O K O L O J E D N Á N Í P R O T O K O L O J E D N Á N Í Jednací číslo: 50 Cm 53/2004-237 50 Cm 54/2004 50 Cm 55/2004 50 Cm 59/2004 Krajský soud v Brně odd. 50 Cm dne 10.09.2007 P ř í t o m n i : Samosoudce: JUDr. Hana Klimešová

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 20/15

ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 20/15 ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 20/15 Dne : 1.10.2015 Účast : Ing. Fišer, Mgr. Ing. Doležal, Ing. Šimánek, Ing. Míka Z minulých porad 5/14-10 Projekty Fond Soudržnosti Daňová kontrola FÚ Dne 11.8 podáno odvolání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo název 4121 2111 2131 2132 2141 2133 2310 2324 2329 členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-05/36-2013 V Táboře dne 2. ledna 2014 Počet listů: 5 Zpráva zadavatele Zadavatel pořizuje na základě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více