V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012"

Transkript

1 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s., divize Jihlava,Žižkova 93,Jihlava Přítomni : dle prezenční listiny Omluveni : RNDr.Pospíchal,Wölfl 1. Kontrola zápisu č. 6/ k bodu 7/05/ Revize ochranných pásem - plnění úkolu prováděno průběžně, pokračuje dopracování zbývajících revizí - plnění trvá. - k bodu 5b/11/ Dešťové kanalizace a možnost jejich začlenění - Aktuální legislativa a její výklad řešení nenabízí. Sdružení vodovodů a kanalizací ( SOVAK ) aktivně napomáhá k příslušné aktualizaci zákona. ŘD p.pospíšil informoval o nákladech spojených s údržbou provozovaných dešťových kanalizací - plnění trvá. - k bodu 4a/12/ Předložený návrh města Jihlavy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o finančním a majetkovém vypořádání v rámci jednání jmenované pracovní skupiny bylo dohodnuto, že městem Jihlava bude provedena její aktualizace. Vzhledem k tomu, že specifikace předmětného majetku je dokončena, došlo k naplnění zadání pracovní skupiny a tato svojí činnost skončila. Majetek i ostatní záležitosti ( např. provozní zařízení, dohody dvou vlastníků u předávacích míst a pod.) týkající se ukončování členství města Jihlavy ve svazku, budou věcně a finančně vypořádávány v souladu se stanovami a veškerými zákonnými předpisy zejména s ohledem na daňové hledisko. O shodě při uzavírání Dohody po předložení městem Jihlava budou rozhodovat příslušné orgány zainteresovaných stran většinou na základě stanovisek svých odborných poradců. Předsednictvo proto upozorňuje zástupce města Jihlavy, že z časového hlediska je i z výše uvedeného důvodu termín více než napjatý. O posouzení konečného návrhu na vypořádání bude požádána odborná instituce písemný posudek. - k bodu 4b/4/ Úvěrové závazky vázané k realizovanému projektu ISPA Jihlava ( KB, ČS ) budou řešeny v rámci vypořádání mezi svazkem a vystupujícím členským městem Jihlava i na základě dohod s dotčenými bankovními společnostmi. - k bodu 4a/6/ Vzhledem k vyjádření Povodí Moravy s.p., že je v současné době s obcemi Dušejov a Boršov jednáno o uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky ( pozemky provozně souvisejí s již předaným VH zařízením Odběr vody z Jedlovského potoka ), byly svazkem nájemní smlouvy s uvedenými obcemi vypovězeny. - k bodu 4d/6/ Ve věci postoupení informací, požadovaných JUDr.Ondrušem v roce 2011 po svazku, bylo ze strany AK JUDr.Chudoba písemně sděleno ubezpečení, že odpovědi vypracované kanceláří svazku byly AK vždy řádně přeposílány. V uvedeném smyslu bylo městu Jihlava podáno písemné sdělení v rámci dopisu s postoupením materiálu ceny pitné vody předané. - k bodu 5b/6/ Ve smyslu projednání předsednictvem svazku a odmítnutí návrhů dodatků ke smlouvám o finančním vypořádání předložených městem Jihlava ( svazkem poskytnutých 17mil.Kč městu Jihlava na zahájení projektu FSII Jihlava ), bylo dne odesláno na Statutární město Jihlava písemné sdělení ve smyslu zamítnutí návrhu a uvedena žádost, aby byl předložen nový akceptovatelný návrh, nebo zasláno sdělení, že poskytnuté finanční dotace budou v souladu s uzavřenými smlouvami městem Jihlava vráceny zpět na svazek. - k bodu 6e-i/5/2012- DSP na vodohospodářské akce pro město Jihlavu, realizované svazkem v souladu s dohodou a závazným plánem investic pro rok 2012, jsou již postupně městu Jihlava předávány ( předáno 8, zbývá 5 ). - k bodu 6h/6/ Materiál, týkající se problematiky ceny pitné vody předané, byl dne včetně průvodního dopisu odeslán na Statutární město Jihlava. - k bodu 8a/6/ Návrh rámcové směrnice zadávání podlimitních zakázek svazkem bude předložen do zářijového zasedání předsednictva svazku plnění trvá - k bodu 8b/6/ V záležitosti trvání doby udržitelnosti u projektu ISPA Jihlava svazek na základě písemného dotazu obdržel o SFŽP ČR stanovisko, které se shoduje se sdělením MMR ČR a ukončení projektu uvádí jako ukončení prací konečnou fakturu Poněvadž ale svazek dle zápisu z následné kontroly realizačního orgánu ze dne má písemně uvedeno, že datum ukončení projektu se váže ke schválení závěrečné zprávy EK tj. k , trvá ze strany svazku nejvyšší obezřetnost. Z důvodu uvedeného rozporu, trvání nejistoty a procesní opatrnosti, je záležitost konzultována s odborným poradcem. Vzhledem k fatálnímu ohrožení svazku v případě kontrolního zjištění EK o pochybení svazku při nedodržení doby udržitelnosti a předčasnému vydání majetku, bude záležitost konzultována s právní kanceláří a na základě jejího doporučení případně zaslán písemný dotaz přímo ke Komisi ES. 1

2 3. Potvrzení smluv a dohod SMLOUVA O DÍLO - smlouva o dílo č na zpracování PD pro stavební povolení akce Jihlava, ul.zrzavéhorekonstrukce vodovodu - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 286/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou ČOV a kanalizace stoka CB- 1 - smlouva o dílo ke smlouvě o dílo č. 287/2011 na stavbu Luka nad Jihlavou, ul.za Humny odvodněn a zpevnění místní komunikace - smlouva o dílo č. 306/2012 na zajištění stavby Luka nad Jihlavou, kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště, SO 0101 kanalizační síť VII.etapa SMLOUVA - smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemku p.č. st. 687 k.ú. Bedřichov u Jihlavy ( uložení vodovodního řadu ) Maláškovi, 8.března, Jihlava - smlouvy o vkladu majetku města Jihlavy do hospodaření svazku Vodovod a kanalizace 29 RD ul. Okrajová, Jihlava Prodloužení vodovodu v ul.mostecká, Jihlava na pozemku p.č.5790 k.ú. Jihlava - dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené se SŽDC, s.o. Praha v rámci projektu FS II ( vrácení již uhrazených záloh ) FS II, část stavby I.2a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky A ul.mostecká FS II, část stavby I.3a Jihlava zkapacitnění kmenové stoky B vlastní stoka B Jihlava severozápadní větev vodovodu Jihlava severozápadní větev vodovodu ( pozemek p.č. 6221/66 ) - dodatek č.1 smlouvy č.019/12 o podmínkách stavby uzavřené s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny v rámci akce Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy zábor vozovky - smlouva o zřízení bezúplatných věcných břemen uzavřená se Statutárním městem Jihlava k pozemkům p.č. 5468/417 a p.č. 5468/418 vodovodní a kanalizační potrubí - smlouva o výpůjčce budoucí uzavření kupní smlouvy- pozemky pod ČOV Velký Beranov KUPNÍ SMLOUVA - projektová dokumentace pro SP stavby Jihlava, ul.brněnská, ul. Křižíkova rekonstrukce kanalizace a vodovodu kupující Statutární město Jihlava - projektová dokumentace pro SP níže uvedených staveb Kupující Statutární město Jihlava Jihlava, ul.na Vrchu rekonstrukce vodovodu Jihlava, ul.fügnerova rekonstrukce vodovodu Jihlava rekonstrukce vodovodu příměstské části Sasov Jihlava, ul.havlíčkova rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.gorkého rekonstrukce a dostavba kanalizace Jihlava, ul.mahlerova rekonstrukce kanalizace I. a II. Jihlava, ul.rošického rekonstrukce kanalizace Jihlava, ul.mlýnská rekonstrukce kanalizace DOHODA - dohoda o technické pomoci č.19/hi/2012 na předkládání Průběžných provozních monitorovacích zpráv v rámci dokončeného projektu ISPA-ČOV Jihlava uzavřená s VAS,a.s.,divize Jihlava 4. Žádosti SVaK Jihlavsko a) Jednohlasně odsouhlasilo 1.změnu rozpočtu SVaK Jihlavsko na rok 2012, změna byla vyvolána zejména přijatou dotací od Kraje Vysočina, prodejem PD městu Jihlava a změnou plánu při poskytování investičních příspěvků členským obcím. b) Jednohlasně odsouhlasilo vyřazení PC a monitoru z vybavení kanceláře svazku, likvidace odprodejem, cena stanovena odborným odhadem. c) Kancelář svazku obdržela od firmy Optimus Consult & Invest a.s. žádost doplněnou fakturou, ve které se firma dožaduje finančního plnění při jejich výkladu o splnění smluvních povinností při zajišťování dotací z OPŽP ( zařazení do zásobníku s dostatečným počtem bodů pro možnost získání dotací ) pro projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec. U dílčích plnění došlo s uvedenou firmou beze zbytku k finančnímu vypořádání. Vzhledem k blokaci v roce 2011 z tohoto dotačního titulu, svazek u předmětného projektu využil možnosti státní dotace cestou MZe ČR. Spekulace firmy, že je reálné, že by v současné době mohly být dotace přiděleny a firma má tedy nárok na zbytek finančního plnění, byla projednána s AK JUDr.Chudoba a faktura byla s písemným odůvodněním neoprávněnosti vrácena. d) Jednohlasně odsouhlasilo další administraci včetně uzavření smluvního vztahu Respekt Brno s.r.o./svkmo s.r.o./svak Jihlavsko pro spolupráci o zajišťování pojišťovacích služeb na vybraném majetku SVaK Jihlavsko. e) Návrh nájemní smlouvy u VH stavby bez čp/če ( VDJ a OP ) na pozemku st.299 k.ú.malý Beranov. Předsednictvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za předpokladu, že tato bude řešena pouze dle zákonných povinností a bude kompletně zahrnovat i dlouhodobou budoucnost. Na následném jednání předsednictva svazku bude projednán aktuální stav v uvedené záležitosti. 2

3 f) Kancelář svazku obdržela od smluvního administrátora firmy AP INVESTING,s.r.o.( spolupráce v projektu ČOV a kanalizace Velký Beranov ) informaci, že dne byla prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlášena výzva pro podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, podoblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod. Příjem žádostí započal dnem v 06:00 hodin a bude ukončen dne v 16:00 hodin. Alokované prostředky pro danou výzvu jsou ve výši 3 mld.kč. Svazek jako investor výše uvedeného projektu a žadatel o tuto podporu předpokládá, že se mu finanční podporu pro realizaci stavby podaří získat. 5. Žádosti členských obcí SVaK Jihlavsko a) Souhlasí s žádostí města Telč o uvolnění finančních prostředků, v souladu s plánem investic svazku na rok 2012 na úhradu faktury za poradenskou činnost pro vodohospodářskou výstavbu města Telč. b) Žádost RNDr.Pospíchala, kdy v souvislosti s projednáváním závěrečného účtu SVaK Jihlavsko za rok 2011 na 46.zasedání valné hromady SVaK Jihlavsko, požaduje vysvětlit nebo specifikovat vybrané dílčí položky. Hospodářkou svazku byl vypracován základní koncept a tabelární přehledy týkající se rozklíčování vybraných položek hospodaření svazku. Předání kopie smlouvy mezi SVKMO a SVAK ale z důvodu absence souhlasu SVKMO není možné, je doporučeno, aby se žadatel obrátil přímo na Svaz VKMO s.r.o. V uvedeném smyslu bude kanceláří svazku vypracovaný materiál žadateli odeslán. c) Jednohlasně odsouhlasilo potvrzení Předběžného návrhu na zajištění půjčky od SFŽP ČR v max. výši 10% celkových způsobilých výdajů pro projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov. Akce se předpokládá realizovat za poskytnutí podpory z OPŽP, zajištění půjčky se uvažuje třetí osobou členskou obcí Velký Beranov, kde se realizace stavby uskuteční. Obec předložila čestné prohlášení, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí a je připravena ručit nemovitostmi v obecním vlastnictví. 6. Žádosti VAS,a.s. a) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na vyřazení 4 ks vodoměrů ( typy dle seznamu ), provoz Jihlava, poškození mrazem, likvidace šrotem. b) Jednohlasně odsouhlasilo návrh na zadání realizace studie problematiky vláknitého kalu firmě Hydroprojekt. Dle schváleného plánu investic pro rok 2012 bylo navrženo realizovat instalaci síta hrubých nečistot na ČOV Jihlava. Zadaná studie bude variantně technicky řešit: a) Výměnu jemných česlí za síta; b) Doplnění síta za usazovací nádrž. c) Jednohlasně souhlasí s oslovením firmy PROfi Jihlava spol. s r.o. o předložení nabídky na vypracování DSP pro vybudování dvou armaturních šachet, které budou sloužit jako předávací místa v rámci předání VH majetku městu Jihlava. Smluvní provozovatel určil 13 předávacích míst na vodovodu, uvedená dvě místa je nezbytné vybudovat nově AŠ 1 Vysoká a AŠ Malý Beranov. Charakterem se jedná o vodní díla, vybudování jednoho místa se odhaduje na cca 100tis.Kč, na předávací místa se bude vztahovat Dohoda dvou provozně souvisejících vlastníků dle Zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích. Vybudování nových AŠ bude realizováno na základně technické pomoci s VAS,a.s.,divize Jihlava. Veškeré tyto vyvolané náklady budou předmětem vzájemného vypořádání svazku s vystupujícím městem Jihlava. d) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ÚV Polná dávkovací čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( Pumpa, a.s.; DISA, v.o.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma DISA,v.o.s. e) Odsouhlasilo návrh hodnotící komise z otevírání obálek a z posouzení a hodnocení nabídek na dodávku předmětu díla ČOV Polná a ČOV Větrný Jeníkov kalová čerpadla. Z pěti obeslaných firem podaly nabídku dvě ( WILO Praha s.r.o.; AQUASERV,a.s. ). Obě nabídky splňují požadavky zadavatele. Nejvhodnější nabídku podala a byla vybrána firma WILO Praha s.r.o. 7. Projekty SVaK Jihlavsko Předsednictvo bylo seznámeno s aktuálním stavem rozpracovanosti kmenových projektů : a) Fondu soudržnosti II Jihlavsko Ve smyslu rozhodnutí předsednictva svazku ze dne o akceptaci žádosti členského města Jihlavy o ukončení výběrové řízení na zhotovitele stavby předmětného projektu a ustoupení od záměru realizovat projekt v rámci SVaK Jihlavsko manažer projektu provádí veškeré nezbytné kroky spojené s ukončením projektu. - Vzhledem k závažnosti výše uvedené skutečnosti byly kanceláří svazku elektronickou poštou o celé záležitosti informovány všechny členské obce svazku. - Manažerem projektu byl předložen a na pracovním jednání projednán a předán Přehled postupných kroků k ukončení projektu dle kterých bude v dalším období postupováno. - Dne SVaK Jihlavsko zaslal dopis na státní orgány ( MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR) s oznámením opuštění od záměru realizace projektu. 3

4 - Na základě vzneseného dotazu svazek dne obdržel sdělení od administrátora projektu SFŽP ČR Ing.Chvojky ohledně Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na přípravu žádosti o podporu z FS a na zpracování dokumentace pro výběrové řízení KP. Administrátor uvádí, že SVaK Jihlavsko splnil požadované podmínky a konečnému příjemci náleží stanovená dotace. Po předložení tzv. závěrečného vyhodnocení akce bude ze SFŽP uvolněna 10% část zádržného valná hromada SVaK Jihlavsko na svém řádném zasedání ve dnech 5. a svým usnesení schválila ukončení projektu s tím, že články 1g) a 1h) usnesení 41.valné hromady SVaK Jihlavsko ze dne pozbývají platnosti. b) Projekt Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy I. etapa Zahájení stavby : listopad 2011 Zhotovitel stavby : Sdružení-aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec (ZVÁNOVEC, a.s. a EUROVIA CS, a.s.). - Dne svazek obdržel od projektanta stavby investorem stavby objednaný hydrotechnický posudek vypracovaný Povodím Moravy,.s.p., jehož závěrem je konstatováno, že při stoleté povodni zástavba nebude zaplavena při současném stavu ani po výstavbě ČOV Kostelec. - V současné době pokračují stavební práce na kanalizačních stokách A3a a B v obci Kostelec. V městysy Dolní Cerekev probíhají stavební práce na kanalizační stoce B3a a B. Byly zahájeny práce na trafostanici v budoucím areálu ČOV Kostelec. c) Projekt Dyje II Stavba C Jihlava Kanalizace Telč Zahájení stavby : prosinec 2010 Zhotovitel stavby : OUTULNÝ s.r.o. a Vodohospodářské stavby Javorník CZ - V rámci stavby jsou dokončeny práce na všech kanalizačních stokách a souvisejících vodovodech v ul. Štěpnická a Nerudova, Oldřichovo náměstí, Na Posvátné a Třebíčská, vč. kanalizačních a vodovodních přípojek. - Dne byla kompletně dokončena a předána stavba. - Aktuální prostavěnost činí ,31,- Kč (87% z celkové fakturace). Dofakturování stavby bude uskutečněno až po odsouhlasení změnových listů ze strany SFŽP. d) Projekt ČOV a kanalizace Velký Beranov - V současné době je vydáno územní rozhodnutí. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. - Probíhá příprava podkladů k podání žádosti o dotaci ze SFŽP. e) Projekt Prodloužení kanalizace II Dobronín Zahájení stavby : dle přidělení dotace - Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. - V současné době probíhá stavební (vodoprávní) řízení. - Dne byla na MZe ČR podána žádost o dotaci. f) Projekt Polná veřejná kanalizace stoka AC Zahájení stavby : duben Dne byla stavba dokončena a předána. g) Projekt Polná, ul. Resslova prodloužení vodovodu - Dne byla projektantem na VAS, a.s. divizi Jihlava předána vypracovaná projektová dokumentace stavby, včetně požadované dokladové části. - Dne bylo vydáno územní rozhodnutí. - V současné době probíhá administrativní příprava pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. i) Projekt Polná, ul. Boženy Němcové rekonstrukce části vodovodu - Dne byla projektantem předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení. - Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. j) Projekt Luka nad Jihlavou kanalizační sběrače Na Balkáně a U Koupaliště SO 0101 kanalizační síť VII. etapa Zahájení stavby : srpen Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s. divizi Jihlava k zajištění stavebního povolení, výběrového řízení na zhotovitele stavby a k zajištění inženýrské činnosti v rámci realizace stavby. 4

5 - V současné době je vydáno stavebního povolení. Začátkem měsíce července nabyde právní moci. k) Projekt Městys Větrný Jeníkov rekonstrukce výtlačného zásobovacího řadu vodovodu Zahájení stavby : březen 2012 Zhotovitel stavby : IPOS PS s.r.o. - Ke dni byla stavba dokončena a předána. l) Projekt Dušejov intenzifikace ČOV - Dne bylo vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci stavby. - Na základě MS byla akce podstoupena VAS, a.s.,divizi Jihlava ke koordinaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. - Dne byla uzavřena Mandátní smlouva mezi SVaK Jihlavsko a STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. na zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby. - V současné době je na centrální adrese vyvěšena výzva k podání nabídek na zhotovitele stavby. 8. Informace,různé a) Dr.Vlach z pozice jednatele informoval o uskutečněném zasedání valné hromady Svazu VKMOV s.r.o konaného dne Bylo projednáno 20 bodů, podstatným bodem bylo přijetí svazků Vodovody a kanalizace Znojemsko a Zásobování vodou se sídlem v Okříškách do Svazu VKMO s.r.o. Uvedený krok je v souladu s plánovanou strategií s konečným cílem vlastnit 100% akcií VAS,a.s. očekávaný předpoklad naplnění do konce roku Zápis z jednání je k dispozici v kanceláři svazku. b) Dr.Vlach informoval o písemném sdělení AK JUDr.Chudoba k vypořádání Statutárního města Jihlavy v důsledku ukončení činnosti ve SVaK Jihlavsko. Zde jsou uvedeny základní teze, týkající se zejména majetkového vypořádání s odvoláním na vyjádření daňového poradce svazku Ing.Rambouska. c) Dr.Vlach informoval o žádosti RNDr.Pospíchala, která byla elektronickou poštou zaslána v pátek , o uskutečnění schůzky od 8:00 hodin před zahájením jednání předsednictva dne Cílem jednání mělo být předávání majetku města Jihlavy při vystoupení ze svazku, za město Jihlava byla uvedena účast představitelů JVAK a.s. a zástupců advokátní kanceláře zastupující JVAK a.s.(abbot Legal, advokátní kancelář,s.r.o. ) ve věci předávání majetku, za svazek byla pozvánka směřována na předsedu a místopředsedu svazku. Vhledem k velmi krátké době od přijetí žádosti, omezenému časovému prostoru a potřebě vyváženosti účastníků jednání, nebylo možné schůzku zrealizovat. Současně bylo svazkem požádáno o včasné předložení nových termínů a byla nabídnuta možnost projednání potřebných záležitostí prostřednictvím zástupců města Jihlavy v předsednictvu svazku. d) V návaznosti na předcházející bod vystoupil na zasedání tohoto předsednictva Ing.Benáček, vedoucí odboru správy majetku MMJi a člen představenstva JVAK a.s, který komentoval důvody naléhavosti uskutečnění schůzky. V souvislosti s realizací koncesního řízení je pro město Jihlava nezbytné získání potřebných informací, týkajících se dotčeného provozovaného vodohospodářského majetku. Současně předal svazku dopis primátora města Jihlavy se žádostí o poskytnutí pro město potřebných informací jak bylo v jeho komentáři uvedeno. Ze strany svazku bylo přislíbeno, že ve spolupráci se smluvním provozovatelem VAS,a.s.,divize Jihlava bude činěna maximální snaha o postoupení požadovaných informací městu Jihlava v co nejkratší době. Předsednictvo je usnášeníschopné a uvedená rozhodnutí jsou platným usnesením. příští schůze předsednictva SVAK Jihlavsko se koná v úterý 4.září 2012 v 9:00 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.,divize Jihlava, Žižkova 93, Jihlava V Jihlavě dne Zapsal:... Schválil :... Ing. Miloslav Šmíd RSDr. Jiří Vlach Zápis ověřili : Erich Janderka dne Ing.Jaroslav Matula dne 5

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 13.listopadu 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 3.dubna 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 5/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 5/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 5/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 10.května 2012 v malé zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 3/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 3/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 3/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 6.března 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

V Ý P I S Z E Z Á P I S U V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 8/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 4.září 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Z Á P I S č. 04/2006

Z Á P I S č. 04/2006 Z Á P I S č. 04/2006 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která se konala dne 11. dubna 2006 v zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2011 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2011 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 6.prosince 2011 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 12.července 2011 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 9/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 9/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 9/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 9.října 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2011 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2011 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 10.listopadu 2011 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 11/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 4.prosince 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury I. Město Písek je vlastníkem veřejné vodovodní a kanalizační sítě na území města, správcem

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 :

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 : Z Á P I S č. 4/2010 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která se konala dne 6.dubna 2010 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s.,divize

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29. 4. 2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin Kubica Omluveni:

Více

Pozvánka na XI. jednání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na XI. jednání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Pozvánka na XI. jednání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Datum jednání: 16.6.2014, 10,00 hod Místo jednání: MěÚ Blansko, nám.republiky 1 velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

03. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

03. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09. 03. kontrolní den Zápis Za období od 20.06.2011 do 11.07.2011 Projekt - číslo Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.03621 Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Technická vybavenost

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice 1. Název předmětu koncesní smlouvy: Provozování vodovodu v obci Černolice 2. Druh zadávacího

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3177/15 ze dne 23. 2. 2015 v rámci dotačního programu Ekologické projekty

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

27. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

27. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09. 27. kontrolní den Zápis Za období od 02.07.2012 do 23.07.2012 Projekt - číslo Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.03621 Objednatel Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Technická

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Věc: Městys Luka nad Jihlavou. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Věc: Městys Luka nad Jihlavou. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO Spisová značka: 108 C 32/2016 P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně Okresní soud v Jihlavě odd. 108 C dne: 11.10.2016 Věc: Žalobce: Žalovaný: o Městys Luka nad Jihlavou Svaz vodovodů

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová,

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Ing. Jitka Píšová, S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 6. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec poskytnutí dotace od MMR ČR Zpracoval:

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 1 Zpráva za období: 15.9.2009-30.5.2010 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 8.9.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing. Jan Kříž Náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 ZÁPIS č. 25-4/2005 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konané dne 29.11.2005 v Blučině Přítomni: viz. prezenční listina 1

Více

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 30.5.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2009 Strana 1/ Židlochovice

VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2009 Strana 1/ Židlochovice VH VaK Židlochovicko Zápis 1/2009 Strana 1/11 ZÁPIS -č. 1/2009 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konaného dne 16.4.2009 v Židlochovicích Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.20 z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne 24.11.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11 Usnášeníschopnost:

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 24.10.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více